Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1876

handel met varkens alsmede het gebruik van het vleesch van zieke dieren dieren verboden Sl Cl Een Sehoenmakerswedstrijd is uitgeaehreven door de Bredasche Sehoeumakers Bazenvereeniging onder de zinspreuk St Crispijn alle schoenmakersknechts van Noord Brabant kunnen daaraan deelnemen De tentoonstelling zal 4 klassen omvatten Iste klasse Heerenlaarzen Bottines enz 2de kl Dameslaarsjes Schoentjes Muilen enz 3de kl Leestklaar Heerenen Dameswerk Strikken Bosetlen enz 4dc kl Liefhebber jwerken liCesten Gereedschappen Verbeteringen of nieuwe Uitvindingen inde schoen makersindustrie Het voornemen bestaat eene Nederl hoenderenkweeker tot stand te brengen het doel is om dit soort van pluimgedierte te veredcleu en te exploiteereu tot nog toe is de geldelijke medewerking nog niet voldoende Op een nader request van de permanente Comm voor de algemeeue zaken van het Israëlitisch kerkgenootschap stemde de Min van Justitie toe dut de aanduiding Israëliet twee malen in de akte van beschuldiging tegen Jut buiten noodzaak voorkomt en heeft hij dientengevolge de betrokken ambtenaren herinnerd aan het deswege bestaand verbod Men meldt uit Leiderdorp De Belgische centen worden hier door bijna niemand meer aangenomen en zoo is het ook in het naburige Leiden waar de beweging op touw is gezet De Commissie van toeziclit op liat mi ld Ib onderwijs te Zaandam heeft den Gemeeuteraad geadviseerd op het veraoeksehrift van een 50 tal ingezetenen die om toelating ook voor meiajes op de Hoogere Burgerschool vroegen gunstig te bejolukken mits de school het karakrer blijven behouden hetwelk zg thans draagt Uit den Alblaaserwaard meldt men De regen kwam vooral voor de heimep hoogst gewenscht Aan vocht voor de wei en hooilanden was door het inlaten van buitenwater tegemoet gekomen Ook voor de vruehtboomen zou een flinke regenvlaag goed zijn aangezien de rupsen groote vernielingen blflven aanrichten De aardappelen staan over het algemeen goed en die gerooid worden zijn best van smaak De opbrengst ia vrij voldoende Men verkoopt ze voor 7 ti 8 stuivers de halve deealiter In de tuinen richt zeKcr soort van zeer kleine larven aan de uien veel schade en nadeel aan Stokboomen staan schoon toch leden veel groenten door de droogte en schrale winden De opbrengst der melkerijeu laat nogal te wenachen over ofschoon t vee gezond is Boomvruchten zullen er weinig meer dan middelmatig zijn De zaak van mr S en jhr mr v B betreffende de ontvoering eener mindeijarige zal den 2lBteu dezer door het gerechtshof te s Hage worden behandeld Als verdediger zal optreden mr C P D Pape Als een bewijs van het voordeel dat sommige neringdoenden te Utrecht uit de gehouden feesten aldaar getrokken hebben wordt medegedeeld dat in een kend bierhuis niet minder dan 180 vaten Beiersoh en 72 vaten gewoon bier zijn verbruikt behalve een okshoofd jenever en 2 vaatjes rum en cognac Aan den Helder is in het gemeente ziekenhuis overleden een polderwerker die ongeveer vyf maanden geleden in z jne woonplaats in Zeeland door zijn hondje was gebeten Bij toediening van s üs of drank deden zich by dezen patiënt zoo hevige verschijnselen voor dat het aan geen twijfel onderhevig is of h j heeft geleden aan zoogenaamde watervrees Aan het Gemeentebadhuis te Scheveningen heeft over Juni 1876 het getal baden bedragen 2512 444 damesen 2088 heereubaden welke cijfer aanzienIgker is dan over de maand Juni des vorigcnjaurs Donderdag heeft de Beohtbank te Haarlem de beide Eijksveldwaohters veroordeeld die 22 dezer terechtstonden den brigad titul tot 1 jaar en 18S dagen cellukir omdat hij zich na het ontvangen van giften had onthouden van hetgeen zijn plicht was artikel 177 C P namelijk l t opmaken en inzenden van een proces verbaal over de door hem zelven den 4n September 1876 in eene herberg te Velzen ondergane mishandeling en den brigad maj tituL tot 2 jaren gevangenisstraf wegens een gelijk feit daar hij namelijk wat er was voorgevallen in plaats van den ander te geksten zijn plicht te doen dezen had aangespoord om werkeloos te blijven en niet zelf de zsak had onderzocht Beiden werden bovendien tot IOO boete subsidiair 7 dagen cellulaire gevangenisstraf veroordeeld en voor 8 jaren ontzet van het kiesrecht om openbare bedieningen waar te nemen Een som zou werken daar het koolzuurgas kon lervliegen tegenwoordig heeft de gasontwikkeling eerst plaats op het oogenblik dat de extincteur uoodig is dan wordt op zeer vernuftige w ze een liesoh in den toestel stuk geslagen en de Dick sehe extincteur bl ft dus altyd tot gebruik geschikt Nadat de heer Brengers een korte uitlegging van den toestel had gegeven die in t open veld moeilijk te volgen was doeh waarvan wy het bovenataanoe konden opvangen werd op een ander gedeelte van t veld een brandstapel van de meest brandbare stoffen voorzien in brand gestoken In een oogenblik waa de vuurgloed zóó hevig dat de menschenkring die aanvaukelijk zeer dioht om het brandend gevaarte geschaard stond plotseling een zeer veel grooter afmeting had gekregen Daar kwam de aasisteijt van den heer Brongen met den extinoteur op den rug aandraven om den feilen brand te blusschen En het gelukte hem Of de proefneming evenwel een geweldigen indruk maakte op de toesóhouwers meenen we te moeten betwijfelen De eerate extincteur kon den brand niet meester worden er moest een tweede aangevoerd worden en niet onwaarschijnlijk komt ons het beweren voor dat de brand meer tengevolge van gebrek aan voedsel bezweek dan door de werking van den extincteur ïoea het getimmerte door menaeheuhanden was omver gehaald en de brand op een meer vlak terrein woedde ging de blussching ïeter Dit bleek ook toen tot driemalen toe een plas brandende koolteer waarin daarenboven nog petroleum werd geworpen in een oogwenk gebluseht werd Deze laatete proefnemingen voldeden blijkbaar veel beter Het komt ons voor dat de heer Brongers zijn eerste proef te moeilijk heeft willen mak n De hitte was voor zijn helper bijua niet uit te staan waarom kreeg de man den respirator en de oogkleppen niet voor t gezicht en bet zal wel tot de uitzonderingen behooreii dat zooveel brandbare stoffen zich tegelijkertijd in eene zoo kleine ruimte bevinden Had men zich toteenvoudiger proefneming bepaald we twijfelen niet of de indruk zou gunstiger geweest zijn Om een begin van brand zelfs een ernstig b gin van brand te blusschen doet de extinoteur ongetwijfeld goeden dienst en t ware te weuaehen dat niet alleen alle iahneken maar ook particulieren hetzg afzonderlijk hetzij gecombineerd zich et een aanschaften De uitgave van iOO en daarenboven van 6 voor iedere lading zou wellieht door eene verlaging der assurantie premie worden gecompenseerd We mogen hot Cioudsche Departement v inde Maatschappij ter bevordering van Nijverlieid a propos hoeveel leden telt het Departement dezer nijvere gemeente en zijn ijverigen secretaris dêii heer Koning niet het minst wel erkentelijk zyn voor de kennismaking met een uitvinding die van zoo groot practisch nut kan zijn ala de Dick sohe extincteur Christina Jut Goedvolk is gisteren ochtend ten 6 ure onder geleide van veldwachters uit het huis van aiTest te s Hage naar de vrouwengevangenis te s Boeeh getransporteerd om daar hare l8 jarige tuchthuisstraf te ondergaan Op het station van den Rgn8 ioorweg bedekte zij haar gelaat met de voile die Bj gedurende de terechtzittingen voor het gezicht schoof ten einde zieh aan nieuwsgierige blikken te onttrekken Dit is nu hopen wc het laatste bericht dat aangaande het zooveel besproken echtpaar Jut zal worden medegedefdd Eveutueele mede leelingf u van Vrouw Jut s werkzaamheid of luiheid in de gevaugcnis evenals die van Jut in de couranten circuleerden zullen door ns niet worden medege deeld Volgens de laatste bj Eegeering ontvangen officieele mededeelingeu uit Zwitserland omtrent den stand der veeziekten daar te landp loopende tot 20 Juni was het mond en klauwzeer in de kantons 2ürich en Aargau met slechts ééne uitzondering geheel verdwenen Daarentegen was die ziekte op Jiieuw uitgebroken in de kantons Schwyz St Galkn en Hmrgau Volgens een bericht betreffende het laatste geval in het kanton Schwyz had de ziekte aldaar en zeer spoedig verloop en vertoonde zij een ongewoon zaeht karakter Men schreef dit daaraan ioe dat de sraetstof zoodra een beest doDr de ziekte aangetast was op al de andere beesten in denzelfden stal overgeënt werd Voor het overige nam de ziekte zoowel op de weiden als in de stillen voortdurend af en keerde men over het algemeen wat de gezondheid van het vee betreft tot den normalen toestand terug Behalve nog één enkel geval van longziekte in het kanton Luoern was aangifte gedaan van i gevallen van miltvuur in de katons Thurgau en Wnlis en van 8 gevallen van hondsdolheid in onderscheiden gemeenten Uit het district Pruntrut Porentrui was het bericht ontvangen van het uitbreken eener epidemie van rooden loop onder de varkeus Terstond waren le vereischte voorzorgsmaatregelen genomen en alle van 80 waarmede de eerste was omgekocht ia verbeurd verklaard ten behoeve der godshuizen te Velzen art 180 C P en de overige lO zuUen aan den omkooper teruggegeven worden De weggebleven getuige G is tot een geldboete tm 60 subsidiair 14 dagen celstraf veroordeeld Mu ohen uit ooftbopmen en erwtenbedden te weren wordt menigmaal voor onmogelijk gehouden en toch ia het zoo heel moeielijk niet Men binde slecht aan de boomtakken of aan staken tusschen het enrtenrija eindjes touw waaraan stukken knoflook zijnvastgehecht en t zal bUjken dat de musacheu geregeldde vlucht nemen voor den stank van het knoflook Androcla Den 4n Juni gaf Offenbach het bewijs nog ieti anders te kunnen doen dan operetten aehrijven Het waa de tweede Zondag sedert het hoofd der politie plotsding tot de overtuiging was gekomen dat all schouwburgen en bierhuizen moeten gesloten blijven tot waardige viering van den rustdag De herbergiers die zich eerst tegen den maatregel verzet hadden waagden thans geen tegenstand meer daar de vorige maal een 500 tal hunner die zich niet aan de voorschriften der politie onderwierpen naar de gevangenis waren gebracht Wat de muziek betreft kon raeff gemakkelijk de politie misleiden men kondigde êocred music op de billetten aan doorspekte het gewyde programma met stukken uit de belle Helene en Blauwbaard Op een punt echter was de politie ojiverbiddetijk zy liet niet toe dat in de koffiekamer bier en whiskey geachooken werd en als hij die niet krijgen kan bezoekt geen New Yorker een concert De heer Offenbach besloot de politie te trotseeren Op het Zondagavond concert hadden de btzoekers gelegenheid het kostclijlf vocht te genietmi Luiig duurde het niet of de bestuurder werd gevangeü genomen een ander nam zijne plaats in de oberkelluer volgde hem en alle kellners werden weggeleid Nauwelijks echter waren zij weg of een nieuw lel stond gereetl om hunn tfiak over te nemen Ook deze waren nog geen uur aan het werk of zij deelden het lot hunner makkers maar er was gezorgd dat hun post niet onbezet bleef en tot het einde van het concert werd in de bediening voorzien Offenbach beeft daardoor een uitstekende rekhme voor zijne concerten gemaakt lieeds s Maandag verdrong men zich om plaatsen voor den volgenden Zondag Korten tijd geleden is te Amsterdam in beslag genomen en afgemaakt een rund lijdende mm longziekte over de Ix mmer uit Friesland oangevocrd De koe was reeds in de derde of vierde hand Het it auu de llegeering gelukt den koopman wonendein de gemeente Doniawerstal op te sporen alsmededen landbouwer van wicn de koe afkomstig wa Een deskundige h nu door den Minister belast dien stal ie onderzoeken en mocht het blijken dan is het b na zeker dat de uitvoer naar Noordhollaud tijdelijk verboden zal worden tot groot nadeel van den Frieschen veehandel Dat besluit zbu alsdan gegrond kunnenworden op de omstandigheid dat in Noordhollandhet stelsel van algeheele afmaking wordt gevolgd terwijl men in Friesland bij het ontslaan der ziekteminder rationeel te werk gaat tf v d D Bijna algemeen zijn de kersenboeren in de Tielcrwaard deze week begonnen met het plukken van zoogenaamde meikersen De opbrengst niet zoo groot als verleden jaar ia toch meer dau middelmatig D hooge prijzen II a 12 ot per 6 hectogram stellen de hoeren schadeloos voor bet mindere gewas De qualiteit is ook wegens langdurige droogte niet zoo goed als men met wat vruohtbaarder weersgesteldheid mocht verwachten Met de zwem en badinrichtingen is het te Amsterdam droevig gesteld De noodlottige gevolgen bleven dan ook dit jaar weder niet uit en waar zal t einde zijn Door de dagbladen werd reeds van twee drenkelingen in het IJ nabg de houthaven melding gemaakt en nog vetneemt men niets yan de coBmissie die zich daar met prof J W Gunning aan het hoofd gepasseerden zomer geconstitueerd heeft met het doel om zwem en badinrichtingen ook voor het volk te verkrygen De directeur van de eenifft zwemen badinrichting aan het IJ by den Wetterdoksdijk schijnt echter zyu taak ten volle begrepen te hebben Vele doelmatige vernieuwingen en verbeteringen zijn reeds vroegtydig bewerkstelligd om een ongeluk zooals daar verleden jaar is voorgevallen nu onmogelijk te maken moeite noch kosten zyn daartoe door den heer Lówenstrom ontzien n ilet oude vertrouwen in deze inriohting i dan ook teruggekeerd Een bezoek aan de inriohting geeft dadelijk het bewijs van de goede zorgen Steigers en trappen zyn meest allen met stevige planken en leggers vernieuwd de binnen en stortbaden zijn allen hersteld Bij de bassins wordt door vyf personen waarvan twe met drijfgprdelB voorzien allen goed geoefendp wenu mers en duikers de wacht gehouden terwijl den geheelen dag van s morgens 6 tot s avonds 9 ure bij atwisseling ééa hunner in een boot het oog heudtop de zwemmers om by een onverhoopt ongevalterstond bij de hand te zijn Voorts wordt hier door twee soms drie instructeur aan jeugdige knapen les gegeven in het droog iWemraen en in het zwemmenaan de Uju Tal van dreggen en reddingstoestellonzijn in een locaal in de onjniddelijke nabyheid der batsin aanwezig ONKRUID IN DEN HOF De vriendelijke genius van het huisgezin heeft in onze dagen een feilen strijd te voeren legen een heir van onreine geesten die het heiligdom des hnisselijken leven met hun adem komen verpesten en het getin uiteen trachten te drijven om de verstrooide leden naar vreemde tenten te lokken waar de wereldgeest zijn lokaas verspreidt om de onnoozelen te verschalken Een van de gevaarlijkste kwalen van onzen tijd is gemis aan weerstandbiedende kracht de energie om een beslissend neen uit te spreken en de fiere moed om te willen afwijzen wat ons niet past Er is een zedelijke verslapping in de lucht die aan ontzenuwing doet denken en die onder het aankomend geslacht zekere karakterloosheid kweekt Er heerscht een onbezonnen tialoopen van eiken schreeuwer een zorgeloos meedoeM met eiken dwazen inval van dezen of genen kwakzalver een schaapaahtig zich bij den neus laten leiden door ieder avonturier Was er meer vastberadenheid meer ernst om te vragen waar gaan wij heen waar loopt dit pad op uit werd er bedachtzaam gewikt en gewogen men zou niet zoo zorgeloos meeloopen met den grooten hoop en alles naapen wat onze naburen goedvinden voor de burgery kbiar te maken Hoe zou het anders mogelijk zijn geweest dat de oostc wind ons met den veendamp den walm der bierhuizen met zooveel succes had overgebracht terwijl uit het zuiden de café chantants ons werden thuisgestuurd P Deze reuzenpaddestoelen die zoo verbazend snel aanrijpen schyuen zich plotseling geopend te hebben op een moment dat de luchtstroom hunne sporen over ons vaderhind heen dragen kon en lü moeten bier eenen wel toebereiden akker gevonden hebben om in zoo korten tijd naar alle zijden voort te woekeren met een groeikracht als alleen aan zulk outuig eigen ia Wie opmerkzaam de wyken der steden doorwandelt en in alle straten de nieuw opgerichte drinkhuizen opmerkt zul tot de vraag komen of deze apeculatie dan eigenlijk de uitvinding is waar alle steden verlangend naar hebben uitgezien de weldaad die aan eene algemeen gevoelde behoefte van alle standen voorziet en daarom verdient dat de dankbare natie toestroomt om onze weldoeners der maatschappij met een uitnemend succes te bekroonen Is het me of in deze drinktempel die al dragen zij ook den bescheiden naam van kelder of halle de weelde niet versmaden stroomen van levend water vloeien waarnaar ons volk reikhalzend heeft gesmacht Hoe heeft men het toch zoo lang kunnen uithouden eer er op tien pasaen zulk een heilfontein ontsprong Vergingen de men oheu voorheen van dorst Lagen zij aameohtig bij de stadspompen Och neen maar de geheele bevolking heeft plotseling ontdekt dat ze dorst leed dat ze nog iets andera noodig had ah thee en koffie dat ze behoefte kreeg aan Beijersch bier Althans zoo hebben die edele menschenvrienden het beschouwt die de Nederlanders een brouwsel aanbieden dat van dien aard is dat wie er een glas van drinkt voor t minst nog drie glazen noodig heeft om lijn dorat te stillen en wie zich dagelyla met volle glazen verkwjkt is weldra gevormd om tot de flesch over te gaan De dorst is echter voorbereid door de sigaar Sedert de huiselyke binge pijp onzer vaderen die zoo eigenaardig bij de gezellige samenkonlateB van het gezin paste ia vervangen door de sigaren ts deze het liefste gezelaohap ja de levensgezellin van het jonge Holland geworden Ia het wonder dat reeds hier en daar ook de vrouwen er haar troost en gezelligheid by beginnen te zoeken Waarotn zouden zy de zelfgenoegzaamheid van de altijd door genietende mannen niet overnemen dié veel liever zich met rookwolken omhullen dan de sigaar uit den mond te leggen om met vrouwen te spreken Onze knaapjes moeten vroeg beginnen te rocken opdat ie bij tyd voor het Beijewoh bier rijp worden e den hemelsohe verkwikking recht tullen laten wedervaren Met de aohooltasoh over de jongenski l steken zü de sigaar aan op de stoep van de acbool om ziop een manhaftig voorkomen te geven ei de dienstmeisje die hen tegenkomen de rook in h gezicht te blazeiJ lit zie een HoUandsche jongen Uëra haaaje over spelen en onderweg in een appel bitan De tallöoze rooKende kinderen leveren een trwrig bewijs van de valsche levenainrichting die in zwang ia door hel wegiinkeiid bewuatayn van hetgeen voegzaam en gepast is De kinderen hebben er geen sclraW tm die in hunne onnoozelheid steeds vooruit grijpen en borgen op de toekomst Maar zij die hcfngaan en alles flauwhartig toelaten zonder te denken wat is goed of wat is kwaad wat is betamelijk of niet betamelijk zij zijn de schuldigen door dat onbezonnen laten gaan dat lichtvaanlig loslaten van het kind als het nog moet geleid en beteugeld worden t Is een droevig teeken van die zedelyke blindheid en liefdeloosheid waarin de menigte voortholt zonder te vragen wat het einde zelfs wat het naast voor de hand liggend uitwerksel zal njn De sigaar is voor het kind nadeeliger dan het nes voor den zuigeling Men neemt het laatste met schrik weg en geeft de eerste zonder vrees omdat de wonde niet terstond bloedt De tabak is geen onschuldig kruid de prikkel tast het teeder geatel sterk aan en is eens de rookmanle daar dan mag de mond niet meer ledig blijven Menscheukenners beweeren dat het noodlottig is voor znigeliugen om altyd iets in den mond te hebben altijd zuigende gehouden te worden en verkeerd om de smaakzenuwen en mondklieren steeds te prikkelen en nooit rust te laten De zinnelijke kitteling wordt rusteloos gezocht en de grond gelegd tot snoeplust gulzigheid en alle andere zinnelijke begeerten Dit geldt eveuzeer van het vroeg rooken en van den onverzadelijken smoker De mond moet altijd wat te doen hebben het lingenot moet onverpoosd volgehouden worden of men voelt zich onbehaaglijk De genotzucht wordt op die wijze zorgvuldig gekweekt en zal wel gedijen en de ontzenuwing der jongelingichap gaat heel geleidelijk haar noodlottigen gang Waar zouden zij anders over spreken over denken dan over fijne sigaren Beijersch bier en een mooie mddP De eerste moet zoo fijn mogelijk de laatste zoo grof mogelijk zijn bij voorkeur uit de Ugere standen der maatschappij die geen gezellig onderhoud noodig heeft die ook liefst in de atmosfeer van tabak en bier en bitter adem haalt en gaarne mede naar den bierkelder zal gaan Hebben al die mannen die de bierhuizen vullen geen thuis Wacht hen niemand aan den huiselijken haard By moeder zuster en echtgenoot vervelen zy zich zij zijn sprakeloos met hunne bloedverwanten conversatie weten zij niet te voeren Er dat behoeft immefs ook niet t AJs men een sigaar heeft ia men welsprekend genoeg men rookt I Eu dan wat zullen de jongehedcn met vader spreken De man is nog erg ten achter het licht van de Hoogere Burgerschool heeft hem niet bestraalt hij weet niet dan van zaken en wat fay in de levensleerschool nog heeft opgedaan niet in Jeaaenboeken staat en niet opgezegd of gedicteerd wordt op een cursus dat vermoedt de wa inwijze jongeling niet voordat hy door harde lessen tot bittere ervaringen zal zijn gekomen Gelukkig heden ten dage het gexiu waar de banden hecht eu sterk zijn en een innerlyke samenhang de leden vast aaneensnoert waar het heüig drietal vader moeder en kroost als ééa hart en ééae ziel verknocht is waar niet elk voor zich leeft voor zich geniet maar waar het genot alleen volkomen is dat gezamenlijk wordt gesmaakt en in en met elkander wordt gevonden Het jonge HoUand is ongezellig naar dathetaelfzuchtig is Hnisgenooten zi n lastposten voor den eenzelVigen egoïst Alleen daar waar men voor zijn geld is waar men zijn entree en zijn gelag betaalt heeft men naar niemand te vregea niemand te ontzien eu daar alleen is de zelfzuchtige op zijn gemek De jongeheer die lang alleen heeft geleefd en voor zichzelf alleen gezorgd moet het huwelyk wel een drukkend juk vinden Inderdaad het huisgezin i de leerschool der zelfverloochening en alleen op die voorwaarde dat elk der leden dit kruis gewillig op zich neemt bloeien er de schoonste rozen aan Hoeveel huisvaders valt het niet rwaar met hanne jongeheerengewoonten te breken afstand te doen van al die verkeerde aanweasela n dwaze weeMe die door gewoonte behoefte zijn geworden Mynheer zit niet graag in de huiskamer onder het gesnap en gescharrel zijner kleintjes Hij eet ook veel liever in een restaurant dan met al die kinderen die hem de lekkere brokjes uit den mond kijken die voor hem alleen zyn bestemd omdat hij het zoo goed gewend is I Vrouw en kindereu mogea wat meer grutten eten PapA kent den weg naar den Oesterput en weet preciea waar de beste biefstuk is te krygen Wat moet hü niet veel ontberen nu hy getrouwd is I zijn fijne flesch zijn bouillon en eieren om van al zijne fijne sobotej ea en wildbraad te zwijgen de lekkernijen niet te tellen waut de eet en snoephui en zijn mede met de drank en sigarenpaleizen ontzettend toegenomen Alles wordt meer en meer op uithuizigheid ingericht en menig lekkerbek versnoept alleen tteer geld dan vrouw en kinderen te samen thuis verteêren Wy beginnen reeds te oogstei wat door een vroeger geslaiht gezaaid is en voorbereid Voeg hierbij dat er een dienstbare stand is die niets minder verstaat dan te dienen en met al zijne onbekwaamheid Sterk medewerkt om het hulsaeÜjk geluk afbreuk te doen Uit t leven voor t leven POSTERIJE LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden van het Postkantoor GoDda in de Ie helft der maand Juni 1876 die op schriftelijke aanvrage aldaar kunnen worden gereclameerd J Mulder Amsterdam J Meijer idem D Perdijk idem P Los Azn Bergambacht W Brandt Kraligen C Lubbre Midwoude W C Zuiderhoek Rotterdam A Warres Utrecht C van Vlaardingen idem Mej Babatie idem Van de Hulpkantoren Baastreeht L Vink Vianeu Waddmmem Neeltje Janszen Bergambacht wed D Sepers Haarlemmermeer De Directeur v h Postkantoor VAN KRUIJNE Laatste Berichten Berlijn 3 Juli Volgen een telegram uit Parijs aan de National Zeittug is generaal Klapka in Turkschen dienst getreden en reeda op weg naar het tooneel des oorlogs Weenen 3 Juli De PdU Correèp meldt uit Raguaa het volgende De oorlogs pioclamatie van Montenegro is voorafgegaan door de organisatie van korpsen opstandelingen in de Herzegowina Deze hebben zich te Grahovo Banjani Grebei Juboi en op andere plaatsen vereenigd om vervolgens te Banjani geconcentreerd te woMen Reeds gisteren waren er Montenegrijnen te Grahovo aangekomen Heden zijn zij de grenzen overgetrokken Hetzelfde blad meldt nit Belgrado dat de Turken zich beijveren om zich te versterken Serajavo met de Servische armee aan de Drina en een korps ambtenaren uit alle afdeelingen van openbaren dienst gaat naar Bosnië om zoo noodig het bestuur over dat land te regelen Weenen 3 Juli De Wuner ZeUung deelt het volgend telegram mede ff addin De schans by Zaicar is door de Turken ingenomen De Serviërs zijn met verlies van 2000 man op de vlucht geaUgen Londen 3 Juli In het Hoogerhuis heeft graaf Derby medegedeeld dat Tschernajeff uit den Russischen dienst was ontslagen Spr kon niet zeggen of er ook andere Russische officieren in Servischea dienst zijn getreden doch het is niet waarschijnlijk dat zy dit zouden hebben gedaan met medeweten dus nog veel minder met machtiging van het Russisch Gouvernement In het Lagerhuis heeft de heer Disraeli het bericht der oorlogsverklaringen van Sarvie en Montenagro bevestigd De onderhandelingen tussdien de Porte en de opstandelingen zijn afgeloopen Disraeli zal de correspondentie te dier zake by bet Lagerhuis indienen uitgezonderd eenige mededeelingen van vertrouwe lijken aard J COBBBSFONDENTIE Hetitak gttitelds luclitnetMa is aict giatbikt voor ona blid nc RsnicnE Burgerlijke Stand GEBOREN 1 Joli Oenrana Johanaei ouden A IJpelaar en E 1 vao Rgswyk Johanua oadera C Flm ea J SpieriQgaboek Pioter oadera B fao den Eifr eo W H an Ommen Karel Martbiaa oadera J W M Uottarop en G Prina 2 Lena ouden J Bik en M Kohlbroggo Adnaoa Chriatioa ondera G J van der Kiod ao A M E an Waaaelaar HillegondaPotronella onden C W raa Wilhgin en J C M Spmqt 3 Adolph Carel ouden F C A Krijnberg en J de Wit OVERLEDEN 1 Joli W Fran oia 3 m 3 C J Steenwmkel 4 m 4 C P W Bakkera 4 m ADVERTENTIËN Ondertrouwd I Db W B J van EIJK Wed van Vrouwe C M A E vak Deiel j van Deventer m Q HARDEMAN Receptie 16 Juli Volttrekt eenige kennügemng 9 Allen die iets te vorderen hebboa van de ondergeteekende gelieven daarvan opgave te doen vóór het einde dezer week G HARDEMAN