Goudsche Courant, zondag 18 juni 1876

tad is kan strekkjtn dat ran de 23 kiesbureaux in d Jitodw 1 tijn die oau de olenoalen eeae al zij t a o ook geringe meerderheid versohaften Omtrent de ongeregeldheden welke gisteren avond te Brussel Dtwe peii Oeiit enz plaats hadden meldt de lndépei ia et dat die tich tot eeoige oploopjes xingende en scheldende groepjes en eenige gebroken glasruiten bepaalden Overal waren goede voorjiorgsmaatregdeu ganomeu en politie en garde eivifme bewaakten de bedreigde gebouwen Zeker is dit reetls te veel legt de Indépenimce en we betreuren die minstens volkomen nuttelooie straatjongensstreken ten eerste Maar men heehte er toch ook niet te veel beteekenis Aan BINJNTENLAND GOUDA 17 Juni 1876 Heden ordt de geboortedag van H M ouie geëerbiedigde Koningin hier ter stede op de gebrtlkelpe w jie gevierd De openbare gebouwen en vele particuliere woningen lij met de vaderl ndsohe driekleur versierd terwijl om 8 uur parade is gehoudttn door het garnizoen eü de schuttery Het geiameniyk bedrag der giften ontvangen bij de Goudeche Commissie voor de expeditie naar de B0v uDjambi en de Korintjivallei mankt een som ▼ 150 50 Gisteren waren by gelegenheid van hel SO jarig pausschap van Z U Fins IX verscheidene woningen alhier met vlaggen versierd D leerling der Hoogen Burgerschool alhier P Ladénis heeft met gunstig gevolg het examen af ielegd voor machinist leerling by de marine Htdenis het een merkwaardige herinneringsdag voor en onzer geachte stadgenooten Het is id BO jaar geleden dat dr G P Büóhiier tot doctor werd berord rd waarop hij zieh hier ter stede vestigde De ax gunstig bekende klank dien de naam van Büohner hier ter stede had verkregen door den zoo goespeeteerden vader v m den tegenwoordigen doctor werd door den loon gehandhaafd en ongetwqfeld zal er beden in vele huisgezinnen blijdschap ega over het ▼ oorreoht gedarcude zoo gf ruimen tydeen zelfden ge WMrdmnlen geiieechec r t hebben kunnen Isadpli gen W wensehin dr Buchner eerst onlangs zoo mairttlijk getro ri n door t verlies zyner eehtgeno te toe d i j ine lamste levensdagen mogen beyrijd U ven van verdere droevige slagen en dat het hem Mgmren moge zyn noeh lang de ohting te genieten oie 3e Goudsohe burgerij hem onmislienbaar toedraagt Donderdag jf is door de Ariondissements Rechtbank teBotterdam uitspraak gedaan in de zaak van Bart Stevens alhier aangehouden wegens diefstal van wasohgoederen en tot 9 maanden eeuz opsluiting veroordeeld Ook is op die aelfden dag behandeld de zaak contra Haibert van Patten die alhier was aangehouden ter sdce van landlooperij tegen dezen beklaagde heeft de olBeier van Justitie een maand gevangenisstraf geèiaeht Gfslermargen ongeveer 10 ure ziju de beide zoontjes e nige kindereu 5 en 2 jaar oud van den molens P Hoogpndoom i den Byneveldcrpol ler onder Boakoop op droevige wyie omgekomen Zij hadden hun vader die achter op het land werkte opgeaopht en by h t naar huls keeren zijn zij waar e nlyk van de loopplank afgev41en met t noodlotlif gevolg dat beiden zyn verdnnim Men meldt uit de Krimpenerwaard Het jaarlyksoh onderhoud der Lek en IJseldijken at dit Jaar aanmerkel k meer kosten dan gewoonlyk waarom dan ook ter voorziening hierin door het College van Dykgraaf en Hoogheemraden besloten is t H ttitschryving eejper leening a 4 pCt tot een bedrag van ƒ 50 000 Ib Oetober a zal het 300 jaren geleden zijn dat d stad Oudewater door jhr Adriaan van Swieteii w er aan de Staatsohe zijde werd gebracht nadat sjmrs te voren de rao beruchte moord door de Spaiyaardeu aldaar had plaats gehad Met het oog op ewstgenoem I heugelijk feit worden thans door de re Sef kerskamer Borger aldaar voorbereidende maatregcfen genomen om in Ooi e k een bly heiinneri gaf eat té dqen vieren Men verwacht dat de deeP oemlig algemeen zal zijn Door tiein No 13 van Rotterdam naar Amsterd ra aqn gisterenmiddag om circa 12 uur by t statiw Woerden eenige koeien overreden die over d nils liepen en waarschijnlijk over een drooge ekMt waren gegaan Drie waren onmiddellyk dood en een werd gekwetst De trein derailleerde geIskkig toM Het hoofdbestuur der ve eliiging volkaonderw s heeft tot voorzitter behóemii dr Vah Hoorn te Hoorn tot secretaris mr Kerdyk eu tot penningmeester de heer van Vladeraoken beiden te Delft De beer D K van Meerten predikant te OudBeierland heeft tegen 1 October a s z n emeriaat aangevraagd De officier van Justitie te Zutpheu vestigt in t Polilieilad de aandacht op de handelwijze V Johannes Koch comniissioBair wonende te Amsterdam zich noemende directeur van de vereeniging de eendracht vroeger te R ittenlain thans te Amsterdam gevestigd daarin besl i iu le dat hy door tussoheukomal van agenten in de verschillende provinciën bij het minst nadenkend publiek de hoop opwekt om tegen eeiie wekelyksohe bydrage van vijf oenten gedurende één jaar in het bezit te geraketi van de pniohtigste meubelen huissieradeu en lute artikelen ter Wiiarde van 1 25 tot ƒ 80 terwijl fle ondervinding geleerd heeft dat na het verstrijken van het jaar anii de contribttanten in plaats van de voorgetpiearelde prachtige meubelen enz slechts worden uitgi reikt bloeraenhangers vazen haiiddoekrekjes eu dergelqke voorwerpen van zeer geringe waarde de meeste beneden die van ƒ 1 26 De uitslag der verkiezing voor een lid der Provinciale Staten van Zuid Holland in het hoofdkiesdi trict Ridderkerk in de plaais van den heer Van der Poest Clement is dat een faerslemmipg moet plaats hebben tusschen de heereu L A da Raadt en C A Molenaar Staten Geaeraal Twdede Kauee Zitting van 17 Juni jl In deze zitting zyn na discussie verworpen de amendementen op art I van de militiewet en is dat artikel zelf verworpen met 43 tegen 31 stemmen De regeering heeft daarop de wet ingetrokkeq In den loop der discdssien had de regesring op de kamer de verantwoordelykheid van de verwerping gelegd Naar wij vernemen is bij koninklijk besluit van 3 dezer bepaald dat de voorgenomen troepenovfening op groote schaal door de 4de divisie infanterie uit te voeren en waarvan wy vroege reeds melding maakten zal plaats hebbec in de provinoie Overijsel en eengedutte van Drenthe en wel in het tijdvak van 16 25 Augustus a 8 Behalve de troepen welke tot die divisie behooren of daaraan zijn toegevoegd zullen aan de hier bedoelde groote manoeuvres deelnemen o a esoadrons van het 46 regiment hussaren benevens eeu batterij rijdende artillerie In de gemeente Leiderdorp zijn binnen eenu fu r weken vijf runderen van denzelfden veehouder wegens de longziekte afgemaakt Het verdachte ree is onmiddellijk opgestald De Xle algemeene rargadering dar Vereeniging van leeraren aan inriohtingea van middelbaar onderwijs zal woidéa gehouden te Arnhem op 26 en 26 Aug e k Op den eersten dag zullen o a worden behandeU voorstellen omtrent de oprichting van fen paedagogisoh museum en de tentoonstelling van voorwerpen vervaardigd door leerlingen van ambaohtacholen Dentweeden dag zullen de volgende vraagpunten JTordenbehandeld lo Is een wijziging van wet op het middelbaar onderwijs al of niet wensohelijkP 2o Bij de eind examens der hoogere bqrgersoholeii worden wat de vreemde talen betfeft io het algemeen theoretisch te hooge eisohen gesteld 3o £ r is meer kans om tot een betrouwbaar resultaat te komen aangaande d e kennis der vreemde talen bij het eind examen door het opgeven van een vertaling en een dictee dan door het opgeven van een opstel zooals thans geschiedt Voor 2 en 3 prae advies van den heer C Stoffel Ben opvatting van den burgerplicht opgedragen aao de tallooze Nederlandsche kiezers die zich bij een verkiezing zelfs de moeite niet getroosten om naar t stembureau te loopen Victor Driessens en iji schoonzoon Corijn die zich met hu tooneelgezelsohap te Deventer bevonden zijn van daar naar Antwerpen gereisd uitsluitend om aan de verkiezing deel te nemen en daarna weder naar Dordrecht te vertrekken In ons vaderland zegt de Pr Zk Cl zalmen niet ligt twee artisten of ook nietartisten aantreffen die tich c sn last en de kosten van zulk een reis zouden getroosten om van bun burgerrecJIt gebruik te kunnen maken J onderdagavand hebben de patroons te Enschedé een vergadering gehouden om te raadplegen over de bestaande werkstakiug De aan s n hebben besloten niet aan e eischen der werklieden toe te geven 1 omdaf volgens hunne meening die eischen rtiet hel oog op de locale gesteldheid onredelijk zijn 2 omdat by de Vijze waarop die eisohen gedaan worden iawilUgiug tot nog grooter anredelijkhedeni K Mar leiding kunnen geven Gedurende de laatste acte examens zijn in alle proviaoién geëxamineerd 2030 personen eo wel 1276 met gunstig en 754 met ongan8tisgevi Als hoofdoüderwijzers toegel 127 afgewezen l e hoofdouderwijxeressen ressentoegel 26 fgew 10 bulponden ijzeM toegel 213 afgew 109i hulponderwfizeressem toegel 187 afl gew B7 hnisonderwijzers toegel 1 huisonderwyzereasen sentoegel 7 afgew 2 Fransoh onderwijzers toegel 69 afgew 105 onderwijzeressen toegel 102 afgew 59 Hooi duitaoh onderwijzers toegel 47 afgew 15 j onderwijzeressen toegel 45 afgew 18 i Engelsch onderwijzers toegel 30 afgew 22 onderwijzeressen toegel 63 afgew 21 Wiskunde onderwijzers toegelaten I afgew 3 L indbouwknnde onderwijzeM toegel 20 afgew 7 Gymnastiek onderwijzers toegel 40 afgew 11 onderwij ressen i toegel 2 Teekenen onderwijzers toegel 55 afgew 22 onderwijzeressen toegel 12 afgew 2 Handwerken ouderwijzeresaen toegel 212 afgew 87 Het ZondagihM vestigt de aandacht op het feit dat in de vorige week te Rotterdam twaalf familien in hevige mate ongesteld werden na bet gelijktijdig gebruik van biefstuk dat hun door een vleeschhouwer van de Leuvehaven was bezorgd Het bladiviudt daarin het bew s dat er zoogenaamde soliede vleeschhouwere zijn die vleesch van ziek vee aan de argelooze consumenten te huis zenden en meent daaraan openbaarheid te moeien geven opdat ieder voor zoo ver mogelijk op zijne hoede zou kunnen ziju Do twaalf famiKen die het slachtoffer van dit feit werden en allen geneeskundig werden behandeld merkten bij het eten van het vleesch niets wat achterdocht kon wekken Onlangs hebben wij melding gemaakt van de indiening van het hieronder staande adres dat wij thana in zijn geheel kunnen mededeelen Jmileriam 151 Mei 1876 Aan Z Exc den minister vair justitie In de akte van beschuldiging H J Jut en vrouw worden onderscheidene malen personen die met deze beschuldigden in aanraking zijn geweest aangeduid onder den naam van Israëliet en dus naar hunne vermeende geloofsbelydeuis iHet is niet te onderstellen dat de advocaat gene raal aan deze wyze van aanduiding eene byzpndere waarde gehecht heeft Waarschijnlijk heeft hy slecht onbedachtzaam gevolgd eene gewoonte van vroeger tijd om den Israëliet vooral by onbekendheid van zijnen jfaara by uitzondering kerkelyk te stempelen en van zyne medeburgers te onderscheiden Is die gewoonte in het byzonder leven en zelfs in de lagere rangen der politie nog niet geheel uitgestorven van den hoogen ambtenaar van het open baar ministerie mag vooral in geschriften waarbij op gfoote openbaarheid te riskenen valt verlangd worden meer omzichtigheid en meer eerbied voor de staatsrechtelijke beginselen van onzen tijd volgeni welke de geloofsbelijdenis gelijke maatsehappelyke beteekenis heeft voor alle gezinten en evenmin tot bezwaar alt tot voordeel mag strekken Reeds meermalen heeft onze voorgangster devoormalige hoofdcommissie voor de zaken der Ismelieten de aandacht der regeering op deze aangelegenheid gevestigd en het openbaar signaleeren van Israëlieten als zoodanig en zelfs ouder dezen veHijndeil njiara vooral in strafzaken aangemerkt als eenene leediging en ergernis voor het gehcelc kerkgenootschap Op last van den toenmaligen minister van justitie Van Maanen gegeven in 1827 en 1838 zijn tweemalen aanschrijvingen te dezer zake uitgevaardigd om dergelijk misbruik tegen te gaan HH sehijnt dat deze aamschryvingen niet totalis htere beambten van justitie en politie zijn doorgedrongen of by sommigen in vergetelheid zjn geraakt Wij nemen daarom de vrijheid Uwe Bxo te verzoeken door eene hernieuwde aanschrijving of door andere dienstige middelen de aandacht op deze aangelegenheid te willen veitigeu en de betrolkea autoriteiten en ambtenaren te willen aanbevelen ook dobr hun toezicht tegen bedoeld misbruik te waken f De permanente commissie tot de algeineene étStea fvan het Nederl israel kerkgenootschap I Van Nibbop toernUer M L VAK Ah esinoin 4tenet fk Ter 8ate algemeene vergadering der Vereeniging van en voor Ntflerl industriéelen Woensdag te sHage gehouden onder voorzitting van dan heer A ft Eigeman gaf de secretaris het driemasndeiykscha overzicht waarover een belangryk debat volgde o a over het niet vermelden zoo in den speoial n oatalogua van de Philadelphia tentoonstelling voor de afdteling Nederland en in de verhandeling van den beer L C van Kerkwijk over Nederlands openbare werken van de namen der aannemers fabriekanteil van die werken aan wier kennis en ervaring bizondere hulde werd gebracht bepaNdelyk dok wat Ne ferl qA A itmB t betreft die d a in den metala bofenbaair eo het stellen van dien bovenbouw aan de spoorwiigbrug over het HolliuHlaobe Diep bewezen Jioddaaauet voor genoemde buitenlaudsche mededinging te moeten onderdaan eo waarlijk den roem der Nederlaudsohe industrie in dat vak voor goed badden gevestigd r a andere lijde vond men even ouverklaarbaar hét venwygen van de namen der particulieren aan wier krwUtug initiatief en ondernemingsgeest Nederland groote werken van algemeen uut te danken bad zonder eenige inmenging van Staat af Gemeente gelyk o a het geval was met de Duinwater niaatsohappij te Amsterdam wier S5jaog bestaan eerstdaags met dank bare erkenning Jiag worden herdaeht Welke verdiensten aan de heereu ingenienra en hoofd iugeuieun ook toekomt waar het op den roem van Nederland aankomt gaat het niet aan de onbetwistbare verdiensten onzer private volksvlyt in de schaduw te stellen en niet eere te geven wien eere toekomt Men behaudclde verder de consulaire verslagen en besloot den MiniaÉer van Buitenhindsche Zaken te verzoeken die bescheiden voortaan alleen in het Hollandsch te doen uitgeven Over de cirouUire van den Minister van Binoeal Zaken betreffende de gemeente gasfabrieken had een warm onderhoud plaats bij welke gelegenheid de vraag werd gedaan of de gemeente zooals te s H ige gezegd werd te geschieden elders ookes opkoopeude voor ƒ J B ze tot 19 verkoopende niet zelfs de ruime rein oversdhreed van deze ministerieele eiróttlaire Op die wjjze toch ma4kt de gemeente zich meester van het monopc ie ten koste der oouourreerende handelaars Men begreep dat de gemeente geen andere cokes mocht veikoopen dan die welke vau bare fabriek overblyft Ken beschrijving van de Amsterdamsohe tentoonstelling van oudheden wordt door de Xoln Zty aldUs besloten j et geheel is in zijn soort en eenige verzameling bijdragen tot de geschiedenis van een staat die in ziju tijd van glans niet nieti is te vergelijken tenzy m t het uitwendig prachtiger Venetië hoewel hij boven dat uitblonk door efn veel verder strekkende werkzaamheid en de geheele wen ld omvatte Het blijft steeds verbazingwekkend wat een zoo kleine staat cent door taai we£rstandsveriuogeii later door een merkwaardige bedrijvii jheid en ondernemingszuoht Tearioht en tot stand gebraoht heefl eu dat ouder de moeielijkste omstandigheden Zeker kon een zoodanige toestand onder veranderde wereldverhoudingen niet bestaan en voor een gedeelte dragen de hoogmogendeu eelvea de schuld vun hun achteruitg mg doch dj stad aan het IJ behoudt steeds een roemrijke geschiedenis en lat zij dié zo zinrijk weet op prijs ie stellen en te bewaren strekt Jiaar tot eer Vanwege het Algemeen Nederhiddsoh Werkliedenverbond i eeu met roode en blauwe inkt gedrukte iprooloinatie nan de Nedeiiaadsohe iiiet rereeuigde werklieden gericht en overal door aanplakking verspreid De inhoud van dat door den voorzitter den heer B U Hddt en den secretaris den heer J L Schuurman namens het centraal bestuur onderteekend tuk laten wij hier volgen Ifot Algemeen NederUindsoh Werktfeden verbond tot de droeve erkenteuts gekomen dat de toestand van ifn werkman in Nederlands uogsahy in vele op hteu treurig mag genoemd worden dat hy meermiden lichamel0k eu geestelijk armoede lydt dathij ne ens zjn deugden ook vele kwade genOonten bRit meent dat niet langer mag worden gewacht om met vernieuwde kracht te trachten daarin de zoo noodige verbetering aan te brengen Het dlgemeen Nederlandseh Werklieden verbond weet bif badervioding dat geen afdoen de verbetering mogelijk is indien leder dat op zijn wijze wil beproeven doch dat het beste middel daartoe is om vereenigd naar lotsvtrbetering te streven Het algemeen Nederlandseh werklieden verbond voert strijd tegen onedele concurrentie tegen lage looien tegen onkunde en onbekwaamheid tegen overhetnohing en geringschatting van den nuttigen werkmHBsstand tegeiN alles wat den nijveren erkman onttiert tegen alles wat hem en de zynen in den wef staat om tot welvaart te geraken mede te geniWen van de vrudhten die de arbeid afwerpt yrot dusver ia de stryd echter met geen genoegza kracht gevoerd Geen vuurwapenen vraagt hetVdvbond maar mannen met moed en lust bezield onr pok buiten de werkplaats vgoi de belangen vanvrsuv ea kind te werken nuttig te zijn voor deo geheelen werkoMiiutaad é Niettegenstaande de weinige strijden in vertiondi tot de massa zyn toch els t ware reeds wonderen do ir d vereenigde werklieden ook in Nederland verricht De stand zelf is veel meer dan vroeger geacht De loonen zijn gestegen en de onafhankelijkheid bevorderd Werkmamwsningen die eenmaal het eigendom der l en zullen worden zyn door eigen krac htsinspanning en de aarop behaalde winst door weerTerkoop Knpakdviijk gedeeld of beüpaard Zieken en begrafbnlsfondteu spaar en vooracbotbanken ija opgeriBkt die Ami de Irerklisjiea zelf worden beheerd eu waftrvaa iitet ds winst of niet beuuodigde gelden naar ouderling overleg wordt gehandeld Duizende guldens ziju op deze wijze bespaard eu verkregen doofa ook duizende guldens zijn tot onderiinge hulp wntrekt Broederlijk worden de osgelukkigeu onder de vereeuigden gesteund eo menig droeve weduwe diUiJft aau de vereenigde weriiUeden een middel van bestaan Hoe oneindig veel meer en hoeveel beter had dat lies evenwal kannen g hie4 i indien de hunderdduizende werklieden die nog altijd van verre staan zich aaneengesloten en eendrachtebjk naar lotaverbetering hadden gestreefd Het Algemeen Nederlnudsoh Werkliedenverbond diep doordrongen van de kracht die in de vereeniging ligt en dat oude eendraobt maakt maeht komt thans nogmaals en wel op deze wijze tot u met een dringende uitnoodiging sluit a asneen irordt lid van de in uwe woonplaats gevestigde vak of algemeene werkliedenvereeniging of zoo die giet bestaat wendt u tot het Centraal Bestuur van het Algemeen Nedeflandsch Werkliedenverboud ea zullen u gaaqie de verlangde hulp schenken om een vereeniging ten uwent op te richten Geen werkman wien het behug van vrauw en kinderen ter harte gaat die zijn eigeubelaug en dat van anderen wil bevorderen die de opkomst van den werkenden stand wil medehdpen grondvetlea mag achterblyveu on een lid vou eaa Werl tedenvereeniging te worden Waren de werklieden reads vóór den tegenwoordigefi tijd begonnen zich te vereeoigen gewjs gansch andere toestanden zonden worden aansohouwd Het nageslacht mag van het thans levende deze treurige bekentenis niet doen hooren De toekomst behoort den werkman I mits hij ieh een toekomst weet te scheppnt mi hy het op de tcc cuen des tijds en de middelen weet aan te wenden tot wering van de grootste vijanden van zijn stand armoede en onkande irNameos duizende vereenigde werklieden klinkt onze stem tot de bonderdduizeuden niet vei enigden gij hebt het gehoord wij roepen u op ten strnde tot een strijd waarin echter geen dooden vallen waaiin uiata te verliezen zeer veel te winnen i Toont door lid van een werkliedenvereeftiging te worden dat deze roepstem niet te vei geefs tot u kwam dut we Ont niet oedrogen toen we op uwe medewerking durfden rekenen Aan het Bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Een Zilveren S iigenet Laatste Berichten BruiSbl 16 Juni Er ie overal rust gekomen Geen ernstige wanordelijkheden züa meer te duekten Weeaan 1 6 Juni Ve PoUtücMe Cprrapondan meldt uit authentieke bron omtrent het Vooigerallene te Konstantinopel dat de moordeaaor zekere Hoasan in woede tot Euaaein Avni Paab e ige woorden richtte welke althans allen aohija hadden dat ii uit wraak handelde wegens de onttrooning van Abdul Aziz Volgen geloofwaardige mededeelingen viel Rasohid Paoha niet door een kogel maar door een dolksteek getroffen in t oogenblik dat bij dcu moordenaar ontwapenen wilde Dezelfde Correipondeni meldt dat de Serviaohe metrepolitaaa Miohaèl eerstdaags soar St Petersburg gaat en dat de Servische senator Philip Kristios als buitengewoon gedelegeerde naar Konatantiqopei vertrekken zal Versailles 16 Juni In de zitting van den Senaat is met 144 stemmen tegen 141 die op Réuouard waren uitgebracht Buffet tot lid van den Senaat voor t leven benoemd Toen de uitslag der stemming afgelezen werd werdiplotteling op de publieke tribune hevig gefloten iwaai op deze ontruimd werd In de couloirs heeMoKte groote agitatie In de Kamer heeft de Himiter de Mareère een wetsvoorstel ingediend houdende maofatiging tot het aangaan eener leening ad 100 millioen door de stad Parijs LaaAem I6 Juni Disraeli heett in de zitting van het lügerhuis verklaard dat bet gerucht omtrent den afstand van Helgoland van allen grond ontbloot is Bur rerlijke Stand GEBOBENi 14 Juoi Ellubitb Cjrnelu nullen D in RbiJB a M A Konxrt Jin IWlrjk oaden J F Pnng en J J Hsrtmio 19 WillieliBH Leoiurdus uuJeri T Blon ea J Kooiqiid ld Btiwbetb Wilhclinioa ouden J T Imbolt en E Straver OVEKLEÜEK 16 Urn C A A rgsed 4 a OMbBRTKOCWUi 18 Juni 0 ZCTerboom i j en M Reebeen 24 j K F Naaimer U 1 en M Binee 17 U de Bfoni 29 j lu A C Tik 8 j m Verboom 23 J on J van I aeuW9A 44 i X APVERTEIfraBlft Voo de w iugvMldigei bev W dwbteBtiiig on b toond by gelegenJbtid tmmt 25 Jafige Eohtvereeni ng betnigeu w rnedA namem opïe kindweii dw opieohtdton anlc J W VAN LEEUWEN M vAj LBEÜWDN Do flow Ooud a 17 Jnnï 1876 ♦ Voor de menigvaiilige blgken van beksgatelling oowol van hier als van eldeer by de geboorte van onzen Zoon onderrondeii betuigen wg bg deze onzen welgetn eqden dank J G TIMMER3 Azn RotUrdam A W TBIMEBS 17 Jnni 1878 Van VjigoMiNoiu Voor de vele b g i n van belang t ing ondervonden bg het prerlgden van mgn ge liefden Eohtgenoat betoig ik bg d zen nüa hartelgken dank Anuteriam W d J W de WILDE 17 Jnni 1876 Jarm Voor al de aebüag en rienddohap ge dnrende meer dan veertig jaren door qgp9 orerledeiie Zaster MejnfTrouvr C C takMISIS T£ÏN ran bare stadgenooten genoten benareni Toor de vele bevr zen van belangtteUiog fu deelnemiag jig haren dood ondervonden breqg i ik mgnen oprechten dan Hoe D K VAS MEEBÏEN Gouda U Juni 1876 ÜBW De ndergeteekende betoigt zgnen 8 gemeenden dank aan alle Heeren die hem tgdens den loop igner procedi re in zake J tiS BËRKËL o 8 door g delgke bgdragen bebb abndenteand om de noodige nitgaven te kunnenbe8tri$3en hij is dan nu ook in het bezit ge komen van 102 08 vraarvan voor hem zeer weinig overaqhiet na een zoo lange proceduiB Door dit prooes ia tevens bg schikking n iguitbetaald 819 98 aan 1 STÜIVBNBEBÖ te Utreclu 2 A TÜBF Raam Gouda 3 BBÜININGÖ Raam Gouda nwt hun Vyvén 4 WS J L te Oadthoom meb htm ZMMüijli 5 Wed ZWART te Rottetdam alsmede nog f 409 49 t S an S A VERHOEK di pK sonen hebben mgne reis bemoeüngen dan ookniet anbeloood gelaten en bg wgze ran fooigaf No 1 2 en 4 ieder lO No 3 IS No 5 85 en No 6 50 muam ikde laatst mgne zuster bg uitzondedilg dankzeg Ik zoude nog vergeten J van BEBK£I mede mgnen dank ta betoigen atfitg £ later nog wel een vinden s C J VERHOEK Zg die iets te vorderen Iiebben yjw of V j schnldigd zgn aan de nalatensehap van Mejnfvrouw CORNELIA OATHABINA vajt MEERTEN gewoond hebbende te Gouda ea aldaaroverleden worden verzooht daarvan yóit d 4 30n JÜNIJ 1876 opgaaf of betaling te doenaan den Notaris W J FOBTÜÜN DROQGLEEVEB ta Gouda H Zg die iets te vordefon hebben van of veï gohnWigi zgn aan de onder bet Toorr vfui boedelbeschrgving aanvaarde n atensohappen van den üeer JOHAN LOUIS van @£ B BTBLIN en i ro w PEÏllQïiEWfA CO NELIA JURQENSON in leven Ephtelipden beide gewoond hebbende en overlede te Goudoi worde verzooht daaryan vóór 80 JUNJJJ8F4 opgaaf of betaling te dtjen a w e Notar W i Ep8TtHJN pIlO0GiiEaVg5 fak