Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1876

J M VAN MINDEN Sociëteit ONS ÖEIVOEGEIV d erote Sömer Cütirert door het Muziekcorps van het 7e Regiment Infantede onder Directie van Den Heer W SONNEMANN Op MAANDAG 5 JUNI 1876 des avonds ten 7 uren ALGEM 6AZVERLICHTING in den TÜIN Na afloop BAL HH LEDEN hebben met DAMES en KINDEREN van Leden Vrgen Toegang Introductie voor DAMES en KINDERENvan NIETLEDEN 0 25 per persoon VREEMDELINGEN 0 49 per persoon De RegelingsCommissie belast met de functie van Commissarissen Mr P 1 SNEL Prendent A VAN VEEN PenningmeeMer H JAGER Secretarie Woensdag 7 Janl N issa GOUDSCHE COURANT mi Nieuws eo AdvcrleDtieblad voor Gouda en Oinslreketi ï si iitftl i Openbare Verkoopin en in het logement deZalm te GOUDA op MAANDAG den 12 JÜNIJ 1876 des voormiddags ten Elf ure van een kapitaal De inzending van advertentidn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nttgave 6EBR PALTHE ALMELO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRIJP JAPONNEN HEBBEN KLEEDINGSTUKOiN enz JifiX ® blijven Heeren Kleedingstukken GEHEEL in ELKAAR Met Chemi h Wasschen bip ALLES in ELKANDEB Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstukken Nadrae inlichtingen geeft onze Agent de Heer W van de PALS Markt GOUDA met een grooten TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gouda wgk B N 41 Zflnde in het Huis een marmeren Gang Vier Beneden en Zes Bovenkamers met vele kasten een fraaüe Kelder ruime Keuken Zolders en hetgeen meer tot een goed en gemakkelijk iugerigt Woouhms behoort Nog een HUIS EN ERF staande en liggende als voren B N 40a Zonde in het Huis Vijf Kamers eene goede Keuken en hetgeen verder tot een goed Woonhuis behoort De voorschreven perceelen zijn bü tktdaster bekend in sectie C n 1302 groot 902 vierkante Ellen en zullen na afzonderlijke VeiliDg en Afslag vereenigd worden geveild en afgeslagen Een WINEELHDIS EN ERF met een stuk GROND er achter aan de westzijde van den Raam te Gouda wükO n 310 waann de Slfltery in sterke dranken vele jaren met goed gevolg is uitgeoefend Zynde in het Hms een ruim Voorhuis Vflt Kamers Twee Jieukens een Kelder en t geen verder tot een gemokkelijk ingerigt Huis behoort En een PAKHUIS en ERF in de Vlaming straat te Gouda Wyk 0 No 811 De twee laatste perceelen zullen ook na afzonderlöke veiling en afslag vereenigd worden geveild en afgeslagen En op MAANDAG den 26 JÜNIJ 1876 des voormiddags ten elfnre van een ruin goed betimmerd POPULAIR GEIESL WERK Bfl alle Boekhoiidilaren of tegeu toezending van 20 postzegels Vdn 6 cent rechtstreeks aau Richters Boekhandel te Nijmegen is te rkrijgen Dr AlTy s Natuurgenoeswljae Pnjs ƒ 1 Aan de ia dut beroemde geillnatreerde ongeveer 400 blz dikke boek opgegeven geneeswijze hebben dnizenden hun ge mdheid te danken ï e taUijke daarin afgedrukte dankbetuigingen bewUzen dat elft zulke zieken nog hulp hebben gevonden die wanhopend souder redoing verloren schenen dit Uitmuntende w rk moest derhalve in geen huisgeiin cmtbreken mr Men verlange en neme slechts iet Geïllustreerde Ortóneele werk van Richters Boekhandel te Nijmegen die op verzoek ook een Uittreksel daarvan gratis en fniuoo verzendt Verkrygbaar bg de Boekhandelaren A BRINKMAN en P C MAAS Jr te Oom a van eene BOUWMANSWONING met daarbij behoorende LANDERLIEN onder de Gemeente Moordrecht in den Zmdplaspolder groot ruim 40 tectaren thans m gebruik bjj G POOT voor Am tfld van vier jaren ingaande met hetontUooten der schoof en 1 DECEMBER 1876 de WONING met MEI 1877 ALSMEDE Openbare Verkooping JM roim 21 hectaren WEI BOUW en HOOILAND gelegen in dezelfde Gemeenteen Polder o T H G POOT tot 8 DECEMBER 1876 een en ander op WOENSDAGEIST 14 en 21 JUNI 1876 beid dagen des mojfus 5 r Bef Poetkuie Alles breeder omschreven bg catalogussen raaeo amvrace tegen betaling van Isceu bSoM fT 7 f Notaris V A MEYBOOM te Lekkerkerk ten wiens Kantore conditien ka la stTale kaarten en extracten in tnds ter mzage zullen liggen Voor het geval dat de heeren de Vries en dr Kips te s Hage niet in hooger beroep komen van de beslissing vau Gedep staten in deze provincie waarbij hunne ver ïf v i i kieziug tot leden van den gemeenteraad ongeldig is l yl vil klaard is de nieuwe verkiezing vour twee raadsleden iddaar bepaald op Diuadag 2 Juni a s HAASPAHHIIS met hetgeen door bestemming daartoe als onroerend goed behoort met een in 1875 nieuw gebouwd BOVENHUIS verdere Betimmering ERF en stuk GROND daarachter staande M liggende aan de Gouwe te Gouda wnk C N 16 kadaster Sectie B N 881 882 en 883 groot 258 vierkante Ellen en 880 gedeeltelgk Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kai tore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gottda V U41ilV l 4 O taiïUi XXktr UUilO w i fim iBJ ilV4 llHasi UA Villi m vojrzeker wtl dat van de Krvrn Lucis BjIs lijn Juni lb74 benoemd Werd den ISden XI i 1875 yi De di tilleerd rijen viiu laiws B ils erd ongeveer geiuld door de beide laatsgenoimden Dr Kuyljiif in lB7o opgcnoht in Ik Ib echur ontbraken de crfgeheeft het rapport nief giteeki iid maar f een elftil en de Turksche ambassadeurs te Londen en te Parijs 1 namen lu de richte lyu en nird di firma de brven puut is opgenntneii wnamee hij zich Jf in het plan waren betrokken en dit ondersteunden i Lucas Buis l ii anikr nul mii ikr meik aardig heef Ook uit een pnw agos i oh oofrpniif j4 naar men te Parijs verder wil weten ia de nieuwe werk s tegelijkernjd viitgigtvm dooi de Xediilaud de wet van 1857 verbetina maar die isonafMii egeeriag seer gezind om de mogendheden tegemoet sche Hooidooinnnssi voor de teutuonstelling n l kelijk van het ru tiiuiji si lj l Ojk ayir de r ilmg Qonda Drmk van A Brinkman JI If J ig 00 01 ni ai p DAGEJjIJKS ie spreken voor liet PLAATSEN van MWXSTTMKDKtV en êtKMMTTKlV volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hfl zich sedert 36 jaren het vertrouwen ner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken mhsm mum Er bestaat voor eene R C Jongmensch die over een kapitaal van 4000 kan beschikken gelegenheid om zich te ASSOCIE BEN UI een Zaak van Dagelgkaehe Behoeften Kennis der artikelen wordt niet vereischt Brieven franco raider letter Z aaü het Bureau dezw Courant Depot van THEE orr Hw Maoazijn van M Ravenswaay Zonen OORINCHEH imEaiTOMGENlPEESTfiilAK vporhandeu by W N BAAIJMAAKEBS Banketbakker Haven T ep©t van ELIXIR d ANVERS TAFBL LIQÜEÜB en Deventer Koek Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twee en een half en een Ned om met vermelding van Nomtner ea Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geSerde orders aanbevelende i BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Openbare Verkoopingp op DONDERDAG den 8 JUNI 1876 des middags ten 12 ure aan de Gouwe bg de Vischmarkt te Gouda van BOTER RIJST Gemalen en Ongemslen TARWE ROGGE SPELT Bruine BOONEN RIJSTMEEL GRIES LUNKOEKEN STBEMSEL ANNATO en hetgeen verder te voorsehgn zal worden gebracht alles afkomstij van den faillieten Boedel van WILLEM m JONG Az Koopman te Godda Nadere informatiên te bekomen ten Kantore van den Deurwaanfer p p van pna WBKVE te Gouda t Overal Beinlad eo Erg Begeerd Kampen 4 April 1875 MynhterI De kist RIJNLANDSCHB DRUIVENBORSTHONING voor slechts weinige dagen ontvangen is weer bona leeg verkocht het debiet neemt dan ook dagelijks meer en meer toe de een recommandeert den ander Het gebruik levert de beste resultaten op men verzekert mö zeer dikw s dat de DrnivenBorstho nmg de zwaaniU jen ïelfs terouderde hqett bn oet eerste gebruik reeds vcriicht Ik verzoek UEd dus mvj spoedig eene kist met eene dubbele hoeveelheid te zenden In afwachting hoogachtend yj ÜBd Dw Dienaar Openbare Verhuring P C DE WOLF Il Hf Ni A ROTTMANN Apotheker Alle Heeren D pothouders van den Bijnl Druiven Borsthoning in Binnenen Buitenland waaronder eenige honderden der voornaamste Apothekers hebben sedert ve1 j ren oortgeiyke berichten medegedeeld Verre over de 10 000 erkenningen en dankbetuigingen van den Ihuiven Borathoning genezen personen uü alle etanden geven bovendien een zoo zekere waarborg voor de onbedongejt voortreffelijkheid van genoemden zegenrijkm drank al waarop geen ander middel kan bogen Verkrijgbaar in fiesschen voorzien van een rood capsule met nevenstaand fabriekstemnel per sink l te Ltidt B Noordyk OmdemUn T JoDkir Idenbarg BoUenkM C J W Snabi lié Apotb BijnofH C J iin Ginkel ScioHiimn J Wolff Zoon $ loorhurg 1 ran Veen WadtUnmem C van Evuweo jOHrla bjj V H A Wolff difie f ld M l Varouiao Ontftnin J t t C SnRbihé Apoth HttmmmU W HMdriki B i it 1 V oiiOTwni w an Eeuwen Koon Apotb Bakfraven V Venloot Bottoop A J HO Twoot IMft L MC Ueuma 1870 flsJi 8 tl De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad 1 geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITEtNTLAND BuUenlaiidscli üverzlctit Hrtjjeen de Prausche bladen om nii liilen omtrent iet dtbat in de kamer van afgef iriligden over bet etsontwerpWnddingtiii reeft recht tut het vermoeden dat dit nog Icoht het beRiu te noemen is Van een meer erniti deint dat volgmzal Behnlve De C is agnac voerde nog De Caatellane het woord uatniirlijk tot bèstrijdiug van de ministeriéele voordraeht die door Uewhancl krachtig werd verdedigd l ea tweeden dag voerden Pusctl Duprat en de rapporteur Spuller o a het woord ten gunst van het ontwerp dat door Keiler en la B iMellièrB beatredeu werd Niuiive Jtrgnmenten werden niet aangevoerd en al ware dit bet geval zoo ia h t aanneine i van bet ontwerp vrij wel boven twijfel verheven Minder geneigd i di liiikerjijde mit de Regeering inwle te gaan wat hel nniwetp tot r gelir gder gemeenten aangaat In een tweede bljecnkoniat eergisteren ouder oor itlcr ohap van Bethinout gehouden ia besloten d wet nu 1871 tot uiterste grens aan te nemen van de cjnoessies aan de regeering te doen llie wet last haar het recht tot benoeming der inaires in arrondi senirnt en departeraeutshoofdpluilsen Men zal inmiddds trnohten zich met de R gr riug te verstaan en in den Zaterdii geho iden Ministerraad is naar ni n zpgt op vereoek van I e Mareère bi sloten dat de regiiring naar aanleiding van het wet u wcrp niet de kabinetskwestie zal stellen Ue budget otnniisaic van bet Spaiuische congres heeft onderhandelingen gehouden met de gedelegeerden der Btaaissoliiildeisohers wa uvau he rusultuat nog uiet jfihiel bekend is In den senaat zijn reeds 9 uneudemeuten op artikel U der outnorpen constitutie betreffende de godsdienstige nrdriiagzaanibeid aangeboden Benige dagin geledin erd zooala men zich zal herinneren in het Spiuiusche congres een voorstel gedaan om een enquête in te stellen naar de operaties der schatkist voor 1S7I De prise en loniiiieratio is aangeuomcu tengevolge naar van het voorstel gisteren in behaiidiliiig is gekomen De discussies over de begrooting ziju thans afgrloopeu in hoofdzimk is zg ovc reenkonisüg de voorstellen der ministers aangenomen doch op sommige posten zijn nog al iMzUinigingen gebracht op de begrooting van binnenlandschc zaken tot een b dnig van 2 raillioen peseta In den senaat zijn de algemeene beraadslagingen geopend over de ontwtrp oonstitulie Terwijl weder eene afdeeltug troepen naar Cuba is gezonden zyn te Madrid gunstige berichten omtrent den toestand der kolonie ontvangen waarin thans volkomen rust moet heerschen Ns definitieve aanneiuing van het welsoatwerp op de organisatie der gemeentebroturen in de steden is de Pruisische kamer uiteeugi gmn na aan den voorlitter te hebben overgi laten haar op een dir dagen tusscheu 16 en 20 Juni bijeen te roepen Langzaam wordt er eenig lioht verspreid over de omwenteling te Konstantiii ipi 1 het blijkt dat de beweging reeds eenigen t j I te voren wna beraamd te kamen door aan de muiters in Bosnië uitgebreide concessies te doen wordt dit bevestigd dan zijn zeker veel moeilijkheden voorkomen Eene dépêche uit Koustautinopel meldt dat de vorige Sultan zich van het leven heeft beroofd door met eene schaar zich de aderen op den arm te openen Velen zullen omtrent dit bericht het fauune denken de dood van den vfoegeren Sultan is voor den legenwoordigen een te groot gemak om niet allerlei onderstellingen te wekken Intusscben is het volstrekt niet üuwaarschyulijk dat bet berictit ds eenvoudige waarheid meldt Geringer lotewisaelingen dan deze zyu menigmaal voldoende geweest om menachen de hand aau zichzelven te doen slaan BINNENLAND GOUU V JitüJt 7 IZTT Hedenavond ten liiJf acht ure fcil er op de Markt een muziekuitvoering plaats hebben dbor het muziekkorps dir Sohutiery zoo ten minste het wetr tulka toelaat AsNiet onwaarschijnlijk is t dat vele onzer atadgenooLen die met vreugd een luonuiiient tegemoet zien van de gebroeders de Houtman binnen deze gemeente gaarne zich eene voorstelling willen vormen hoe die bieren er uitzagen Weldra tullen ze wat betreft een vau hen daartoe in de gelegenheid zijn Langen tijd hteft het geduurd voordat man een conterfeilsel had gevonden en nu dit ten opzichte van een der broeders Prederik heeft plaats gehad is door de ijverigt zorg van onzen stadgenoot die t initiatief nam tot t plan eens monuments daarvan een photografie gcmajüct Deze photugratie is thans op het museum van oudheden ter bezichtiging gesteld Wij vestigen hierop de aandacht Het Bestuur der Priu Htndrik Stwhting te Ëgmond aan Zee he ft voor de eerste maal verslag uitgebracht over den toestand van deze Stichting in de dne eerste maanden van haar bestaan tot ultimo December 1875 De catalogus van de Nederiandsche afdeeliug der wereldtentoonstelling te Philadelphia is in t licht verschenen bij C G vun der Post te Amsterdam Deze catalogus vormt een lyvig boekdeil 200 pag behalve eene inleiding van 36 pag dat niet ilechts de namen der inzenders en de tentDuugeatelde voorwerpen aangeeft maar w iurm lal viiu bijzonderheden als ouderdom der firma s grtal wtrklieden jaarlijks geproduceerde hoi veelludin luiiital bekroouiiigeu enz vermeld slaan llu oud u v jurkoiiieiide huis zal ADVEBTENTIËN wordengqilaat van 1 5 regeh a 50 Centen iedere r meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte J Afeonderlijke Nommers VUF CENTBIÏ t vt BV iimm Stp a s nasuhi 1 f TBr s ip it tfrvhtsii De openbare werken in Nederland geschetst doéfL C van Kerkwijk Dit werk is op verzoek Van d Hoofdcommissie saamgesteld door den heet vailKerkwijk als de eenige ingenieur onder de leden d Commissie Aanvankelijk was het plan zich aileedte bepalen tot de groote werken onder de regeerinsvan Willem III tot stand gekomen zoowel rijksWé keu als particuliere ondernemingen doch al 8poed begreep de schrijver ook melding te moeten maken vajlde vele werken die in deze eeuw vooral vóór 1 830 zmuitgevoerd Gesteund door de gegevens die hem Aregeenugswege en door desknndigen met de meestebereidwilligheid vérstrekt werden geeft de heer Kei wijk achtereenvolgens op wat er gedaan ii en nd gedaan wordt op t gebied van de verbetering dcTrivieren der oeververdedio iig der kanalen spoorwegenen wegen havens landsaauwiiuiiug zeeweringen sluizen oeveren kustverlichtiüg belonning en bebakenita telegraphic en driuVwaterleiiUng Omtrent óiize eigcSaardige wijz van werken m de kost en oeververdedt tt sluisüouH aanleg Viui spoorwegen enz komen hoog bilaugrykc mededeeliugèii voor ia dit boek dat üide Eugelsche en Nederiandsche taal gedrukt iÜ IJlde Ëugilsche taal om vooral de Amerikanen op ït hoogte te stellen van de rcuzenwerken die iff o8 Land Worden uitgevoerd en in de Nederiandsche wij hopen om ook de Nederlanders algemeen in stutte stellen kennis te nemen van dit werk doch daardbzijn ons de woorden niet in den handel op ibéttitelblad een raadsel Of is het voor vele Wedwlauders niet hoogst interessant bizonderheden te wefeiials wij er hier eenige laten volgen Het Haarlemmermeer hoer groot die droogmaking ook is maakt nog maar 1 7 uit van al het land dit in dizt eeuw aan de golven ontnomen is Dat me r toch is 17 534 buuder groot en in Noord HoUan d alleen werden 36000 bunder drooggemankt inFrieslaiid nog iets meer en in geheel Nederland 119 000 builder Niet iedereen zal weten dat ons Land buiten de 1700 mijlen spoorwegen 32 430 mijlen IcunAwegen bezit Dat wjj veel kanalen hebben weet ied maar ons dunkt een c fer au 2335 mijlen respectabel genoeg om het ter algemeene kennis te bre igen Wij ouden nog t vau allermerkwaardigstsjingenkunnen mededeelen doch in de verwachting da itnuttige boek hoewel het niet in deU handel is ta9hop zeer ruime wyze verspreid zal worden verwezenwy belangstellenden verdir naar de schets m d a H M a Door deo gemeenteraad van Utrecht i Ijeslotentot opheffing van het tus chen Leiden Woerden nUtrecht gemeenschappelijk beheer van het Leida iejaagpad Aim het Ulr VojUai wordt wrfwilWntf iAed lJ deekl Over het restitulie slclsd heeft thans de Cdraiiiis e bt8t iaiide uil de heeren dr A Knypel 6 ï V s fe prof mr Ti J L baron du Geer van Jutjihaal pr f dr B J GraUima en mr A F de Savornin tilimin vers ig uilgtbracht De Commisïie op de veVp atleri g Vtr voor Christ aal onderwijs den 5din