Goudsche Courant, zondag 25 juni 1876

De Permamente Commissie tot algemeen bestuur der lakén van het Ned Ia Ketkgraootsdup i in c S nader adres teruggekomen c haar bezwaar tegen het kerkelqk stempelen ran IsreiUetni sis loodanig s co in de akte vaa besehuldiging betrelTende Jnt Zq zegt o a rHet rtlato rtfen mag geea dekmaatel tqn Toor eea aaadaidmg die door U Eie sis eigen pgare van den ambtenaar wordt afgefceaid dus voor de justitie geen bdang hoegraaamd heeft fauders moest jaist ambtshalve op het geloof worden geletj en dea Israëliet ergernis geeft niet alleen om h iar lelve maar ook wegens het gewicht dat de ambtenaar door de overname van de tandniding daaiaaa tooat Ie abdaa 3 tenaL Twbwï K mt attiag t einKU on teWstcIling niet daarover ï j j 1 j l aanduiding van de gelaobbelödenis daa De M we t a Mi aog a l r de loop de g Israëlieten geldt iqut in hS er vv k wesdea ia dcKXimn afgehandeld nieï onbepaald sfkenrt W act algeaeenc stemmen aangenome j betreuren dat ondeThet bestnor vat va Koloniën heeft de hoop uitgedrukt y g weid ia het leven geroepen en toeMtsbm van d oorl j met Atehiu j reedsgvóór v ftig jana in het belaag a t loo oi Bsug 1 el ns wordt j giondwettelgke geiphdd is verbodai atUi IS du u vergelgkmg met het vonge H bndt hulde aao iet Indisch g gewesea hriefbesteUer aan het postkantoor te da di Kaa r ea de natM vertroB i Amsterdam stood Donderdag voor d anondiaOTents slAa ia de eaeipe van den landvoogd echtbank aldaar teredit wegens verduistering van geiden Hij had verscheidene quitantiën welke doorversokillende personen ter inning aan het postkantootwaren toevert o iwd overgenomen om betaling daarop e erlangen Een bedrag van ongeveer 600 kon hg niet verautwooiden daar hij dat bedrag tot eigengebruik had aangewend Beklsógde erkende de hem ten laaie gelegde feiten De rechtbank veroordeelde dehuuhondelgke raming j tot eoi oellnlaiie gevangeniastiaf va 8 aiaandea af tin yoat aameljk iat Iwt na de gebearteniwea te Konataatiuopel biUijk eo recbtcaardig wai om den Saltan niet cp osbebourlyke wijn te uvclliaaat auar tem den uuodi ea tfd te l iten om den ataat ran zaken te eadenoekeu eu een berioH te neme o ar den aeg welke hem ket ge lük te foorIwara eiB iH de beatuode moeilijkheden te geraken iSedert heeft de Sultan eene proclamatie afgekondigd waarbij eea aauieitie en aeharauig der lijaadeiiikkeden wordt toegestaau Men weet nog niets met ariierherd orer de ontrangtt wdke aan die proclamatie k ten deel gerallen De lympathie ia niet ftooi erenwd is men niet afkeeng daar lie goo nmesr genrraat een groote vetting der Henegawioa Tan nieuwen leeftocht heeft kunuen roomen aopder tegeastand te ontmoeten i e heer Duraelt gelooft dat de onderhaadelingen warden Toortgeaet maar het is bem onbekend ran welkoi aard g qa Zoa naagt hij ia dergelijke omstandighedea ecae dbTTiitif betuMlqk ign £ ea eukd woord kan HHedel jke rcrwadiungca doen ontstaan Hij stelt der at e aan het Parlement toor om is de afwacktwidt hooding te rolharJen totdat nen lekeikeid at hebben nqpem de uitwerking ran de tegenwoor dige handeluges der forte Hij belooft dat de diaoosaie srer de Ooslersi qoaeatie tów de siaiti an het Vésiaaeat lal plaats hebben J e Meer Uartiagton hoopt dat de diseostic door 4 Begacriag niet langer ül worden rertzaagd dan MOdicii 9 dat het laad de Begeentig oütiek kaaae Eugelsche regeering b rrijheid gestald Tas beiden was door de rej eering der Unie de nitlereriug gerraagd Het bl kt edtter dat aan het tractast door de ËugLlache regeering eeoe andere uitlegging wurdt gvgereu dan door di der Unie Vandaar de meds te ling ran den preadeat aat het congres ghteren geiaeld dat hf tot nader niet meer uiUererinK rragen zal tem op iiiidmkkelijken laat raii ki r Joogna binnenla dT GOUDl 24 Jani 1870 Foor de JOSG BEH VUEL e TEBUNDT die laoals men weet geheel aowhuldig gevangen hibbeu geietea voor doi moord aan Mevr van der Konweu ea hare dieaatfaode ia hS ons ontvangen van K 1 5e M te M l W Xe e aeitfitdea 0 3S Dr T 1 ÏS I Cü cea ie iMwriiit a S A Oifl S LWJ Totaal ƒ 6 60 Oader Saokiegging aan de gmn berelal m ans aas voor verdeie gifica De statatea vaa de Itrwiasrii ktthriiete Leesverceugiag alhier gwjgtkfri h hoauiU k betlait Be Oiw in Denemarkea x at hde laa er oe annfinaliaanter te worden De regeenag hedt ia de aieawe kamer nog minder aanhatiggs dan ia de oude De kamer staat gereed het ontwop ran militaire organisatie af te kearen net een BUitie raa waatroswea er fcj en de ngeoing is weder roomeiaeBa dit rotam eoroodig te igoem ren £ r U ft das geen siiweg orer ora oit deien doel f te gendiea teac door dca eea o anderen ta i aL Da aaasdie Benaat heeft met 111 te n 24 temBea W w ipe n t Teerstal na Silra tot geheele By fc e iii6 Tan de Baskisebe piiTikg iëa De Senaat heaft daarna de ootwerp eooatitBtie difnitief aai raoaea met 127 teges 11 ea het ont der eat w x M ti ea 9 na 3 Haait 13 £ 13 na Cmmmd na gm ata rf 14g Ia de nttiag der lir mirfcthaak te Bottetdam vaa Doadetdag stoad o a tcRcht i A wsneade alhier beaeja vaa Terw néia r vaa fc B f i r ir beamhtoi ia ha tnefrac hamer haetie BKh IS dagïft gei 1 gaaafig weder Vt fasieleorps der S attei ciek a s Xiuaiagnaad tea hai eht ar op het I pkia bq de Eanme doea kaerea Terwgl m met tauejin api t rfa a het ami eorpa der S e h aH g g aa daa Mefaaea na fawea geeft a wna af iMk Iwarfci idwhiid de apiaiikiiii dat er wd gsaÜtoe piaaMKx aar het BBBeJworpa nefc kü doos haoiea b r p de nioce Mjnft de fooffecaaade Mancwe MB eaa iBa kar Ptaiherfad Hayea docc de aqpoMi Oe aam waar lIaaada Ta i aaack sai siia ia Mm aaveaóe vaa Oacuaati oaUags wod je i fela Jt iritaea faaeatnteiadidsstvoorhetrreaideaasehap is votgaMilV tt üopaAisdi woordeabodc na de ou a giaAA p hrkftaw Mn w l n It fa itt de giK Unie gebonm 11 Oetotar 1S22 ia dea ataat l oada i n iiaito i ent Doaderdag Ï2 Jaai ftio 5 ïtadetide ia de Rcfctea ea wtA Uf ie Leidea geamveerd Hdk eea spoed ea dat aogMjaiigoi iseM Wferfsr na de stad rjamwati d ia de ceaw vaa Howa jUUi Omftlf Door de staats eoooaiiaie vaar het geaeesknndig ia Dooderdag tot arts bevorderd de heer Th med dcetanados Ia IMl hi t lutbrekea vaa daa imgjMof tMHl hi aufoor in het 23ate p gtmeat vifwSi ers OUa ea ia hetidfiie jaar wetd k tot koloael Ia 1S 4 waa kq heigada g ri en si Hij wwi tmm gelcccea tot a grraaniigde ia hst State Dnadsadsg fi waéa te Bcrg AaOMeht verpacht wM hii o a üd raa de nn M mi issi F de wa en hooüandea vaa het hargertijk armbeatunr der titatt vaa hndrryn ea p w a idral ea die vaa den polder De eerste brachten op 1821 oar de hifabothedt Ooi a het h attiag Baar ia dea aoaer Un mm m lyt iiil d i g Sedert was hq go ai dea alaid QUa da is de riagiaal wd l der 1 arsMfhiindiyiiilhiiil spade 3S3 meer iu ia B75 en de laatateu £ 78 de levels Bc wetd naa ea faoer mit ia 12 penceèea Ie Wt var twtt aadeae yy am bet healSBr ia draogiaakerq dea Tempel f ienad tte aa asaa nader de yiiii liin Beeow k en Zwaumerdam is Gïstena weiden te Berg Apbadit door het I de Krimpeoerwaard aanbesteed oadethoadswetkea der dqkea en de gint Het maktn der gebouwen voor Tien biljetten werden inwas de heer A de 44 8S6 Laagste de te Waddiniveen voor Ï5 4f0 ÏS het werk gegnad k hat aca daar piceairi HsMBe ineehrqver aict ah Bnamr f Baart e l fa gm iii voor Bhiar ees wana heer i Il lhiaati te Waddinx de liilaiatia der Jahaftaates ia de i aat ahi CaahBag i Ba d ladiJ iTie ogrtwffeld den oorlog met zd lea ta4e breagen I e h cr Fabios dacht ov r dea toestand en hoopte spoedig hm canie vsnr dev ramp ea deade voor Indiê im Sidulaad waaeabtop bitalenu apdebegindiging die aiet veel si rijft of ptsat r asit mm hoaddt en doortast De erkea werdea in 2 peroeelen aanvoor S6S25 ea de levering vaa a jvoor 841 De Eerste Kamer heeft n hare dtting van Doaderdag al de aan de orde gestelde ontwerpen waar ouder dat tot verlenging der teimijcen voor de op teveriug van de werken van de Amsterdamache uBaalmaatsehuipij aAngenomea Ia de litting ristem cija reeds iagekomea al de ntwerpen Doodaxlag door de Tweede Kamer aan J genomen De ejndvealagea öa nitgebtacht over I versehiUesde ontvrarpen dte aan de oide gesteld lijn na afloop van die welke heden inlleii worden behandeld Xaar men verneemt heeft H H de Koningin een praehtve tent doea vervaardigen on daarvan geduread het badsaiaaen aan het xeatnad gebmik te maken Die tent ion gisteren reeds n opgesteld enals knninklgke tent met de KederiandsAe vlagprijken In de laaWe vOKadning vaa het hooldhettaar van het Nederlaadsefa Proteatmtenbond is besloten dat oe algemeeee veijfadering en de vierde Frotestantendag die in da jaar te Arnhem tollen gebonden worden oji den Slatea Oct ea den Isten Nov Cttlkn plaats hebben Be leer flooyksaa Heidereebée predikant te Nqmegea is van het vonnis tot aebor iug voor dëa tijd van sea weken door bet iUas ikaal Beatav vaa Nijmegen ver hen gereid w het niet houden aan de vaarsehieven vragea vi de aannemiBg in hooger beroep gekoiaen bjj het Prov Kerkbeatour na Gtldetknd Sedeilandsd Kettia viade eereistiren gedat tenis van rijn 25 iarig bestaaa Het Eraf van dea stichter W H Sariagar wenl beiodit eene feestrede nd litgespiokeai door den oamiasarispreti dcat dr E Idnrillaid in het bedehnis der kcdonae de voonrerpca acfdra heztehtigd bestemd voor deia het sifmt Ie hoadea veriotiag de VnrsehiUcade aaboehtea sreidca aaaaahoawel k voorgetteld onder taii fea m ca toepsascbjk lied osderschadeacspcka om pryaeu werdra duor de jonge nitgevooil ea met het abtdea van vnnrw werd defetttabg die blijkbaar op de aauwtzigen ees looaangenamen ab vetheCeaaea iadrak gemaakt had beslotea Oader de nilBanaingea die rnea in SebelreBiagn wil iav iefea behoort het doea van tochtjes op see Becds vru werden deswege proerea gdwian iaik het Uevea toca sseer op scfaself staande pogiugcn Thaw khbea W Irfa A Eog tweeseer bek aae Badiedea een geheel aieaw pkizierraarttiii je does faoawro dat Toor de hadiaridtiag gestationeerd blijft Mt v artaigje voldoet naar het oordeel vaa A kondigen aan alle vercischteu en is vtjgen de aieaw vindiag voor de kast ingericht voor een deftigtal personen Het levert oader de feiding van gmoewiden errarea nrliedea alle waarborgen voor veiligheid op ooals de proeftochtjes daarmede reeda gemaakt hebbea bewcxea Men hoedt het er voor dat bq gunstig weder niet weinig gebruik lai worden gemaakt van dcae gekgeabeid om eea nnr een pleizteitochye op de wateren vaa de Nooidaee te doea Het bierreThratlt ia Beieren is jaarlijks gemiddeld 484 lite P hoofdi Het gemiddeld cijfer voor Neurenberg is 401 liter voor Munohen Ei O liter en voor Ingolatadt 1000 liter per hoofd In het algemeen Poliüeilai heeft den heer Offider van Justitie t Leiden zijn weusch te kennen gegeven om te mogen weten de namen en woonplaatsen van ken die lid aija of geweest tijn van eene noogciiaainde verdeelingsvéfeeniging gevestigd te Oudshoorn onder den naam vanr Vereeniging ter bevordering van nijverheid en kunst directie A de jraauv en A Dam en venoekt tevens iulichtingen wanneer de toetreding heeft plaats gehad en o door de d ectie die de onderneming schijnt te hebben opgegeven restitutie van contributie is verleend De gevraagde inlichtingen kunaen geger worden aan het Bureau van Politie alhier Aangaande de droogmaking van het zuidelijk ge dselte der Zuiderane meldt men uit Kampen dat de zeer uitvoerige plain en teekeiiiiigeu ouder leiding vaa den iugeiiieijr Leemans aldaar worden vervaardigd eu zoo spoedig mogel k aan de goedkeuring der Regecring zullen worden onderworpen Als bizonderheid worden vermeld dat behalve de 134 boringen die vroeger onder beheer der ingenieurs SSeltje en Beijeriuck ziju verricht het vorig jaar door de Regeeriug p m ƒ 9000 is besteed tot het doen van 274 aiuUre buringen onder dlreofio vaagenoemden ingenieur Leemans en daardoor voldoende is bewezen dat het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee over het geheel puiken bouwgrond bevat over een oppervlakte van p m 195 000 hectaren Het plan der droogmakuig 18 uitgaande van don vasten wal nabij Hiikhuizen in zuidelijke richting atïhter Urk om eu vervolgens met eenige kronkelingen aan te sluiten aan den Ketel nabij Kuuipeii De noodige kanalen en trekvaartcii worden aaiigegeveu eu voor uitwateriug is behoorlijk gezorgd De plans voor de uitvoering die alle ksiia van sligen fieeft ziju zoodanij geregeld d il de afsluitdijk in peroeelen zou wordtn aanbesteed evenzoo het bouwen van de waterraaohiues opdat het werk de krachten der Nederlandsche aannem rs niet zou te boven gaan en men van een goede uitvoering zij verzekerd De genomen maatresrelen vinden hun grond in den uitsUig der droogmakiug van het Hyirleminermeer en de uitvoering van het kolossale werk der doorgmviiig van Holland op zgn Smalst VergadsrinK van den Qetneooteraad Op Miun w 23 JINl TegenuoordÏK de heer vnn Bergen Ilxendoorn voorz sa al de leden behalve de heer I uijten De boIuUb der longe tergndenog orden gelesea en gearresteerd 1siiekoiii Q ia en wordt geleien het rapport der eonimiuie in wier handen wna gealeld de rekening van het laraelttiach Armbeatoar dienat 1875 deze ia nsgeaten en ia orde beronden WMrom tot goedkeuring coocludeereDdt ter iaie eene missive van hh Gedeputeerde Staten dezer provincie guedkeareiide de sannentiDg der portefeniUe met stukken het archief betreffende sogeboden door den beer Scbellcma e a Nolif B en W doen in overleg net den diatrlcta achoolopsiener en hoordonderwijzer der tweede armesachoül eene voordracht tot holponderwgrer waarop gcplaatat is da heer A Byvoet te Harderwijk gebrek aan meer geachikte aolllcitanten beletten hun een drietal aan te bieden ter viaie n benseming in e ne volgende vergadering wn adrea van H Smit te Oonwalnia mededeelende dat hg door HH Gedeputeerde Staten ia henoeind tot gaarder der achscpvoartrecbteo aan de Matlegatatuls en verzoekende ook door den raad aangesteld te worden met den ontvnngat aldaar van datgene wat de Gemeente betreft ter viaie en benoeming in eene volgende vergadering en adrea van H Fsau verioeksods een atnk grond tan de vest in koop dat thsna door hem in bnur wordt gebmikt en wurvan de huur met 1 Juli eindigt wordt geatcld in handen v a B on W ter Sns van herieht ea raad een adrea van achipper A Kaptein zich beklagende over atankvsrwekksnde bestsaddalen in de onmiddel jke nabghetd zijner woning ook in verband met de gezondheid de Voorz deelt mede dst hiertegen bg de politie verordening ia voor xieo atett voor het adres te stellen in handen van den Bargemeeater waartoe wordt besloten eene muaive van den heer IngenluilT ignen dank betni grade voor het hsn aangeboden geschenk wordt vool kinnisgSfing aangenomen Aan de orde is een voorstel tot goedkeuring der rekening en versntwoordiog van het door den kassier der bank van leening gevit rd geldelijk beheer voor het Jaar 187S en 1876 dit wordt algemeen goedgekeurd Een voorstel tot het geven van vacantie iu de namiddagaohool hg eene warmte van 78 il 80 graden Fahrenheit de Voorz deelt mede dat dit vooralet door B en W woidt gedaan op adviu vaa de Plaatsetgke Schoolcommiaaie de heer van Straaten wil het uitbreiden ook des ooods voormiddags de heer Post Drost wgst op de goed ingerichte scholen wil het minstens op 80 graden stellen de heer kist is het eens met dsn vorigen spreker en meent dat do thermomelera dan bniten de achool geraadpleegd roneten worden de heer Fortugn DrooglWver acht het beate het aso de Schoolcommiaaie over I latea ssneer ds school gesloten lal ign dit wordt algeawn geedgekenrd Het adrea van don heer J J Grootendorat betraffeade de helssting op de honden ds heer van Straaten heeft de verwdening geleun en er niet in ijevsaden dat er restitutie kan vsrlcend worden mur ook niet dat het verboden is wil ratitatis voor eea half jaar vitlSsnsD de Vooriitter beroept zich op d veror4ening dat de lasd daartoe onbevoegd ia de heer Sasl is het ia dat opsieht met B n W eens de hser Meaiepaker as hel wettelijk met den heet Snel eena maar vindt dat het in de verordening moest opgenomen worden waarom hg atraka een voorstel dieoaaDgaande zal doen daarna wordt het advies van B en W in rondvraag gebracht en aa ènoiaea mèt 13 tegen S stemmen die van de hoeren Prince Kranenburg en van Stresten e n vooralel betreffende het maken van de overdekte apeel plaat in het Weea en £ lemoezeniershilla B en W atellen op vooralel van den Gemeeute Bonwmeeater voor het door den tegeowoordigen aaancmer te doen bewerken volgens tarief na korU diacoaaie wordt eenparig goedgekeard het vooratel van deo heer Samaom tot Jiét aken van trottoira langa een gedeelte van den Kleiweg de beer Samsom wederlegt het ropporl van B en W nadat vele leden het oord hadden gevoerd n er op gewesen hadden dat er nog zier nuttige ken J dienden voor te gaan eer dat men aan verfrooiing behoefde te denken ia het voorstel van den heer Samiom in stemming gebracht en Sftfewexea met 15 tegen 1 stem die van den voorsteller Als un komt iu behandeling de concept verordening regelende het toezicht op de huizen van ontaeht artikelegewijze gelezen wordt die m zgn geheel met algemeene stemmen goed gekeurd De heer Messemaker hel woord gevraagd en verkregen hebbende stelt voor restitutie voor de helft te verleeoeo wanneer een hond in de eerste 2ea maanden vao het jaar door de eigenaars wordt weggedaan dit voorstel genoegzaam onderstennd wordt dadelgk in behandeling genomen en na eenige korte discussie aangenomen met 11 tegen 6 vlimoien die van de hh Noothoven van Goor Post Droai Virolj Bemg eo den Voorzitter Niels meer aan de orde zgode wordt na machtiging om aan de genomen bestuiten uitvoering te geven zouder resumptie de vergadering gesloten JJ I f It If I I p 1 i a Burgerlijke Stand OEBORE V I 21 Juni Maria Geertrulda ouders K 1 Spernaaij en H van dor Kiat 22 Aaltje Johanna oudere 1 Koogroan en K van teenwen 23 Geertrui Jacoha Ottdcra A de Grogl en J Schoonderwoerd OVEItl EOËN 22 Juni C Ukerveld 3 m OVDERTROUWD 25 Jun J H van Kleeff 26 j en V e Verspng 25 j T Jaapera 80 j en M Zwambach 20 j C van den broek 28 j en M Jaapen 24 ADVERTENTIËNs Voorspoedig bevallen van een Zoon J M SPEÜUT BOcHNisE Gouda 22 Jnnj 1876 Voorspoedig bevallen van eene Dochter M C FAAU RtJiJOEBS Cfpuda JaoB 1 876 t Iledeu werd ons een Zoon geboren CHBISTÏAAN ABRAHAM I J D EMBIS I I f I Hi SMElS HoKNis Gouda 23 Juni 18to Al degenen die nog ieU te vorderen mochten hebben van den Heer As VRIJLASDT worden verzocht vóör ofopden t Jull a a daarvan opgave te doen aan deo Haer Attij VRIJLANDï zullende later inkomende vorderingen niet valideeren Mc Ufvrouw 8WITZKa op de TIENDEWEG VRAAGT EENE iMevrouw de Joiig Lmieau Laan Copes v CattenburcU i te Hoge verlangt tegen 1 A ug a s EEN TWEEBEOFLINNENMD P G goed knnnende streken en de droge wasch opdoen en van oède getniglchriften voorzien Franco brieven of in persodn Mevrouw PBINCK Rattensingel vraagt met AUGUSTUS eene TWËËDË MEID P G goed kunnende Naajen en Strijken No 884 der beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgave J J H KBMMER te Utrecht il heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda J f Mejnfvrouw KAÜLING VfiAAGT tegen AUGUSTUS of eerder ieill IJ lilS bW Gouwe C 242 Vuurwerker Een BEKWAAM VUURWERKER kan dadelyk voor vast geplaatst worden bvj L B VA K ES te Gouda Occasie Pianino Voor ƒ 360 te Koop een uitmuntende weinig Bespeelde Schuinsnarige PIANINO groot model uit ees der beste Fabrieken waarvan de Magazflnprjjs 900 is Adres P W BUSCH Lijnmarkt 70 Utrecht VimiLOiiiW Een ZAKPORTKFEUILLE met eenig GELD daarin die dezelve terug bezorgd zal beloond worden Adres bfl KOK VRULANDT Boekhandel Gouda itmiim kannen dadelijk vast werk bekomen tegen hoog loon en bepaald overwerken bg J YPELAAR Jzn te Gotida Openbare Vcrkooping op WOENSDAG 28 lUNIJ 1876 voorm tos 9 ure vóór en in het huis aan de Turfmarkt WiiV H n 158 te Gouda vnn MEUBELKN en HUHIUAD van KOOPMANSGOKDKÜEN bestaande hoofdzakelijk in gröate Partijeij MESTLÖMPEN SNIPPEHPAPIEB HOEF SMEED en ander IJZER GLAS BEENÖB REN nz van WINKELOPSTAND enz Dtagfiê voren van 2 5 nur te zien Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda OpehbareVry Willige VerkOopj te GOUDA op MAANDAG den 26 JÜNIJ 1876 des namiddaga ten 1 unr in het Kc ehtiis dk Harhonib op de Markt te öoudo van een Hecht en Sterk H TJ I S met SCHUREN BRVENen verderen GROND staande en gelegen aan de Turfmarkt wijk H N 158 te Gouda Te aanvaarden 1 Augustus 1876 Nadere informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddmxveen ten wiens overstaan deze Vetltooping zal plaats hebben ÖMÈft WA 4RBORG van een zeker sncces worden ingevolge de nienwste uitvindingen geslachtsziekten van iederen graad goed en vlug genezen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geblevene Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen uitvloeiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de stipste geheimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O von Kleist BERLIJN S W Jerusalemstraat 9 O Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wij verzoeken ons op te geven worden per ommegaande de vereischte geneesmiddelen t geK0ud n t ji i if