Goudsche Courant, zondag 2 juli 1876

Zondag Z Juli N 1849 1876 GOÜDSCHE COUEAWT Weuïïs en AdverteDlieblad voor Gouda en Omstreken ABVCRTENTIËN Tante Mej CO RNELI A C ATH ABINA G A B E U ia den ouderdom ran 68 Jsrea G A D J GABRIJ 1 Gouda 28 Juni 187C Dp Heer en Mevrouw van dïb GAR ÏXEiii DJS Aaes betuigeu ook nsmena weder daehe 1 etrekkiiigea huBiiea kartelijken dank i ï fie vele blyken yan belangstelling bjj de gtboorte kuimer Dockter onderronden teideti 87 Jani 1876 Bg ronnis van ii Arrondiasements Efógtbank te Rotterdam dato 26 Juni 1876 is de Ven nootsebap ooder de firma PIETBtt van RHOON J waarvan leden zijn PIETER AN RHOON Se en PIETER VAH RHOON Jb Ti per Bitlardhoader ea Kolf baanhouder ge estigd te Gouda rerklaard te zijn iji staat van iyUissement ingegaaa den 21 Juni jl Daarby zgn benoemd tot Regter Commissarii de EdeltAcbib Heer Mr J tak ÜEÜKËIAM Regter in gemelde Eegtbank en tot Curator Mr H 4 KRANENBURG Advoeaat ie Gouda De Crediteuren in dit faillissement de be Iroonegtea eu ie paod of hjpotheekbebbenden daaronder b r n worden opgeroepen om te verschonen op WOENSDAG len 12 JULI aanstaande des nainiddags ten een ure in het e 6gttg bo w aan ket flaagsehe Veer te Rot 4irdam ien einde over te gaan tot de verificatie ider schuldvorderingen eu verzocht vyf dagen liNsvMetMi hoane rekeningen in te leveren bjj den Ondergetedkeodk Gouda De Curator 28Jnml876 Mr H J KRANENBURG in de ROSENDAAL Te bevragen bg den Uitgever dezer CouraDt ÊVRAAGD op een Dorp bg Gouda Jj Tegen 1 Aug wtm EENB DIENSTBODE Ae kan koken huiswerk verrigteu en strjjken Xoon ƒ tW 2 Dadd k EEN m ook Kgt kuiswpik te verrigten tegen veel looB Brieven wjco onder letter B aan de B anddaars J tan BBNTDM en ZOON te Gouda O UER WAAUBORG Tan een zeker succes worden in volge de nieuwste nitvindincren geslachtsziekten van lederen graad goed ea vlag genezen vooral TMTwaarloosde oif niet geheel genezen jarenlang in slependen toestand geblevene Syphilis éta tareedan en derden stadium ingetreden isook zwakte toestanden onvermogen nit ëeiiagen witte hoest en huiduitslag van allerlei sport onder de atipste geheimhouding JÓj T riaogenden worden kosteloos behandeld O von Kleist BERLIJN 8 W Jerusalemstraat 9 IV Na mededeeting ran de zich openbarende keatteèceneii en tevens van de duur van de iekte die wfl verzoeken ons op te geven worden per ommegaande de vereischle geneesmiddelen toegezonden H Ondergeteekende heeft de eer naar aanleiding der vele aanvragen tot bet geven van Dansles zgoe geachte begunstigers te bericbteu dat er van af heden b hea voor de a s KERMIS gelegenheid bestaat daarin onderwj s te bekomen H P GORISSEN gpieringstraat Goüda Openbare Vrijwillige Verkooping van circa 38 Bunders nilmantend goede WEI HOOIof BOUWLANDEN aaneen gelogen in den ZaidpUspolder binnen de Gemeente De Veiling r nwni RnAr i 876 De Afslag j D0NDERDAGJ13 j Li 1870 beiden des vooimiddags tm 11 ure in het Schaakbord op den Kleiweg te Gouda bewoond door den Heer VAN WEBKHOOVEN De Veiling a L geschieden eerst in 14 peirceelen daarna in combinatiën en eindelijk in massa Het Bouwland te aanvaarden met het ontblooten der schoof het Weiland met Kerstmis beide in 1876 Alles bjj verspreide biljetten in het breed omschreven i den koopprjjs kan tegen 4 Va pCt gevestigd bljjven Nadere inform atiën te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxmen ten wiens overstaan de Verkooping zal plaats hebben en ten wiens Kantore de Veilings en Verkoopvoorwaarden 8 dagen van te voren zullen ter lezing liggen Openhava i erUooping tegelijk met de VEILING eu VKH KOOPING der geannonceerde 38 Bunders LAND in den ZuiUpluspolder De Veiling navnrnnAol JULI 1876 De Afsla i P DONDERDAG jg jqlI 1876 beiden dea middags ten 12 ure ia het Schaakbord op den Kleiweg te Gouda bewoond door den Heer van Wekkhooven van Eene BOUWMANSWONING met SCHUREN BARGEN en verdere aanhoorigheden alsmede circa 7 Bunders WEI of HOOILAND alles staande en gelegen langs de Jan Dorrekenskade tusschen het Dorp en den Donderdam in den Zuidplaspolder binnen de gemeente van Waddinxveen Te Veilen in drie perceelen De Landen te aanvaarden Kerstmis 1876 en de Getimmerten 1 Mei 1877 Alles bjj verspreide biljetten in bet breede omschreven AUe Informotiëa zött te bekomen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen De van ouds beroemde SCHTEDRBANDS PILIJII bereid volgens het oenig bestaande authentieke voorsebrift van Kardinaal Maffko Babbkwni later Paos Urbanus VHI en in heilzame werking nog door geen Medicjjn van latere vinding oveirtroffen of geëvenaard zjjn te Gouda alleen verkrjgbaar bj den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 371 it 6o d Prjk van A i p Openbare Verkoopinffeii te OOUDA op MAANDAG 3 JULIJ 1876 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis di HakMONiE aan de Markt van Een HUIS en ERF roet een BLEEKVBLD daarachter aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 23 Zijnde in het Huis drie Benedenen een Bovenkamer drie Zolders n t geen verder tot een goed ingerigt Woonhuis behoort En VIJF in 1875 en 1876 gebouwde HUIZEN met ERVEN in een gang achter dea Bleekerssingel te Gouda Ieder bij de week verhuurd i f 1 35 De drie bi en aan den Bleekeraaingel zijQ uit de Hand rerkooht En op DINpSDAG 4 JÜLU 1876 des voormiddags ten negen ure aan het Lokaal wjjk K N 237 aan de Peperstraat van MEUBELEN ea HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W L FORJUUN DROOGLEEVEB te Gouda to A A f Hoeveel jongelui tgn MSll I M MJt r niet die t 00 wensohen te geven om een flinken Baard te hebben welnu met het gebruik der zoo beroemde Balsem bekomt men in 8 of 10 wdcen eea Baard de huid blijft ongedeerd 2 de flacon Franco aanvraag a 2 de flacMn gemakshalve 42 Blauwe Postzegels Postwissel of op Rembours bg THEOPHILË Haarkuudige te Amsterdam Urbanus Pillen bereid Tolgens het aloude ea echt Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii lier riultig io ongcstfidliedea ia MAAG en werkui heWimm up de UCUSVBKTËUI N Ci Z i go uilmuLteud legcu de GAL SCHEUITE ia het BLOED en UITSL ÏO der HUID zg lya ZACHT LAXEEEND ea 8LIJMAFDRIJVEND Verzegelde dooien viin 87 i o dabksU donzen Kijn verlcrgütmar bjj de hh Amlerdam M Clébsn G drag heilige ireg IX 13t Bodegratm B Verslont Bankoop A v n t Woudl M t H W do Kruïjff Gouda h Sehenk op de Hoogttriiat Haaitrecht K Ooa erltttfr t Hage J L F C ón Miié BtiHenlia Hpnry Wolft V r Wnufiuiraat Leyden J T Terburj li lla rlem hoek BskkeritMg Uoordrtckt G H Vatt Oudeirater Pr Vree Hotterdam r d fuorn ie Beker Weete Wagenstraat ScioonAoam A VVolfT ütreckt Altfiia k Kroon af bet Steenar or r daa Donkeretr it 72 Flaardingr Wouter Plerjeier Woerden i V Sneermau ZevmAuizen A Prina Het depot ilezer eChte Urban Pillm aisda toorele jaren met roem bekend n in algemeen braik k door aas te Oouda alieon o nfteluitend geplimtst by dea heer L SCH£NK op d H ogatra t WAABSCHÜWINO Mea wordt inetaatelgk verioebt wel attent ia willen zija dat door ona bij oievand anden da Urbaflue PjUen bereid rolgeui het oude en eolita Uecept io üépót zjjn verkrgfbanr geeteld fe iomm opfegeten Steden ea Plaatun da hg de kierbmengetioemde Défóthotiden In elk dooaje is eaa biljet itoorzitn met de eigenhandige nanmteekening van de vervaardigers Wed Keunen b ZoON Apothekera welke Handteekrniog zioh ook bevindt op het Zegellak waarmede de Oooajrj verzegekl tjjn Wjj verioeken de gebruiker iiittiuiteli t daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe t6 Biea bjj wieu men de Ueoajea Pillen haalt AUeea dia Uooajea waarin en biljet Bet ome Handieekeniag ia zioh aan te ohsffen en zich te wachten voor het gebruik van de vale pamwIiMi Kennisgeving De BUKGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter keuuia van de belanghebbenden dat door den heer Provincialen Inspeoteur der Directe lirl istiitgen enz te Kotterdam op den 27 Juiijj 1376 is executoir verklaard Het kohier van bet Patentregt over het dienstjaar 1876 77 No 1 Dat voormeld kohier ter invordering i gesteld in handen van den Heer Ontvaiiger dat ieder daarop voorkomende vcrpligt i zijnen aanslag op deu bg de et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van DRIE MAANDEX binnen velken da reclames behooren te worden ingediend Gouda den 30 Junjj 1876 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Builciiliindscb Ovcrzlckt De linke rzjjde is het nog niet eens omtrent de gedragslijn die zij met betrekking tot de maire wet volgen zal Men hoopt tot eenstemmigheid te geraken want derge jjke tweedracht komt alleen den tegeustanders ten goede Dinsdag heeft de commissie nit den Pranschen Senaat voor het wetsontwerp betreffende het recht tot toekenning van academische graden den Minister van onderwijs din heer Wnddiuglon gehoord die zijn voorstel huudhuafde met de verzekering dat hg voor j Wn i i l nr i til fBH i 4 i iT H lltj ili l m l i hamffir m defwjjs n geen andere wijziging in de wet op dat onderwijs verlangde tlau intrekking van het amendement waardoor auu vrjje universiteiten het recht is verleend om academische graden toe te kennen Hij verzocht de commissie zoo spoedig mogelijk haar rapport in te dienen en verklaarde in antwoord op een daaromtrent gedane vraag zioh tegen het staken der werkzaamheden door de kamer van afgevaardigden op den 16u Juli a De Regceriiig verzekerde lijj dringt er op aan dat voor het reces de begrooting zal worden Ijchaiideld De President heeft in bet Journal officiel eeu brief tot den Minister van Oorlog gericht waarin hij verklaart dat van uu af de vervolgingen wegens deelneming aan de Commune moeten ophouden Alleen de hoofden van den opstand en zij die moord gepleegd hebben blijven aan de vervolging der wet blootgesteld Deze brief wordt gevolgd van eeu besluit waarbij aan 87 personen gratie wordt verleend De begrootiugscomraissie heeft in haar vergadering van eergist ren een voorstel aangenomen om den President der Republiek een crediet van 800 000 frs toe te staan voor reiskosten en tot haudhaviug van lijn wnardigheid In den Pruisischeil l anddag is uitvoerig beraadslaagd over de veranderingen door bet Heerenhuis ganiaakt in de wet betreffende de bevoegdheid tot het bekleeden van hoogere betrekkingen in den staatsdienst het resultaat was dat een bemiddelingsvoorstel op aandrang ook van Lasker werd nangpuoiuen Het Heerenhuis heeft reeds spoedig over deze voorstellen beraadslaagd Niet alisen dat bet zijne lezing van de stadswet weder geheel hersteld heeft maiJr j heti heeft ook de genoemde transactie ten opzichte van de wet op de hooge staatabetrekkiugen afgeweeen Het slot van het littingsjaar is dus niet vrooljjk De Eeiersche Landdag heeft het ontwerp tot wijzi ging der kieswet van den bekenden clericaal Jórg afgehandeld Art 1 werd met 7 5 tegen 7 2 stemmen aangenomen maar daar de constitutie Vs der stemmen wil voor dergelijke veranderingen was deze meerderheid te klein en zagen de clerionlen zioh genoodzaakt van de verdere behandeling af te zien De drie eerste artikelen van het traktaat met Oostenrjjk betreifende de overneming der spoorweglijncn in OpperItalic zijn door de Italinansohe kamer aan genomen terwjjl een amendement op artikel 4 waarmede de Regcering zich niet kon vereenigen met SSl tegen 163 stemmen werd verworpen Eindelijk heeft de opgewondenheid der Servit rs een oorlog met Turkije onvermijdëjjk gemaakt De mogendheden ook Rusland zijn besloten om Serven en Turken de za ik te laten uitvediten Gisteren zou vorst Milan naar hef leger vertrekken en van daar de oorl verkUrii g verzenden en een procln luatie tot zij Volgens een Vrioht ka Ae PUUiKke CorretjKmdeni zouden enkele SerWsctSe vrijkorpaen reeds over de grenzen zijn gerukt De operaties van het leger echter zouden eerst op 4 Juli begirjien Het is niet de eerste maal dat Servië deu oorlog waagt tegen Turkjje In 1804 ontplooide Karageorg 4le vaan van den opstand verdreef de Turken nam hunne vestingen en trok over de Drina iu Bgmiie Zoodra echter de Porte hare gansehe macht tegen hem keerde werd hij genoodzaakt de vlucht te nemen op Oostenrijksch gebied Servië werd toen een Turksch paschalik In 1815 bevrijdde Milosch wederom Servië Ook hjj echter moeit zioh ten slotte weder ondern orpcn CU de oppermacht der Porte erkennen Zal d naai vorst M lan gelukkiger i n De Oostenrijksche Regeering heeft thans alle maatregelen geuomen om wanneer de oorlog aan de grenzen merkeljjk begint de orde streng te handhaven wat w llicht niet eens zoo gemakkelijk zal gaan want de sjmpathie van de Slaven in Hongarije voor de Serven is grooter naarmate de stamvenvnntschap nauwer is Dat ook uin deze zijde van de Leitha de Slavische volksstammen groeien in de moeiljjkheden der Regeering behoeft slechts herinneriug men kan Z ch dan ook voorstellen hoe men te Weenen de vrees voor een algemeene Slavische beweging wel gevoelt maar niet dnrft uitspreken Op de democratische AmenkSMwebe eonventie te St Lmis is i aar meii weet it UMr Tilden gekozen tot cindidaat prc sident De heer Hendrick is candidaat vice president Nader wordt thans gemeld dat deze uitalag was te voorzien daar de groote meerderheid ui t voorstanders van Tildeu liestoud Bjj het samenstellen van eeu programma was de groote moeilijkheid dat men het niet eeiis worden kon over zacht en hard geld M a w de voorstanders van betaling van specie hadden het hard te verantwoorden in den slrgd tegen de aanhangers van papieren geld Er was dan ook een programma van de meerderheid der commissie en een van de iniuderheid welke laatste er voor was om te ijveren voor het intrekken dir wetten op het hervatten der betaling in specie Dit rapport werd met 219 tegen 5 50 stemmen verworpen en daarop hel programma der meerderheid aangenomen met 054 tegen 83 steramen zoodat hard geld geoordeeld wordt de overwinning te hebben behaaW ofschoon het programma der meerderheid in dit opzicht nog geenszins rechtzinnig knn worden genoemd GOÜDA 1 Juli 1876 De kapitein Diemont van het 4de regim inf te Delft is op zijne aanvrage op i 00 aotiviteit gesteld zonder bezwaar van de schatkist de kapitein Schell die hem te Delft zou vervangen blijft bij het depot te Gouda terwjjl bij het depot te Delft is ingedeeld de kapitein V C D van Rgen thans bij de uormaal bietsohool c Op velerlei wijze bljjkt dat het doel waarmede hier een hoofdcommissie is geconstitueerd tot oprichting van een standbet ld van de Gebroeders Houtman door geheel het land sympathie ondervindt In een groot aantal van de voornaamste gemeenten van ons vaderland houdt men zich dan ook onledig met het vormen van sub oomité s terwijl die reeds zijn geconstitueerd iu de gemeenten Breda Bergen op Zoom Tilburg Vrnhem Zall Bommel Siieek loeiden Bodegniven Schoonhoven Zicrikzee Vlissingen Schiedam en J jiikhuizen Niet zeer lang zal bet duren of het Nederlaudsohe volk wordt uitgenoodigd bijdragen te schenken voor genoemd doel Het Ijjdt geen twijfel of dan zuUfn onze landgenootcn toon n dat zjj de mannen uit het voorgeslacht eeren welke iets deden waarvan wij hunne nazaten de vruchten plukken Het Dept Gouda der Nederl Maatschappij Ier bevordering van Nijverheid 7al volgens achterstaande advertentie a s Maandag des avonds ten 8 ure op het Eiercitieveld aan den Rotterdamschi n dijk eene openbare proef houden met de Diek sehe Exiincleur Deze Exlincteur sedert 1873 volgens een nieuw systeem verbeterd van de Heeren Lipman ki te Glasgow en in Nederland alleen verkrijfjli iar bij de Heeren Broogers Co te Amsterdam is ten toestid dat door eene sterke ontwikkeling van koolzuurgaz in staat stelt om bij het ontstaan van zells vrij hevigen brand onmiddelUjk het vuur te bedwingen en uit te dooven en tal van voorbeelden zijn er reeds van hevig ontstane branden die nog vóór le komst der brandweer gebluscht waren Tegenwoordig vindt ipen ze dan ook algemeen in alle soorten van fabrieken in petroleum olie en steeukolenliergplaatsen in goederenmaga7ijaen op schepen aan spoorwegstations in schouwburgen hospitalen andere oprnliare gebouwen enz enz Voor zoover ons bekend is worden ze hier ter stede alleen nog maar gevonden in de Stearine kaarsenfabriek en in de kaarsenpittenfabriek hoogst wensehelijk zoude het evenwel zijn dat deze extindeurs meer algemeen werden aangescl nft vooral voor fabrieken magazijnen werkplaatsen en openbare gebouwen Onbelcendheid met de extincteurs zal hoofdzakelijk wel de oorzaak zijn dat dit tot uu toe niet geschied is en daarom juichen wij het ten zeerste toe dat het Goudscue NijvrrheidsDeparteraent een ieder in de geb geulieid wil stellen om zich vau de uitstekende werking dezer extinctt urs te overtuigen wg verwachten daa ook dat vclftn van dftuitt podigin bruik zullen maken I In een verg idcriug van het Deparleiiient Gouda I vau de Maatsch ippij tot Nut vau t dgemeen zijn lienoemd tot afgevaardigden ter algemeene vergadering I de heeren Dr W Julius en H W i Koning tot I hunne plaatsvervangers de heeren J N Seheltcina eu 1 Royter Time i money ook voor gemreiiti r mdsleden en het is wenschelijk dat discussies in r iiul vtrgaderingen niet noodeloos worden uitgebreid ook om deze redeu moeten lichtvaardige en roekelooze voorstellen van raadsleden steeds worden tegengegaan Met het oog daarop bepaalt art 17 van t reglement van orde voor oirten raad het volgende Voorstellen vreemd aan de orde van deu d ig worden echriftelijk en door ten minste twee leden ouderstfund aan den Voorzitter ter hand geMeld Op diens voordracht bepaalt ile vergadering w innei r de voorsteller tot de toelichting van zijn voorstel wordt toegelaten Tüt het in overweging nemen van het voorstel besloten zijnde bepaalt de vergadering op voordracht van den voorzitter wanneer hetzelve aan deordejuil worden gesteld of wel zij verzendt het aan B en W of aan eene commissie tot nader onderzoek De bedoeling van dit art is blijkbiar d it de voorsteller zioh roor dut kij ket coortlel doel heeft overtuigd of er raadsleden zijn die t wenschelijke van zijn voorsiel erkennen zoodat het schriftelijk voorstel bevattende de namen van die raadsleden welke t ondersteunen aan den voorzitter moet worden overhandigd Men moet veronderstellen dat alleen zij het voorstel ondersteunen die de aanneming weu sdien Hit schjjnt ons wenschelijk toe dat aau dit art in den gemeenteraad meer de hand wordt gehouden dan tot nu geschiedt In den laatsten tjjd hebben 3 raadsleden van hun recht van initiatief gebruikt gemaakt nl de hh Snel Messeniaker en Samsom Geen der drie heeren hield zich aan t reglement De eerste werd daaraan door den voorzitter herinnerd en daarop werd ia een volgende vergadering het vqorstel schriftelijk ingediend met de namen v in die raadsleden welke t ondersteunden Zoo behoort liet dan ook In latere vergaderingen werden door de hli Messemiiker en Samsom eveneens voorstellen gedaan en eerst ttaande de vergadering werd gevraagd of er pok nar n die hunne voorstellen ondersteunden