Goudsche Courant, vrijdag 30 juni 1876

ê fUB m n wil anutiit gij er raoeQqk in de dag4 laden 4 Jpmtoiaeu VuB Koudt kunnen vinden Op de koortsaehiige overspanning der eerste acht dagen na de verkiezingen ia uai r men mij verzekert zelfa ook te Antweijiëli eene tnoeelcloosheid eeuencWtwgevotgd die uie veel goeds voor de toekomst voorspelt Gisteren keade men nauwelijks eenigen hinderpaal om de ooodiakel e veralHierinig in den toestand te brengen n Meil Mkikt mem er XLtk leeds in n bjina wrUMt men alle hoop op de toekomst Zoo vervalt men van t 4ene uiterste in t aadwe en maakt de al te Suidruehtige verontwaiurdigin ouroiddedlijk plaats voor moedeloosheid Intiwselieu wachtte men er zieh voor aan dit ver achijusel te ve l betetkeuis te keethten w at erenjl de erste overspanning zal ook Awi stemming niet van langen duur c n Als maar eens de zomermaanden ivoorby zijn de Kamers liare werkzaamheden hervatten n de politiek haar geregelden gang volgen z il zullen oretsplUming n rasedeloosheid bedde wijken en et meer vertrouwen en energje zal de oppositie de taal vervatten relke de ontttaudiglieden haar op de aehouAtn legden dan e fabrikanten vau programma s 4ie bant kis redden wlUea optreden van 4e bedreigde maatsehappij en het onderdrukte liberalisme Het Canute der ÈMruUm libtnie komt Woensdag byeen pa te beraad agea of er in de bestaande omatanCigheden iets ¥ eboort gedaan te warden tny komt zeer wamachijulijk voor dat zij besluiten zal ene beslissing tot later uit te stellen Tke topic nf tM day is thans hier de opening der teatooöstelUng Van hygiène en reddingsmiddelen welke Maandag plaats heeft Reeds was ik in de elegenheid de tentooustelling iu het Park te bezoeen au merkte ik op dat Nederland er een zeer ruime plaats beslaat Vooral trokken de ambulanee en ziwenvagens jn yn aandacht welke uit Amsterdam en andere Nederlajudsehe steden werden iiigeaonden en die tieh door doelmatige en keurige inriohting onderaeheideu Se tentooBSteUi g belooft veel Merkwaaidige Toorwejpen z jn er in overvloed en de Maatschappij welke m nuttige werk ondernam koestert de rerwaehtiqg bare kosten geheel goed te maken Ikoewei y reeds ontzagtgke Icosten maakte zander eeuige gubsidie van tÜjk of stad Brussel heeft haar alleen hierin welwillend bijgestaan dat t haar kosteloos de terreinen in het Park ten gebruike afstond Aan idtn anderen kant mag t ook niet onvermeld blijven dat idle vteemde landen alleen Frankrijk uitgezonderd de installatie d r tentoongestelde voorwerpen Morgen Kondn biedt de burgemeester Auspaeh den xpoaanteii eji ge elegeerden s avonds een raotU aan in de zalea vau het stadhuis Tegen Yrydag a heeft de heer Warocque lid der Kamer en jnesideut der teotoonstellingseommissie de vreemde gedelegeerden naar zyn heerlijk slot te Mariemont uitgenoodigd waar hjj hun in de oranjerie van liet E rk een diner van 250 eouverts aanbiedt Ook de oning zal aan de Commissie en aan de leden der boitenlanda e Comités een diner aanbieden Voor de opening die in tegenwoordigfaad des Koniogs door den graaf van Vlaanderen zal geaehieden zyn 700 nitnoodigiiigeii verzonden BINNENLAND OÜDA 29 Juni 1876 Het eereieéken voor beUogr ke krijgsbedrljveu is o a toegekend aan de 1ste luitenants H Koppen A Evenwel J J VAvu en J van Wjjk aUen van het 4 reg inf Nnr wg cfruemen tal de door het bestuur ier hier gevestigde Afdeeliog van Landbouw voorgenomen Terlotiug van laudbouwverktoigeB dezen zomer niet geschieden aangezien de totstemming van Z H den Koning zieh boe stoeds laat wachten Tevens berieht men ons dat de wedstrijd van toomdorsehwerktaigen zal plaats hebben te Zevenhuizen bj den heer D Boa op Woensdag Ï8 Juli 1876 te are a morgens b j gunstig wnier De e wedatrgd is tpegaokeiqk voor de leden der Holl Maatsck q van Landbouw Voor het fonds ter aanmoediging ea ondersteuning an de gewapende dienst in de Nederlanden heeft de eoUecte in de gemeente Haastrecht opgebracht 18 J4 De eolleete oor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlaoden heeft in de gemeente Mtwrdreeht opgebracht 81 88 VBRGADEÏIÏIG tan dek GEMEENTESAAD Vrydag den 80n Juni 1876 des namiddags ten 1 nre ten einde te behandelen Het voorste tot goedkeuring der rekening van hel Israaitiseh armbütunr over 1875 Bea voorstel betrekkelyk de iqoi den Gaarder der dkseplraartreebten te sUucn boigtooht te benoeiitBt den gaardei flbï aeheèpvBartteohten een hulponderwijzer aan de tweede armenschool Men kent de ceo gevreesde ColoradSkerer iMMt n men beweerde dat zij ooraogelijk een UeerMs zou kannen doorstaan we vernemen thuis dat dezer dagen te BKmea twschsD goederen van eea in laeein ynii schip SB ColMadokever is eatdekt wuiidaor bosngenoemde bewering is gelogenstraft De bedoelde kever is gevangen geworden ea aadat zij iu een beperkte ruimte was gebraeht waarin eea aarda lstam aanwezig was duurde het deehtskort of nl het loof was vernietigd waarna e net lea kuoi begon en die ook in wdnige oogenblikken vernierigde Uet is zeer te hc ien dat het by deze eene blijven zal daar bij e i tegenovergesteld geval de sehade in bet aardappdgewas niet te berekenen Zdlb2ya In den Aehterbroek gemeente Berkeiiw ude is op eene hofttede de betmettelyke longtikkte uitgebrokeB Eén beest is reeds ontdgend en a emaakt Het orktat van de Gnmmfer Barm mii onder directie van den heer Bekker denkt een kuastreis te maken door Nederland Op de algeraeene rergadeting van den Nederlandsehen weerba rheidsbond zijn versehittende middelen besproken om den bloei der vereeaiging te jevordereiL Men cal aan de regeering vragen versehafSug van BeanmCnt geweren op gelijken voet en in gelijke verhouding als aan de dd schntterijen zyn toegezegd De groote quaeatie bifft intussehen altijd maar of de regeering eindelijk eens openl k zal etkeunen dat de zaak der vrijwillige wcerbaariieid nuttig en góéd is Tot leden van het eentroal eomit4 kyn gekocen de hh J W Sehubart jhr J G V van Spengler en mr W L SeMSer sfiredeude leden en de foage van Zwynsbeigen Aan de Jmtt Ot beriekt oen ait Vth HAtg Jlir Mr VUB Xeenen viee pt éident van den Ba d van State is door Z M naar het Loó ontboden Z M heett het geroeleB vaa dien staatsman Mlen inwiimen over de rainisteiieele crisis Hedenmorgen ontvingen wy aUus nlddt M Faitrtand in zijn nummer van 28 Juni ouder het r 1 J n l Si rk l wmwlr WUS iiiiiet zekerheid de namen vau ai nimw liberaal Mini u rie werden mèdejfedet d üe mededeeüng was galrukt evenzeer de onderteekeniug P S van Nierop De iuhoud van de briefkaart deed het vermoeden b j ons opkoMen dat er bedrog in het sfA was en wj telegrafeerden daOrop aan den heer van Nierop om nadere ialiehtingeu Het antwooid luidde Door mij uiet gezonden noch iet omtrent crisis bekend Alweer een bewijs dat eea blad niet te voorziehtig kan zy u de bedrieger die er ket f d wilde laten iuloopen heeft waarsohynlyk juist daarom van de handteekening nm dea hwr van Nierop misbruik gemaakt omdat de redactie op dien zoo algemeen geachten Baara afgnmde lllidit aan de mededeelittg geloof zou hebben gehasht Véisokeidene andere bladen hebben hetzelfde bericht ontvangen Uit Den Hoog wondt ob de Amk Ct gemeld dat eerstdaags td nmuegeis ingevoerd zullen Worden UsaBdagavaad heeft onder Duiven in G eriand een hevige brand plaats gehad waardoor in korten tyd vier hnizen vernield verden By deze ramp kwam Dr D in de vlammen om hy was by het ütbarsten van het vuur op de bovenverdieping van een der woningen slapende en is terwijl hy wilde vluchten in een keider gestikt De oonaak ran den brand is onbekend Door de YereenigiBg Het Nederlandscbe Teoaoel is een manifest verspreid waaraan we het volgende ontleeaen De VereenigÏBg HetWederioBdscheTooneel viadt zich genoopt by den aanvang van haren arbeid een enkel woord te richten tot ie bescbaatdcn in Nederland in het slgen en en tot de voorstanders van het nationaal tooneel iu het bizonder en wel 1 omdat het dikwerf gebleken is dat haar doe niet algemeen goed werd begrepen 2 omdat hare veelomvattende taak SNuler veler Steun niet kan worden vervuld Zy is niet laatdunkend genoeg te gelooven dat M nationaal tooned sedert een reeks van jaren verwaarloosd en gedaald tot een bloot industriëele instdljüig onder haar bestuur plotseling ion kunnen worden hervormd tot hetgeen het zyn moet eea kunst instituBt dat door aeathetisehe middelen op den smaak van het volk inwerkt een nationale tempel waar de volksgeest in den vsrhevenaten zia des Woords doorliet aansefaottwen tob eigen heden etrverièdea kon worden gevormd en veredeld een standaard v4B 4pae i tallectttéele ontwikkeling waarnaar deze liad iJSïjhl gemeten en beoordeeld Het voegt haar echter rekening te honden met de kiddHen 1 Ie dMglH M Wt teenWeoiège zoodat éi haar aBtredw rdjds ïldo de verUoud ea Êereentvaardigd achi als zij ia h lN tiidrafc aar tost de jbroefaemin gegund 1 de iMtffaing n het iMKel vtr te verbeteren o door een onpartydig beheer te vo reB een beheer dat san alle talenten reeht kan iMen wedervaren en hesohermt tegen favoritiame aan den eenen en aektrauitae tiag aan den anderen kant wat moeilijk te vermyden is waar rechter en partij in één persoon vereenigd en de aotenr tevens direkteur is h door van lieveilede het isolement waarin allea wat het tooneel betreft tfgeoover het beschaafd p bU k verkeert te doett ophouden c é or eea prestige te doen catstaim eea estige dat penoBen van guéden aanleg ea uit fatsoenlijken kring iden moed zal geren lieh aan de tooaedspeelkunst te wijden i de tsouedspetlknnst zelve vermag te verbeteren opdat die in plaats van Ugt vaar de inteUditneele en aeéthetisehe ontwikkdiug onzer natie getuigt door dr overal verspreideen versnipperde kniehten langzamerhand te vcrzaraeie ouder één beheer i door de vaststelling vaa een gued repertoire zorg voor den litterairen vorm der stukkeu en voor de juistheid raA eostumes en d con Bij den he f N J W Sluyter directeur van het feestgeboow te iSottordam znl op 18 Augustus a a de eerste Uollandsehe schaatsenbaau Sbiug RuUi geopend worden Gedeputeerde Staten der provincie Zuid HoUiuid hebben de gemeentebesturen uitgenoiidigd binnen 8 dagen mede te deden 1 of er in dea loop vaa dat jaar sehooUokalen volgens het 8e lid van art 23 der wet zyn gebruikt tot het geven v ta onder n ijs in de godsdienst ea 20 de opbrengst der sehoolgelden door de nderwyzers ontvsugec voor meer itgëbrefd lager onderwys i voor onderwijs buiten de gewone siéhooluren Door de Gedeputeerde States dezer proviaeie is san de Vergadering der Provinsiale Staten voorgesteld ten behoeve der voorgenonea verbetM iug van wegen en het acbieten of uiUliejien vnu u vig brerdru van Blooien Iu den polder Prias Alez ijnier een subsidie te verleeuen uit de provineialc fjailseu u u bedrage van 1 8 der in het griieei benaodi fde s geraamd op 209 931 27 eu tot ees maximum vau TO OOO M verdeeld over 3 jaren IL t veiioek van het Polderbeituur ter bekamiug der Itfkssubsidie is door Gedep Staten met aadruk oadefstound Te Amsterdam ia Maandagmorgen het 3Se lindhuishondknndig congres geopend De wetiuuder Htynsiua waaru bnrgemeeester hield daarby eese korte toespraak die door den voorzitter werd beantwoord Nadat de voorzitters viee voorzittere a secretarissen van de afdeelingen waren benoemd begaven de leden van het congres zieh naar het Park om de opening van de internationale tentoonstelling van hulpmiddelen voor tand bouwkundig ouderwyt en onderzoek van 26 Juni tot 5 Juli aldaar te houden bij te wonen Alvorenl de tentoonstelling voor geopend te verklareu hield prot Guuniug een redevoering waarin hy het nut voor loabouwkundig onderwijs betoogde en hulde braeht aaa de Hegeeriag voor haar pogingea in den laatsten tijd aaogewencC om in dat vak van onderwys verbetering te brengen Dê tentoonstelling is goed geslaagd De eatalogils tdt 815 noramers waaronder vooral de aaudadit trekt een bboratoriUra zooals het moet warden ingegericht ra goed anderwys in de laadbouwkunde te kunnen geren De beer de Poaw is jL Maandag behouden vfa z a iUchtreis weder in e residentie sangekomen Zyn praek e ballon de Atlas die dien dag voer het eerst reis wss heeft echter fasar meester in den steek gelaten q dwaalt niss hiea geheel alleen boven de Noordzee een gescheurde mand en eenjg touw n zand met zich voerende De heer de Pauw heeft M Vaderlat i wAt verslag gegcvea vaa lya ongelukkige reis die hem byna het Ur sn had kopt en hem ecu eer oanziejilqke schade berpk cen4e di de Atlas hem circa 5J 00 gekost Keeft In den beginne zoo verhaalt ky wss dd nis niet onvoorspoedig De stoot aan dea muur n het gebouw Was wel niét aangenaam maarde miuid tros er op ingerieht dat ze rd een stootje kon verdtmn Al spoedig st eg de baljpn tot eea hi te rau 700 meters en dreef toen n Oöst lyks irichting foo t et wss jjn nW leMfs un aweiiide an sGruwsaade fMsr fe djden i ioi dat naae Mik reed over Set dorp vderde ImS S nüit bJ UMAtJMiMa dim fH M tqd wn 4e l tiJU ieit6ttM it taécsa ia iiet gelittie m j dsu ook mldn zoo laag te U1 B M ik ihet aaker kon nitMnm Mm jiHSt op het opgenlilik 44t Jist ank r tS ratte k am er weer e n rukwind waarvaji Iu ge Ag M dat de riep éf benten seb waaraan d de touwen MloU vetbowNn zyn l Cak en ook de mand keurde buiia geheel dïdkantdde Vad een tloo van circa 10 meters j ïd ik Saar benddan tStw l de bélloa ai t de slidfken wn Je fpasd weder de Incjit ia ging Gelukkjg had ik het toufV dat ik in hapden had niet losgelaten WoaMoor ni$n vAl aaamerkdijk getemperd werd Geheel dnf tdeeni hWati ik er echter niet f Ik kwam op myii armen terecht die op verschillende plaat n ontveld zijn Van alles beroofd begaf ik my naar s iGravesande Waar Ik goed werd SBtvangSB Het anker werd my later teni ebracht door lekersa Dirk Lobert die het even buiten het dorp gevonden had Op den vtg den Hoek van Holland heeft de mand mijn reistasch gitgqiiooid welke teraggevonden ia door Cornelia van den Bosch AUes w t er in zat was echter stuk van den thermometer en den barometer waren nog slechts scherven overgebleven Wat er van de ballon is geworden is liy aiet bekend Em paar boeren zyn my echter komen vertellen dat zy nog alle modte gedaan hebben om ze te redden door het touw dat langa den grond ilingetde om een boom te binden maar dat de boom uit de grond wss gescheurd Dat verhaal kwam my echter wel wat onwaarsehynlyk voor 2oo ongeveer luidde het verhad van den moedigea luchtreiziger afgeschrikt is hy echter nog niet ds hy een nteer geschikt terrein kan vinden is hy van plan met syn bdlon de Nederlanden te s Hage nog eens op te stijgen Men meldt san het U D dat door den konmandaat in de Koode Zee eene godsdienstoefening is bevoleu op het dek van het ramtorcnschip onlangs naar ludie vertrokken door de hitte hebben personen een zonnesteek gekregen zoodat 6 er van deozelfden d stierven terwyl 2 in Aden moeaten achtergelaten worden Li de tUinbeuw inriehtiBg vaa de hh E H Kreliige Ie Zijon aan den Kleinen Houtweg te Haarlem is thans iu vollen bloei eene Yucca Californica een yeldzaine plaat die omstreeks 1860 voor het eentiu Europa werd ingevoerd Het verdient opmerking 4jHt juist dezer dage ook gewag gemaakt werd vandiu bloei van eene plant dezer Vucca in Engeland op Sudbury House Hanniiersiititfa Van een vruegeren bloei in Europa is niets bekend van daardat de gelyktydige blod van twee planten alleszins belaugstclling verdient te meer daar de plant tot nu botanisch nog niet nauwkeurig beschreven wss U rl a De Arnk Ct ofschoon in het manifest van het Werkliedenverbond onlangs ook door ons medegedeeld niets vindende waarin zij met het Werklieden Verband verschilt meent echter dat er een paar uitdrukkingen in zyn wsaromtrent het uoodig is dat men elkander wel verstaat Het Werklieden Verbond verklaart te streden tegen luge loonen en in dien strijd scharen wij ons zegt bet blad an zyne zyde maar hier onder voorbehoud dat hetgeen het verbood hiermede bedoelt hetzelfde is ils wjli er mede bedoelen Het ia zeker dat eene verhooging van werkkwaen eene styging van de prijzen ten gevolge moet bcbb q De kosten der voortbrenging dus ook de prys der arbeiöslüonen moet gevonden worden in het v o4g ntcbte en worden de huizen duurder dan styi en de huurprijzen en in verhouding dsaimede slaan ook de levensmiddelen op Wanneer de ambachtsgezel tweemaal meer loon ontvangt en alles tweemaal duurder wordt zuu hij juist dezelfde blyyen ds hjj up dit Ofgenblik is Men moet dus aan die loonsverhoogit zekere voorwaarden verbinden en alleen wanBeer dte vsrvuld worden zd het hooger daggeld baten Er is echter een andere indirecte loonsverhooging waarop ook in het manifest va i bet werkli leuTcrboqd wordt gedoe 4 de bevordering van instellingen waardoor het moge jk wordt voor dezetMe som meer roarde te Ontvangen en in meer behoeften te vooralen De spaarkassen voorschotbanken winkelveree ligingen ziekenfondsen werkmSBSvereenigingen enz Ziuke instellingen bevorderen de welvaart van hen die r gebruik van maken n reageeren niet weder ep andere wyze tegen die welvaart door de prysen te doen stqgcB Die loonsverheoging wensoht de v4n k Ot z4er Uaor ook vaa directe leonsvwhoogiug is ïQ eeAe gzoote Toerstanderss niet ehter ran een pèrcentkgewyie venheerdciiug m die loonen wsaryan het i lg zau zyn dut a korter of langer tyd de toe Haad $ ia den werkman weder volkomen dezelfde was iwadtrt e eB als zijn loOn ook de pr n zyHer be Iwefisn waren gMsgea mMr vkit tede tiersooulijke rerhooging in veitwiMpt t t dO Terdien te De bb kwai e Keskmac Jw rds m 200 mac jutdgiVMn f B JiB pirtWii PW loon Teiff n ab hy wil en de weg om zulk een bekwaam werkplan te wofdaa atost tq nwoordig bmbt dop vooriieen voer ieder jipe i üen kekjraam en 4aarbg jong fp sterk arbeider komt overal te reefat tegen hoog lo n en met zulke Hiannen kan de pstrOou meer u bstér 4 g rtl Eooper werk i ievtfi 4aa qwt brebibe Bso B jongens waan ede hu iJB rbaiders persofieel ino aanvullen De v e ffiaii httft iva zQn loen in Syoe maeht en terMht zegt dan ook het manifest in werkman behoort de tofkomstf en ook dezen volzin onderschrijft de Arnk Ct gaarne Üe kuiiap en de jonfldiAK e iiph uiet yrsr op zij ie studiën of vop rbeieiding op hst door hen gekozen vak toeljegt mag vepesMS die iMBS tot de xjjue maken Hy heeft onder de beperkenue voorwoorden waaraan ieder meusch onderworpen is de toekomst in zijne hand en in noch sterker mate kan dus eengsbede klasse der zamenleviiig die niet onderhevig is aan hetgeen de individuen treft zooals dood ziekte sn tallouze andere omstandigheden zeggep dat wanneer zjy zieh n goede richting outwikkdt de tod omst b ar is Dut de werklieden de eerste klasse der maatschappy zullen wortlen en alle Instellingen der zamentcviug naar hen zieh zullen mosten nnhten dat er ctue toekomst zd aanbreken wosiop de werkman een overheerschenden invloed uitoefent deze bedaeiing ligt leker urf opgesloten in de bemoedigende woorden de toekomst yi ons Efne or Btuisatie van den staat waarby de toestand van deu Werkman iu de eerste plaats in aanmerking wordt genomen waarby alle wetten niet in overeeusMmsiiBg met dien toestand worden gebracht m afhöuküigk daarvan warden gemaakt zou een grondslag zijn waarop geene maatacuappij duurzaam kon blijven bestaan Dien zin hraht het blad fdaii ook niet aas de leus van het Nederlandsch Wokliedeu verbond en sy die het manifest steLen ze er evenmin In de toekomst zoomin als heden zul asn eene enkele klasse hoe talrijk sn omuiabaar ook de heenclyap koBuen toegekend worden over de a dere klassen Ware dit zoo niet d die andere klassen zonden Bit zelf bchood zich moeten verzetten tegen ietgeen strekken kon om de werklieden tot een beteren maatschappelijken staat Ie doen komen De handelaan en Winkeliers de beoefenaais van allerlei vakken en bedryven die niet gerangsohikt kunnen worden onder de werkUeden weiden dau bedreigd en iu de eerste plaats ook sy die geen vak meer uitoeteneB maar jevea vaa hetgeen zQ of Ennf aders of hnn bloedverwanten verdiend hebben Tegen de kapitalisten is dau ook het manifest nirt gericht De Arnt Ct ziet er slechts eene stem tot opwekking in om door oaosluiticg krachtiger het hoofd te kunnen bieden aan letgevallen waarvoor men alleen staande bezwyken zou en is die eenheid verkregen dan zal ook in de toekomst het lot van deu werkman beter zijn dan het tegenwoordig is eene goede toekomst bereiden ty dch op deze w se vaar In die pogingen zal ieder die het wel met zyne medemenschen meent l n gaarne steunen De Gebroeders Koster te Amsterdam hebben het damescomité aldaar voor het kinderibest op St Nieolaas wefler dleraaugensoiast verrast Pas was door het comité van hen een som van 250 ontvangen zijude het ae juivalent van een bon gevonden in een onafgebaaM pakket en thans zouden zij aan bet comité weder 3 bons Vo r gooden horloges mede afkomstig uit pakketten die niet werden afgehaald Hen meldt uit 2woUe Met den hoaioogst alhier en in de omstreken is men aangevangen de qualiteit valt zeer tegen ongemaaid betaalt men tegen ƒ 24 i 25 per 600 kilogrammen gemaaid p het veld betteedt men al te Mastenbroek en te Kuiure 32 De vruchtboomen belooven ook niet meer dan een zeer middelmatigen oogst De aardappelen ftaan averal prachtig maar verlangen hard naar regen Maandag verkocht men alhier de eerste kinnen voor 26 cent per kilogr waai ran In n 13 van de Oartenltttbt van den jaargang 1876 wordt gesdiMVen ait Roszweiu Ik ben iu t bezit van een r9 K0x rstje dat ent iu den verigen herfst werd gevs n en meestal vrij iu mijne kamer idihIfladdert Ia dit aehgnbsar eunoozeldiertje steekt eene kattennttuwr Daar dt ik osloBgs in mijn leuningstoel Plotseling verneem ik een eig naardig geruisoh nder mjj Is dat mïn gevleug de kameigsaoot Werkdijk laar kofnt het nodbrntje van ouder den st d te voorscjhyn huppelen en droogt wie zou het gelooven eene muis in den snavel Midden iu de kamer blyft het staan en hier laat het zijne buit los Qe f niMis oyt opt hf t toedbiirslje volgt ha spoe4ig pakt haar nogmfta s n 4ou lt hoor 1 terwyl het haar vfl m t dim navel in stvkkeu tre t Wt voorval bèétl oh fn mynebmer binnen korten tijd tweemaal herhadd Is zoo iets ooit gihoord V Ik sta voor de rheid yan Jwt bovqflstajpde j in met myn woord ee t en hei jïétufgfen voor het voorgevallene Umteiigereclit te CKmO Op de Terechtzitting van 21 Jani 1876 ajja ét avdgaade personen veroordeeld G J tot een geldboete vsb Sofeeikdagsab jKaB genisstraf wegens het te Gouds verkoopen T n vv qnder dot dezelve vooraf gekeurd en goed beroadea wut F S tot eene gddboete van 1 of een dog sub gevangenisstraf wegens het te Gouda datgene buhea een openbare waterbak Verrichten vaafrdor i k janchupgen bestemd zyn J V il G tot eene geldboete vsn 5 qf JIB gevangenisstraf van twee dagen wegens bet te Chalda harder ryden don is een matigen draf A V tot eene gddboete van 3 of sub gevM genisstraf van een dag wegens het als geleider van een met een tMücdier bespannen voertuig idi daarvtit verwijderen zander dat o ider vohlofnd toezicht te hebbeu gesteld of behoorlyk te hebben vastgezet op een weg in de provincie Zuid Holloud 3 B tot een geldboete van 3 of sub gevangeniistrnf van een dag wegens het berijden met een trekdier van een voetpad in de prov Zdid Holland G S tot eene gddboete van ƒ 8 of sub gty geuisstraf van een dag wegens het onder opzidit van slechts een herder drijven eener kudde schapen grooter dau vyftig stnks door de gemeente Beeu fc En allen in de kosten desnoods invorderbaar Jnj lijfsdwang tt I OLITIE Diegene welke in den nacht vaa dea 4sop dsa tn dezer in een danshuis of op de publieke straat lp ifi Roozendaol alhier een GOUDEN HALSSLOT met STEEN verloren heeft kan hetzelvji aan het bueou vam Politie terugbekomeu H T E er MARKTBESIC Gouda 29 Juni 76 By kldi omzet Sa Üe stemming flaouw Poldertarwe puike Witte 9 76 S 10 10 4 9 60 Kogge puike 7Ji i 7 60 6 80a ƒ 7 20 Voer 6 4fl i 7 8s t pKlke 7 25 è 7 60 Minder 6 i J H ser OVfia MP i 6 40 ligte 4 a 4 4ü De Veemarkt met gewone aantoer hoewd de prijzen hoog waren ging alles traag van de haad achap ki en lammeren vlug varkens ea biggen vli vetko Aangevoerd 160 partijen K uis prQcen Ie Vwu van 28 i 38 Goeboter 1 60 i 1 60 Wdboter ƒ 1 30 i 1 40 Burgerlijke Stand Gouda GEBOItEN C Joai Marinu oadcn i Mosaik nC J faiSK 7 KI Ast n i rs M i HdihugftQ ea C L Sooibwk 28 Jvhaane CoroelU Mdera J Krtrk ro J HcMfliir OVEKtEDEN 27 JudL J Bf tldnji 7 w M Cn H I boitir vui H Omdel M j £ C 6itcij SS i GEHUWD 28 Joni E L Tii ea V g Saiden M Olmaa ea S aoilen P vsa Masrao ea 1 H JMbteo 6 Zenrboom tn M Srebna K f Haaaar aa H Binn M da Boon ea k C TSk VSrIsMli as J faa Lasawaa Burgerlijke Stind van onderstaande QsaieeKten van 22 tot 29 Juni 1876 Hoordre t GEBOREN Adriana ooilcii K da mU n J Bprg I cDa ouders P HamaiaD en A C Spak Jofcaoaaa ooMs M J ran dar Voorea ra T Aalwan OVEKLEUEN M F van jar Bing J m srS burs 4 T Mi ONDERTROUWD B MS Kat M j f Ut A lBi rtr 22 j n iouda OEHÜWD Oees Oondenüc Geeaa aangiftsu luu by den Bargerlijlua 8tsal gflM r Stolwijk UEPOREN Gaane OVERLEDUI 26 Jani A oog mA 0 LM jW D Dealen 28 M Slappalmksrg 4 iji jf fj ONDEhTROUWD Gcene GEttUWU GetSf Hanstreobt GEDOHENi M Jwi EIwbetli oydais b Lsianaij a J Mulder 27 i rt atim 1 f n Pf ft ls 4 VSa 9B IHWlOVERLKnEN Oeeoe GNDERIBOllWl Oeena GEHUWD 84 Jam G Kiadnld Mj sa iB aCBrk iM ReouirUk GEBOEBW 28 Juai ODi bart RasW joaiats O tufL an G W Boainaa Maiplja oud C CVlrafB A der Marrr 27 Curaelit adara U vaa Ora aia ea m A JuBHanael OVERIEOEN Gtene 0 IH H I OUWI 2 J ai Ji CMraas SS j aa A Schoslen 2 j e lU Q Oaasa VftOüi DxmKk f OEUOR Pi er ArK 4 sra J wa sv 9 lmi Kloit 0 EKt 15llKN T vaa Es Sm ONDERTROUWD Oeao ii l l i GEBUWO P C Sykaart S N wt tluit Adrianu ondefi J lsoyea an H m iv jiMI 0 EKt 15llKN A Veerman 11 ai i tmttfJM I jppw iai ïfejiiii wi t ti r