Goudsche Courant, zondag 4 juni 1876

die eenroiadig tot aanbereliog an barmhartigheid vvincld ïtaat la contrabande wordt geschrapt voor tiet itekntik op de school ja als pryzen aauberolen worden geschriften vol van dwaasheden en gemeenhedeu tot HAnbeveUijg van Mob muied Door den Uiuiater van Binnenlandseh zaken is onder dagteektüiug van 22 Mei jl n 44 afd IX de vo eude circulaire gericht aan de Comniistarisseii des Keuings in de provinoign Ofschoon sedert het in werking treden der wet van 6 Juni 1875 StaalMad 110 minder gevallen van houdsdoUieid werden waargenomen vsrtooot zich die ziekte toch in den laatst tyd weder herhaaldel k Buhner toepassing der bevoegdheid aan het slot van art 3 dier wet aan den Commissaris des KoMugt gegeven wanneer lioh een geval vertoond hééft ieotnt mg daarom volstrekt noodig voor Dusver beeft alleen uw ambtgenoot in Noord Bnibabant van die bevoegdheid gebruik gemaakt Wegens het groot belang der zaak meen ik uitvaardiging van het in art S bedoeld bevelschrift in groote gedeelten der provinnen rondom gemeenten waair xioh een dolle hond vertoond heeft met aandrang te moeten aanbevelen De TyJ meldt dat de Commissie te Amsterdam oor de viering van het dertigjarig pausschap van Fins IX btoloten heeft op den ISn Juni in het folni eotr Foliivliji een luisterngk voeaal en instrumentaal concert te doen plaats hebben waarop een ieiiir xaugstak met begeleiding vau orgel zal worden uitgevoecd dat opeettelgk voor deze gelegenheid door den heer Joh J Verhulst is gecomponeerd De Fitaaeantate van denaelfden meester die ook het concert zal dirigeeren komt mede onder de nummers van t naet zorg gekozen programma voor £ eu zeer groot getal zangers heeft zich bereid verklaard tot de uitvoering mede te werken terwql de sulopartgen aan dAor het publiek hooggewaardeerde stemmen z n toevertioawd Na het concert zdl in de tuinen van het fcweeD pnUshtig feestvuurwerk worden afgestoken vaarin Tcneheidcue toepassel jke stukken voorkomen Het dertle bulletin van het hoofdbestuur der internationale tentooustelliug van tuinbouw in 1S77 te Amsterdam te houden bevateeuige berichten aangaande den Toortgaag dezer zaak Het heeft Z M den koning behaagd het besehermheersehap dezer tentoonsteUiug te aanvaarden en wel op een wijze die getuigt van de warme ingeuomenheid van Z M met het doel dezer onderneming Het bestuur der tentoonstelling is thans benoemd Het ontving volmacht an de oommissie lot Ket besturen van nationale en interuutionale tuiubountentooBstellingen in het Paleis voor Volksvlijt en van de afgevaardigden der hier te lande gevestigde medewerkende tuinbouwmaatsohappyen ec andere verwante vereenigingen en iaatellingen Het voorsemea bestaat in alle provinciën van Nederland correspondenten te benoemen aan wie de behartiging der belangen van de teatoonstelhng ol worden opgedragen Obchoon omtrent den duur der tentoonstelling nog geen bepaalde opgave te doen is kan Bien er tooh op rekenen dat zg in April 1877 zal geopend worden Tegelijk met deze mededeelingen is het programma der tentoonstelling van tninbouw voortbrengselen vergonden Het behoort als een voorloopig programma te worden aangemerkt omdat het later zal vervangen worden door een stok waarin ook de uitgeloofde S rijzen vermeld en tevens de voorwaarden medegeeeld inllea warden waarop de inzending en mededinging kan i aats hebben Dat programma bevat in 9 sffdeelingcn 662 nommcrs De vroeger te ken en gegeven verwachting dat de Begeerinf door zedelijke en stoffelijke hulp aan de tentoonstelling een knchtigen ateun zou sohenken heeft zich ten volle Wfwexenlqkt Kapitein de aBW van Antwerpen is Woensdag te Utrecht opgestegen met zijne luchtballon en werd op ayne tocht vergezeld door drie personen een uit Brussel en twee uit Utrecht Tegen 8 ure ruim 45 minuten na de opstijging kwam de baüon neder te Erichem bij Buren op het land van mej C Versteegh De afgelegde afstand was ongeveer 7 uren Maandag a st stijgt kap de Pauw weder op Serstdaags zal worden overgegaan tot de uitbakeniug en tenreinopneming voor den spoorweg Dordrecht Eist Te oordeelen naar hetgeen daarvan ter visie ligt schijnt de aanvankelijke richting voor dien spoorweg te zjjn uitgaande van het station Dordrecht dadelyk noordooatwaarts n zuidoosten van de Toulonschelaan den Vriezen of Reeweg over met een zuidoostwaarsohe ombuiging langs de noordoostzijde van den Rceweg Xoordpolder door dien polder en denoordelijke punt van deu polder Oud Dubbeldam vervolgens door den SUidspulder om uit te komenaan het Boauhoeksche Gat D Ct Ket XVde Xtderlaadsob Taal ea Xetterkundig Congres te Bruaéal zal ebaudeu woMeu op Maandag Dinsdag eu Woensdag 23 29 en 3Ó Augustus 1876 De plechtige ontvangst der Congres leden zal plaats gqjjieu op Zoqdog deu 27sten dier maaud De griffier ran een der kantougereohteo in deze provincie die beklaagd werd vau zich in kesueiyken staat van dronketuoh op den openbaren weg 4e hebbeo bevonden is DoudeHag door het gerechtshof in eeue geldboete van f 6 veroordeeld Het gepechtshof te s Uage behandelde Donderdag de zuk van den 16 ja igen 0 Q kweekding te botterdam en H J M oud 36 jaren zonder beroep Den eersten wordt ten laste gelegd tusschen Augustus 1876 en Februari 1876 ten nadeele van zyn hoofdonderwijzer met behulp van een valsohen sleutel uit eene lesaemutr te hebben ontvreemd eene som van S30 en dat geld te hebben verteerd ten minste eeu deel daarvan mat deu tweeden siet wie hg een uitstapje naar deu Haag Delft en I iden maakte terwgl hq in laatstgenoemde stad werd gearresteerd Deu tweeden in4ertöd bediende bg een boekverkooper en belast met de ontvangst van contante gelden maakte zich behalve aan genoemde taedeplicbtigheid schuldig aan acht wanbedrgven van misbruik van vertrouwen eu wist zich sedert 1873 door minder af te drogen dan hij ontvangen had in het bezit te stellen eeuer som van 538 05 Bg hunne aanhouding werd op den eersten ƒ 116 eu op deu tweeden slechts 20 gevonden Adv gen nu van Maauen eischte voor den eersten besoh van 1 tot S jaren gevangenis eu voor den tweeden van 5 tot 16 jaren tuohlhuuetraf eu acht boeten van 12 50 Hunne verdediging werd voorgedragen do r deu heer mr Pape Volgens lie bestaande naamlijst der haringreedergeu zal de groote of zouth iring visscfaerqen dit jaar worden uitgeoefend met 114 vaartuigen als vau Vlaardmgen met 67 van Maassluis met 40 schepen van s Hage met 6 vau de Rijp met 1 van Amsterdam 3 loggersehepen van Zwartewaal met 2 sloepschepen van Scheveniugen met 5 loggersehepen Daarenboven worden van laatstgenoemde plaats nog 172 bomschepen uitgerust en van Katwijk 52 Alzoo in het geheel 336 vaartuigen Men meldt uit Vlaardiugen Ue outwerpers vau het phtu tot oprichting eener onderlinge asamuutie coiiipa ie te dezer slede uitsluitend ten dienste au licnepeu voor de groote zeevissoherij hebben met belaugstelleiideii iii deze zimk ua de bg eeukouist op 15 Mei audcruia d den i i eu ook weder gisteren geconfereerd Ken CJinmissie uit de retders de bh Uzermans deu Breems eu Muurlmg zullen nu een ontwerp voor een reglement opmaken dat later in behandeling zal komen Woensdagmiddag zoo deelt men uit Arnhem mede kwameu alhier twee Duitache heeren uit Rotterdam aan die daar twee uog jeugdige khapen de eeu vuu 15 de ander vau 13 jaar hadden opgespoord De beide jongens eeu paar aardige snaken waren namelijk reeds sedert Vrgdag uit eeu kostschool te Emmerik ontsnapt Zg hadden zich naar Aruhein eu vervolgens naar Rotterdam begeven waar zg naar meu zegt te vergeefs pogingen aanwendden om als scheepsjongen aan boord van een koopvaardijschip opgenomen te worden De hulponderwijzer te Losser vroeg op 24 Juli 1373 zijn ontslag tegen September De gemeenteraad was van oordeel dat hij drie maanden voordep vertrektijd zijn ontslag bod moeten vragen en weigerde daarom de uitbetaling van aan den bulponderwgzer nog komende 66 66 Daar de voorwaarde dat hij drie maanden te voren moest waarschuwen den hulpoiiderwgaer eerst inedegsdeeld werd 6 dagen na zgoe benoeming achtte hij zich niet verbonden en dagvaardde de gemeente Bij ziju Ualste beslissing had de hooge raad nog gelast voort te procedecren Inmiddels heeft de gemeente naar men zegt ongeveer 160U proces kusten betaald eu omeen eind aan de z iak te unken werd dezer dagen besloten zioh in bet onvermijdelgke te schikken deƒ66 66 te betalen en niet voort te procedeeren N V i D Laatste Berichten Loaden 2 Juni Het Lagerhuis is tot aanst Donderdag uiteeugegaan Parijs 2 Juni De ex SulUu Abdul Axiz heeft uit eigen beweging eeu brief aan zgu neef Murud geschreven waarin hg ziju optreden als Sultan erkent en verklaart naar rust te verhingen en stil te willen leven Berichten uit Berlijn melden dat Rusland niet genegen is den nieuwen Sultan teerkeu neu JB lijn 2 Juni £ en telegram uit Koustauti nopel van den Minister van Biunenlandsche zaken aan de vertegenwoordigers der Forte in het Bi ii land spreekt de geruchten tegen welke over het lot van den ei Sultan verspreid geworden zgn en deelt made dat Sultan Mund anmiddelük na zijne verheffing en geheel uit eigen beweging bevel gaf dat ziin oom met den hem verschnldigden eerbied behandeld zou worden als zgne toekomstige woonplaats wees hg het paviljoen aan van het aan den Bosporus gelegen paleis Tjeregan Abdul Aziz richtte eeu eigenhandigen brief aan Murad waarin h diens troonsbtstijging erkende en ten zijnen beho4re van den troon verklaarde afstand te doen hg gevoelde behoefte aan rust en wensohte in stilte te Uren Buda PeSt 2 Juni De Sessie werd heden gesloten na eene iluitingsrcde van den heer Keohbauer en nadat de heer Androssy aan de delegatièn namen den Keizer en het geheele Ministerie wormen dank betuigd hnd voor d n haar betoonden videriindslievenden gver Belangrijk is het geluksaenkondigiiig vnn SaiDUel Hook 8Ch0r Senr in Hamburg welk zich in het huidig nummer van ons cuuntut bevindt Dit huis heeft zich door zijn prompt eu stilzwggeud uitbetaling der hier in de omstrek gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven dat wij al onze leaer aanbeveelen te zgn huidig advertentie acht te geven Burgerlijke Stand GEBORENi 80 M i Johanns Miria ouden W tis dtr Vliit eu U viu der klcyn 1 Juni nerrit ooderi i Bulk co Blom Jobsdiia ouden A GroeDe clt en K Ver wil OVERLEDEN 1 Juni M W TuinenburK 7 lo J d Weger 41 J M C Kourerur 13 j iii C 8tr f 73 J ON DERTKOUWU 4 Juui E I I ai Ie Aoulerdlm t J eo V S bauden 86 j M Olinsu 45 j eu ü iidcn a K h Saiiden M j eo A Trgbili it j A Dopnillol te Ruttcrdiio 23 j eo 1 J tod der klut 2 j Ü o Vi UI 43 en U vau Ham 38 J b Fuijk 30 J CD Vau deu Heuvel 34 J ADVERTENTIËN ♦ Getrouwd Gouda 31 Mei 1870 B MEHTENS en F M MOLENAAR Dank ook namens wederzijdsche lietrekkingen voür du vele blijken van belnugstelliiig in tXM rnime mate ostvaugen Bevallen vati een welgeschapen Zoon ALIDA WILHELMINA TIMMERS VAN VmiUMINOllK BoUerdam 2 Juni 1876 Voorspoedig bevalleu van een Dochter BET8IJ ABONSüN geUefde echtgenoot van J a MANHEIM Alkmaar 2 Juni 1876 Algemeene kennügevinff Heden overleed mgn geliefde echtgenoot JAN WILLEM DÉ WILDE Mevr de Wed EL J de WILDE geb Janskv Amsterdam 30 Mei 1876 Prinsengracht b de VgzelBtraat n 909 Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bj de viering van hun VEERTIGJARIG HüWELUK op 1 Jnni 1876 betuigen de ondergeteekenden ook namens hunne Einderen eo Behuwdkinderen hunnen weigemeenden dank W KROMHOUT F KROMHOÜT JbwKi Voor de vele bewezen ran behmgsWIlng ons betoond bij gelegenheid van onzeVyfentwintigjarige HuwetijksTereeaiging brengen wy bij dezen ook namens onze Kindefen onzen hartel kea dank A T VA DEB POOL K VA DKE POOL MW OimxH Gouda 4 Jani 1876 OpmCte itoor de Tde bewften tab lah teltiiig zoo V n binnen aU buiten deze stad ondifTflUiM by ile H A fa Inne JAIHCffi ECHTVBREENIGINQ op 28 Mei U betuigen de ondergeteekenden iinnneh weigemeenden dank J G 6ÊL0NJE D BÉLONJE Q mda 30 Mei 1876 taw Viaarmkoek ♦ V 6r de Trie Wjken van belangstelling ondervonden bg 25JARIG HÜWELUKSFEEST zoowel van hiftr als van elders betuigen wï by deze onzen hartelgken dank 4iltJifda A HAËüUZER C G tiARDUZËB VAM DBM BeIMH Voor de vele bewgzen van deelneming betoond bg het overlijden van onze beminde Moeder Mevrouw de Weduwe ERDT8IECK geboren Folibsskn betuigen wg by deze onzen hortelijken dank Wed C C A VAX KOETSVELD va ANKBBEN ÈEimMCt R ERDTSIECK l J Kap 8 Regi Int Ooada 3 Jnni 1870 Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overljjden van mijn geliefden Echtgenoot betuig ik mede namens mgne Kinderen den harteiyksten dank Wed H K BELGonda 3 Juni 1876 va deï Vebii TacöYjöhannIês duxhooen te Gonda heeft de toestemming van Zgne Majesteit den Koning der Nederlanden verzocht tot het aannemen van den geslachtsnaam 4rA Bbnïuu en alzoo dat hg zich moge noemen en teekenen J J vak BENTUM DIJXHOORN STËDBLURlraSËÜir Op de beide PINKSTER DAGEN zal het MUSEUM van 4 6 u des namiddags tegSn deu verminderden prijs van 10 Cents de persoon toegankcigk zgn De commissie van TOEZIGT GoBDA 2 Jnni 1876 De Commissie belast met de regeling der vrerkzaamhedeil in zake Ontwerp Tabaksbelasdog Tan het Hoofdkiesdistrict Gouda brengt bg deze ter kennis aan belanghebbenden dat de Rekening eu Verantwoording hunner gehon dene adminitlMitie gedurende 8 degen van af 6 tot en met 13 Jnili aanstaande ter visie ligt tèu huize tan den ondergeteekende op de Gouwe Namehê de Commitsie F herman Fz Penningmeeêter Gouda 4 Jnni 1876 m mVEILLEÜSE Dit uitmuntend middel dat aan het Haar zgn ndtanrlijke kleur Bu tD B vim of Zwakt vredergeeft bent ook de voortrefffelgke eigenschappen om db BOOS te verdrgren en het uitviufen der haren te beletten it f 1 per flacon bg IlOtUS WelteF ODsthoven GOCDA Die gedurende acht dagen ten zijnen huize behandeld niet overtuigd is van de heilzame werking TiB dit wïtei heeft d lUhand litgri atia mm mm De Gewone Inschrgving vm leerlingen zal plaats hebben op blNSDAG 6 JUNi 1876 des namiddags ten 5 di é la ie i p ctié è Schotdldkalen W d hi Wordt enaoh isAdti ve K ezen naar de to iilkkytletieii De Secretarie der PttuiUeKjh School T mieeie te Gouda ïfocrtÖOVË VAK GOOR De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte 8lbdg Ddot n kendi te § Bwa bg zgn winkel geopend kCMft in S t Gh A ï tJ IST WUNBHQBBtSmEm Bg hoopt door een6 sdliede behandeling ach ieders vertronwen waardig te maken B MBRTHNS £ orU Tiendeweg D 82 i lui tij opp Tegen GOED LOON wordt in een KOEKen BANKETBAKKERIJ alhier gevra een Flinke JONGEN Adres met franco brieven lett O bureau dezer Courant BliOOMEERSENEOST Men vraagt met AUGUSTUS een BROODBAKKERSKNECHT van de P G Brieven franco onder letter G doch Uefst in eittooa bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda I29r Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 12 JÜNIJ e k Terstond TE HUUR voor een Heer of Dame op een der beste standen vaa Gouda EEN hebbende een KLANT UITZICHT Hierop reflecteerende gelieren zich te adresseereu met franco Brieven onder letter A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Tegen p Auguitoi gevraagd op een Dorp nabg Gouda EENE BURGESJUFVRODW P G om in het huishouden behulpzaam te zgn Brieten franco onder letter F aan bet Advertentie Bureau van KOE e VRLILANDT te Gouda M YERZIJL Beurtschtpper op s Gravenbage bericht dat hg eiken Maandagmorgen ten 4 ure VAN HIER VERTREKT om des Woensdagsmorgens te RETOURNEEBEN De taü oods gerenommeerde M THEEËN uit den Koninklijken Nederlandachen Wnrtembergichen THEBHANOEL van P VV TROUSSELOt ZOUV Hofleveranciers van de Hoven van Nederland ef Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v d SAN DEN BotennSrkt W€feeis M PIVKSTERFEEST zél ié mUZERESBAEfimmkiux Gouda op 4mMef tfi en terag b nitzondeiing get ren worden dj ZATUBDAQ 3 JÜNU maar NIET Op Zohdtig ën Mdaüdag 4 eii 5 Jung D DIRECTIE tE KOÖP EiCNÖÓÉD ÖJtÓÉRHOtiöËit BAHÖUCe faévaiteode 11 Khn Uplaatdêu m yütr rti AcbtéizHtilig Adrtw J ta feEREBt Statheuder Gonvernestraat Rotterdam IToor IHAAt en STRIJKWERK zotfVél Bi nens ifls Buitenshuis bevelen ziek aan J en E DöRING Oosthaven N 44 41 Mén vraagt iegen Au stua te Gouda bene goed kunnende koken en huiswerk tefriehiob in een klein gezin Hnnr 80 veelTerval Adres onder lett A A A aan het Adrerteutiebnreau van KOK VRULANDT Bocjq handel Gouda ü ECHTE EAU drs FEES Bekroond op de WereldtentoonstelKng tePargrf 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flaèott bg Ch TAN VIVB JR en B SCHOLTEN Cóffiéürs Haar én Baard verwen in Blond Bruid ea Zrfart zonder Huid of Linnen ie vlekken als mand8 Flacon half gebrnikt heeft en het bevalt niet ilsilan trordt met genoegen de betaalde j 1 50 terugge geven I De winsten zijii Hoofdwinst ev 375 000MrL 14 en 15 Jum Jitnoodl iig tot dechieniiag aan de Winstkansen der door deü Staat Hamburg gegalaüdeérde groote 0 eld y$arl9tiQg j waarin over de 7 770 001 Mark seker gewonnen moeten worden De winsten dezer voordeelige Geld lotei welke volgens plan slechts 81 500 loten bevat zijn 1 winst van ev 375 000 Rgkdm ark spec Bgksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 0 0Q 24 maal 15 000 1 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 6n 2000 415 maal 1500 eu 1200 1356 maal 500 300 eu 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 50 40 en 20 Rgksmark en koipeor e e binnen weinige maanden in 7afdeelin ffi t zekere beslisaing Ue eente wioattrekkiog i j j t t l tgeete1d op deu I4eni5 jffip J en koat hier oor e s het seheel artyJDeel lot ilectrtk Guldeo 3 dO ets het bilve a f tt bei kwirt n w O SÖ wrike door deo Sta l ge randecrde orif ioeel lottiD geen verbojbn nroQieMcii tegeii ramco laiiVDina nu kvt bedrag zrlrs nfi r ik crate bmftnker vtinqé nr wbl lleii leder dètflirtner oi tuitiitt ibiji telt eitt i W ongioeel LOT 09k het OKt stuUmtprn vourmiw inKiue PfiAN gratis en ua plaata ft had hebbevde trrkkiug dadelijlc AnA r tMVvHgt d4 oèulcLle trtkkinfElusK Da uitbeiiliiig n veritutïilifï d r gevrope f ldf o v lgf direct aan dü belaDghebb Dd D prompt au ouder de ttrcugate diwretie flM J dcr bfitelling kan mca eenvoudig ap o tÊÊÊÊ Meu Heudde siobdaber mh den Aoftraffen mflt f r vffKrouweu aao f$mwtêi UeekMcker stfur Haokiera ec WisfcJltHutoor tt llAHVfK