Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1876

Igks ongeveer Sd JioneiiaragéndWi faodïdzakelgk bestaande uit Belgen en Duitschers Onder de laatste aangenomeuen waren vier Italianen en een gewezen Inpitein Nn het löger van don Carlos zoodat tot nu toe voor zoover men weet vier Carlisten z jn aangenomen tlea leest ia iet N v ÜSa Het was in let Jaar 1826 toen op een donkeren dag Zooals er thans ook nog wel zgn de politie den boekhandelaar FinBterlin te Hunchen een bezoek bracht vergezeld van een vrachtwagen en deganscbe ophige circa 1000 ex van het boek Spinoza s theologisoh politische Abhandlungen frei ubersetzt mït Aumerkungen von J A Ealb gr 8 1826 l i Thl met uitzondering van eenige reeds naar Leipzig gezonden ex in beslag nam en later vernietigde Thans na 60 jaren heeft diezelfde boekhandelaar besloten de nog 20 overgeblevene ex van die uitgave aan het hulp coinité tot oprichting van een gedeokteekeu voor Spinoza in den Haag ten geschenke te geven ten einde daarmede naar goedvinden te handelen Een hoofdonderwgzer uit de gemeente Loilneker die 4 dienstjaren telt doch slecht 63 jareU Oud is heeft daar hg aan aanvallen van beroerte Ifldt op zijn verzoek eervol ontslag bekomen Gedep Staten van Overgsel hebben echter te kennen gegeven dat wanneer de Baad niet terug k am op zijn besluit de onderwgcer gepn aanspraak op pensioen kon doen gelden Ofschoon de Raad reeds een oproeping Van sollicitanten gedaan had en de tgd van aangifte reeda verstreken was heeft de toofdouderwgzer zijn aanvrage om ontslag ingetrokken De vraa is nu of de Baad hem in zgn fuoetiëo zal herstellen werdindenlaatstentgd erenala ondtyds PUMi koningen door een soort bouwwoede beheeMt hg den troon besteeg liet hg de paleizen van Bevleri enfTobaagan de kiosken van Hdi AmzAahtoj adjj ftogon Alteuni Zadé Hekim BUchi en jh £ bouwen Het is letterlijk ouibogeltec ü be kei wat Tci t gan gekost heeft nteo kif iBten C dat de kant van dit katftrbliijf di um debfi phoms ia gekeerd meer dan een kilom lang ia Hat is een ware stad Alle paleizen en kiosken ign lev weelderig ingericht Dezer dagen lief de Sultan een nio k e oprichten en 70 teenen hvtien die verhnurd tidlen worden Die hnur zal tot oaderhood der moskee strekken De begroeting van het Haia der Sultans klimt door een en ander tot 60 milUoen fr s jaars wat nagenoeg een tiende gedeelte ia van de inkomsten van het Turksche rgk Tot beatrgdiag Mn al die uitgaven zijo de briastingea niet meet voldoende Men hepft d arpm tot leeuingeu zgn toe vlnoht genomen en laat op die wgs ka taltsten en l iue renteuiers in het buitenbiud het onderhoud betalen van het Huis des Sultans de menagtrie den hai em enz enz Oevonden op eed der Singels alhier en aan bet Bureau van Politie gedeponeerd een Koperen BINO van een Bijtuig D Co rrier du Nori verhaalt bet vblgende ionderlinge voorval dat op een buiten nabg Saint Amand heeft plaats gehad Mevr D die het buiten bewoonde had sedert eenigen tgd gemerkt dat voortdurend diefstoUen van kostbaarheden en kanten btj haar gepleegd weiden Zg had beproefde oienatbodeu in huis op d a rksa dus geen verdenking vallen en men wist niet hoe dieven in het wèl gesloten huis konden komen want er was geen spoor van braak zichtbaar De zaak was bovenm it duister Terwgl het huisjjeziii uu ten einde raad was k am da zoon van mevr D die als officier iu Alftrie diende met verlof naar huis Men vertelde hein het gebeiude en de officier verklaard dnt de dieven vsa waar ze ook kwamen hem niet zouden ontsnappen Hg neemt een pistool en verbergt zich s avonds aau bet einde van een Uogen gang die gemeenachsp heeft met alle kamen Hg bigft daar tot ééa unr s uaebls zonder ieta te hooren maar op dat uur zag hg eene gedaante zich naar een der kamen begeven De ofRsier legt aan en schiet Gelukkig ging het icliut niet af bij het lipht door het losbrandeu van liet percussiehoedje ontstaan herkende hij zgne moeder en vloog hg naar haar toe om haar hulp te bieden Het geheim werd nu opgelost Mevrouw D ren slaapwaudelaanter had zelve zonder het te weten de kostbaarheden uit haar vertrek geuOineu en die zorgvuldig geborgen in een kast iu eene andeie kamer waar ze een voor een teruggevonden nerdeu Worden de kotten van adverteeren wel beloond f Holloway betaalt jaarlgks 360 000 voor t adverteeren Tfu zgn pillen Motea fc Sou gaven jaren aaneen 120 000 aan adverteutien uit hetzelfde doen BowUnd fc Son voor huuiie Maeaaaar olie en dr D Joogh voor zgn levertraan De heeren Heal k Sou betalen voor t adverteeren hunner bedden 72 000 a jaaiB Nicholla de kleermaker heeft er 60 000 voor over en zoo zgn er een aantal die even vi l miasaUea wel meer geld san t publioeeren van hun nering ten koate leggen Madame Tussaud betaalt alleen aan de Atlas omnibos maatschappg 1200 per maand voor t adverteeren van haar waaaen beelilen op de rgtoigen der MaataaHapm Doch de vont oadar de adverteerden is de New rorkscheehemUt Heroboldi diena adverteutien kosten hem jaarlgksmim 1 200 000 Hg heeft eens 9000 voor Mne groote advertentie betaald en heeft op den dag dat de val van iohmqnd bekend werd voor eene enkele pagina van de Vtp Tark BeraUf 12 000 geboden Zgn bod werd geweigerd wegens plaatsgebrek Onwillekeurig zal men zich afvragen of die enorme uitleven voor advertenties baten afwerpen Daarop slechts dit antwoord HoUoway bezit ste 24 000 000 en al de andere hierboven genoemde penenen z n achatrgk geworden Zon mea nog van oordeel n dat adverteeren niet wioat gevend isP Kolonién OÓST INDlfi Het Indisch Mail Overzicht van het E SU bevat o a het volgende I In Nederlandsche bladen wordt aangedrongen ophet terugtrekken uit of het sluiten van eenen ireervollen vrede met Atjeh Dat is gemakkelgker gezegd dan gedaan Terugtrekken is onmogelgk wiUeawg oni prestige in den Archipel niet veroietigd zien Het ware ook eerloos want Markssa en enkele anderen die zich onderwierpen Cnder voorwaarde dat zg afdoende bescherming tegen hunne hu n tonden genieteo zouden aan hun lot moeten wdrden overgeUten Met wien zoUen wg voorta a n eeiv l t d sluiten waarop ook sommige engelscbe bladen aan Volgens Scriiittr i Monthly wordt in Pargs een zonderljinge handel gedreven Klke kostscboolhouder stelt eif bi liag in ouder zijne leerlingen den jongeling te tellen die den hoogsteu prgs verovert Jaarlijks wordt er iu Fargd ecu exadieu Afgenomen van alle school léettingen De oudenvüzen die kunnen zegiten da zg den kweekeling hebbeu gevormd die den hdogsten prgs verkrggt hebbeo daarin eene uitstekcode tanbèveling De kostsohoolhouders zgn er dus steeds op nit om kindereu op te sporen welke de verwachting geven dat xg die onderscheiding zullen wegdragen De ouders van zoodanige knapen bonden hunnewaar op geld en geveu hun kroost aan den meestbiedende Jp Ben paard voor Mn wedreu kNU met geen grooter zoig worden bewaakt en gedrild dun zulk een knaap De onderwg zers getroosten zich met hem de grootste moeite Hg wordt volgepropt en geëxamineerd zoowel in als buiten de schooluren Hg leeft steeds onder den indruk dat hg slechts werd geboren gevoed en onderwezen met geen ander doel dan om den rootan prgs te verkrggen Zoo is het leven van het arm prgskind bgoa gelgk aan dat van de Straatbujgen gans wiens lever de eer geniet om als paté de foie gras op de tafel te prgken De loonomiuU fnmfaU deelt in zeer opnterkelgke Tnrksche brieven een beschrgving mede van het hnis des sultans en een aantal bgzonderbeden die tooala in de Mtailt terecht wordt opgemerkt hier en daar treffende gelgkenis vertoonen met het Fransche Huis des Kouings tgdens het oude regime Het personeel mannen en vrouwen dat voor het welzgu van den grooten Heer zorg draagt wonkr op niet minder dan 6 of 6000 geschat De stallen tellen 934 pikenn koetsiers en palfreniers voor 62S koetsen rijpaarden Jsarlgks worden gemiddeld 26 rgtttigen in Europa aangekocht waarvan sommigen niet minder d n 10 000 fr kosten De sultan is geen liefhebber van de jacht maar geeft meer dau een millioen nit voor zgn meniigerie Men telt dterin meer dan 150 leeuwen tijgers panters giraffen en Zebra s Elk wüd dier gebruikt da elgks i pond Vlecsoh tegen l j fr het pond De harem is nog sterker bevolkt dan de menagerie Zg bevat het eerbiedwekkend getal van lïOO vrouwen Wat deze koaten wordt niet opgegeven maar men kan gerust i aannemen dat leeuwen en tgffei in vergelgking met deze dames zuinige beesten zgn De dames gebruiken geen 8 pond vleesch per dag maar hebben een grooten trek naar zoetigheid en alleen aan gerapste suiker voor het gebakwerk van den harem wordt jaarlijks 40 000 fr beatesd Voor levensmiddelen gebruikt het Huis des Sultans meer dan U millioen fr Er zgn 48 geneeabaaren en apotheken die jaarlgks 637 000 fr ontvangen maar niet meer dan 12 aalmoezeniers en muezzins die de geloovigen ten gebede roepen wier jaargeld slechts 62 000 fr bedraagt Ook is er een sterrekgker speciaal besUat met de voorspellingen van de nederlagen der vganden van de Halve Maan die daarvoor bgna 14 000 fr jaarlgksoh inkomen geniet Het muziekcorps 200 muzikanten en koorzangera bestaande ontvangt van het ministerie van oortog dnbbele soldg en dubbel rantsoen De sultan 4 ffÜijK it f der aoMen wellce restitutie ontriui r heeft de Commissie geene bepalingen gemaakt oudenrijzers lyn door de ojenbare maoht gekeurd B en W tonden b j twgfei over de dèügdel kheid eener bendere school examen kannen aemen in t öpenburi maar waarborgen bdoeft BMB ni t aan te bieden £ lke rrije school van welke tiehtioiCr keeA recht op een aandeel in de gelden door de Begeering Toor het onderwgs uitgegeven De Trqe school staat naast niet achter de geineenteiohool ig k echter ev min als de em t eschool I de kosten alleen door c s pol aaud landeitn btrn betalen Allen iioeten betalen maar dan ok allen ontrangen Splitsing der scholen in toucikdige u roor de openbare kas te kostbaar zijn daarom wil men de restitutie beperken tot datgene wat de gemeente of Staat voor volksooderwgs zou ia bèiaba üebten zoo er geetC sffliUiug plaatsliad Het resultaat van de besprekingen van de Commissie iMefi tij in een reglement van 17 artikelen nctrgele Daarin wordt bepaald ddt aan bijz soholen a d iijgekeierd de som die H lager on derwgs aan de gemeente meer zou kosten indien haar schalen ook door de kinderen der bjjaoudere sbholeu werden bezocht de oitkeerin moet schriftelgk aan B en W woiü veriioeht elke maand wordt jeen Igst der kinderen opgemaakt en aan B en W ingediend kinderen die op 3 van del 2 maandstateu voorkomen Tonnen t g t l YOOtj d uilkeering is t getal minitt Ü ii Öau vervalt het recht ba dB erlangde ii ljiph u en bepalen en W de in t jaar uit tite m daartoe woidt r tgesleld wat in t afgeJ n iaar t lager ond erwgs eeft gekost sUes wqn daaKtoe opgeteld en 4 pQt van de gebouwen f ftBJf iépilnvui afgetrokken worden an de schoolC di 1V de inkomsten van fondsen of stichtingen jionrol na wprdt berekend wat het de gemeente zou j Jnalen tpo üt schoolgaande kinderen de gemeente Mkofli lyy y l tfini wocht t gemeentebesiuur meenen f de Doia ode tqestand om billgke redenen n inatouf Jf ta t JB dan ontwerpt bet een plan voor fWe fi kK lqke inriditiug van l schoolwezen en bemii f Up ijit 00 kosten van dit bedrag woirft het Sedrag d ohoolgelden Introkken die betaald zouden 11 m 4fi schoolgaande kinderen de gemeenteschool üdden WKysht let verschil tusschen het bedrag wat de aiillk kosten en wat veieischt zou worden tif alle Bokool aande kinderen op de gemeente scholen ïpngen woid a n de bgzondere scholen uitgekeerd JB areuedigheid van t aantal scholieren dat de bijz kobn tdlep er is hooger beroep tegen die bepaling jftot ieder kulponderwgzer of hulpondurwgzeres wordt kei die m de laatste 3 jaren zich met de opkebben belast een uitkeeriug verleend overa de som die d kweekelingen der kosten in de plaata van 4 schooljtifmeaea nemen voortaan 4 pof nderwgzers van l WUdeqi 1 bgzondere de acte examens af all n llil Wt ït eD f worden zg door deakundigen IgnptMlVi Jf verordeiÜDgen en besluiten i l dewkpMer beroep op Oedra Staten en den Koning voor minder dan SS kinderen wordt geen school iaygeriaht gif kind legt n eer dan èSOO meter af flfli en wb9o te bereiken elk sohoollpkaal moet Mne ifin hql bem van S iltab meter voor ieder kind de C eeli gem nte nimmer eenlg onderdeel draagt ijoatea van het lager of meer nitgebreid lager iodichüng bevat weinig bgzondera o a een p g w t e e l hqe onder venchiU nde bgz holen der Mutatie zal verdeeld worden naar de verschillende klaaaen 0 bMrekkinK van bibliothecaris aan het beroemde BHtiMk Hiuenm te Londen wordt sedert anderhalf Jter akfeed door den heer van Stralen welke in i emeenie geboren en verscheidene jaren van zgii Jaagdidhier heeh dooi bracht op een tractement aau t no De eathalogus dier bibliotheek bestaat dUen iceds nit 150 folianten De Bomthtd deelt t volgende reoept mede tegen den tpA naar sterke drenk Iemand die het beproefd laaft aagt het volgende Ik heb den lust naar atarke dranken te boven gekomen door het gebruik Tin een noept dat mg door onze goeden ouden faaili dokter aanbevelen werd Hij zeide Indien a dea fedetgken moed bezit om het te gebruiken ik n en veraterkings middel verschaffen dat ik aada twintig jaren met goed gevolg gebruikt heb Ik Tarwaehtte dat hg mg de eene of andere walgeIgke en bittere mediogn zon voorsohrgven doch iride Ket een oraige appel eiken ochtend een kalf nor voor het ontbgt en gij zult geene behoefte babben aan sterke dranken of medicijneu Ik heb dh eiweld gedaan en sterke Irank walgt mg nu Da amaak van d n ofaige appel lil in het speekad der tong en gg ipudt even goed water en olie kuuea varmenKen als sterke dranken met zgn smaak Mea DKldt nit Harderwijk In de laatste dagen fMt Ift iMt de werving leer druk er worden d WSkt aa bo gen Muiiiea de kidDMehelden valkan hawMta geven dat zg de overeenkomsten zullen na levenf Van den aanvang af veroofMWfcti 4j odHbg metKA blab tea ablfelos beataao in strijd met het belang van Indie en Ned rUnd Maa eenmaal begonnen kunnen wg niet terug al is Atjeh een raoordkuiL Vuriger dan Wie ook verlangen wg het mUi félÊ deli M yd Maar wg mtietea naeentaaal roeieiF mti ri m D die wg hebbeu Kon men de volUfcol K n LüiiilMtn h teomlerwerpen tot eiken pii M M a en lltUoK n oorlog beëindigd wiHen zien Wr lJtili laïfWöeukel naoieel tdegnmopenbaarIWWltt I Met 1 Mei a s zijn de bestaande briefkaarten ook ♦ oor de eorrespoodehtii Wet KederUnd grsshikt verklaard Het port is 16 cenU en wordt gekweten door aanhechting van een postzegel ad 10 cent Ia geheel ink heanohen koortsen Uier ter plaatse d i Bauvii doen zich ook choleragevallen voor In het Buiteuzorrsche en de Preauger moeten ook pokken voortomen Aan de Uudhetren iu bet Buiteuzoijgsobe b eene reulaire gezonden na ir wg meenen dttor den assistentresident om hen aan te spore de bevolking zoo noodig te hulp te komen Wilde het bestuur ietsneerdoen dan louter papier vermorsen dan moest bet quinine ter beschikking tellen terwgl de landheeren uit eigen middelen steeds generainiddden verstrekken De toon van de geheele circulaire is overigens vrg onheusch en maakt geen guustigen indruk Het A D e H l schrgft in ziju ov niohtMet gespannen verwachting wordt uu de werving nn koelies in Penang niet zonder vrucht schgnt te fgu uitgezien naar het bericht van de eavkuatievan het tegenwoordig hospitaal Kotta Radjn De Uatste uitvoerige berichten in de JataielU Cl van gisteren dateerende van 24 Maart zgu ten opzichte van den gecondheidstoeataud alles behalve gunstig £ rn soldaat wegens gewone ziekte in t faüspitaal opgenomen kreeg aldaar cholera t geen zeer doet denken aan besbiettiug in I boapitaal Op 21 Maart was t aantal zieken bijna meer dan tien Ligeu vroeger t was omstreeks dien tgd droog Weder te Atjeh Intusachen zal men zich herinneren dat het telegram van den 29en daaraanvolgende iets gunstiger omtrent den gezondheidstoestand wa5 en dat die verbetering in de berichten van 3 Apnl aanhieU Sedert dit tcirirram den 7en gepubliceerd zgn geene telegraSsehe tijilingen nit Atjeii meer meegedeeld In de Sotrat Ct wordt vermeld dat eenige aanvragen van woeste gronilen in erfpacht zich tot de tweede kamer zullen wenden om baiir te venoeken het advies der residenten te schrappeu uit de vooraohriften der agrarische wet De zaak wordt natuurlijk aaden geformuleerd Haar daarop komt het neer want hun bezwaar is dat de residenten ondanks gunstig advies van andere oommisaien ongunstig dviaeeren op sommige aanvragen De uitbreiding vau het politie persoueel te Deli zal taan de plantere aldaar zeer welkom zijn en was niet overbodig Naar wg vernemen kininim i eldn ordouuantido regelende het politie taexioht en pobtie verordeningeu voor de arbeiden bevolkiug aldaar te gemoet gezien worden Laatste Berichten Bomd 4 Juni Het protocol waarbij het handelatraotaat tnaaeben Italië en Nederland van 24 November 1664 tot nadere opzegging is verlengd is openbaar gemaakt PBrUa 4 Juni De heeren Herrison gematigd tepnbltkein en Brisson radicaal zgn tot leden vanden Panijschen Oemeenteraad gekozen Farija 6 Juni Men verzekert dat Servië den nieuwen Sultan erkend heeft De erkenning van t Mound V door alle Mogendheden wordt outwgfelibaar zeker geoordeeld Bt richten uit Servië bevea tigen de groote krggstorrustingen maar voegen er de verzekering bg dat Servië niet zal aanvallen HoStaTf Tnni Uit TiA kaohe bron wordt geilmeld dat gisteren avond een bende opstandelingen SOOO man sterk een aanval deed op BiUek doch door het gamiaoen dat uit eenige eomphgnién be taat en door de iowoden werd a ealagen Belangrijk ilit het gelpksaankondigiug van 8aniU9l SteokMÉÓheï Vtoir in Hambun welk zich in het huidig t noinmer van ans ooiuant bevindt Dit huis heeft 1 zich door zgn prompt en stilzwggend uitbetaling der h hier i d mst fc gewonnen bedragen eene zoo goede ft un varirarvea dat wg al onze leser aanbeveden t ys haidig advertentie aeht te geven BurgerliJke StantL GBBÖKEN a Jam Aarlios tvtUnAU oaderi A J n na der Spelt Sofkia mim i k C der Him P Reonngi ea A P ReiaierK 4 Albert ouden W Beden en O Llepell VERTËNTÈËN Voonpoedig bevallen van een Zoon J W G0OElB8EN Ki uHra o 4 fnni Markt Gouda Heden overleed mgn geliefde echtgenoot JAN WILLEM DK WILDE Mevr de Wed H J de WILDE g b jAitanf Anuiterdam 30 Mei 1876 Prinaengracht by de Vgzelatraat n 909 Voor de menigvuldige blaken van belangatelling ontvangen bg het overlgden van hunne geliefde znster en bAnwdaaeter Mejufwuw DOROTHEA ADBIANA SMITS betuigen wg onzen webneenenden dank Gouderak Dü aller naam ö Joni 1876 JOHa SMITS ZU tlie nog wenachen bg ie dragen voor de EXPEDITIE naar de Boven Djaibbi en de Kbrintji vallei residentie Pa emAon Sumalra worden nitgennodigd vóór den 15Je JUNI a 8 van het BEDRAG hunner GIFTEN opgave te zenden aan denPenntn meestarderGoadaBhe Commiaaie den Heer ZIMMEKMANN 291 Staattt LotaiJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 12 JUNÜ e k OXDËR W IARBORG van een zeker anccea worden mgevt e de nieuwste nitvindingen geslachtsziekten van iederen graad goed en Ttag geneaen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toeatand geblevene Syphilis den tweeden en derden rtadiam ingetredei alaook zwakte toeatanden onvermogen aitvloeüngen witte hoest en hoidnitslag van allerlei soort onder de stipste geheimhonding Minvermogenden worden iosteloos behandeld O von Kleist BERLIJN S W Jerasalemstraat 9 Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens ran de danr tax de ziekte die wg verxoekea ons op te geven vrorden er ommegaande de vereiachle geneesmiddelen toegezonden Openbare Verkooping TE MOERKAPELLE Op VRUDAO den 16n JUNTJ 1876 des Toormiddags ten 12 ore tea hnize van den Kastelein VAN DRI£L in het Dorp aldaar van een hecht en sterk en nog onlangs zeer verbeterd ü TJI S geteekend N 33 voorU een SCHUUR en ARBEIDERSWONING met daarover gelegen TDIN met SCHUUR aHeé binnen de gemeente MoerkaptUe Nog zullen ten zelfden dage des morgens ten O nre aan bet boven vermeld te verkoopen Huis ten verkoop worden aangeboden BENIGE MSDBIÜIHE GOfiDERSN Nadere InfonoatiSit ten kantore van den Notlaris M A mOÊjBMAMm te Waddinxvttn Openbare V ko fpin op ÖONDÏIBDAG en 8 JönA876 desmiddags ten 12 ore aan de Ooawe bn 3aYischmarkt te Gouda van BOTER BLIST Getaalen en On emalen f TARWE ROGGE S ELT Brtine BOONEN BTJSTMEEL G RIES LIJNKOEKEN STRBMSEL ANNATO ènhét eeü verder te voórschgn zal worden gebracht alles afkomstig van den feiUieten Boedel van WILLEM in JONG Az Koopman te Jouda Nadere inform iSn te bekftmenJ40 IHbreTan den Deurwaarder B H vaw oa WÏSSvE te Gouda Ter genezing van de meeslTmgewortelde Rhamatiek rham sche timd hal en Mobflpgn rhomatische kramp en aandoemngen in qen ng in de zgde enz bestaat er tot hedëó igéen heilzamer en tevens goedkooper middel liul de eenig oniiavolgbare eu krachtig werkende ABSHAUBBIIV S OP Anti RbofflatiSühe Watt t Het nnt dat zg alom gestidit hebben ia poot en trekken daarom de aandacht van iedereentot zich ook van de geneeskandigen die d zelven tegen genoemde kwalen zeer aanheveien De uiterst goedkoope prijs van slechts 30 Ct per blad zal ook niemand ienig behoeven teboaden om zich aan eene praefiiemiDj te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echteaan te schaffen kehbaar aan de onderteekeningder blaawe omslagen waarop de gehrttiksaanwgzing en de namen der 260 oepotbondarsvoorkomen door den hereider eq hoofiudepothoader A BREETVËLT Az té I Ifl die ffiteWatten o a verkrggbaar heeft geateld bg T A G VAK DETH Gouda Wed BOSMAN n A PRINS Zevenkmzen rff i T W DEM UIL Schoonhoven J GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK CapelU aid IJUeh A RKSJNART Oostpoort Rotttrdam 4 J H KELLteR w Zoon Westtf Wi fatf De van ondé be rt tgiude ECBTBiHUIAHIS mtil bereid voigens let eenig liés ailde kathentieke voorschrift van Kaïdtnutl Mafpeo Babbiuici Uter Pans Usbanos VlU en in hailEame werking nog door geen Medicgn van latei vin g overtrofien of geëvenaard zgn ta öowdo aU en verkrggbaar bg den Heer J O ZELDENRÏJaS Drogist op de MtoktHeele doosjes 1 50 halve 0 75 en jfcwwwtdoosjes t 0 37V k n i i niBgr GOBDEH IMiflk PitM K fC r lk ieec mftrtluet er tOmm Dit kma eliksteriRheimacbÖtt te dezer soort bereidingen omdat het do geheele hoeveelheid der kina eigenschappen be vat hetgeen den Heer Larochfl allbb gehikt IS dat heet de volkotoen nuputting der kinabeitnnddeelent dat men door eene gewone bereiding niet veivi krijgen kan Dezalfde Te Gouda bö J C eWeBrlJk tegen algemeene u a fMamJnm tlepe deioortsen Hoeilarmoette Meekitiche en de gevolgen van het kraambtd enz Farljs 33 en f8 me Oretiot Hoofddepot H UtOTB co O t Amsterdam