Goudsche Courant, vrijdag 16 juni 1876

Nieuw succes in 1876 THE BUCKEYE GR ASM AAIJUAGHIIVE VA ADRIANCE PLATT Co te Poughkeepsie N Y Behaalde bg den Wedstrgd te LUZËRN in ZWITSERLAND op den 2n en 3n Juni 11 in Concurrentie met Wood Jobnston Horosby Samuelson Eixby duunplon Peerleft eos te zamen 18 machines LA DRË GLINDËRNAN Hoofd Dépöthouders der boven genoemde BUOKEYE Maalmachines waarsohuwen Heeren Landbouvrers voor de vele luimaaksels welke ia den laatsten tijd onder den naam van THE BUCKETS worden aangeboden en zelfs op sommige Wedstrgden in het Bnitenhind mededongen en verzoeken belanghebbenden hunne orders spoedig in te zenden ten einde geene vertraging in de aflevering te ondervinden KONINKLIJKE MAGAZIJNEN VAN WERKTUIGEN SPUISTRAAT 6 bn 8 Amsterdam Zondag 18 Jiul W 1843 1876 GOUDSCHE COURAÏÏT Smm en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTlfiN Mevrou w Schoneveld magt terstond of met Angastns eene Tweede Meid IN ODTerralflohte goed watariiondende CHINA THEE VAN JEAN BODWENS Sc C 0 KRALINGEN De onverralschle goed waterhoudende CHINA THEE verpakt in Pakjes van 2i 1 V Ons is te bekomen tot den prfls van 1 1 10 J 1 20 1 30 f 1 40 1 50 flM fl m f2 STOFTHEE ƒ 0 70 f0 m ï de 5 Ons bg A BOUT Turfmarkt 74 C M TAN OKB MEE Kattensiugel hoek Winterdijk Q 88 te Gouda zn staatsloterij l Klasse De prjjB van I500 is op go an No 6838 gevallen bg Th KOÜWENBÜBG Debitant Bleekersaingel te Gouda Openbare VrUwilllge Verkooplng te GOUDA op BIAANDAG den 26 JÜNIJ 1876 des nandddigs ten 1 oor in het Koffiehnis dk HabKONIb op de Markt te Gouda van een Hecht n Sterk h TJi s met SCHUREN ERVEN en verderen GROND taande en gelegen aan de Turfmarkt wgk H N 158 te Gouda Te aanvaarden 1 Aognstas 1876 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddmaiveen ten uriens overstaan deze Yerkooping zal plaats hebben 60EDK00PEIDZIEL voor Piano Solo Dügavt van F KOKS MA U Fmneker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTL Dichter und Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden l ü den Boekhandelaar A BRINKMAN u Gmda OIVUER WAAllBORG Tan een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van lederen graad goed en vlug genezen vooral venraarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geWevene Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen nitvloeiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort oi ler de stipste geheimhondll Slinvermogenden worden kosteloos hehuideld O von Kleist BERLIJN S W Jerusalemstraat 9 Na mededeeling van de zich openbarendekenteekenen en tevens van de duur van de nekte die wg verzoeken ons op te geven worden per ommegaande de yereischtfl geneesmiddelen toeg ezonoea i Qoadl Drak van A Brinkman Openbare Verkooping op WOENSDAG 21 JÜNLT 1876 nam ten 1 ure in het Soeieteitsgebouw db Betjsie aan de Oosthaven te Gouda van eene Fraage Party Duorbloeiende STAM TREUR en andere ROZEN waaronder de Schoonste en Nieuwste Soorten verder eenige Groenblgvende PLANTEN en vgf Prachtige ALOE S Daags te voren van 10 3 uur te zien en informatiën ten Kantore van Notaris Me KIST te Gouda Gedurende C jaren beproefd AnalherinPreparalen IM Dr 1 G POPPj k k Hof Taiiduii i W den Kilziir MO OoswuiTjk te Wmuïu BoginTgmn r Ü Tol vulling van holle Tanden IS ir ui beiizaioer eu beter midHe duo llct i aiidp o i beerBtl dut udtiL fn zelf zeer gemakkelijk eu zoodt r p it in deu hulK n Tuud k n plailicD dat ztch dan aan deu l and eo het THud lei H h rastbeehl dea Taod voor Terder bvdi rf behoedt eu de p D verdruft Anatherin Mondwater in flacoDB tegeo fl 1 75 eii fl 1 20 ia het ToortretTclgkste middel tegen rhmnutieLhe taudpgn by ontsteking zwellen en sweeren van het tandvleescb het lost deo anwezigCD tandsteen open voorkumt de nieuwe Tormiog daarvau maakt losstaande tanden weder vast door versterking van het liiiidvleesch van aJlc schadelijke atoffeii rvinigt geeft aan deu mund een aangename frisscbe reuk tcrwyl het deu onaangcnameD rcnk weldra doet verdwijnen Analherin Tandpasta Dit middel getft leiuheid en rriscbheid aan den udeiu eu dient bovtndun o a de tanden een hildtr witten glans Ie doen verkrggen bon bederf te toorkoiiien en hcttandvUeseh te ersterken Prijs fl 1 20 en 80 cents Plantaardig Tan l oc ler Het reinigt de tanden zoodanig dat door em dagelijksch gebraik met alleen de gewoonlgk 104 lastige tnodsteeu ver rgdert mur ook bet gfaiuur der jouden tan helderheid en Dheid toeneemt Prga per doos 80 cent TantenborsteU Tolgepi aanw zing van Dr J 6 Popp kk Hof1 andarti Z U den keiier van üostenrgk te V eeneii Toor VoUaisencn fl 1 oor Kuiderca 80 Cents fVaarêchuwing AUe b flMDde aamaakKls van Anatheria Moodwtler lijn alleen op de liohte geloofwaardigheid van het Pohlieum berekend en hebben seer vrel schade ten gevolge gebad of hebben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarachnw ik biermede het geerde poblicam voor Aankoop Tan xulke namasksels k k Hor Tanduti en uitTinder d AnXherin PreiMratni t Weeneti Te verlcr jgen te Qoiids bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat w jk A 123 j te Rotlerdam b F K van Santen Kolff apoth en A Schippeiegn C blaauwe poroeleinwinkel te Hage bg J L F C Snabilié apoth t Uyden bg Ë Noordgk te Utrecht bg F Allena apoth te Amsterdam bg F van Windkeio k C Terkoopboiij te Oadawater bg f 1 vn Vreiimingan te Scboonhoffti bg A Wolff roliMMMet mftr kmel der 9 Utm DU klna eliksteris het machtig ite dezer soort bereidingen omdat het de gehceie hoeveelheid der kina eigenschappen beval hetgeen den Heer I aroche allbrn gelukt is dal heet de volkomen uiliiutling der kinabeslanddeelcn dal men door eene gewone bereiding met erkrijgen kan Dezelfde STAALHOUDENÖ tegen aigemeene iwakjuid mmtfp jtifn slepende koorlsen MoedarnioedeM tziu hi en de gevolgen van het kraambed enz Parii aa n 18 rue Dronot Hoofddepot H Uloth eo C te Amsterdam Tc Gouda bUJ C Zeld€nr k Sanitary Pills li JBiiSI algemeen bekend onder den naam van KttgelBche Oal Slijm en MaagpUIen Zij honden alle verrichtingen der voedinsa en afacheidingsorganen in behoorlek evenwicnt en verzekeren op die wjjze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen ouderdom Verkröjjbaar in doosjes k 25 en 40 cent tt Gouda bj den Heer J O ZELDENRIJK Droogiat op de Markt in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden d or den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afscHritt is voldoende mp BUITENLAND Bnitenlandsch Overzicht Het eigeauardig verschil in de gezindheid van de beide Frausohe ICamera blijft duidelijk uit de rert iezlng vau voorzitters der sfdeeliugeu In de Kamer igu alle seotie presideaten van de linkerzijde terwijl in den Senaat op de 9 voonitter tleohta drie der linkerzijde voorkomen Ue Senaat heeft het wetsontwerp der oommissie voor deu muutstandaard aaiigenooieu eu aldus bepaald dat de fabricatie vau zilveren vijiTraukstukken bg decreet ui kuuaen worden beperkt of geslaakt Na eenige kleine oaderwerpen te hrbbéu behandeld leits de Kamer haar onderzoek vau het reglement van orde voort Men is zeer benienw d te Parijs naar den uitslag van de verkiezing door den Senaat van een nieuw lid voor bet leven in plaats van Ricard De partijen wegen elkander nagenoeg op de fractie Lavergne de zoogenaamde constitutioneelen moet deu doorslag geven De liukeraijde gesteund door de regeering is voor Benouard de oooservatieve fracties zijn voor Buffet In de Woensdag gehouden vergadering der begrootSngsooramissie ontwikkelde de Minister van Onderwijs Waddingtou zijn denkbeelden omtrent het onderwgs aan Hg stelt voor het orediet van 2 milUoen op 6 millioen te brengen voor toelagen aan de gemeenten tot het bouwen van scholen Met hetgeeu de gemeenten zelf zouden bijdragen zouden in 1877 1000 nieuw scholen kunnen worden gesticht De Minister van kweeksoholen voor onderwijzers en voor betere regeliuif der ouderwijzerspensioeneu Uij wil de lycea verbeteren en het crediet daarvoor vau 800 000 op a millioen frs breiip Wat het hooger onderwgs aang iat stelt Waddingtou voor vier groote univer ileiteu te Parijs te Lyon te Bordeaux en te Nancy te orgauiseercn met 7 O privaatdooenten eu 800 beurzen van 1200 fr voor minvermogende studenten Na deu Minister te hebben gehoord keurde de commissie de overeenkomst goed aangegaan tusschen den Staat en de stad Pur s betreffende de leening van 9 400 000 frs waarvan 6 millioen zullen dienen tot verbetering en uitbreiding van de geneeskundige faculteit en haar gebouwen te Parijs In de Duitsche bladen wordt een gerucht besproken volgens hetwelk Engeland het eiland Helgoland aan Duitsohlaud zou afstaan Eugelscbe berichtgevers daarentegen verzekeren dat daaraan niet gedacht wordt lu het Engelsohe Parlement blijkt het vredesverdrag van 1858 ter sprake te zijn gebracht Wat daartoe aanleiding gaf is niet duidelgk maar men heeft van lord Derby willen weten naar het schijnt boe At tegenwoordige regeering dacht over de verplioiitingen die Engeland bij dit tractaat op zich nam De Minister antwoordde natuurlijk dat de Begeering zich stipt aan het verdrag houden zou maar nu reeds onderstellenderwijze gevalleu te gaan behandelen waarin de bepalingen vau het tractaat zouden moeten worden toegepast oordeelde hg en te recht wel wat gevaarlijk Het nut dat deze soort van disoussién kunnen hebben is niet zoo in het oog loopend trouwens in het Engelsohe p Jement worden wel eens meer gansch ijdele interpellatièn gedaan Wat lord Derby ten slotte zeide namelijk dat het verslag alleen betrekking had op de bnitenlandsohe aanvallen tegen Turkije en niet op geschillen tusschen de Porte en hare vazalleiJll Bumenië of Servië wist men ook zonder deze openbaring Maar het kan raissohien goed doen dit eens te herinneren en tevens te doen zien dat Engeland nog altijd vasthoudt aiin de rechtzinnige opvatting van het tractaat i De teleurstelling der Belrisóhe liberalen over hun nederlaag bij de stembus h ft zich ook den tweeden dag in ongeregeldheden lu ht gegeven te Brussel Antwerpen en andere plaatseil Zg waren echter van gjeen ernstigen aard en werden spoedig door het krachtig optreden der gemeeinisbesturen bedwongen Over de Turksche quaeslie wordeii voortdurend beschouwingen gegeven de Oostenrijksche oflicieuse bladen o a betoogen steeds dat het Keizersverbond weder teruggebracht is tot het standpunt van de eerste uitgifte der nota van Audrassy het Berlijnsohe memorandum waaraan Engeland weigerde zijn goedkeuring te hechten is overbodig geworden èn door den dood van den ouden Sultan èu door de belofte van de nieuwe Turkaohe Begeeiiug dat zij het hervormingsplan vau Audrassy wil uitvoeren zoadat alles eigenlijk iu orde is zoo goed als men het weuscheu kan De laatste regens en het ontdooien der sneeuw op de bergen hebben iu Zwitserland groote overatroomingen en geweldige verwoestingen ten gevolge gehad vooral iu het kanton Ihurgan alwaar verscheidene meusohen het leven kebben verloren talrijke bruggen en wegen zijn verwoest De bondsraad heeft besloten er een zgner leden heen te zenden om den toestand te ondeizoeken en hulp aan te bieden Uit Bern wordt gemeld dat troepen zijn gezondelP naar de overstroomde streken om hulp te verleenen Te Franenfeld w s de artillerie verplicht om door kanonschoten de hinderpalen uit den weg te ruimen die door het water waren opgewotpen Op niet minder dan twaalf spoorwc n was het verkeer gestaakt Namelijk begon men te hopen dat de nieuwe Turksche handelend zou optreden of een onverwacht voorval zal weer oponthoud verooreakeu Uit Berlijn is het bericht ontvangec dat Hnsaeid Avni paoha de minister van oorlog en Besohid paoha de minister van buitenl zaken werden vermoord terwijl de minister vau marine werd verwond De I nrf U kl d bestaat dat de JurU van Midhat pacha I ongeduldig over de tf irwerking dfffi zijne ptaanen I vonden bij den minister van oorlog op drae wijze eeu eind hetft willen maken aan de ni jtilijkhcden 1 Volgens eeu iweede tekgram zou het gevul eeue par ticuliere wraakoefening zijn Meu dient nadere bijzonderheden te vernemen en kan er voorloopig niet veel van zeggen Op de Conventie te Cincinnati zijn nog geene candidaten gekozen maar uit hetgeen r eds geschied is meent men te mogeu afleiden dat de heer Blaine de meerderheid hebben zal BELGIË De hoop der liberalen is teleurgesteld Het clericale Ministerie verliest slechts twee stei raen te Nivelles en wint er eene te Yperen De meerderheid in de Kamer wordt van 14 op 12 gebracht loodat men veilig zeggen kan dat het resultaat der verkiezingen van 13 Juni waarvan zoo groote verwachtingen gekoesterd werden zoo goed als nul is Onze toestan4l zegt de Eeko du Parlement is doordeu heer Dumortier te Boulers naar waarheid geschilderd Nergens is de paus meer waarlijk pausdan in België in België is hij meer paus dan te Rome Het treurige bewgs daarvoor leverden de verkiezingen België wordt niet meer door de openbare meening bestuurd maar door deu steek en de wijkwast de priester heeraoht als meester Eén wenk ééa woord der bisschoppen is voldoende om deel ricalq militie iu gesloten gelid te doen oprukken welke belangen ook op t spel mogen staan welke onwederlegbare redenen t allen burgers van een vrij d ten plicht mogen maken hst ultramontaansohejuk afte schudden Op nieuw heeft die olerioale militievan het platteland de stem van de bevolking ier steden gesmoord Men ziet t te Antwerpen wa deolericaleu de zege behalen ondanks de ontzaglgke meerderheid der liberalen in de stad Al zij t dan ook met een bedrukt gemoed men legge zich bg de uitspraak der kiezers neer evenzeer als eene partghare zegepraal niet behoort te misbruiken moet zgin t ongeluk bok Waardig hare nederlaag weten tedragen Het succes der olerio Jeu moge ons bedroeven t ontmoedigt ons echter niot Wg zuiltii op debres blijven staaur din in de oppositie de beginselente verdedigen weWl wij voor t oogenblik nog niefbij machte zijn als regeereiide partg in toepassingte brengen Zoo waardig de droefheid van den JKcho iii Par lemmt is zoo hartstoohtelgk en bitter is AtsIUmdre liberale Wij denken er niet aan zegt zij het gewioht onzer nederlaag te ontkennen Maar moeten wij daarom troosteloos zgn en moedeloos worden Neen d izendmaal neen Wij hebben eene krachtige pogiiif gedaan maar wie zou durven zeggen dat wy niet tot nog krachtiger pogingen in staat zouden zijof Wife Behalve de groote bezwaren heeft het toch ook z aeonloochenbare voordeelen dat de mannsn der geestelijkheid aan t bewind zgn Zij zullen aan de liberals partij l are verlorene kracht hergeven Het ia degeestelijkheid die ons overwonnen heeft in naam vaneen door haar geschandvlekten godsdienst waarvanzij een middel tot onderdrukking en bederf van hetvolk maakt zweept zij de domme massa tegen om op Zij is onze vijand en de haat de verachtingen de afkeer die zij meer en meer inboezemt zul len ons ten langen leste de kracht geven haar tea onder te brengen en het vaderland te verlossen van het hatelijke juk dat zij op onze sdiouders doetdrukken Vijf en zeventig boeren van Breoht enSanthoven ziju t die in blinde gehoorzaamheid vooede bevelen van hun pastoor over Belgie s lot eatoekomst beslissen Is t mogelgk dat zoo ietsliagkunnen dure dat de stem van de ontwikkelde bevolking der stedeu door een troep onwetende en fanatieke boeren gesmoord wordt De schuldigen zijnechter niet zij want zg hebben geen vrgheid enworden als schiipen ter slembus gedreven e schui digen zijn de priesters Hen en hen alMii moetende liberalen bestrijden want breekt men hun noodlottif eu invloed dien zij zich ten koste van hoBigodsdienst en huune eigene waardigheid weten i i verwerven dan is er geen elerioale partij meer DaaroM i is alleen de priester onze vijand zijn wapen is 4d geschandvlekte godsdienst hel hedendaagsohe kadiOi lioisme Daartegen moeten wij ons vei edij en niet op ons rust de verantwoordelijkheid dat zidk een strgd nog in de 19de eeuw moet gestredt worden j i Andere liberale bladen als de Indi danee d EtoUe de Pree r mr bepalen er aioh toe door de cijfer den noodlottigen uitslag der verkiezingen te eoustateeren Een correspondent uit Antwerpen echter deaifc in de IndependaHCe eenige zeer behmgrijke biJM derhedea mede welke de onverwaohte nederlaag eenigIN tins verklaren Dit iu elk geval staat vast dat de liberalen hunne krachten overschat hebben of liever zich iu die hunner tegenstanders vergisten Maandag zegt hij zou elk liberaal gaarne een weddeuaohap op de overwinning hebben aangegaan Wg rekenden er volstrekt niet op dat wg terrein gewonnen hadden op het platteland miar men verzekerde ons dat wij ook geen terrein verloren hadden Dit was editer eene dwaling en de eerste reden onzer telenntelling Waar de invloed van de geestelijkheid op het platteKind te kort schiet woidt hg aangevuld door da macht van den grondeigenaar die bijna zonder uitzondering tot de dericale partg behoon Mm iet dan ook dat vermeerdering van het aantal kiezers op hel platteland steeds gepaard gaat met een onevenredige vermeerdering der dericale stemmen In 1878 stemden op het platteland van 2117 kiezers 18B8 12 pet bleven ldus te huis 1197 stemmen werden op den heer Gtiyot 59S op den heer De Wael uitgebracht in 1876 lellen diezelfde kantons 244S kiezers en van de 2290 uitgebrtchte stemmen dn slechts 6 pet bleven te huis verkreeg de heer Jacob er 1812 en de heer de Wael 678 zoodat b j een vermeerdering van het aantal kiezers op het platteland met 6U0 slechts 86 aan deu liberalen oandüfkt ten goede komen en 415 aan den clerioalen De tweede reden voor de teleurstelling der ntwerpsche liberalen h dat zg zich in hunne eigene kracht in de stad vergisten althans onder de kioen voor de Kamers daar bg de verkiezingen voor den provincialen Baad hunne meerderheid aUe verwaek tingen overtrof Van de 8222 ingeschreven kiezen in de tad bleven 460 te huls de burgemeester Jjeopold de Wael die de meeste liberale stemmen ofr zich vereenigde verkreeg eene meerderheid van 77 temmen de heer Jacobs en zijne vrienden hadden doot de bnitengemeenten eene meerderheid van 984 stemmen vcfkregen zoodat jfe c ericale lijst met 6iU veer 160 stemmen zcgevi de Als een bewijs hd sterk de invloed der festelgkheid ook biunea d