Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1876

♦ KlINSTTAi DFJ M GEBITT worden vervaardigd en ingezet door TE PAS Mccanlcien Araerl 5alii te Amsterdam DONDERDAGS van 10 tot 3 utetempreken of schriftelijk te ontbieden bjj den Heer A W va WteRKHOüVEN Kleiweg te Gouda Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zij aan hunne vereischten voldoen Woensdag 5 JuTi N 1850 1876 f J J J GOUDSCHE COUR All T en AdverlcDlielilad voor Gonda en Omstreken Socielclt Oiis Genoegen B SÖUEH CONCEIIT te geven door bet J uiiekorp ran M 7e llc imcnt Jnfanifrif ender Directie van den Heer W Sonnemann op ZONDAa 2 JULI 187Ö des avonds te 7 uren HH Leden hebben met Dames en Kinderen an Leden VRIJEN TOEGANG ïntroductie voor Dames en Kinderen van JSiefcjLeden 25 Cents per persoon Vreemdelingen 49 Cents per persoon HET BESTÜUll IVcderlabdschc MaatschappU SËYOBDËRi G m Mmmm Departeioeii QOUDA jjnüniijj iiiuDnujiiii met de Dick scbe EXTINCTBUE BrandUuschmiddel ÜMNDAG 3 JÜLI 1876 des avonds ten S ure op bet EXEEOITIEVELD aan den Motterdamsehen Dijk Namens het Departement wordt een ieder itgenoodigd deze proefneming bij te wonen De Secretaris H W G KONING Ondergeteekende heeft de eer naar aanleiding der vele aanvragen tot het geven van I n8les zjjne geachte begunstigers te bcricliteii dat er van af heden bij hem voor de a s KEIIMIS gelegenheid be itaat daarin ondoiv ijste bekomen H F UÜKISSEN Spiering straat Gouda MARQLKUR Gevraagd in de Sociëteit DE IlÉüNIE Ooothaven alhier een MARQUEÜB Loon 3 per week Zicb te vervoegen bjj den Kastelein Terstond te huur vooreen Heer of Dame een GEMEU BELEERDE KAMER met ALKOOF op een der beste standen Van Gouda Hierop reflecterendeu gelieven zich te adresseeren onder letter L aan t Bnreau dezer Courant 15 CENTS PER GLAS Restauratie RHIJNSPOOH Joh M van Kuikon RESTAURATEUR EauMerveilleuse Dit water welks reuommé zich bij elk gebruik jneer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad alle andere kleurmlddelen van bet Haar achter zich heeft gelaten is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en g eft aan het haar zjjn natuurlijke kleur Blond Bruin df Zwart weder Rffls per glazen Flacon 1 by Louis Welter Oostnaven Wanneer bet de vereischte werking niet doet wordt het geld terugbetaald al is de flacon geheel ppgebraikl TE GOUDA TE HDDR terstond of tegen 1 Augustus a s een alleziuts net ingericht en van alle gemakken voorzien BBNDDENHUIS met TUIN op een zeer mooien stand Franco te bevragen onder letter G aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda 1 m mmmmi KOKTE TIENDEWEG D 93 beveelt zich aan tot het leveren van S I EI E IsT P r Flesfh KONINKLIJK BEI JBRSCH 18 Ceni BOSCH en MAASTRICHTS 12 FARO 14 DUBBEL PBINCESSE 10 GERSTE 9 Cents per Kruik Ëiigelschc Bieren van Bas Co EXTRA STOUT en PALE ALE 20 Cent per Halve Flesch Bestellingen worden ten spoedigste bezorgd HATTEMO GE n verkrijgbaar bjj W N RAAIJMAAKERS IJanltetbakker Oustbaven VfHBETERD ANNATTO of JKaaskleursel sedert 23 jaren 1853 1876 bereid door A KERBEBT tc Purmerende Bekroond Sept 1872 te s Hage Mienig bekroond fabricaat op de in September 1873 te Amsterdam gehouden Landbouw tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenrjjksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden WereldTentoonstelling zie Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Depots voor Gouda de HH J J van DEB SANDEN W B van STRAATEN J SWITZER en C THIM nmm gënëesk wërl Bij alle Boekhandelaren of tej en toezending van 20 postzegels van 5 cents reehfstreeks aan Rlchter s Boekhandel te Nümcgen i te verkrijgen Dr Airy s Natuurgenees Wijze Prijs ƒ 1 Aan de in dat boroemde geïllustreerde ongeveer 400 blz dikke bock opgegeven geneeswijze hebben duizenden hun geZOUdheid te danken Ue talrijke daarin afgedrukte dankbetuigingen bewijzen dat zelfs zulke zieken nog hulp hebben gevonden die wanhopend zonder redding verloren schenen dit uitmuntende werk moest derhalve in geen huisgezin ontbreken iiV Men verlange en neme slechts liet Geïllustreerde Origineele werk van Hichtèr s Boek bafldel te Nijmegen die op verzoek ook een Uittreksel daarvan gratis en franco verzendt Verkrijgbaar bij de Boekhandelaren A BRINK MAX en P C MAAS Jr te Gmda i Gouda Druk van A Brinkman Nieuwe Haring Heden van de Eerste Haringjageir ontvangen Puike Nieuwe HOLLANDSCHE en S0H0T8CHE MAATJESHARING Alsmede Verseh aangevoerde MEEAAL WATEEEN als SELTERSWATER APOLINARISBBUNNER SODAWATER GEMBERBIER ea CITROENLJMONADE te verkrijgen bjj 4 Ed Dto Dtenaren K VA DBE BÜHG Co Gouvfe over de Vischmarkt De van ouda gerenommeetds THEEËN nit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurteraberg te JtoUerdam steeds verkrijgbaar te Gouda ba J J v D SANDEN Botermarkt 0 1 EB WAAUBOIU van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van lederen graad goed en vlug genezen vonral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in lependen toestand gcblevene Sjpbilis den tweeden en derden stadium ingetredei alsook zwakte toestanden onvcrniogpn nitvlceiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de Hlipste geheimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O von ïvleist BERLIJN S W Jerosalemstraat 9 Pf Na mededeeling van de zich openbareilde kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wij verzoeken ons op te geven worden per ommegaande de vereischte geneesmiddelen toegezonden Depot van THEE jLlf DIT HET MaOAZIJN VA V è e jyi Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een hal en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART t Botermarkt te Go uda vliegekpapiërI te bekomen bjj H A BR INKMAN 1 Lange Tiendeweg Schouw BUROEMEÈ BR ea WETHOUDERS van Oouda flflel op art l der Verordening op het zuiver honden van Wateringen Sloottn en andere Watereu die aan bijzondere personen toebehüoreu Brengen ter kennis van de eigenaren der Slooteu lungs de beide zieden der Korte Akkeren en daaraan grenzende Kaden dat op Maandag den 10 Julij 1870 over die watiren ui worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zjn van dravend vui eu andere stotfeo die de doorstrooniing van het water kunnen belemmeren of Blank of sehad lijke uifelarapingen veroorzake eu welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geaehiodeo Gouda den 3 Joljj 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLBKVEll PORTÜUN VAN BüBöEN IJzKNtKXJEN S O H O D W BURGElCEESTKHen WETHOUDERS van Oouda Gelet op art l der Verordenening op het zuiver tonden van Wateringen Slooteu en andere Wateren die aan bijzondere pmonen toebehooren Brengen ter keiuris van de eigenaren der Slooten lang de beide t§den der Boelekade ea daaraangreniende zgslooten dat óp IMngsdag den 11 Juljj 1576 over die wateren tul worden gedreven eene 8CH0UW ten einde te onderaoeken of ze behoorlijk gfzuiverd zgn van drijvend vuil ea andere stoffen die de duomtrooming van het water kunnen belemmeren of stank of ichaiblijke nitdampiiigeu veroorzaken en welke zuivering dottr en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda 3 Julg 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOLBhVKH FoRTUÜN VAN BeROKnUzKNDOORN BUITENLAND Bultcnlaiid cii Overzicht Regetring en vertegenwoordigers der kamerraeer derheid zijn in Frankryk an het zoeken naar een bevredigende oplossing van hun lersohil omtrent de verkiezing der maires Van wecr zij h n is men met den goeden wil bezield oiri een conflict te vermijden zoo lat meu hoop mag voeden dat door toeiceeflijkheid op sommige punten de gewenschte cenT remmigheid z d worden verkregen Geen nieuws omtrent het ontwerp Waddington Volgens den Vniven heeft de minister van onderwijs besloten geen gemengde cxa nencouimissie te benoemen wat naar de bepalingen der bestaande wet op 1 Juli moest geschieden IJe Minister zou als reden hiervan hebben opgegeven dat de Senaat best V 5órdeïaoantiebeginr ende dewgzigingen in dehoogerooderwijswet in stemming kan brengen en dat hij deze uitspraak van den Senaat wil af vaehlen De Rappel verzekert dat Gambetta den Minister van Oorlog zal interpelleeren betreffende de examens van de Eoole Polytechaique Zie onder Frankrijk De slnitingszitting van het Pruisische Parlement heeft Vrijdag drie minuten geduurd het Kon besluit gedateard van Ems 28 Juni werd voorgelezen door den vice president van het Ministerie Camphausen onder de Ministers die de zitting bywooiiden behoorde ook de nieuwe president der Rijkskanselarij Hoffmann De Tjanddag heeft in het geheel 77 openbare zittingen gehouden de Regeering heeft 42 wetsontwerpen ingediend waarvan 4 o a dat betreffende de roemhal niet zijn behandeld 37 BO verzoekschriften zijn ingekomen waarvan 11G4 niet afgedaan werden De volgende zitting brengt nieuwe afgevaardigden en de verkiezingen zullen beslissen of het geheimzinnige plan tot stichting van een nieuwe conservatieve partij praotiseh uitvoerbaar is De werkzaamheid der verschillende Duitsche Ijanddagen wil dit jaar over het algemeen niet best vlot ten De Pruisische is uit elkander gegaan zonder een der beUngrijkste aan de orde zijnde wetsontwerpen waarover in beide huizen reeds langdurige beraadslagingen hebben plaats gehad af te doen De zitting van deu Beiersoheu Landdag is tot i Juli verlengd bij eeu koninklijk besluit waarin de kuuiug uitdrukkelijk den wensch uitspreekt dat de aauhaugige wetsontwerpen vóór dien tijd zullen zijn afgehandeld De S iksische kamer zal op reces gaan eveaeeus met aohterLitiug van eeu aantal zeer belangryke onafgedaue w erkzaainheden Nd langdurige discussie i het wetsontwerp tot gocdkeuriug vau het met Oostenrijk gesloten traetaat betreffende deu afkoop van apoornegeu m Opper Italië door de Italiaansche kamer eu deu Senaat aangenomen Het is reed door den kouiug bekrachtij d Ia het Servische manifest W4idt de ooriog Heen geweten aan de houdiug van Turkije Vorst Milan roemt op zijne gematigdheid ea legt dat de schuld van het aanstaande bloedvergieten op het hoofd vau de Porte komt Oostenrijk zid geen overiast vau den oorlog hebben zegt het stuk ten slotte terwijl men hoopt op de meuewerlting der broeders in MonteuegrO én Griekenland Montenegro moet volgen de biatste berichten insgeUjks den oorlog aan Turkije hebben verklaard Uit Konstautinopel wordt onder dagteekening van i Juli geseind dat de Servisdie en Montenegrijosche troepen de gtenzea zijn overgetrokken FRANKBUJE In eene bijeenkomst door de rechterzyde van den Senuil gehoudeu heeft de liutai ds BrogUe nadrukkelijk gqjrotesteerd tegen den brief van Mac Mahon aaiiga iiide het slaken van vervolgingen ter zake van de Commune Duur dieu brief zeide de Brjgbe heeft de Maarschalk het bt J3 geleverd dat hy de conservatieve banier heeft verlaten De conservaiiiveu mogen Mac Mahon niet volgen op den geviuirlykeu weg waarop hij zich thans bevindt zü mogen niet medewerken tot eene daad die als eeAe concessie aan de demagogen te beschouwen is De rechterzijde De Parjjsche correspondent van de Ttmei meldt dat deze rede eeu diepen indruk op de senatoren heeft gemaakt De Uépubhque frant aise vestigt de aandacht op een sehaudani dat gelyk ze zegt het bewys levert wat er van de examens der katholieke hoogescholeu te wachten is eu wat er van het examine en di r gemengde jury s te wachten zou zljil Meu weet hoe de clerioalen dagelijks de grooie trom roereu ouj koud te doen dat hunne kweekeliugeu bij uitstek schitterende examens afleggen t Was wel bekend dat deu kweekeliugeu der Cougregatien likwijls het werk gemakkelijk gemaakt werd maar hoe die zaak ia t werk ging wist inen niet recht Thans is t echter duidelijk gebleken De adspiranteu die toegelaten wenscheu te wordeu op de Polytechuisohe school wapen gewaarschuwd dat de kweekeliugeu der Jeznieten iurichtiug van de R e dn Potles vooraf met het op te geven onderwerp bekend waren Men wist dat hetzelfde bedrog reeds ten vorigen jare gepleegd was maar men kon het niet genoeg bewijzen Ditmaal echter is meu gelukkiger geweest Meu heeft de uitgewerkte vraagstukkeu bü de schuldigen gevonden In de verschillende z deji waar het exameu plaats had hebben de kweekeliugeu van de o ieubare iiiriohtingen in diepe verontwaardiging den kapitein men weet dat de Polyteohuisohe school op militaire wijze georganiseerd is op dit bedrog gewezen Het bestuur der school werd onmiddellijk van de zaak verwittigd en het exameu werd uu geschorst tot Zaterdag Natuuriijk werden deu adspiranteu nu andere opstellen ter bewerking of vraagstukken ter oplossing opgegeven De R puUique rani aue wil dat de Minister van Oorlog een ouderzoek zal instellen om tot de ontdekking der waarheid te komen niet alleen maar ook om de schuldigen wie ze ook zijn mogen te straffen latusschen heeft de direeteur van het college der Rue den Posies geprotesteerd tegen de beschuldiging Ook het Jtunal officieel heeft in de zaak een woord meegesproken en deelt nu mede dat een nauwkeurig ouderzoek aan het licht heeft gebracht dat niet een enkele p irticuliere instelling de Jezuietenscbool met het voorstel bekend was maar dat ook leerlingen van lyceën daarvan kennis droegen Het examen wordt intnsschen hierdoor er iet beter op De Kardinaal aartsbisschop van Parijs is aaap Loordes vertrekken waar Zondag en Maandag het dubbel feest der kroning van de Maagd Maria eu der inwij ding van de basiliek plaats zal hebben De pauselijke nuntius vergezelt den aartsbisschop eu zal uit naam van Plus IX het monument wijden BINNENLAND GOUDA 4 Juli 1876 Het Vir D deelt mede dat de genie zich thans bezig houdt met het ontwerpen van plannen tot het vergrooten van de kazerne alhier De werkiaamheden aan de nieuwe infirmerie voor het garnizoen alhier vorderen zoo goed dat de aflevering van dit werk binnen eenige weken kan tegemoet gezien worden de iurichting zal nlsdan een der degelijkste zija van dien aard hier te lande Te Leiden is bevord erd tot doctor in de geneeskunde na verdediging van een proefschrift Benige ondcnioekingen op het gebied van croup en diphtheritis de beer Th Vrutzenius geb te Gjor Binnen weinige dagen zal het eerste ar vaneen nieuw blad verschijnen getiteld de Liheraaï onder hoofdredactie van mr P Brjoshooft Hoewel de sympathien der redactie geheel zyn aan den kant der geavanceerd liberale partij is t blad volstrekt niet voornemens met eenige staatkundige part door dik en dun te gaan maar wil beproeven of het niet mogelijk is alle voorkomeude quaaties Reelief onder de oogen te zien Het bUd zal trachten alle deftigheid en stijfheid die nog te veel in de HoUandsche dagbladen heerschen te vermyden en hoopt steeds in t oog te houden dat een courant niet alleen dient om t pubUck op de hoogte der zaken te houdiu maar tevens om het eenige oogenblikken door vroolijke onderhoudende lectuur te ontspauuen De naam van den hoofdredacteur gunstig bekend om zijn ouderhoudeudeu en amusanten schrijftrant Wij hopen dat de nieuwe ondcrne niug door veleumoge worden gesteund en dat spoedig eeii grootabonnentental zal bewijzen dat er in Nederlandnog vele personen wonen die van harte ga irne eennieuwe courant welkom heeten die b loo t i zullen zyn niet een deftige over zichzelf voldane geldman noch eeu vervelende zedtprekir evenmin eenvaderlyk riuidgever maar een famili ire huisvriend die in zijn dagelijksoh palye de deur binnenloopt met de kinderen stoeit ea des noods a li fortune du pot blijft eten Depiys is l lj per kwarta d rj to door geheel tryk en het bureau is gevestigd te Eidaerkerk In tegenwoordigheid van een z er tnlryk publiek werden gisterenavond door den hur BiMUgers lid der firma Brengers en Co Droogbak n i Amsterdam proeven genomen met den Dick soh n Eitincteur De extinoteur bluscht brand door sterk koolzuurhoudpnd water in de vlammen te nerprn tengevolge waarvan de zuurstof die voor de verbranding vereiseht wordt wordt verdnvei en ilzjo de brand geblusoht De uitvinding dagteik Ut van 1863 m is van Pranschen oorsprong doch de hcir Dick heeft in 1S74 dea toestel belaugryk vi oeieril rorgtr toch had men de zekerheid ntil d ili oiiiwur ü