Goudsche Courant, vrijdag 9 juni 1876

Zondag II Jnol 1876 N 1840 GOUDSCHE COURANT f Nienns en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KantoDgerecht te Gouda IDp de Terechtzitting van den 1 Juni 1876 i n it narolgcncle penoQen reroordeeld C d tot een geldboete van 6 of een dag ab enrngeniastraf wegena zich het te Waddintvem op den wenbaren weg vertoouen in keuuelyken staat T n dronkejiechap P L tot een geldboete van 1 of een dag tub geTangeniastraf wegens het in de gemeente Gouda ooiteu noodzaak berijden van een met klinkers bestraat ▼ oetpad met een kruiwagen niet beladen met glas of aardeirerk R T d P tot een geldboete van 3 of sub gerangenisstiaf van een dag en bovendien tot een gerangenisatrat van een dag wegens het te Oouia b geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan naaat die honden en zulks b herhaling C d 1 tot een geldboete van ƒ 3 of een dag sub gtvangeniaatraf wegena het in de gemeente Rteumjk b geleider van eeu met honden bespannen en over dn openluureD weg rijdend voertuig uiet gaan vooi of nact die honden I T d H en J N ieder tot een geldboete van ƒ 8 of ieder een dag aub gevangenisstraf van een 4ag w na ket als geleiders van met trekdieren bemannen voertuigen zich daarvan verwijderen zonder e onder voldoend toezicht te hebben gesteld of ijehoorlgk te hebben vastgezet op een weg in de Provincie ZuidUolland Sn allen in de koeten dea noods invorderbaar lig Igfadwang Belangrijk is het g ksaankondigiug van Samiiel HOOk Obor Senr in Hamburg welk zich in het huidig nommer van ona courant bevindt Dit huis heeft sieh door z n prompt en stilzwijgend uitbetaling di r èier in de omstrek gewonnen bedragen eene zoo goede fiuun verworven dat wjj al onze leeer aanbeveelen te qn huidig advertentie acht te geven MARKTBERICHTEN QOUdA 8 Juni 76 Tot ongeveer vorige pryzen u de oBiat klein PoUertarwe puike Witte 9 75 a 10 50 Mindere 9 B0 Roode puike 10 a 11 Rogge aoike 7 iOa 7 80 Mindere 7 a ƒ 7 25 Voer 60i 6 80 Gerat puike 7 a ƒ 7 50 Mindere 6 i i 6 75 H ivcr zware 4 76 a 5 5U Ligta S 76 i 4 25 De Veemarkt met weinig aauvoer alle soorten arerden tot hoogc pryzeu vlug verkueht selmpen en timmeren traag te verkoopen varkens en biggen tut booge prgzen vlug verkocht Aangevoerd 110 partgca Kaas prezen Ie kwal M 88 i 32 Goeboter l BO a 1 60 Weiboter 1 30 1 40 Burgerlijke Stand Gouda 6KBORE1N 4 Jnni Wilbelroui JohannM Maria oadert t M 0 ruMD ea J W Kle beec Willem ïredrilc aJtn W Bakker en N Brerlioft 5 Klazioa Wilhelniioa odcra A de Graaf eo A M tan der Sprong 6 Dirk Cor alia oudere C Zuidam M Rgaders 7 Klaama Maria ouders H Ja ioDg en M JaDcen Aleiauiler ouders V M de Jng D M de Grail Jan oudere C Verboom en K JV aberg 8 Hermanos Hendricna Tbeodorus oudere H i Weaa et en C A O van fjangenhuijsen OVKRLEDEN 4 Juni N kraal 1 j tn S J an imt Lmw kaian lan N Nabbe ii j SA Fenuet 8 m G vta Ee knii r van P H OBnaeliunn 63 j 7 A W Iiraaneel j 7 m QEHDWD 7 Juni C de Ruijter en T de Jong Burgerlgke Stand van onderstaande Gemeenten van 1 tot 7 Juni 1876 moordrecht OEBOREN Ggabertna Joannes ouders G H Post en M i nu dcD Heavël Jan ouders J Oskam en £ Bout OVKELEOEN D Noordegraar 4 j ONDERTROUWD A tan Dnifendijlc 2S Tan Gouderak en L Veraaear 28 j BEHUWD Geene Hsastrecbt GEBOREN 4 Juni Adruna Eluabelb ouders M Verboom I P Citleabogaard OVERLEDEN Geene GEHUWD Owne ONDERTROUWD Geene Reeuwijk GEBOREN Gecne OVERLEDEN i J B van den Berg 4 m GKHOVn Geene ONDERTROUWD GOTe ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon C A G WENNEKES TAN LaNOENHOIJSIK ëouda 8 Juni 1876 Heden overleed mijn geliefde echtgenoot JAN WILLEM DE WILDE Mevr de Wed H J de WILDE geb Jansuw Amsterdam 30 Mei 1876 Prinsengracht by de Vyzelstraat n 909 j Heden overleed te Rotterdam onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer JACQUES PRAN9OIS SAÜERBIEB in den ouderdom van bgna 77 jaren J SAÜBRBIER E SAUERBIERKeuzer Gouda 6 Juni 1876 Bezoeken van rouwbeklag kunntn niet worden afgewacht Voor de menigvuldige blijken van belangstelling ontvangen hg hel overlijden vaa hunne geliefde zuster en behuwdzuster Mejufvronw DOROTHEA ADRIANA SMITS betuigen wjj onzen welmeenenden dank Gouderak Uit aller naam 6 Juni 1876 JOHs SMITS OI l CR W AAllBOKG van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste tiitvindingen geslachtsziekten van iederen jrraad goed en vlug genezen vooral verwaarlousde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geblevene Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen uitvloeiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de stipste geheimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O vori Kleist BERLIJN 8 W Jerusalemstraat 9 0 Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wy verzoeken ons op te geven worden per onimeffaaade de veiciachte geneesmiddelen toegezoudei lOËÖKÖOPE fflUZIEÏT voor Piano Solo Uitgave van F KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCHTL Dichter und Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Tegen p Augustas gevraagd op een Dorp nabg Gouda EENE BDReERJUFVRODW in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A jBrinkman te Gouda Een aflschrilt is voldoende P G om in het huishouden behulpzaam te zjjn Brieven franco onder letter F aan het Advertentie Bureau van KOK en VRIJLANDT te Gouda Nog 2 Dagen ligt bij den ondergeteekende ter teekening een ADRES aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal tot ondersteuning van het VOORSTEL MOENS tot wijziging van enkele bepalingen der Wet van 13 Augustus 1857 A BRINKMAN 29r Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begiut MAANDAG 12 JUNIJ e k AL WEEK EE I Menheer THEOPHILE daar ik door hetaanwenden van uw J mertcan Mialm mg weder mag verheugen in tvoUe bezit van bengdenswaardig hoofdhaar zoo dank ik u voor het heilzaammiddel beveel tevens uw middel in vollen ernst eenieder aan die zgn hoofdhaar wenscht terug te hebben en wil gaarne een ieder ten antwoord staandie twijfel koestert Met alle achting J M v D BRAAK DE WOLPP Amsterdam 3 Maart 1876 Hergroei van Hoofdhaar Uitval van Haar Roos of Schil vors Dun Haan Kale Plekken Pijn in de Schedelhuid Haarworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnenkorten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvrage a 2 de Flacon gemak halve 42 Blauwe Postzegel of Postwissel als ook op rembours bjj THEOPHILE Frederikaplein 32 regts te Amsterdam NB Er bestaan geen Depots NB BRIEVEN ontvangt men terug Hoofdwinst ev 375 000Mrk l t winstoii zijn door den 8tnat gcf iiriiiKleerd mmm EersU Trekking 14 en 16 Juni Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld Verlotmg waarin over de 7 770 000 Mark zeker gewonnen moeten worden De winsten dezer voordeelige Qeld loterij welke volgens plan slechts 81 500 loten bevat zijn 1 winst van ev 375 000 Rgksmark spec Rijksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 en 1200 1356 maal 500 300 en 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 50 40 en 20 Rijksmark en komen deze binnen weinige maanden in 7afdeelingen tot zekere beslissing tin eerste winstlrekking is amblabalve vaatgeateld op den 14 en 15 JUNI d J en kost hiervoor het geheel origineel lot slechts Ouldea 3 50 cta ht t hülvo ff fl 1 75 büt kwart K It It 0 88 welke door den Stoat gegarandeerfle origtneele loten gMo verboden promessen tegen rBANCO inzkndinq van het bedrag zelfs naar de verste omstreken verzondeu worden Itder deelnemer ontvangt van mg benevens zijn origineel LOT ook het met staatswapen voorziene origioeel PLAN gratis en ua plaats gehad hebbende trekking dadelijk zonder aanvrage de officieele trekkinglgst Be uitbetaling en verzonding der gewone gelden volgt direct aan de belanghebbenden prompt en onder de strengste discretie Jfder bestelling kan men eenvoodig op een FustwiBsel maken Men wendde zich daher rolt den Anftragen met vertiounen aan iêamuel MMeckscher Menr Bankiers en Wisselkantoor te HiMBUBa Gouda Drnk van A BrinkmftB BUITENLAND Bullcoliiiiilscb OverMI De wet van den üiaister Woddington op de academische gradea is na verwerping der amenuemeateii met 368 tegen li6 stemmen uangenomen De Senaat hield sich met het reglement van orde b ig een amendement strekifende om de oommissiëu te verbieden te Parijs te vergodereu eeu indirecte gisping van de begrootingscuinmistie die dit wel deed werd met 133 tegen 132 atemmen aangenomen In een bijeenkamst der Ministers heeft de Uinister van Binnenl üaken De Miireèra lijn leedwezen er over betuigd dat de zoogenaamde conaervatieve partijen de gematigdheid en deu verzoeneude i geest die hun bij de versohilleude gedane prefectorale benoemingen hebben beiielri met op prijs stellen hq veilclasnle en z a collega s stemden daarmede in voortaan bij de keuze van ambtenaren alleen te tullen letten op hen die den tegenwoordigeu regeeriugsronn zijn toegedaan De Deuttcht Beichianzeiger bevat de benoeming van den staatssecretiiri vajr buitenlsndsohe zaken vuil Rulow en van den president der rgkskanselarij Hjffjiiann tot ministers van staat en leden vao het sUiatsmiiiisterie l e Duitsohe keizer zal den 15en naar Erna vertrekken en daar tot den 1 8en nog met keizer Alexander II samen Vfa De fettriitrgKht Agence tel Ruim meldt Van het amiiLSLÏe beslnit U door de Forte mededeeling ged uiu uan de buiteiij ewüne commissarissen van Bmiié en de Herzegiwiiu De scbursiiig der vijuu dU khtidea g a duwilu Mt iMiken zal een osuraug ne i 1 V UI den d i 1 it de w pei tiUtnud door die ci iiMii 9 irissen i atgekuiidij d De operiitieu welke iiii elen dienen om iViksisoti van nieuwen leeftocht te voonuen ïljn in den wapipnstilataud formeel uit gciluteu D iar echter XiksHoh juist het voorname pnut is om hetwelk zich du hmicleling beweegt wordt door deze liep ding de w ipeitstiUtiiiid zoo goed als illusoir IC iizij de Turken zich van alle beweging in de Dugiivullei onthouden iNiettegamtaaude het gunstige belicht dat door de Porie eeu wapenstilstand was toegesUi iii wiis eergisteren de stemming aan de verschillende beurzen nog minder guid dan eenige dagen geleden en op zichzelf reeds een bewqs dat hit vertrouwen nog geenszins is teruggekeerd Dat prins Bismarck onverwacht ua ir B ilijit kwum daar een audiëntie had bg den Keizer en het vertrek van den Keizer naar Eins werd uitgesteld schijnt reten bez jn ilheid in te boezemen Daarbij komt dnu dut de tijding vnn deu dood van Abdul A iz eeu aleohteii indruk heeft getiiuukt omdat velen de verdi iikiiig niet vun zich kuuiien afzetten diit de Sultan werd vermoord Indien de omwenteling zoo redeneert men op vreedzame wyze waren vol rakken don ziu men misschien gdaudeweg zijii gaan gelooveii dat uit Turkye nog ieta goeds komen kon Motir un bespeurt iedereen dat lirt iio de oude barb iaisohu troep i en dat al het geredekavel over hervorininsren slechts dienen moet om Kui opn Ie verblinden Midhad paoha mag deoreteeren wat hg wil mer zal er niet aan hechten voordat men van zijne besluiuu de gevolgen ziet en die itnllen wel uitblijven ook omdat Hussein Avni poeha de inan van het zwaard geheel andere dingen in het hoofd heeft dan vreedzame hervorming en de schat van den 8ultan vermoedelgk wel dienen zal om de krggskas te stijven Zoo redeneert men en dit wantrouwen spiegelt zich af in de stemming der beurzen Misschien komt daarin verandering wanneer de jongste berichten zich voldoende bevestigen om te doen zien dat men geheel verkeerd geoordeeld heeft Ëene andere bron van onrust ia dat de Kegeeringvan den nieuwen Sultan nog niet door de mogendheden werd erkend Dit kan echter niet geschieden voordat de verschillende hoven bij eigenhandig schrijven van den Sultan bericht uutviiigeu dot hg dentroon besteeg Deze brieven nu ziju nog niet aangekomen maar men bericht thans dat ze spoedig kauaen worden varwaoht De houding van Engeland ook niet geruststellend Eene sterke vloot ia in de Turksche waterea en de overige marine schijnt op den voet van oorlog gebracht te worden De commiasie belast met het onderzoek van het wetaontwerp betreffende de organisatie der gemeentehestoren heeft verworpen het artikel volgens hetwelk de gemeenteraden voor de helft om de drie jaren zouden wonlen vernieuwd nuai aangenomen de bepaling dat zg alle vier jaren geheel zullen worden vernieuwd Niet zonder krachtige pteisie zal de Spaansche Begeering van het congres de aanneming der begrooting van oorlog verkrijgen De heer Canovas heeft de kabinetsqnaestie gesteld nadat de minister van oorlog en de commissie van rapporteurs genoegen hebben genomen met eene vermindering van 30 millioen die zij met het oog op de financiën voldoende achti n In den aenaat heeft de heer Canovaa bij de behandeling der eonatitatie verklaard dat tengevolge van den toestand waarin de partijen verkeeren de Regeering nog niet kan toeatemmen dat de achorsing der individueele waarborgen Worde opgeheven Wonr don Carlos op het oogenblik zit schijnt niemand te weten men vermoedt echter dat hij naarAmerika is gegaan Ëenige vrienden die hem te Landen kwamen bezoeken hebben hem aldaar uiet gevonden hij was vertrokken zonder te hebben gez egd waarheen BINNENLAND GOUDA 10 Jnui 1876 B gluuUg weüvi Bol kct HMaiMhkiirp tkx acbatiH zich morgen ten half ecu ore op de Markt duei huoren Volgens M Dugilad heeft zich onlangs alhier een sterk voorbeeld van hondentrouw voorgedaan Een iiiKoner die sedert acht jaren in het bezit was van een zwarten p wdelhond raakte dien hond in de maand Juli vaa het vorig jaar tijdens de kermis kwijt alle pogingen om den verloren houd weder te vinden bleven te vergeefs Den eersten dag van de Haiigsche kermis nu werd er des avonds laat tegen de huisdeur gesprongen en hard gekeft waarop de inwoner de deur opende en overstelpt werd door liefkozingen van zijn bijua eeu jaar ver niaten trouwen poedel welke zeer vermoeid was en alle kenteekenen had van een verreu tocht te hebbeu gemaakt Vermoedelijk is die ho id door een kermis niziger het vorig jaar medegenomen en uu uit den Haag wéér ontsnapt en naar zgn ouden meester teruggekeerd welke hem met liefde wcèr heeft opgenomen Twee leden van het Amsterdamsche gezelschap Felocilat zijn Zaterdag jl des morgens te halfvier ure per velocipede naiir deze gemeente vertrokken zijn hier te halfelf ure aangekomen gingen vau hier te lialfdrie des namiddags dus na een oponthoud van i uren en kwamen te halfzes ure te llotterdain aan zoodat zg deu geheelen yit van Amsterdam naar Rotterdam in 9 uren hebben afgelegd Men meldt uit Boskoop van 7 Juni In de gemeenteschool werd beden op verzoek der plaaUelgke Vereeniging voor volksontwikkeling een openbare les gehouden terwijl morgen Van wege die Vereeiiiging eene prgsuitdeeliiig plaats heeft aan die leerlingen welke het getruuwst de school bezocht hebben en waardoor aan alle schoolkinderen een feestelijke dug bereid is De groei van de in de kweekerijeu te Boskoop aanwezige boomen en pi uiten tot nog toe door het koude schrale weer vertr ia d begint thons veel te verbeteren De bloti der Rhatodendron iet hrtdeu ofschoon minder mooi dan verleden jaar levert een prachtig gezicht op waarvan inen zich op de door de Pomolo ische Vereeuigiiig gehjuJeu tentoous elling van bloemen kon overtuigen Pe aardbf zien of chooii vtle der eerste bloemen af evroren zgn beloven een ruimen pluk daar de pollen zeer mild bloeien De thans geëindigde handel iu booweu en planten vond door den vroeg ingevallen wiater en den daarop ge volgden hoogcn waterstand veel belemmering Gelukkig hebben de kweekergen van den hoogen waterstand niet te lijden gehad daar er bijna voortdurend goede gelegenheid was tot uitmaling van het over tollige water H M de Koningin was Donderdag ten gevolgevan gevatte koude ongesteld doch was gisteren veel beter Aan het SMd wordt gemeld dat de regeering door tusschenkomst der Commissarissen des Konings in de Provinciën aan de gemeentebestnren heeft te kennen gegeven dat zg er geen bezwaar in ziet dat de gemeenten gasfabrieken ten eige bate exploiteeren en daarvoor meer in rekening brengen dm juist voor dekking der uitgaven noodig ia Te s Hage is Donderdag gehouden de 47e algemeens vergadering der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst onder leiding van den voorzitter van het hoofdbestuur den heer F A T Delprat Alle 13 afdeelingen te zamen uitbrengende 51 stemmen waren door hare afgevaardigden vertegenwoordigd De maatschappij telt 3413 gewone leden onder welke 84 do iiatenrs en 24 leden kunsteuaars 2 meer dan het vorig jaar alioo 3536 oontribneerende leden derhalve 85 minder dan het vorig jaar doch 1403 meer dan zij in een der eerste 25 jaren barer stichting tellen mocht wijders 115 honoraire 36 correspondeerende leden 28 leden van verdienste 1 buitengewoon ecielid Z M den Koning te zanicn 3716 leden Staten freneraal Ttriv nE Kt MF a Zitting van 9 Juni jl 111 deze fitting was aan de orde SA ken van een lijst v iii vijl cuididateti voor de benotniiug van een ra i Uhiir in den hoogen raad der Nedirlanden ter voorzicniii in de vacature ont staan door het door Mr P KIms geuonien ontslag Kr waren bij afwisseling 61 of 1 2 leden tegenwoordig De uitslag der atemmingen was als volgt eerste can didaat de heer Mr A A dr Piiito raadadvisenr bij het dep van justitie tweede candidaat de heel Mr J Pols rechter in de arrond rechtbank te Rotterdam derde candidaat de heer Mr M van der Tuuk oud raadsheer in het voormalig prov gerechtshof in Groningen vierde candidaat ile heer Mr A B van Bel ra idsheer in het gerechtshof te Amsterdam vijfde oiiitlid iat de heer Mr P R Feith rechter in de arrond rechtbauk te Amsterdam Deze voordracht zal Z M den Koning worden aangeboden door eene ooiiiinissie bestaande uit de heerm stemopnemers en de heeren Hingst de Jong Schepel en Haffinans De voorzitter deelde meile dat de eindveialagen gereed zija over de definitieve bcgrooting van ooriog en de vestiiig bcgrooting Hij stelde voor de beraadslaging da irover te bepalen op Maandag aanst Daartoe werd besloten Het Sfaalitlad bevat het kou besluit van 81 Meijl betrekkelijk het over naken van gelden door middel vnn telegrafische postwissels Daarbij wordt het volgende bepaald Tusschm postkantoren in plaataen waar tevens rgkstelegraaf k iiitoren zijn pvestigd zullen over en weder telegrafische postwissels een beb drag von 2500 niet te biven gaande kunnenworden verzonden Voor telegrafische postwissels iadoor de afzenders vcrsohuldisd het gewo ie recht van 6 cents voor elke som van 12 50 of elke gedeelte van f 12 50 de kost n van hel tdegrafisch bericht overeenkomstig de bepaliiiieii vau het tarief voor den rijkstelegia if Het besluit treedt iu werking op 16 Juni e k In de netivoorilraoht lot aanvulling der wet op Ie middelen wordt voorge8t ld de post van 5 millioen gulden dii na de afstemming dir vestingbegrootiog in December II door den Miiii tir van Fiiiaiioiën bg de ba iadshging over de middelen voor 1876 daaruit vooi loo ig is eggeuoincu met enigszins gi wyzigde omschrijving weder aan de middelen voor de dienst 1876 toe t voegen iiu opuuu v de definilioe vaststelling dir begrooliug van oorlog en htt vtstius f i I H 1 1 n