Goudsche Courant, woensdag 5 juli 1876

Vt m 7 M I 1 ï N 1851 Sociëteit 0 S ORNOKGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda 1876 J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van WVXSTTMSIttKIS e KÊSHÊWKM volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezig Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hij zich sedert 36 jaren het vertrouwen zgner Stadgenooten en omstrekeoi heeft weten waardig te maken jl2 s stei ID a m soh ï3 LMESTOEEBIJ EN WMOOPEBIJ f MUWWl i êtUS AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER de Co MIneraaiwater Fabrieli West Haven B o 199 GOUDSCHE COURANT Nlenws en AdverteDtfeblad voor Gouda en Omstrelien DONDERDAG den 6 JULI 187S É uit te voeren doorFRANSCHE ENGELSCHE en DÜITSCHEAUTISTEN De Directeur heeft kosten noch moeite gespaard om de Ingezetenen van Gouda eene genotvolle avond te bereiden Entreeprijs voor HH LEDEN der Sociëteit 0 40 de persoon Aanvang ten 8 nre Met toestemming van Commissarissen der maand Julg H JAGER D G vAS VREUMIN6EN De ondergeteekende maakt hiermede bekend t V dat bij door verandering van betrekking zijne HUIS HOEF en RIJTÜIGSMEDERIJ met 1 Augustus z L Ei3snDia Eisr terwjjl hij bi ile7e gelegenheid zynen hartelijken dank beti ij t aan iille zijnen Begunstigers voor het in hem gestejsle vertrouwen zoo ruim hoots ondervonden L WELSCHEN Wjgf Door de vele nog in werking zijnde werken kunnen van af heden geene Nieuwe JBestellingen aangenomen worden iiui GEVRAAGD zich santemeiden by K VAN © ER BURG WEGE S TEBPLAATSINS UITVERKOOP 0 Llsselstelu firma van Eeuwen BLAAUWSTRAAT Wijk H 2 JANPBINGE C GODDA kannen plaaisen voor LOOPENDE Kautoorwerkzaamhedeu ¥ m FLINREN JONGEN i ica 15 jaren oud goed kunnende schr jvee ien rekenen Zich aantemelden met eigenhandig geschreven brieven Een mWKï gevraagd tegen vast werk bij W STIKRER Tapljtmagazün Rorte Tiendeweg Gouda TE GOUDA TE HDUR terstond of tegen 1 Anguitas a s een alleziuts net ingericht en van alle gemakken voorzien BENEDBNHUIS met TUIN op een zeer iBOoiea stand Franco te bevragen onder letter G aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda TE KOOP een PAKHUIS met TUIN en een PAKHUIS in de Rozendaal te bevragen bij J SWIÏÖEU Az op de Lange Tieudeweg HOOQEEEBÜfiSEESOEOQL Het OPENBAAR EXAMEN na afloop v n den cursus 1875 76 wordt gehouden op 10 JULI e k des morgens van 9 12 endes namiddags van 1 3 uren op VRIJDAG JULI alleen des morgens van 9 12 datin de GYMNASTIEK op WOENSDAG den 12den s namiddags van 3 A in het Stedel kLokaal Alle belangstellenden zoo Ouders als Visrdere Stadgenooten hebbeu vryen toegang INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen heeft iHaats op DINSDAG 11 JULI van 5 7 oren s namiddags in het Schoolgebouw Gelegenheid tot een VOORLOOPIG ONDERZOEK der Adspiranteu bestaat op ZATERDAG 15 JULL des morgens 9 uur De Direeieur Dtt JULIUS LATIJNSCEE SCHOOL te GOUDA Ondergeteekende maakt bekend dat het Examen van Toelating zal gehouden worden op DINSDAG 18 JULI e k des middags 12 uur in het Lokaal der Scbo ri Dk D TERPSTEA RECToa Verbeterd Annatto of Kaaskleursel sedert 23 jaren 1853 1876 bereid door A KERBERT te Purmerende De ondergeteekenden verklaren zich bpreid omtrent bovengenoemd fabricaat een zeer gunstig getuigenis af te leggen omdat hetzelve naar hunne overtuiging niet alleen een V e rt rouw ba ar maaf in het gebruik ook een Voordeelig fabricaat is Was geteekend 3 BISSCHOP N HARTENS LOOZER a d NES H SLUIJTER P MEIJER D VAN VELZEN OwnsHKEBK a d Amstel January 1876 Depots voor Gouda de HU J J van dee SAN DEN W B van STRAATEN J SWITSER Az C THIM HOLL DSGHIi afdeeling Woerden en Omstreken BELA GmJRE Vi LOTI G b gelegenheid óex op den 23 AUGUSTUS a s te houden TEN T00N8TELLINO te WOERDEN HOOGSTENS 15000 LOTEN Hg genoegzame deelneming zuUen de Pr jieii bestaan uit eene Elegante EQUIPAGIi e a aantal fraaije PAARDEN KOEUEN SCHAPEN RUTUIGEN TUIGEN ORA MAAIen HOÖlMACHïNES benevens een groot aantal klemere PRIJZEN Prijs EE Gulden liet Lot Gp elk tiental Loten wordt EËN Lot toegegeven De Loten zijn verkrjjgbnar bij de LEDEN der COMMISSIE bij den Heer A KAPTIJN Kassier te Woerden en bij hen die zich met den verkoop der Loten belasten Programma s voor de Tentoonstelling ïjJH verkrygbaar op franco aanvrage b den Seeretaria der Commissie te Woenlen Namens het Bestnnr C E VAN DEE QUAST Secretarie arriveerde eene Lading mooie DUIGËI RÜIPIIÜUT Puil e kwaliteit Biliijlïe prijzen Bauduin Co Wynbrngstraat No 10 ROTTERDAM BEST lYLIËGË PAPlERI te bekomen bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg Gouda Drok van A Brinkman Overdreven Staatszorg Door de groote omwenteling der vorige eeuw is de geiykheid van alle burgers voor de wet een feit geworden het staudeu venchil is op heven die gelgkheid is door alle eonstitutiëu gepioclameera In de maatschappg is evenwel nog genoeg te vinden wat met die tbeoriën in strgd is de naam bestaat wel het wezen ontbreekt niet zelden Door verige werkzaamheid vindt een winkelier een fatwenlgk bestaan h kan zgn gezin onderhoaden zgn kinderen een opvoeding geven overeenlÈbaung z n stand hg is naar zgn vermogen nnttig voor de maatschapp wanneer deze zgn diensten noodig heeft hg is in één woord een nnttig burger Toch is hij volstrekt siet Trig van zorgen Kapitaal ontbreekt hem om zgn zaken nit te breiden en daardoor zijn inkomsten te vermeerderen Wat hg wint heeft hg noodig voor zgn gezin wat zal het lot z n van dit gezin als hg door den dood oit zgn werkkring woidt weggerukt wat zal zgn lot zgn als door omstandigheden buiten hem zgn zaak achteruitgaat of de onderdom hem belet alles naar behooren waar te nemen Een gverig daglooner voorziet gesteund door een spaarzame huishoadelgke vronw in de behoeften van zgn gezin Is de maaltgd dikwgla schraal ontbreekt Qieestal wat voor anderen onmisbaar is gebrek wordt niet geleden zgn dagwerk schenn hem eeu eerlgk verdiend stok brood voor vronw en kind Jaren achtereen dient hg trouw denzelfdeu meester deze wordt echter oud en doet daarom de zaak aan kant en de trouwe werkman is broodeloos wel vindt hg weder werk maar ook hg is oud geworden en jengdige krachten hebben dikwgls de voorkeur Wat zal zgn lot zgn als de ouderdom hem het werken belet of als ziekte hem bniten staat stelt in zgn onderhond te vooizien Zgne geringe verdiensten hebben hem geen gelegenheid verschaft om te sparen nu moet de openbare liefiiadigheid worden te hnlp geroepen en een wekelgksche gilt niet zelden met weerzin gegeven ta dikwgls met nog meer weerzin ontvangen moet in de meest dringende behoeften voorzien Is dit het loon van een gverig werkzaam leven beloont zoo de maatscbappg het werk harer dienaren Ep hoevelen verkeeren in de toestanden hier me c een enkel woord geschetst Maar er zgn ook andere toestanden Moeten duizenden bg duizenden voor zich zelven zorgen voor anderen neeait de staat die zorg op zich Is self help regel er zgn uitzonderingen De ambtenaar die den staat een bepaald aantal jaren gediend heeft of door lichaamsgebreken of ziekte buiten staat is langer zgn plichten te vervullen wordt niet verstooteu op bepaalde voorwaarden wordt hem pensioen verleend Hg behoeft niet angstig te vreezen voor den ouden dag een gedeelte van zgn inkomsten is hem door den staat gewaarborgd Hier ontbreekt dus de gelgkheid Moet de ambtelooze burger trachten te sparen de gedwongen spaarpenningen van den ambtenaar worden door den staat bewaard Oppervlakkig zoude men dus moeten zeggen dat de ambtenaar veel bevoorrecht is boven den ambteloozeu burger toch sohgnt dit niet zoo te zgn de ambtenaars waardeeren de hnn geschonken voorrechten niet niet zelden hoort men van hunne zgde klachten over den staat van onmondigheid waarin zg gehouden worden Zg zgn verplicht tot stortingen aan het pensioenfonds zonder zekerheid dat zg eenige voordeelen van die gestorte gelden zullen trek ken Zg willen niet slechts ptamoen voor zich zelven zg willen ook zekernM dat hnn gezin bg hun sterven niet broodelooi zal zgn Vandaar een i tatie in de ambtsnaarswereld vergaderingen comité s adressen verdeeldheid en wat niet meer Worden de wenschen der ambtenaars ingewilligd dan aal daardoor de bestaande ongeIgkheid nog venproot worden Heeft men nu slechts bevoorrechte personen dam zal men bevoorrechte gezinnen krggen Er zgn zeker j vallen dat een pensioen hüIgk is Een krggsman die door den oorlog buiten staat gesteld is om VMder in zgn onderhoud te voorzien die met vtrlies van ledematen of van het gezicht uit den strgd terugkeert moet geholpen worden De staat is verplicht hem zgn overige levensdagen te onderhouden Een ambtenaar bg den waterstaat die in den strgd tegen de elementen zgn gezondheid ten offer brengt moet daarvoor schadeloos gesteld worden en zoo zgn meer gtiallen denkbaar Maar de staatszorg is overdreven wanneer zg alle ambtenaren verplicht om gelden bgeen te brengen en een fonds te ijiehten waaruit de staat pensioen verleent Is iejer ambteloos burger verplicht voor zich zelven te zorgen die verplichting heeft ook de ambtenaar en de staat behoeft niet te zorgen dat hg aan die verplichting voldoet evenmin ais hg zich met de toekom st de r overige burgfn beug houdt 111 rianM Tan meerdere tefenmering muMMu de ambtenaren de vrgheid vragen die ieder bnrger bezit om zelf hun spaarpenningen te beheeren in plaats van de bestaande ongelgkheid te vermeerderen moest men streven om tot gelgkheid te komen De pensioenregeling zooalsdie thans bestaat vindt weinig voorstanders het vooruitzicht om pensioen te verkrggen lokt weinigen uit om ambtenaar te worden het gebrek dat bestaat aan predikanten onderwgzers officieren van gezondheid enz enz bewgst dit de regeering oeBrvjpt dit ook zg geeft geen vooruitzichten op betere pensioenen maar zg geeft hoogere premiSn als men zich wil verbinden om den staat te dienen Gebrek aan ambtenaren behoeft men dus niet te vreezen als de staat zich van zgn overdreven zorg onthield en al ware dit het geval dan zoude met verhoogde jaarwedde gemi elgk de lust om zich aan den staatsdienst te wgden opgewekt worden De arbeider is zgn loon wiiardig dat loon moet evenredig zgn meijQhet verrichtte werk men moet niet betalen mtt wissels op de toekomst maar met klink de munt dan heeft men het recht goed werkltr vorderen Worden alle traktementen in overeenstemming gebracht met de tegenwoordige maatschappelijke toestanden dan zal steeds een voldoend aantal geschikte personen beschikbaar zgn om den staiit te dienen al bestaat ook geen vooruitzicht op het ontvangen van pensioen na verloop van een veertigtal jaren Dan ook zal men niet meer behoeven te klagen over gedwongen stortingen en men zal den staat geen verwgt kunnen maken dat hg zich fondsen schept van de gelden der ambtenaren Deze zullen dan gelgk zgn met alle andere burgere en voor zichzelven moeten en kunnen zorgen De gelgkheid van alle burgers voor de wet moet ook hier gehuldigd worden en de overdreven staatszorg moet in plaats van uitgebreid te worden geheel ophouden niet slechts in het belang van den staat maar ook in het belang van oe ambtenaren zelren L BUITENLAND Biileilaiidscli Overzicht Tot rapporteur over de wet Waddington is door de commimie uit den PraBS dien senaat benoenid de heer Paris een der tegenstanden Men kan dus wel berekeneD dat het advies der ooouuiasle ongunstig laiden zal De repablikeinea rekenen evenwel bij voltallige opkomst hunner partij op eene kleine meerderheid In de keuze tosschen terugkeer tot de wet van 1871 en verdaging der discussie over de gemeentewet heeft Tolgens de Indépendaitce de Ministerraad zich voor het laatste verklaard Inmiddels heeft de oommissie het voontel van Onprat en Harvaiae om tot de wet van 1848 terug te keeien in behandeling genomen men verwacht dat het zal warden aangenomen en aldus bestaat nog de kans dat men het eens zal worden Het Jaunal Offieiel behelst een nieuwe Ijjst van 125 veroordeelde conunnnisten aanjwie de Maarschalkpresident giati verleend heeft De linkerzijde van de Kamer had besloten op verdaging van de aangekondigde interpellatie van Baspail orer den brief Tan Mao Mahon aan te dringen totdat het verslag over het Toorstel Gatinean is nitgebracht In de Kamerzitting van Maandag werd iu dien tin beslist dat eerst het onderzoek betreffende sommige Terkiezingen plaats zou hebben Terens had de interpellatie van Gambetta plaats over het gebeurde bij de Examens der Eoole Folytechuique hij eischte ite htrW commissie ysu 3 afgevaardigden en twee senatoptn om onder leiding van den Minister van Oorlog een enquête in te stellen De Minister vereenigde zich met dit denkbeeld en na een teer heftig debat trok Gambctta hierop z n interpellatie ip Bij deze gelegenheid en den daarop volgenden dag hebben tengevolge van de heftigheid der Bonapartisteu betreurenswaardige tooneelen plaats gehad die een wetgevende vergadering nooit tot eer strekken Omtrent de verdere houding der mogendheden tullen waarschiJDlijk belangrijke conferenties te Beichstadt worden gehouden alwaar de ctaar en keizer Frans Jozef elkander zullen ontmoeten naar men verzekert vergezeld van hnn kanseliers Gortsohakoff en Andrassy Vóór het vertrek van den keizer van Rusland heeft Ikeizer Wilhelm hem nog een afscheidsbezoek te Jnge nheim gebracht De Keukt Jmeifer heeft officieel bekend gemaakt dat dit bezoek slechts eene beleefdheid was en dus in geen betn kking stond tot de politiek Welke waarde echter deigehjke verzekeringen hebben weet iedereen In de gegeven omstandigheden zullen de vorsten die een zoo machtigen invloed op den gang van zaken uitoefenen elkander wel niet ontmoeten zonder over den politieken toestand te spreken en elkander daaromtrent te verst uui Het Ëngelache volk schijnt in de Oostersche qunrstie zich meer en meer voor eene voorzichtige politiek onzijdigheid te verklaren Dit hlgkt o oit de discussie U Maandag in de beide psrlementsbuizen gehouden Ziehier het daarover handelend telegram Graaf Derby tegt op een vraag van lord Camperdon u dat generaal Tsdiemajeff z ontslag nit Botsisohen krijgsdienst heefl genomen Het is hem onbekend of ook andere Bussiaohe ofBoieren naar Servië ziju vertrokken Onder de lUwsisolie bevolking heersckt groote sympathie voor de zaak der Serviërs en de mogelijkheid bestaat dat voormalige Bi aiselie oflicieren iu Servischen dieast zijn getreden maar bij is daarvan niet seker en hij heeft geene enkele reden om te onderstellen dat zü naar Servië zijn gegaan met de toestemming veel minder nog met machtiging van de Busaische Bcgecriug Lagerhuis De heer Disraeli bevestigt iu antwoord op eene vraag van den heer Hartington dat Servië en Montenegro den oorlog aan Torkije hebben verklaard De onderhandelingen tusscbeu de ïorte en de opstandelingen tjjn thans geëindigd Hq lal de deswege gevoerde correspondentie overleggen met uitzondering van eenige gedachten issthufji uvan vertrottwelijkeu aard tuasohen de mogiiidUt Uii Dt dii