Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1876

vaart uut t TCtden met ilt 1701 wan vm deu heer HaStaar a ook niet met de ÜUOI au den heer Tau Namen Gij witdet met oweu minister Heemskerk 3900 OMa het onderste ait de kau eu het lid viel haa op deu neus Zes of leren ver hebben da ameademeuteu doen rerwerpea en toen waa ook artikel ééu reroordci i l Ojk deae becijfering is rolkomeu jttst Toch hebbeu Vy ééa aaaraerkiug op al die betekeningen Stemt uieu iu de Kamer bij de gearichtige uae8tte der veihoogtug van het conti gent orer devnug Vist nt het Miuist ie het liefst afo hoekunnen irij h t kabinet redden of over de Traag Wat eiscbt aland rerdedigiug Samd Door de afde ng Zwolle iraa het ifed Protestauteubond werd het rolgeade adres aan de Sjnode der Ned Uerr Kerk opgesteld dat eeaige dagen ter teekening cal worden nedergelegd De oudergeleekenden lidmateu der N ed Herr gemeente te Zirolle namen met groote bcdangstelUog keunis ran het voorstel door de Synode des rorigen Jaars gedaan met betrekkiug iot de rragen in art 39 Tan het reglement op het godsdienstonderwgs bij de berestigiug van lidmaten loorgeschreren Zij geven iiij deie hun dringend verzoek te kennen dat hare rergadtriug moge besluiten het Terplicht gebruik dier vrageu op te beffen Meenende dat het OTeriwdig is loor b de redenen te herhden waarom I j een aanzienlgk deej iler predikanten en gemeenteVden iTan de Ned Hcrr kerk gewichtige bezwaren legen het sielleu Tan dergelijke Tiageu bestaan kejtalen tg rr rich toe hunne hoop uit te drukken dat de bedenkel ke gcTolgen die de handhaving ran het erpiigt gebruik dier vragen soa kunnen na zich aleepca door u in erustige orenreging mogen geaomea worden Te Gladbdch Irok flezer dagen ten reiziger algemeaae aandacht door zqnc excentriciteiten Onder taf Jiij een verwersknedit een thaler voor ki noes Q op zijn ladda te mogen klimmen In een hotel waar hij had gedineoid eu bjj Jiei heengaan om betaliug werd aangesprakea zette hq den kellner eec pistool op de borst en nam tuen le e venohrikt terugweek ijling de vlochL Bg ondeno bleek dat de zouderiinge persoon een reiBga m wijnen ait Kevlen op reis kraakiiBuig wm geworden De politie heefl hem daarop naar zijae tuuiie overgebracht Ia het Ck e ie la Bégtau iie Parija is thans eea adiaakwedstrijd begonnen tujschen Parijs en Lauden De inzet is 1 I 0U0 fr Ken berekent dat de strijd taree jaren zal duren Voor dken zet wordt dne dagen t jda g even Üit den Helder wordt aan het HU bericht dat nHedea Dinsdag voor het bataljon vleeach is goedcekeord dat door den officier met de foorageering ifbit ala oneetbaar was afgewezen De leverancier bénëp aék op den kapitein en deze zon hebben nitgettaakt dat het vleeadi hoewel onzuiver toch kon wwden ingekocht Dezelfde beriditgever klaagt dat kft werke k voor de militairen gefonrageerde vleeach 4oor de maden tot woonplaats was gekocen Hij vgegt er b hadden ook de onderofficierea belang bq deze zaak dan zoodea dagelqks klachten publiek wordco maar na bqnalt het aei tot gemor in de aotdctenkamers waarvan het gevolg is dat de toch twds geschokte ingenomenheid met den k sdiens bij den dag afacemt Minder gesdinjf en meer han ekade belangstelling ziedaar wat wq behoeT n enwat aBeea ia staat zal ója den toestand te verbeteren I j Te Krimpen aa de Lek is eigisten Biddag em I I aiige kaaap zieh vermakeade met z we miuen in 4e diepte verdweara Sja Iqk werd later opgehaald noor w lea mr Gmea van Prioaleaer is vermaakt alB èt Kading der BroriiergeiaeeBte te JSost de son i kff SOM vrg vaa waaaameteétHim V X de Komagia heeft voor eea bduigi ï aam deelgeDomeo ia de insekrqring voor de pnektiiy van een xtaodbeeld voor f pinoaa 9mBi vTocg IS den aamiaaag aktas sear pt qmv t s Hagï van gisferea had eea talr pairBek d jdaanen in den tma vaa het fteboew vaa kmnsteo en weteaaehappea bezet tea eiade ooggetn CB Ie zi ras het vailat vaa den hafloa van d a haar De Paaw dae ta 4 are de eia door het laekt Kadat de haOoo gcvaU waa aam de la tae ipper ia tct acèaióe pbaia gtca cakeie pi maaier maakte de leia medej de m a nsrh aim em vaa het ganiizocn Ketea da toawea laa en aad bewoog zidi delaehihal aaaf da kngte Ia dea beginoe bad Wt loehlgenaatte nai iiiia met dea asaadonatea wiad e kiiauin ca iwwrie kg aa iiaka ba reehia doet naawe kad ie Wkm eeae tamelgkx hoa ie bereikt of d wind stuurde hete statig io westelijke richting voort zoodat hij bqna de g eele stad roorbijtrok Aan den gezichteinder kon men duidelijk bespeuren dat de ballon in eene meer zuidelyke richtiug werd gedreven Vaar wij nader veraemeu is de buUon te s Orsveaaade nedergeksmen in teer beaohadigdcn loestand Zondag jl heeft een wedstrijd der s Grareohaagsche PostduiTen vereeniging plaats gehad De duireu zijn ten halftwee unr des namiddags te Brunswijk loageI laten en kwamen te aUage deuzelfden dag det I namiddags ten hal even uur niettegenstaande een I sterke noord oostenwiud hun zeer hinderlijk waa j A a ns t aa nden Zondag zal bij gunstig weder de prijs vlucht ait Berlijn ui plaats hebben I Voor eeuige dagea ia tengerolge van een uit Zwitserlaod ontvangen telegram door den Kantonrechter van Voorborg te Rijswijk aaugehouden een Zwitachersch hankirr die zich aan frauduleus bankroet moet hebben sehtddig grmaak Zijue uiiievering zal I door het Zwitserach Gouvememeiit worden aangevraagd Twee paarden ra den heer Pots te Nieawe Sduns I die een waarde hadden ran 1200 zgn deler dagen I aangevallen door een bijenzwerm ea aan de gevolgen geatorven Door B ea W van Leeawaiden is ia deit gemeenteraad een rapport uitgebracht op het vroeger iugekoDKC adres van den bijzonderen Kerkeraad dtr Herromade gemeente aldaar betrekkelijk het geven van godsdiensti oaderwgs in de lagere acfaolen en daarvoor het aur van 11 12 beschikbaar te stellen B en W achten het geven van jrodaduïnstig oode wijs vaa zeer groot belang voor de zedelijke ootwikkelin en vorming vaa de jeogd en oordeeleu dat de gemeente zeer goed zonder haar eigen standpant te r rlateu of aentrale school te schaden aan de kerk bereidwillig kan zijn om het godadieost ouderwgs aan de openbare school te bevorderea doch de gevraagde aren leveren modlijkheden cqi Zg hebben ilaarom aaa den gemeentaraad voorgeateld in beginsel te betluiten e ii zoodanige regeling der schoolarea te bepalen dat in de schooi buiten de schooinren godadieustigonderwgs kan wordeu gegeven zalks met opdracht aan B en W om dienaangaande in overieg te treden luet den bizonderea Kerkeraad ea nader vooiaul aau den Baad te doea K Omtrent dr n hoofdiahond vaa de eoneept stataten der vereeui fius het Pensioenverbjod kan het volgende worden bericht Het doel is te bevorderen dat aan de weezen en wedawen van debargerigke ambtenaien penaioen wonie verzekerd door vervorming van het Baiigermk pensioenfonds Na vermeldiiig van de middelen tot bereiking van dat doel volgt de omaohrijring van de leden bestaande o a ia gewone en werkende respectievelijk by hunne toetreding betalende 1 en 2 50 Waar een voldoend aantal werkende leden zgn kunnen zg zich vereenigen tot een afdeeiing met a ooderlijk bntanr en hoiahondelijk reglement Een der afdeelingsbeatureu wordt op de eerate algeraeene vergadering met meerderheid van stemmen door de leden aangewezen om het bestuur der Vereeniging op zieh te nemen Jaarlijks wordteen gewone algcmeene vergadering gehoadea waar door het bestuur verslag wordt gedaan vat de verrichtingen en rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven en waar voorts door de leden het Afdeelingsbeatuur woidt aaagewesec dat het volgend jaar met hei bestuur zal npi beiast ea de plaats bepaald waar de volgende jaarvergadering tal gebonden worden XM zetel der Vereeniging zal zijn op de plaats waar het Bestaar geveatigd ia De Vereenigiug wordt aangegaan voor vgf jaren terwfl iamevai vaa bereiking van bet doel vóór dien tqd de VefreaigJBg ontbonden wordt verklaard Doadeidagavoad is te Harderwijk een koloniaal teafrevolge raa het ovCTmaiig gebruik van sterken draak piotseUag dood gebleven In een paar uren tgda had hij ratai 30 glazen jenever gedronken De hi adi j a ki a koionialea die men te Harderwgk ziet c aataihaar doeh alt iedoe herberg wat wil verdieaea ea tg venlieaea ved is dit geen wonder daar atea er te wooadig ongeveer 120 kroegen heeft dk getal ram eea jaar geleden nog 80 was Eeaige dagsa gdedea stierf plotadiag te Meran eea der steeat geachte ingezetenen van Insterbur pro Praiaea de heer B anditenr militair bezitter vaa eea aaaztealgk vermogen Dewijl hg geen bloedvcrwaatea of aadeix erfgenamen naliet heeft hg zijn gz aa i ih vermogea venaaakt aan de stad zgner inwoning ea wd oadei de votgaade niet teer bezwarende iUuiwaaid L 1 Zijn gelddgk vermogan moet worden gqkapitaliaeerd en de renten daarvan zullen moeten stt kêa om bekwame maar niet door de fortuin begunstigde jongelingen uit Insterburg te doen studeereu in het vak waarvoor zg de ipeeste geadiiktheid beiitten De theologie is daarvan uitgesloten 2 De uitgebreide en zeer beUngrgke boekerij worat het eigeadam der stad Daarbg behoort ook een zeldzame oolleetie oude prenten etsen enz S Een zeer dik verzegeld pakket inhoudende een reeks stukken schuldbekeuunissen afgieren door vrienden van den oreriedeoe voor geleeade geUen moet ongeopend worden verbrand V De ruim vooixjiene wjnkelder des erlatea moet worden geledigd vóór het einde van de tweede knartaal Hiertoe zijn aangewezen de ongehuwde referendarissen eu asaessorea bij de rechterlijke oollegea te lusterbnxg De sud heeft zich bereid verklaard het haar vermaakte legaat te aanvaarden Waardoor aan de drie eerste voorwaarden ia voldaan Het verbranden van het ongeopende pakket dat een waarde van vde duizendeu thuler vertegenwoordigde heeft pLsats gehad in tegenwoordigheid der leden van de rechtbank en aan de vervulling van de vierde voorwaarde wordt door de aangewezen personen met onverdroten lust gearbeid De voorraad die verwerkt moet wortlen is groot zegt de Ba k uni Bamd Zeittwf maar de personen met de zaak belast zijn vol moed en hopen zieh eoA van hunne taak te kwgteiL Ëea der Oostenrgksche uitgevers adverteert voor 1877 een tcheurkalender die alles in de li adaw schijnt te zullen stellen wat we tot heden in dat I genre gezieu hebben links op bet bbd boven den I datum staat de naam van dea heilige aau wiea de dag is toegewijd aan de reehterzijde een gulden qireak 11 t onderste gedeelte van het blaadje door een dwar sfreep vaa de bovenste helft afgeaebeidea ia loodrecht verdeeld in twee kolommen De linker daarvan bevat een cortiB van Iraseu in vreemde talen I die met den laatsten Jani eindigt Indien de eigenaar van den almanak vlijtig is en jaist op 1 Janaari bi nt zal hg aan het einde van een half jaar in tes talen hebben keren tprekea De reohlerkolom bevat 1 Januari tot 30 Jani Sehiller s eomplete gedichten Van 1 Juli tot 31 Deeember beval de linkerkolom den laatsten roman van Jules Veme ea de rechter reae verklaring van de meeste vreemde woorden die ia het Dnilach voorkomen en vervolgens een Idddrasd voor de algcmeene gesdiiedenis van Kard den Groote tot het einde van 1870 De achterzijde der bl uifljc8 berat onderridit in de mjrihalogie ea de aarilrgk knnile een beknopt wetboek voor iedereen gemakkelijke tabellen bij becijferingen en nuttige recepten voor de keuken de hnishouding Doeh dat is noch niet alles De blaadjes gn lóó gepiepateeid dat die gedurende de zomermaanden in een sehotdtje met water gelegd als vliegenpapier dienst kannea doen terwijl die van 1 October tot 80 Vpril kannen worden gebruikt om cigaretten te maken Kloek Menig bader kent het gavod vaa beklemdhdd dat n bevangen kan wanneer gij na u ontkleed te hebben vooral een eerste mad in eea seizoen u in het friasche water lalt atorten Gezgi vooruemens te baden ge geeft aaa dat plan begia van uitvoering ge weet heel goed dat ge toodca ge den sprong gedaan hebt n prettig ea aangenaam zult gevoelen naar het doen van de daad daartoe te komen koet a een kleine overwinning op uzelf De meeden door ervaring gdeerd behalen die overwinning al spoedig vooral omdat zij die dat niet doen aan de glossen van snaakache medebadeia zgn Uootgesteld Haar er zgn er toch ook nog die den Bchroom voor den fermen aprong maar niet kannen overwinnen Zeker ze witllen baden ia gingen zich ontkleedcn ze stapten dapper naar de springplank maar ze springen niet ze wrijven met de banden over borst en schoodert gaan een pas of wat aehteroit als om een loopje te nemen maari nemen het hmpje niet Hal daar ia en trapi too in eens ook de dokter beeft wd eens gewaarschuwd tegen de plotselinge afkoding ja men tal naar de trap gaan Perm stapt ome man naar da trap en in het water o neen t is niet kwaad te weten wat een mensch boven t hooM hangt men kon wd eena voden wat da tempen tuur van t Wer is Vooniditig worden een paar vingers in t water gestoken en teruggetrokkeBi Naar gelang het onderzoek minder of meer bevr digend nitvdt dnnn de volgende tributién langer of korter De eene voet wordt in het water gestoken maar haastig teruggetrokken Men heeft gdeerd dat hei niet kwaad is de borst eerat mt nat e maken Goed dat is geeehied dnddijk ja I moetdaa maar daar stapt ante held heen Een paar trsdea af te zijn onder water vat glibberig en de bader 18 door zijn lange aarzelingen wai gaan glibberen n ataat M iked wat aieer op de bMaen k moet ja an de Jeiwiuf g p n r ttf nu op 8 J H K onder de voetfld doet aawdend nog eea pa of wat f gonraarts staat tot aan de borst iu t water en is D moet eindelgk toch de daad gedaau word u e hij met al zgue aarzelingen eu omwegen getracht heeft te vermgdea l hg moet toch kopje ouder Ib rcedcsnsam dan hg knijpt zijn oogen dicht legt lis hy hed voorzichtig is de vingers op de ooren en met de kracht der wanlioop trekt hij zgn hoofd naar beneden en steekt het zoo gauw mogelijk omhoog Welnu thans is hg eveu ver aU ziju kameraad die iu eent van de springplank f zich midden in den stroom wierp maar na ook n aangenaam weldadig gevoel het gansohe lichaam doorstroomt terwgl onze klimmende vriend staat te bibberenen wou dat ie der maar weer uit was Wij vinden de positie van dien aaraelenden voorttitwiUenden en terugscbrikkendeu voetje voor voetje voortgaandea bader geen geheel onjuist beeld voor onzen poUtieken toestand We willen wel maar we durven niet goed We weten wel hoe het zijn moet maar draaien er om heen Baden willen we maar zoo in eens zoo vnn de springplank midden in t water neen dat is te kras dat gaat te ver dat getuigt niet van wgs beleid dat ja wat weet men al niet te bedeukeu om vooral maar niet iu eens te doen wat men toch eigenlijk wel zou willen en wel begrijpt toch te moeten doen Zuo gaat het vooral met de verbetering van oua krjjgswezen eu bovenal met de invoering van den persomlijkcn dienstplicht Baden willen we den weg van den persoonlijken dienstplicht gaan we op maar gdyk de bader van het trapje maken de hervormers van ons krijgswezen ook gebruik van overgsngen Als we eens de persoonlgke vervulling van den dienstplicht aanmoedigden als we eens de ptaatavervanging beperkten als we eens de plaatsvrrranving afschaften en de nommerverwisseling behiLiden als we eens ja t doet er eigenlgk niet veel toe wat we bedenken en doen of we voelen hoc koudhet water wel is of voorzichligjes de borst en depolsen nat maken als we maar niet zoo in eens zoo van de springplank af kopje onder moeten Maar mgnehceren kopje onder gaat ge toch euge zult ten slotte komen waar uw kloekere medebader nu reeds is maar gg zult wanneer ge erzijt staan te bibberen en te rillen terwgl hg zich weibehaaglijk gevoelt en alt het waie een nieuw leven door zijn iidettn stroomt Pro Patria In de Zaterdag gehouden correctionde terechtïitling van de arrond reohtbenk te Haarlem werd eene zaïik behandeld die een misdrijf tot onderwerp had hetwelk hier te lande gelukkig zeer zeldcu op de lijst der strafzaken voorkomt Het was de zaak van A 8 bwtst brigadier tit en M W v d P laatst brigadier majoor tit der rijksveldwocht aangeklaagd van zich te hebben lateu omkoopen ten einde geen gevolg te geven aau eene in September jl te Velsen door den eerstgenoemde ter gelegenheid van een gewelddadig verzet tegen de politie ondergane ernstige mishandeling Nlettegenataande de voor hen zeer bezwarende verkUriugen der getuigen bepaaldelgk vnn de personen die verklaarden hun de ter omkooping bestelde gelden ter hand gesteld te hebbeo bleven de beide beklaagden het hun te last gelegde ontkennen De subit officier vau justitie die in eene treffende rede zijne requisitoir toeliobtte oonoludeerde tot schuldigverklaring en tot veroordeeling tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den Istep bekl van een jaar en 188 dagen voor den 2den van 2 jaren vopr beiden tevens tot eene geldboete van 100 eu ontzetting van de bevoegdheid tot het bekleeden van openbare bedieuingen gedurende 8 jaren De rechtbank zal aanst Donderdag uitspraak doen TAN HIT EINDEXAMEN die BURGERAVONDSCHOOL TE GOUDA 1876 Aan ie Qniunterattd van Oovia De Commissie krachtens art 56 der Wet op het Hidddboar Onderwijs belaat met het afnemen van het Eindexamen der Burgeravondschool heeft de eer TJ omtrent hare werkzaambeden het volgende verslag aan te bieden Aan het lid der Commimie van Toezicht den heer J N Schdiema wat lui ToorzUtersohap opgedragen Zet leerlingen der school mddden zich voor het examen aan In ene voorbereidende vergadering werd bepaald dat schriftelijk examen zou wordeu afgenomen in de Bfkenirabde de Meetkunde de Jfed tod de NatnuAunde de Werktnigkunde het Handteekenen de OmaoMndetr en het l nteekenen en wel op den SO 91 Ma S8a Mn en 2Sn Maart moudeling anarnan io aH da lohool onderwaten vakken uitge adwahetHaaaiaakeBen op dea iBtt en 29n Maart De duur Tan imt etMmt i eik njc weed ge regeU als volgt lyk ouoael Rekenkunde IV uur uur Meetkunde i n t Nederlandsohe tad l i V Qe iedeuis Natuprkunde l i j Werktuigkunde l i V Scheikunde en Technologie Vi Handteekenen 8 Oruamentleer l i Vs Lijuteekeneu 8 Vs Staathuishoudkunde Vt Te zameu schriftelijk 15 uur mondeling 5 4 uur De beoordeeliug zou wordeu uitgedrukt door de cijfers 1 10 met de volgende beteekenis 1 en 2 slecht 8 eu 4 onvoldoende 5 en 6 voldoende 7 en 8 goed 9 en 10 zeer goed Alleen aau hen die in elk vak het cijfer 5 of een hoogcr zouden verkrijgen ïou het getuigschrift zonder discussie worden uitgereikt Alle andere gevallen zouden afzonderlijk iu overweging worden genomen Een der zes aapirantcn onttrok zioh na het schriftelijk examen te hebbeu afgelegd aan het moudeling onderzoek De uitdag van bet examen was dat slechts aan twee der vijf overige candidaten het getuigschrift kon wordeu uitgereikt TABEL DEK TOEGEKE tDE CUPBRS N A H E N i m M 1 £ i 1 i i 1 i l s a w 1 X i È 5 a 1 0 i 1 a 1 2 9 s 1 UITSLAG J KMa s W r d Uoi Li A B C 7 i l j m J 6 i i 7 8 0 7 3 i 3 7 6 8 7 i i i OctuigMhrin Ma g laigs 1 Blijkeus de cijfer toegekend aan J Koeman kon Eouder discussie aau hem het getuig hrift wolden uitgereikt De gunstige uHsIajc mb het door dezen caudidaat afgelegd examen geeft de Cainniissie aanleiding te getuigen dat het oiidtrivijs jiau ile R a s met vrucht door hem genoten ii B veiidtea vtrbeugt ze zioh het getuigschrift te zieu iu het bezit vau een jongeling die steeds iu ullc opzichten heeft getoond dat onderwijs op hoogeu prijs te stellen Wanneer hg zioh overeenkomstig tijn aanleg blijft ontwikkelen zoo is van hem te wachten dat h eerlang als een nuttig lid der maatachappg zd optreden Ook de oandidaat van der Lecq verdient uaar het oordeel der Curamissie met een enkel woord iu dit verslag te worden vermdd Al waien de aan hem toegekende cgftrs gemiddeld ecu weinig lager d iii die van den eer igenoemden toch gaven ook zij geene avileiding tot discussie Voornl mag deze uitsla gelukkig heeteii voor een jongiling die om de B 8 B te kunnen bezoeken ticb dagdgks een tocht van Beeuwijk naar Gk uda en terug moest getroosten en door weer noch wind zich daarvan liet terughouden Moge hij in zijn betoonden ijver blijven volharden dan tal het hein verder welgaan Het deed de Commissie leed dat de cijfert door de andere caudidaten verkregen haar geen vrijheid gaven hun het getuigschrift uit te reiken Het is te hopen dat zü verre van zioh te lateu afschrikken door de ondervonden teleurstelling in een volgenden cursus zich zullen begvereu om datgene aan te lerren wat nu nog aan hunne kennis heeft ontbroken Naar aanleiding van het examen in de verschillende vakken wenscht de Commisde nog het volgende mede te deden De Rekenkunstige vraagstukken werden door twee candidaten goed door tea zeer goed opgelost van de twee overige waa de oploss i ng onvoldoeudr ook san het moudeling examen in het Rekenen dat zich bepaalde tot de tiendedige breuken het metrieke stelsel van maten en gewichten de gewone en repeteerende breuken werd door de laatatc twee niet voldaan Omtrent het examen in de Meetkunde vdt nieto bitondeit op te merken Van éóu candidaat was ket elameh goed van twee voldoende van Uu oiiyoldoende vtn een slecht Het examen ili de Nederlandsohe Tad gaf over het algeUieen reden tot tevredetaheid wd wkt het opstel van sommigen niet in alle opsiohteh voldoende doch de meesten legden een goed mondeling examen af Een der candidaten maakte hiarop een ongunstige uitzondering Yitta Het ciataeo ïn de GItwuedenis was de uitalig gusstig Hat liep over het tiidraJc 1T 8 IWO De resultaten van het schriftelijk werk to de Natuurkunde waren bij ééa candidaat voldoeudtr ba de o rige minder guustig Bij het moudeling onder toek bleek onder anderen ook uit de bespreking dït opgegeven vraagstukken dat slechts aan drie candidaten een voldoend cijfer kou wordeu toegekend Aaugaaude de Werktuigkunde vdt nagenoeg hetzelfde op te merken ds omtrent de Natuurkunde ii geschied Dezelfde oijtert werden in dat vak toegekend Het onderzoek in de Scheikunde en Techndogie waarbij eeuige elementen en de belangrijkste daarvan afgeleide verbindingen werden besproken leverde een voldoenden uitalag op Van éia oandidaat Wo het examen goed De opgaven voor het Handteekenen werden door drie leerlingen goed uitgevoerd de overige leverden voldoend werk De uitkomsten van het extmen in de Omamentleer waren zeer uiteeuloopend de duidelijkheid der rérkkring eu de netheid der teekeningen lieten bg eenigen veel te wensohen over van twee candidaten was het ingeleverde werk voldoende Het mondeling examen dat zioh bepaalde tot de bladvormen en de toepassing daarvan was vau twee der candidaten zeer goed van twee tamelijk van één slecht Het schriftelijk werk in het Bonwknnstig en I4jnteekenen werd van alle candidaten voldoende geacht bij het mondeling examen werd met die candidaten welke de bouwoonstructien hadden behandeld de inrichting van eenige onderdeden van een gebouw beaproken met de overig awerden behandeld meetknnstige construotiën eu de toepassingen die daarvan zijn te maken op vUkke ornamentiek Over het algemeoi waren de uitkomsten van dit examen gunstig Wat betreft de eerste gronden der Staathuishondkunde aan de geringe eisohen die voor dit vak worden gesteld werd ook thans door allen voldoende door één goed beantwoord Het examen liep over arbeid waarde geld en loon Namens de Examen Commissie De roonUter J N SCHELTEJttA lA Secretarie A VAN ÜVKN GtMuU Md 1876 Aau ht t Bureau vsa Politie is aU geroadeu gedepooeerd eeu K ISX met Omameuten posTi iu iË LIJST VAN BRIEVEN geudresseenl aan oubekeudeu verzouden uit Gouda gedurende de eerjta helft der maand Mei 1876 die op schriftelijke aanvrage aau het Postkantoor Gouda kunnen wordeu gereclameerd Mevr van der Gelder en W de Boer verder aan Mejufvro iW Marie Amsterdam A Touw en Van Zijnen G uda H Mulder Kortechagen en J Lelies Maasdijk Van der Werf Zutfeu P van der Pet Vaii ha Hdpkantoor Ouderkerkerk a d IJatd W i ik Rotterdam Van het Hulpkantoor Stolwgk Aril S rijkaart Waddinxveen Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Jani Osofft Philip oulsra M Sf d i sa J M BiieliDer IS Chriitima Abrakaa so4er J D E aeii ca C HorDct S4 Msriao oadcrs A Sehooadsrworrd eo M Wortt Maria Aatouia Johanna omdtn ff Kaag eo M C Raügvn JohaaDa Maria ouden C BilJM en G vaa Warkbuoven 25 N lt a oaderf C Booteategn CD J M Willen ouders V Varbra fe ca IJ raa drr üangeo ADVERTENTlfiW A n Men die mg bg de Tiering vaa mga 60 Jarig Jubilé als Doctor in de Geneea kande blgken van vriendachap en beUngitelUog hebben gegeven betuig ik mgn opregten dank D G P BaCHNER Gouda 27 Jnny 1876 WORDT GEVBAAGD een geschikt peraoon om dienst te doea all WARER op de Stootnboot sD Usan tegen een vaat ovn Tan Zeven Galden per week AdpM n persoon bg den iMrvoteo 0 O VAS pB löAftDiENi