Goudsche Courant, zondag 11 juni 1876

ontraop an de T aede Kamer ter goedkeuring zijn voots l By de toeliehtiug van deze wetsvoordracht voegt de Minister van Financien de mededeeling dat het batig slut van den dienst 1874 ruim 6 900 000 dat is raiiu 300 000 meer bedragen zal d n de som waafop het by de aanbieding der begrooting voor 1876 meende te kunnen ramen en dat de dienst 1876 waarsahijnlijk instede van het toen voorloopig faerekenés fekort van ƒ 3 760 000 een tekort van niet meer dahj 860 000 a 900 000 zal aohterlaten Het bij de Tweede iCamer der Staten Generaal ingediende wetaontwerp tot wijzigiug van het tarief van gerechtskosten iu strafzaken ia een uitvloeisel vau de voortdurend vernomen en door den Miuister van Justitie niet ongegrond geoordeelde klachten dat de reiikosten van getuigen ontoereikend zijn tot bettriyding der uitgaven Naar het inzien yan de Begeering kan het bezwaar worden opgeheven door d intrekking van de bepaling dat voor eiken kilometef boven de eerste 30 kilometers afgelegden afstand 0 02 per uur wordt toegeschat en eene wqüging vau het artikel in dier voege dat in elk gnal de athadeloosstdling voor den geheeien afstand tnmlt berekend naar den maatstaf van 0 06 per kilometer Paartoe strekt het bovenvermelde wetsontwerp Hui ziet het Ueht het verslag der Commissie uit de Tweede Kamer betrekkelyk de regeeringsverslagen over den staat der Hoogere Middelbare en Lagere eholen over 1872 1873 eu 1873 1874 Die Commissie bestond aanvaukelgk uit de heeren Jonckbloet Leuting Smits Van Kuyk eu Kuiper daar de heer van K yk tot een anderen werkkrii werd geroepen wenl de heer de Kuit r Zylker in z ue plaats benoemd de heer Kuyper kon wegens redenen vau gezeudheid buitenslands niet tot de vaststelling ran dit verslag medewerken Aangaande het Middelbaar Onderwijs wordt het volgeade gezegd Van de burgerscholen valt niets nieuws te melden Het aantal middelbare scholen voor meisjes ging ietwat vooruit Iu fhet geheel telde men iu ons laud in 1673 slechts 7 inrichtingen van dien aard met 511 leerÜngeu het blijkt dus zegt de Comm hoeved er nog iu deze richtiug te doeu is Het onderwas door meisjes genoteu is doorgaans ten hoogste eer uitgebreid lager oaiIerwij 4 dat dit èn door methode èu door innerlijke gohulte verre beueden middelbaar onderwijs staat erkent de llegeeriug zelf Ue Commissie vraagt of niet ilc tijd gekomen Is om dauiu verbetering te brengen Zij vraagt of niet de wetgeving op middelbaar eu lager otidoi wijs meer iu overeenstemming moet worden gebracht Be vriuig sou zijn of niet het meer uitgebreid lager ouderw s middelbaar behoort te worden In ieder geval schijut aan de Hoogere Burgerschool met 6 jarigen cursus hit onderwijs in enkele vakken te kuuuen worden ingekrompen en daarbij zou eene merkbare vereenvradij ng in het programma der eindexamens moeten warden gebracht waarop herhaaldelijk wordt aangedrongen Het lager ouderwjjs diende binnen zijne joiats grenzen te worden beperkt Als eigenlijk valksonderwqs kan het volstaan met alleen die kundigheden te verspreiden die boven uiemands bevatting voor iedereen onmisbaar zijn De Commissie meent dat aan de vorming van leeraars in de moderne talen veel ontbreekt en het onderwijs er natuurlek veel onder lijdt Aangaande het Lager Onderwas leest men daarin het volgende Terwyl de verslagen aautoonen dat het aantal eoholen zoowel openbare als niet gesnbsidleerde bijzondere steeds vooruitgaat vraagt de Commissie kau ook hetzelfde van het onderwijs gezegd worden 2ij beroept zich op de woorden des Ministers om tot een ontkennende beantwoording van die vraag te komen Het blqkt ook uit het getal miliciens die niet of zeer gebrekkig konden lezen of schnjveu De oonaak van dat verschijnsel wordt vooreerst gezocht iu het schoolverzuim dut intussohen het onderwijs niet de beste vruchten opleverde wordt o a gestaafa door de omstandigheid dat van de 1642 jongens die iu 1872 geëxamineerd werden om op de burgeravond shool te worden toegelaten er 633 dat is ruim 33 pCt ongeschikt geacht worden om het onderwas aan eene burgeravondschool te volgen Een jaar later waa het iets maar uiet veel beter slechts 29 pCt werd toen afgewezen De oommissie brengt voorbeelden en cijfera by ten blqke dat ook aan de hoogere burgerscholen het lager onderwijs onvoldoende was Zij meent daaruit meer op achteruitgang dan op verbetering te moeten wijzen en vraagt of het niet gevaarlijk is voor zoodanigeu staat van zaken de oogen te sluiten en Vertegenwooidigiug en Nalie met rooskleurige voorstellen te paaien Beter acht z j den waren toestan I niet te verhelen i n dl u te verhelpen Zij wijst nogmaals op het schoolverzuim voorts op betere wotg voor de opleiding van onderwyzers door eene ruimere opvatting mft het i Dorsohrlft van art 12 der wet nl vermeerdering van het aantal Rijkskweekscholen en normaallessen Dit acht zij een eerste vereischte om de geweuschte degelijkheid van onderwijs te verkrijgen Daaraan kan zonder verandering der wet de hand worJen geslagen Voor andere verbeteringen worden wijzigingen iu de wet vereiacht De comaissie nht het echter niet noodig daarbij in bijzonderheden stil te staan by de bekende toezegging der regeering en het aanhangige voorstel van den heer Moens Slechts omtrent één punt meent uwe Commistie zoo eindigt het verslag eene uitzonderiag te moeten maken omdat het iu deze kamer nog niet opzettelyk werd overwogen Het betreft de waarborgen voor de neutraliteit der openbare Ingeri school Over aohending van het neutraal karakter dier school zw i blykens het verslag in den bop van de jaren 1872 eu 1873 geene klachten voorgekomen Mag hieruit woideu afgeleid dat metterdaad in alle scholen het neutraal karakter vau het opeubaar ouderwys in volkomen overeenstemming w S ntet de bedoeling van den wetgever Afgaaivie op de sinds jaren daaromtrent vrij algemeen gekoesterde meeuing die nooit ernstig wederlegd werd zou uwe Commissie aarzelen het argumentun ex liUntio als afdoeod bewijs aan te nemen De zoudoende voortdurende onzekerheid kau de vraag doen ontstaan of het uitblyven van kliu ten misschien niet ziju groiul vindt in de gebrekkige controle waarmee onze wetgeving dit hoofdbeginsel der openbare school beveiligd heeft Bleek dit veriuoedeu gegrond dan zou naar het oordeel uwer Commissie de verbetering dier controle moeten worden ter haud Een onderzoek desaaugaande zou misschien niet overbodig zijn Is de openbare school overal metterdaad neutraal in den zin der wet dan mag gten vermoeden van het tegendeel blyven bestaan Ia zij het niet dnn behoort zij bet te worden ontduiking van het wettelijk voorschrift raag niet worden geduld Uwe Commissie meent hiermede hare taak te hebben volbracht en heeft de eer aan de kamer voor te stellen de regeeriugsverslagen omtrent den toeftand der scholen van 1872 73 en 1873 74 voor kenaisgeving aan te nemen en een afschrift van dit verslag aan den Minister van binnenl zaken toe te zenden Door de Kegi ering zal zwaar vestiuggeschut met ammunitie naar Indié worden gezonden en eenige vaste punten in Atcliin zullen met veetinggeschut van het zwaarste k libt r W aA worden U J De volgende Regeerings telegram is van Atsjiii dd 27 Mei aangekomen De vijand houdt zich rustig de luitenant SixDijkstra is bij post Beloelzend ligt gewond De 24ste compagnie heCft den vijand overrompeld eu een kanon medegevoerd een inlandsChe fuseKer gesneuveld een Europeaan ligt gewond De gezondheidstoestand is ongunstig Aan een Haagschen brief in de RotUirdamtehe Ct ontleenen wij t volgende Onder het patronaat van den heer J Esser is deze weejc hier verschenen een merkwaardige brief van Jut behoorlijk iu een enveloppe gesloten om de ziekelijke nieuwsgierigheid nog meer te prikkelen Die brief bevat niets merkwaardigs dnn bet bewijs hoever of huichelarij of dweepzieke opwinding den afschuwelyksten misdadiger kan brengen in het misschien onbewust misbruik maken van hetgeen wy onder godsdienstige opvatting verstaan En het bijschrift van den heer Esser bewijst alleen hoever de niet benijdbare maar toch niet gemakkelijk te evenaren kunst om mystieke wartaal bijeen te zamelen het den meest gemoedelijken man met de eerlijkste bedoelingen kau brengen om zich voor ontwikkelde lezers totaal ouverstoanbaar schier belachelijk te maken en om onoiitwikkelden door de hoogdravende tale Kiinaans totaal in verwarring te brengen Op die wijze het spijt Ü moeten zeggen kweekt men dweepzieke raoordeuaars die huu schuld meenen af te wassohen door het grootste aantal woorden aan de mystieke zoo het heet gewijde taal te ontleenen Het gerechtshof te s Hage heeft gistertm een Rotterdamsfh n kweekeling C Q wegens diefstal ten nadeele van zijn hoofUonderwyzer tot vier jaren gevangenisstraf veroordeeld H J M die zich aan medeplichtigheid van dien diefstal eu aan acht wanbcdryveu van misbruik van vertrouwen heeft schuldig gemaakt zijn vijf jaren gevangenisstraf beuevens acht boete van ƒ 10 60 opgelegd De gemeente Nijmegen heeft aan de Regeering verzocht dat de Hoogere Burgerschool aldaar door het Byk worde overgenomen Het A r i D meldt dat de heer J Hooykaas Helderschee predikant bij de N H gemeente te Kijmcgen op aanklacht van twee ouderlingen door het olassinal bestuur van Nijmegen wegens vtruiauwde en voorbedachte overtreding van art 39 godsdieastonderwijs gedurende zes weken in zyu piedikambt is geschorst Bly kens het derde jaarverslag der inritkting voor het voordeeligst melkverbraik is het extract van kaasstreiBsel van Dr H sens sckeikuadige te Kopenhagen zie advertentie het krachtigste eu meest aan te bevelen fabriekaat De voordeelen van dat extract zijn volgens genoemd verslag dat 1 t altijd van dezelfde sterkte is 2 de gistingen vermeden worden 3 veel sterker is en de kaasstof veel zuiverder afscheidt dou t gewone stremsel terwyl t ook ten opzichte der zindelijkheid is aan te bevelen Te Brussel wordt den 26sten van deze maaod d tentoonstelling geopend vau voorwerpen betreffende de gezondheidsleer de redding van mensobenlevens enz enz Wat men den hoofden dier tentoonstelling allerminst mag ontzeggen schrijft men vit Brussel is goede smaak De gebouwen voor de tentoonstelliag zijn opgericht in het Park Dit Park ia omringd door lindenboomeu die waaiervormig gesnoeid ziju volgens de stijve mode der 18de eeuw Met veel takt beeft men hiervan partij getrokken en de sierlijke bruinhouten gebouwen zoo opgericht dat de wanden zich strijkelings lungs deze boomeu verheffen Hierdoor wordt geheel de indruk gewekt als waren deze teutoonsteUing chalets dicht begroeid met liudeuloof Deze tentoonstelling belooft buitengewoon behtngrijk te zullen zyu veel leerrijker dan een mouatertentoonstelling waarop alles te zien is Van de zeven groote zalen hebbeu België Frankrijk Engeland Oosteurijk Duitschland en Rusland er elk een afzon lijk terwijl in de zevende groote zaal Nederland Italië eu ZwitseiUind hun inzendingen tentoonatelleu In een kleine zaal of portaal hebbeu Zweden en Denemarken zeer belangrijke zaken tentoongesteld Het Vaderland behelst de volgende mededeeling van generaal M D van Liraburg Stirum ÖBOJiN ViN PaiNSTÏBBE ÏN DE ANTIDIKNSTVÏEVANOINGBOND Pok de Boud leed door den dood van Groen van Ptiusterer een groot verlies Ziju noniraer is 46 Hem had ik persoonlijk om medewerking venijclit Hij gaf al dadelijk onder voorbeliuud van uadire inlichting ingeuomouheid en sympathie te kennen Diie inlichting heeft bestaan iu de midideeling iu Ie eerste plaats van de brochure welke aauleiding gnf tot oprichting van den Boud 1 De brief waarin de gevierde man zyu toetre liiig bevestigde van 17 Nov 1876 luidt Hooggeboren heer Vergun mij sohriftelyk te resumeereu den indruk vun uw vereerend bezoek eu belangrijk geschrift Aan de onderteekeniiig van adressen uf het bijwonen van vergaderingen neem ik op myn leeftijd en by velerlei historischeu arbeid sedert lang geen deel fDocli ik zal gaarne op grond myner autecendeuten in en buiten de volksvertegenwoordiging door Uwe Excellentie geteld worden onder hen die met de nlge meene dienstplichtigheid in den zin en geest van Stein en Scharuhorst als strookeude met den eisch vau de vaderlandsliefde iu t algemeen en zeer bepaaldelyk van onzen inderdaad exceptioneeleu leeftyd hoog ingenomen zyu Met verschuldigde gevoelens heb ik de eer te zy Vwtr Excell gekootmmt dienaar get GaoiN VAN Pkinstbum Myu antwoord van gelijken datum luidt Weledelgebo en heer Ben oogeu olik slechts verg ik van uw kostbaren tyd Ik wil u enkel mijn meest hartelijkeu dank betui gen voor uw even heusch als zakelyk schrijven van heden Van uwen tyd hoe ouschatbaar die ook voor ons ware mogen wy dit weet ik wel niets vragen Het is meer dan genoeg als wy mogen yzen op het groote verleden in u geresumeerd Toevallig de twee edele mannen die in uw brief genoemd zyn zijn ook vermeld in een stukje dat ik drie dagbladen heb verzocht heden nog zoo mogelyk te plaatsen 2 Ik verzoek u de betuiging aan te nemen vau de erkentelijkheid eu van de eerbiedige hoogachting waarmede ik de eer heb my te noemen Weledelgeboren heer Pw leer dienstmlligen dienaar get Van Limbubq STiaCK M D Door de publiekmaking dezer brieven breng ik ook namens den Boud een om onze zaak welverdiende hulde aan de nagedachtenis vou den groeten Nederlander wiens verscheiden zoovelen dompelde iu roww wiens moreele eteuu voor de Vereeniging va dehoogste waarde was en immer blyven tal Den Haag 7 Juni 187B vHet zoogenaamd brekoii met partiJTarlediiB es fflllltafrs laken door het derde HinUterie Tborlieeke tft de ntiWtl inatelling verscfaeoen Juni 1679 Zie Hel Vaderland vao 20 Jaai 1871 Vei gMori ag T P 4en Qemeenteraad Op VflUDi G JUNI Ve0 W ldjg i Vt w Bergen Miendgoro voen Bemy Kilt Prince Kranenburg Measemaker Muller Fortuijn Droogleever van Straaten Post Drost SaoiBom Straver Goedewaagen eo Snel De ToorztUer deelt mede dat de heer Virulij heeft kennis gegeven verhinderd te zyn de vergadering bg te wonen De notnlea der vorige vergsderiog worden gelezen en ge rcieturd De beer Remij als lid der Commissie deelt den aitslag mede bg bnnne opwachting door den heer Coramiaaaria des Konings de voorzitter bedankt ZËd daardoor Ingekomen zp eene missive van hb Gedeputeerde Staten dezer Provincie goedkeurende het raadsbesluit tot aankoop rau grond eo wateraan de Boeleksde Notificatie eene missive van dezelfde henJende goedkeuring der toevoeging van eenige posten op de Gemeente rekening dienst 1878 Notif B en W brengen rajiiiort nit pf het in bnnne banden geatelde voorstel an deu beer Samaom om ter verfraaiog vanden Kleiweg deze van trottoirs te voorzien alhoewel hun coUegle gaarne tot erfraaiug Mude willen medewerkeu kunnen zg zulks Qiüt aanijsvetun aU zgode door den architect begroot op 6390 welice gelden niet beschikbaar zijn waarom zg ds aanoemiDg van bet voorstel ontraden moobt de raadechter van een ander gevoelen zijd dan stellen B en Wvoor dit op de begrooting oor 1877 te brengen eo in dieatoBschentgü met de eigeuaars der gebouwen over het wegruimen der stoepen te onderhsudtleo Ter visie Het rapport vad B en W i p het adres van den beer 3 Grooteudorst luidt dat den rond onbevoegd is hierop tebeslissen waarom zg in oveiwegiug geven daarop afwgzeudte beschikken ter viaie eene missive van de Commissie belast met het ontwerp van de verordewogen daarlg een oQtwerp verordeniog inzendende ter visie eene missive van de Commissie over de heleenbauk inzen dende de doorheen ongeziene en in orde bevoiideo rekening van den kamer over het afgeloopen dienstjaar ter visie Aan de orde ia een voorstel tot lutrekking van het politiereglement voor de acholen en de verordening ter voorkoming en bcstrgding van besmettelgke ziekten dit wordt algemeen goedgekeurd De verordening ter voldoening aan art 178 der gemeeote et wordt sluo italgeateld Eene voorgestelde wgziging in bet bniahondelgk schoolreglement wordt mede goed ekeurd H en W stellen atsnu voor het bedrag der toelagen voor het sehoonmake t der schoollukaleo en wel voor de txnit armenschool 85 de tweede armenschool fT de tusaehtiischool 7 l de burgerschool voor jongens ftO de biirKerschool voor qieisjes 60 en de jonge jufvr School S5 oa eeuige korte discussicu worden die posten alzoo behouden Na machtiging om aan de jieno nen besluiten nitvosnsg tf geieu roojer resuniptlu eindigt dr vergadering Laatste Berichten Madrid 8 Juui Iu den Senaat heeft d bisschop van Salamanca verklaard dat de Spaansche bisschoppen steeds de vrijheid van eeredienst zullen bestrijden omdat zij ouvereeuigbaar is met het Katholicisme Konstantinopel 8 Juni De Cheik ul Islam heeft a iu de So tat het dragen veu wapeneu en het maken vau sameusoholiugeu op den openbaren weg verboden De Khedive wordt spoedig hier vetwaoht om den Snilnii zijiip hulde aan te bied BerlijD 8 Juni De Naiional Zeitutg zegt op groiid vau zeer goede iiiforniaiieu te kunnen mededcrlen dat prins Bismarck om geen andere reden uit Laiifiiburg bij deu Ke zer was ontboden daii omdat Z M hem persouulyk wenschte te raadplegen over de nieuwste phase der Turksche quaestie Ue Duitsche politiek stelt zich onverandi rd lu de eerste plaats ten doe behoud dis vredcs Het bericht aangaande eene nini U ouufiiTiitie dj r drie staatsmannen heeft zich nog niet bevestigd Potersburg 9 Juni Overeenkomstig de vredelievende bedoelingen der oordelyke Mogendheden werd deïuzijds aan de dipluinutieke agentru lu Servië en Monteuegro aangezegd by vernieuwing deu iuvloed vun RuaUiud tegen elke oorlogszuchtige demonstratie aan te weuden Tegelijkertijd werd verzekerd dat Rusland wiens politiek geeue geiioleerde is zou zorgen dat aan de nieu e ïurkschc Regeering de door de Mogeudheden uoodzakelyk geachte waarborgen voor de hervormingen voor de Christelyke Zuidslaven zouden v orden overgereikt KoO Stantinopel 2 Juni De Parte heeft aan Servië opheldering gevra igd over de wapeningen De vraag is beleefdelijk gtsteld en heeft met deu vorm van een ultimatum Burgerlijke Stand Gouda OÜBORGNi 8 Juni Maiines Felii oudersC P rlemens en A A san Luuk 9 Picter Frnnciskus ouders P K akornaat en M v dar Broek Masjcaodora C Ingendgk ea C M Brugnel OVERLEDEV 8 Juni H EgkbolT 4 j 11 m A van Vuuren 8Sj J Brnnis 6 w 10 C kraan 66 j ONDERTBOÜWDi II Juni A van t Veld 21 j en M vtu Oaleo 20j P van Maaren 21 j en I H Juosten 28i J H Donnni 21 j en A VI Rud lef 21 j J Hogervorst 60 j u W van Veeo 86 j X ouderak OEBOKEN 6 Juni Adriana ouders A vin Dam en O Trou borst OVEUIEDEN Oeena OVDEHraOUWD Geeu GEHUWD 3 Juni C Pols 25 j en M Poli 8j Waddinxveea OEBOREN Jan ouders N Breed k N van der rfte OVERIËDEN Simon Wegmu tj wednivenaai van A van der Lauw en O Baakua ONDERTROUWD Geene GEHUWD P Herfst met J C Boa De bekende n onbekende ëcltaUpiadwM in het faillissement van WILLEM d jONF Koopman in Boter Kou en Granen te GimiA de bevoorrechte en de pand of hy iotheekhebbende daaronder begrepen worden byeengero pen tegen MAANDAG 19 JUNI a T des namiiidóffs ten een ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde over te gaan tot de verificatie der Schald or deringen Belangrijk is het geluksaaukondiging van Samuti HeokSCber senr iu Hamburg welk zich iu het huidinommer von ons courant bevindt I it huis heeg zich door zijn prompt eu stilzwijgend uitbetaling dft hier iu de omatrek gewonnen bedragen eene zoo goeer feam verworven dat wy al onze leser aaubeveelen te zyu huidig advertentie acht te geven Oe Curator Mr J POBTüUN DEOOÖLSEVIJE Advocaat te Goufitf 291 Staats Loteriy De TREKKING der EERSTE KLASdB b giut MAANDAG 12 JDNU e k ADVERTEN ËN M VËKZIJL Beurtschipper op s Gravenhage 25 JABIOE ECHTYEREENIGIHG VA J W vAif LEEUWEN KN M Do BOK Gouda 11 Juni 1876 Hunne dankbare Kinderen bei icht dat h eiken Maandagn orgcn tfn 4 ure VAN HIEE VEBTEEKT om des Woensdagsmorgens te EETOUBNEEREN Patent Kaasstremsel Extract Verwijzende naar voorstaand artikel over de Ondertrouwd i PIETER VAN MAAEEN EN LAMBEEDINA HELENA JOOSTEN van Deventer Gouda 8 Juni 1876 iji Eenige en algemeent kennitgeving Heden overleed te Rotterdam onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer JACQUES FRANgolSSAUERBIEE inden onderdom van b ua 77 jaren vl J SAUEEBIEE E SAÜERBIER KisuzïE 1 Gou i 6 Juni 1876 Bezoeken van rouwbeklag kunnen met toerden afgewacht Ini icMlnfi tot liet toordeellgtt melkcerbruik U Lausanne neem ik M vrgheid om het landelgk publiek op hst B TENT KAA8TREMSELEXÏRACT uit liet Techn Chem Laboratorium van CHE HANSENS te Kopenhagen opmerkzjaam te maken terwijl mii door den heer CBR HANSENB io verkoop van Kaasstremsel i iaar Holland is ogI gedragen Bestellingen worden proiqpt itg voerd en proefflesschen ztjn gratis te leikrjlgea bij nauwkeurige opgave van het adres Frgs pèr V Flesch 1 60 per Flesch 0 85 MgeuUsu en W erkooper worden ieam hooge provisie gezocht door J GUST SÏBBEI T I te Calrnr by Kleef Hoofddepót voor Rijnland I Wettphalen en het Koninkriik der Nederlanden van CHR HANSENS jatent Extract van Kaasstremsel w De winsten oijn dooi den 8t t gegaraudser £ te Trekking 14 n J5 jri j i Hoofdwinst ev litiioodiging tot deelneóiiog aan de Winst kansen der door den Staat Hamburg mgsrandeerde groote Geld VerTotu waarin over de 7 770 000 MaPfc zeker gewonnen moeten worden De winsten dezer voordeelige Geld4oterg welke volgens plan slechts 81 500 loten heyat zijn 1 winst vaij ev 375 000 Rijksmark spec Rgksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 laal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 en SOCIO 206 maal 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 en 1200 1356 maiü 500 300 eu 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 50 40 n 20 Rijksmark en komen deze binnen weinige maanden in 7afdeelingen tot zekere besUssing t e eerste wioetlrekkluj is eiubtsbelie vnstgestclil op den 14 en 15 JUNI d J en kost hiervoor het rieheel originrel lot slechts Gatdea 8 30 cti het halvQ I 75 hei kwart f 0 S8 wrikf door deu Stnnt fteg i n4eerdc of inf ls loteD eeo vrrbuJcn promcssfii tegen franco in fnding van het bfdritfic zdis in ir de eerste oinfilreki n ftrzondeii worden Itder doelnemer oiilvnngt run mij brnaveos xgO ongineLl LOl ook bet met tailgwapcQ voorziene ufi n eK f A nitis eu ua plauts gt hnü hcbbepijt trjïkkiDg dadelijk zonder aBiivrsijtCi de ufiicicclo trekkiiitilijst De iiitl i telling m verztnjinjt Itr newoiie gejdt ii volgt direct ann de belHOghebbtJoden prO fl ft eu ondanRe stri n f e discretie Jeder bvstflUiifï kin mrn prarondig pp eeo Pubttkiuel miiktn Meu wendde zich ditter mit itn Auftij o gsM lertrouHen uu n Piamuei Uecktteher 9eur bankiers T WitulkitQtoor te UAifBVia 375 000 Mrk V Heden overleed de WelEd Gestr Heer COENELIÖ KKAAN Oud Inspecteor vi i het Loodswezen in het 2e District Wbd H kraan geb tan Tol Gouda den 10 Juni 1876 Eenige en alge meen kennitgeving TABAK O VAN DEE ZWALM vraagt een KNECHT met het vak bekend Loon naar bekwaamheid Adres dubbele bunrt B 13 ö i e r w a 4rborg van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van iederen graad goed en vlug genezen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geblevene Syphihs den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen aitvloeiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort ouder de stipste geheimhouding Minverulogeuden worden kosteloos behandeld O voa Kleist BERLIJN S W Jerusttlemstraat 9 H Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wjj verzoeken ons op te geven i worden per onimeaaunde de vereischte genees j middelen toegeaonden