Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1876

zi Mer sohcrp uit over den OostenrijkschHou gé Isohen Minister die met opzet oEiwaurheid sprak toeitt hij verzekerde dat Turkije reeds begonnen wasde beloofde hervormingen ten uitvoer te leggen MaarTooral richtte t zijne aanvallen tegen graaf Andrassywegens diens woorden dat Oostenrijk gewapend moestwezen om eerstand te kunnen bieden luin de zelfzuchtige politiek van zekere mogendheid Kort nadatde z i n leze wending namen kwam de onttrouingdes Sultans Dit feit is door de Russische persnatuurlijk vermeUl maar de discussie daarover heeftig nog niet begonnen Haar is streng stilzwijgenopgelegd totdat de Kegeering besloten heeft welkepolitiek zij thans te volgen heeft == S= S BCKBSi ëSS = = ENGELAND Wie durft toch soms beweren dat wij in een pro EftÏ8 a tyd leven Belangwekkende gebeurteni seu Tolgen elkander voortdurend op en terwijl men klaagt dat er niets gebeurt en dat de tijden siuii eu vervelend i n wordt er een der Arabische nnchtvertelllngeB gedramatiseerd voor onze oogen in h t werkelijk leven opgevoerd Niet lang geleden leefde er in een paleis aan den Bosphoruï Ab lUl Aziz sultan der Ottomannen en Khalif der geloovigen Hij bezat een gouden tooveralentel welke hem in staat stelde de brandkasten te openen van de ongtloovige renteniers van het Westen Zoodrs hij met den sleutel tikte snelden ze naar hem toe de oude juffrouwen van Holland met haar spaarpenmugen de lüngelsche renteniers en de Fransche winkeliers met een deel van hun kapitaal en ze wiejpeu handen vol gouds voor de voeten van Abdul Aliz den opvolger van AImIuI Medjid van het huis Tin Osman En Abdul Aziz omring door vrouwen telrjjk als de zandkorrels aan het strand der zee boog het hoofd niet om dank te zeggen voor al die fCKveu en oft er iaden doch liet het goud links eu cehts wegwerpen niuir zijn goedvinden Was hij ai t de bezitter van een nieuwe lamp van Aladin iwn den gouden sleutel der brandkasten van het Westen Wanneer hij met dien gouden sleutel tikte prongen de geninssen van den effeoienhock de groote goesten van de beurs op uit de aarde vuor zijne voeten en met gekruiste armen maakten zij voor hem een alAam en raakten den grond niet hunne voorhoofden eu leeuiog sluitende en tkn Sultan met een gouden mgen lavende Hn bihil zi liet tientallen paleizen 4ug8 den Bosphorus vimjzeu hij viigrootte zijn httem en liet schefpsl idinïen sohoone Circassiwhe op recht vorstelijke wij c gepantserde schepen iv iron S Q speelgoed en bankiers zijii slaven Doch eeu 4xx ie genius maakte aan het genot van Abdnl Aziz en einde Hg verloor zijn gouden sleutel eu groot WM bet geweeklaag der bankiers Hy werd machteloos en in blinden toorn slopt ig ijn wettigen opvolger Murad EfFendi en diens broeder Ahmml op in een donkeren kelder hun verbiedende kinderen te krijgen De groote pacha s Uften dat hij zwak en angstig was kwamen nu bqclen en verklaartlen hein dat de softa s en de afAaugeliugen der moskeeën en het leger hein afzwoeren waarop Abdul Ajuz het hoofd boog een gedeelte van lyn goud overgaf en met drie en vgftig scheepsladingen Trouwen naar een oud paleis aan den Bosphorus vertrok Hierop gingen de groote pacha s naar den kelder waar Mur d zat en riepen hem uit ids Khalif hem omgordende met het zwaard van Osman Bn Abdul A s voelde zyn hart breken een Sultan sterft maar abdiqneert niet riep hij uit anatoinisehe kennis maakte zich van hem meester en hij greep de couponschaar die zijn slaven niet langer konden gebruiken en doorsneed zich de polsaderen En Punei een weekblad van de Engelschen van Ut tragisch voorval hoorende zeide men spreke niet langer van Abdul Az is maar van Abdul Az was BINNENLAND GOUDA 8 Juni 1876 Naar wg vernemen heeft Z K H Prins Alexander der NederUndcu gisteren eenigen tijd in deze gemeente vertoefd Vergezeld van zijn atljudant B iron Sirtema van Grovestins heeft hij de geschilderde glasramen in de Groote kerk bezichtigd en vervolgens de pijpenfabriek van den heer P Goedewaageni bezocht Gedurende de beide Pinksterdagen is het Stedelijk Museum alhier door 136 personen bezocht waaronder 117 die van den verlaagden entreeprijs van 10 ets tusechea 4 eu 6 uur op die dagen gebruik maakten VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrqdag den 9n Juni 1876 des namiddags ten 1 ore ten einde te be handelen Een voorstel tot intrekking van a het polilit regltiiieiit voor de scholen i de verordening ter voorkoming en bestrijding MB bcMiMattilijke ziekten i Vast te stellen De verordening ter voldoening aAn art 178 der gemeentewet Te wijzigen Het huishoudelijk sohoolreglemeut Te bepalen Het bedrag der toelagen voor het schoonmaken der schoollocalen Aangezien de heer J van Spengen heeft bedankt van zijne benoeming tot poldermeester van den polder Keeuwijk zal andermaal eene verkiezing tot vervulling der vacature moeten plaats hebbeu Bij de herstemming te Berg Ambacht voor een raadslid in plaats van wijlen den heer G Itooken is de heer D Boelhouwer met 33 der 64 uitgebrachte stemmen gekozen Bij de op den 3 Juni 1876 gehouden aanbestedingvan de vergrooting van het schoolgebouw te Moordrechtis aannemer geworden C van der Kuij aldaar voor 15060 Tot hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Moordrecht is benoemd de hjpr 1 van Trotseiiburg te Susteren lu ons vorig nr is een abuis ingeslopen in hirt bericht betreffende h it purlrel van Frcderik Houtman Dit portret is gee n plioiogr irie maareen levensgroot borstbeeld gekleurd in pastel en vervaardigd naar de oorspronkelijke schilderij bij een der di scuiileuten v n de Houtmannen elders brrusteiKlr Fhutografien zullen d i irvan later genomen en verkrijgbaar worden gesteld maar bovengenoemd stuk zelf zal vooraf eerstdaags gedurende 14 dagen op het Museum ter bezichti ug worden gesteld Tcdureiide de beide Pinksterdagen zijn oinjeveer 85000 reizigers van htt station van het Hijnspoor te Utrecht vervoerd voor Rijn Staats en Centraalspoorweg Het vervoer langs den Nederlnndsohen Bijnspoor weg heeft gedurende de maand Mei 1876 opgebracht aan reizigers 161 858 aan goederen 64 06Ü aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 177 577 te zameu 403 485 Burgemeester en Wethouders van s Hage hebben amigekondigd dat op voorstel voor den geneesheer bg de bad inrlohting te Scheveningen het badseizoen Staten GeneraaL Tweede K iMhR Zittingen van tl en 7 Juni jl In de zitting v in Dinsdag zijn ingekomen twee wets ontwerpcn 1 tot naiivulliiig der wet op de middelen voor 1876 2 tot wijziging van ait 48 van het tarief van gerechtskosten in strafzaken waarvan de gewone rechter keunis neemt Aan de orde was art 1 van het ontwerp tot wijziging van het cassatieproces De commissie van rapporteurs heeft daarop een amenelement voorgesteld strekkende om ook met afschaffing der procureurs in cassatie de wijze waarop thans het beroep in cassatie wordt gesteld namelijk door beteekcning eener memorie in den vorm van een verzoekschrift ingericht en door een advokaat geteekend te behouden maar met eeiiige vereenvoudiging De heer de Vries heeft dit aiuendeiueiit uitvoerig toegelicht De diskussie over art 1 van het ontwerp tot wijziging van het kassatieproces is afgeioopen Het amendement van de kommissie van rapporteurs om met afschaffing der procureurs zoo als in het regeeringsvoorstei de memorie van kassatie te behouden en de procedure auders te reg len nls in het ontwerp is verworpen met 41 tegen 10 stemmen Het amendement Gratama om htt kassalieproces door alle advokaten in den lande di svei kiezende aan te lfté gen en te behandelen is mede verworpen inet 40 tegen 16 steimnen Artikel 1 van het Begeeriiigs ontwerp afsch fliiig der procureurs instelling van het beroep in kassatie bij dagcaariliiig en hit verv dLn van de memorie vnn kassatie en alleen aan de haagsche balie het nclit van vertegenwoordiging en het aanbrengen der kassatie en de indiening van conclusién enz toe te kennen is aangenomeu met 40 tigen 17 stemmen zoodat art 406 van het Wetboek van Burgerl Rechtsvordering in dien zin gewijzigd is Ook de overige wijzigingen van art 40 en vervolgens zijn aangenomen Ten slotte is het gcheele wetsontwerp onveranderd aangenomen met 41 tegen 17 stemmen De nominatie ter voorziening in de vacature bij den Hoogen Raad ia bepaald op morgen Eindelijk is bij de regeling der werkzaamheden verworpen met 42 tegen 18 stemmen en voorstel van den heer Lenting om heden gelijk aanvankelijk bepaald was aan te vangen met de behandeling van het ontwerpt voor kooperatieve vereeiiigingen en daartegen aangenomen het voorstel van den voorzitter om he4eu sektiewerkzaamhedeu te behandelen en vrijdag na afloop van denominatie voor J jy j j jren Raad de werkzaamheden vereer te regelen De Amsterdamsche bladen melden dat de verecniging het Nederiaudsoh Toqneel D ns 6 Se e iri er 187S te s Gravenhage hare eerste vo rstelling zfl geren en den volgenden avond te Am erdam Bfiide zullen gala ïoojstellingen zgn waarbij ten toon le zal worden gevqtird von Geibells Sophoi tfe Al spektakelstuk zal vervolgens opgevoerd worden Twin11 jaren later ontleend aan het slot van Les trois mousquetaires van A Dumi BUjkeïW rekening en verant voording vap het fonds voor ondefoffioieren over 18 S bedroegen de ontvangsten 140 941 91 en de iltgaven 116 309 51 zoodat bij slot van het jaar 1875 meer is ontvangen dan uitgegeven 25 632 39 terwijl een kapitaal van een millioen gulden op het Irootboek der pCti N W S ia ingesphreven Het aantid contribiiceerendo deelgenooten aan het fonds op uit December 11 l edroe 2793 op welk personen in het groot tijdstip een aantal van 566 wtiren van lijfrenten en pensioenen Als vervolg op een vroegei thans dat de 27ste Juli bericht verneemt men is vastgesteld als de feestdag waarop door de Nklerlandache loges van Overzeesche B zittingen i K H prins Frederifc Is 60jarig nationaal elegenheid teven aan vrijmetselaren en die in onze hulde zal worden gebracht aan ter gelegenheid van Z K grootmeestci schap bij welke Vj K H een luisterrijk feestinaijil te s Hage zal worden aangeboden Naar wij vernemen heeft jhr H A D Coeuen berust in de beslissing vai GIc deputeerde Staten ten aanzien zijner reclame wege is het niet voorkomen van zijn naam op de lijst der hoogstaangeslagenen Hg heeft geen gebruik gemaakt van de hem bg art 82 der kieswet toegekende bevoegdheid terwijl de daarbij gestelde termgn nu verstreken is Ingevolge art 96 der genoemde wet zal nu binnen 30 dagen na dagteekeniug van d gesloten Igst 23 Mei een nieuwe keuze moeten geschieden voor een lid der Eerste Kamer der Staten Gen raal A Cl Onder directie van deheere G Prot en P Kistemaker zal een nieuw gezelscliap toonceliaten in het volgend seizoen te Amsterdam in de sobouwburg aiil Frascati optreden Het gezelschap zal hoofilzakelijk zgn saamgcsLeliI uH ecu deel van de Vereeiiigele Tooneelisten en eenige led n van het gezelschap dat onder directie van den lieer Vidois te s Hnge werkzaam was Daar ele nieiwe directie verklaart dat het haar streven zed zijn de nii uwstc cd beste voortbrengselen van de biun u en buiteulaneleclfe dramaturgie op te voeren schijnt hierdoor de richting welke men in de kunst zal volgen als van zelf aangewezen Men verneemt dat op de dgemeene vergadering der Nedcrlandsche Maalsc happi van Geneeskunst te Haarlem op 20 23 Juni a s een voorstel zal worden behandeld om aan de Kegeering in bedenking te geven de vaccinatie algemeen verplichtend te maken De burgemeester van Nuntansdorp heeft aaa de Raden van elen Hoeksohen Wi artl namens den R tael zijner gemeente de vraag geslejld Is het wensehelijk maatregelen te nemen om na leen te bepalen tijdstip het aanwenelen van den hon l als trekilier in het eiland ele Iloeksche Waard bij strafvordering te verbieden Op het Voorbeeld der meest beschaafde landen en van 22 gemeenten in f foord HoUand geheel Gre5iiingen en 33 gemeenten in de andere provinciëii zou de heer Kluifhoofd met 1 Jan 1877 den inaulregel in het genoemde eiland ivensdien in te voeren Maandag is te ftuuwcsluis e n persoon die met de stoombopt op Amsterdam daar vas aangejeomen verdronken doorelien de loopplank mder zijn voeten weggleed Zijn lijk is eenige oogenbli ken later opgevisoht grooten nood wiuirjn betrekking tot het wordt medegedeeW in Groningen tot iemand die le efluij e plaatsen Als een nieuw bewijs voor dei vele gemeenten verkeeren me hulppersoneel in hare scholen dat de Raad eler gemeente Maïjuin hulponderwijzer heeft benoemil sollicitant was voor drie vaoai te zer kijriimen in Zuid In de week van 21 27 del Holland benoorden Maas en Ijek gevallen van l0 ngziekte onder het rundvee voor bg 16 veehouders verdeeld over 13 gemeenten wjiaronder zich 4 nieuwe beslagen bevinden Gedurende de maand Mei gn in die week onteigend en afgemaakt wegens ongziekte drie melkkoeien en twee melkkalveren alle in het verdachte beslag te Nieuw Lekkerlnnd en wegen kwaden droes een paard te Leerboek en eeil te Qoudriaan Xn de week eindigende met 3 Juni werden in Frieshind 7 gevallen van longziekte geconstateerd w arran l ftp denzelfden st en w d geen nieuwe koppel daari Qjr aangetajt In dezelf le week van ISJB kwaden 2 ziektegev ffu vpor eq wefdfp 6 nwuwe kop aangetast bevonden Sinda 7 maanden was dit de eerste week dat in Wi nbtituradiei geen longziekte werd geconstateerd In de week va 4 tot 10 Juni kwam in NoordHoÜand een geval van longziekte onder het rundvee Yoiift en Wicl te Zuid eu Noord Schermer bg een oidangs aan de mpkt tf Pnrmcrend aangekocjtte koe M n mfldt Ut Fri n ge Sedert een paar dagen komen de eerste aardbeziëu alhier aan de markt De geringe voorraad Wordt op schoteltjes aangeboden en tot boogen prijs per stuk verkodit èij gunstig weder en zonneschijn verwacht mM bi en weinige dagen grooter aanvoer Bg gewone lomerwarmte worden reeds om dezen tijel é e Breda he nardbezien met duizende mandjes door het land verzonden en dan later verkocht Het gure oorjaar veroorzaakt aan deze streek veel schaele De rechtbank te Deventer veroordeelde gisteren zekere H B kuiper wonende aldaar ter zake van het onbevoegd uitoefenen der genees en artsenijbereidkunst tot ten geldboete van 75 en een van 10 Deze persoon had se elert jaren aan verscheidene lieden die hulp tegen r u fiiatisme kwamen inreiepeu potjes met medicijnen verkocht voor den prgs van 30 a 40 eL Wiiarbij liij gebruiksaanwijziugen had gevoegd en welke mengsels iia gedaan onelenoek bbken te bestaan uit gekookte keukenstroop honig en terpentijnolie Te Kampen werd gisteren het 25 jarig bestaan van het iu tmctieb if illon op gepaste wijze gevierd Van de opriehting af tot op het einde van het jaar 1874 zijn bij het bataljon 8779 jongelingen aangenomen bovendien werden in 1875 tot 21 Nov uog 295 jongelingen aangenomen in t geheel gedurende 26 jaren lus 9074 Van de 8779 werelen bg het leger hier te lande overgeplaatst met den rang van 2den laitenaut bij het wapen der infanterie 140 als 2de luit kwartiermeester 7 als sergeant 389 al fourier 03 en als korporaal 7126 en bij het leger in Oost Inelie a ji 2ele luit der inf 9 als 2 le luit kwart 3 als sergeant 273 en als korporaal 233 In t geheel beantwoordden alzoo 8873 bij het bataljon aan hunne bestemming d i na ftrck van geraiddelel O 8 pet sterfte 95 pet Vejort werden tot 31 Dec 1S74 van de korpsen van het leger bij het b itJiljon geetetacheerd 1610 ondirjlTicieren eu korpor uds hetzij om dienst te doen nis instrficteur hetzij tot opleiding voor kwartiermeester sergeant of fourier Van dezen keerden naar de korpsen terug 63 na bevordering tot 2n Inits kwartienn bij het leger h t 1 847 na bevorelering tot sergeant en 408 na bevord tot fourier terwijl bij het Indi chc leger nog 9 tot 2en luit der infanterie en 5 tot 2u luit kwartiirm werden lienoemd Te samen du 1332 geeletjioheerde onderofficieren en korporaals elie bij het bataljon tot een hoogeren rang of graeid werden bevoreteid De Arnk Cl bevat een uitvoerige opgaaf omtrent eeu SOtal Aruheuisohe patiënten die reeds geheel hersteld zijn of voor wie althans hoop op volkomen f eu 7 ing bestaat nadat zij gedurende hoogstens vgf maanden werelen behandeld volgens de methode der heil gymnaslick van den heer J G Milojr te Arnhem Den In Jan 1875 waren te s Hage s Bosch Delft en Gouda in behaueleling 140 patieSntcfi in den loop des jaars kwamen er bij 168 patiënten terwijl 138 werden ontslagen waarvan 91 heel hersteld 27 aaninerkelijk beter 8 wier kwaal tot staan werd gebnioht en 12 onherstelbaar Ongeveer 200 geneeskundigen hebben de methode onderzocht eu haar aanbevolen voor een tal van ziekten De locomobile die in het tentoonstellingsgebouw te l hilailelphia al de werktuigen in beweging moet brengen is van 1600 paurdekracht des noods tot Ï600 op te voeren Hg weegt 1 400 000 pond 65 poorwegkarrcn zijn noodig geweest om al de be tanddeelen uit de fabriek van Coriiss naar Philadelphia te vervoeren Onder de tentoongestelde machine die door dezen reusnohtigen looomobile in beweging gezet zullen worden zgn er zeven die 120 wentelingen per minuut maken eu eene van 240 in de mifiwui Na een beleje volle regtprijgke instructie is thans n r de Prm Drei tselu Cl verneemt aan H Sngder de bekentenis ontlokt dat hij de wed B in ia den nwht vau 27 op 28 April te Nieuw Dorelrecht heeft vermoord en daartoe onder het voorgeven van jenever te ki men vragen voor zijn ziek kind het huis was binnengedrongen Na de vrouw eerst zwaar mishandeld 4e hebben zou de booswicht haar hebben geworgd door haar naar men zegt gedurende een Mf nnr de kepl dioht te pyen D it gr iwelstuk n door hep geplfegd om in i t bezit te bomen van 19 50 wel had de moordenaar iets meef verwacht te vinden maar toch zeker geen belangrijke som De bgzonderheden van dit vreesselijk feit doen in dezen Snijders een zoo mogelijk nog gruwelijker monster zien dan de beruchte Jut De HoUandsche Maatschappij van Landbouw zal gelijk bekend i in de maand September e k hare 2 7e algemeene tentoonstelling te Rotterdam houden volgens het programma die van voortbrengselen en werktaigen van Zaturdag 16 tot We iensdag 20 September a 8 en die van paarden rnudvee schapen varken en pluiragedierte op Dinsdag 19 September Het hoofdbestuur heeft gemeend aan den reeds meermalen te kennen gegeven wensch om verhoojing der uitlovingen te moeten voldoen en om dat doel te bereiken het programma in meer afdeelingen verdeeld en voor eenige nommers hoogere prijzen uitgeloofd De algemeene verga eriug der Maatschappg is uitgeschreven op Maandag 18 September Een wedstrijd met stoom koolzaad dorschwerktuigen zal met de tentoonstelling zamengaan Volgen opgaaf van hei Bareau Vecita zijn in de maand April verongelukt 87 zeilschepen als 28 Engelsche 10 Duitsche 8 Fransche 7 Noorsche 7 Nedcrlandsche 6 Amerikaansche 4 Zwcedsohe 3 Deeusche 2 Italiaansche 1 Ooslenrijksch 1 Porlugeesch en 10 waarvan de vlag niet bekend is hieronder zijn 5 schepen die aU vermist zijn opgegeven In dezelfde maand verongelukten 9 stoomsohepen als 4 Eogelsohe 1 Amerikaanscb 1 italiaansch en 3 met onbekende vlag hieronder is er 1 al vermist opgegeven AU een bijzonderheid wordt uit Rouveen het volgende medegedeeld Een goede melkgevende koe had s avond uit het lanii komende den uier geheel ledig Des morgens gaf zij na des nacht op stal te zijn geweest hare gewone goede melkgift Men vermoedele eu terecht dat t dier in t land werd uitgemolken Zorgvuldig paste men nu op en men had t geluk den dief op hl eterdaad te betrappen Een veulen dat bij de koe liep te grazen zoog haar de ihelk af hetgeen gewillig werd toegelaten Bij verscheielen regimenten infanterie des legers worden thans proeveD gciMMum met schueue ve orzieu van dublwle zolen Aanvankelijk zijn ele uitkiHiisten in elk opzicht zeer gunstig Het schoeisel verkrijgt daardoor grooter stevigheid en voor den gebruiker biedt het vele voordeelen aim boven dat met enkele zolen Van een militair standpunt bezien he e ft het nog een groot ve ordeel iiadat een campagne is begonnen hebben de manschappen gedurende langen tijd stevig schoeisel hetgeen in dergelijk tijdperk van zeer hoog belang is omdat dan veelal laiigelurige marschen gemaakt moeten worden en de gelegenheid tot het herstellen van afgedragen of gebrekkig schoeisel niet stced af vezig is De gemeenteraad v n Nijmegen heeft besloten bij wijze vsn proef over 1877 uittreksels uit de kohieren der plaatselijke directe belasting voor het publiek verkrijgbaar te stellen Dit is een gevolg van een vroeger door eenige leden irgedienei maar later reeds beperkt voorstel om de kohieren in hun geheel te doen dmkken en aan elk belastingschuldige een eicniplaar te doen toekomen Omtrent het voorstel ter afschaffing der kermis te s Hage schrijft de Haagsche kronijk van het Hbl o B het volgeiiele Het eenig onschulelige van die jaarlijksche sftturnaliein zgn de poffertjes en gezuiverele wafelkramen en de hoogere rijkunst bij Carre Deze behoeven we niet te verbannen maar konden als extract der kermis bij volksfeesten worden ingelijfel Al het overige is walgelgk vervelend onzedelijk of overbodig Het laatste is met de kramen het geval die vroeger haar reden van bestaan hadelen toen zij ons met de lente ook het nieuwe mooie en zeldzame brachten Nu vindt men in onze magazijnen alle 9 even goed wat de kramen brengen Vroeger trokken de c ifi5 chantants door de inelerdaad geestige chansons en onbetaalbare grappen nu schijnt het aantrckkelgke voornamelijk gevonelen te worden in tricots Voor de onbeduidenelstc coupletten en lafste deuntjes verschijnt de znngeresse in een snort van pagekleedy die naar ele moele van Eva s tijei gevolgd wordt Om de vreugile en vroolijkheiel der stadgenooteii dan nog te vermeereleren komen alle wanstaltige en w dgelijke afwijkingen eler natuur op de kermis bijeen ook dit bffvorelert het in Neele rland zoo ontvankelijk schoonheidsgel oei in bizondere mate Men deelt uit Groningerianel meele dat eeu landeigenaar in het bloeiende dorp Scheemda voor ƒ 30 00 9 n kolossi e plaegmSBhiMe heeft aanykocht die deor itoom gedreven wordt eu allerbeneiwwaardigpt is Dezelfele eigenaar heett in het vorig jaar een dorschmachine eveneens voor eigen gehfuik aangeschaft voor 20 000 Een Engelscbe spoorwegmaatschappij heeft aan dè wagons der verschillenele klassen verschillende kleuren gegeven eu in overeenstemming daarmede ook aan de kaartjes zoodat men nu gemakkelijk zgn wagon vinden kan Men meldt uit Gorinehem vnn 6 Junit Gisteren is uit de weide te Herpte in Naoi 4bta bant ten nadeele van den lanelbouwer van der Hbld eene melkkoe ontvreemd en heden ochtend op d weekmarkt alhier voor 200 verkocht aan den landbouwer Kooy te Arkel die even daarna de bo met 30 winst aan den slager van Sehaleo wedoi heeft verkocht Den vermoedelijken dader van den diefstal H heden morgen met de ontvreemde koe van Hcnselentot Woudnchem is komen loopeir heeft men nagfniet kunnen opsporen t Zaterdag jl is de nieuwe stoommachine op de tgi gebracht van den Tramway naar het Bois de Carab te Brussel Zij is vervaardigd door de Société Met lurgique et Charbonnicre Beige Vier malen heeft men het trigect vice versa afgelegd en zulks i den besten uitslag noch over geraas of rook noqb over het angstig worden van paarden had men Wen van klagen Herinneren wij ons Wel danwar dM de hoofilbe zwarpn welke tegen het vervangen van paarden door een stoommachine waren geopperd C Zaterdag jl is te Zevenaar het lijk opgegraren rNH de vrouw van den logementhouder f aldaar Genoemde jerouw is voor ongeveer twee jaar overleden waarnnnT zeer spoedig hertrouwde Een hevige twist die onlanfp voorviel tu chen T en een werkman uit Zevenaar liep zoo hoog dat T voor moordenaar van zijn ïtour werd uitgemaakt Men spreekt van vergiftiging door arsenicum De justitie heeft zich de zaak aangetrokken waarna de opg aving heeft plaats gehad r Onder de vele middelen tot behoud der femdün die zich in alle opzichten aanbevelen neemt de eerste § laats in het Anatherln Mondwater van r J G Popp K K Hof tiuel irt te Weeneu Sta Bognergasse No 2 Dit mondwate r wordt ibm ook ge diireude 23 jarni overal gebruikten in 21000 flaOon overal beeugezoudeii en door een groote menigte arisen te gen tanel en mondkwalen veelvuldig viorge hrewn Bijzonder aanbevelenswaarel is ook At i Popp s Plantaardige Tandpoaderi dat bij dagelijks gebruik uitstekende diensten bewg De Anatherin Tandpasta die niet besutmi deelen bevat welke nadeelig voor de gezondheid eijii is een der beste n tevens geschiktste van debe staande middelen tot reiniging der tanden Holle kiezen die door caries zijn aangejlaan kan men het best met het TandPlOmbeersel met succe aanvullen waardoor de caries wordt tegengegaan en het afbrokkelen van het gebit wordt voorkomen Wij maken derhalve uit volle overtuiging ieder die zieni wenscht te verheugen in een bezit van een gezondiji monel met gezonde organen opmerkzaam op dp Anatherinpraeparaten van den K K Hof tandarta dr J G Popp te Weeneu die bij alle apotheker parfumeurs drogisten en handelaars in gaknlerie voorhanden zgn Laatste Berichteiiji Berlijn 7 Juni X e Promttuttl CoiretpmdiiK zegt dat de regeeriiigen die aan de conferenties to Berlijn deelnamen door de troonsverwisseling in Turkije genoopt werden de meoedeeling barer voorstellettiiyi de I orte uit te Hellen Haar doel moet echter ode onder de veranderde omstaneligheelen hetzelfde blgveii en het vertrouwen is gerechtvaardigel dat het gemeeuschappe ijke eloel dan emk met behoud van den vreele i Europa volkomen bereikt worelen zal Ve Prov C ttrr verzekert dat ele keizers Wilhem en WePnen 7 Juni De Russische gezant anncn hof heeft liij imze Rrgeering gekhuigd overdebvutensporig vijandige artikelen van vele Oostenrijk die en inzonelerbeiel van Hongaarsohe dagbladen if eiv Buslaiiel Berlijn 7 Juni Do ReMnameiffer maakt ifebcsljlitcii openbaar waarbij ele secretaris van Staat aan Slet Departement va Buiteiilaudsohe üaimtp Bulgw en de president der Rijkskanselarij HeftWaèii tot Ministers van Staat en tot helen van hel Prtrisisuhe Ministerie benoemd worelen Versailles 7 Juni De lyamer van afgeva iidigelen beeft bet ontwerp tot wijziging der wet op de vrijheiel van hoeiger onderwijs aangenomen