Goudsche Courant, woensdag 28 juni 1876

J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MCWmTVMmnmmÜEBMTTKm volgens de laatste Methode zonder uitnZnlr J Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hö zich sedert 36 aZ h vZuTnzijner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken vertrouwen Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genenend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoesten knchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste iiSicinale Levertraan de irSSin L r borstkwalen ktiergczwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer tig langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 cents I l7 r l flfprtl ilün van algemeene bekendheid dat jjzer een onn isbaar bestandIJAtl UCVClliaail jg j bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekEUcht en klierziekten de nataurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde ijzerpraeparatea is deze oplossing van ijzer in levertraan de gescbikste Een eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cent g BU ieder artikel is eene uitvoerige gebniiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda Vg L Welter L Schenk en J C Zetdenrijk te Sc wonhoven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenburg te Woerden bjj N 0 van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN Woerden Gebr Pmnniuo Zegwaard L dek OoaEN Op voordeelige voorwaarden worden Déjpóts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépötbij M 4 C HAM te ntrerht Nieuwe llaringi Heden van de Eerste Haringjager ontvangen Puike Nieuwe HOLLANDSCHB en SCHOTSCHE M rJESHARINÜ Alsmede Versch aangevoerde als 8ELTERSWATBR APOLINARISBRUNNER SODAWATER GEMBERBIER enCITROENLIMONADE te verkrjjgen bjj UlCd Dw Dienaren K VAN Gouwe over de Vischmarkt Er wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS 1 EENE FATSOENLIJKE van den Prot G Zich in persoon aan te melden bij Wed A KOOREVAAR Tiendeweg Openbare Verkoopingf op VRIJDAG 30 JÜNIJ 1876 te Elf ure in de Sociëteit Ons GEKOEOtN te Oouda van BLOi ME V STAi UiO ZE enz Openbare Verhiiringf van TWINTIG BUNDERS HOOIGIiAS om eens te MAAIJBN daarna de NA WEIDE alles in den Prius Alpxander Polder onder Nièmeerherk a d IJssel op VRIJDAG den 30 JUiMJ 1870 des voormiddags ten Elf ure t n hui ie van G vak REEUWIJK aldaar Nadüie iiifoi niatiën ten kantore van den NotofisA i MOLENAAR te Waddin veen I h Photogijaaf OOSTHAVEN B 14 beveelt zich beleefd aan tot het VERVAARDIGEN van zeer fijne VERGROO PINGEN en Onveranderlijke PORTRETTEjf AUÏOTYPIE Procédé au Charbon Tegen JICHT Prof Pergfrer d Alion flaar Ëxtract Rhutnatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman wHBOSS fflEfPZSC T Alphen L Varossi u Zn WJBOflX V Bodeijraven P Versloot Ctm mrWKlKDWCirl Boskoop 3 Goddkadk flarmelen W G Kurvbes Ilazerawoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Montfoorl Wed Rijnenbero Oudewater J Lieïianu Sc ioonhoven Wed Wolfi z Waarder Bodthoorn Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zjjne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene hnarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verhelI derd daartoe dezelve houdt het hoofd rein van I roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere H aar Olie of Pomade welke altnd met vet of olie verbonden zjjn is dat faienn alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zjjn die wel voor het oogenbük eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvon een proef te nemen AANDOENINCCN Het is met eene volledige gebuiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar by Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Zoon iZottsjrfomWestewagestr A RBIJNARDT Oostpoort A PRINS i enhuüe7i Gouda Druk van A Brinkgum Drulven Borslhonlng tn o5oTr keuningen en dankbetuigingen de zekerste waarborg biedt voor de onbedongen voortreffelijkste in geen opzicht door eenig ander middel bereikte eigenschappen snelle werking wcisuiakeod voedzaam mlnkostbaar is steeds echt verkrijgbaar te leiden E Noordijk Oiirf r K JoDker Idenkorf Jiollerdam C 1 W SnaU Ui Apoth Sijticift C 1 D Oiakel Scioonttnen J WollT t Zooa Drog Voorburg A an Ve n IVaddinrveen C fan Ecnoaa Woerden W H ran Dijgalta 3oudit b j K H A Wolir Alfkin aid R h Varouino Zoon Apoth Bodegraven 1 Versloot Boekoop A J Mn Twoa Vel I L MC Ueu eB j Oravenhafe 1 L F C Snsbilié Apolh HateriwOHde Vf Handriks Haaetrtckt 1 D den Hartog IhUegersbery wed de Hasdt Ter voorkoming van bedrog i elke flacon voorzien van een rood capsule met nevenstaand Fabriekstempel terwijl buitendien de naam van den Fabrikant W H 25ICKBNHEIMEÈ te Maim in de knrk gebrand ia In aUe COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman P f te Gouda Een aflschrift is voldoende 1876 N lBiS VrUdag 30 Jool aOUDSCHE COURAWT De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stadgeschiedt de nitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Nienws en Advertentieblad voüi Gonda eo öiDslrekci ADVERTENTIËN worden gefkuAA van 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaataraimte Afeonderigke Nommers VUP CENTEN De Ineending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave namens de nationaal liberalen tegen de veranderingen waarop Virchow de liegeeriag heftig aanviel haar ouderniguing van de liberal parig eu meer van dien aard verweet De Minister van Biunenlaiidache Zaken verdedigde ziob even sclierp verweet de Portschrittapartij d ii qj sltyd wilde doordrijven wat zij vroeger niet kon luoiietten de bt injteu van hetHeerenhuis werden door den Miuiatrr ii bescherming genomen en de Portsehritta meening besfredeu dut van de atadsHet na de wijzigingen niets andei was overgebleven dan een reocuouair werk Jfpost Vuobow trad Hiinel op om de Jtegeeriug te bestf den waarop de Muister Euleuburg o a dt bc i ing weersprak dat de Begeering de liberale partg iu inisaehtiiig wilde brengen en de propaganda voor deagrariwbü partg in de Xotdd Allg Zeit van baar uitgiug de Regeering zoo luidde bet o a heeft pet de jNorddeutache nieU e maken De z ak i tudigde de heer Ëule i waiiuepr het ons gelukt haar te dringen en de natio uii ilIiLwrale partg geheel zelfstiuidig te make i zgn ay tevreden Ti legrammeo uit ludië heriuuercn de Ëugelscbe Kegecriiig er aan dat de Kroon miUioenen Mobsmmednansche onderdanen beeft ofschoon tg in deze dagen zulk een herinnering allerminst noodig heeft De Mohammedanen van Cdcutta Bombay en Madraa j hebben op aansporin van den vorst van Aroot door groote kerkelyke plechtigheden de nagetlachteuis van den overleden Sultan geëerd en den nieuwen Sultan can adres gezonden waarin zq kern als hun hoofd erkennen De Oostenryksche Regcering hcefl eenige maatregelen van voorzorg genomen aan de grenzen tegen de eventueele vechtpartij tusachen de Srrven eu de Turken aldaar Het ligt in den aard der zaak dat de Oostenrijksche bladen slecht te spreken zyn over de Servische woelgeesten men verlangt dat met name op de Hongaarsche grenzen de strengste maatregelen worden genomen Turkije blgft de aandacht trekken en Servië heeft tde eer door zijn oorlogzuchtige bonding de ter roste p fKde Oosteraohe quacstie weder in beroering te i Krengen De heden ontvangen berichten bevratigen dat de wapening met kracht wordt doorgezet zoodat men elk oogenblik het uitbreken der vijandelgkhedrn kan tegemoet zien de Turksche Hegeering i echter op alles voorbereid en het ztU na moeten blijken wie de sterkste is De Mogendheden ook Rusland zyn besloten de Serven hun gang te laten gaan op eigen verantwoordelijkheid de Oostenrijksche oflioieuse bladen gaan zelfs zoover dat zij Servië in herinnering bnngen dat de gevolgen van een eventnecle overwinning eerst nndcr zullen worden overwogen m a w Oostenrijk duldt geen groot Serrisoh rgk aan zijn grenzen De omstandighrden zijn voor Servië voor t oogenblik zeker veel ongunstiger dan zij geweest zyn de Turken zyn onder de verandering va i Eegeering energieker de opstand in Bosuie is minder het bondgenootschap met Montenegro is twijfelachtig de Heer van de zwarte bergen heeft zelf een vijandige bonding aangenomen tegen de opstandelingen sedert dezen naar zel tandigheid streefden in plaats van aanzoek te doen om zich by Montenegro te laten inigven Het is niet onmogelijk dat de Turksche Eegeering hiervan gebruikt gemaakt om door concessie te doen aan Montenegro de Serven in een lastige positie te brengen FRA N KEU K De kerkhovenquacstie is te Farg nog altijd aan de orde van den diig Vry algemeen is de lievolkiug van Pmnkrijks hoofdstad tegen de richting vau iae groote doodenitad te M Bnr Oise gekant De afstand is te groot om aan de gestorvenen die eer te bewijzen welke de Paryzenaars gewoon z u bun te brengen Maar aan den anderen kant blifkt dag aan dag telken meer hoe slecht de bestaande begraafplaatsen nog aan hare bestemming kunnen voldoen Thans is zekere heer de Guny met e n plan voor den dag gekomen dat naar de schatting van bevoegde beoordeelaars wel waard is in overweging te worden genomen Is een onlangs uitgegeven brochure stelt de heer de Guny voor om het tot nog toe gevolgde stelsel van in de oppervlakte van den bodem e begraven dat wil zeggen op een diepte van i meters vaar vel te zeggen Binnen weinigt jatèn Utl Jï lil 1 JUL XÜA rnimte in Hij wil daarom de gëstorvenen tS itlrt in kelders die seor diep in den grond worden lütgegraven Hij stelt om zoo te zeggen het m iken van nieuwe kntakomben voor docb die licht en luchtig genoeg zijn om de familie der overledenen vac een De beer Guny heeft uitgaande van het feit dat te Parys jaarlijks gemiddeld 45 000 mrnscbru sterven bereüend dat men niet meer dan 35 buiMlen noodig beeft om volgen zijn plan voldoende ia het begraven der doodeü te voorzien Die S bunders zouden dan over tien punten in den omtn k der toil verdeeld kunnen worden Natuurly k on men boven den grond gedi ukteekenen kapeUen mausslettai enz kunuen oprichten lic t plan vau den heer Ouny heeft naar het on voorkomt ei nige geiykenis met hetgeen o sommigp plaatsen in Sp iiije geschiedt Ook daar worden fle dooden in rijen boven elkander in de inur n rfrr doodenstad gemetseld met dit versobil evcnwiT dat men te Parijs oiidir den grond wil doen wat men in Spanje daar boven plaats vindt Wordt het plan van den heer Ouny uitgevoerd das zullen de ParijMnoars da met bloemen bedekte graven hunner kerkhoven missen maar nu het gevaar dreigt de heSraoft plaatsen zeer ver buiten de muren der atail te moeten brengen zou het stelsel van den hwr OniV hoe somber en eentonig ook lolke galeryan miigeu zijn wezenlijk eenig voordeel opleven n B E L OIÊ De Brnsselsohe oorrespondent der N S C sohröf ojt De politiek is ten onzent eene nieuwe pha eiiig treden op welk verschymel Ik u te eefda 6pm k B UITENLAND Uuitenlaodsch Uverzlchl 1 0 Frsusohe Senaat heeft bet ontwerp van de leeDiiiK van I drya tot een bcilrag vau 120 millioea fn it d ekeurd de Kamer iif baiir adhaesie aan het wetaojitarerp waarby lufii de veduwe ran Uicard een peusioen van 6000 fra wordt uitgekeerd De coinmisaie van rapporteure in de Kamer over bet regreringaontwerp op i e beDoeniing van mairef brefl het gewichtige bealuit genomen om derKegeering tot aan de vuatateUitig van eeii definitieve organieke geraceotewet hit recht te verleenen tot beooejiiing vau tnaites der hoaflplaataen van de departe in iiteu arrondiaaeroeuteu en kantons duch alechta op vojrwiinrrle dat deze uit e ledeo vuu den gemeeuirnid l gckuzes worden Nil tlegcuataaudr dit v or t l der commiaaie Zondag iu LLii zitting der repul iikeinaohe iukBr£y le door re jubliktiuen van luain met warmte werd verdedigd iiiiiobt het den byral van deM partggroep niet erWerven maar werd het verworpen jMet buiteugewonen luister ia Zflterdag te Ver I aailles de geboortedag van Hoohe den grootcu generaal der eerste republiek gevierd De vooraitter van I het feeailkinkft het aenaanlid Keray telde een dronk iin op maarschalk Mao Mahou waarin hij wee opde groote vordeniigeu idert 1878 dank zij de eensgt indheid der linkerïijde gemaakt en ook herinnerde aan de 1 uitata niauifiBtulie der partgen run den enaat tegen de uitapniak van het land Maar idc bij i y lijn onmachtig Hij wees op het lerlrouwen dat het niiuialrni inoet inboezemen hetwelk niet vneat ds republikeinache regeering van Fraukrijk te iiniKlhaven en dat door de mibtaire en parlementiiiri riykheid van maarschalk Mac Muhou moetworden bevestigd Na eene rede van den heer Joly die herinnerde dat men onder het gouvernement vande morreie orde de nagwlaohte van generaal Hocheniet kou vieren aprak üiimbetu een van die warme en welsprekende reilevoeriiigen uit waarmede hg Igngehoor al t ware cleolriseert Hg doorliep met zijne hoorder de geschiedenis der Uatate jaren om ten slotte te oonsUteeren dat de republiek te midden der rampen van het land ia gevestigd als de eeuig mogi lgke regeeringavorm De republikeinsche partij eide hij heeft in den dagelgkschen stnjd e egevlerd door tucht en gematigdheid De bedriegef kste berekeningen hebben haar tegepraal niet kuu iien verduisteren De redenaar deed een beroep op de eensgezindheid van alle partijen en vermaande haar ot edelmoedigheid zonder ongeregeldheden en zouder wantrouwen zal voor alle politieke veroordeelden heteogimblik van gratie aanbrektn De republiek i deEegeering van do orde en der vr jheid haar programma il vrede onderwas eendracht verzoening Zg maakt de kracht der natie uit te midden van de eurust in Burops Het onpersoonlijk karakter der l publiek levert een waarborg zooal geen enkelenonarohie bezit Frankrjjk heeft genoeg met ziohjWvsn te doen om zich met anderen te bemoeien In de Dinidag gehouden zitting van den Prui isoben Landdag is het lot van de wet op het be ionr der steden beslist ooals dit ziob liet verAoohten al de veranderingen van het Herrenhuia iJA verworpen De woordenwiaseling die hierbg plaats ViiA Wfia hoogst onaaogenaam Hiipel v rk aarde debt