Goudsche Courant, zondag 25 juni 1876

2 l i sca iMTT0DE m mmm k Woensdag 2S Jniil 1876 1847 15 CENTS PER GLAS RcstatiraUe RHfJ SPOOR Joh INdC van Küikon REST AURATEUR holLa dschë worden vervaardigd en ingezet doét J Jf TE PAS MecanlchJB AaierlcalflL te Amsterdam X NDERDAaS van ta t i n i feii N iL Si H r Algemeen meisjës Tvröüww Maatschappij van YevensverzekeriDg Opgericiit en gevestigd te Botteedam sedert 1828 en I83S voo K iTeeS o öden of op en STBETEN O Agent voor GOUDA GÖUDSCHE COURAWT Nienws én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken wrf Kantoor Tarfinarkt H 280 W A lÜ LAROCHE De inzending van advertentiön kan geschieden tot één aar des namiddags van dm dag der uitgave van kllAÈtPELIËX en HOLJU Apothekers te Zeist 18 het volkomenste aller Kina bereidingen van een anneenamen maat I ju wassenen gebrek aan eellu t lee Ue pij verUr g zennwziektem veïe ipgn aangezichtspjjn enz = en veie kraambed koorts en hare gevolgen enz barer gevolgen als hoofdpgn xiekte of kraambed koorts ei o R J öe t d e Courant van 20 SrptT 74 wordt deze bereidinir ten zeer U dnn J Redactie aan HtJ Wedic aanbevofe als ook de UZERHOUDENDE gnivrLABOCHP genMJ ros ofbleek e t tenn a i keid grooU ta aku bloedsyebrek k t irvan SS Gouda C TnTM f AA i S V K h h Apotheker ► O P M W BAJ5LUB Verder m de meeste Apotheken te bekomen na taart HH WÏnkeïierB PCIKÉ KWALITEIT mmwm r lM PEiJZBN steeds VOORHANDEN bij BOEK TIIIMEB8 HANDELAARS IN RAlP enPAfENTOLtEelc KANTOOR en BERGPLAATS MEERMAIVSSTRAAT 37 ROTTEÜDE r I jPKERFHAPJlAilT riD ROTTEBDAJM Pakhuizen A4KBËSTË I 6 Op DINSDAG den 27 JUNI 1876 des namiddag ten 3 ure zal in het Koffijhuis fj J Bestuur van den Polder WILLENS worden aanbesteed Het maken en inliangen van twee stel nieawa SLUISDEUREN aan net Schutverlaat van dien Folder nabij liet Kfl fihnis de Kap iienevens eenlge andere verken Het Beitek en Voorwawden ligt van af heden ter lezing ten hniia van den Secretaris des Polders den Heer F HERMAN PB GROOT aan den Tiendeweg te Gouda AFDEELING Woerden en Omstreken TentoonateUing van PAARDEN yjaj pLüimgedierte landboüwwèrkTüi GEN enz op WOENSDAG den 23 AUGUSTUS a s breeder by Biljetten omschreven De namiddags HA RDDRAtERlJ door PAAÉDEN van ZESSEN KLAAR ombélangrgken Pr s en Premie Den 30 AUGUSTUS VERLOTING van opÏ A 8 a n ochte PAARDEN KOEIEN LANDBOüWWEBKTUIGEN enandere joorwerpen Namens de Afdeeling voornoemd C È VAN DM QUAST S8CBETAKIS E m m mm KOSTE TIENDEWEÖ D 93 Teelt zich aan tot het leveren van KONINKLIJK BEIJERSCH 18 S BOSCH en MAASTRICHT 12 FARO IA DUBBEL PRINCESSE lo GERSTE 9 Cents perKmik Eiigclsohe Kinren van Bas Co EXTRA STOUT en PALE ALE 20 Cent per Halve Pleach Bestellingen worden ten Spoedigste bezoigd GERHARD VAH HALL AG 339 Ileerengracht AlMKSTCRDAM hebben uitsluitend steeds in alle courante afmetiügen en billijke prflzen voorhanden degerenomeerde CIRCULEERen MOLENZAGEN it de FabriekvanGEO NAYLOR kn Co te SHEFFIELD Opgaaf van prflzen worden kosteloos verstrekt sSëdMT Oit de HAND TE KOOP een van onds gMBoomeerde een goed bestaan opleverende in volle werking zpnde GROF HUIS HOEFen RIJTÜIGÖMEDËRU op een der beste Banden te Érou ii te aanvaarden den 1 Augustus Adres met franco brieven onder letter Q akti het Advertentie Burean van A BRINKMAN te Gouda iTTËRzijï Beartechlpper Op s Gravenhage S Sr Èr Tr f Midagmorgen ten wZJ HIER VEETRlK Tm d Woenadaggmorjteng te RETOnRNKlijRBv Öood Drir ü ATBmikïS ECHTE EAU des FEES ifckroond op de Wereldtentoonstelling te Parus l Mr f 1 0 i bij Ch TAN VIVE Jr en B 8CH0LXKN Co ffeur Haar en Baard verwan in Blond Bruin en Zwart zonder Hiiid of Linnen te vlekken als men de Hacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 imm mm u fraio verzenden op franoo aanvrage n lOü vaiï i i iikir Ketulgschriften v gelixkkig genezenea vuürzie Uittreksel t Dr Airy s Watuurgenees i b eiken Boekhandelaar verkrijgb iar Kesleld wenscht te overtuigen outbiede het ülttrek Sel aRlohter s Boekhandel te Nijmogen i w ieen zieke verzuime het zich met de i T verzuime net zich met de te t kti I Ji a e COÜKANTEN worden d a d e 1 ij opgezonden dog den Boekhandelaar A Brinkiüan te G Ma Ben aftchrift Is v61döende De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 76 filuieo per post 2 BUITENLAND Bnlttnlandseli Overzicht Van lie lyden komen van de Fransohe prelaten veraoekichriften by den Senaat in waarin op vi i werping van de ret op de academiwhe graden wordt aangedrongen Het lot van dit ontwerp blyft twijfelachtig ohoou men algemeen verwacht dat het met een paar atemmen meerderheid zal aangenomen worden Het ia te hopen want aanneming ran het ontwerpWaddington beteekeut geregelde ontwikkeling der nieuwe inatelliugen en zal Frankrijk behoeden voor avontuarlyke proefnemiogen en politieke verwarring Het is wenaohelijk dat de ComnUMie die zooals men weet nit een meerderheid tegen hei ontwerp is aarnengeateld niet bealuite de behandeling te vardagtsn U a M ie gmotit totaMkOMM hoe bet r De oommiwie behut met hel onderzoek van het vooratel dat ataking der vervolgingen van de oommunemauuen aanbeval heeft Djiiderdag onder geheimhouding beraadslaagd Zooveel is intuasohen uitgelekt dat binnen kort een brief van Mao Mahon in bet Journal Ofleiel zal veraohynen waarin de ministers van justitie en oorlog worden uitgenoodigd alle vervolgingen te staken voor deelneming aan de onlusten van 18 Haart alleen mlsdryven tegen het gcmeene recht uitgezonderd De minister van justitie heeft daarop der commissie verzocht hare beraadslagingen tot na de venchyning van bovengenoeniden brief te staken üe oommissie beeft echter hierin niet veel lin Ze wil de vervolgingen niet van het uitvoerend bewind afhankelijk maken maar de zaak door de wetgevende macht uitgemaakt zien Men heeft volle vertrouwen op de goedertierenheid van dezen minister van justitie doch hg zou eeu minder goedgunstigen opvolger kannen krygen die zich door de beloften van zijn voorganger niet gebonden acht en om die reden dringt men op wettelijke regeering aan De poging der Bonapartisten om zich door verm ndenug der belasting op den wyn de massa tot vriend te maken ia mislukt De kamer heeft het daartoe atiekkende voorstel van Uob Mitohel niet in overweging genomen Tooh slechts met een kleine meerderheid 207 stemmen tegen 193 Vele republikeiuBchc afgevaardigden die de vyubouwende departementen vertegenwoordigen hebbeu vwSrge temd De heele zaak was echter blykbaar een Bonapartiaohe mauoeurre Het Pruitische heerenhuia heeft Zaterdag de beraodsUging zoowel over de stadswet als de wet tot regeling van de bevoegdheid der verschillende besturen ten eifide gebracht in beide wetten zyn veranderingen gemaakt die zeer belangryk afwykeo van de Landdagabeslttiten zoodat de hoop op het tot stand komen niet groot is zoowel het centrum als de Fortschrittspartij hebbeu vro ger in den Landdag die wetten reeds bestreden zoodat van hen geen toegeeffykheid ia te wachten de nationaal liberalen hebben een voorloopige vergadering gehouden waarin besloten werd de veranderingen van het Heerenhuis niet goed te keuren eenige afgevaardigden van andere fracties zullen nog eenige bemiddelingsamendementen beproeven maar de kan van slagen is hoogst gering ook de rtgeering schijnt blijkens de taal van de offioieule bMea de watten zoo goed als te bebbeo opgegeven Kr komt bij dat de leden van het Heerenhuis zoo slecht waien opgekomen dat men dk oogenblik vreesde dat de vergadering zou moeten eindigen Waarschijnlijk wordt de zitting overmorgen gesloten De Serviërs verkeeren weder i meer oorlogszuchtige stemming Gelukkig dat Bngelauds tusschenkomst BosUnd belet deze stemmiig te exploiteeren De Hongaarsche Begeeriug foo meldt men uit Peat heeft naar de Serriscbe gewesten van Hongarije koninklijke commissarissen gezondaa vermoedelijk om te voorkomen dat de 8errisch4 onrust derwaarts overslaat of liever bedaokelyke verhottdingeu aanneemt Te Belgrado beweert meBj dat van daar reeds manschappen zijn aangekomen e als vrijwilligers dienst zullen doen Men spredit van niet minder dan 5000 man wat wel onwaarjreien zal De Hongaarsche Kegeering heeft het toeidit op degtenzen vetwjherpt en onderscheidene perfenen gevangen doen nemen dte ry willige gi f ten iad jmel en De HosriscTie dagbladen zyu nog aliqJ VerBö en óplünge land fn een telegram uit Pctenburji wordt althans beweerd dat de Ttirksche troepen ianx de Servische grenzen zijn vtrsterkl en dichter biji en i trukkeii wat te wyteu wezen zou aan den krachtigcn steun duor Engeland aan Turkije verleend Men zal wel doen met dit ollea niet als onomstootelijke waarheid te beschouwen Volgens een brief aan de Standard leidt de nieuwe Sultan een zeer eenvoudig leven Allen die hem in zijn vroegere nooden hebben bijgestaan heeft hij dankbaar herdacht en voor zooveel mogelijk hunne opofferingen vergoed Zyne vijanden iaat hü met rust Oogenachijiilijk zegt de correspondent is de nieuwe Sultan een zeer welwillend man en men kan z gen dat hy zy ne IU peering met veel bezadigdheid en taki is begonnen Men kan slechts hopen dateereeiiigen tijd hetzelfdf gunstige getuigenis kan worden afgelegd en niet ook hier het spreekwoord omtrent do nieuwe bezems toepassing vinde De zitting der Deenschc vertegenwoordiging i gesloten nadat de Kamer eiler een votuin van wantrouwen in de regeeriug had uilgebr icht BINNENLAND OOÜDA 27 Juni 1876 De opbrengt der collecte tot styving van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst hier te lande beeft in deze gemeente opgebracht etne som van 129 18Vs V Door Mej C C van Meerten onlangs alhier overleden is vermaakt aan de St Janskerk alhier een zitbank van 4 plaatsen en een certificaat NWS 4 pCt groot 200 onder voorwaarde dat op de bank zal geschilderd worden t woord r Metrlen en dat de plaatsen bjj voorkeur aan predikantavrouwen predikantsdochters of andere vrouwelyke familieleden van predikanten zullen worden in bezit gegeven en wel 2 gratis en 2 voor t gewone eitgeld Te Alfen a d Byn zijn in de nfgeloopen week door het kantongerecht twee veehouders iider tot eene geldboete van ƒ 26 ADVBRTENTIËN wordengeplaatrt van 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afïonderlflke Nommers VIJF CENTEN De Eerste Kamer heeft in hare zitting van Zaterdag het ontwerp tot wyziging van het üiriel oassatieprocea aangenomen met 18 ffegen 2 stemmen het ontwerp tot intrekking van het decreet van 1809 omtrent kerkbbrieken met 25 tegen 4 tarnen na vry uitvoerige d scussien Het budget voor oorlog in verband met de vestingwet gaf mede aanleiding tot discussie waarby ter sprake kwam de abnormale toestand t w dat men eene definitive begrooting tegenover een demissionair minister had te voteereii LichteHjk kon zijn opvolger daardoor worden belemmerd Anderen hadden bezwaar tegen het eindcijfer zonder behoorkjke organisatie der stqjdkrachten De imnister geloofde niet dat zijn opvolger gebondiyi zou zijn Hy had niets nieuws iu dele begrooting opgenomen Ten slotte werd de vestingbegrooting aangenomen met 21 tegen 6 stemmen en het oorlogabndget met 18 tegen 9 stemmen Nog werden met algemcene stemmen aangenomen veracUUeBde antwerpe auondsr dat boudeude uaikie bepalingen omtrent de belasting op bier en azijn Iu de zitting v tu gisteren heeft de Kinur de 14 aan de orde gestilde ontwerpen aaugciiomen iurouder dat betreffende het tarief van gerechtskosten in strafzaken Daarna heeft de Kamer in coinitégeneraal behandeld de raming der huishoudelijke uitgaven voor 1877 De Kamer is tot nadere byeênt roeping niteengegaan Na de behandeling van eenige rapporten van maer huishoudilyken aard werd Zaterdag in de algeniee e vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunde het eerst befiaudeld het voorstul van het hoofdbestuur om de noodzakelykheid uit te spreken dat eventueel bij het lager onderwijs in de gvmnaitiek onderwqs worde gegeven en dat aan de gymnasia datzelfde onderwys als noodzakelijk worde verklaard Het uitreiken van duplicaat bewyten van varrichte vaccinatie werd daarna behandeld De vergadering zal zich niet wenden tot de rq eering om de belasting op de zeep en het zout af te schaffen Het voorstel van Friesland betreffene het doen onderwys geven in gezondheidsleer aan alle kweekscholen voor ouderwyzers en onderwijzeressen en aan alle hoogere burgerscholen werd aangenonien Qet voorstel om de vaccinatie in Nederland verplicht te do o ziju werd aangenomen met inlassching van de woorden in het eerste leveusjoiir Naar oe in ou land bruikelyke volksgeneesmiddelen enz zal ondeisoek worden gedaan Tot leden van het hoofdbestuur zijn benoemd dr Kapteyn en dr Aghina Hroningen is gekozen tot plaats van vergadering in het volgend jaar Als een bewijs dat de naamlijsy es van sanstaa ministers uit de lucht zyn gegrepen voert het Da aau dat de directe ur van bet kabinet des Konijneeu verlof van acht dagen heeft gekregen en oji Z M zelf eerst den 4deo Juli van het Xoo in d Haag terugkeert De conservatieve en katholieke fraotiin gevan elka der om strijd de schuld van de crisis Hadden d negen ultramontuausobe leden y66r ia plaata vaa tegen art 1 der militiewet gestemd dan ware dat artikel aangenomen zoo beweren de eonservatieven volkomen te recht Men behoeft slechts op te tellen en af te trekken en dan komt het precies nit Neen antwoorden de nltramontanen daarop in ie Tijd Wy hebben alles pjflaan om art 1 te redden door onze amendemeotep Maar gü ooi aen a iev