Goudsche Courant, zondag 2 juli 1876

Dii scVou Tjy beiden t geTal Het voorstel n den fcaer Meuemaker werd juet groote meerderhad aangefionHvu zo d8t iudit geval t verznim der foürmaliteit geen icwaad kon ii de voarsteller evengoed te voren onderieekenaars v iu z u voorstel had kunnen krijgen wat niet kau getfïd woirdeu an dat van den heer Samsom Uieus vaorstcl tot t naken vau trottoirs mrd ook 4taaiule de eergaiering ondersteand n toen het in diaoussie kwam bleek het dat niemand er Toor wa u geen eukel raadslid braeht zijne tem daarvoor uit Om na zulke zaken te roorkomeii om nu te beletten dat ziek het feit herhaalt dat er veel t d gduel umier enig nut wordt Terdaan moet o i eer ticug de hand gehomleB aan art 17 De vaadsledea noeten willen zij een voorstel doen zich overtuigen dat r althans twee medeleden zijn die aaaoemiug van het vooretei wenseheo Daartoe uioeteu volgens art 17 ie Iwee het voorstel als t ware medcouderteekeneu Baa is r ten minste enige waarborg dat niet t eerste het beste vooretel dat in t brein van een der leden opkomt in idiaeusaie voirdt gebracht Dan is er veel kans dat wij voortaan bevryd blijven Tan dergelijke geheel onuoodige diseussien als het verslag van de raadsveri adering van 23 Juni jl oua heeft doenl en In het hoofdkiesdistrict Ridderkerk is tot lid vaa 4t provineiale Staten van Zuidholland verkozen de Jteer CA Molenaar Door Burg ea Wet van dea Haag is aan den gemeenteraad eene nieuwe regeling van het meer itgebrrid lager onderwgs aldaar en te Seheveningen oorgedragen De aanwezigen ter Donderdag avond gehouden Haagjche afdeelingsvergadering der vereeniging het Metalen JCruis outviugeu o a de zeldzame mededeeling dat een oud strijder op 85 jarigen oudrjdom tot hunnen kring was toegetreden Deze veteraan heeft den tocht naar KusHuid medegemaakt en nam ook deel aan I 1 slag vau Leipzig en Waterloo Z M de koning heeft a ewezen het verzotk om gratie door Jut voor Christina Goedvolk ingediend die door het gerechtshof te s Hage tot 12 jaren tuchthuisatraf ie veroordeeld wegens medeplichtigheid aan den diefstal waarmade de moord op mevr van der Kouwcn gepaard ging Jut s huisvrouw zal dns eerstdaags naar de vrouaengevaugenis te s Bosch wordi ü overgebrrcht De lessen aan de rijks landboowsehool te Wageningeu zullen op IS September een aanvang nemen De examens van tatiiatiag zijn èrpaald op 15 Jali en 15 Septembir Het U D komt terug op het bericht omtrent het gebeurde op een ramtorenschip in de roode zee Het is erg oierdreven geweest alëehts één persoon is in de roode zee overleden zonder dat blijkt of dit ten gevolge van eea zonnesteek is Een ander die wel door een zonnesteek werd getroffen is ziek te Aden aohtergeUeveu De voorstelling alsof de kommaadant de schold der ongevallen had is gtbed ongegrond Kaar aanleiding van een ingekomen verzoek is door den gemeenter van 8neek beslist dat k meisjes op de hoog burgerschool aldaar kannen warden toegeUten Blgkeos bij het Ministerie van BInnenlandsehe zaken ingekomen ambtsberichten zijn in de maanden Maart April en Mei 13 gevallen van dolheid of vermoedelijke dolheid bij honden voorgekomen Ëene vrouw te Helvoirt die in Januari door een dollen hond gebeten was stierf 2 Mei aan hydrophobic Een meisje te Nieawenhagen en 5 personen te Gronsfeld werden in Mei door een dollen hond gebeten In de voorafgaande maanden December Januari en Febraari waren respectivelijk 13 gevallen van dalheid of vermoedclqke dolheid bij bonden voorgekomen Van uit s Hertogenbosch is met betrekking tot bet door 80 Rijks ambtenaren te Amsterdam ingezonden adres tot verhooging der jaarwedden en vervorming van het burgerlek pensioenfonds een adres van adhaesie ingezonden aan de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeueraal Men verzoekt ons dit adres in onze kolommen een plaats te verleeneii waaraan we gaarne voldoen Het is van den navolgenden inhoudAan de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal Geven met den meesten eerbied te kennen De ondergeteekenden Rqks ambtenaren te s Hcrtogenbosch Dat zp kennis hebben genomen van het verzoek hetwdk in Apnl dezes jaars door 80 Kijksambte oaren te Vmslerdam aan Z M den Koning en ook aan Uwe vergadering werd gerieht om eene billijkt veriiooging der jaarwedden van sommige beambten ea bovenal om het vervormen van het Pensioenfonds TOor burgerlijke ambtenaren tot een Pensioen en Wedaweupensioenfocds te bewerken Dat 1 met die adressen geheel instemmen Weshalve zij eveaals de Ambtenaren te Amsterdam zich verooiloven Uwe Vergadering met gepaste vrymoedtgheid en den meest mogelijten aandrang te verzoeken De tractements verhooging voor zooverre dienog niet reeds is geschied en de uitbreiding vunTooreegd Pensioenfonds tot de weduwen en weegen ran Uijks ambtenaieu i weklra tot een voorwerp Uweroverwegingen ea van Uwe hooggewaardeerde en veelvermogende zorg te maken t Welk doende Hier volgende handteekeningen In het belang dezer voor vele duizende ambtenaren en hunne gezinnen zoo hoogst gewichtige aangelegenheid 18 het wensehelijk dat overal elders dat voorbeeld worde gevolgd DE AMERIKAANSCHE BOOKSELLER OVER ONZE INZENDING TB PHILADELPHIA Het NiauBtblai nu ia BotHiutdel ontleent het volgende aan bovengenoemd Amerikadusch tijdschrift Voorzeker zal geen liefhebber van boekeu in gebreke bleven een bezoek te brengen aan de deftige inzending van de NederUudsche Boekhandelaarsvereenigiug welke te vinden is in het hoofdgebouw De Nederlanders zyn van oudsher bekend als boekdrukkers en uitgevers en menig zeldzaam en meest gezoeht boekdeel in onze boekvinkels draagt het drukkersmerk van de oude hollandscbe uitgevera Daarom verwacht de bezoeker hier veel te zullen vinden wat hem interesseert en hij wordt niet teleurgesteld Naar de banden te oordeeleu orden in Nederland de boeken hooger in waarde geschat om hun inhoud t dn om hun sebittereud iiiteriyk hoewel er onder de kunstuitgaven niet weiuigeu zijn dke zoowel door hun elegant utt rl jk als door hun nuttigen inhoud uitmunten De iuzeadiiig sta it onder toezicht vau den beer C L Brinkman Jr vau Amsterdam ioou van een der vooruaaniste uitgevtrs van Nederland Hy vertegenwoordigt hier de Botkhaudelaarsvereeniging en het is hem een recht aangename taak den bezoeker in de rijke verzameling der Nederlaudsehc letterkunde rond te leiden De versehillemle soorten van uitgaven ziju mbrieksgewijze ingedeeld zoodat de bezoeker met een oogopria den eeneu of anderen tak van letterkunde welke hem het meeste intereaseert kan vinden terwiji hem bovendien kosteloos een uitmuntend ingerichte catalogus wordt ter hand gesteld Bijzander merkwaardig is de afdeeling Opvoeding en ouderwiia welke de versehiUende methoden van oudcrn ij bij het Vrf1c in gebruik Oleografien naar de oude en nieuwe meesten uitgegeven door Jan Leeudertz te Amsterdam Etsen van W Unger met tekst van C Vosmaer bevattende 70 etsen op oud Hollandsch papier uitgegeven door A W Sijthoff te Leiden Neêrlaude Geschiedenis en volksleven met staalgravnren in 4 deden uitgegeven door A W Sythoff te Leiden Twee bundels teekeningen van A Ver Heull get Zijn er zoo en Jeugd welke het Nederlandsch studenteuleven voorstelt en uitgegeven door P Gouda Qaint De werken en het leven van den grooten Nederlandschen dichter Joost van Vondel genaamd de HoUandsche Shakespeare met aanteekeningeu in 12 deelen met staalgravnres en fac simile s uitgegeven door Gebr Binger Archieven der ridderlijke Duitsehe Orde Balije van Utrecht in twee deelen met portret en platen in kalfsleer gebonden verguld op snede met wapens op het plat uitgegeven door Kemink Zoon te Utrecht De Koninkl ke Academie van Wetenschappen te Amsterdam zond vierenzestig deelen van hare belangrijke uitgaven welke goed gedrukt zijn en overvloedig van afbeeldingen voorzien Onder de afdeeling Encydopaedie is eene geïllustreerde uitgave onder redactie van A Winkler Prins welke wat typografische uitvoering betreft met elke andere uitgave op de Tentoonstelling kan wedijveren De proeven van Bibliografie zijn der aandacht zeer waard en mogen door de Amerikaansche uitgevers en boekhandelaars tot hun nut bestudeerd worden Onder deze is voor Amerikanen het meest merwaardig de Catoloque af Books Maps and Plates of Amerika ea van eene merkwaardige eolleolie van Early Voyamt welke in drie deelen in den handel is gebracht r Fred Muller te Amsterdafb Ook is cr een alpha betishe catalogus van boeken en kaarten ia NfSerland uitgegeven van 1790 tot 1875 bezorgd dooi C L Brinkman en merkwaardige boeken over kunst en wetenschap uitgegeven door M NijholT te s Hage Nog zgn er vde andere boekeu wdke een zoigvuldig onderzoek raimsehoot zullen beloonen Te oordeelen naar hunne intending komen wij tot het besluit dat de NederUndsche boekhandelaars lidi in een benijdenswaardigen toestand van bloei bevinden en is het zeker der moeite waard daarbij nog op te merken dat het uiteriyk van al hunne boekei gelyk IS aan dat waarin zy in Nederland het licht zagen en dat alle oorspronkelijke werken tya Terwijl wij hulde brengen aan de ni evers mogen wij ook niet vergeten eere te bewijzen aan de Ten tooustellingscomraissie te Amsterdam verkozen doot de Nederlandsche boekverkoopersvereeniging voor d wijze waarop zij hunne taak hebben volbracht Ds heeren C L Brinkman Jan D Brouwer B van Dijk en Tj van Holkema die genoemde commissie uitmaken hebben het succes gehad dat zij hunne ioteading tot een er meest belangrijkste hebben gemaakt Te Smilde ontving dezer dagen een arbeider eeamuntje van 10 gulden Hij stopte het bij gebrek aan een portefeuille voorloopig in zijn tabaksdoos Eeii gen tijd daarna kreeg hg trek tot rooken stopte zijne pyp en dumpte er ferm op los Maar daarschiet hem het ninnlje te binnen In de doos gekeken verdwenen Een twee drie de pijp uitgehaald ja wel dat komt bet den dag maar deerlijk gehavend Het u stond er aog op maar het midddste gedeelte was meest verbrand en aan de kanten ook nog al beschadigd De man had eeu leelijke pijp gerookt maar gelukkig heeft hij door tusschenkomst cu medewerking vau den burgemeester vooc het geiiavende papiertje 10 galden ontvangen Of er in de politieke atmosfeer ook onweersvogsb lijn Het schijnt weL In een Prnnseh Usd vinden wy de volgende opmerking Baron voa Werther thans let wel gezant vau Praiwii te Konstautinopel bekleedde diezelfde betrekking te Kopenhagen toen de oorlog tosschen Denemarken Ojstenrijk en Pruisen uitbrak In 186S was hy ta Weenen toen Pruiken aan Oostenrijk en iu 1870 te Parijs toen Frankrijk aan Duitsehluud den ojrlog verklaarde En uu s hij te KonstantinopH om at weder den staatkundigen hemel niet couleur de rose te zien Zoo als onlangs door alle dagbladen werd medegedeeld heeft zich onder leiding van de heeren Jarett en Palmer directeuren van Booth s Theater ta New York een reisgezelschap gevormd om van daar uit a la Jules Vcrne in 80 dagen of iu minder als het kan een reis om de wereld te doen liet gezelschap is de genoemde onderoemers medegerekeud 23 personen sterk De reis is den 1 Juni aangevangen Meu verneemt thans dat zij met extra spoordienst den enorraen afstand van New York naat Pranoisoo in 80 uren 20 minuten dat is met een snelheid van eene mijl in drie minuten hebben afgelegd dus in nog geen drie en eea halven dag JHen had twee eu een half uur op de gemaakte raming van tijd gewonnen Te San Francisco was den reizigers een allerprachtigst feestmaal bereid D eitra spoortrein waarvan het gezelschap zich bedieot bestaat uit een locomotief een goederenwagen een rookwagen en een kolossalen wagon saloa of zoo als men iu Amerika zegt een wagon hitel allerprachtigst ingericht met een zaal waarin 36 personea zich kunnen bewegen eten drinken zitten slapen pelen en lezen een toilet kabinet en een weivoorziene keuken Op de lijn New York San Francisco was de geheele gewone dienst tó6 geregeld dat den extra trein vóór alle andere doorging en de gewone treinen altyd eerst 20 minuten kter vertrokken Donderdag had te Utrecht de jaarlijksche alg meene vergadering van de Rijnspoorweg Maataehapp plaats Uit het verslag der directie aan de algemeeae vergadering bleek o a het vi ende Ofschoon handel en ny verheid nog steeds in kwijnenden toestand verkeerden en de concurrentie haat krachten bleef inspannen werd niet alleen ingehaald wat de ontvangsten verleden jaar minder bedroegen maar werd zelfs het buitengewoon gunstige jaar 1873 74 overtroffen De belangrijke vermeerdering van ontvangsten werd verkregen zonder dat de exploitatiekosten naar verhouding stegen De ontvangsten hebben totaal bedragen 6 684 697 38 zynde 170 631 37 meer dan in het vorige en zelb 69 674 43 meer dan in het bij uitstek gunstige jaar 1873 74 Het aantal reizigers vermeerderde met 147 704 tegea het vorige en met 126 603 tegen 1873 74 De opbrengst der reizigers met bagage was 18Ï 98I 57 meer dan het jaar te voren De opbrengst eerste klasse vermeerderde met ongeveer S en o die der derde klasse met ruim 3 1 Wegens de coneurrentie werd aan den treindienst groote uitbreiding gegeven door het inleggen van twee nieuwe sneltreinen in de richting naar Holland en in omgekeerde richting door densneltrein V 4 30 V Rotterdam te doen doorloopen tot Emmer Het vracht en koopmansgoederen vervoer vermeerderde in tonnenmaat met 41 410 ton en in opbrengst met 638 73 per ton was de opbrengst 2 63 tegen 2 78 in het jaar te voren welke vermindering vooral is toe te schrijven aau de toenemende opofferingen waartoe de coneurrentie noopt De daling der vracht gaat gepaard met eene meerdere uitbreiding van het verkeer en geeft daarom minder reden tot ongerustheid Het bestelgoedereu vervoer vermeerderde met 2061 ton in gewicht en 28 366 47 in opbrengst per ton verminderde de opbrengst met 0 93 en verleden jaar met ƒ 1 18 Het bleef slechts 18 04 per ton t geen wel wat weinig wordt geacht Het vervoer van vee paarden en rijtuigen vermeerderde met 22 389 68Vj nadat het t Jaar te voren reeds 11 498 84Vs wa voornitgegaau De diverse ontvangsten die verieden jaat met 8 S88 45 j vermeerderden nemen nu met Op de nieuwe lijnen ontwikkelde het verkeer zich gestadig zoowel op zichzelf als door den goeden invloed dien zij hadden op de oude lijnen Op de lijn BreukelenHarmelen werd ontvangen 76 72 62 en uitgegeven 35719 bleef dus netto over 41 008 62 of per kilometer 4 656 50 tegen f 3400 94 in 1873 74 en 3961 69 in 1874 75 Op de lyn fiuvda s Hage werd ontvangen 330 360 70 uitgegeven 144 673 65 h eef dus netto ovef 186 687 04 of per kilometer 6 403 tegen f 5 120 57 in 1874 76 en 4 411 62 in 1873 74 Aan kosten van exploit werd slechts 12 716 23 meer uitgegeven dan het jaar te voren toen dit ƒ 21 937 30 minder bedroeg dan in 1873 74 De betrekkelijk niet ongunstige uitkomst is een gevolg van de vermindering van den prijs der steenkolen De kosten der afdeeling vervoer zyn in twee jaren tijds gestegen met UO OOO Vergadering van den Oemeenteraad VHIJDAO 80 JL NI Tefienvaorilig do hh fan Bergen IJModoorn voorz Virsly Bemij l ugtiD Prince Krinenbiirx Noolhateo na fioor Maller van SlrlJlen Poet Dro l Samsam tilravar en Goedeitugen i e Vuurzitter decU mede Jat de heer Snel beeft kennis f eicvin diior nit de tad te zyn de vergadering met ta unneu bijwonen De notulen der orije vergadering wordra geleien en rreateerd Ingeliomea zijn i eene oimive tan hh Gedeputeerde Staten deier pioviocieterugtendende en goedkeurende de rekening van de dienild Schullerg dien t 1876 Notificatie eene miiaive ao dezelfde mededeelende den onteaogit van eenige politie verordeningen en hunne bezwaren te kennen geveode o er de renirdening der brandweer waarin u opgenomen een artikel belriffende bewaarploalaen van petroleum lat later bij de wet geregeld ie wordt geeteld in handen van de CornniiMie oor de verordeningen ter fine van adfiee twee foorstellen van B en W om een poet toe te foegen op de begrooting van dit jaar van ƒ 736 die door Rijnland lljn feriehuldigd voor bet verleggen en b ilanten fan het jilanlaoen aan de watermacliine en ofencbryting tan 70 op de poat malen en gewichten als zijnde door af kenring van 26 stuks gewichten deze poat overschreden beide voorstellen dadelnk lu behandeling genomen worden eenparig goedgekeurd Onder do behandeling daarvan kwam de heer Kist ter vergadering B en W brengen rapport oit op het in hunne banden gestelde adres van den heer P Goedcwaageo Tin lot aankoopvsn grond in de Houleolteeg aan de vest findeu geen beiviaar in den afaUnd foor ƒ 2 60 per centiare ter fiaia B en W brengen eveneena rapport uit op het adrea van H Faaij lèede tot afltand tan grond vinden hiertegen mede geen bezwaar tegen ƒ 2 60 per centiare ter titie B en W breugen rapport uit op eenige aantragrn omgerioleeerden grond om redi it nog al bezwaar opletert en dikwijla dezelfde grond door tSschillende personen wordt aangevraagd stellen B en W or afwijzend te beschikken op4e adreeaen van K eu C Jonker U Zandvoord de Graaf an Comp W tan Soest N de Vroom S Lateber Weduwe li Begeer Wed H Zieleman en J Lioders alsmede id Ie A willigen bet verzoek van de Wed H Moleveld geb de Pouw ter viaie Mr een adres van N M Engelbregt en andere bewoners tan iAt Gouwe en het Noaneowater zich beklagende ofer eenen stankteiwekkenden terstopten koker wordt gesteld in handen vsu B eg W om daarop Ie beschikken Aan de orde ia Jiet vooratel tot goedkeuring der rekening van het laraelietiseh irmbeetuur over 1876 n voorstel betrekkelijk de door den Gaarder der acheepVaartrechten te stellen borgtocht groot ƒ SOO wordt nadat door een naar leden eene vraag was gedaan en door den Voorzitter beantwoordt eenparig goedgekeurd Tot Oearder der scheeptaartreobten wordt benoemd H Smit met algemeene stemmen Tot Hulponderwijzer aan de 2de Armenschool wordt benoemd A Byvoet te Harderwijk mede met algemeene stemmen Na machtiging om aan dr genomen bfalniten nitvoering te geven sonder resamplie eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GEBOREN Ü7 Juni Cornelia ouders C Verhoef en M W tan Vnnreu I Juli Willem oadera E K Dani m U H C Wiisiiik ¥ m ONDERTROD VD 30 Juni i de Knoop tin Rotterdam 44 j eo G Jaake 30 j T Arntunius van Leiden 27 j en J C Hoogendijk 23 j H Bennii 36 j au J de Jong 28 j I C Westermsn 2S j en C Venema 28 j J P tan Hensen van Uningen 24 j en £ de Weger 21 j ADVERTENTIËN Ondertrouwd Th ABNTZENIÜ8 Arts J C HOOGKSDUK Gouda 30 Juni 1876 VoUlrekt eenige kennisgeving ♦ Voor de talrijke blöken van belangstelling ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Vader en Behuwdvader betuigen wg onzen weigemeenden dank fl VAU WILLIGEN Gouda 30 Juni 1876 en Echtgenoote Voor de vele bewözea van belangstelling ontvangen bg het overlgden van mijn echtgenoot den V TelEd Gestrengen Heer C KRAAN betuig ik ook namens mgne kinderen en aanbehuwd kiuderen mijnen hartelgken dank W MD H KEAAN Gouda l Juli 1876 geb van Tol De Heer en Mevrouw I SAÜERBIEE betuigen hunnen dank voor de vele bewgzen van deelneming hun betoond bg het overlgden van hunnen Vader en Behuwdvader den Heer JACQUES FRANV OIS SAÜERBIER Gouda 1 JiJi 1876 J iJ18 Zg die iets te vordervsi hebben van of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van OORNELIS STRENG gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 20sten JOLIJ 1876 ten kantore van den Notaris W J FORTüUN DBOOGLEEVER te Gouda De beneficiaire Erfgenamen van den Heer JOHAN LOUIS VAN BEBESTEIJN en Mevrouw PETRONELLA CORNELIA JURGENSON in leven echtelieden gewoond hebbende en overleden te Gouda roepen bg deze ter voldoening aan Art 1083 van het Btirgerlgk Wetboek op de bekende en onbekende schuldeischers in de nalatenschappen van gemelden H er en Mevrouw van BERESTEUN om op WOENSDAG den 2 AUGUSTUS 1876 des voonniddags ten 9 ure te verschgnen ten kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DBOOGLEEVER te Gonda ten einde aan hen dadelijk Rekening en Verantwoording van hun beheer af te leggen en hunne schuldvorderingen te voldoen voor zoover het bedritg der nalatenschappen toereikend zal zgn Zullende acht werkdagen te voren dagelgka van des voormiddi s 9 tot des namiddags ten 1 ure inzage der gemelde Bekening en van de bescheiden daartoe betrekkelgk kunnen worden genomen ten kantore voornoemd No 886 der beroemde WekclUksclic Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange ïieadeweg te Gouda VERLOREN gaande van de Hoogstraat langs den Kleiweg een Pakket Rekeningen TOor deu vinder van geeu waarde De vinder wordt verzocht het te bezorgen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier kunnende desverldezende op belooning aanspraak maken Mejufvrouw SWITZER op de TlENDEWEa vraagt eend Jnfeouw VAM GEELEN Oosthaven vraagt tegen Augustus EENE DIENSTBODE Loon f 80 GEVRAAGD op een Dorp bg Gouda 1 Tegen 1 Augustiu EENE DIEKSTBODË die kan koken huiswerk remgten en stqken Loon 100 2 Dadelijk EEN om ook ligt huiswerk te verrigten tegen veelloon Brieven franco onder letter B aan deBoekhandelaars J van BENTUM e ZOON ta Gouda EEN WEISJE 16 jaar oud biedt zich aan als DIENSTBODE om te werken en met Kinderen om te gaan tegen 1 Augustus a 8 Adres met franco brieven onder letter H G aan het Burean dezes MËGWE OLIJF EN PRIMA T4FEL0LIE KRUIDEN BORDEAUX en WIJX AZIJN LIMONADE en MINERALE WATEBEN Schildpad en Londonderry Socp PUDDING en VRUCHTEN eene partij puike CHINA THEE in kistjes van 9 kilo a 1 10 per kilogram met een kistjegelgke Monsters worden gratis hiervan gegeven UEd Dw Dienaar ï J MELKERT De ondergeteekende heeft de eer t berichtrai dat hg DONDERDAG 6 J 7LI a GoüDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den heerA HABDIJZEB Sociëteit Vredebest op de Makkt s Hagï OniciBN arriveerde eene Lading mooie D116EI KUIPHOUT Puike kwaliteit Billijke prijzen Bauduin Co Wgnbrugstraat No 10 ROTTERDAM