Goudsche Courant, woensdag 7 juni 1876

Vrtldag 9 Juni 1876 N 1839 GOTJDSCHE COURANT en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentièn kan geschieden tot één nar des namiddags ran den dag der nitgave HARTING Prères Oosthaven B qo 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums DessinsAquarelles Spécialité d agrandissements et de Portraits émailles gtr Portraits indtérables procédé ouchilrboB J M VAN MINDEN v ï p cm iw Hl IwCElf lAADIACHIRES vah ADRIANCE PLATT DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MVXttTTMmnKX en VBUëVTKX volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hfl zich sedert 36 jaren het vertrouwen xgner Stadgenooten en omatreken heeft weten waardig te maken kè iifxi a c LANDRË k GLInDËRMAIl Agenten voor den verkoop in Nederland van de BUCKEYE Maaiwerktuigen verzoeken hunnen geerden begunstigers en allen tèeUnghebbeoden hunne aandacht te willen schenken aan het VEEL AFDOBNQ FEIT d t by eiken maaiwedstrijd in 1S74 en 1875 in Nederland gehouden waar de BUCKEYE onder beheer van LANDRÉ GLINDEKMAN mededong de BUCKEYE Grasmaaiinachine den ËEaST £ l UiJS JlM behaald met inbegrip van Den Eersten Prijs van f 150 te HEERENVEEN den 30 t JUNI ISTÖ 000 aaepót van de BVCHEYEtiraM e fJraanmaaiicei ktutjien j in de Uoutnküjke Magattijnen iwm lierkluinen f j SPUISTRAAT 6 kn 8 AMSTERDAM l Iti dft30d ÏJ ita waarop de verschillende bekrooningen vermeld zgn worden op yfraneo Mtivraag kosteloog en franco toegezonden en zgn ook verkrggbaar bij hunne bekende M d8l TPaaden i n de Provinciën worden vervaardigd naar de Nievwate Methode DONDERUAGö van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W van WEK HüüVEN Kleiweg E 104 te Gouda J J TE PAS Mecaniclen Auiciicalii Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtoigd is dat zy aan alle vereischten voldoen 91WIWllB B0S8SSliO O F ay Eo fe3itk eijI3 oittc3 Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit draivensuiker eu Zwitserscheu konig met een aftreksel van mout oranje bloesem en feukel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaaudoeuiugen aangewend worden als borsttbee malz extract borst bonbons enz De7 e borstsiroop weikt gene end eu TMCacttend bjj keelpijn beeschheid hoest pyu in de borst krairiphoest en kuchboest De flesch jnet gebraikaaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Lev Fraaii de irSeXr l r bT borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de ouaangeuainri sumak vau de gewdiie levertraan cUe aan een meer algemeen gebruik in dan weg staat Daarom is het iiiHn traven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smanli heeft 4a t ik die versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht iaat sluiten In elk nugazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zij Uugzii i erband jrwes en maanden lang van een vat a etapt wordT In fiesschen van 30 en iO ceuts 1 IvaF I Vf Ptl a t n H t i algemeene bekendheid dat jjzer een onmisbaar bcstandMAU litWCIliattll p i g o bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorbalden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan tie geschikste Een ee epel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon Tjost 50 cents itt By ieder artikel is eene uitvoerige gebrulksaanwijeing Bovanatasnde artikelen ziJn te bekomeu in de bekende depots voornamelijk te Gouda hg L Welter L Schenk en J G Zeldennjk te Schoonhoven bij Wed Woltf en Zoon te Oadetoater byj K lonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Bmmerik H VON GIMBORN t Voor NAAIéïïk STRIJKWERK conwel Binnens aU Buitenshuis bevelen zich 4WI J en E DöBING Oosthaven N 44 Da oudergeteek nde herroep b dezon wa zfl heeft verspreidt ten laste van J p T WULP daar zg niets hoegenaamd ten zijoa laste weet te zeggen W RIJWEG Jamih GoüDA Juni 1876 Men verlangt zoo spoedig mogeljjk een a C RINDERMEID niet beneden de 15 jaren zg die zich daar voor genegen vinden vervoege zich bg J T JASPEBS Bleekerg dk blauwe Haan lOO Pakken liggen gereed Voor f 1 75 Lever ik 1 pak inhondende l pak 120 vel best POSTPAPIER 100 daarbij passende ENVELOPPEN 1 net ZAKBOEKJE 1 nette PENNEflOÜDEB 1 faber POTLOOD Dit is reeds g oedkoop doch in 21 pakken heb ik BONS gelegd als in 1 pak 1 bon voor 1 Zilver CILINDER HOROLOGIB 4 pakken ieder 1 bon voor een SCHRIJF LESSENAAR met fonmitnnr 16 pakken ieder 1 bou voor 1 kistje SIGAREN H J J LEUEN Oonwe hoek Turfmarkt Hoofdwinst ev 375 000 Mrk De i iuHt 7 ijii 1 door It 11 Sliiiit gejf ir UMlfeirf Kersie ïri kkiuf H en 15 Juin l jitnoodigin tot deelneming aan de Winstkansen der door den Staat Hamburg gega randeerde groots Geld Verloting waarin over de 7 77 M lai ii zeker gewonnen moetea worden De winsten dezer voordeelige Geld lotcrü welke volgens plan slechts 81 500 loten bevat zjjn 1 winst van ev 375 000 R ksmark spec Ryksmark 250 000 125 000 80 000 Ö 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 006 li 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 en 1200 1356 luaul 500 300 en 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 50 40 en 20 Rijksmark en komen deze binnen weinige maanden iu 7afdeeliugen tot zekere beslissing Uc eerste wiii lir kktii 14 ninbuliulie VHilgetftelJ dp drii 14 en 15 JUISI d J eu kost hiervoor et gehetl orijjinee lot slechts Gulden 8 30 ets bet hnlve n w n n l 7lt hut kwHit n n e 0 18 welke duur den Staat e faiandt erde orif ineele lotep ff verbodco proourSBen tepeu fUASro inzekdino o hut bedrag xelfs nuai Aa verste omBirtkeu vc oiidcu worden Icdff detlnemer oiitvanjrt fon niij bdiereiia iijn origineel LOT ook het met staatswaprn voorzieoe oHgioeisl PLAN gratie en ua plants gehnd hebbende trekking dudelgk uudcr auuvrage de oflici cle trekkinglüet De uitbLtalmg eu veueiidiug du gewone geldun volgt direct aan de Ulanghebbenden pronkt eu under de atreiigate discretie J der beetclling kan men eeoToudig op een Postwissel miiken Men wfndde ïich daher mit den Anftrigen net ertroHwen aan mamuei ÊÊecJ êcher Menr Bankiers en Wisselkantoor te HAUBtT Qot DuUl vqn A Btmivi De oitgftTe dezer Coarlmt geaehiedi ZONDACl WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ia 1 75 fnnoo per post 2 ennisgeving l e BÜRGEMEESTEU vKo GOÜDA brengt bij ieu ter kennia vaa de belakiftbebbeudeu dat door den Hear Proriucinlen Inspedtear der Directe Bcliistinfcen enz te Sottenlam op den 24 Uci 1876 syu xccatoir verklaard Een voljiuralcohier en een kohier van ket Ie kwartaal voor de belastiuf op het peraoneet dieuat 1875 1876 Dat voormelde Kohisreu ter invordering zija ge teld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te Voldoen en dat heden ingaat de termijn vru DAIË MAANDEN binnen welken de reclames beboorea te worden ingediend Gouda den 6 Jnnö 1376 De Bnrgemeester voornoemd VAN J 1S M BW UilvaUUUlUii KENNISGEVINQ De BaR0BMEE8TER van GOUDA brengt bq deze ter kennis van de belaliighebbenden dat door den Heer Provincialen Inspedtear der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 31ii Mei 1876 is xecntoir verklaard Een vierde kwartaalskohier van het Fatrntregt dienst 1876 76 Dat voonoeld Kohier is ter invordering gesteld n handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop Toorkonieude verpligt is zgueii aanslag op den b de wet bepaalden voet te voldnfn en dat heden ingaat de term jn van DRI MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda 6 Jang 1876 De Buittemeester voornoemd VAN BBROEN IJZENDOOEN BUITENLAND Buiteiilaiidsch Overzicht De Fransche Kamer heeft inet 365 tegen 133 stemmen besloten tot de behandeling der artikelen van de wel op de academische graden over te gaan en derhalve de algemeene beraadslagingen te sluiten De 280 millioen frs door den Minister van Oorlog aangevraagd tot den aanleg van vestingwerken an de grenien en voor het oorlogsmaterieel dienen tot aanvulling van de 150 n illioen frs in November 1876 door de Kamer toegestaan op de 410 millioen die men rekende voor dat doel te behoeven Tot rapporteur der begrootingsoommisaie van uitgaven en inkomsten zal Cochery benoemd worden terwijl Gambetta verslag zal uitbrengen over de hervormingen die de commissie wil voorstellen De afgevaardigde Casse zal den minister Dnfaure feterpelleeren over de toepassing der wetten met betrekking tot de godsdienstige vereenigiogen hij beeft daarmede vooral de Jezuïeten op het oog De afgevaardigden Ie Pomelleo Gambetta en een enïeventig anderen hebben p het rrgeeringavoorslel betreffende de gemeentelijke vérkieïingen het volgende amendement ingediend Ii alle gemeenten van ïrankrijk de hoofdstad uitgezonderd kiest de gemeenteraad den maire en zijn adjuncten uit zyn leden bij geheime stemming en met volstrekte meerderheid De regeeriug heeft naar meta weet voorgesteld De gemeenteraad kiest uit zijn midden behalve i Ae hoofdplaatsen der departementen arrondissementen n kantons waar de Regeering Ilit den boezem van lieu gemeenteiaad een keus doet De Duitsche Keizer heeft lijn reis naar Erna fttgesteld aan de nieuwe ontmoeting van den Czaar zal dit echter niet schilden irant deze zal nu waarschijnlijk zij6 verblijf verlengen lieden an de vertraging wordt niet opgegeven daar Bismarck echter uit Liueuburg is teruggekeerden den eersten Pinksterdag terstond een langdurig onderzoek had met den Keizer vermoedt men dat e aan hooge politiek moet gedacht worden wellicht ilil de Keizer eerst den loop der zaken te KoustamtiBopel afwachten In de Baskische provinciga van Spanje is het nog lang niet rustig en men sehifait daar maar geen vrede te kunnen hebben met de lAataande afschaffing der fueros Generaal Quesdda iJS zioU genoodzaakt ge mt te strekken Hen affilarCarlnten zyn ut de Baskische proviiicicn verwijderd De Senaat heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de oatwtrp constitutie terwijl iu de Cortes de oorlogsbegrootiug in discussie is onder vooruitzicht van eeae Minister crisis wanneer er geen go Ikeuriijg volgt Belichten van gisteren namiddag melden dat de Turksche regeering een wapenstilstand va zes weken heeft verleend met dien verstande dat de Tnrksche troepen de vesting Niksitoh inmiddels van nieuwen lijftocht zullen voorzien en daartoe met of zonder goedvinden der opstandelingen de noodige bewegingen zullen uitvoeren Dit is zeer stellig een groote stap naar den vrede en wanneer de mogendheden nu maar deze pogingen oprecht steunen kan de oplossing niet moeilijk zijn Omtrent den onverwachten dood des afgezetten Sultans wordt terecht aangemerkt dat het hoogst onwaarschijnlijk ia dat hü de handen aan zich zelf zou geslagen hebben Een der Engelsche couranten voorspelde verleden week dat men weldra vernemen zon de Sultan is aan een gebroken bart gestorven terwijl de Spectator beweerde hij zal sterven aan een gebroken hart en vergiftigde koffie In het Oosten worden a ezette alleenheersohers zoo gevaarlijk geacht dat men hen steefis onschadelijk maakt omdat hun wraak ontzettend zou zijn iudien ze de macht weer in handen kregen Men behoeft derhalve niet zeer sceptisch te zijn om met pijnlijken achterdocht het officieel telegram te leyen dat meldt hoe de zwakke afgeleefde zinnelijke Sultan zich met een schaar heeft gedood Voor deze soort van zelfmoord zijn groo e vastbeslotenheid en eenige anatomische kennis onontbeerlijk en het kost moeite ich dea afgezetten Sultan voor te stelten als een andere Seueoa die ongeholpen vrijwillig zulk een besluit neemt Hoe het zy de dood van Abdoel Azis maakt de taak van Murod of gelijk men vroeger steeds schreef van Amurath V niet inoeielyker Hü is nu de absolute orat eu Khalif die generaals ter dood veroordeelt grootviziers afzet en doen kan wat hy wil en die niet gterbiedigd zou worden zoo hij niet 8l 8lleeiiheersoher gebood en regeerde j s i T U R K IJ E Er zijn thans uit Konstantinopel brieven van den SOsten zood it omtrent de omwenteling daarin eenige bijzonderheden konden worden medegedeeld die niet ADVEBTENTISN wordengeplolé TUI 1 5 regek i 50 Centen iedere r t meer 10 Centen GR 00 TE LETTER worden berekend naar plantsmimte A onderlgke f ommers VIJF CENTEN per telegram konden wordeu vermeld daar partionliefe telegrammen niet werden aangenomen Volgeaa deze berichten had zich uit de Softa s een commissie gevoraid aan welke volmacht gegeven was om te haadeiea ia overleg met Midhat pacha Hoessein Avni pasha Detiwisch pacha en de admiraal Athem pacha Men wiat dat daags te voren 29 Mei de erfprins Moerad reed bevrijd was uit de gevangenschap waarin hij door den Sultan werd gehouden en verwachtte dus ernstige gebeurtenissen Tegen zonsopgang hoorde men kanoDachoten Gewoonlijk wordt daardoor in Konatantinopel aangekondigd dat er een brand ia uitgebroken Mea hoorde echter apoedig dat het ditmaal eene andere beteekenis hebben moest maar eerst te halfiiegen verspreidde zich de tijding dat Sultan Abdul Aziz wat afgetreden en sultan Moerad den troon besteeg De vreugde was algemeen en te Pera stegen de fondsen onmiddellijk 5 a 6 pCt De straten waren vol meBschen die elkiar geluk wensehten Ongereaeldhedn Zya QergeDS vuuf erttucu uu uc wamSim il g opeud alsof er niets buitengewoons was gebeurd Men meent dat de Sofia s hebben gehandeld oadei den indruk dat tusschen den Sultan en generaal Ignatieff eene overeenkomst gesloten w is tengevolge waarvan het Eusajache eskader zou worden ontboden quasi ter bescherming van de Christenen In elk geval schijnt de oommissie geoordeeld te hebben dat zij handelen moest voordat nog de Westersche mogendheden stappen gedaan hadden die misschien beslissend kouden zijn Het spreekt echter vamel dat deze eerste haastige brieven nog geen zekerheid geven kunnen omtrent eene omwenteling die gehed binnen de muren van het paleis is voorgevallen ook al kwam de aanleiding van buiten De Berlijnsche oorrespondent van den Tiaiei schrijft vnu den 2den dat men nog steeds in onzekerkeid is welke richting Busland inslaan zal nadat de revolutie in Konatantinopel al zijne politieke berekeningen omverstiet In t a emeen werd t zeer waarschijnlijk geacht dat de eerste kaart welke Rbsland zal uiupelen de oorlogsverklaring wezen zal der kleine vazdllenstaten aan Turkije Iu Rusland achipit men er vast van overtuigd dat de onttroning vm Abdul Aziz geheel t werk van Engeland is dat op die ijze aan de Russische politiek eene nederlaag toebracht Die overtuiging wordt openlijk in de Eo siache pers uitgesproken welke zelfs zegt dat de Engelsche vloot in den Bosporus zoo tidryk was om indien de revolutie dreigde te mislakken met geweld de onttroniiig van Abdul Aziz door te zetten De correspondent zegt verder woordelijk Ruslanda politiek der laatste 12 maandeu in t Oosten heeft een gewichtig resultaat gehad Engeland heeft zich daardoor geheel aan de tegepovergesteltle zijde geplaatst Me 1 zegt dat 3 Engelsche oorlogschepen langs de Zuid Dalmatiache kust kruisen om te verhinderen dat schepen ladingen ten behoeve v m de opstnudilingen aan wal zetten Kcrgiateren 31 Mii1 brachten een paar Engelsche oorlogsschepen Verschiidene kanonnen en geweren voor de Turkaohe troepen in Albanië aan wal terwyl via Ragusa een voorschot van 30 000 pond sterling aan Moukhtar Pacha naar Müstar werd gezonden Kort voor de onttroning van den Sultan kreegde wrijving vnu de tegenstrijdige belangen een ernstig aanzien Dtn 30sl n Mei veranderde de Moakou Ga etle wdka arlikrliu steeds eene entente cotdtale tusschen Rusland en Oostenrijk tot grondslag hadden plotailiug vim toon Naar aaiileiduig van graiif Anilrassy smededecliiigra in de Oüsicurijksche deleg itie liet dit offioiense Uad