Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1876

antwoorden cle reput Ukein8che dagbladen de ontslagen prefecten hebben hun verdiende luun zij hadden reeds v l vroeger hunne plaats moeten ruimen duch thans moohten j geen oogenblik langer op hunnen post blijven De Senaat heeft het Kabinet ia de uoodstikeli kheid gebracht um eene uit bt oogpunt oogpunt der republikeiusohe beginselen onberispelijke houding aan te nemen de § iéuuut heeft den band tussohen de liukerzyde en het Ministirie versterkt Men heeft gehoopt en gewild dat het Kabinet tegenover handelingen van den Senaat zich zoo terugtrekken daarvoor echter bestaat niet de minste reden het Kabinet blyft en de Ministers moesten mm de uiitie doen zien dat zy niet alleen de portefeuilles behouden maar ook de raaoht en dat nis ze de macht behouden het is met volledige insleniniing van den President der Republiek Men ziet weldra eene nog grooler veraudrring in het personeel der prefecten en onder prefecten te gemoet BINNENLAND QOgDA 22 Juni 1S76 De oudstrijders en w ipenbrueders van 1813 en 1815 leden der nfdeeliug Leiden van de vereenigiug het Zitvtren Krui brachten Dinsdag aan hunnen 82jarigen president den heer J P Mahlstede thans alhier woonachtig een bizoek ten einde gtzarnenlijk de gewone Juni vergudi ring alhier te houden en werden bij hunne aankomst met de meeste har lelijkheid in het hotel de Z dm ontvangen Bg de oprichting hunner afdeelii g in 1865 het j ar der instelling v ui het eere teektn het Zilveren Kruis Usteind voor Ie nog overgeWeveu wapenbroeders van de jaren 1813 en 1815 tejflen zij 39 leden waarvan er heden nog slechts 9 overig zijn allen natuurlijk hoog bejaard en te z iiueu 739 jaren tellende Zij waren vergenoegd bijeen herinnerden elkander aan hetgeen er vóór ruim 60 jaren in ons vaderland is voorgevallen en de vele afwisselingen door hen beleefd en brachten in vroolijke stemming en uit volle borst hulde aan Vaderland en Oranje aau Z M onzen gecerbiedigden Koning aan Z K H Prins Frederik der Nederlanden hunnen geaehteu Beschermheer en aan geheel het Vorstelijk Huis Ongeveer ten 7 uur snam verlieten de oudstrijders deze stad na een korte wandeling daarin gemaakt te hebbeu en keerden opgeruimd en vroolijk huiswaarts Uit verscheidene huizen wapperde gisteren de lag bij gelegenheid van t bezoek van den aartsbisschop van Utncht den heer Schaepman aan ouzc gemeente die overgekomen was tot toediening an htt H vormsel Het stedelijk maseum van oudheden is ook door hem met een be oek vereerd vergezeld van den deken en eenige ndere geestelijken van zijn gevolg Zijne gesprekken met den voorzitter en secretaris der eommiasie die van zijne komst kennis bekomen hebbende zich daar ter plaatse bevonden en hetn de verschillende zalen rondleidden leverden om strijd de ondubbelzinuigste bewijzen op gu van de hooge ingenomenheid van den aartsbisschop met de jeugdige instelling e van zyue veelzijdiffe keunis en bekwaamheid zoowel op het gebied van kaïist in t algemeen ids van plaatselijke oudheid in t bijzonder VEEGAÜERING van den GEMKB YTERAAD Vrijdag den 23 Juni 1376 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Een voorstel tot goedkeuring der rekening en verantwoording van het door den kassier der Bank van Leening gevoerd geldelgk beheer over het jaar 1875 76 Een voorstel tot het geven van vacantie in de naraiddagiohool bij eene warmte van 78 ii 80 graden Fahrenheit Een voorstel betreffende het maken van de overdekte speelplaats in het VVeis en Blemoezeuierehnis Het voorstel van den heer S lmsom tot het maken n trottoirs knga een gedeelte van den Kleiweg Het adres van den hier 3 1 flrootendorst betreffende de behuitiug op de honden De drukte op de steenovens aan deu IJsel is zoo verbazend groot dat niet alleen de voorraad is verkocht maar zelfs ook veel van datgene wat nog gebakken moet worden Staten Generaal ïwebde K mer Zittingen van 2ü en 21 Juui jl In de zitting van Dinsdag is ingekomen een wetsontwerp tot verandering der grensscheiding van gemeenten in de provinciën Zuidhollaud en Zeeland Aan de orde was het weta ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent de belasting op bier en azijn Dat wetsontwerp werd met algemeene stemmen aan genomen De commissie voor di v r46ekschriften heeft rapport uitgebracht over verschillende adressen In de zitting van gisteren zijn aan de orde gesteld de volgende wets outwerpen 1 tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrootiug voor 1876 2 tot wijziging der tarieven Tan gerechtskosten en strafzaken 3 tot verleUgiog vanioden termijn van deu aanslagder beetwoitelsuikerf rikauteu 1 tot goedkeuringvan uitgaven wegens verstrekkingen door het dep van marine dienst 1876 Deze ontwerpen zijn aangenomen Bij de behandeling van het laatsteontwerp heeft de Regeering verklaard dat £ ugeland zich bereid heeft verklaard mede te werken tot eene suiker conferentie te Parijs op dezelfde voorwaarden en grondslagen als Nederland voorstelt De dag der samenkomst te Parijs ia echter nog niet door Frankrijk bepaald Heden is de regeling der verderewerkzaamheden aan de orde Van het fonds ter aanmoedigingen ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden bedroegen de inkomsten in 1876 aan renten van inschrijving op het grootboek bedrag der collecte af zonderlijke giften en subsidie van het rijk aan het j invalidenhuis de som öüü l l 83 5 De uitgaven i bedroegen aau 2210 deelgerechtigden bestaande uit Invaliden iutirmen aan oud strijders van Waterloo aan nagtblevenen van gesneuvelden en aau kusten voor het invalidenhuis 80374 17 s H t HOrainaal bedrag der inschrijving op het grootboek der N W S ten behoeve van het fonds is 1 263 000 a 4 pCt en 12000 4 2 pCt In het invalidenhuis werden 65 mannen verpleegd De Provinoiale Staten van Gelderland hebben gekozen tot lid der Eerste Kamer mr W A A J baron Schimmelpenninck van der Oije niet 29 van de 54 stemmen Op baron Sloet van de Beele werden 26 stemmen uitgebracht Ten einde bj gelegenheid der maskeradefeesten te Utrecht aan Karel dei Stoute en zyn gevolg gelegenheid te geven in werkilpheid hun intoijht te Zutfente doen is door de direotien van den Ned Rijn en van den Ned Staats6poor veg aan het studentencorps kosteloos een extra trein aangeboden van Utrecht via Arnhem naar Ziitfeti en terug Alle studenten gemaskerden en ongeuHiskerden leden van het studentencorps hebben tot dien trein toegang De trein zalZondag 3 Juli ten 12 ure van Utncht vertrekken Op den terugtocht zullen de studenten te Arnhem dineeren De gyiiinnstiekvereeniging Lycurgu te Amsterdam heeft evenzeer bij adres aan de Tweede Kamer aangedrongen op het verheffen der gymnastiek tot een der verplichte leervakken van het lager onderwijs De Minister van Financien heeft eenige zeef prijzenswaardige wijzigingen voorgedragen op de postwet Vooreerst wordteer eiude gemankt aan de onbillijkheid waarover reeds lang geklaagd is dat particulieren die van autoriteiten in het belang van den openbaren dienst ongefraukeerd brieven ontvangeii daarvoor verhoogd port moeten betalen Dat veriioogde port zal volgeus het ontwerp niet worden gevorderd aU op het adres een aanwijzing volgen ministerieel voorschrift voorkomt waaruit blijkt dat de brieven dienstaangelegenheden betreffen De Minister bad echter nog een stap verder behooren te gaan en zulke urieveu als zij alleen iu het belang van den Staat strekken geheel van port vrij moeten stellen Verder wordt in overeenstemming met het Bernerposttraetaat bepaald dat voor drukwerken enz behalve dagen weekbladen 1 cent per 25 gram thans 20 gram moet worden betaald dat naam en visitekaartjes weder met drukwerken worden gelijkgesteld en dat voor monsters en stalen 2 s nt P 76 gram thans 3 oent per 40 gram moet worden voldaan Zondagmiddag toen de trein die ten 2 28 naar s Hage vertrekt aan het station te Delft stilstond viel een oonduoteur bij het ophalen der kaartje van de loopplank van een der waggons die juist op de brug stond waardoor de man in het water terecht kwam Goed zwemmer als hij was redde hy zich zelf en kwam op het drooge zonder zelfs zijn tang en kaartjes die hij in de hand had een oogenblik te hebben losgelaten De rechtbank te Middelburg heeft gisteren uitspraak gedaan in de bekende aanvaringszaak van de Phönix De eisch van schipper De Bruine om schadevergoeding is toegewezen en de gezagvoerder van de Phönix veroordeeld in alle kosten van het geding Men meldt uit Urk dat de ausjovisrangst steeds gunstig blijft Woensdag nacht werden in één streek pertwee schuiten gemiddeld twintigduizend stuks gevangen Woensdag is bij den Gemeenteraad te DrfR cto plan ingekomen tot reorganisatie der pofttife Onder de wsiylelaars die Zon de BezuideohouWhen weg te Hage passeerdeif wad ptótseUng een hevige ops jiuddiBg teweeg geb cht door twee milicien van het reg grenadiers ej jagps dfe met getrokken lalitt ander j et géschNKuw van tea dolle hond een doHè hotid p een houd instormden die daar dartel rondsprong Het spreekt van zelt dat iedereen door dit geroep hevig verschrikte en in een oogenblik tijds een menigte menschen den hond iu quaestie die natnuriijk zeer ohuw waf geworden en aan den haal ging vervolgden Ook de politie v iu de wacht aau den Bezuidenhout zette den hond achterna en slaagde er na eenige rergeeüohe pogingen in het meer en weer verschrikte en afgematte dier op te rangen Zeer verstandig handelde toen de agent van politie door het beest naar den waterkant te brengen en hem den kop met een weinig water te besprenkelen terwijl hg daarna ziende dat er van watervrees geen sprake was den hond in het midden van de sloot wierp Het resultaat van een eu ander was dat het dier hetwelk nu bleik volstrekt met door de gevreesde hondsdolheid te zijn aangetast werd losgelaten doch na al de veriuoeieuisseu ert afmatting was het niet meer in staat op de been te blijven en viel het op den rijweg gekomen uitgeput neder Ëeu seconde slechts had liet beest daar gelegen toen e rijtuig kwam aanrollen waarvan de wielen het dier den kop verpletterden De direotien der spoorwegmaatsühappyeu hebben voor de bezoekers der aanstaande algemeene er B dering van het Nederlftndsch onderwijzers genootschi te Enschedé vermindering van vraolit toegestaan Ten gevolge van het jongste besluit van den gemeenteraad van Middelburg naarbij de vervulling eener vacature op een der meisjesscholen door eene kweekelinge werd goedgekeurd in strijd met het advies der plaatselijke school miuissie die met kh n van redenen aandrong op de benoeming eener tneede hulponderwijzeres hebben alle leden der schoolcomniissie besloten hun ontslag als zoodanig aan te vragen Te Dordrecht is Dinsdig ochtend in het geldelooze pad een heel blok van ongeveer 10 huizen omgevallen Persoonlijke ongelukken hebben daarbij niet plaat gehad Ter wereldtentoonstelling te Parij in 1878 zal Godard een luchtballon eiposeeren die 83 meters mi l lullijii liebbeu en een miUioen francs kosten zal Ter gelegenheid van zyn SOjarig Pausschap is Z H Pius IX door het Amst erdumsch feest coniita met dat jubilueuin eerbiedig gelukgeweusoht Kardinaal Antonelli heeft namens den Paus eveneens per telegraaf hierop geantwoord De H Vader dankt eu zegent het comité en bidtvoor het geluk van Nederland TijJ Voor de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen hebben zich 147 adspiranteu aungemeld terwijl er slechts 20 plaatsen vacant zijn Dit schijnbaar t66 onbeduidende bericht hetwelk dezer dagen door e bladen de rondte doet ia met het oog op den toestand van het lager onderwijs geenszins van gewicht ontbloot Het doet zien dat alleen het vooruitzicht op hoogere bezoldiging reeds voldoende is om den lust voor de onderwyzersbetrekking te doen toenemen Het strekt tevens tot bewyi dat het oprichten van meerdere kweekscholen niet behoeft nagelaten t worden uit vrees dat de vraag naar kweekrlingen het aanbod zou overtreffen Het is voor de Begeering eén nieuwe aansporing om hC crediet dMr de Kamers toegestaan niet ongebruikt te laten Moge het als zoodanig ook op het Binnenhof worden aingemerkt adèrl De Jmi Cl wyst er op dat in het bericht omtrent de lijkschouwing van Sultan Abdul Aziz staat djit een der geneesheeren het attest niet onderteekeods omdat hij niet sohry ven kon Over den oma vang ïijner geneeskundige kennis valt hieruit niet te oordeelen maar dit mag men aannemen dat zijne vroegere patiënten zich niet kunnen beklagen dat hij te veel recepten schreef Zijne vroegere patiënten want sedert eenige maanden was hq lijfarts van ded Sultan waarvoor hij f 26 000 s jaars ontving en verheven werd tot den rang van divisie generaal Naor gemeld wordt zal weldra in vele gedeelten van Parijs de stoom toegepast worden op den omnibusdienst Er zyn in tegenwoordigheid van vale zaakkundigen proeven genomen met Amerikaantolie om nibussen door een locomotief naar het systeem van Harding getrokken Vier dier locomotieven sleepten elk een grooten omnibus en doorliepen den weg tussohen de Pont d Austerlitz en Montparflaase De proeven zyu met deu besten uitslag bekroond D krOin ii é P sAttunige plaatsen ij aistk mde heUii in zija dinder eenige moeielijkheid voarb Jge troomd Ook het wisselen van spoor had met de gtogelijlw gdmktigbeid pUats Men kml d omnibussen oogenblikkelyk doen stilstaan zouder dat de reizigers den minsten schok ondervinden Ook is men tot dl ervaring gekomen dat de nienwe voertuigen de paarden niet deden schenken Op mmmiip plaataen bewoog ii d trein met eene zoo rtote siÉelheid ditt de Mefect tan politie die er ftj tegenwoordig was te kennen gaf dat het misschien niet raadzaam zou ziju op de BoelevardsSebastopol en Strasbourg zulk een vatyrt te nemen Andermaal hi gebleken hoe gevaarlijk het is militairen buiten dienst Wapenen te doen dragen Een beschonken artillerist te Arnhem heeft met getrokken sabel twee personen aangeranrl gelukkig kwam nog tijdig Katp pdagen en richtte de dranken kerel met zijn gevaarlijk speeltuig geen onheil aan De kans blijft echter voor de vreedzame burgers altijd even groot tot men de zgdgewereii als noodzakelijk kwaad skohts dan zal dulden wanneer ze onmisbaar zijn De zaak der erfgenamen van Pieter Tyler van der Hulst heeft ook hare vermakelijke zijde In de laatste dagen toch z u naar meu ons uit Haarlem schrijft een aantal beden van heinde en rem in hunne Zondagsche kleederen uitgedost naar die plaats overgekomen zoekende naar bet gebouw waar zooal zg vernomen hadden de groote geldkist geopend zouworden waaruit aan de would be erfgenamen iederlijn aandeel lou worden uitbetaald C D Zorg voor de publieke gezondheid is zeker een verdienstelijk wel te waardeereu werk Evenwel het kan ook met ondank beloond en gevaarlijk worden Dit ondervond dezer dagen zekere Kirs en een vrrmogeud man van Duitsohe afkomst te New fork Hij had eenige opmerkingen openbaar gemaakt waarbij de stad ia sanitair opzicht in vrij ongunstig lioht was gesteld In hoeverre de man gelijk of ongelijk had of hij al of niet overdreef kbnnen wg niet eonstateeren doch het doet er minder toe Het wekte opnen wrevel tegenstand De veruutwoardiging had eene metting tengevolge waarin door certificaten van doctoren werd uitgemaakt dat de stud nooit iu meer gezonden toestand hail verkeerd Ku kort daania Werd eene pop deu beer K voontellende onder een ontzaggelijken toeloop volks publiek ten vure geSoemd en een aanval op zijne woning gedaan waarbij i de onderste v tdiepiur althans geeaa enkele glasruit heel Weef UITVORR VAN VEE NAAR ENGELAND Dal er iu Engeland veel vleesch wordt verbruikt is bekend nergens evenwel vond ik met juistheid aangewezen welk aandeel het buitenland in het vervulf eft van die behoefte had lUangs is mij daarover eene opgaaf iu het If ocke Khrijt fir Tiwrieiliiadt n d FietueU van Th Adam in handen geltomen aie ik mg veroorloof met eenige opmerkingen mede te deilcn In 1874 werd in Engeland iu de behoefte aan vleesch voor 61 75 pot door vee in het bind gefokt voorzien voor 28 25 pot door nit Ierland ingevoerd en sleokts 10 pot door vee uit het buitenland gedekt De invoer van buiten verdeelde zich in 1874 op de versohiUeude Earopesohe Staten als volgt Runderen Schapen Varkens België 1 086 108 198 1 662 Denemarken S6 800 14 468 7 330 Duitschland 57 368 306 186 18 627 Frankrijk 2 146 2 105 42 443 Nederland 67 978 308 160 43 738 Noorwegen 1 121 168 Portugal 1S 4U 4 SI Jlusland 1 rr 25 Spaiqa 1 609 X18 4 Zweden 8 704 1 794 881 Andere landen 346 412 262 Totaal 197 477 740 891 109 322 Uit bövenstaittiae cijfers bt kt dat Nederland in 1874 het grootste contingent tot het van buiten ingevoerde vee heeft geleveMl nl van rundvee ongeveer het l S ó 34 pet terwijl het van de ingevoerde Schapen 41 pet en van de varkens ruim 40 pot bedraagt De volgende tabel wijst nog op eenige bizonderheden Tan dien uitvoer wat betreft het aandeel door Nederbiud geleverd nl vermelding van ue plaatsen waar het vee is ingeladen de haven Tan bestemming benevens opgaaf van de soort von vee n De tabel heb ik overgenomen nit het renUg aan 1 De iavoer vu randvM uit RsiliDd ii in DngeUnd verboden NB Oe rlji ier keDrag h isb M lee t a genomen nit het verilng vin den itut vin lindbouw in het koninkrijk der Nederludea eter 1878 via dr Staring Jr deri Koning van de bemoeiingen en handelingen van Uct veeartsenijkuddig Staatstoezicht in hetjaar 1874 Plaats van Plaats van nbtding bestemming Rund Kalv Schapen Varkens Rotterdam Londen 12 246 19 038 188 617 28 161 Huil 13 918 U 49 Leith 434 10 Harwich 6 792 3 646 7 757 1 098 Goole 124 768 99 146 Gramsby + j qb Dordrecht Londen 790 3 121 1 181 Öarlingen jf8 490 2 167 60 186 11 952 Hull 1 930 6 610 636 3 80 Totaal 81 818 36 168 308 460 43 738 Wordt de waarde van de uitgevoerde runderea gerekend tegen honderd en negentig guUen die der kalveren op vijf en zestig gulden die van de schapeu op dertig gulden eu Van de varkens op eeue som van rijfen dertig gulden per stuk dan word alles te zameu een bedrag Van Bkeer dan negentien millioeu gulden Dit geld is door de Eugelscben aan den NederUmdscben veehouder betaald voor figen voortbrengselen waarvan de grondstof niet van elders behoeft te worden aangevoerd maar die de rijke bodem in zoo ruime mate oplevert Behalve deze uitvoer naar Engeland is in 1874 veel vee naar België en Duitschland vervoerd waarvan mij geene cijters bekend zijn Het is te weuschen dat die reeuitvoer die zoo vele voordeeleu afwerpt bUjve bestaan hoezeer het medewerkt dat de prgzen van t vleesch hoog blijven en de consument zich dikwerf in t genot van dat voedingsmiddel moet beperken of zich het gebruik geheel ontzeggen De medcdeeling onlangs iu sommige bladen gedaan dat geslacht vee van buiten Europa in Enphuid was aangevoerd en bij het gebruik goed beviel kan op den duur wel eene wijziging op den invoer van levend vee ten gevolge hebben waarom wij dit niet uit hst oog moeten vertiaeu Ik vertrouw evenwel dat het vleesch van Nederlaudsch vee iu Engeland nog lang tot het meest geroemde zal Uqveu bchoorea cu daarom niet gekeddoor dat van elders warden rerdrongsn i BamleUilttd I C B De Purgsehe politie heeft een dievenbende gearresteerd die zich toegelegile op het bestelen van de dronkaards die op de b iukeu ia de opeabsre wandelwegen iogeaUpen waren ikwgls gebeurde het dat de patient uii zgu dommel ontwaakte terwijl de kuustbcwerking op hem werd tjegip ist De dieven legdeu hem dan onder gruvvehj e bedreigingen het stUzwggan op Vooral des n ichls was de bende werkzaam Om haar in handen te krijgen ging een verkleed politie ageut op een bank ep den boulevard des Batignolles liggen omstreeks twee uur s nachts en veinsde te slapen Het duurde niet lang of hij voelde dat een hand iu zgn zak tastte eu er de portemonnaie uithaalde die echter ledig was Hg hoorde de vloeken en verwenschiugen van den telenrgesteldeo dief kabnpjes aan maar hield hem scherp in het oog en zag hem op ongeveer 100 meter afatand van de bonk zich g een troepje kameraden voegen Op een Tooraf afgesproken teeken weid de bende door de politie omsingeld en achttien personen Waaronder drie vrouwen vielen in hare lïanden Te B zaten bg gelegenheid van een St Hubertsfeest eenige jagers met hun knechten in de herbergte bluffen op hunne heldendaden Een er van vertelde dat hü onUnga een vos had geschoten in éénschot door den kop en den achterpoot De andereheeren begonnen te lachen Vraagt mijn knecht maar of t niet waar is leide de held vertel inoar Bense want je waart er bij Ja zeide Bense meneer schoot den vos toen die zioh juist met denpoot achter t oor krabde Maar zeide hï latertot zijn meester lieg naderhand niet weer zoo vernit mekaar Ik kon t haart niet weet bij elkander krggen I Op den Holl JJzeren Spoorweg heeft men een begin gemaakt met een nieuw systeem van verlichting xlat in de meeste rijtuigen reeds is toegepast en aanvankelgk goede resultaten opgeleverdt Iu plaats van door lampen worden de gtuigen thans verlicht door middel van kaarsen zooals die reeds op de Russische en sommige Duitsohe spoorwegen in gebruik zijn De kaars Ier lengte vau 6 en ter dikte van 8 oM bevindt zioh in een koperen bus en wordt door een veer naar boven gedrukt naarmate zg verbrandt De geheele verbrandtng geschiedt in den tijd van 4 5 uren De lichtsterkte is gelijk aan die van een goed brandende oudmodellamp MARKTBERICHTEN Gouda 22 Juni 76 Bij kleinen omzet was de stemmiitg fliiauw Poldertarwe puike Witte 9 76 a 10 60j Mindere 9 i 9 60 Rogge pnike 7 25 9 7 76 Mindere ƒ a 7 20 Voer e 50 a 6 80 Gerst puike 7 a 7 60 Haver zware 4 75 a 5 30 Ligle 3 75 a 4 60 De Veemarkt met gewone aanvoer hoewel de prijzen hoog waren ging alles traag van de hand schapen en lammeren vlug varkens eu biggen vlug verkocht Aangevoerd 175 partijen Kaas den handel vlug prijzen Ie kwal van 28 a 32 Ooeboter ƒ 1 40 a 1 50 Weiboter 1 20 a 1 30 INGEZONDElf Een afgeluisterd gesprek Hei Piet hoor is hier Wat mot je van me Nou wacht is even Ik heb je wat te zeggen Ze hebben me gezeid alsdat de burgemeester een amparte zwemsobool laat bouwen voor jou en mg en andere jongens van ons sbg die geen duiten hebben om bij de kazerne te gaan zwenmien Jij weet nog al van alles is d r wat van au Nou ja d r is wel wat van nn maar t is toch anders De heeren op t stadhuis hebben t er wel over g had het staat allemaal te lezen in een pampier in een soort krant die in de herreberg bij Jaap op d hoek leit Hei nou wil je me wat wijs maken Nou zanik dan op als je t niet weten wil Je begint met zelvers er na te vragen Laat s hooren wat je weet Hou dan je b k Je mot dan weten dat een van de heeren ons wou laten baaien en zwemmen heelemaal voor niks in het water bij de kazerne je weet wel bij van der Heij den zeun van den ouden van der Heij van de Raam l Nee daar weunt ie niet ie weunt Nou dat komp er ommers niks op an Hou je 8 1 of ik ga weg Een wou ons laten zwemmen op de zwemschool bij de kazerne een ander zei dat kon niet eu die wou een hecle spiksplinter nieuwe maken voor ons waar vroeger de Rooie brug was je weet wel maar dat woueu de anderen weer niet die zeieu een nieuwe zwemschoo is goed maar op die ptoats nee daar motten we niks van hebhe Wel neenik zeien ze zoo n leelike heining want die most er om heen kommen dat is niet mooi voor de groote Iu Jie er voorbij kuieren en toen hel bo ze der allemaal nog eeu boel over gekl t en toe hebbe ze op het letst afgesproken dat ze er thuis nog is gOed over zou n prakkeseeren dan koiinen ze b dceu is hoore wat inueder de vrouw er v m dacht en dat iittti fa nou allemaal te doen en als ze nou genegt geprakkezeerd hebbeu dan komme ze weer bij mekaar dau Zegt ieder wat ie weet en die dan het mooiste plannetje heeft bedacht die krggt z n zin Daar non da s alles Ik mot ze en ik ben er niks rouwig om Piet Wel neen ik want t mooiste is dat toen ze daar zoo aan t praten waren zei de een die zwemschool bij de kazerne is een modderpoel een ander vond in te vies om er in te gaan ze vonden t allen een beroerde boel Bel zoo weet je wat ik dan vind Nou Da k Terd d Ug ben dat se niks hebben afgesproken over ons voor mijn part blgven se d r heele leven prakkeseeren e b nou kunnen de jongeheertjes van de rgkelui voor d r geld baaien en zwemmen iu t water wat de heeren op t stadhuis een modderpoel noemen en jij en ik en onze kornuiten gaan likker en frisoh in den IJsel leggm nreaate liy het schietveld Zoo ia t Jan Nou b sjoer Piet B sjoer Jan Laatste Berichten Leuven 21 Juni Er heersoht hier groote opgewondenheid Vijandige demonstraties tegen de studenten hadden herhaaldelijk plaats Liberale ooruatstokers hebben de lessen der philosophisohe fscol I teit gestoord De larde civipie is onder de wapenau geroepen I WashingtOQ 21 Juni Gisteren heeft Graat aan het Congres een bizondere boodschap gezonden wiuirin hg zegt dat de houding van Engeland s Begeering die een Amerikaausch gevangene losliet beschouwd moet worden als eene schending van het uitleveringstractaat Bijgevolg acht Grant het in strgd met de waanligheid van Amerika om de uitlevering van vluchtelingen verder te vragen of toe te staan Hij zal het dan ook buiten den formeeleu wensch van het Congres niet doen Madrid 21 Juni De vereenigde Spaansofae fondsenhouderji weigerden hunne goedkeuring te hechten aan art 4 van de overeenkomst met de Engelsohe fondsenhouders waarbij aan het Engelsohe Comité P commissie verleend wordt over de