Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1876

Hl de Kamer dus stookt tracht een deel van dtB eoaatte lemmeii Be nnti republikeinen in dit lichaam souden uiets liever cieu dan dat de Kamer te hord stookte en minder geiuatigdheid aan den dag legde ïen gevolg Tan de rerhonding der partyen ia ar eeu spanning tusschen 8euaat eu Kamer geboren dii bij de discussie over het reglement van orde iu den Senaat meer dan eens gelegenheid had zich te openbaren Zoo bijv bij de behandeling an art 30 Een door Batbie voorgestelde wijziging daarvan strekte om wanneer de Senaat eeu wetsontwerp had aangenomen de Kamer daarop amendementen hud iugüliend eu een der Senatoren zulks wenwht een commissie uit den Senaat te doen benoemen om iu overleg te treden met een commisaie uit de Kamer Deze wijziging werd door een lid van de reohterzgde bestreden het aa niet noodig zoo sprats de Senator Clément da tlissohen de Wde Kamers gemeenschappelijk overleg bestond De Senaat wua daar met het dpel op de Kamer controle uit te oefenen En dergelqte woor4eu tonden weerklauk gp verschilleude baukeu der rtokterzijde Het ameudeméut Paris op art 127 strekte om de door den Senaat aangeuoiqeu wetaoptwerpen niet door tasscheukomst van den president aan den president der Kamer te doea toekomen maar die aan den Miuister te zenden die deze dan bij de Kamer lou indienen De Begeering heeft dit amendement overgenomen Men doorziet de bedoeling van Paris om de verhottdiug tiuscheu Senaat eu K merzoo goed mogal k te regelen doch het feit dat zulk een ameu4e Bel t wordt ingediend bewijst genoegzaam dat de Tentandhouding tusschen de bade Kamers veel te euscheu overlaat Sterker kwam dit nog uit bq gelegenheid van het amendement Hubert Delisle op de artt 20 en 21 Pe Gouaervatieve afgevaardigde wilde dat bg het begin Tan elke zitting en voor den geheelen duur daarvan ea commissie benoemd werd belast met het onder loek van wetsontweipen waarbq supplementaire of buitengewone oredieten worden aangevraagd eu al 4iei welke op de begrooting van inkomsten eu uitoaven betrekking hebben Dit amendement is eigenlijk i aanmatiging yau een recht dat den Senaat uiet toekomt De constitutie sehrgft voor dst de Kamer x n a eTa rdigden het eerst de wetsroorstellen op het fioaaticwezeu betrekking hebbende iu behaudeliug isemt De Senaat en zijne cammissieu uemeu daarTac dus eerat kennis wanueer de wetsvuoraLcUeu laiigr 4w Afficieelen weg tot heu komeu dat is nadat de naet het onderzoek daarrau geëindigd heeft Niepaod belet iiatuurlyk de Seoautsledeu evenmin als ijlt gewoon burger om bg voorbaat daaraan zyn aadaoKt te 6 rukeu ma ir olHcieel is de Seuaut 4autoe niet gerechtigd Nieitegeustuande de Minister yan FinantiAi het meudemeut Hubert Delisle krachtig Vitreed en Nluidelgk aautooude dat d Senaat daarmede igu bevoegdheid te buiten ging werd het wel waar met een kleine meerderbetd aangenomen Nu is het vaarsdujulgk dat die aaiinem g geen faitadelijke gevolgen zd hebben eu dat de Senaat den linanoiee onderwerp iu behandeling zal nemen aarover het ofiderzoek der Kamer nog niet is gefindigd maar niettemin verdieueu de pogingen van nti republikeiuache zgde in dea Senaat aangewend om de Kamer tegen te werken de aandacht Opdat de Staat met lyde door het gebrek aan eensgeziadbeid tusschen deu Senaat eu de K imer is het niet oldoende dat er geen botsiug tusachea beide putstaat maar tevens eeu vereischte dat door luenjrarkiog der Begeering met de re ublikeiuache fractien fu des Senaat in dat lichaam eeu blgveude republikeiusche meerderheid gevonden wordt BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1876 Wq vestigen de aandadit op de kennisgeving van B en W dat er Dinsdag a s eeu colleste zal wordeu gehouden tot stijviug van 4het fonds ter onderateuuiug en aanmoediging van de gewapende dieust Glepasseeidtn Zaterdag had te Gouderak eene bitoudere gebeurteuis plaats Het was dien dag juist 40 jaren geledeu dat dr heer 1 Smits Wethouder dier gemeente Lid van den Itiad was geworden In eene daartoe belegde Q dsvergadering werd hg door den Burgemeester met dit zeldzaam voorrecht geluk gewensoht en hem teveuf door sgne medeleden Ills bl van achting en toegenegenheid eeo keurig bewerkte inktkoker ten geschenke aangeboden Algemeen worden de vele diensten erkend door hem in die betrekking der gemeente bewezen en van Telen is het de welgemeende weusch dat hij uog meuig jaar ten nutte der gemeente moge werkzaam big ven Iu het hoofdkiesdistrict Rotterdam is tot lid der Provinciale Staten van ZuidhoUaud gekozen de heer W van Hiuten Gz met 410 vau de 851 uitgebrachte tarameu Staten Qepiaf i Tiiz di vr Zitting van 13 Juni jl Iu deze zitting is na eenige beraadslaging de v iqg b ooti aangenoiqeu met 51 tegen 6 stemmen eu de oorlc begrooting w uirop zooala men weet een poet ia uitgetrokken voor eeu kazerne te Gouda na ïgtrekkiq vju het aineudeni ut der commissie an rapporteurs op de kazerueeriug te Breda aaugenomen met 48 tfgeu 14 stemmen Voorts is op voorstel dea voorzitters met 34 tegen 28 stemn eu besloten Vrg ag aauataaude voort te gaoD met de behandeling der inilitiewet J tusschen zal de behandeling der muutwetten ift de leetiéu plaats hebben Naar men verneemt heeft ook het bestuur van het Nederlaudsch gymuasliek verbond te Amsterdam zich tot de Tweede Kamer der Statau Generaal gewend in navolging van de vereeuiging tot verbetering der volksgezondheid te Utrecht eu van die der gym nastiekouderwijzers te Amsterdam met verzoek de gymnastiek te doen opuemen ouder de verplichte leervakken der lagere school De na deu moord op de wed v d Kouwen prev entief in hechtenis gehouden J H de Jong heeft zich na de afwijzing van ziju verzoek tot schadevergoeding door de Tweede Knmcr thans met een adres tot den Koning gewend tot het ontvangen Tim sehadevergofxliug wegens de ondergane preventieve gevangenis De requestrant heeft aan de Tweede Kamer ondersteuning van dat adres verzocht en daarvan eeu afschrift ingezonden Blijkena de bg de Begeeriug ontvan n ofiioieele mededeelingeu aaugaaude deu stand der veeziekten iu Zwitserland loopeiide 3 Juni jf was het moudeu klauwzeer iu de tweede h lft van Slei op de atallea uit er en meer verminderd Daarentegen was die ziekte op het oogeublik waarop met het overbrengen met het vee uaar de Alpeuweideu begouueu was reeds op drie weiden uitgebroken Vau longziekte was e a nieuw geval iu de gemeente Sehuchen Luzern voorgkomeu eu dientengevolge bevel gegeven om al het vee van deu besmetten stal f te maken Bg eene andere kudde in geuoemd kantou waar die lAautregel voorloopig uitgesteld was hadden zich in toenemende mate verdachte Terschijuselen geopenbaard tenvolge waarvan tot het afmaken der gebeele kudde vau 18 runderen was overgegaan waarbg oudubbelziuuige teekeuen van longziekte gevonden werden Biuneu korten tijd vaa dit iu het k iiiiun Luzeru het vgfde geval dut ter aio vau longziekte duor vee uit andere oorden aangebracht al hit vee vuu eeuen stal opgeutferd inoeat worden Het centraal comité der Duitsche verplegiiigiver vereeuiging liet Roode Kruis heeft met het oqg op den oorlog tusschen Nederland en Atchiu a n de Nederl vereeuiging het Boode Kruis 12 000 mark gezonden In het bégeleideud sqhrijveu wordt deze toezeniliiig een gering bigk vau erkejitelijkheid geiioemd vour de eer belangrijke nmteriëela eu persouulgkc hulp door Nederland aan de in deu Frau89h l uitsohen oorlog gekwetste Duitsche militaireu geschonken Indien van al de buitengewone treinei welke de Bguspourweginoiitscliappg op aanataan eH SJfterdag ter gelegeuheid vau deq verjaardag van H M de koningin naar de residentie laat loopen een druk gebruik wordt gemaakt zal er a p di u feestdag eene buitengewone drukte en levendigheid heerscheu en zal men de bewoners uit verschillenile gewesten d a lauds kunnen ontmoeten Niet min4er dap 5 extra treinen zullen de reizigers herwaarts voeren Behalve eeue guldenstrein van Amterdaiu zijn goedkoope treinen aangekoudigd uit Arubem eu Utr ht den achter hoek van Overgasel Leeu warden Heereuveeq Groningen Assen Meppel en Zwolte Ylissingeq Middelburg Boozeudaal Breda en i Ba ch De reizigers uit de meer verwjjdercle o bii4f i des lands zullen tot den volgenden iqiddag half vgf ure te s Hage kunnen vertoeven Dinsdag verscheen het verslag op t ontWfrp Moeus niet ifainder dan 27 pagina s druks beslaande Slechts 58 leden hebben aar het onderzoek ffielgenomen In de eerste plaats werd behandeld de opportuniteit van het voorstel Naar het oordeel van zeer vele leden was ernstige twgfel geopperd of de voorsteller wel had gedaan met het iudieuen dezer voordracht Men bracht gaarne hulde aan zijn ijver maar ook de lofielgkste gver kan onberaden worden H i had de heer Moens deze zaak aan de Begeering moeten overlaten te meer omdat ook de Begeeripg een ontwerp heeft toegezegd De voorsteller beroept er zich op dat hg gehouden was ziju woord in te lossenj maar iu gronden aan het algemeen belang ontleend niet in eigen eergevoel moet de rechtvaardiging van het genomen initiatief worden gezocht Door den voorsteller ia ook een zgdelingache blik geworpen op de Jum verkiezingen van 1877 iu verband waarmede het volgend jaar niet het geachikte tijdperk zou zgo om een onderwerp als dit k be handelen Men had die toestaeling onga i ge Het voorstel erlangde daardobr den schgu van opde stemming der kiezers invloed te kunnen uitoefenen in dfen zin dat thans iu pla ts au lii ftoegen kus olenciial eu auti olerioaal die vaj voÊoudenvne op de v iud l8 zou worden gfea vej ftf de heeïschende oi jerw jsagitalie nt Ven om lan andere versohgnseleu te twijgen deVereeniglng tegen schoolverauim opgelost ziet iu de Vereeuiging Volksonderwijs met het erkende doel om op de verkiezingen te w erkeu ware het beter gilleest dit pnut uiet aan te roeren Qnwiljekeurig kwJm de vraag o du lippen of de bedaehtzaamheid des Tintellers niet verschalkt was door deu aandrang dier agitatie welke door voorstanders zijuer denkbeelden kunstmatig is opgewekt en die men gaande wil houden Jfe Tooi fi aanclp bedenkingU tegen de opportuniteit van het voorstel werden doa r een aantal andere leden tSSiig wedersprokeu Ook zij zouden liever gezien hebben dat de Begeering met haar voorstel tot herzieniug der wet op het Uger onderwgs ware gereed geweest doch hiervan best ud schgu noch teeken integendeel met de ervaring ifan 1868 voor oogcn liet zich de mogelgkheid denk u dat de Minister van Bittueulandache Zaken eerst ter elfder ure met zijn voorstel te voorschiju zou kómen Wijst men er op dat het voorstel vau deu heer Moens eerst na de aanneming der wet op het hooger onderwijs iu de afdeeliugen heeft kunnen komeu dan klemt de bedenking te meer dat niettegenstaande het door de Begtering genoemd tijdstip yerschenen is haar plannen nog altoos in bet duia r verscholen blgven en allea uiet verder gevorderd schijnt dan het stiuiium ïjiU studie Tot zekere hoogte is het onverschillig of het onderzoek vóór of onmiddellijk na het Paaschrecra heeft plaats gehad AU de Kamer wil medewerken en van de zgde der Begeering geen atruikelUokken worden iu den weg gelegd blgft er voor aldoening in deze zitting gelegenheid over De voorsteller moest ziju woord houdeu juist omdat hij het niet lichtvaardig gegeven had nooh zich tot meer had verbonden dan lig da moed eu de kracht bezat om te volbrengen Men moest hem daarvoor dank zeggen en indien het stilzitten der Begeering hem tot handelen gedwonsren heeft moet het verwijt niet hem maar haar tnlfuii De ervaring bij het spoorwegvoorstel opgedaan moest den voorsteller juist tot zijn loffelijke poging aanmoedigen Dat het hier een partij of verkiezliigamaiioeuvre gelden zon ia dan ook volstrekt onaannemelijk De voorsteller in zijn afdeeling bij de overweging te cnwoordig wierp die beschuldiging met verontwairdigl ig van zich af Ih plaats van tot den voorateller de min gepaste vraag te richten of hg den ernst der Begeering wantrouwt en zoo ja met welk recht vange meu aan te bewgzen dat de verbeteringen die hij verlang kunueu worden gemist en dat tegen de gebreken die hy schildert de voorziening veilig achterwege kan blgven Die schildering toch wel verre v a overdreven te zijn blijft veeleer beneden de waarheid De bestrijders üer opportuniteit van het voorstal scheppen zich blgkbaar een geheel valscbe voorstelling omtrent het gebruik van het grondwettig iuiiiatief Daarin ligt niets vgandiga tegen de Begeeriug Ook zij behoudt daarbij haar raadgevende steu Niets sluit overleg met l a r uit als zgzelve erzL niet opzettelijk aan onttrekt Iq elk geval de Kam doe wat haar voegt Het tba als onverantivoofdeIqke verwaartoozing van hetgeen allen om strgd erkennen het hoogste volksbelang uit te maken verdienen te worden gewraakt wanneer men onder allerlei uitvluchten eu voorwendsels een grondig onbeyooroordeeld en welwillend ondenuwk weigerde aan de middelen tot herstel door den roorsteller aangebod Weinigen durven den Toorst ler degel ke k if nia van het moe lgk onderwerp ontzeggen Ten alotte verklaarden de meesten dezer leden zolder eemgazina te willen Tooruitloopm op de plannen der Regeering zich alleszins beieid om het mogelijke te doen opdat de poging van den heer Moensnog gedurende uit zittingjaac met eei gqtt t g auoCfa bekroond werd MeA schrgft uit het Westland Naar het zich laat aanzien zal de verwachting der tuinien Öi nWe deelen wel bevredigd worden Niet in all B De asperges o a hebben niet geger n wat zg belooraen Het koude weder werkte daarop zeer nadeelig en dewgl dé ofiicitele tyd Toor het snijden den 18 Juni ia verstreken kan deze tak ran handel niet veel meer goedmaken Anders is het met de aardappelen De regen heeft veel goed gedaan Ze s n tamelg groot van stuk leAsn aardig uil terw l de prijs hoewel niet buitengewoon hoog toch niet laag 6ok is Wanneer men bovendien bedenkt dat de Westlandsche aardappelen dit jaar t vroegst 1511 dat et Weinig oude voorhaUden n dan mag toet recht verwacht worden dat de beiüs ifio vele tuiniers weer een weinig in haai htwip 9 1 Itomen w ut ook de overige tuinvrucl dofp aede eymi ge een arervloedigen oogst verwachten Jp HyKqifeit wn jn njiuit d t d r earatA an a peten ttaar Eagelaud worden uitgevoerd d ente meuwe aardappelen van Londen ontvangen en we van uitstekei fjê h ydanigheid zqogena8m df muisjes Onder it en en onteer heeft gister ia het Stenebosoh té Assen het Noorder Zeudiugsfeest eeu aanvang genomen Acht a negen duizend vreemdeliBgen ziju naar Dreuthe s hoofdstM gakoineo om het best by te vtweWr Dinsdag was in tegenwoordigheid van eed talnjk publiek zoo van ingezetenen als vreemden bet feest ingeleid met ee b d tpnd üen aardig ntiddel om xya adreskaait te veispreid Aan de buitenzijde ran het winkelraam van magazijn n 4 der lilerie te Scheveniugen Japanache voorwerpen zijn eeiiige adreskaurten aangebracht Midden op de apiegelruit leest men nu Prenez une carte s v p Naar qien uit I enw rden meldt begrijpt Jut dat de Staat te goed voor zijn misdadigers zorgt dan dat deze tot den hongerdood zouden worden verwezen ook al verkiezen zij niet te werken voor den kost De moordenaar veroorlooft zich nu de weelde niet te arbfidea eu to te eteu Med meldt uit Hengelo van 13 Juni Zoudug namiddag bevond zich aan het statiop van den staatsapoorweg alhier bij het nisselen der machines het 2 r ja K zooutje van deu machinist Diseu op eau der overgangswegou jui t toen eene machine passeeren moest Het kind werd omver geworpen doch viel gelukkig zoodanig tusschen de rails dat de machiue met teqder er over heen ging zouder dat het kind eeuig letsel bekwam Dr De Marmon maakt in de Ne rTork med JourtifU de volgende statistiek bekend Gedurende de tien Uatste jaren heeft het gebruik van sterke dranken aan de Vereenigdé Btateq een directe uitgave van 3 000 000 000 francs en een indirecte ran 3 500 000 000 francs opgelegd Het heeft 300 000 personen doen ten gronde gaap en 100 000 kinderen naar de rersehillende asylea gezouden Het heeft ten minste 150 000 personen iu de gevangenissen of gasthuizen gebracht Het heeft miuat genomen tot 1000 zelfmoorden aanleiding gegeven Het is oorzaak geweest dat door het vuur of geweld voor eene waarde van 60 000 000 francs verwoest is geworden welke sommen op eeu apdere wyze hadden kunnen worden besteed Het heeft 200 000 vrouwen tot weduwen eu 1 000 000 kindeien tot weezen gemaakt Zaterdag passeerde te Utrecht een troep Spanjaarden aterk 80 man afkomstig van het Carlistiache leger met beateinmiug roor het werfdep t te Harderwyk Uit Zierikzee wordt van 13 Juni gemeld Voor rmm een jaar hadden er binnen deze gemeente bij herhaling nachtelyke diefitalleu inbraken of pogingen daartoe plaats zonder dat het de Politie gelukken vocht de daders dier feiten te ontdekken Thans moet daaromtrent licht zyn opgegaan Naar meu verneemt i zekere M destijds tot de naehtpolitie behoorende doch later uit deze gemeente vertrokken te Botterdara gearresteerd e ordt g heden naar hier overgebracht als verdaoht de bëdrgvèr van de bedoelde diefstallen te zyn Pe be euping yau een horloge door den eigeikaar moet de polite op het spoor gebracht hebben Voor een paar dagen werd in eene insolvente inboedel te Utrecht eeu bewaker in het huis geplaatst die eeu wakeod oog moest houden op de aanwezige goederen de Winkelier wist echter den biiwaker in beschoiykett toestand te brengen toen deze zgn roes uitg hipen had was het huis geheel ledig gedfagen men begrypt zgn ontsteltenis D luchtb on de Nederlanden is in het Paleis Tan Volkavlyt Opgestegen Alleen de he§r de Pauw ek zijne dochter maakten de reis mede Ten 6 uur 40 min ia de ballon bg Oudewater iu het weiland v p Ji n r u Schalk neergekomen na rolgemi geti enis ran den Iqchtscbipper eeu l eerlyke reis te hebben gemaakt Oi der de verwijderde rreemdelingen waarv n het Polifieblad melding maakt komt voor een man Dai v e pe tonabesobrJ f ing die op duizenden meunen van toepassing is en etndelgk wordt van heni gezegd dat hg geen verstaanbare taal rmoedeljdc Fransch spreekt FKnaoK Bchqnt dus geen verstaanbare taal te zijn De aandoi k A duidjd ksr zgn maar ou ds man over de Rieuzeu is gezet even we toe dat er ai veer ter to daet tepzij hij terugkomt en dit zal moeielyk door Het signalement zgn uitte wijzen r iA Ctj Onlangs bevatte het ultfanuwtaaMche bUd OfrBuwta in eeu artikel ter verheerlijking der jezuiten gesejinsrea o a de mededeeUnz dat d e heeren zeer ten onteohte wordeu bewhuid li Ttq domperij eu lichtschuwheid want dat zij lulegfndeel de ware lichtvriendeu en bevorderaars der beschaving zgn niet alleen op bet gebied ran den godadieust maar ook ten aanzien van bet oacdsehe websiju der meu gheu eu dat de iKcei4 f opk de uitvinding van bet gaslicht te danken heeft ïüt staviug dier bewering laat het Mud nu een vefhaal volgen boe iu het stille slot vau Stonykurst iq Ëngel ind aeu Toor de menschbeid zoo zegenrijke uitvinding werd gedaan en dat het de rernuftige paters jezuiten waren die het eerst de kunst ver8toudf n om uit steenkolen braudbaar gas te stokeu en dat tot verlichting aan te wenden Zekaie pater Dauui lOu daarbg byzonder hebben uitgemunt iji het zuiveren en verbeteren van het gas en iu 1815 de eerste gasmaatschappij te Preston een aautenlijke fabrieken handelsstad in het noorden van Engeland onge Teer drie uren van Stonyhurst gelegen hebben opgericht Geheel iu strgd met dit velmaal en ter wederlegging er van leest men thans in de Xöl ZeitHng van 7 dezer een uittreksel uit het werk van Joh Rudolph Wagnor deu bekenden Duits hen technoloog lid ran de jury der wereldtentoouiteHing te Philadelphia eeu geleerde ran goeden mutm wieps woorden wel eeuig rertroun en verdienen getiteld De chemisch technologie zevende druk 18 18 blddz 706 7 lui deude als volgt De gasverlichting Wat het op kunstmatige wgze uit steenkoleu verkregen gas betreft zoo merkten reeds in de jaren 1727 1739 de Engelaeben Clayton en Hales het ontwijken daarvan opbg verlfittiag ran steenkoleu Uter 1767 toonde bisschop Laudolff aan dat men de brandbare lucht door middel ran buizen oreral heen kon leiden eain 17 84 wendde de professor in de scheikunde Piokelte Wurzburg bet uit beenderen getrokken gas tot verlichting van zijn laboratorium aan Ongeveer om dezen tyd nam ook Oarl Dnndonald op zijn landgoed CulrossAbtei proeven met steenkolengas Al deze proeven stoniten echter slechts op zich zelven eu gingen de uitvinding der lichtgasfabrikatie vooraf nelke uitvinding door den Bngelschmau William Murdoch werd gedaan Hef oe ia der eigenlijke verlichting met gas dagteekent vau het jaar 1792 toen Murdoch zjn huis en werkplaatsen te Bedruth in Ooruwallis met uit steen getrokken gas verlichtte De wgze waarop hg dit deed werd echter eerst ongeveer tien jaren later bekend zoodat de Franschen aan hunnen landgenoot Lebou die iu ISOl met uit hout getrokken gas zgn huis en tuiu verlichtte deze uitvinding toeaohrjiven De f te verlichting met gas op grootere schaal werd in 1802 door Murdoch id de machinefabriek van Watt en Boltou te Schofoundry bg Birmingham n iu 1804 in eeu groote spinnerij te Manchester toegepast Van toen af werd de verlichting met gas steeds meer eu meer bekend en in praktgk gebracht Koloniën BATAVIA Aan een rapport onder dagteekening ran 26 April ran den militairen tevens oivielen bevelhebber te Atsjin is het volgende onthsead De vijand gaf in de laatste da n weder meer teekenen ran leven Zoo erd den 14u dezer een patrouille aB Katapang Doéa lo de IX Moekims hevig beschoten Den 16n werd een convooi van ons tusschen Oeleh Kanag 4 Kattft em door een talryke bende Atjefanecsen aangevaUea eir was het alleen te danken aan de uitstekende houding vau oqze soldaten alleen Europeanen dat niet aÜes in de pan werd gehakt In den n qbl raa den 22en deden ec aar honderd Atsjineezen een tweemaal herhaalden aanval op onze Versterking te Lamprit maar moesten met achterlating van drie dooden en verscheidene wapens en bebloede kleedingstnkken de wgk nemen ff Bei en ander leveit op nieuw de duidelijke bewgzen dat by de oorlogspartg nog volstrekt geen plan beataat om dewhpeut neder te leggen Integendeel schgnt de spoedig verwachte komst van UabibAbdoelBachman de gemoederen weder meer strgdlualig te maken Omtrent hiatstgenaemde worden verschillende beriebten verspreid Hier wordt hy door de bevolking dagelyks verwacht met eeu sterke bende hulptroepen Het meest waarsohgiilijke berieht is echter dnt h zich nog op de Noordkust bevindt ongeveer op de hoogte van Passagen In Passei eu Gedong is hg volgens bericht van den adsistent re dent van Edi in nzyu pogingeti niet gesksgd om hulptroepen te I ia dit ko Uzidi4ijk te d qjiw Mn de idlike houding van den tai ru Putti Tqnfl io Uoeda Augkaaa die ons ook te Edi en Kerübtrhaiddf p diensten bew Biuneti het door ons bezet terrein is de toettaad statiouaic de daur gerettigdf berulkiug boqdt zich over het algem q rustig maar hier eu daar treft men stéCda de tporeu aan van vijandelgke maraudeart eeu toettaad vaftraau daof h4 iltitsu va de zuj oy l uïe ea foor potranillet een ei ul al wor n gemaakt Volgeus berichten blijven de hoofden van de IX Moekims geneigd zic u om ge g tf onderwerpen zoodra zy verlost zttUÖi $ a van dea dnik hunner vijandig gezinde naburen ip de bovenlanden De iifd oeto vau Lo i g Wtstlwst ia hicf t ggekeerd De drie hem ondergescbikte Imams met met wie hQ iu orerieg zou mden over de te i men represailles wegens hef aldaar gebeurde met den controleur Tadema en T Liimpasei schijnen hem na opeulgk te ziju afgevallen zoodat hg qaar zyu verklaring in zijn gebied sledita een paar perasnea heeft die hem aanhangen Zijn gezag MjIdj ut trouwens altijd uomiaaal te zijn geweest 11 zal qu yoprloopig te Iiampasei rerblijf houden Den 15eu keerde Zr Me stoomsahip iDdi aiet den controleur B W Tadema rau de westJ Bst teraz In sqbatantie blykt uit het reisrapport ran dien aml enaar dat de toestand aldaar weinig reraoderd is Alleen werd eeu bezoek aau boord gebracht door df hoofden Makeh en werd aau dezen op hun rerzoel eeu rlag uitgereikt welke zij tot nu toe niet outTBUged hadden Malaboeb schijnt bet meest geaobikt voor een vestiging 1 ABKTB£BI0HTS L OoodUt 8 Juni 76 By kleinen omzet waa df stemming flaauw PoldertArwa puike Witte 9 75 i 10 t0 Miadeieƒ9 i J 9 60 Boode puike l 25 i U J aa puike 7 40 ü 7 80 Mindere 7 l 7 S5 fwT 6 60 a 8 80 Haver nrare 4 7i ü hW IfOe i 4 60 De Veemarkt n weinig aanyp r alles werd tot hooge prijzen ring rerkocht magere rafkpqs qbsgen mede vlug schapen en lammeren iets vlagger Aangevoerd 110 partijen Kaas deu handel ilRg prijzen Ie kwal van 28 a 82 ir Goeboter ƒ 1 45 a 1 55 Weiboter 1 25 a 1 35 Qurgerljjke StaQ 4 Gouda GEBOREN IS Jaai Conielii oii m F k UmiMfi en M vso VltsrdiogcD OVERLEDEN IS m H Hsigeo ksii ronw via B Vaak 00 j V £ wt Ii 3 U H Bsiuakais 81 j IQ m H Koetiicr 11 w T vSD dw V m J w GEHUWD U Jsji S tail Loon in k tt Nettca D laWauta B vali HtB A Bsirisn ca A Ttj l t iA Doorslioi eu D J v n der Kint Burgerlgke Stand van onderstaande Gemtenten ti 6 tot 14 Juni 1876 Koordreoht SIëORiK AirV seders U vso Vhard iaa ViS uel AddsDW oadsri B Virwsu an C Vsnaw OVÈKLÏDEN Geene GEHUWD Reene ONDERTROUWD Geënt Qooderak GXBOREN 8 Jonij Pieter ouders P BfUiet t M t Bruin f 3 OVERLEDEN Reene REHUWDi Geene r ONOStTROU D QefBC GEBOREN 7 luai Cluios Juneltn n Im m Hnttfia Caroüus Aliranlina ouden S de JoUg ek C A taa Gtiit buizcn DVtetBfflSN Jnui K viii ttd nte i ONOERTROUVh D Juni C ikett riilVeia iï i t EliuUtk Sterk 20 j GËUUWO Geene BtolwUk RERORRN Geene OTERIBDEN Geene GHHlTVn Ge ne ONDERTROUWD Reen Reeuwijk REHORB Juni N eltjj ou4er K Ja fftf fi f T van der Starre Johsnau ouden G Veri ieui S n C Muurltl OVERLEUi 9 Jnui S GrowMmtijk jv kO J vin Triel liouvr in l Bppirt 8 j GEHUWD GMOe ONOEltrROUWU 0 M Wa4 inxveen 0$80R I Tcgttjl oudefl p e T en $ J I T l j utiinni ouden G Verlijden en N Vermculeu Xibuxiuct J H Zwart et N vin Gaaien OVBItUtOBN C ïwineoburit 10 d C 0 iH w van Erk 1 j A di Broln S J ONDERTROUWP P C Kgkalrt uist Jl N itolb GEUUWUT G u