Goudsche Courant, vrijdag 7 juli 1876

WEGEIVS VERPLAATSING FINALE DITTMOOP firma van EEUVVEIV Blaanwstraat wyk D 2 Zondag 9 Jnli 1876 N 1852 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken QBASUAAlUAGSIliE ADRIAXCE PLATT Co te Poughkccpsle N Y BEHAALDE WEDER by den Wedstryd te TWELLO op 28 JUNI 1876 in concurrenüe tegen 2 Machines van WOOD 8AMUELS0N HÜRNSBY db KIRBY en OHIO CHAMPION Deze uitmuntende BUCKEYE Gbasmaaimachines zyn ter dadelyke aflevering voorhanden in de Koninklijke Magazijnen van Werktuigen TAH LANDRfi GUNDEBIAlf StnattraatOeuS jiimHTKUttMim NB Ook behiialden L G te Twello den EERSTEN PRIJS voor HooiscHBDDii a en den TWEEDEN PRUS voor Hooihaekek van alle GEREEDSCHAPPEN vooreene fll $ H0EF MRIJT IOMEDËRU alsmede eece party nieuwe BALLASTSCHOP PEN GRAVEN RIEKEN HOOIVORKEN KACHEL ORNAMENTEN enz enz tot veel verminderde prgien by L Welschen E0P7MIS DE EAF Uithoofde van een Partij is bovengenoemd Koffiehuis en Tuin op DINSDAG den lln JULI des namiddags ten 4 ure VOOJR HET PUBLIEK GESLOTEN Wed VRBUODENHIL NB Tevens blyft zij zich beleefd aanbevelen tot h geven van PARTLIEN voorts Kenrig BOSCH en BEUERSCH BIER G eimporteerde Havana Sigaren J SVVITSEIl Az H00 l l imHRËMKGELSCHET4AL Oe Plaatselyke Schoolcommissie te Gouda heeft de eer belanghebbende Ouders en Voogden te verwittigen dat aan de Openbare Burgerschool voor Jongens na de Zomervacautie aaa deze Inrichting en wel uiterlgk met den Uten SEPTEMBER 1876 gelegenheid zal bestaan om met en benevens de overige vakken van Onderwijs aan te leeien de H006DUIT3CEIE en ENGELSCHE Taal Dit Onderwgs zal gegeven worden door den daarvoor benoemden Ouderwgzer aanvankelyk in het daarvoor ingemimden en later in het te bouwen Lokaal Voor de toelating is het noodig dat de leerlingen bewys geven van voldoende bekwaamheden in Uzen schrjjven en rekenen Vier hoofd r els Het schoolgeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 2 50 s maands Belanghebbenden worden verzocht zich aan te melden by deu Hoofdouderwyzer van voorgenoemde School den Heer H J W HÜBER Ue Plaatselyke Schoolcommissie W F BARBIERS President NOOTHOVEN van GOOR Secretarie Goud 6 Juli 1876 TE KOOP een PAKHUIS met TUIN en een PAKHUIS in de Rozendaal te bevragen hy J SWITSER Az op de Lange Tiendeweg GEVRAAGD EEN mm immm Adres in persoon by den Boekhandelaar P C MAAa EENBDFFETJDFFRODW gevraagd tusscheu de 20 en 30 jaar zoo spoedig mogelyk Adres in persoon by den Boekhandelaar P VAX OUDSHOORN te Gouda In een Burgergezin wordt legen hoog loon met 1 Anguatas gevraagd EENE ialsoeiiiijite D1E STB0ÜE bij verkiezing thujs slapen Adres in persoon bg den Uitgever dezer Courani DIENSTBODE Er wordt ten spoedigste gevraagd eene fatsoenlijke DIENSTBODE die flink kan werkeneu genegen met Kindereu om te gaan tegenhoog loon Adres met franco brieven onderletter D aan bet Advertentie Bureau van KOK VftIJLANDï Boekhandel te Gouda Diegene welke Raüsomes PRUSHOOIHARKBN met 28 tanden hooge wielen nog konnen gebruiken te leveren begin der volgende week vervoegen zich by J PEIGNAT S Co Waemoistkaat N 10 AnuUrdam of by hunne Agenten P S Steeds tot directe aflevering gereed Wood s GRASMAAIMACHINES en Bobu s H00ISCHUDDER8 beiden bekroond met den eersten prys te Maarssen 14 Juni 11 010 fH Ondergeteekende bericht zyne geëerde begunstigers dat by hem van heden af verkrygbaar zyn Beste Tafelbeschuit ZONDEK bovkmkobstdn a 0 10 de 10 Stuks id id met 0 10 10 Lange Beschuit 0 10 20 Groote Haagsche Beschnit 0 10 10 Kleine 0 10 20 N H ENGELBREGT Haagsche Brood eu Beschnitbakker Gouda 5 JuU 1876 Openbare Verkooping TE ZEVENHUIZEN in de Herberg van den heer J KEU staande in het dorp aldaar op VRLIDAO 14 JULI 1876 des voormiddags ten 10 uren van ruim 14 Bunders ROGGE 5 2Run lcrs IIAVEII IV5 Bunders BIETEN wassende en uitmuntend goed te veld staande in den Polder Prin Alexander onder Zevenhuizen op de landen in huur bg den heer BOS langs de Hnismanskade en voor den Groeneweg tnsschen dp woning bewoond door D Rauusk en de Wed M van Erkel TE VEILEN IN 13 PERCEELBN MetaUng f Mocember Êti99 miti borgstellende ten genoege van den Notaris Kosten Contant Nadere informatiSn ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxrieen 60UDEH MtdaOlc Pn i 16 600t mim VaUimwtm mftniutt émr Mnm Dit kina oliksteris het macbliKste dexer soort bereidingen omdat het de gebeelchoeveelheid der kina eigenschappen beval hetL oen den lieer I roche aiibbn gelukt is dat heel de volkomen uliputllng der klnabeatanddeelen dat mendoor eene gewone bereiding met verkrijgen kan Dezelfde STAALHOUDEND tegen algemeene zwakheid maagpié en $ lep ndeloortitn bloedamofde bUti eht en de gevolgen van het kraamied enz Parila 23 n 15 me Dronot Hoofddepot H U1 0TH O te Amsterdam Te Gouda bUJ CZeldenryk Qouda Dmk van A Brinkman Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeente iu zyne Vergadering van den 9uJuuij 1376 is vastgt stcld de vulgende Verordening Dl Raad des gemeente Gouda Heeft beslaten in te trekken 1 Het politiereglement voor de Openbare Sdiolea in de gemeente Gouda vastgesteld den 7u FcbruariJ 1871 20 De Verordening ter vodrkomiug en bestriding van besmettelijke ziekten vastgesteld dun 2nJuuij 1871 Zijnde deste verordening aan de Gedeputeerde Staten van Ziiid HoUand volgens berigt van den i0 26n Juuy 1876 in afschrift medegedeeld Bn is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 7ii Julij 1876 De Secretaris De Burgemeester Dboooleeveb FoETOira van Beboeïj IJzbndoorn söhüttërijT BEKENDMAKING BURGEMEESTER on WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter ke inis van belanghebbenden dat overeenkomstig Zyner Mnjesteits besluit van 28 Jnny 1828 StaaliUad n 42 de Commi ssie van ondcrawk enz omschreven in Art 15 der Wet op de SCHUTT ERIJEN van 11 April 1827 hare bij de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevangen en roepen bij deie op alle dit jaar voor de SClïtJTTERIJ inge ichreven en geloot hebbende personen om voor de voaruoenide CommiMie te compareren in het RAADHUIS dezer gemeente op Zaturdag dtu 15ii Julij 1876 des voormiddag leu 11 ure ten einde of voor de Schutterlij ke diennt te worden gedesigneerd of wel redenen van vrijstelling hebbende daartoe de vereischte bewijsstukken in te leveren opdat die zouden kunnen worden onderzocht en aan de wet grtnetst Wordende de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tijd voor de Commissie van onderzoek te versohgnen daar z j wtlke 1 iet raogten opkomen gehoudf ii worden geene redenen tot vrijstelling te hibbeii eu voor zooverre hun dieustpligtige nommers zijn ten deel gcvolleu big de Schitttery zullen worden ingelijfd Gouda den 8n Julij 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOOLEtVEE FORÏUUN VAN BEROtN IJzKNDOOUS Brabantsche Centen Sedert de regeeriug aan de Staten generaal bjj het wetsontwerp tot regeling van het Nederl muntwezen ook het voorstel deed om onze koperen pasmunt door bronzen muntstukken te vervangen begint hier en daar de strijd tegen de Belmsche tweecentiraes stukken weder aan te wakkeren en zelfs schijnt hier en daar de betaling met dit nitbeemsche geldstuk reeds niet meer mogelijk te zjjn Dit laatste is wel eenigSEins voorbarig Het plan der regeering verdient allen lof het is te verwachten dat onze koper circulatie werkelflk van de Brabantsche Centen zal worden gezuiverd indien het voorstel tot wet wordt verheven Maar hoelang zal dit nog dnren Minstens nog maanden Steeds werden deze muntstukken door iedereen nis Nederlandsv he oenten aangenomen en hoe dikwijls er ook tegen gewaarschuwd werd iedereen deed uit geraakzncht mede en zij die de stukken uit België invoerden maakten een percent of zeven van hun geld Die winst werd betaald door de toevalfige houders der centen doch zü bemerkten van hun verlies niets omdat anderen deden wat zjj zelven hadden gedaan en voor cent aannamen wat geen cent was Weigert mea nu plotseling dau zyn de ongelukkige houders van t oogenblik de slachtoifers en t geheele verlies drukt op betrekkelijk weinig personen en wordt daardoor zwaar te dragen W zouden daarom nn de muntwet nog niet zeer spoedig aan de orde zal zgn en t wel naar den winter zal loopen eer de wet in t Staatsblad staat willen waarschuwen tegen ongegronde vrees Men neme maatregelen zoolang het nog tijd daartoe is Indien om slechts iets te noemen allen die gewoonlijk veel Brabantsche centen ontvangen werklieden winkeliers en dergeiyken konden overeenkomen om nog gedurende een korten tijd b v twee of drie maanden bij iedere betaling voor een overeengekomen gedeelte een derde b v die stukken aan te nemen dan zou daardoor voor iedereen het verlies bijna onmerkbaar worden De speculanten in dit arttkel zullen voorloopig althans wel van verderen invoer afzien ea dan kan zelfs al werd ook onze koperen munt gehandhaafd door dit middel ons land worden bevr d van deze vreemde munt die voor allen schadelijk is behalve voor hen die de gelegenheid hebben haar in groote hoeveelheid in te voeren BXHTENLAND Builenlaudsch Overzicht Catimir lVn r 1 vriau I Ta Tkiera en fli n minister van biuneul zaken 18 nu langdurige slepende ziekte overleden Itij was lid van den senaat zoodat zijn dood de republikeinen een stem voor de wet op de graden doet verliezen Nog steeds houden de bladen zich bezig met de heftige tooneclen die in de laatste dagen in de Fratische Kamer zyn voorgevallen Zij waren voornamelijk het gevolg van de uittarteude houding der Bonapartisteu die alle middelen aangrijpen oin het parlementaire raderwerk in discadiet tu brciigm J immer dat Gainbetta en de republikeinen zich niet meer bcheerschen kunnen Het verstandigst ware het van de belcedigiugen dezer partij geen notitie te nemen Maar wie is vooral als men de zuidelijke natuur van Ganibett i heeft op den duur tegen allerlei spddeprikken bestand Het lust ons niet den geheelen loop der wonderlijke discussien in de Kamer uiteen te zetten Wie verlangt er meer van te weten r iadplege de groote bladen Het voorstel Madier de Muntjau van de uiterste linkerzijde tot nfsohafRiig van het besluit v m 17 Februari 18 i2 tegui de pers werd in de Kamerzitting van eergisteren ingediend en niettegenstaande de Minister Dufaure uu reeds verklaarde zich daartegen te zullen verzetten met 227 tegen 146 stemmen urgent verkbuird Voor geen volk ter wereld kan de tentoonstelling te Philadelphia zoo nuttig zijD als voor de Duitschirs Hun afdeeling Turken en Serviërs zijn evai handig in het kleuren hunner berichten Do bladen wijzen in dit opzicht op de overeenkomst met den Carlistisoheii oorlog Ken statisticus heeft uitgirekeiid dut volgens de telegrammen der Carlisleii vier maal zooveel Spanjiiardeu zijn gesneuveld al er op de ganwhc wereld zijn vrouwen en kinderen iiiedegerekend Iets dirgflijks zullen nj nu naar het sohyut ook in den oorlog tusschen Turkije lu Scrvi belevin Volgens de Turksche telegrammen beten reeds duizenden Serviels in het zand en vol ens Servische sneuvelden minstens evenveil Turken Wat daarvan is zal men wel nooit vernemen en voor de beoordeeling van den toestand is het dan ook niet noodig mits men slechts eenig geduld oefent Het is eenvoudig onmogelijk op dit oogenblik te zeggen of de Turken inderdaad Saitschar aan den Toraok hebbeu bezet gelijk de Turken beweren dan of zij zooals de Serviërs melden met groot verlies zijn teruggeslagen En evenmin weten wij ook al wordt het door officiëele telegrammen uit Belgrado ten stelligste verzekerd of de Serviërs werkelijk de buitenwerken namen van van Bjelina tusschen de samenvloeiing van de Save en de Drina en of zij fonder Tsehern lyeffj zich meester mankten van Ak pal inka aan de Nischiwa welke rivier door Nisch of Nissa stroomt en zich uitstort in de Morawa Indien raen eenig gwluld oefent zal de waarheid van zelf blijken door den eeuvondigsten toetsteen van dergelijke berichten Men heeft dan slechta na te gaan of de Turken voorwaarts rukkeu over de Servische grenzen dan wel de Serviërs steeds verder komen in de Turksche geweJjten Tot heden IS dienaangaande nog niets met zekerheid gebleken Het Servische nltimntnm heeft aau d Porte aanleiding gegeven een circulaire tot de garandeerende mogendheden te richten waarin zij kennis geeft vau haar voornemen om ingeval van een aanval van Servië alle toegeeflijkheid ten aanzien van dat vorstendom te lateu varen en gebruik te uwkec van haar recht van verdediging aan gene zgde der Servische grenzen Hierop is reeds van versoliilleude zijden o a van Engeland en Rusland een goedkeurend antwoord ontvangen Merkwaard is de wijze waarop de pnns van Montenegro heeft geantwoord op de depêches van den grootvizier waarin deze hem de tevredenheid der Purte bctuij de over de haudbavuig der neutraliteit De prius bedankt voor de waardeen ng der Porte van zijne houding jegens haar maar hij kan hare vemkeringen niet aannemen Zij is bedrofjen door de leugenachtige r ipporten van haar agi uten De blokkade der grenzen is een feit De Turksche troepen op de grenzen van Montenegro zijn in de laatste dagen vermeerderd en op den raad der mogendheden heeft hij zich onthouden deel te nemen a ifi den opstand Daar echter de Porte blijkt niet in st mt te zijn dien te oadtrdrukken geeft hij er de vooi keur aan haar openlijk den oorlog te virklaren Volgens berichten uit Constautinopel hoeft de Scheikul Islam verklaard dat de constitutie door Midhat Pacha ontworpen niets be it in strijd met het geloof De grootvizier wilde nu met het proclameeren der constitutie waehten totdat de oorlog was afgeloopen maar op voorstel van Midbat Paoha besloot de meerderheid van den Ministerraad om onmiddellijk tot de proclamatie over te gaan de Sultan heeft zijn goedkeuring daaraan gebeobt XmiKIJE SEKVIÉ Nu allerwege de oogeu op Turkije en Servië gericht zijn is het niet van belang ontbloot een ea ander omtrent deze zoo weinig bekende rijken mede te deelen die nog slechts op hoogst onvoldoende wijze in kaart zijn gebracht De staatkundige grenzen van het Turksche rijk zijn l mgs den Donau en de S lu de schatplichtige staten Moldavië en Wallachije Oostenrijksch Slavonii en Croatie ten westen Dalmatié dat evenzeer tot Oostenrijk behoort en ten zuiden Griekenland Europeesch Turkye kan in tweeërlei grondgebied worden verdeeld het eigenlijke Mohammedaansohe land en de schatplichtige staten Deze laatsten brengen aan de Porte een jaarlijksohe schatting op voor het overige zgn zg bijkans alleen in naam vazallen Moldavië eu Wall lohije zgn de voorname VAzalleastaten die onder den schepter van Karel van HohenzoUern het Rumeensche rijk vormen dat door den Donau geheel vau Europeesch Turkije is gescheiden en waarsohijiilgk m den tegenwoordigen strgd zich tot ie rol van toeschouwer bepalen zal Uit liuitste kan natuurlijk Hoch van Servië ook een schatplichtige staat noch van Montenegro gezegd worden Zij liggen de een ten Noorden de ander ten Westen van Europeesch Turkije Bosnië en Herzegowina het noordwestelijkst gedeelte vam het Mohammedaansch Turkije worden aan twee zgden door Servië en Montenegro onislot ii Het Mohammedaansch grondgebied isinzcs ijroviiiciên of vilajreto