Goudsche Courant, zondag 18 juni 1876

G VAN DER LAAR Jr Vraag l een TIMjIlERIIIAKSKIVECHT als Jalousiemakek en een Halfwas BEHA1 GER beiden van den Protest Godsdienst Tevens altenteer ik op een aanzienlijke partij BEHA GSELPAPIERE etc die we ns het gfevorderde Saisoen gfoedkoop worden op veruimd 1876 GOÜDSCHE COURAWT NiMws en AdverteDlicUad ïwr Gouda eo Onislrelen geld voor nog drie kweekscholen toe zelfs de voorbereidende maatregelen eens genomen Om tot de opnchting over te gaan de me wi gheden om hoogstens een veertigUl leeriinge jwn én onderwüzer toe te vertrouwen en om het onderwgs lafeer individueel te maken worden afgekeurd waarUjk de kinderen zonden te knap worden er zouden een arbeiders meer overblijven Kortom alles wordt a ekeutd de voorsteller is niet beveegd tot mdiemng van het vooratel omdat hij als inspecteur kenms van zaken heeft de tijd is niet geschikt omdat de minister beloofd hwsft spoedig ne herziening voor te dragen enz 1 f O bemoedigend voor den voorsteller de tud tot schoolwetherziening schnnt no niet gekomen de elschen moeten nog dringender de toestand schijnt eerst nog meer onhoudbaar te moeten worden want welke groote woorden in het verslag mogen gebezigd zijn de toestand wordt daardoor niet verbeterd het getal onderwijzers wordt niet vermeerderd en de lust om zich aan het onderwgs te wijden wordt laardoor zeker niet opgewekt Allen die verbetering dringend noodig achten weten nu dat zü van deze Kamer weinig of nieU te wachten hebfaen Allen die den vijand vap binnen domheid en bijgeloof bestrijden willen mogen teleurgesteH zgn zg behoeven ecuter met te wanhopen de eerste poging mose jnislukt zgn tegen dekra tderpuMiekeopi e S mflSSar lteKar iginff geen regeering oeterd worden dat is de ttietntfaTrHs van bet oogeublik wil het peil der volksontwikkeling niet dieper en dieper zinkeu weigert deze vercegenwMtiliging baur medewerking by de stembus beslisse dan weder het onderwijs over de keuze der candidaten was de vraag bg een vorige stemming openbaar of kerkelijk onderwgs Dg een volgende stemming kunnen de liberalen daarmede niet tevreden 2gn de candidaten zullen zich dnidelgk moeten vejNdaren of zg willen medewerken om de jvet té verbeteren in den geest van de voorstellen door Volksonderwijs vastgesteld Er moge nog verschil zijn over eeJiige onderdeden over de hoofdzaken is de groote meerderheid eenstemmig men wil voIUoend volksonderwgs men wil in één woord uitvoering van de grondwet Kn iedere minister is verplicht aan dien gebiedeuden eisch der grondwet te voldoen de minister moet een vroeger gegeven woord inlossen hg moet zijn poging aanwenden om het lager onderwgs overeenkomstig de behoeften van den tgd te regelen doet hg bet niet dan is zijn positie onhoudbaar want ook z n trouwste vrienden zullen hem verlaten Gaarne erken uen wg de moeielgkheid eener volledige regeling maar waarom dan het Voorbeeld niet gevolgd van den heerMoens en een gedeeltelijke regeling voorgesteld Nog kunnen wy wachten maar steeds dringender zullen de eischen worden en eindelijk zal het onderwijs geheel onzen politieken toestand beheerschen zeker niet in het voordeel van het onderwijs zelf Een spoedige oplossing der quaestie is iu alle opzichten wenschelgk Alles waf aanleiding kan geven om den staatkundigen strijd op kerkelijk gebied over te brengen moet zooveel mogelgk uit den weg geruimd vorden Wat dan de verkieziugpn worden hebben wü weder in België gezien die zich aan een ander spiegelt spiegelt zich zacht en daarom gewaakt voor de outaarUiiig van den strijd der staatkundige partyen Meiwotten achten wg niet wenschelijk maar daarom ook alles zoo geregeld dat die niet noodig zijn staan en zijn net Jalouzièn Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat door hem ten spoedigste JALOUZIËN in alle afmetingen zoowel Binnen als Buiten GELEVERD WORDEN a ƒ 2 50 per meter alsmede dat bi hem te verkrggen is Jalouziellnt 18 cents per meter waarvoor hij zich bdeefdelijfc aanbeveelt D Woerlee TIMMERMAN KEIZERSTRAAT Gouda M ATT EJHTOmtiEm mmmi m nmmumx bö W N EAAIJMAAKERS Oosthaven Depot van EliXCr d AO VerS TafelUqnenr AANBESTEDING DIJKGRAAF en BEEMUADEN van Bloemendaal zgn voornemens op ZATÜRDAG den 24n JUNIJ 1876 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis db Rohein te Gouda hg enkele Insohryving AAN TE BESTEDEN Het verrlgten van eenlge herstellingen aan den Acht kanten Windwatermolen en aan de Bruggen Ewakels en verdere tot den Folder behoorende werken Waarvan het Bestek en de voorwaardei ete lezing zullen ligggen in het Koffijhuis Romkin te Goiida terwgl de Inschrgvingsbiljetten behoorlijk op zegel geschreven door den aannemer en zgne borgen geteekend moeten zgn ingeleverd vóór of op den 23 JUNIJ 1876 vóór des avonds teu 7 ure ter Secretarie van den Polder te Gouda Wgk B No 146 Aanwijzing in loco zal plaats hebben op WOENSDAG den 21 JUNIJ 1876 des voormiddags ten Tien ure te beginnen aan de Waddinxveensche Brug AANBESTEDING Op DINSDAG den 27 JUNI 1876 des namiddags ten 3 nre zal in het Koffiehuis cDE Kap te Gouda door het Bestout van den Polder WILLENS worden aanbesteed Het maken en inbangen van twee stel nieawe SLUISDEUREN aan het Schutverlaat van dien Polder nabij bet Eofflehuls de Kap benevens eenige andere werken Het Bestek en Voorwaarden ligt van af heden ter lezing ten huize van den Secretaris des Polders den heer F HERMAN DE GROOT aan den Tiendeweg te Gouda Aanwijzing in loco WOENSDAG 21 JUNI 1876 des morgens ten 10 ure door den Heer G A OÜDUK Architect te Gouda i l étgeaea die nog ieti te voideren mochiw hebben yan den Heer As VBIJLANDT worden veizocht vóór of op den M JuU C daarran opgave te doen aan den Heer Aui VBIJLANDT zullende later inkomende Torderingen niet valideeren Sociëteit Ons Genoegen mSE SOUEH COMT te geven door het JBiKlrtMrps can M 7e llc iimcnf Jn itnlfrif onder Directie van den Beer W Sonnemann op ZONDAO 18 JUNI 1876 des avonds te 7 nreo HH Leden hebben met Dames en Kinderen Tan Leden VEIJEN TOEGANG Introductie voor Da es en Kinderen van KietLedea 25 € ents per persoon yreemdelingen 49 Cents per persoon iüfuaena het Bestuor Me P J SNEL Prmdtnl 1 fi JAGER Secretarie Tao af MAANDAG 19 JUiM mm mmm van verschillende Artikelen tegen bijzonder LAGE PRUZEN bij de Wed BOSMAN TIENDBWEG ê 1IIE S€HAAR 0 TMgen in hunne HOUT STOOMDRAAIJERIJ t gen hoog loon en zomer en winter vaat werk mmii mm TU if 15 jaren Adres Torfinarkt knnnen d l k vast werk bekomen by J YPELAAR Jzn te Gouda Mejüf Toaw van der STAAL GOUWE TCTluigt tegen AUGUSTUS eene FLINKE DIENSTBODE P G hnnr 60 Gulden 1ST Moro n BBWASSCHING wordt gevi aagd bij FatBoenlgke Burgerlieden voor een Jongmensch cgne bezigheden baiten s huis hebbende op billgke voorwaarden Adres met opgaaf van prijs aan het Borean dezer Courant onder de letters X X M YËRZIJL Beurtschipper op s Gravenhage bericht dat hiJ eiken Maandagmorgen ten 4 ore VAN HIER VERTREKT om des Woensdagsmorgens te RETOÜRNEEREN GOEDKOOPEIDZIEK voor PiaSo Solo Üügave van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCHTL Dichter nnd Bauer on vertare 0 80 AOe nummers dezer Uitgave zijn steeds voor handen bg den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingp VAN Bloemen en Planten op Woensdag 21 JUNIJ 1876 nam ten 1 ure in het Societeitsgebouw de Reumiï aan de Oosthaven te Gouda bestaande in eene Fraaije Partg Doorbloeiende STAM TREUBen andere ROZEN waaronder de Schoonste en Nieuwste Soorten eenige Groenblgvende PLANTEN en vyf Prachtige ALOE S Daags te voren van 10 3 nor te zien en informatiën ten Kantore van Notaris Mk KI8T te Gouda HOLTVEILING f0 Rotterdam op WOENSDAG 21 JUNI 1876 des namiddags ten 1 uur in een der Lokalen van bet AlokMEKN Veekooflokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENÈAAD LACH van Circa 30 000 stuks 1ste soort VURBlf en GRENEN Peteraburger Kroon stadsohe Koniossberger Riga en HenielBotie van verschillende afmetingen en eene partij EIKEN DELEN en PLATEN alles versch nit Zee aangebacbt Liggende aan de werf Rottekdahsch Wklvabeit aan den HoogenZeedgk te Rotterdam zeer geschikt ten vervoer te water en per as Allei 3 dagen voor den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse te bezichtigen Notitiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Deurwaarder popiLAia mim werk Bij alle Boekhandelaren of tegeu toezending vnn 20 postzegels v n 5 cents rechtatreeki aan Richter s Boekhandel te Ngmegen is te vcrkrygen Dr Alry s Natuurgeneeswtjze Prijs 1 Aan de iu iiat beroem4e geïllustreerde ongeveer 400 blz dikke boek opgrfjeven geneeswijze hebben duizenden hun gezondheid te danken De talrijke daarin afgedrukte dankbetuigingen bewijzen dat zelfs zulke zieken nog hulp hebben gevonden die wanhopend zonder redding ver loren schpnen dit uitmuntende werk moest derhalve in geen huisgezin ontbreken i Men verlange en neme slechts het GeIllusti eerde Origineele werk van Richter Boekhandel te Niimegen die op verzoek ook een Uittreksel daarvan gratis en franco verzendt Verkrijgbaar bij de Boekhandelaren A BRINKMAN en 1 MAAS Tr te G ouja No 883 der beroemde VVekelIjksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bü den Boekhandelaar L ange Tiend eweg te Oouda Gouda Druk van A Brinkman L O T I N e VOOE DE SCHÜTTJ U A P KÖ N dTÖTn o BURÖEMEE8 rER en WETHOUDERS van r f JT 1 11 April 1827 SlaaMlad ao 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de LOÏI VG voor de Schutterii zal plaats hebben in het RAADHUIS dezer üemeeuie oi MaaHilag den Ua Jumj aanstaande des voormiddags ten lie ure voor de ingeKhrevenen van dezen te of geboren in 1851 en ten Aal twaalf ure voor de ingeaohreveneu van vorige jaren of geboren in 1842 tot en met 1850 ingesloten ordende zi in hun belang aangemaaad om op de kierboreu gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door uekte of eenig ander wettig beleUel hierin v rhinderd worden een ander inet hunne beUugeu ofoin l i idighedeu bekend in kunne plaats te doen versohijni u Voorts vordea de ingesehreveoen verwittigd dat de Mpkaielueie Naamlijtt voor hen ter inzage ligt op de l laatselqkc Sforourie van DIN SD G den ÏOsten tot en metZATüRl A deu Ï4steu Jnnij 1876 4e voormiddags lan tte tot Imal ure ten einde eeu ieder ir staat zoude zijn om in geval dat hem op de gezegde lijst eenige pereoueu of onsfaudioiedeu mogten voorkomen die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggeUten zulka bij de UXFlSd kenbaar te maken Vouda den I6n Junjj 187Ö De Secretaris De Burgemeester DuOOaLEEVEK FOKTVUN VAN BeiUIKSI 1 JzKNUOOUN Onze Toestand I Misachien is thans bet oogenblik gekomen onzen politieken toeatand onder de oogeu te zien Het üttingsjaar der Tweede Kamer nadert Ün einde de koffers der leden worden reeds gereed gemaakt de tyd is daar om de rekening ai te sluiten Veel is in dit zittingsjaar afgedaan veel wacht nog op afdoening waartoe de t d en misschien ook wel de wil zat ontbreken Ttadeu voor eenige jaren steeds koloniale auaegtiën op den voorgrond beheerschtei de Koloniën onzen politieken toestand thans zgn twee andere onderwerpen beslissend op den voorgrond getreden dcjentie en onderwije vragen dringend geregeld te worden In de laatste dagen zyn aller oogen weder op die beide onderwerpen gevestigd Met belangstelling werd door velen het afdeelingsverslag op het voorstel van den Sneekerafgevaardigde tot wijziging van eenige bepalingen der wet op het lager onderwjjs te gemoet gezien Tal van adressen uit alle decleii des lands hadden vele wenschen ter kennis van de afgevaardigden gebracht men hoopte de gevolgen dier agitatie reeds in het voorloopig verslag te onWekken hoezeer zijn allen die het wel meenen met het onderwijs der kinderen des volks door dit verslag teleurgesteld Wel is zulk een verslag niet beslissend wel hebben slechts 58 leden aan het onderzoek deelgenomen maar toch kan men daaruit opmaken dat de indruk door het voorstel gemaakt verre van gunstig is Traktementsverhoojjing der onderwyzers is niet noodzal lijk zg behoeven geen heeren te zgn is rësds eens in de Kamer gezegd en met andere woorden wordt die uitspraak in het versW herhaald kweekscholen Zfln minder noodzake k opleidingsklassen zijn voldoende en de minister zal daarop zeker ja en amen zeggen bg de begrooting toch werd N 1844 M zgn wg niet tot dat uiterste gekomen de regeenng wake dat dit nimmer Eet geval worJe en dit is alleen mogelijk door een Lke regehng van het onderwijs Men behoude de vrijheid van onderwgs maar men regele het openbaar onderwijs z danig dat de school ons staafaburgers schenke die met meer vatbaar zijn voor de sirenenzangeij van kerkelijke leiders of onzinnige volksmennST Men vergete niet dat het onderwijs niet slechte grooten invloed heeft op onzen tegenwoordigen toestand maar dat ook de school voor j2en over de toekomst des volks moet beslissen in een volgend artikel over een andere hoogst gewichtige zaak onze defensie L Biiitenlan lschl verzicht Meu verkeert in Frankrijk nog onder den indruk van de in onze vorige laaute berichten reeds medegedeelde verkiezing van Buffet tot lid van deri Senaat Dit feit is een onmiskenbaar Aiec voor d republikeinen en de tegenwoordige ministers Door sommigen wordt de zaak van niet veel belang voor de gematigtl vrijzinnige Regeenng geacht waarin Fra j Bjk zieh thans mag verheugei NaM hunne e M doet men Buffet te veel eer aan wanneer méSfeert dat reeds aUeen het feit ziine benoeming M n rainisterieele crisis aanleiding zou Lr IIT f f verkiezing geeulnda iets somberder in Zoo de Ind pendance ai eil onze lezer weten wel te Brussel verschijnt doch eigenlijk i eer een Fransch dan een Belgiseh blad is De oudminister heeft volgens dit orgaan dfe stemmen der leden van de mterste reohterzgde de partij van de Ümeert en consorten ofschoon men eigenlijk een afkeer van hem heeft hieraan te danken dat Buffet naar zij verwachten de man is diedowzi invloed op het vroegere reehterceutrum veel kan doen tot verwerping der wet tot wijziging der bepalingen op het booger onderwijs die onlangs door de Kisqei werd aangenomen en juist Vrijdag door den Minister bg den Senaat ingediend i De algemeene opinie is evenwel dat een ininiatov rieele crisis door dize nederlaag der ministers taog aiel gewettigd is Het Journal officiel bevat de mededeeling der b noeniiugeu verplaatsingen enz bij de pfëfectursib Zij omvatten zeven prefecturen en twee onderprefecturen De prefecten van de departei eatca MeOse Cótcs du Xord Ëure et Loir eu Haut £avoie zijb door anderen vervangen i Volgens de bekende zegswijze der Franschen beeft een veroordeelde gedurende 24 uur het recht oak zijn rechters te vervloeken De Belgische liberalen hebben in de eerste ttUurstelIing wel driemaal 24 uur genomen om ban tegenstanders nit te jouwen en hun glazen iu te slaan Gaandeweg zijn de hartstochten evenwel bedaard en men begint er nu van te spreken eene legale beweging tot het verkrijgen van wijziging der kieswet op het getouw te zetten De aanvoerders der Autwerpsohe liberalen hebben tot de natie een manifest gericht waarbij zij ten sterkste lc gewelddadigheden der jongste dagen afkeu ren maar aandringen op wijziging van het kiesstelsélj voor zo6ver het tbaiis de steden onderwerpt aan de besluiten der kiezers teu platten lande Uet verlangen is niet onbillijk maar men had in België beter gedaa itidien meu met dergelüke manifesten ware be goui4n t iu stede van er üicde te eindigen Dadanvan téreld als iu vele Belgische steden plaats gre pen zijn nooit te verdedigen en stellig niet bevorS derlijk aan pogingen om zijne grieve te doen ver dnijueu langs wettigen weg In den Spaansohen Senaat is art 11 der coBstitulieri handelende over de bekende betrekkelijk vrijheid v iu godsdienst met 113 tegen 43 stemmen aaageup nen De daijblmleii b it cii nog de volgende bijion