Goudsche Courant, woensdag 14 juni 1876

Jlergisteren ia in het lokasl der orde op den Flaweelen Burgwal te t Graveiihage bijeengekomen de Vjijdogmiddag liep het van Huil te Nieuwediep jaarlijksehealgeineeneYÈrgideriug der orde van vrijinet binnenkomende stoomschip Miysfcne ter hoogte win sellren re8SorteereB te onder het groot oosten welke vergadering was same g 3teld nit d leden van het hoofdbestuur en atgcvartrdigden of vertegenwoordigers der onderscheidene loges zooraede uit vertegenwoordigers van vreemde loges bij het grootoosten van Nederland bij welke wedcrkeerig representanten ijn benoemd De grootn eester nati6naal dezer orde Z K H prins Prederik Woonde de langdurige vergadering tot het laatst bij i WCfMiik gcgrottde rtdenen om te gelooveii dat ie 1 ïfiÜdïertuiging ia Suslaud krachtig genoeg is om m fearing te dwiugfen oortog te begmuen voor een dfinkbeeUl en dat wel een regeeriug oo tandig en bekwaam ti die waamn priits Gortaahaksff l hoofd i P Wat de nieuwe Begeering ran Turkye wil ki nietnaud Mg zeggen al sQhijttt het zeker djt ae nieuwi dfe u tot het uitstate üe ouafbaakelijk erklaring der opgestane gewesten zal weigeren Doet hy dit dan moeten de vrienc eu van de op tandeJingen dau moet Busland weten welke be luiten te a mi3i De Saltan laat hiu dtadekaozt tussehen het aannemen er plecfctige bdoften om den opstaudeliugen recht te laten wedervaren of het eiaehen van waarborgen welke Turkije niet anders geven al dan gedwongen door een oorlog op leven en dood Omdat het Eugeliehe blad gelooft dat AwI nd t geu sulk een strijd ppitet i het overtuigd dat er geen gevaar is voor oorlog De DaUg Ntm deelt in de meeoing van de PaU Itall en het oordeel van dit onafhankelijke blad t t deor degemkc eorrsponiUnten wonlt ingelicht teedi aandacht waardig Het erkent dat veel afliangt van hetgeen Servië doen zal doch OKrkt tevens op dat Servië stellig geer vinger verroeren zal tenzg het seller ia f ui fiuisisekenbgstand De gemeeac etrekkifiS der berichten uit ïJoord ÏIuropa lienyst dat de regeering van den Ozoar de noodzakelijkheid erkent van zeer Voorxichtig met Turkije om te gaan en de taal der voornaanute Busaisthe dagbUdeu if dajt dok oueiiidig miBdtt absoluut dan een week geleden Ons gezand ver4taltd moet ous dtia overtuigen dat prins Gortsohakoff ïeer goed de noodzakelijk ziet van vensoeueud op te treden zooi h j ieU weoanht te verk c gen voor KusI ImkI of voor de rasien welke de regeeriug weusoht te bescherinen BINIJENLAND OOUDA IS luni 1878 fv Bet etatipn Gouda van de Ehgnspoorwegmaat Mia pi i door dea minister Via biun zaken aan i irfeBen ala its ztlUen zjn een SoqfdaMiou H t Fadeiimti meent te weten dat Z K H Prins exsnder Woensdag jl de residentie niet heeft ver iiten en alzoo onze gemeente niet beeft bezocht ƒ veel gesproken orer t uilk van het baden en zwemmen ƒ iï t algemeen en over de bestiuude zweiuschool mH Inionder Deze diseussiën zonder direct gevolg tuilen hopen wq aanleiding geven dat in t vervolg ïmstig aan verbetering worde gedacht Is een nienwe Xwemsohool in den IJsel van gcme ntewege te kost baar waarom zouden particulieren niet eens dehaii ien Ineenslaan om tot stand te brengen wat toor Bt gezondheid der ingczeteoeil zob nooidig is P Ifooh zacÉBDg als we t met de oude zwemaehool üMHen doen vordert o i het belang der burgers dat bekend gemaakt wdrdt wanneer deze geopend l rordl en voort wanneer daar geen gebruik van gelaaAX kan worden neriiaaldelijk gebeurde t vorige jaren dat mensohfn ebder vreeselijke hitte naar de wemsohool gingen et t veAwikkende idee zich eens te gaan verHs éiheD en daar de boodschap kregen nu kunt gejiiet emiAen de soldaten zgn er in Zulk eenfcbo4aehap moedigt met aan tot verdere bezoeken Er dient dns gepnblioeerd op welke urïn dr zSvera hool toegaugelyk is voor het publiek Men schrijf ons nit Stolwijk dd i Juni Keden namiddag omtrecks halfzeven ure zag men OTer onïe gemeente een luohlballon drijven in de fitlrtio ti ar het Zuid Oosten Naar men verneemt i h te PoliAroek neergekomen Waarsohynlijk is ke dexeUde ballon die heden middag te Amsterdam ttdert opgelaten worden Begunstigd door malschen regen in de vorige week door za ttet weder in deze dagen hebbeu de wei en JtooUandeB een welig aanzien gekregen £ r is thans gtn genoeg zoodat men op vele i5 iatsen reeds een Manuig heeft gvifaakt met maaien De tuinvruohten l ten nog wd wat te weusohen over De Conunisae van oppertoezicht en beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden bréngt ter kennis dat op Maandag den 26sten Juui 1878 aan Toomoemde Inrichting een keuring zal plaats hebben an knapen welke bij sEyks Zcem4oht eeuverbindtenis weasohen aan te gaan Wijlen mr G Groen van Prinsterer heeft by testamentaire beschikking aan de Koninklyke Biblio theek te s ftravenhdge vermaakt de origineelen der doof hem uitgegtven hwtorisohe brieven van Da C i Wprmaer IhorbAjke De leden an de Eetste Kamer det StotenQene mal zijn t yt rf adei DJ bijeeugertepen t gen Uaaudiig 19 Juui s avonds ten 8 ure Statm OMMraal Tweedb JCahsk Zitting nu It Juni jl In deze zitting is ingekomen eene missive van den heer Bredius mededeslende d it hij zijne aoieu dementen op de mflitiewet iutnkt Ue beraadslaging over het budget van oorlog is aangev ingeu en reeds gevorto d tot de vestingbegrootiug Met 45 tegen 21 spiainen is aangenomen het amendement van de oommissie van rapporteurs tot vermiodeiiug met ƒ 400 van het tr irt ient vanilenkolsneltsefevoegd aan den inspecteur der cavalerie De akademiefeesten te Utreoht zullen op Maandag 26 Juni een aanvang nemen met de plechtige inhaling der reunisten die naar het ak ld flii gebouw zullen worden gdeid alwaar de rector van he studentencorps eeue feestrede zal uitspreken Dés avonds zal er een coneert plaats hebben iu het Park Tii oti dat met den tuin van de buiten societeit tot feestterrein is ingerieht Dinsdag 27 Juui Wordt de gecostumeerde tocht gehonden De zaak van den heer van Angelbeek is met de wet van 28 April 1876 In een open brief aan den minister van kolottiéa zegt hij van Iwt hem aangeboden geschenk van f 30000 slechts 10500 te zullen anunemen maar hij ko gt daarentegen aan eene uieuive vordering tegen den staat van ƒ 88677 iu eens op grond zijner zoo hij meent onwettige peusioneering en voorts van 1409 raaands tot zguen dood als raadshcir tractement Onder de vele klachten van den heer van Angelbeek behoort o a de inhouding op zjjn pensioen wegens proceskosten omdat hij is veroordeeld in de kosten van een proces dat met bijt maar het hoog gerechtshof van Ned Indié en de hooge raad der Nederlanden jds procureurs der Indische regering hebben op touw gezet Het Hoofdbestuur der Vereeniging Btel Uetalt £ ruu heeft de gemeeute Dordrecht aangewezen als de plaats waar op Zondag Maandag en Dinsdag 20 21 en 22 Augustus 1876 l gehouden warden de vyfjaadylc e kameraodacliappelijke bijeenkomst der ïeden ssiiait het 46 jarig bennneringsfeest De gemeenteraad vaii Wdgeningeu heeft bepaald dat wanneer do waraite iu de sdiolen tot SO P wkvuua itiuui u uc KssBeu buucu wunieo gescDorst Blijkens mededeelingcn van den Nederlandscheu Consul te Bordeaux in de Slaati couraul ziju aldaar gedurende 1875 van Nederknd ingevoerd 2 203 668 stuks Edanische en 24 518 stuks Goudsche kaas 1743 kisten likeuren 7310 kisten en 761 fardcelen steariuekaarsen 2840 blokken tin 404 vaten meekrap 891 kisten en vatep stearine i 6 kisten foelie 86 vaten en 60 kisten uoteinuséiiat 24 kisten indigo 1876 damesjeaunes en 242 busten jenever 1969 vateu en B3 balen gefabriceerde tabak 716 kisten sigaren 425 V rum euz Uitgevoerd werd naar Nederland onder meer 37 800 stukken J642 halve aiukkeu 861 fusten en 11 416 kisten wgnj 8648 kisten en 664 fusten brandewijn enz Bij het ledigen van een beerpnt te Nijmegen is een werkman die in den put gedaald was gestikt Ken ander die hem wilde helpen werd eveneens door de stiklucht bevangen doch bracht er het leven of 9p het terrein van den Koninklgk Zoologisohen tuin te Ro tkrdam heeft de Nederlandsche jaohtVereeniging Nimrod gevestigd te Amsterdam Zaterdag en Zondag jl een hondententoonstelling georganiseerd De hondenwet die alom in den lande reeds De 33e algeineeiie vergadering der Onderwijzers vereeniging iu het 2e en 3e schoóldistriét van Zeeland zal dit jaar gehouden Worden te Stavenisse op Vrijdag 7 Juli e k Behalve de gewone huishoudelijke zaken die dan zullen worden nfgedaau zal een wedstrijd van hnipouderwijzeis gehouden worden in het spreken voor de vuist over en der volgende onderwerpen Kennis én Kunst School en Leven Samenleving en Eeözoamheid b j iotJng loe te wijlieu aan de deelnemers zoovele ran deze dieren ter slaohtbagk roctde sehijnt toch nog weinig invloed te hjgbbeü vp ia uitroeiing van hun geslacht Welk eené menigte en verscheidenheid van houden zijn byeenverzameld die de ongeviug met e n r ezejjikxgeja ik en gekef wvuUtn De ooKA van den bezoeker Ij n er echter niet onder maar met belangn lling wandelde hij ds wrschülewle rgen door waacin dq beesten is hokken zqn vast e d om de froaiate roeseu van verschilleude nationaliteit te bezichtigen Men mag veilig a üineiuen dut het puikje van het hondenras bijeengcbmcht ie Niet minder dan vijftig soorten zyn er veitegeuwoordigd De iiizendiBgea van den Prins von Solois en die van Bmry fils uit Ijkrys verdienen iu het bijzonder te worden bezichtigd Volgens den catalogus bedraagt het getal inzendingen 350 De Prins van Oranje staat aan het hoofd van de naamlijst der inzenders vermeld De katholieke hoogere burgerschool voor jongens dié te AtBsterdshJ ih 1878 geopend it en óildtfr bescherming staat van den Heiligen Nicolaos verkeert nóg niet in bloeienden staat Zij telt slecht 40 IflerlijDgen en de api reiigit der schoolgelden f 100 per leerling is niet voldoende om de kosten te dek keu Daarom heeft de commissie voor die school thans een beroep gedaan op de katholieke ouders om ben te bewegen hun zoous niet langer gefgk de gewoonte is buiten de stad ter school te zenden en voorts de sehool door giften te steunen om haren driejarigen cursus tot een vijfjarigen tan kunnen uitbreiden Men meldt uit s Bosch aan de Jnh Ct Het onderwijs aldaar is bijna uitsluitend iu handen van de geestelijkheid Ten bewijze diene dat op de vier openbare scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs sleohts een 70 a 80 kinderen zijn bierbij is niet begrepen de openbare school voor kosteloos lager onderwijs Do oefenschool verbonden aan de rijks kweeksohool voor onderwijzers telt ruim 150 leerlingen Evenwel zijn de frateren zusterscholen 7 it 8 in getal alle overbevolkt De school voor Christelijk onderwijs opgericht door den heer Pierson c s is onlangs met een 50 tal leerUugen geopen i Dezer dagen toen het concert in Vanx Hul te Brussel op het pnnt was te eindigen kwam een heer den bestuurder verwittigen dat hy vijf bankbiljetten elk van 1000 fr verioreu had Na cenige oogcublikl n u bi lvWu goeooht werd het ge t gevonden De eigenaar zeide geen klein geld te hebben om den vinder eeu ffari m uit Vaux Hal te belooiieu düch hij verzocht dezen hem te willen vergezellen naar de Tavtnu Bm aU waiir hij een biljet zou wisselen en bem beloonen Dit voorstel werd aangenomen men ging in het aangeduide koffiehuis en bestelde twee books waarna de heer met de bmikbiljetten onder het een of ander voorwendsel zich onder het gedrang begaf en verdween aan den gari de zorg voor de betaling ran het rerteeida overiatende Aan de nA Ct is het volgende ontleend Dezer dagen zaten twee Pransehe heeren in gezelschap vaê ecnige andere reizigers in een rookeoupi van den Ned Bijuspoorweg Zij haalden hun sigarenkoker uit den zak lÉaar zoo t schqnt geen lucifersbij zich hebbende wisselden zij onderling in hun moedertaal eenige woorden over dé onbeleefdheid derHoUandersK die nooit vuui presenteereii De heer L een der medereizigers antwoordde huu daarop in het Pransch dat de Nederlanders uit zich zelven nooitvuur geren maar dat ay het ook feoit weigerden al ei om gevraligd werd adres aan Waterloo Dit antwoord was zoo ad rem dat de twee vreemde heeren overbluft waren en zich stilletjea in een hoek terugtrokken UUtoriiek den tweeden ton op eeu biunenzeilenden botter waardoor dit voertuig zulk een zwaren schok bekwam dat het direct vol water liep en in zinkeodcn toestand verkeerde Van de drie opvarenden klampte dé knetht zicdi aan een wnkhout vast terw l diens rader en een kleine jongen gelnkkig zoohing op ht i oliepak in zee dreven dat een vlet die acht r d SddfMa sleepte alle drie kon öpviwohen en aan wal brengen de beide laatsten heeft men veel moeite gehad tot bewusb n te kragen Do sohuit is in geheel ootredderden toestand door vletterlieden opgcvisohtSnte Nieilw diq aandekust gebrnofat Het telegraafkantoor van New York is tien verV diepingen hoog en de bovenste steekt boven alle Jiuizen uit Door arbeiden de telegra sten én koMen de draden te zamen In ddorslag worden elf dniiiètad djpéohea per dag van dit gebouw afgezonden eli reel meer dan deze ontvangen behalve couranten tijdingen makende alles te zamen genomen 87 000 telegrammen Pit is echter dikwiilay ond rhevig aan buitengewone toestanden zoqdm er l enneid bMtaat om 200 000 berichten op a tó tê b ai len waarvoor een liger van lA pérsbnea noo is Dit gebouw staat ip Terbavi inet 100 hnlpkantoren in de stad De 4aUg afkêiner is 146 roet Ung 10 voet breed en 23 voet ioog Hier hQQ rt men bet tikken van 348 ttstrumentén en de telegrafisten mannen en vrouwen zijn zoo tslnjk dat het er tamet k levendig uit et Pe in fumfuten st an op tf jis vier op iedere tafel met glazen afscheidingen om tiet geluid te verminderen en verwarring te beletten voor hen die de telegrammen op gehoor overnemen Een van de w6iii iykste gezichten hier is de kaoier der b terüen die op den eersten aanblik er uitziet als een volgepropte apotheek Twaalf duizend liwen potten s i n hier op planken bet geheel te zamen genomen vormt de Callanbatterij de grootste in de jvereld Van hier loopen de draden in kabels te zoam gevat naar de zaal der telegra sten waar het niet milist wonderbare te zien is namelijk een groot scherm vol sleutels waarmede men de draden voor verschillende lijnen met elkander in verbinding brengt en op die wijze drie honderd verschillende telegraafUraden op de gemakkelijkste wijze controleert In Engelaud zijn ten vorigen jare 6218 werken met inbegrip der vlugscliriften en afzonderlek uitgegeven enkele leerredenen in het licht verschenen Ddarvau 3577 nieuw 1330 herdrukken de overigen waren uit Amerika ingevoerde werken December was de vruchtbaarste maand voor den boekhandel xynde daarin 1103 boekdeelcn uitgegeven Aangaande den uitvoer van Pransehe wijnen deelt een industrieel blad het volgende mede Zwitserland is de beste afnemer van Praukrijk venwei betreft het meest de ordinaire soorten en niet uit Bordeaux Duitschlaud volgt up Zwitserland De uitvoer derwaarts is sedert den Prausch Duitscheu oorlog bijna verdubbeld De Duilschers scbijnen dus tijdens hnn onvredelieveud verblqf op Franschen bodem het Pransehe druivenbloed te hebben leeren waardeeren De uitvoer van Champagne wijnen naar Duitsehland is vooral aanzienlijk Engelaud consumeert veel Pransehe wignen De uitvoer derwaarts wordt op 320 000 hectoliter s jaars geschat Nederland en Belgié trekken de meeste Rordeanx wijnen In Amerika zijn de la Plata stnten de grootste afnemen 862 000 hectoliter sjoars meest product van het Giroude ilipartement Brazilië trekt 78 000 Egypte dat iiUeeu Bourgogne en Champague verbruikt 40 000 hectoliter Naar de Vereenigde Staten wordt ongeveer 830 000 hectoliter Pransehe wijnen s jaars uitgevoerd Algerié dat zelf zeer goeden wijn oplevert en ook weldra uitvoeren zal ontvangt nu nog uit Prankryk 170 000 heotoliter De uitvoer naar Italië wordt door moeilijkheid iu het verkeer belemmerd Het enonn inkomend recht dat Busland op getapte wijnen per flesch heft beperkt deti invoer tot 45 000 hectoliter Bordeaux en Champagne Het binnenlandsoh verbruik van Bourgogne en de uitvoer is Zoo aantieulijk dat bet ien oogst van bet eigenlijke Bourgogne tieninatil overtreft zopdat soortgelijke wqneu uit andere depar iinenten den handel moeten te hulp komen Desgelgks met de Champagne slechts een derde levert het eigenlijke het Marne departement Met de Bordeauxwijuen is het anders gesteld het Girondedepartemeut levert 8 000 000 hectoliter en dekt dns de behoeftoil zoowel van binnenlandsoh verbruik als jiitvoer zelve volkomen et laat zich aanzien dat men zich op de toeneming der wijnproductie in Trankr gk toelegt In 9 departementen waar nog geen wijn verbouwd wordt is sprake van de invoering der cultuur en b 40 andere zijn belangr ke verbeteringen op til die de opbrengst moeten doen toenemen INGEZONDEN ttiet ¥ n n TBÊjmHMMHiHfÊ tof het maken van tr ttotra M HméM Door bet nuulslid Samsom is een voorstel ingediend bij den Gemeetteraad om den Kleiweg te versieren met een trottoir Dit voorstel is van genoeg belang pm eenq pok buiten de raadzaal besproken te worden Het geldt toch een zaak die vpor niemand in deze gemeente onverschillig is daar elk inwoher lijlc o arm oud of jong gebruik maAkt van de straten en dus bij een zoo gewichtige vetiandering als het maken van trottoirs jiou teweegbrengen is jeder geïnteresseerd Hoe ons oordeel over t voorstel zelf zij t verdienf wasrdéering dkt de heer Samsonv zijne gedaiShten gaan liotoVer en onderwerp waarin in geoenseerd 9uig warden thuis te yu een bied dat door hem van jongs of aan bestudeerd werd theoretisch zoo e l liia rii aotisbh en hW is te Wensdién dat zijn voorbede om daar tvaar hij gebreken ziet het initiatief te nemen om die te verbeteren door zijne collega s worde nagevolgd De VMtstelur beantwoordt in de memorie van tc licbting by zijn vpor lel gevoegd 3 vrogcn l isjlet maken van een trottoir op den Kleiweg noodig 2 zpl het strekken tot vliering der stad 3 is het niei te kostbaar voor st skas De 2 eerste vragen beantwoordt de heer Samsom bevestigend de 3e ontkennend W juist andersom Wij komen tot een geheel omeAoiS t conclusie wij beantwoorden de twee eerste ontkenriend en de d e bevestigend i Daar onze conclusie om e ceerd is zijn wij natuurlijk van oordeel dat het voorstel moet worden verworpen Wat aangaat de eerste vraag het volgende De heer S zegt dat de Kleiweg zóó drjik is op de Markt Zon en Peestdagen beneyens op Concert en Komedie avonden dat om ongeluk tes te voorkomen een trdttoir noodig is Hij erkent dos dat op gewone dagen die drukte niet bestaat en alleen op enkele tijden is t trottoir volgens den voorsteller noodig Wij nu vinden die drukte op die uren niet zoo groot dat ongelukken te wachten zijn AUeeu op marktdagen d w z op 3 a 4 uren in de tfeek kan er quaestie zijn van druk genj Zon eu Btestdagei wordt er niet veel gereden en om nu alleAl voor een paar uren weeks druk gerij een trottoir te waken dat is wat overdreven De voetpaden zegt hij voorts zijn zelfs met rytuigen bezet op die Donderdagen daar aan de politie verordening de hand niet wordt gehouden Welnu ziedaar de weg aangewezen die moet ingeslagen warden om te vieeien ongelukken te voorkomen Handhaaf de politie verordeningen zorg dat die worden nagekomen t geen op één straat voor een paar uren in de week zeker zeer goed mogelijk is en de reden door den voorsteller aangegeven om t nut van een trottoir te bewijzen M vervallen Het tweede punt is de sierlijkheid Het geldt hier dus een quaestie van smaak Is een trottoir sierlijk Wij willen t tot op zekere hoogte toegeven maar wij betwisten het reebt aan het gemeentebestunr om het kostbare geld uit te gbven om sierlijke nienwigheden in te voeren zoolang er nog zooveTe onsierlijkheden htriaan die in de eerste plaats in aanmerking komen om opgeknapt te worden b V de leelijke armelui s brug op de Westhaven Het derde pnnt in quaestie is de geldquaestie De Kleiweg moet toch verstraat worden zegt de voorsteller en nu zal t weinig meer kosten N u t woordje weinig is zeer betrekkelijk Voor den miUionnair is weinig wat voor den behoeftige veel is Wij vinden eene uitgave volgens den voors dler op 3 a 5 duizend gulden geschat niet weinig voOr een gemeente alsGouda die verre van rijk is die integendeel geldte kort komt wier bestuurders is de raadszaal telkensen telkens als argument bezigen t zou wel goedzijn dit of dat in te voeren opterichten of te makenmaar er is geen geld voor Wij vinden den voorgestelden maatregel van den heer Samsam dus in verhouding tot het te verrichten nut alzoo te kostbaar Naar ons oordeel zal de raad t voorstel dai moeten verwerpen maar by deze hoop hebbeu wi nog een wensch een hartelijk gemeende wensch da het raadslid Samson toch voorid bg verwerping jrttu zijn eerst voorstel zich niet late ontinoe digen maar dat hij blijve letten jËenije burgtri van Oouda Laatste Berjphten Madrid 12 Juni De Commissie van gemachtigden der bttitenlandsche fondsenhouders heeft den Minister Canovas het verlangen te kennen g geven dut het Gouvernement een middel moge vinden om de sohuldeischers van den Staat tevreden te stellen voordat het dienstjaar 1 76 1877 intreedt Dé commissie heeft tevens een betaling van de vervalleii coupons gevraagd De minister heeft geantwobrdj dat de zaak op zijn tgd beslist zou worden en Wel in dien zin dat aller belangen iooveel mogelijk zulten worden bevredigd Konstantinopel 12 Juni De Sultan heeft den Grootvizier opgedragen hem nog in deze W k een Kegeeringprogromraa voor te leggen Midhat paoha in delast met het opmaken van een plnn ter inst l jig van een NationSlen Kaad die uitsluitend bflast zal zijn met finanöi le zaken en zal deelnemen a n de sameiutelling van het budget Wfienen 12 Juni Uit Konstantinopel wordt gemeld dat het antwoord dtiT Servische Begeering op de vraag der Porte om inlichting ijfntrent d militaire bewegingen in Servië in h ofifzaak hierop nederkornt dat £ opstand zich tut aan de grenzen van Servië had uitgebreid dat het geheele Land als jhet een gzereu band werd ingesloten dat de Vorst derhalve ter geruststelling zijner volks in noodza luiheid was gebraSht het t i wapenen dat UiitAjj echter volstrekt geen vijandige bedoelingen tegen de Forte tlèktAnd dat integendeel Servië juiëtrzijlle kracht z ekt iu de integriteit van tOttomanische Hijk en dat de Vorst ter handhaving zijner goede verstandhouding met Turkije een specialen gedelegeerde naar Konstantiuopel zal afvaardigen wiens naam door den Servischen agent aan de Porte zal worden bekend gemaakt Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 10 im Joluiiaes ouden i Alnsur ea H Teitri fte Jahutu Coruelii oaden A fioot in J C HsfeodoorD Maria ooden J L Jtsp en M DnqiiDo Mtris Johanos ouden J T van Aales en M nif fcr Kbqn i II iHcoarik oodetv A Ie Hoogn I van ift Klelj 18 Jan uders 1 vu Ê k en K 1 0 etuwea IS Wouter oaden J den Hertog en G Loorier OVEKLEDEN 13 Jam i Breea k 71 j Stolwijk GEBOREN 6 Juni Arie ouden C Faigraaf en W Verlioêf 6 Arie ouden A Verdoold en D Amenlbört OVERLEDEN 1 Juui G de Bont oud 3 m S W de Vreogt oad 16 j ONDERTROUWD 2 Juni J de Groot met C Barger GEHUWD Geene Al VERTENTl t Voor de tslrgke blgken Tan belangstel Ung ontvangen bij bet overlgden mjner wvergetelgke Echtgenoóte betaig ik ook nai g mgne Kinderen mqnen hartelgken dank Dr G P BflCÉÏIEB Gouda 13 Jung 1876 Met 1 AUGUSTUS a s wordt in 6Sn Gezin gevraagd cejie P I EWBTgOpg els MEID ALLEEN die goed kan okeaW Werken Loon ƒ 80 Verval minstens f Adres van het Bnrean dezer Coarant s iiviuMsum OOSTHAVEN B 14 beveelt zich beleefd aan tot het YEftf A DIGEN van zeer fijne VERGBOO GEN eu Onveranderlgke POHTRETTfiN A TCttTPIE Procédé an Charbon ABSHAUBBI S Antl Rbunisktiscbe W tten De Igders aan Rhnmatiek woeden herinnerd dat de zachtere weêragesceldheid hun eené uitmuntende gelegenheid aanbiedt om van hiu Igden verlost te worden door de aanwending der Abshanbbin s Anti Rhumatiscbe tj De poriSn der hoid in het vooijaar ontsloten zgnde geven gelegenheid tot een krachtiger inwerken der genezende bes an deelen dezer Watten op de Igdende deelea van het ligchaam Het pakje kost slechts 30 Ct een prgs diezoo laag IS dat niemand zi diutrdoor van eene proefnemiiig mag laten terughouden Menlette vooral op de onderteekening der geleibilletten door den Dndergeteekende Hoofd Dépótho ider te Delft daar men anders niet verzekerd is van de echte Watten te bekomen diealléén genezing van hei BhnmatteB béwefken kunnen A BBEETVELT Az Hoofd Dépjöthonder te Delfl en verder ook te bekomen b T A G Van DEtH t mtda Wed B08MAS A ptóNS Zevenhuizen T W DEN UIL SeKnonhoven 3 GOUDKADE Boèhoop OTTO HOOGENDIJK Capelle aid IJttel A RËIƒ ARt Oostpoort Rotterdam A J H Keller en Zoon West Wagenatrani I