Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1876

In de Classicale Vugadering te Gouda waar 30 predikanten en ii oHDerliageu tegenwoordig waren werden de heeren U J W Boldanus als scriba en J W Haverkamp Begeraann en M H Kluitman als led u van bet Cl oaal Bestuur herkaieu Van de synodale vooratelleii werden die omtrent art 23 van het Seglement voor de Kerkeraden en art 38 van het Reglement op het godsdienstonderwqs uiet aannemeUjk geacht terwyl de overige met groote meerderheid werden aangenomen De zomejvergadering der Provinoialc Staten van ZuidHolluid i Dimdag jl geopend Ia deze zitting we en o a oommiiaoriaal gemaakt de volgende onderwerpen Pensioen te ver uuumuc van oen ongunstigen wind is de o leenen aan den eervol ontslagen sluiswachter aan de ging van den reuzenballon dt Nederlanden die üailegatsluis alhier P Ten firummeler Andriesse gisteren in Den Haag zou plaats hebben nitgeateld Het adres van mr ï A van Hall en P M Hfnuinn I n n t j i 1 Nadat nu t rerlof tot het doen der rerf ge ne vragen was verleend wordt op voorstel des ve i rt besloten dat Ged Staten daarop zullen sntwodrden in een volgende vergadering Pe 4 ting ia dMr i eMl U Dinad r n 1 Het verrper langs den N def andsiAaa £ yqDpoormeg be gedurende de manpd nni ï876 pg raobt san ie en J i li6 lyin goadMSn Sa Sll aan direct verkeer van reizigers en goederen 183 698 te zamen ƒ 466 0i6 Sedert 1 Mei 1876 was de opbrengst fan reizigers en goedewn ƒ Mll Uithoofde van den ongunstigen wind is de opstij tot mtaanden Zaterdag Üit het verslag door edepute den aan Pi onBO Staten uitgebracht nopens den toestand van de prov ZuidHolland over 1875 blykt o a dat de b voUting van dit gewest op 81 December jl bedroeg 748 168 inwoners 360 699 ran het raann en 387 468 van het vrouwel gesl De bevolking in de gemeenjen beneden de IDOOO zielen beiiep 361 302 die boven de 10000 zielen 8 8 360 Het getal geboorten in het jaar 1 J6 bedjoeg Sl IfiO 16 134 jonjieni Jt 02 meisjes dat der sterfgevallen 21 310 11036 mann 10 2 74 vrpu rel gesl i Hut der huwelyken 6421 faarvan 5196 tnsschea jon ans en jonge dochters d t der echtfcheidiugen 66 De Staatuourant bevat de verslagen van de commissie van toezicht op den doortocht en het vervoer van landverhuizers over 1876 Te Rotterdam bedroeg het getal lundverbuizers dat zieh gedurende het jaar 1 76 aan het bureau der commissie aangemeld heeft 2099 tegen 2241 in het voorafgaande jaar De commissie vindt deze veriniuderiag niet noemensw aardig met het oog op de omstandigheden in Noord4ni rika en d hoogere looiien in Europa te bedingen Deze 2099 landverhuizers vertrokken als volgt 2000 naar Noord Amerikaj naar Brazilië ovir Liveriiool 13 naar Australië 17 en naar Kaap de Goede Hoop 9 Hiervan warpn 767 Nederlanders Ovfr Amsterdam was de landverhuizing van weinig brteekenis gcene enkele expeditie van 20 of meer passagiers is vnn dnar vertrokken Uit de haven te Ilarlingen zijn gedureixle het jaar 1875 31 personen vertrokken naar Amirika weinige jaren geleden biilroeg het getal meer dan 2000 personen Uit Dovdricht en Vlissingen zijn geen landverhuizers vertrokken Te Vlaardingeu is i e tweede haringjagtrniiiigekoni i met 230 ton haring 120 ton volle 110 ton iilaa jesharing de vangst van 45 schepen In tegenwoordigheid van een onimi e van artil lerieofficieren viiigefi Dinsdag naby Amersfoort de praetisehe oefeningen aan met hst stalen aohteriaatgeschud uit de fabriek van Krupp te Essen Aan het toelatiiigs examen voor de H B 8 met dritjarigen cursus voor meisjes te Araslerdain wtrd Woensdag door 36 ndspininten deelgeuomen van welke 27 zyn geslaagd Met buitengiwone kracht wordt thans gearbeid aan de buitenwerken van het Nooidzeekaiiaal ten einde de geul op den gestelden termyu gereed te hebben Zaterdag heeft de gemeenteraad te Arnhem op verzoek der vereeniging ter bescherming van dieren vastgesteld een verordening houdende verbod van het slachten enz van vee zichtbwr op straat en tot het vangen dooden of kwetsen van vogels en het uithalen van rogeluestan hetyerkoope n van blindgemaakte voy els enz Uit de legerplaats bij Soesterberg meldt men dat de toestand van de kampeerende troepen aldaar zeer gunstig is ziekte gevallen kernen er niet voet ende soldaat werkt met lust Op dit oogenblik houdtmen zich voortdurend bezig met het maken vangrondwerk deaanleg van mynen eni zal later geschieden Bij de komst van den nieuwisn oanunandant lu t kolonel Baud beeft deze aan d fffieieianeen diner aangeboden U JO In de door ons dezer dagen meegedeelde zaak van den minister van ünaneiën tegen J H 8 kleederblceker vervolgd wegens ontduiking van den aooijns op de z ep door het heimeïjjk febfioeeren daarvan heeft de Arrondiasements reehtbsnk te Eotterdam overeenkomstig den aubsidiairen eiseh van den Bijksadvocaat en de conclusie van hst Openbaar Ministerie sUvarens uitspraak te doen een oudenoek van deskundigen bevolen Als ZQod qig benoemde de reübtbank de heen Schtdkwyk en Penniuk teel Mog n aldaar iwt bepaling dat zy hun rapport uil n uitbrengen op d eerste zitting Iie tepid tot 4e i af lyig Tan 4w nistratie zakeu na de v ptic daarover lA gunnen geschieden zoodra de feriefvliarling is overgelegd De heer Jenkins cegt dat het land moet warden ittgehoht auugiutitde de politiek der Begeering De hrir DUraeli verzoekt daarmede te mohteu totdat lie b doelde stukken zullec overgel d zyn De heer Bri ht dringt nader er op aan dit de Begeering hare politiek blootlegge Hij i tegen een oorlog voor de haudhavin yan Turkije HJét land wil de ouzijdigTieid Nog verscheidene sprekers voeren het woord doch it incident heeft geeu verder gevolg Omijeut den Servischen oorlog Valt nieta met lekerheid te zeggen Kerst kwamen berichte van overwiiiniitgeu der Turken dmiriia van Service en thans weder heet het officieel d it de Turken de eerste voordeelen behaald hebben Het is motilgk fcg de sleehte kaarten die nicu heeft van het oorlogslerreiu en den afstand eeni azins de waarheid der berichten te eontroleeren De tijd zal wel licht werpen op den gang der zaken Dinsdag is in de Yereenigde Staten van Annerika liet een feest der ouafhaukelijkheid gevierd Philadelphia met zijn tentoonstelling was het centrum er pleehtige herdenking van dit grootsche feit BINNENLAND ÏOÜl A 6 Juli 1876 Bjj het Departement van Holouieu z jn twee tple ramraen vau den gouvcrnenr tieneraal van Ileder landseh Indie ontvangeu inhoudende de navolgende tgdingeu uit Atchiu De naar Pedir gezonden beïettingstroepen werden i Ö hunne aankomst aldaar 4 Juni door den Earlja n de Hoofden goed ontvangen en begonnen dadelijk met het oprichten eener versterking Nu eenige dagen Jiam de bevolking eene vijandige houding a in en verwondde twee militairen JXiarom werd 10 Juni jiog eene Ëuropeesehe compagnie ter versterking der ibezetttng uit Atehin gezondeu Sedert is echter alles Aaar wensch gegaan de bevolking hield zich rustig en de Eadja en Hoofden bleven welgezind Atehla eeft men opnieuw te kampen gehad met regen twaren wind en ovfr jtrooming waardoor 1 schade is veroorx kt Nagenoeg overal heeft liet land Ckuder water gestaiui ook bij het nieuwe liospitjuil te Pautey Perak Kotta li ulja bleef evenwel r j Volgen de laatste berichten was het water we ler gezakt en wari ii tllc vcrslorkingeu daarvan bevryd Het wultj w w Anr uArin ui droog geworden De gezjuillieiilstoeslauil rlic icnigen tijd ongunstig was geweest begon te vi ibctercji De vijand tiaelitle lic rlnialdelgk uu m post Beloelïoid te bekruipen doeh te vergei fs K u aanval op ODze versterking te Kwalla Gighen weid afgeslageu zonder verlies aan onze zijde Eene patrouille van drie militairen die twee b uuelingen van Olehleh naar Lampager geleidde werd overvallen en vermoord De Hoofden van Lamtengah i de VI Moekiiu op wie de verdenking rustte dat eij niet den vijaud heulden zyu gearresteerd De Badja van Pasei kwam den Hden Juni met den adsistent resident De Scheemaker te Atehin om zijne opwachting aan den Bevelhebber te maken Ben by het di parlement van K olqnien ontvangen telegram vaa den Gouverneur t eneraal van Neder landaehIudië dd 2 1 Juni jl bevat het treurig bericht dat het stoomschip LxiteuMt Oeiunial Kroeten ivau de N I stoomvaart uiaatschappij op reis vanAtehin via Padang naar Batavia by Poeloe Lagoendiin straat Saiida is vergaan en dat van de 300 opTtreuden nog geen 70 zijn gered Van de by deze maf omgekoinenen worden genoemd de majoorBoom de kapiteins Thieme Welters LublinkWeddik ea Kozenraiul de hoofdingenieur Pet de vroegere ehef van het hjidrographisch bureauBdeluig de luitenant der mariniers Ahu de agent der Javasehe Bank Nngtglis Versteeg de weduwe Bosehmeester VVeghake en mejuffrouw Leioester Cl Heden is er een vrieiidsohappelyke bijeenkomst van d leden der Nederlandsche Maatschappij voor tuinbouw en plantkuude te Boskoop De ledeu zijn cirea 11 uur ontvangen in de zaal ran het hstel Hulsbos en van der Bic te Boskoop Dr kKeekerijeu der leden van de afdeeling Boskoop der maatschappij zoowel als eenige andere boomkwe kerijto waren welwillend ter bezichtiging opengesteld J a die bezichtiging zou er een vriendschappelijke Dualtqd gehooiten worden in het hotel Hulsbos en n der Bie Er was een goedkoope gelegenheid te ryden van Ooads naar Boskoop heen en terug tegen ƒ 1 de persoon De rytuigen zyn van hier vertrokken omstreeks tien uur van het hotel Tivoli Van Boskoop zal men afryden heden avond ten 8 uur najtr het station alhier Door 14 personen is van deze rytiiigen gebruik gemaakt Het adres van mr ï A van Hall en P M Moutytt om een prov subsidie voor de droogmakiug der plassen onder aeeuwp Ouder de aan de orde gestelde ondptwerpen tegen de vergadering van Dinsdag 11 Juji behoort o a een ontwerpbesluit tot intrekkiug der bealuiteu vjin de Staten tot heffing van de doorvaarlgelden door de schutsluis en brug aau de Guuwe in den boogen fiijndyk onder Alfen en van de sluis en doorvaartgelden aau de MaUegatsliiis alhier In diezelfde zittii g zal ook een lid van Gedep Staten gekozen worden in plaats van den heer Verniers V d Loeff Aan het slot der zitting heeft de heer P L P Blussé verlof gevraagd oin eenige inlichtingen te Tragen vreemd aun de orde van den dag en om de vergadering te kunnen doen beoordeeleu in hoever dat verlof kon worden verleend lichtte spreker de zaak vooraf toe Zy vindt haar aanleiding in een bij uitstek groot provinciaal belang bij adres aan den Minister van Binnenlandsche zaken aanhangig gemaakt en overigens van openbare bekendheid Het betreft de verbetering van de vaarwaters tussohen de beide standpunten van verkeer der beide grootste zustersteden van ons land de hoofdstad en Eotterdam Het betreft de verbetering van bijna al onze Zuid Hollandsohe rivieren strobmeu en vaarten met het U met al wat daarneven of boven ligt Heeds is op de klachten over den gebrekkigeu toestand dier vaarwaters een plan gemaakt o a tot wegueiniiig der krommingen in de Gouwe maar tis bhjveu slapen Ook in 1871 werd door de vereenigiiig wbcliuttevaer aangedrongen op verbetering dier communicatien te water In het begin van 1874 is ddor de hoofdingenieurs van den waterstjiat iu oord en Zuiil Hollaud aan den Minimier van Biniieidandsche z ikin ingediend een plan op ruimer schaal maar dat niettemin nog maar gedeelte lijk in de bestaande behoefte voorzag totdat eindelijk in het laatste gedeelte van 1874 zich een vereenigiiig ï krachtige en vooruitatrcvcnde mannen heeft gevormd aan wier hoofd de twee burgemeester die van Amsterdam en die van Botterdain staan Ben vergaderiug werd te Botterdam gehouden en aan de heeren Stieltjes en van der Hoeven opgedragen de opnarae der beijoodigde werken Die deskundigen hebben spoedig een ampel rapport ingediend aan Burg en Weth van Amsterdam en Botterdam waarop dezelfde vereenigiug vau krachti e en vooruitstrevende mannen zich gewend heeft tot den Minister van Binnenlandsche z iken om verbeteriug op ruime schaal te willen bevorderen en aanhangig maken Onbetwistbaar aeht spr het dat spoedige voorziening noodig is De hier bedoelde vaarwaters in ZuidHolland in verbinding met Amstel en IJ door tal van plaatselyke hindernissen zijn niet anders geschikt dan voor vaartuigen van beperkten omvang en diepgang Verbetering is dus niet alleen noodig ter verkrygen van meerderen diepgang voor onze binnenschepen maar zelfa voor de kleinere vaartuigen want voor deze is het oponthoud groot Meer dan 36 000 vaartuigen maken van die vaarwegen gebruik hotgv cu een gedrang en oponthoud aan de Mallegataluis geeft zeer ten nadeele der scheepvaart Soms moet min dagen wachten eer men er door kan Eindelijk 09k zyn de boorden dier waterwegen in onze en deels pok in de zusterprovincie oiibestand tegen den waterslag iets dat zeer ten nadeele van den waterstaat is en ook tijdelijke stremming veroorzaakt Ook met het oog op den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden die deze vaarwaters gedeeltelyk kruist is t vau belang dat met de zaak spool gemaakt wordt De vereenigiug van vooruitstrevende mannen heeft zieh verdienstelijk gemaakt jegens het beginsel Maar na meende spr dat waar zulk een belangryke zaak opeubaar aan de orde is gesteld de Staten dezer provincie niet mogen byeen zijn of scheiden zonder een blyk van belangstelling te geven De vragen die hij te doen heeft zyn deze 1 Wat is aan heeren Ged Staten bekend van het adres der heeren C J Den Tei Joost v VoUenhoven en anderen aan den Minister van Binnenl zaken omtrent de verbetering van het vaarwater tusschen Zuid Hollandsche riHeren en stroomen en het IJ 2 Wat is ter bevordering dier gewensohte verbetering door heeren Ged Staten verricht P Naar 1 wMai tvooii de l solie i belange léeWJeelfc èmjdt nz g ërHedigdf koiiiiigin zieh onwdig mél tiet soTirijven van een boek over de schoiDth eq der zuidelyke kusten van Fiankcyk Zooafai Iwt blad nog beriobi wordt het in dè MWerlan MMHt l geM hwveii De fn fteimhe OÊummt vu Dioafag oitvoeiig mildii milwBdft ut dftitwiKsngsi der itudcuten te Zutfen deelt ook de gehouden toespraken mede Daaruit blykt dat de bw meestei bij de ontrabgst zoowel alsrop de so Meit he woord voerde in de taal ten l dc ffn JCarel den S iate gesproken on ook de beer ft lcrik idhet Sransoh uit den Bonrgendisehen tyd De Gemeenteraad te Kampen heeft het goede voorbwtd T n de geiwentemden Ju Amitandam Arnhem Zotfen Witttesswijk enz gevolgd door een besluit te nen Md ti aid wg e iMnMs neer Ml worden gehoudeo Men schrijft uit Kampen aan de Jrnh Cl Het gaat hier wedeuzoit rUÓg toe in den laatotefttyd de lasteraar viin jNieuw Abdera hebben vrij Spel Verbeeld u dat men heeft aanbesteed het afbreken van ee oude en Jiet bouwen van een nieuwe brug na ifelKt er ia het bestek te lezen dat de afbraak van de oude brug moet worden gebruikt voor den bouw van de nieuwe aar tevens dat de oude niet mag worden afgebreken vódrdat de nieawe o r het pvibliek is geopiénd Men denke hoeveel aannemers zich aan deze vaorwi arden hebben gewaagd In de wBBk Tran 18 tot 24 Juni kwamen in ZnidH eiland benoorden Maai en Ijck 1 0 gevallen van besmettelijke longziekte voor bfj even looveel veehouder verdeeld op 7 gemeenten Hieronder bevonden ziah 4 nieawe bodigen In Utrecht kwam een dergelijk ziektegeval voor te Bensohop onder een verdaditen koppel In de week eindigende 1 Juli werden in Friesland 7 gevallen van longziekte geconstateerd en 3 nieuwe koppels aangetast Iu dezéllde week van 1875 kwamen 22 ziektegevallen voor en werden twee nieuwe koppels aangetast Gedurende de eerste zes maanden bedroeg het ziektenoyfer 327 in 1876 tegenover 879 in 1875 het aantal nieuw aangetaste koppels 20 in 1876 te genover 72 in 1 75 Een zomermaand hebben we achter den rug zooals we in de Uattte ucn nirt hebben gehad Alleen die van bet jaar 1868 kan er me £ vergeleken worden wat d temperatuur betreft ofsehoon er toen gi cn eukele van die malsehe regenbuien viel als we er nu in de laatste dagen hebben gehad Alles groeit dan ook overheeriyk en niettegenstaande het si ale vooijaarsweer belooft alles een gunstigen oogst De hooibouw die buitengewoon goed weer treft brengt veel meer op dan men in de maand Mei vermoedde en bet gras is dit jaar zeer ryk aan zuivel Ook de aardappelen beloven zeer goed te zullen worden wat qualiteit betreft het beschot is e hter niet groot Over het algemeen was de warmtegraad boven den gemiddekicn stand j enkele dagen steeg hij tot boven 80 gr fah met stevigen N O wiiid De hoogste stand nas 88 on de hmgste in deu nooht 43 gr maar op den middag is de thermometer niet Uiger geweest dau 66 gr Die hjoge temperatuur in verband met het graven van een kanaal van Katwyk aan Zee naar den Rijn waarvan de uttwatering belet wordt ver9ai a kt op sommige plaatsen vooral om en in de stad Leiden een versohrikkelijken stank die ziqh vooral doet opmerken als de schipper met hun booroen bet water beroeren Meermalen ziet men hondMe vissoben dood in bet water dryven of half bedwelmd aan de oppervlakte van het water Baar luoht hygen Naar men zegt kan men van wej e den reeselijkei stank geen gebruik meer msl en van de iweminriohting in het Oalgewater te Leiden te ouaaugenafier nu de warmte het gebruik daarvan a waaMielÉker maakt Waarsohyiilyk zou men door inlating in deze gemee te en te I idsohendam hierin ve betering kunnen brengeli afsohaan er heel wat voor noodig zou zijn want de boefemis op toogenblik eer laag 70 cM beo A P De ibarometer is leade de afgrjoopen mmnd aan vleinlg verandenug onderhevig meestal bewoog hy zi h hoven of beneden deu normalen stand het geheelc versehil bedroeg 11 1 piM hoogste stand 766 4 1 laagste 765 8 Zelfs de hevige onweersbuien bier ey daar gevaÜen hadden daarop na welyks invloed en ofsoboon we heden zoowel regen als zoaneschyn gehad hebben en de wind van het ZO tot het NNW ia geloi tm is iit den stond der kwikkidom byna geen Tentndering waar te nemen Tsn 783 1 rees z tot 768 2 mM Het bekende werk van E von Hartmann itdie Philosophic des Unbewnssten heeft de vuurproef moeten doorstaan voor de Berlynsohe krinrineete Te hthank He Saüfur Böiiêm eourier maakte taainetijk onlaJigs uit de begripsverwarring die Hartman s wysgeerig stjelfd had eritorwiakt in het hoofd van een kimdwerksman de gm dgtrekUpg dat Hartamnn met zijit systeem het plegen va Biisdaden in de handWetkte De schrijver achtte zich daardoor beleedigden diende een aanklacht in tegen het blad dat veroordeeld is f Y Uit Dordrecht wordt bet volgende aan de Amterd a aedetgedeeld Men weet dat dezer dogen 100 kisten patronen toebehoorende aan het Grieksche gouvernement wegens een vwzirim in de aangifte te Dordrecht zyn aangebonden Zoodra dit feit bekend werd hebben eenige ktaderrvan oUigatieo der Grieksqhe staatsleeningen mn 1824 ea 1825 te s Gravenhage een request aan den president der rechtbank willen indienen om te hunnen behoeve beslag te leggen op grBoem eigendom der Grieksche regeering zijude iu de schuldbrieven deif Toormelde leeningen die inkomsten enbezittingenvan Griekenland uitdrukkeiyk en zonder eenig vooAeboad aan de houder dief Bhaldbife enverpand Het request was reeds door een der aanzienlijkste advocaten der hofstad in gereedheid gebracht Opdringend venuiek van den gedelegeerde der fondsenhouders die zich eerstdaags naar Athene zal begeven en van de rechtmatigheid en schanderheid der tegenwoordige bewindslieden de beste verwachtingen koestert is echter aan dit voomeraen vooralsnog geengevolg gegeven Uit het verslag van den secretaris derNowd Hollandsche Vereeniging tot afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tydens epideraiea Het witte Kruis blykl dat in de eerste boofdbéstumnvergadering in December 1876 werden gekozen tot voorzitter mr J L de Leaó Laguna tot ondervoorzitter dr van Hengel tot secretaris dr Alletó tot penningmeester de heer M A Perk tot magazijnmeester dr Jb van Geuns dat de vereeniging thaus uit elf afdeelingen waarvan Hilversum de oudste en Zandvoort de jongste is bestaat Het ledental bedroeg 637 dat der donateurs 62 van donatrices M Voorts wordt gezegd dat Amsterdam met kracht en niet onberredifenden uitslag gewettt heeft om een aanzienlyk ledental te winnen Door de politie is proces verbaal opgemaakt wegens overtreding van de wet op den kinderarbeid tegen den koopman J 8 uit Gorinchem Deze bezocht versohiUende gemeenten met een wagen waarop linnen en katoenen stoffen geladen waren en die voortgetrokken werd door drie kinderen respectievelijk 6 8 en 9 jaar oud Die kinderen ontvingen voor eiken dag dat zy in s mans dienst waren tot loon 10 cent en een boterham Laatste Berichten Madrid S Juli De Imparcial zegt dat de commissie voor de opeubar sidiuld uit de Uortes de voorstellen van het EngeUche Commité aanneemt omdat die voor de Spaansche schatkist voordeeliger zyn dan die van Parijs Brussel en Amsterdam Berlijn 5 Juli De Selttiomeiffer logenstraft het bericht dat de Dnitsche consul generaal te Belgrado bij het afscheid van Vorst Milan verschenen is om hem een zegevierende terugkomst toe te wensohen Budapest 5 Juli Het gerechtshof alhier gaf als bevoegd rechter in gevallen van hoogvehraad bevel tot inhechtenisneming van den afgevaardigde MUetios in Neusatz aan welk bevel voldaan is Weenen 6 Juli De PoUtitDh Cotrmpondeni verbetert het bericht uit Bagusa van 4 Juli en zegt dat het treffen tussoheu de Turksche en Montenegrijnsohe troepen bg Podgoritza retds den Istcn Juli plaats gehad heeft In pUaU van Plomenoc aanvaardde ia neef van Nikita Petra icè het opperbevel over het ItoDtenegr jnsohc leger aan de grenzen van Albank Belgrado S Joli OCcintQ Czemajef heeft Akpalanka ingenomen De Turken vielen Saiczar aan doch werden teruggeslagen Banko Olimpics hoeft de buitenvetschansingen van Bellida Veroverd Neusatz 5 Juli Versoheiden leden van de Omlodine Uongaartohe onderdanen onder welke de afgevaardigde Mileties lijn kaden ochtend hi er g arresteerd MARKTBERICHT E W Gouda 29 Juni 76 By kleinen omzet was de stemniiug flaauw Puldertarwe puike Witte 9 50 o 10 2j Minder ttiW i ƒ 9 40 Bogge puike ƒ T 40 i 7 70 Mindere ƒ 7 a 7 70 Voer 6 40 a 6 80 fferst puike ƒ 7 25 a 7 70 Minder 6 4 7 H wr ware i6 a ƒ 5 75 Ligta ft a 4 7 6 De Veemarkt met Jamelyken aanvoer altes werd tot hooge waren vlug veikocht varkens en biggen mede vUg schapen en Ummeren vlug te verkoopen Aangevoerd 185 partyen Kaas prijzen Ic kwal kran ƒ 28 k Sï Goebote ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter 1 30 a 1 40 i Burgerlijke Stand Oouda i OEBOKBN 4 Joli Conielis oodm F Slugter ei S 3 Koolmw Albertol Tbeodorni ouden F K J Ksgia ea A J Meijeri i Donlkea Jiibsass Miria orters B H WecDink ea M Stoer OVBKIjBDEN a luli C vs Dijk 17 i SEHUWD 5 Juli J Lngthsrt ea A L in Dim na Cleefr ea F F Ven ij C den Bnxk ea M lupere T Jtspen en M ZwtmtMcfa Bargerlijke Stand ran onderstaande Gemeenten ran 2 Juni tot 6 Juli 1876 Moordrecht GEBOREN Conielii oiiileri D Stcealieek I F van der Grijn Dirk oudere D Rook en B Frederike Eogeltas oudere U van Duin ea J Vieser Coraelie ouders J firuseé eo M ven Vteerdiagen OVERLEDBV 1 en Hendel wed een W ven Hemert 88 j Oekese t v J ven des Bmg 8 j A J ven den Ring 5 j ONDERTROUWD 1 Geene IGKIIUVVD B der I old 81 vsa Srdisgea eo J i na Tilborg oud 27 j Gtouderali mm m ft te GEBOREN Geene OVERLEDEN S Juli J K RnitwM oif 4 ffil 4 F van Vliet ood 2 w OKDEBTROUWD 30 Juni J Werner en Vu ik oud 31 j eo M Noordegiuf ond 27 j GEHUWD 1 Juh A ven Dun oud 26 j en W C im der Velden ond 28 j Stodwijk GEBOREN Geene OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD 0 Juni F Kleinjen en C Deelen GEHUWD Geene Haastrecht GEBOREN 4 Joli Aartje osders G Sliogerlsnd eo A Amcriroort OVERLEDEN Geene i ONDERTROUWD GssM mm GKiüWD Geeoe f i f f GEBOREN 2 Jnli Frenciecoi Cornelie ouden J Verweg en A Hekkert OVERLEDEN 2 Jnli 6 VuMer 4 1B ONDERTROUWD Geene t GEHUWD Geene WaddinXVem Niet ontvangen ADVERTENTIËN Allen die iets te vorderen liebbcn van de ondergeteekende gelieven daarraa opgave te doen vóór het einde dezer week G HARDEMAN Zg die iets te vorderen hebben van of letsehuldjgd tgn aan H J BACKERS Bofi hoishoader gelieve daarvan opgave of iietaUtIg te doen totSOJnUaaaJ M 6R0£N£NDAAIv Vogelensang te Gouda of aan H J BACKERS Koffijhois Oppert n 24 te liotUrtUmt De ondergeteekende bericht bg deze dat hghet KOFFUHÜIS BELVÉDÈRE heeft over gedaan aan den Heer H van EEUWEN di bg bg zgnen vorige Begnnstigers aanbeveelt itevens bedankende voor de begunstiging van hengenoten H J BACKERS Oouda Joli 1876 Onder referte aan bovenstaande ben ik zoovrg UEd te berichten dat genoemd KOFFUHdlS BELVÉDÈRE op de Markt alhier am mg is overgegaan en zal trachten alles te doeSf wat consamptie en bediening betreft óm mg aller beganstiging en vertrouwen waardig te maken H VAN EEUWEN Gouda Jnli 1876 Openbare Vr wilHgc Vcrkoopiflg van een heoht en sterk voor weinige jaren MNIEWD 2ÜIS m ERVE en verderen OROND staande w gelegen aan de Zoidkade binnen de Uemeent Waddinxveen op VRIJDAG den U JÜLIJ 1876 de avonds ten 7 nte in hfet Logement bewoond door den Heer PASCAL aan de Brug te W ad nxveen Breeder bg biljetten en informatigH ten Kantore van den Notaris A N MOLE NAAIJ te Waddinxveen