Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1876

I Vrijdag 23 JodI N 1845 De bekende en onbekende schuldeischers in het fiuUissement van WILLEM de JONG Koopman in Boter Kaas en Granen te Gouda de bevoorrechte en de pand of hypotheek hebbende daaronder begrepen worden voor de tweede maal bijeengeroepen tegen MAANDAG den 26 JUNI a s des namiddags ten één ure in het Gerechtsgebouw aan het Hasgsche Veer te Rotterdam ten einde voort te gaan met de verificatie der echuldvorderingen De Curator Ms J FORTULJN DROOGLEBVER Advocaat te G o uda Wmm soHODL te GOUDA Ondergeteekende maakt bekend dat het Examen vsn Toelating zal gehouden worden op DINSDAG 18 JULI e k des middags 12 uur au bet Lokaal der School Db d terpstra Ekctor 1876 GÖUDSCHE COURAKT Niciiïïs en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken Bersot directeur van de Eoole normale een bewys dat hij zich door den tegenstand niet uit het veld laat djan en vast besloten i den trijd met de clerioalen door te zetten Beide benoemingen zijn door de liakereijde zeer toegejnicbt Van hare zijde heeft de meerderheid der Kamer gemeead een bewijs te moeten geven van haar waardeeriiig der pogingen van het ministerie £ r bestond verschil over de benoeming van maires in sommige gemeenten Thana is men overeengekomen dat de behaudeliug der gemeentewet zou worden verdaagd en dat voorloopig de wet van 1871 van kracht zou blijven Havas meldt dat er sprake zou zijn de zitting der Fransche Kamers te bekorten Aangezien zij met de begrooting toch niet tijdig gereed kunnen zijn zouden zij zich bepalen tot de behandeling van de wet op het verleenen der graden eu van de gemeentewet en 10 Juli uiteengegaan De dagen voor de nieuwe verkiezingen voor den Duitsohen Rijksdag en den Fruisisohen Landdag die beide in hun laatste dagen verkeeren zijn nog niet bepaald die voor den Prttisischen Landdag moeten nog dit jaar pLiats hebben men spreekt van October maar een besluit is daarover nog niet genomen De verkiezingen houden de gemoederen in spanning omdat daarbij de vraag moeten worden beslist of er een nienwcouservatieve zoogenaamd agrarische partij l te voorschijn komen uit den smeltkroes Ook het zwarte centrum zal hand aan hand met de sociaaldemocraten zijn best doen het aantal getrouwen te vermeerderen De Keizer van Kosland is na een allerhartelijkst afscheid genomen te hebben van Keizer Wilhelm eergiaterenraiddag van Ems vertrokken ua ir Jugenheim De berichttu uil Cjiistantinopel laten weinig twijftl f up It f iniiiUtprmnnTfl ïM m VnW is è weest van ptrsoonlijte wraak de moonlenaar uii et bij bet verrichten van zijn werk droppen zijn geweest De sultan geeft aanvankelijk bewijzen dat hij t erualig meent met zijn werk zijn voorganger deed dat in het begin ook hy wijdt dagelijks eenige uren aan de regeeiingszaken en leest de bij duizenden ingekomen verzoekschriften waaronder een aantal potsierlijke Voorloopig zon bepaald lijn dat de Nationale Raad zal bestaan uit vier leden van elke prorinoie Over de wijze van huu verkiezing is echter nog niets vastgesteld Men is t er te Konstantiuopel over eens dat de hervormingen in elk geval langzaam zullen gaan Jalouzièn Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat door hem ten spoedigste JALOÜZIÊN in alle afmetingen zoowel Binnen als Buiten GELEVERD WORDEN a ƒ 2 50 per Q meter alsmede dat bij hem te verkrijgen is Jalouzlellnt a 18 cents per meter waarvoor hij zich beleefdelijk aanbeveelt D Woerlee TIMMERMAN KEIZEESTRAAT Gouda De ondergeteekende verzoekt bij deze aan e ne geachte Leden en Begunstigers eenige itoegerendheid bij het niet kunnende voldoen in de TWEE of DRIE EERSTE DAGEN der WEEK hunner juiste bestelling daar de HITTE hem noodzaakt om te zorgen voor Zuiver en Renkeloos Vleesch zijner Clieutelle daar hjj op zich zelf taat en geen hulp zijner Collega s kan wachten adres aan het weigeren der fleeren Collega s om 2 twee vette kalveren door ondergeteekende te Rotterdam gekocht in hunne gezamentl jke waggon tegen gelijke betaling mede door hunnen Veedrjjver te vervoeren en dus eea exl a waggon Trouwe opkomst der Heéren Aandeelhouders kan echter den Directeur groote en voldoende hulp verschaffen E BANNET Directeur der Goudsehe Vleescbhonwera Opeobare Verkoopiniyeii t GOUDA Op MAANDAG 26 JÜNIJ 18i76 des voormiddags ten Elf ure in het Logement jde Zmm van een ruim goed betimmerd KAASPAKHIIS met hetgeea door bestemming daartoe als ouzoerend goed behoort met een in 1875 nieuw gebouwd BOVENHUIS verdere Betimmering ERF en stok GROND daarachter staande en liggende aan de Gouwe te Gouda wjjk C N 16 kadaster Sectie B N 881 882 en 883 groot 258 vierkante Ellen ra 880 gedeeltelijk Op DINGSDAG 27 JÜNIJ 1876 des voormiddags ten Negen ure ten sterfhuize van Mejufvrouw C C van MEERTEN aan de Oosthaven van eenen aanzienlijken kunnen dadelijk vast werk bekomen by J YPELAAR Jzi te Gouda Privaat Lessen Men verlangt o spoedig mogelijk geduiendeeeuige maanden bij een onderwijzer te Gouda onderricht in de Hollandsche Fransche Duitscheen Eugelsche Talen Adres franco met opgaafvan CONDITIËN en BESCHIKBARE UREN onder letter K bij denBoekh D KRAAI JENBEINK te Woerdefi i Mevrouw de Jong Liineaii Laan Copes v Cattenbnrch 45 te s Hoge verlangt tegen 1 Aug a s EEN TWEEBEOFLINNmQB P G goed kunnende strijken en de droge wasch opdoen en van goede getuigschriften voorzien Franco brieven of in persoon FRANKRIJK Zooals meu zich herinneren zal dragen eenige bepalingen der duor de Regeering ingediende gemeentewet de goedkeuring der Unkeraijde niet weg Deze il alle maires gekozen zien door de gemeenteraden eu zou ten opzichte van Parijs eene uitzondering willen maken De Uegeering stelt daarentegen voor de benoeming der maires in de departements en arrondis bemeuts en zelfs in de kantonnale hoofdplaatsen over te laten aan de uitvoerende macht Dit verschU van inzicht heeft de rechterzijde met levendige vreugd vervuld Reeds zag zij in de gemeentewet een twistapöpl tussohen het Kabinet eu de repttbUkciu3ch parlij Maar vermoedelijk zal de reactie te vroeg gejubeld hebben De leiders der Unkeraijde hebben begrepen dat het ns da verkiezing vaa Butfet vooral zaak was de eenheid tussohen haar eif het Mlui terie tie bewaren en zy hebben mitsdien in overeenstemming metdenMinistervanBinneulaudsche Zaken besloten de verdagiug van de discussie over de gemeintewet te vragen en zich voorloopig lo bciwlcn tot het weer in werking brengen der wet van 1871 Velen hebben de nieuwe veranderingen in het personeel der prefecten waarby onder anderen vier dier ambtenaren ontslagen zijn die hunne benoeming te daukeu hadden aan 24 Mei en die volstrekt geen rekening wildcu houden met den nieuwen toestand besohouivd als een antwoord van het Gouvernement op de uittarting van den Senaat verkiezing van Buffet Ziedaar roepen de bladen der rechterzijde uit represailles van het Gouvernement over zijne in deu Senaat geleden nederlaag De Francais insinueert dat de linkerzijde eenige slachtoffers vooriyne wraakzucht heeft goosoHt en het Ministerie is zwak genoeg geweest aan dien eisch te voldoen Neen En op MAANDAG 3 JULIJ 1876 des voonuid gs ten Elf ure in bet Koffijhuis ue öHabmonie aan de Markt van een goed doortimmerd HUIS EN ERF met een BLEEK VELD er achter aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 23 Zijnde m het Huia drie Beueden en een Bovenkamer drie Zolders en tgeen verder tot een goed ingerigt WoBuhnis behoort ïn van ACHT in 1875 en 1876 gebouwde HUIZEN met ERVEN van welke drie aan den Bleekers angel te Gouda wijk R N 139 bij de maand ieder a 12 50 en vijf in een gang daarachter bij de week ieder a 1 35 zijn verhuurd Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUJJN DBOOOLEEVEB te Gouda in alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda afschrift is voldoende J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MVmSTTMXnBX at SEBMWtClV volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hy zich sedert 36 jaren het vertrouwen zijner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken KraSTTA Ei Ei EBITTEN worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W van WERKHüOVEN Kleiweg E 104 te Gouda J J TE PAS IWccanlclen Amcrlcaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zjj aan alle vereischten voldoen i EN VRAAGT TERSTOND EENB Vaste MIN zich in persoon of met franco brieven onder letter M te vervoegen by de Boekbandelaars J VAN BENTUM ZOON te Gouda o e r rm van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van lederen graad goed en vlug genezen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestend geblevene philis deu tweeden en derden stadium ingetredei alsook zwakte toestanden onvermogen uitvloeiingen witte hoest en huiduitelag van allerlei soort onder de stipsto geheimhouiling Mimfbrmogenden worden kosteloos behandeld O von Ivleist BERLIJN 8 W Jerusalemstraat 9 IlV Na mededeeling van de zicb opeobareoda kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wy veneoeken ons op te geven worden per ommegaande d vereischte geneesmiddelen toegezonden Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tyd verlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zyn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door bet bestendig gebruik van Dr Chantonielaims Oogen water Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vela gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoeven gebruiken dat middel om voor altijd daarvan bevrjjd te blijven bj velen ja by oneindig velen is toch reeds het beginsi van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bij voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen begin uen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANUS OOGENWATEE en gfl asult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 70 Ct per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leidtn J H KELLER Zoon Westewagestr BoUerd Mej L A ScHouTisiis ScHLü Oostmolenstraat J J 6E0ENHUIZEN k Co Utrecht En meer bekende Depots in ons ryk Gouda Drak van A Brinkman Onze Toestand II Wij noemd n in oog vorig schrijven onze defensie een hoogst gewichtige zaak en zy is dit in vele opzichten Elk Nederlander toch tot welke partij hy moge behooren stolt hoogen prijs op de onafhankelijkheid van zjn vaderland De zelfstandigheid vaa Nr derlaud is voor niemand een punt in quaestie de vraag is slechte hoe kan die zelfatiittdigheid gehandhaafd worden en juist omtrent de beantwoording dier vraag bestaat veel verschil van gevoelen niet slechte hy de leeken mwr ook by de specukliteiteu Hoeveel ministers van oorlog zyu reeds bezweken voor de oplossing van het vraagstuk om de defeqsie te regelen I e geheele vertegenwoordiging wil de verdedi ng zoo goed mogelijk in orde brengen maar worden de midlelen daartoe aangevraagd dan worden allerlei excepties opgeworpen Ecrit de doode strijdkrachten eerst de vestingen de inuadatieliniëD de forten enz dan de Terende strijdkracht ii heet het wanneer de regeering het leger wil verbeteren Worden daarentegen gelden aangevraagd om ons vestingen inundatiestelsel in voldoeuden staat te brengen dan heet het weder Wat hebben wij aan ve tingen indien de mannen ontbreken um die te braetten V Vraagt de miuister een gruoter aantal manschappen dan erlangt men ook regeling der schutterij wordt en poging gedaan om de schutterij te regelen dan irtjst men op eeta betere oqfHiiiMttae ntm hti Inaiidf leger enz enz 7 00 is Je eciie minister den anJuren gevolgd millioenon bij inillioenen zijn uitgegeven allerlei rcgHlingen zijn voorgesteld b pro td en iitgekfiinl nieii heeft de paarden vóór achter en naast deu wagen gespannen en alles is bg bet OU Ie gebloven men blyft steeds zoeken naar de middelen om onze defensie in orde te brengen Van waar dit verschynsel Ontbreekt het onze hoofdofficieren aan kennis onze vertegenwoordigers aun vaderlandsliefde Wie zoude zoo iets durven beweren Wii habben knappe ministers van oorlog gehad l 8 uu slechte korten tgd bleken niet o gew sseii te zijn voor de taak hun opgelegd Schatten zyn door onze vertegenwoordigers toegestaan om de defensie in orde te brengen en steeds worden meerdere gelden aangevraagd Officieren van alle wapenen hebben de oplossing van het vraagstuk beproefd alles te vergeefs Men dacht dikwyls den rechten man oji de rechte plaaU te hebbeu en alle verwachtingen vervlogen spoedig in rook Het nel ministerie van oorlog was en is nog ateeds het zwakke punt van alle ministeriën minder om de personen maar om de zaak zelve Het Nederlandiche volk waardeert zyu onafhankelykheid wy zeiden het reeds het zal geen ofiera te groot achten om die onafhankelijkheid te handhaven maar het eischt dat die offers niH vruchteloos gegeven worden en daarvan beeft het geen zekerheid Het leest over Uselliniën Grebbeliniën enz en het verneemt tevens dat de deskundigen verschillen pf die liniëa 6 8 of enkele dagen meer verdedigd kunnen worden en dan nog ten koste van een menigte soldaten Het Nolerlandscbe volk weet dat Twente het Graafschap de Velnwe NoordBrabant eu de andere deeleu des lands die buiten de liuiën liggen door den vyand zonder slag of stoot zuUen bezet worden en het weet tevens dat de jongelingen nit die streken afkomstig achter de liniën gelegerd zullen moeten aanzien dut met bi n familiëq en bezittingen volgens oorlogs recht gehandeld wordt Het Nederlandache volk weet dat de deskondigen hopen de laatste linien te kunnen verdedigen en Amsterdam te kunnen behoaden maar het weet tevens dat daartoe het land onder water zal moeten gezet worden en dat de inondatiën waar ran alles afhangt weder afhaukehik zgn van den stend der rivieren Het Nederlandache volk weet dat het leger vele uitstekende officieren telt maar het weet tevens dat deze omtrent veel gewichtige punten van pvoeleu verschillen Het gelooft eindelijk dat wg by de krachtigste inspanning ons niJet kunnen verdedigen tegen een der groote mogendheden Is bet dan te verwonderen dat men niet ingenomen is met de groote sommen die bjj voortduring aan de defensie besteed worden en dat de vertegenwoordiging met dit gevoelea rekening houdt als zy zich tegen meerdere nitgaven verzet Daardoor duurt evenwel de ongelukkige toestand voort waarin wij sedert jaren ten opzichte der defensie verkeeren Weder is een minister gewogen en te licht bevonden Art 1 der wet op de militie is afgestemd het ontwerp ingetrokkeu en wat daarvan de gevolgen zullen zyn ia op dit oogenblik nog niet te bepalen Wel is bet zeker dat een betere regeling van die zaak weder voor gernimen tyd is uitgesteld En ligt uu de schuld geheel aan de Tweede Kamer zooals niet zelden beweerd woidt Voert deze een stelselmatige oppositie tegen alle oorlogauitgaven De houge tiffers bij voortduring toegestaan getuigen tegao die beschuldiging Ook de tivolsRndM rMdHwrniutoii hfihbea eeh a ln veel schuld Welke minister toch is met een volledig plan van verdediging opgetreden Ue vertegenwoordiging wil weten wat de kosteu zullen zijn als eindelijk alles eens go d geregeld is n zy wordt oltyd tot de verre toekomst venwezen Het is waariijk of men het cyfer niet durft bepalen Is het onderwijs een der zaken die dringend voorziening eischen zooals wjj in een vorig nommer zeiden omdat dit de vyanden des volks moet bestrijden die binnen de grenzen woeden onkunde domheid eu bijgeloof ook da defensie moet geregeld worden De regeeriug moet zich in beide zaken duidelijk verklaren bet volk moet weten wat bet wil en i i aarvan by dp stembus getuigenis afleggen De tegenwoordige toestend is onhoudbaar op de eeiie of andere wgze moeten b ide zaken geregeld worden Maar er is nog een ander onderwerp van het hoogste belang dat niet langer kan uitgesteld worden een betere regeUng der belastingen is even noodzakelijk Met vermeerderde uitgaven moeten vermeerderde inkomsten gelyken tred bonden en deze zjjn niet te verkrijgen dan door een hervorming van ons belastingstelsel Hierover in een volgend nummer L BUITENLAND Bultcnlandscb Overzicht Tegenover de uitdagende houding welke de Fransche senaat jegens de rogeering heeft aangenomen gevoelt het ministerie behoefte üin zich nauwer aan te sluiten aan de republikeiuaohe meerderheid der Kamer terwijl omgekeerd de repubhkeineii zooveel mogelijk trachten moeielijkhedeu inet de regeeriug te vermijden Zoo heeft de regeering vier prefecten afgezet die de vroegere orde van zaken voorstonden en iu hun plaats de onder de Broglie afgezette titularissen weder benoemd Zoo heeft Waddiugton ter vervanging van den aartsbisschop van Aix tot lid van den hoogen raad van onderwijs benoemd de heer