Goudsche Courant, vrijdag 23 juni 1876

H i mm i W vm Ü 1846 sis Ifi fl nlu Hl fitljj uut Èt I GOUDSOHE COURANT mm m AdveHeotiebiad voor üofdü è Omslrekn f OS CET FBJSriCElLIïOlsrTa Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat mit droiveBsuiker en Zwitaerschea hoaig met eea aftreksel van mout oranje bloesem en üsokcl Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden ida borstuiee inalz extract borst bonbons enz Ifeze borstsiroop wei kt geiie nd ea vencaehtend by keeipiju beeschbeid hoest pjjn ia de borst Wmphoest en knchhoest De flesch et gebrniksaanwgzui M cents en 1 ZulvereTe fflcdiciHük Leveriraaiü borstkwalen klieigezwellen blesek uuht enz Het is alleen de onaangename smaak viuide gewooe levertraaa die aan een SMier algemeen gebruik in den weg staat Daarom is bet m n streven geweest de fijnste levertriian u 4eu handel te brengen die een goeden snuuik heelt daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesscbeu tap en luchtdicht laat duiten In elk loagazelfs ia de beste npotbtiken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand wekenen maanden laug vaü e u vat afgetapt wordt ia fiesscbeo van 30 en 50 cents 1 IvlT l i VI rlrilSIH B algemeene bekendheid dat jjzer een onmisbaar bestandItfiCl UCTCIIiaau y j yy jj j geringe boeveelheid voorbanden is zyn kwoodssjiijigbeid bleekzacht en kUeraiekten de natnnrl gevolgen Van alle zoogenaamde gzer praeparatea is deze oplossing van gzer in levertraan geschikste Esa eetlepel bevat 0 15 grom jjzer in e n licht rertoerbaren vorm De flacon kost SO ce nts B Bli ieOer artikel is eene uitvoerige gebruiksaanvijxing Bovenstaande artikelen zgu te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda bf L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te SeAoon toven bg Wed Wolff en Zoon te Oadewaur bg ¥ Jonker IdeuWr te Weerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsea ia de beleende depata Kojmerik XL VON GIMBOBM Gouda Drak ran A Bnnkauui i l eooarefteerde ooupoiu Zij bcsUiten de Engel cbc Vuorstelleo te bcatrijdea eu de ruoratelleu vau het Cuiuité dat de strekkiug heeft betuliUK yoD de helft der cmipoos te Terknjgeu te haudhaveu i PUljg 21 Ju De heereii Roge Pouruier J epeyre de Mesux Du fournel Edouarl Chartgu Parii Julea Simoa en Cjllio Bernard Ifi door de afdeeliiigen rau deu Senaat beuoenid tof i leden der i ComnuMie voor bet onderzoek drr voordnibh ran dan Mluiiter Waddington tot opheffiug der KemMugde jufy s Iqj bet booger ouderwijs Zta hunuerzijiJftegen dri I vóór bet ontwerp jl De SenMt beeft de rerkieciiig van deuWirer Bufft t I geldig verklaard Voorts heeft de Senaat let voorsitl vau dca heer Scboehiher tot afdchaffiug dif dbudsiraf verworpen Bargerlijlüe Sta Gouda CEBOBEN 20 Jasf Fraiia mil rri F i l 3L H Zaodyk Jobaoaei I aiM rtu o ers i J ZgleiyHa t C aa Haiezut JohMM M ria opJera d f aii e t a M den Osdea 1 0 ERI EDEN iO inw C K Kerppr 6 IMl 86 Si A BRriKrl I j 3 b ügn t GSUUWD il Juni G Pgnjkjen C u in UMl J Honmiit ei W tu Viüii A v a I VeM n M la Gi a i H Donai imjk V Kadilcr Burgermke 8taad van oldeiUuaude G meeotea i vaa 15 tot 23 J u 1876 Moordrecht j I GIBOREX NwU r oudtri 1 11 Dtiaawf K Xiiau Otrnl sadrn i 1 Stmiofn n M Hijjellwr OVERLESE N T kod 19 i ONUKKT8ÜUWB a ftfi p Ue 41 dna KfaiiBpat M J i B Tilkwg 8 6£Ul WUi A iu DaKeUyk j a Gwulcnlij ca I Vamtal 2S I Gouderak I GEBOREK ie Juoi rerd iiandai mden p vaa Tlict ta A d D Hoed 20 Ju U illeaiiu aadcta A SekMtea V C Loeoderatoot OVERLEDSV ie Jaai H Saai oti t M ONDERTSOLMD 17 Jaai A laa Daa M j n W e aa der Veldea Ï3 j 11 C da WOde 29 j ea A Bage ond 21 j esHuwoi gm Stolwljk GEBORB t 19 iaai Aaltje aden W taa dar Vlutn £ kaatucr OVERLE0E V 20 Jaai D na Borea aad j OiNUSRTROUWO Geeae OBHUWD K ItA I de tSradt ea C Bsrgrr Haastr cbt Ia d afgrloopea Werk bebWa fecae aaagiflva b dea Sarferlfjkea ïNaad pUati gekad Beenwljk GEBOREN 17 ii i Tbeodofa den O Oaweadijk a A Doaeeliaaa 18 Ailrua oaderij KiriokelraWTg ea L de JoB JobaoBcs Genrda oodera J vaa Rga aa O wukais 20 ïflurdnt ouders C Vèrkley ea C de Traaknjker 21 UtaJnca oaderi K Edclauu ea U if OVEBIEÜEN 18 Jaai M faa dar Walf ktistr laa U Veitaek oud 2 J ONDEBTROCWO aaae GEHUWD 6eea Waddlnxveen GEBOREK Deadoroi oaden J H laeolii ea Stoea Uad Coractia oadari T F Wildeabarg ca 11 Roogeadoora Margie ouder B faa der Xeat ca M Soek Hillegoada oaderi J Seboatea ea C t Hoei Hcadnkoa Adnaaac AUoauiaa oadars G Hoatoaaa ea J Kootiaccc VKBUSEN A Kaïar 2 G de Uaot 90 gek iaat Ha Joagrrbaigerr J tjau li j gek aet C IlogcrWagK OMDERTROCMD A taa der Bea net N Riefterk EHVVtO Geeae ADVERTENTIEN Heden overleed te Rotterdam onse ge liefde Sckoonzogter Mevrouw VIKULT eb Wacbm T P VIRÜLT M VIEÜLY Udöois Jnni 1876 Beden eveileed ten mgnea liuizp tot onze diepe droefheid onze liefde Vader en Bdnwdvader fi v x VVILLIGËPl Wedawnaar van W Nkh kman u den ooderdoin via 41 jar H VAN WILLIGEN C VAN WlLUGEN Gemdt 22 Ini 1876 v x nes Sta is AI degeaen ie neg ets te vMfereu mocb ten hebben van den Heer As VtlLFLANDT worden verzocht v4ér 4 f é M JuU m C daarvan opgave te daen aaa Heer A H VRIJLANDT zullende later inkomende vorderiagea niet vaUdeerea Ondergeteekeude betuigt ook namens zijne Broeders en Zdster zjjn hartelgken dank aan den VVel Ed Zèergel Heer Dr F H G VAN ITERSON v4or de buitengewone hulp betoond aan hunne Moeder die in deu onderdom van 8 jaar rai een zeer gevakrlyke operatie is jhelsteld vj j Aan jle WelBd Z el 1ieei n VAN OERBüftcir VAN LICHTENBERG 4lPP ROMElIj en LÜIJTËN komt mede dank toe voor de abat ben by die gelegenheid b wezen hulp I ïin uit aller na Gouda Jiiu 18 6 1 i J pt MI H 1 if MËN VRAAGT b ka pp l Burgeer en BEWASSOHi G net eeil vrg llM a p BeiangMellenden ivorupi verzomt i h net opgave der To rwaard n foaiic È te idresaeei aan den jUitg ver deJsr oni r Iptter A Oil tot bi Eene JÜFFRüUfl bieflï iASSCS£Nv 4 0lDESSl iAT of DROOG te huis Wr verkiezing Adrea by dea uitgever dezer Cottraot Mejjifvroaw Griötte I VRAAGT EEN DAGMEISJE U UEB VVA IKBORG van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste nitviddingen geslachtsziekten van lederen graad goed en vlag genezen vooral verwaarlooade of niet geheel geneaen jaren lang in slependen teestand gi blev e Syphilis dee tweeden en derden etadiam ingetredex aifloe xarmkl k f ai i i l B unvenuo n ait Wneiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de stipste gehennbonding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O von Kleist BERLUN a W Jerosaiemstraat 9 9 Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen ea tevens van de duur van de ziekte die wg verzoeken ons op te geven worden per ommegaand de vereischte genee osiddelen toegezonden 1 mi kunnen dadeljk vast werk bekomen tegen hoog loon en bepaald overwerken bfi J YPELAAE Jzn te Gooda Jalouzièn Ondergeteekende heeft ile eer te berichten dat door hem ten spoedigste JALOUZIÈNjin a le afmetingen zoowel Binnen ak Baiten GUI LEVEBD WORPEN a ƒ 2 50 per D mefeialsmede dat bg hem te vefkrggen is Jaiouzieliot a 18 cents per medr waarvoor hij zich beleefdelijk aanbeveelt I r W oeJ lpe TIHIKBBMAN T KEIZ rbarti bef eid volgens bei oiotide en ethtxj reee jJraa de Wed KEUNBJ ZOON Cheawteo tVaaêsschuwillé Thze URBAN ÜS PIILLBN zgn door ons U doosjes 37 Gent d in dubbele dooien te GOUDA alleen en uitsluitend veikrjigbsir gesteld bij d n Hr L SCHENK op de Hoo traat Wij waarschoJwen voor het gebruik vaa namaaksela vefKe men tracht iu omloop Jikiiriiirliri in alie OOORANTBN worden d a d 0 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gbada Een aftcbrift is vddosado Onze tioestand Mag een huismoedll in een winkel oleïne n loog Eoopen en een wikschmiddel bereiden dat geheel de zeep kan T rrangen Oppervlakkig zoude men zeggen dat zg dat even goed mag doen als stgfsi l koken of andera scheikundige beweriungen lock is t en die handeling door de administratie procesverbaal opgemaakt en de rechtbank moet h éoordeelau of zoo iets al of niet onder de termni der strafwet valt Acht de rechtbank oit strafbaar hoe zal dan het misdrijf iu de meesjte gevallen geconstateerd Worden Is het iiiet str baar dan is de regeering verplicht de belasting die op de zeepiabricatie drukt ten spoedigste af te schaffen omdat de toestand dier fabricatie dan onhoudbaar geworden is Belasting hervorming is dringend noodig zeiden wg in bet vorige nommer het buven vermelde feit is er een uit velen om aan te toonen dat ons belastingstelsel niet meer op de hoogte der wetenschap is dat vele bepalingen niet meer in onzen tgd te buis behooren Laat ons nagaan waardoor men dit jaar de gelden dècht te verkrggen om in de behoeften te voorzien Volgens de staatsbegrooting roor 1876 ia de opbrengst der directe belastingen op ongeveer 23 millioen geraamd en wel 10 en een half millioenvandegrondlast n Jiün 9 millioen van het personeel en bgna 4 mJfW van de patenten Van de indirecte belastingen komen huofdzAkeliJk met het oog op de opbrengst in aanmerking zegel registratie hypotheek en successie 18 millioen accgnsen 62 millioen r stergen 3 millioen staatsspoorwwen bgna millioen De bgdr e van Ned Indië over 1870 is bepaald op bgna II millioen behalve nog 5 millioen uit de overschotten van 1873 en 1874 Een woord over enkele bronnen van inkomst De patentbelasting is algemeen veroordeeld wegens de onbilljjke grondslagen waarop zg mst Een belasting moet voor allen gelgk zgn en in dit opziStt laat de patentbelastihg zeei veel te wenschen over Een koopman in brandhout moet patent hebben de landbouwer kan het rerkoopen zonder eenig patent In welken geest ons belastingstelsel ooE geregeld zal worden de patentbelasting moet afj escnait of althans zoo gewg igd worden dat zg een belasting op het inkomen wordt i3ela ting op zout en suiker zaken voor ieder noodzakelgk moeten afschaft ord n die op aeep vleesch bier en azgn kunnen evenmin behouden worden de inkomsten der staatsloterg tot een bedrog van ruim 4 tonnen goads moeten op de begrooting niet voorkomen men keurt het dtjbbeleu af inen Wil het door eeii nïenwe W teering bestrgden de reclitbanken veroordeelen de bandelingen van hen die uit de spe lzncht van anderen voordeelen trachten te behalen en de regeering geeft het voorbeeld om die speelzucht te geordiken om 410 000 te verkregen Meer dan 15 millioen moet door Indië bggedragen irÖlNien om in de behoeften van net mo erland te vborzien Hoe dikw ls is niet gewezeb op ie geVareu die uit dit rekenen op Indische baten kannen voortvloeien Hoevele stemmen zjjn reeds niet opg gaAn tegei het g bruil en van di t geld voor onze behoeften terwglin het verre Oosten n g zooveel te doen is om de Icoloniën nog winstgeyender t aken Wg willen nu niet wgzen op k t OB de billgkbeidcoaTordeten wfi willen volstrekt bet woord motderland niet nader toepassen wg willlen alleen herinneren dat het eigenbelang ons moest doen aËsien van die batige saldo s zoolang die voor bet moederland onmisbaar zgn ppi de inkomsten met de uitgaven te doen ilaitén is de toestand niet zooals dia behoort te ign Verschillende inkomsten zouden w dus willen prgsgeven en zeer zeker zouden reeds vele ministers hetzelfde hebben willen doei indien zg daarvoor een equivalent hadden kunnen vinden Heeft tot nu de belasting op iet gedistilleerd herhaaldelijk als equivalent geschitterd alles heeft zgn grenzen en dit is ook nfet deze belasting het geval £ en equivalent is alleen te vinden door het verhoogen der directe belastingen De grondbelasting die nu mim 10 millioen opbrengt zoude bg een goede regeling genuüdcelgk het dubbele kunnen opbrengen zonder meer te drukken dan ens haar invoering De patentbelasting in inkomstenbelasting veranderd zonde tot een bedrag kunnen opgevoerd worden overeenkomaig de jaarlgksche behoeften indien bg iedere b ootmg bepaald werd hoeveel percent van bet inkomen moest betaald worden De successiebelasting eindelgk zonde een aauzienlgke bron van inkomsten kannen worden als dia uitgebreid werd in de rechte Ign met vrgstelling van kleine erfsnissen Jaren lang is reeds op beUstiog hervorming aangedrongen herhaaldelijk ign pogingen daartoe aangewend enkele accgnsen zgn vervallen geringe wgzigingen ingevoerd maar de hervormiM zelve ifi niet tot slaadkS koaiea X cb wordt de nood akel jkheid steeds duidelgker Vele onzer behtstingen zgn veroordeeld en de uitgaven nemen steeds toe JJejenne en ondervms zeiden wg in het eerste stuk vragen dringend regeling die regeling zal Keld kosten en gem daarvoor is niet te verkrggen dan door een hervorming Van ons belastingstelsel Ongeveer twee jareli nebben de tegenwoordige ministers bet bestunr in handen gehad Wat is door hen gedaan om die gewichtige volksbelangen te regelen Wel is een wel tot regeling van het hooger onderwas tot stand gekomen voor het lager onderwgs is niets gedaan wel zgn pogingen aangewend om do defensie te regelen die pogingen konden de goedkeuringfvaa de meerderheid der vertegenwoordigers niet wegdragen wel zgn belastiijigontwerpen ingediend ons allen heugt nog de agitatie die in het leren geroepen werd door het voorstel om een belasting op de tabak te heffen maar die ontwerpen zgn weder ingetrokken Tengevolge van het verwerpen der wet op de militie beeft het ministerie ontslag verzocht Wg mogen de beslissing des konings öp dit verzoek niet vooruit loopen hoe dit echter moge zgn hetz de tegenwoordige ministers aan het bewind bluven hetzg zg door anderen vervangen worden de toestand des lands vordert dat de X ring zoo spoedig mogelgk verklaart wat zg loen voor het lager onderwgs hoe zg de defensie wil regelen en vanwaar de gelden zullen verkregen worden om in de dringende behoeften te voorzien Elk ministerie dat zich omtrent deze zaken niet onomwonden en duidelgk verklaart moge eenige maanden een kwgnendbestaan voortslepen het zal de kracht ihissen iets gewicbtigs tot stand te brengen het zal onverwacht instorten en zijn taak aan opvolgers moeten overgeven L BTJiTENLAJm Bulteiilaiidscli OVèrMt De aandaïht der Ff ansóhe politieke hlkuDen is bij toeneming gevestigd dp het wetscnliweip vitQ Wad dington betreffende het verleenen van academische graden Het schijnt bestemd om over het lot van het ministerie te beslissen Men heeft berekend dat voor en tegenstanders elkander nagenoeg opwegen eene gegronde berekening is das niet te maken een paar weifelende stemmen zullen den doorslag geven Wel zqn in de commissie voor dat ontwerp door den senaat in de afdeelingen benoemd 6 tegenstanders tegen 3 voorstanders maar dit bewqst nog niet veel ddar deze keuze afhangt van de toevallige samenstelling der sectien Dinsdag heeft in de kamer van afgevaardigden de vooriezing plaats gehad van bet rapport van den heer Tnrqaet over de verkiezing van den Bonapartist de de Mun te Pontivy Daarin wordeA een aantal teiten vermeld van inmenging der geestelijkheid f dï verkiezing en van pressie door haar nitgeoefend De conclusie strekkende tot vernietiging der verkiering wekte leiendige protestatie op van fle leden der rechterzijde Dit gaf den fiingeerenden voorzitter den vice president Eetbmont aanleiding tot de opmerking d it dergelijke protestaties ongepast zijn tegenover de p irlementaire commissie die het rapport had vastgesteld welke opmerking een levendige agitatie verwekte Door den beer Gnicfaard werd nog rapport uit gebracht over de qnaesties betreffende de rechtspraak der wetgevende macht die tengevolge van voorvalfen bij de verkiezing te Portivy waren gerezen De kamer heeft na levendige discussie het ontwerp tot het aangaan eeiier geldleeniog teu laste van de stad Parijs stingeliomeb en vervolgens hare zitting tot morgen verdaagd Het plan bestaat om indien het mocht blijken dat de begrooiiug niet meer voor 15 AngtistBs k iu orden afgelHnideié tegeu 0 Juli op reces te schelden ea dan de begrooting in eene JiaJRar zittiiig vast te sldleu Behi jk was de zitting der Pruisische k tmer van af v iardigden vau Maandag door de aaunemiug iu tweede lezing van het wetsontwerp betreffende de afkoopiiig van servituten de verdeeliugen de samenvoeging van grondbezittingen in Sleeswijk Holstein Door de Invoering van dat wetsontwerp zal een eiads warden gemaakt aan een feodaleu toestand die zeer nadeelig werkt voor den bloei en de ontwikkeling dier sChoone provincie daar hij den vnjen omzet van landerijen tegeliboudt In het heerenhuis werd het wetsontwerp aangenomen waarbij het gebruik der Duitsche taal verplichtend Voor alle autoriteiten ambtenaren enz in offioieele stukken wordt gesteld nagat door de Poolsebe sfgevaardigden nog een wanhopige poging was gedaan om ten aanzien van hun taal concessies te verkrijgen waarbij zij zich zelfs beriepen op toezeggingen van Friedrioh Wilhelm Iff en Wilhelm I De ongeregeldheden in België hebben ook de universiteitsstad Leuven niet gespaard Sedert eenigs dagen hadden aldaar gedurende en na de aoademi he lessen vijandige demonstratién plaats tegen studenten tot liberale familien te Leuven behooreude demonstratién die zooals de telegraaf ons meldde lot stoornis iA de lessen aanleiding gaven De hoogleeraren deden niets naar men zegt om die te verhinderen De ouders beklaagden zich bij den vioerector over de beleedigingen waaraan sommige studenten hadden blootgestaan De vice reotor heeft beloofd tusschenbeide te zullen komen Een plakkaat aan het gebouw der universiteit aangeplakt spoort de studenten aan geen liberalen of geuren in hun midden te dulden Een auder stelt voor heu in deu b m te doen De liberale studenten worden op straat uitgejouwd en aangerand Zoover kunnen in eea stad waar de wetenschap moest voorzitten partijdrift ea godsdienstgver voeren In de Dunderdag door het Engelsch Lagerhuis gehouden zitting hei ft de heer Bruce aan de Regeering geVriiHgd of zij er geen bezwaar in ziet dat de discussie over de Oustersohe quaestie door zijn voorstel uitgelukt op morgen worde gehouden De heer Disraeli heeft in antwoord daarop ïe klaiird de toegevendheid te waardeeren a n de Kegee ring in moeilijke omstandigheden verleend Hy belooft van die toegevendheid greu misbruik te zullen maken De groote mogendheden mogen bet op erschillen Jl punten uiti ei us iyn zij ign dit eveut tl