Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1876

HEDE OIVTVAIVGEX Puike Meawe Schotsche MAATJES mmm R van der Biirs Co Vr J4 g 1 Jul JU 1842 1876 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslreiien Tegen 1 AUGUSTUS wordt op een goeden Stand ie Gouda of op een Dorp in de omstreken TE HUUR gevraagd een benevens eene NETTE daarin behoorende WINKELOPSTAND Adres franco brieven onder letter C met opgave van hnnrpr s en stand aan het Advertentiehnreau van A BRINKMAN te Gouda De inzending van advertentièn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave N 0R lo § DOS EEN BEKWAAM i kan dadelijk geplaatst worden tegen hoog loon bfl L WELSCHEN Tiendeweg Gouda STOOMBOOTDIE ST ter vervoer van Passagiers Goederen en Vee Geeft dagelöks gelegenheid GOEDEKEN te venenden zoo van Gouda naar Roderdam en ♦ wug Als van Gouda naar Haarlem Waddüusueen Botkoop Alphen Oudehoorv Woubruggen Roehfarendmeen Oude Wetering Aalsmeer en de gehede Haarlemmermeer Adres bg den Commissaris der Stoombooten den Heer N C WIEZER Singel Gouda De Directie VAN DER TANG 60EDK00PEIDZIEK voor PiAKo Solo üitgcKM txtn F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koqingin 644 WicHTL Dichter nnd Banef ouverture 0 80 AUe nummers dezer Uitgave zij steeds voorhanden b j den Boekhandelaar A B H I W K M A X te Qouda J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MVXSTTMlWOBX em SEBMTTKW volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hij zich sedert 36 jaren het vt23 zflner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken LMESTOEEBIJ EN WIMOOFEEIJ AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Munnmm m gebitten Mineraalwater Fabriek West Haven B No m worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelgk te ontbieden bij den Heer A W van WERKHOOVEN Kleiwe E 104 te Gouda J J TE PAS Mecanlcien Amerlcain Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtnigd is dat zjj aan alle vereischten voldoen Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat nit draivensniker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genenend en verzachtend bjj keelpijn heeschheid hoest pjn in de borst kramphoest en kuohhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Leveriraan te zeggenover de algemeene aanwending van levertraan byborstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de mwone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat slnitsn In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents IJZer LCVCrtraan algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht ea klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpraeparateu is deze oplossing van flzer in levertraan de geschiicste Een eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voomameljjk te Gouda bnL Welter L Schenk en J C Zeldenrp te Sciwonhoven b j Wed Wolff en Zoon te Oud water bfl F Jonker Idenb urg te Woerden bjj N C van der Kas En in de anderein de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN Stolwgk Wed A Zijderlaan Schierlam Wed A H BombonU Tiel A J Paassen Utrecht F Iteaa op den Steenirag ovor de Dan keratriat n 373 Vlnardingen i M Lagerwerff Zerenhniten A Prins De SLIJM en MAAGFILLEK bereid volgeM het echte recept zijn door m t Gouda alleeu en uittluitend erkrgghaar gesteld bg den heer L SCHENK op de Hoogstralt LET WEL Om elk doosje der ee Ue en sints onheagelgke jaren gebrnikle SLIJM en MAAOPtLLEN is een biljet voorzien net de handteekening van J 3 SOHBËUOER apotheker welko handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het dooqe verzegeld is Men gelieve dstr wel attent op tt zjjn lioh te wachten voor het gebruik van e n namaak dat men tracht in omloop te Slijm en Aliiagpiiien Beze PILLEN tie ii Ie i ren met het beste gerolK tegen de slijm en h1 maagVOrStarkend gebrmkt wojden door linrr werdiüg ilt spijsvertering zeer bevorderen tiysonder goed tegen de gal en zeer zacbt laxerend zijn zgn legen 32 i t het doosje met berigi van het gebrnik reikryglunr bij de navolgende Heeren te ABsttrdam M Clébasic C Droog Heilige weg D 321 Bleiswgit S v d Kraats Ï Boamel Zsit J v d Vegte Delft E Wilsohnt Delfshafen J Kooh D venter Gebroed Timan D rdrecht U J Giltay BUI ook I vera O uda L Schenk op de Hoogstraat Gorinchem B J B Boscb firina I P Lanndsr s Hage Visser in ia Spuistraat Haastrecht K Oosterling Legden i T TerbnrgV Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Linsehoten B Kruithof Bnïïkn ouda Dnik van A man Rotttrdaa v Santen Kollf korte Hoofdslerg De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de StKl geschlsdt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving INEICHTINGEN WELKE OlA AAB SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goxda gelet op art 8 der Wet van den in Jaug 187G SlaaUbltd n 95 Doen te weten Dat zij vergUDoing hebben verleend 1 aan de Maatschappij vpor nieuwe geoctrogeerde gasbereidiug tot het pbiatsen van een tweeden teomketel in het vaWfX gelegen aan de Vest wqk O Nd 533 Kadaster Sectie D n 1646 So aan den heer F H Peeters tot hel plaatsen van een stoomverktnig in zgue kleederwasscherij 4ao den Flawaelen Singel wgk B no 356 sectie A no 1968 en So auu den heer M Peeters tot het plaatsen van een Stoorawerktuig in het peraoel gelegen aan den Blaekerseiugel geteekend S no 114 kod sectie A ao 1437 dienende tot kleederbleekerij Gouda den 13n Junjj 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaoooLisBVEa FoaTOi s van Beboem LTzevdoobw KENNISGEVING BURGEMEESTER en WÏHIÏÏOUDERS van Oouia brengen ter algemeene kennis dat op Ding9 l8g den ÏO Jnnij nnustaande aanvangende des voormiddags ten 0 ore eene AU4EMEENB COLLECTE met opene schalen aan de huizen zal geschieden tot tijving vnn het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst in het Koningr k der Nederlanden Z5 ïertrottwen dat een ieder door het schenken van een milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gimia den 13 Jun 1876 Burgemeester en Wethouders voomqemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLBEVEB FoBTUUN TAN BeBOKN IJzHNDOORN BUITENLAND Biiitenlandscli Overzlüht Behalve de voortzetting der discussies over hetreglement van orde beeft de Pransohe kamer Zaterdag behandeld een voorstel van de heeren Dréolleen Lmsretelle om een orediet te verleenen voor de ODriohtiug van een standbeeld der in de vorige week overleden beroemde scnrüfster George Sand De urgentie werd echter geweigerd Aangenomen daarentegen wird de prüe en eonndératum van het voorstelvan den heer Gratenau om de vervolgingen tegenparsonen die deel hebben genomen aan de communete staken Dit is een goeiil voorteeken voor de aanneming vau genoemd voorsti 1 en waarlijk het wordt tijd dat er een einde komt aan die voortdurend vervolgingen f pe Kamer wordt in den laatsten tjjd zoo met Wetsvoorstellen overstelpt dat het zich lüt aanzien dat haar weinig vacantia zoa orerbljjven ware hetniet dat verschillende daarvan niet in behandelingworden genomen Dit lot tnf ia de zitting vanMaandag het voorstel Laisant door 127 afgevaardigden onderteekend waarbjj o a de tijd van actieven dienst by het leger van v jf op drie jaren wordtgebracht De erkiezing vaa Onyot Montpayroui HauteIjoirr werd bekrachtigd De commissie uitde Kamer bebut met het ondenoek naar het wetsontnerp van de leening der stad Pargs heeft dat ontwerp aangenomen i De Regeering is bet nog aiet eens over hare houding by de aanstaande discosiie over de gemeentewei De Marcère wil den repnblikefaien toegeven dat de maires in de hoofdsteden der kantons niet meer door de Regeering zullen benoemd orden ten einde hare vrienden op andere punten at rekbaarder te maken Dufaare niet Een besluit is H ém raad der miniaters nog niet genomen KJ de varidaaiag van M êenMUslid t Bdlbrt ter vervanging von Thiers is met 82 van de lil stemmen de conserratieve heer Vieillard Migeon gekozen De Belgische verkiezingen zijn in het voordeel der olericale partij In onze telegrammen wordt gemeld dat hier en daar ongeregeldheden zijn voorgevallen Het blijkt echter niet dat die van ernstiger aard geweest zijn dan doorgaaas bij de verkiezingen in België waar men zich hg zulke gelegenheden nog al warm pleegt te maken De olericalen hebben slechts 2 stemmen verloren en beschikken dns nog over 12 stemmen meerderheid De Duitschc Keizer is thans goed en wel te Ems waar hg ouder gewoonte vier weken zal bljjven Bismarck staat gereed naar Kissingen te vertrekken waar hij heden wordt verwacht terwijl de Beiersohe hofrijtuigen weder ter zijner beschikking zyn De KJóln FMizeUimg iene ii dat de heer Melchers aartabisschop van Keulen door het gerechtshof van kerkelgke aangelegenheden is gedagvaard Op 28 dezer zal hij volgens die dagvaarding voor het hof hebben te verschijnen Volgens medc leelingen uitMunchen voorkomende de Augsburgsche All Zeittmf heeft de clericale partq toch zich vereenigd met het ontwerp kieswet door den heer Jorg een der voornaamste leden dier partij iu de Tweede Kamer ingediend De tweede lezing van dit ontwerp is door de juridische commissie in hare zitting van 10 dezer bgnn afgedaan De eindstemming over dit met zooveel ophef aangekondigde maar eigenlijk doodgeboren ontwerp zal eerst over eenig dagen kannen geschieden Al de amendementen door de liberale Irden der eommisaie ingediend zgn verworpen eii bg de eindstemming lal naar men thans reeda met zekerheid kan vAorspellon de helft der leden zich tegen de andere zich ter gunste dnai fon zal verklaren naar gelang zij behooren tot de plericale of tot de liberale partij In de Kamer zal het ontwerp stellig niet de gevorderde tweederden der stemmen op zich vereeuigen De olericale meerderheid telt indien alWleden der liberale partg op hun post zijn slechts eert tweeof drietal stemmen De uitslag is derhalve verre van twijfelachtig Ons bestek laat niet toe alle redeneeringen en geruchten omtrent de Turksche qunestje te vermelden Over het geheel is de toestand veel verbeterd sedert den dood dessnltans en de kroahtige houding van Engeland Maar het blykt nu meer en meer dat de kuiperijen van Kus land büna een Europeesoben oorlog hadden veroorzaakt ADVEBTENTIËN worden gtflttM van 1 6 regek 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsrtiimte A onderlgke Nommen YLIF CENTKM Met verlangen wordt steeds zoowel in de Turksdw hoofdstad als elden uitgezien naar de hervormingen die de nieuwe Begeeiiipg zal invoeren men had naar den ophef te oiordeelen waarmee deze werden aangekondigd reeds een besluit verwacht het bmkt nu dat de grootvizier eerat deze week een program aan den Sultan zal aanbieden op dit program zal eohter naar t schjjnt nog niet voorkomen een conatitutie maar alleen de in liag van een Regeeringataad Volgens berioht uit Pargs heeft de Turkse Begeering een nota gericht aan de Mogendheden waarin wordt verklaard dat zij de hervormingen in de nota van Andnsiy opgesomd en door de vorige Begeering toegezegd zal uitvoeren De Telegraaf deelt uitvoerig mede hoe vdirillend Servië heeft geantwoord aan de Turksehe Begeering de Russische comedie van de Servische wapei ng sohijttt nn aan een eind Aan de Prot Ctrr wordt nit Belgrado gendtV Het antwoord der Servische regeering op de ytu van den Grootvizier is in Volkomen venoenenden geest gesteld Daarin ordt het ernstige oprechte verlangen der Regeeriug te kennen gegeven om dea vrede niet te storen Servië zoo wordt verder verklaard heeft eigenlijk nooit aan krqgstoemstingen gedacht het is alleen bezig met het voltooien zgner militaire organisatie waaraan het begiit l van algemeenen dienstplicht ten grondsbig ligt De gedaaa benoemingen van officieren beantwoorden aan de regelmatige behoeften Servië heeft te minder kunnen denken aan ooriog en aan het bedreigen van Turkije s integriteit omdat het juist bij de instandhouding daarvan groot belang heeft De Servische rëgeering werd tot tijdelijke boetting der grenzen genoopt door de buitengewone toestanden in de grensprorincite vooral door de zeker tegen den zin der Turksche E laatselijke overheden voorgevallen schendingen vak et Serrisch grondgebied Overigens gaat der Begeering de regeling ter harte van eenige gereaea bezwaren en zal zij tot dat doel een bgzondereo gevolmachtigde nnor Konstantinopel zenden HetU ft de innige wensch der Servische regeering om de beste betrekkingen te onderhouden met het loavereine hof Vele gedelegeerden der StateB zqn te CinoinnatiMngekomen voor de algemeene rrpublikeinaehe conventie welke op gisteren aldaar zouden gehoyd tt worden ter verkiezing van oandidaten der lepnblikeinsche partij als president en vice president der Amerikaaasclü Unie De conventie is samengesteld uit gevolmachtigden van eiken Staat ten getale van 732 Er herrscht reeds veel levendigheid in de stad en het aantal vreemdelingen bij die gelegenheid verwacht wordt geschat op niet minder dan 20 000 De voor naamste candidaten zijn de heeren Blaine Motou r Bristow en Coukling Blaiae is ernsti ziek Hoewjl de heer Washburne gevolmaohtigd miiiiater der V eenigde Staten te Pargs zich niet oi didaat heeft gesteld worcjt hij toch door de onafhnkélyke republikeinsohe pers sterk aanbevolen P R A N K E IJ K De verhouding van de beide Kamers in Prankrijt tot elkander is eigenaardig Tctwijl in de Kamer van Afgevaardigden de republikeinen ongetnijfeld de meerderheid hebben zijn de auti republikeincn in dfii Senant wanneer de zoogenaami e conservatieve fmolïo zich bij hen voegt sterk genoeg om maatregelen lil republifeeinsohen eest althans t dcljjk tej e te t oiid u