Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1876

Behalve uit Dui aebl Hd waren er v rtegpnwoonHgers ait Engeland Wankryk Nederlahd en Endere staten lu de openbare vei adering die door raiin400perunen waaronder een groot aantal dames wenl bijgewoond hield prof Kinkel eene voordraoht over lie verschillende stelsels van lijkverbranding la met hcandstof 2o net gas 3o et heete lucht Nu eene Bj wetenschappelgke verklaring deier stelsels verklaarde Bjfkij zich voor Het laatstgenoemde en eindigde hij met a Igkoren Tan Siemens als de doelmatigste aan te velen Door den architect Liohtenth4 uit Berlijn werden teekeningen ingediend van een oven met jtiMaarbij hehoorende portaal en kapel alles ingericht ter voldoening fcan net gevoel vim piëteit voor den fgestorvene Trof Reolaiu uit iQeipiii gaf daarop ladure inlichtingen omtrent het i telsel van Siemens n wacht apnrt uit cuntrelit eene idaariii a ngeiraellte verbeteijng die rfporal in tijden van besmetlijke zlektt a aanbeveitHf verdient oimhit alsdan ie oven in een enkelen Mag er op kan worden iniriéht o iilltfl k Ümalc viJLIijken Iegelijk te verbrauden S rt h het Kpllei der Ipulrdi n tel beletten heeft dr I LV te JBrdssa iJpltüeslMl uitgedaoht daf be On de usgaHn van het paard 1 dicht te zoi at h jt t u vul van gebrek aan luoht blijv M isl ii i 1 Het kleiitè apparaat wordt aan i ïl 1 w lif Hl tel uevestig M zooilat een nke e ink AiiiMl W m vulliiuenda 14 om dortr een i iÉS a l DeiiJin Jw wpging te brengen i iltf ugel8 l ten jf ls men den teuÉpl iHdptjke proefi iningtn it het iii lvuinent pnio j jiiadfa de l q eui van Jde i Vtea emjiohjjl te Bruaiqel Thieruejjsc r twee H elkd de neus iert l liju II du dru loeUtii aangetoond h oh jbruikb lar i voaraj tea temjiohjjl te Bruaf zigiujl had anugabraoht eeuigc wg i 1 1 derhedenover den Tarkachen mioistermoord De moordeoaar Hassan drong T ü Midhat bassa binnen onder roorweadsel hevelen n den Sultan over te brengen Binneakomeude schoot hü met ign revolver op den minister v j oorlog die onmiddellgk een lijk was Men t dat h i niet voornemens was nog meer moorden te plefren oerït toen de aanwezigen trachtten hem te vatten vddo hij met yn revolver en een dolk u g adere penonen ter neder Behïve de miuisteiB van oorlog buitenlandsohe xaken en marine lijn nog door den moordenaar ge id Ahmedaga bediende van Midhat bassa en Chelktybcy adjudant van den minister van marine ordonnansofficier De beide laatstgenoemden ziju overleden Toen de suldaten kwamen toesnellen on den moorduuwr te vatten heeft hy er nog één gedood en een inkvetat loodat in het geheel vijf personen ijn vernoord es twee giekweUt ïoowel met den revolveraU door den dolk i De vitslag van de verkieïiug op de republikemsche opventi te ancinnati Vereeu Staten is anders ceweett dan men algemeen verwachtte Gedurende 6 temptingen bleef Blaine aan het hoofd van de lijst toen onderhandelden de voorstanders van BLvine met die van den minister van financiën Bristow om tot en vei k en daardoor tot eene voldoende meeraérfa d te komen Dit mislukte hetgeen ten gevolde had dat Bristow en Morton ich terugtrokken n Ha el door ene vereeniging van minderheden tot anfidaat voor het presidentaehap en Wheeler tot 4nid biitvice pwstdeut wfrd gekoien De Timti berioht dat Blaiue onmiddellijk Hayes heeft gelnk gewepseht met lijne eandidatuur en hem zijn krachtige medewerking heeft toegeüegd BINNENLAND GOUDA se Juni 1876 Pe i euvienlijke müiistert hebben ten gevolge von Totwn der Tweede ICamer van Vrijdag jl hun 1 1 aaa £ M den Koning verzocht De koning ft tde heaohikkiug daarop verdaagd tot na den floop der gewone verkxaainhedeu Z D JLoo w Mgr Schaepmao aartsbisschop van U ifeht zd gedunde deie week in het dekenaat G qda het U Vanuel toedieujui Aat M ledfi g 3ondheidsto tand van Dr Kuyper i iï p MI n rfhumatielc zeer veriderd Van een verblijf in de hoogere bergluehtiot sterking der aemiwen mag mits niet te spoedigafjj okeB eoder Oodj legen volledig herstel verwacht woeden atdudaard Qiiteren weid i t s Hage het ZSjarig bestaan ge f koninWjjk ins tuat van Land Taal Volke l iinde aa bg o a Prins Frederik en HenMt legenwoorifig v unn iSea aantal nieuwe leden zijn dqor het instituut fce ww i d o a mie stadgenoot de heer T P Viruly M der Eente Kamer d r Staten Qeneraal Ib zekere stad heeft men binnen 25 meter afstand ak de piaatsi aldaar de excrementen van ongeveer I0 leg M r koBderd rolwaaeeo menschen in het water vidlen de waachplaats en de drinkwatertounen Tta het garnizoen de ttedelyke zwemschool en ttada drinkwatertonnen Aaa den keer S J A Ingenluiff eersten luitenant 4 er van gemeentewege een bronzen ornament klok thermometer en aëroïde aangeboden uit erkentïmttad voor zyne bemoeiingen bg de reparatie van èt taUetbaaa De in OQa vorig nummer geplaatste proclamatie van AJpaeen NederUudaoh Werkliedenverbond is tja aU e gemeenten van eeuige betcekenis aangeplakt Te Mufidoht is zq op last van den burgemeester naar et genieht meldt afgescheurd De U reriaringvou de overwinning bg Wstery is Z n4fg in dexe gemeente herdacht door het itttaken va vlaggen uit alle openbare en zeer vele jp rtieoliere ur oningeu BKjkeaa Mn bij het Departement van Koloniën OBtvangen l mam van den Gouvemeur Oeneraal van Kaderlaodseh Indie heeft de generaal majoor WigKen van Kerebem den 4den dezer uit Atohin be Wit dat d vijand vergeefsche pogingen heeft aanfiwend tot orerrompeling van Lamara Noordoost en Xoidoaat Lamprit en den gedetacheerden post bij Beloel Zuid Daarbg is de luitenant Verploeg licht gewond terwijl vier mindere militairen sneuvelden 1 acht gewond werden De gezondheidstoestand was OBgonatig de eholera echter afgenomen er waren 4lGf tUefcti een pa 1 jden aan die ziekte Verder verajeldt dit Wjcht dat de bezetting voor Pcdir onder bevel vanjden kapitein EiigeUvird dcrwaaru vertrokken is en dat daar blijkbaar alles naar wensch gaat Slaaticouraal Staten Qeneraal ïwbïoï Kamer Zitting van 19 Juni jl lu deze zitting gaf de voorwtter op zijn verzoek het eerst het woord aan den Minister v an financiën Als tijdelgk voorzitter van den Ministerraail heb ik zeide de Minister de eer aan de Kamer mede te deelen ten gevolge van hiït votum der Kamer van Vrijdagjl hebben de gezamenlijke Ministers hun ontslag aan Z M den koning verzicht Het heeft Z M behaagd de beschikking daarop te verdagen tot na den afloop van de loopende werkzaundieden der Kamer De Ministers verklaren zich bereid tot medewi rkiilg ter afdoening van die loopende iverkzaanihedcn De voorzitter daidite de Begeeriug voor de gedane inededeeling Al de aan de orde gestelde onde rwcrpeu zijn ailngenomen met uitzondering van Indisch oiulcrfcij dat uitgesteld is tot na de behandeling van de aanvulling der wet op de middelen vpur 1876 Met 40 legen 13 stemmen is besloten het voorstel omtrentde cooperative vereeuigingen niet te behandelen inook de behandeling van de conclusie van het ranjWt van de oommissie voor de enquête omtrent de towvaardijvloot onbepaald uit te sl llen Heden is i mde orde de beraadslaging over het ontwerp betMffende bieren en azijn In de week van 4 10 dezer kwainén in Z idHolland benoorden Maas en Lek Utovallen a i longziekte voor onder het rundvee bij veehouder verdeeld over even zooveel gemeenten Onder deze bevonden zich 6 nieuwe veebcslagen d werden onleigeud en afgemaakt In hetzelfde tijdsiférloop werdiu in Utrecht B dergelgke gevallen geoon at erd en afgemaakt In de gemeenten Abcoude f froosdij enBenschop bij twee veehoui er8 Beide onder reed vromer besmetten beshigen Aan de Tweede Kamer der Staten fieuernal is een drietal wetsontwerpen ingediend 1 Wijziging van het eerste lid van art 38 der wet van 2 Mei 1863 SlatM n 50 tot regeling van het middelbaar onderwijs welk lid thans zal luiden Ii der die als kweekeling eeuer Kijkslandbouwschool is ingeschreven stort bg den aanvang van elk studi jmir eene som van milisten 40 en hoogstens lOU Hg verkrijgt daardoor den to Miig tot allejesaen der school De tjra miiuêul wj tsclie kcu TiJt lo elichtmg der wijziging zegt de Minister v iu BiiyieuUndsche Z iki ii dat reeds vroeger de inzichten der Regeeriug oiiiireut de t £ Wageniugeu te vestigen Eijkblaudbouwschool zijn ontwikkeld en de redenen medege eeld waarom het bezit eener instelling van hooger landbouwonderwijs vooralsnog scheen te kunnen worden gemist en daarentegen aan landbouwkundig onderwgs de meest dringende behoefte betaat Die beboette moet de school te Wageniugeu bevredigen Het schoolgeld is noodig geacht tot een lager cijfer te doen dalen daar de betaliiig eener jaarlijksche som van ƒ 100 voor de jongelieden die te Wageningen worden verwacht te bezwarend zou ziju In de aanstaande zomervergadering der Provinci ile Staten van Zuid Holland waarin behalve een buitengewoon ook een gewoon lid der üed Swtcii zal moeten worden gekozen komen o a de volgende onderwerpen aan de orde 1 een aantal verslagen en adressen waaronder dat der Vereeniging tot beeoherining van dieren waarbij medewerking wordt verzocht om wettelgke bepalingen te verkrijgen tot bescherming van vogels enz 2 voorstellen van Ged Staten nopens het al dan niet verleenen van snbsidiéu voor a de Kon Mmsiekschool te s Hage de ambaohtssoholen te KottrrdaJii Den Haag en Alfen Aarlanderveen de Ainlkichtsteekenscholen te Noordwijk en Woerden de Kweekschool voor bewaarschool onderwijzeressen te Leiden het Idiotengesticht te s Hy e b aan de gemeenten Ijoosduinen Maassluis Zwartewaal Goudswaard Heenvliet Delfshaven en Waddinxveen en aan den PrinsAleiander en den Zuidplaspolder in Sohieland allen voor aanleg en verbetering van wegen enz c aan de gemeenten Sliedreeht Monster Klaaswaal Ameide en Tienhoven IJselmonde firoot Lindt Oosten WestBarendiecht Hendrik Ido Ambacht Ridderkerk Brielle en Valkenburg voor de kosten van het lager onderwgs art 36 3 Voorstellen van Ged Staten tot wijziging van een aantal polderreglementen voorts Een praeadvie van Gedep Staten tot afwijzende beschikking op een adrts van het Bestuur van de Maatschappij voor nieuwe geoctroieerde gasbereiding te Gouda om uitbetaling eener som van 129 06 Een voorstel tot pensioneering invL den ontslagen sluiswachtergaarder aan de Mallegotsluis te Gouda V Ten Brummeler Andriesse Praeadvies van Gedep Staten tot het verleenen van een subsidie van 100 000 aan de heereamr V A van Hall te Ut reoht en P M Montijn te Ooada ten behoeve van de door hen voorgenomen droogmaking der plassen ouder de j Bucnite üumwijk ie voldoen in drie termijnen De begroot gen zoot l de kuishoud ke als die van h t proviuciiiül bet uur voorzoover dit Rijksbestuur is I De begrooting van kosten van het prov bestuur voor zooveel het Rijksbestuur is bedraagt over 1877 ƒ 78847 00 J tegen 95997 00 over 1878 De provinciale huithifudelijke begrooting voori 1S77 wijst aan i l omaten ten uiteaveil 233878 9l en alzoo geen ba ig saldolaan Tot bestrijding dezer uil gaven zou gtïorderd wordeiÉ ihet heffen van 6 opcenten op de A udbelasttug Bbouwde en ohgebouwde kigendomme i en van 3 Dpoenten o i du persotieele ijelasting j Ged Staten lebben eindelijk flog aait de ledeif tlieg zonden déffrekeiling der prownoie qjfer 1874 Mtgaaf do van eze wjjst in iiltvaipnat B4ï4I 8 a8 791 329 71 s In alzoo eci voorae lig 551 089 207 ÜLi rH f ndag zgn t j heveuingei adeïi gebruikt De te Vlaardjngen ontv ngcn herstel landsohe h riiig ot blijven qpguntlig sleohu wailiig gèltangeu kleillj van tuk eb l e i Omtrem het ook door ons medeged ld k Permanente Commissie tot de alg raeei e f het ledjr Isr ël kerkgenootsch ip wórdt gön de Minister vam Justitie daarop heeft geantwoord in de acte van beschuldiging ih zake Jut geen4ermBm voor een uieuweaans hrijïing te vinden omdat daarin alleen is overpenomtn een door de bescliuliligden in de instructie afgelegde verklaring Niet onbeUngrijk voor onze vrouwelgke land jenooten i wellioht het volgende Ingevolge het algemeen reglement voor den dienst op de spoorwrgiti dat in den loop van dit jaar in werking komt kunnen voor sommige betrekkingen vrouwelijke l nmbt i toegelaten worden Naar wg vernemen zijn doond regeering de betrekkingen van telegrafisl en van uitgeefster der plaatskaartjes aangewi zen als Ie zoodanige die door vrouwen kunnen waargeoinen worden De Ned nalionah ver van werklieden te Hoge W W iJ r Ji lf pfai r ¥ i i 1 l r 7 ve e i lugska sluit iiietteijenstiuinde vele gfldUgke ofl er voor ziijcenondersteuning met een batig saldo van 6300 Het bestuur telde voor het ziekengeld ia plaat van 10 vgftien weken Ie ventrekken Dit voorstel werd met algcmeene stemmen aangenomen zoodat thans aan een zieke gedurende Vijftien weken 2 50 wordt uitgekeerd Het bestuur heeft door inkoop grond gekregen in den Zuelerpolder tegenover de nieuw aangelegde straat in de Kemperstraat 20 m breed bij 2 50 meter diiy a 2 60 de meter Het bejtuur heeft den moed gehad tot dit n koop te sluiten in vertrouwen op de welwillendheid van den kapitalist en op het erediet der verLCuigiiig Het deed de heugelijke medeeling dat van hooggeplaatste zijde f lOÜOO gedurende 20 jaren renteloo is torgezegd Het moest den naam verzwijgen maar bracht hulde aan dien edelen onbekende Zoodra mogelijk zal tot eene publieke aanbesteding worden overgegaan Het brievenvervoer hier te lande is in 1875 met 1 371 971 stuks vermeerderde gestegen tot 36 411 26 gefrankeerde en 470 326 ongefrnnkeerde Het brievenvervoer is i l toegeuomeu Het getaj ongefrankeerde brieven verminderde 17 o Op elke honderd brieven waren 98 7 gefrankeerd en 1 3 ongefrankeerd Ook de buitenlandsohe corre pondenlie is toegenomen met 564 766 brieven De verzonden brief kaai ten vermeerderden met 1 241 621 dit is thans gestegen tot 7 566 03 Het getal verzonden dag en weekbladen vermeerderde met 2 148 641 Dezer dagen is te Amersfoort een van de tegenwoordig in zwang zgnde lichte kinderwagentjes waarin zich twee jonge kinderen bevonden door de wind in het water der Singelgraoht gewaaid Door van vele zijden toegeschoten hulp werden beide kinderen tijdig gered Ten aanzien van de sind verleden jaar vooral in Friesland en Groningen zoo algemeen ondernomen cttUuur van kanariezaad vernemen wg van daar dat dit zaad grootendeels naar Engehind gaat waar het o a gemengd met stroo haksel tot voedering van de paarden wordt gebruikt en uitstekend bevalt Het internationaal congrea van voorstanders van liikenverbranding is den 7n detCT te Dreaden Mopead 4Éi1 TerI terechlzittiug der Vrraudissenwnts rechtbank te Eitlcrduin werd Zaterdag II behandeld dr zaak van iliu Minister van Fiiianliien t geu J U S klnederbleeker te Ititterdain beklaagd van zich te hebbru opgehouden niet liet maken van zeep zonder daarvan aaugifte te hebbüu ged uin aan den oiitvaii er van den accijns op de zei p heimelijke fabricage Bij de visitatie in zijn bleekorij was donr de ambtenaren uevonfien een ton roet heete zeep die kennelijk een oogei blik te voren wa bereid en geroerd met de zieh daArin nog bevindende roerspaan voort een emmer met dezelfde Btof eenige loogbukkeu inhoudende loog van verschilletide sterkte en op een van welke was geplaatst een van onderen geopende bus met a i tieke oda eeu vat met oleino De gedaagde erkeitde den inhoud van de ton te hebben verkregen door daarin oliiue loog en water te hebbeu vermeui d doch beweer Ie dat dit ern waschiiiiddil iiiiiar geen zeep wiw Dl njksadvocaal nir K E van B ialte betoogde hooMzakelgk dat het zoogena iind wafichniiddel niet wa een surrogaat voor zeep maar aameugeateld uit dezelfde bestanddeelen waaruit juist de zeep wordt ge naakt en wees op de rechtspraak van den Hoogen Raud in soortgelyke zaken volgen welke belastbare zerp was elke stof die naar het dagelgksoh spreekgebruik zeep wordt genoemd Hij requireiide de Bchiddverklaring van den gedaagde en zijn yeroordeiliiig tot eeu geldboete van 400 met verbcOrdverkliring van de zeep de werktuigen en de grondstoffen en voor het geval de Reclitbank nog nadere inlichting uuo tig achtte eischte hij subsidiair beiiaeiiiittg van deskundigen ten einde de ter terecHtihting voorhanden monsters zeep oleliie en loog te onderzoeken De verdediger van den gedaagde mr H van Buren Jr hi ld vol dat het in beshig genomen wasohniiddel niet was afgewerkte zeep en dus niét viel in de termen der belastiog wet Het gebruik van olcine loog eu water wa volgens hem toegelaten zonder betaliug van aeeijns en de gedaagde had dus niets ongeoorloofds gedaan Hij concludeerde derhalve tot vrUspraak van zijn eliëut Heden zal door het O M in deze zaak conclusie vorden genomen Het hof te Lieeowarden heeft uitspraak gedaan in de beide zaken tegaa de dienstboden van den heer D Smit Sibinga te Groningen Het Hof heeft aangenomen dat de dienstboden niet machten beschikken over het overgebleven middageten maar de geringe waarde van het ontvreemde en het goed gedrag van beschuldigden werden als veiïachtende omstandigheden aangenomen In de eerste zaak is de keukenmeid veroordeehl tot 1 nAuind het kamermeisje tot 14 dagen en de moeder van deze laatste tot zes weken in de tweede zaak de keukenmeid lot 14 dagen eu de werkster tot 8 dagen gevangenisstraf te ondergaan in eenzame opeluiting Een wilde uit Noord Amêïika ie over de spoorwegbrug aan de rivier de Mark onder de gemeente Zevenbergen aangeland De politie van zijn aankomst venrittigd beeft hem opgespoord en vond hem aan den weg liggende Hg spreekt de Engelsohe taal volgen zgne verklaring is hij in Canada scheep gegaan te Galads aan land gestat en vervolgens ge heel Bclgié te voet doorloppen De cngelukkige droeg i een verscheurde Krausohe courant en eeuige lucifers bij i zich eu had onderweg het grootste ge jrek geleden Zaterdag jl heeft de oorrectionneele reohtliauk Ie Brussel omtrent eec sedert lang aanhangig geding uilHpraak gedaan wtuirin een onzer landgenooten die zicli door tal van piiotografien en porseleinen iuktkoléers vereen nigde een voorname rol speelde Deheer P K te Maastricht ia het wel noodij zelf die beide letters aan te duiden was met eenagent der Begeering van Tuni ovrteengekomen dat hem voor 13 0 10 fr het coinmaiideui kruis der orde van bt land zou worden toegekend t Wa welwat duur Dat dacliten de bloedverwanten van denheer P K eveneens Zij vervolgden dent agentwegen oplïditing nant het geld was gestort maarde strop Om den huls zooals dr vaq VloVn Utnoemt bleef uit De rechtbank sprak den agent die trouwens de 13 000 fr onmiddellgk bad lerijgt gt even vrij Moraal koop nooit een commandeurskrui maar helft ge eens betaald en vooral hebt ehet geld terug langd stel u dan tevreden iii plaj s Van u f liéspottelgk zivak aau de groote klok te haiigeA i l j De kn $ Behagel Verlindt Hoevele oi iohuldig verdaohttin hebben korter of langer tgd iui de gfvaiigeuts gezeten tR zullen er nog volgen zoolang er niemand opstaat oin het imiiatief in cfize voor het algemeen belang zoj gewichtige aangelegenheid te nemen Er worden heden ten dage zoo vele adressen van allerlei aard der Hooge Ilegeering aangeboden met verzoek in deze of gene z i8k eene gunstige verandering in brengen waarom waagt niemand eene poging om het preventief gevangenzetten uit de wet op het gevangeniswezen te doen verdwijnen Of i het niet hoogst oubillgk dat men op bloote vermoedens zonder eeuig wettelijk bewijs lieden weken soms maanden lang van hau bestd in berooft van hunne innigste omgeving losrukt en wat nog het ergst van alle is dat hun goede naam door de publieke opinie geschandvlekt wordt Wie heeft zich niet met mij geërgerd over de schandelijke onrechtvaardigheid ten opzichte van Dl JoNO BkhaoeIj en Vbklindt van wie de eerste ruim zeven maanden onschuldig werd gevangen gehouden Wie weet hoe lang ze daar nog hatlden gezeten zoo niet toevallig de ware schuldige zij i luitdaad had bekend Kn hier gold het nog wel eeoen dubbelen moord gepleegd op twee wiêrlooze vrou ren en daarom dubbel Luig te noemen t Is toch geene kleinigheid iemand zouder eenig gegrond bewij van zoo iels te be sahuldigen eu ter wille van anderen e l Uen boeten Hoe kan eene zoo grievende beleeding anders dan slecht op het zedelgk gevoel van v o iemand werken Welk een zegen voor de Jono en zijne beide lotgeuooten dat met den schuldige tevens hunne onschuld aan den dag kwam He dunkt dit hiatste feit i meer dan voldoende om een aanleiding te vindeb teneinde bg den Miniater van Justitie en zoo noodig bij de Tweede Kamer aan te dringen op verbetering der bestaande wet Welke totnutoe het recht geeft tot deze groote onbillgkheid t Deed me goed te lezen dat DE JoNO voor zich en zijne raedebesohuldigden schadeloosstelling aan de Tweede Kamer heeft gevraagd die hem naar inijn inzien onmogelijk kau geweigerd worden Toch kan de grootste som het gebeurde niet vergoeden noch doen vergeten Bovenstaand tukje werd aan hpt Weekblad De Coöperatie toegezonden eu gaarne voegt de redactie daaraan de volgende woonlen toe Zooals bekend i heeft het adres van de Jono aan de Tweede Kaïner geen ander gevolg gehad dan dat er eenige uren over gepraat is door de leden onzer volksvertegenwoordiging Daarmede is echter het onrecht i iet goed gemaakt Eene wijziging van de wtlsbepaliiigen oiiimnt preventieve gevangenschap kan alleen dan tot stand komen wanneer de publieke opinie daaromtrent gevestigd is Dat is zg echter volstrekt niet Bij de rechtsgeleerden reeds bestaat er groot verschil over de wenschelijkheid van het beboud dier wetsbepalingen Toch zou het wellicht mogelijk zgn eene wetsbepaling in het leven te roepen waarbij schadeloosstelling werd toegezegd aan hen die na preventiif te hebben gevangen gezeten vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen zijn On blad kan tot het in het leven roepen vaii dergelijke wettelijke bepalingen wel opwekken doch geen dircclen invloed uitoefenen Tot eene poging om aaa de Joxg BEÖ iaEi en Verlindt eene schadevergoiding te doen toekomen willen wij gaarne medewerken ij z n bereid daartoe gt len te oktmngen vrnarvan wij verslag zullen doen in ons blad en die wg zoodrs zg een eenigszins aanzienlijk bedrag zullen beloopen aan le drie verongelijkte personen zullen doen toekomen Uov enaijiande regelen eindigt de redafeUe van de Coöperatie met de uitnoódiging ftan Andero bladen om haar voorbeeld te volgen Üaartlo willen wij dit doen Het vreeselijk leit om voor den gmw lgken moord op Mevr v d Kouwen en hare dienstbode geheel onschuldig gevangen te zitten ia voor de drie genoemde personen gevolgd dobr een tijd die inderdaad even vreeselijk was Men bleef hen toch eigenlijk als de moordenaaTs beschouwen en ofschoon vrijgelaten werden vq door de maatschappij in t algemeen en hun omgeving in het bizonder toch met eeu half vreesachtig half achterdochtig oog bespied De affaire van de Jong is dan ook geheel vcrioapen Hunne onschuld is nu overtuigend geb eken en nu is de tgd daar om aan de drie genoemden eenigermate te vergoeden wat zij onschuldig hebben geleden ieeft fe wet geen middel aan de hand om dat te do n het ia een goede gedachte om h t Nederlandsche volk aan te sporen zelf de handen uit de mouwen te steken en met Vereende krachten te trachten eensom bijeen te brengen welke drie medeburgers zoo lang onschuldig gevangen gebonden zal overtuigen dat er nog menigeen is die er iets voor over heeft om een begaan on eoht zooveel mogelijk te herstellen Ook in onze gemeente zullen er wel sjjn naar wg gelooven die wat willen geven Wflzullen alle giften ook de kleinste gaarneontvangen en in ons blad verantwoorden r 1 1 I NGEZONDKN Goudsche Zwemschool Herhaalde malen i in dit blad AANGETOOXD dat er op de Goudsche Zwemschool geen voldoetid toezicht bestaat In de vergadering van den gemeenteraad van 26 October en 30 Mei 11 i dit evedeens daghelder bewezen en zoowel het raadslid Snel al Messemaker hebben aangedrongen op verbetering Zonder gevolg 1 VVut nu Moeten nu de ouders maar lijdelijk toezien dat hunne kinderen gevaar loopen te verdrinken Neen laten de vader zelve van de zwemmende jeugd gaan naar ile zwemschool en daar niet vragen aan deü diriouiir wat hij er van dtiiki maar zelf uil tii t uoijen zien hoe de inrichting i l au zullen zg bij een nauwkeurig oude zoek van den toestand ondervinden dat meer toezicht noodig is en zij zullen zeker zelve een man aanstellen voor bun geld nu de gemeente haar plicht niet doet Daartoe moet bet komen CORRESPONDENTIE Wij teggen ookd ge cht n stadftoBOot dank Tdor de méitcJ defUfig a bet feit dit morgen vóór 378 ji eo gi rd K Het EFlal 278 trekt ons ec hter nicl loo bugoder ub on onze sUagCDOoten uit te noodigen dUo dkg ftesteltjk teller Jeuken G denkt men H Feit dit jair men gtoa bet ook in 1 t roli i iide jareo moetcu doea wat oaz bericbtgcTcr toch nial tal erlangen Wg atelten heat voor te wachten tot b t Jmv liföS Mid neer het feit SOO jareD geleden zal z JD Dl RtrOACTIE BurgerlljkQ Stand ËltORËN 10 Juni Gtertruiila oidera C Sebwten n tuil KicBsbergcn Mqr6i Neeltje oudere A do Brngi € 11 X Koot 17 Krancisfu ouders W Pastoors en I lluirkfiie Antouii uudera ü van der Wolden J taq I der Palm 10 Maria Julaana Christina ooders P Cist i rn J M C rnnder Dra itj 20 Jobannt Catharïna ondihi G iil iMter en D an lakrrtin t n 0 Ellt Kl B 1 Jhui G C Sliedreeht in M W J van Wankum 3 m 16 G an der Vlist 2 j 17 C J Sandnann hunvr van J T Berte 24 18 J Alvenaar 8 d T tan Geewdaale S ADVERTENTlfiW HARTINt Frères Oosthaven B qo 14 i Portraits Portrftits Cartea Portrwts Albums Dessins Aquarellea Spécialité d agrandissements et de Portraits Ëmuillen JMT portraits inaltérables procédé ou charbopi 1 Men ioformeeTo e n lioeVfle ntófl leSeli voorbij nlt mnnkten dst meerder toezicht onnondip Wa lieh ijll Hiijiit uvviWlgea op de Itlsat elve en men v een sevr grapl gednibte kryftcn tail den emit nsflrineile de Rand di tRe beh in lilt rn icvi ii dal hij nlli i Ji a oiD niet ttnnU fHzalen k iKjuUileii