Goudsche Courant, zondag 9 juli 1876

venieeld Hetzegowiua en Bosnië met de hoofdstad Serajewo Pritreud met de hoofdplaats Scutari Jaiiina Suloiiikii Edirue of Runielié Bulgarije Brtidt de oorlog zieh tot deze gewtsten uit dan il het tijd te nauwkeuriger te bestudeeren Thans ia evenwel Servië van meer belang Servië is een vorstendom dat op de kaart den vorm van een vierkant vertoont t n Noorden grencende san de S iu en de Duaau ten Weiten aan de Drina een zijtak van den Donau ten Zuiden en Oosten aan de voorbergen aan den Bidkan Servië is 800 vierk geographtsche mijlen groot eu aan drie zijden door het Tu sche r k oinriugd behalve aiiu de Noordzijde waar de linkeroever van den Don m en San aan Oostenrijk toebehoort Zuoala ineu weet vormt echter de Douaurivier een scheiding der rassen Ook ten Noorden vau den Donau strekt zich e Slavische bevolking verre uit op het Ousteiirijkscbe grondgebied dat evenzeer an Bosnië Hiraegowina eu Huutenegro grenst en Taudaar dat voor Oostenrijk de oorlog in deze stre Iceu vau too hoog belaug is Servië is teer boschrgk De bodem daalt vau het xuideu uuar hit noorden vau de voorbergen van den Balkan tot de hesrelachtige vlakten van den Donau Op dtte lajttflte wordt tarwe mais verbouwd ook ïindt men dajr wjjng iardeu lu de hooger liggende gedeelten van het laud treft meu uilgestrekte eikeu bo88chen aaa die vooral voor de ialrijke kudden twyneu gebruikt worden Ue vüdedigiug van het land is echter niet gemakkeljik awdat het land doorsneden wordt door vieren die recht op den Doiiau uitloopen en het land geheel toegankelijk maken De voornaamste dier rivieren 4e Moruva bespoelt de Turksehe vestingen Kich u Novi Bazar eu loopt in de vlakten van Bel grado nit Toen onlangs Bulgar e in opstand kwam teide men dat Servië den opstandelingen langs dezenweg gemakkelijk te hulp koiiieu kon men kan nuteggen dat Turkye langs dezen weg naar Belgrado tpn komen BINNENLAND iOÜDA 8 JttU 187 Bjj gunstig weder zal het muziekcorps der dd Schutterij zich a s Maandagavoud ten half acht uur oj de groote markt doen hooreu M Het Stedelijk Masenis alhier is duur aankoop eigenaar geworden van het levensgroot portret van Fraderik de Houtman waarvan wij letds vroeger melding maakten Ook tijn daar thans geëxposeerd twee keurige copieeu in olieverf van de gebroeders Wouter en Dirk Crabeth naar de oorproukelijke in de consistorietamer der St Janskerk alfaier aanwezig en vervaardigd door den heer N Harder peusionnaire van Z M den Koning aan de Academie van beeldende Kunsten te Amsterdam Men verneemt dat bij twee veehouders onder deze gemeente de longziekte onder het vee is uitgebroken Bg ieder van hen is een koe afgemaakt Reeds zijn verschillende rapporten van Commissiëa uit de Prov Stalen van ZuidHollaud jl Dinsdag benoemd gereed De Commissie vereenigt ïich o a met het voorstel om aan den sluisvvachter gaarder aan de Mallegatsluis te Gouda P Ten Brummeler Andriesse een jaarlijksch pensioen toe te leggen De Oemeenteraad van Bcrgapbaoht heeft ter verwngiag van wijlen den heer G Booken den heer W Verdugn Wz tot wethouder gekozen Te Ammerstol arriveerde Woensdag voor de eerste 4 maal iu de gewone dienst tusscheu Schoonhoven en Botterdain de nieuw gebouwde stoomboot SckooaAoven Het is een prachtig stoomschip dat door slechts enkel Ier biuuenlandsohe wat sierlijkheid afuietiug en inrichting betreft tal overtroffen wonleji Voor de Ijekdarpen wier voornaamste bijna eenige gcmeenaohap met Rottcniam langs de Lek plaats heeft Tooniet dete dienst iu een werkelijke behoefte Dou lerdag jl wertl aar wij reeds meldden te Boskoop een vnendschappelijke bijeenkomst gehouden van de leden der Maatschappij van Tuinbouw eu Plantkunde Ue behalve door de leden dezer Afdeeling werd bijgewoond door acht en twintig leden der Pomologisohe Vereeniging en van Flor en Pomona De loden werden verwelkomd door den voorzitter d r afdee ng den heer G de Vos De Voorzitterder Maatsch ippij noodigde de l den uit een bezoek aan de kweekerijeu te brengen Aan het diner waaraan 39 personen deelnamen heerschte een opgewekte geest en werd raenig dronk gewijd t aan de Maatschappij en Boekoops kWMkerqen Door de te Woerden c s gevestig e it nfahriekanten i onlangs een adres opgetondeo MD Oede teerde Staten van Zuidhotland kstreffeude den torstand der bruggen tusschen Woerden en Alphen en het ongerief daardoor veroorzaakt niet alleen voor fabrlekauten maar ook voor de schipperij Het 13e christelijk Nationaal Zeudingsfeest werd Woensdag op het landgoed Beeokesteyn uabg Velzen toebehoorende aan Jhr Mr W Boreel van Hugelanden gehouden Ieder die deze plaats kent weet boe uitnemend z j daarvoor geschikt ia De schaduw van het prachtige hooge geboomte en de ruime grasperken bodeu alles aan wat voor een byecnkomst als deze wenschelijk is Zij die aan den morgen vau den dag vreeeden dat men ouder bet lommer meer beschutting tegen den regen dan tegen de zonnestralen zou moeten zoeken werden tegen twaalf ure van die vrees ontheven daar de ton doorbrak Het was een uitgezochte dag Geen vermoeiende Warmte maakte het sommigen onmogelijk het rccbt genot er van te hebben De uitgeuoodigcle sprekers waren allen tegenwoordig en aan een talrijk gelioor ontbrak het geen hunner De teesttreiueu hadden duizenden ter mwoniug van het feest aangebracht Nadat Ds Buqteiidijk van Kralingrn met een gebed de bijeenkomst geopend had sprak Ds J P G Westhoff van Amsterdam voor een groote schare de openingsrede uit Hierna kwamen op de drie spreekplaatsen achtereenvolgens de uitgenoodigde sprekers aan bet woord ui Dr J J P Valeton Jr van Bloemeudaal Ds H W Creutzberg van Schiedam Ds J van Aiidel van W jhe en meer audereij Het feest liep in de uitnemendste orde af dank zij de goede m iatregelen door de hoofdcommissie genomen B j kou besluit van 26 Maart jl z jn goedgekeurd de atatuleu van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Het Nederl zendelinggenootsehap zal haar jaarvergadering houden te Botlcrdam van 18 tot 20 Juli Prof J J Prins van Leiden zal voorzitter zijn In de algemeene vergaderii di den 19dett Jul j des avonds ten zeven ure in de Groote kerk te Rotterdam gehouden wordt zal dt U L Vinke pred te Rotterdam de redevoering houden Blijkens het gisteren avond rondgedeeld afdeelingsverslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp houdende regeling der inrichting van het rechtsgebied der itr uudÏ8sements K 4 ibaQkeu en kantongcrcchteu heeft het hoofdbeginsel dezer 9 voordraehten in alle afdeiliiigen ernstigeii tegenstand ontmoet Het uitgangspunt dat deze ontwerpen een noodzakelijk gevolg Ier huvenwet zouden zgn uitgaande van het brgiiistd van vermindering van het aantal rechtsoolleges eu verbetering der bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren werd niet juist geoordeeld Tot verbetering der bezoldiging van de lagere rangen der reohterlljkeuambtenaren wilde men op billyke w jze medewerken maar dete voorstellen tot regeling waren van geheel anderen aard en van veel verdere strekking door de opheffing tevens van elf rechtbanken en 43 kantongerechten Dat alles hangt te veel zamen met de rechterlijke inrichting en met het stelsel van procedure De opheffing eener reeks lagere reohtaeoUeges is oiimogelgk zouder den toekomstigen wetgever aan banden te leggen Volgens velen was tot doortastende verbetering van het rechtswezen volstrekt noodig de opheffing van alle gerechtshoven waardoor de afschaffing der drie instantiën in burgerlijke zaken alleen bereikbaar ware De bovenwet prejudicioerde deswege niets Te Krimpen a d Lek sloeg gisteren morgen de bliksem in een woning Na op verscheidene plaatsen vernieling te hebben aangericht verliet hij de waning zonder brand verooreaskt te hebben Het VtrecUtek Daf iad deelt mede dat de tijdelijke leeraar aan de Mil Aoademie de heer B P Korteweg het volgend schrgven ontvangen heeft van den gouverneur dier academier De generaal m oor gouverneur der Kon Militaire academie brengt ter kennis van den heer B P Korteweg t jdel jk leeraar in de wiskunde aan genoemde aaideinie eu zulks in antwoord op diens hiertoe betrekkelijk schriftelijk verzoek dat onverminderd de vele goede hoedanigheden en eigenschappen die hem moeten warden toegekend als o m zijn rechtschapen en openhartig kuakter z jn qver eu zjjne nauwgezetheid in het vervullen van de hem opgedragen taak t jne zeer voldoende kennis van de wiskundige wetenschap om deze in den werkkring waarin hij aan de academie geplaatst is te onderwijzen en z jn voldoende paedagogische ontwikkeling om dat onderwijs goede vruchten te doen dragen z jne genoegzame zelfstandigheid om bij zijn apderw J8 aan niet minder dan p m 40 cadetten te zamen de üde te handhaven enz hij Gouverneur voornoemd geene vrijheid kan vioden hem b f Zijne Euxllentie den Miuister van Oorlog asn te bevelen oiu lauger dan tot den 1 en Sepitembei e k aan meei gemelde inrichting werkzaam t eiicHn n zulks omdat de bijzondere opvatting n van deit heer Korteweg omtrent sociale toestanden en t ue teer ontwikkelde denkbeelden ten deze in teer geavanoewde richting hem minder geschikt doen t jn dan ander het geval ecu wezen om iu de betrekkingtan leeraar aan eene inrichting als de KoninklijkeMiliuiiv Aaademie nwr eisoh mede te arbeiden aande militaire pleiding eu vormiiig van tiadetten tot goede offic ieren w g Vam Willis Door de consuls van Zwitserland te AMsterdam en Rotterdam worden ten behoeve yan de witsersche kantons die door overstrooming zijn geteisterd een beroep gedaan op de liefdadigheid der NederUuden Aan de jirtit Ct schrijft men In den Haag loopt nu weder eea geruekt dat de ministen zouden allredso maar net kabinet zou blijven Van dit raadsel lou de oploèsing Wezen dat de tuin v biunenl wketi aftrad eu optrad als min v justitie De ralu r justitie tooh zon aftreden maar belast Wöirdea met dè portefeuille van binnenlandache taken De miu v koloniSn zou z jue portefeuille nederleggen en die ran het dep van Duiteul zaken aanvaarden Als min T kei werd een voormalig hooggeplaatst lid der reahtetl jke maeht in Indië genoemd Op die w jze door van portefeuilles te verwisselen kunnen een aevental heeicn een zeer groot aantal miuisteriën formerren Volg iisde de leer der permutatie en koMbiliatie kunnen ij bet tot KÜOO brengeg Te Arnhem is het aan de politic gelukt den dader van den diefstal die eenigen t jd geleden bij baron de Vos van Steenwijk in de Bukkerstraat aldaar heeft pbiats gehad te arresteren De beaiüiuldigde genaamd vau Daal 30 jaren oud timmermaitsknecht doch thans als milicien bij het reg iufanterie aldaar in garnizoen heeft zich niet alleen bij den heer de Vos van Steenwqlc maar op verschillende plaatsen daar ter stede aan diefstal schuldig geiuaaltt o a heeft h j thsiis bij een winkelier ingebroken waarop h j is gearresteerd en 7 O uit een schrgfbureiMi zich toegeëigend Sedert den laatsten t jd was beschuldigde wegens voorgenoemde ziekte in de garnizoensiufirmerie doch h j wist zich s avonds na visitatie door overk limraiiig vau bet hek daaruit te verwijdenn b j zjjn moeder te verkleeden en dan als burger zijn zaken s nachts te verrichten Bg zijne moeder hoeft de politie vele verdachte voorwerpen in beslag genomen o a ook de bij den heer de Vos van Steenw jk gestolen achrgfoassotte Het is altijd wel gezegd dat in ons gelukkig Vaderland idle dingen vau zelf gaan Zgne Migesteit de koning brengt den zomer op zijn lustalot in Gelderland door Zgiie Koniuklgke Hoogheid de Prin van Oranje bevindt zich reeds geruimeu tgd te Parg i wat niet pleit voor de uoodzakelükheid der betfekkiiig van Generaal der kavallerie De ministers hebben hun ontslag gevraagd eu zgu slechts gemachtigd de loopende zaken te behandelen De Kerste Kamer en de Tweede Kamer zgu op reces gescheiden En toch gaat alles rustig zgn gang tu verscbgnen als gewoonlijk de benoemingen in de Staalt C ourmt en worden er bealuiteu uitgevaardigd en voorschriften gegeven bekstingen geheven en tractcmeufen uitbetaald In den wagen van staat om een niet zeer nieuw beeld te bezigen blgft de bcwcgiug voortduren al heeft ook de beweegkracht opgehouden Optimisten zouden daaruit misschien wilkn opmaken dat evenmin als de kavallerie een generaal eea land een koning of ministers of volksvertegenwoordigers no xlig had em dat alle taken waaneer ze naar eenuiaal op gang waren gebiaoht veilig aouiichidveai konden worden ovcrgeUten Even ids de aarde draait om hare as zouder dat zg nu en dan een st x t behoeft te ontvangen die haar in beweging houd even zoo schgnt een rijk te kunnen bestaan missqhien wel in bloei toenemen zonder de directe bemoeiing van het bestuur Dit is nogtans eene dwaling Sen constitutioneel land heeft boven eene absoliite monarehie wel dit groote voorrecht dat niet alles staat of valt Met A a monarch en dat dè wetten krachtig gMoelf i n om de orde in st nd te boaden maar itgeeftn ik niet slechts datgene doen wat onmidd gk doodildnt k isi maar ook voorbereiden wat latsrndodigisal iiUta a na ligt het iu den aard dor nuk dat eeB i geering die slechts de loopende zaken behandelt niotSi kan doen tot voorbereiding van maatregelen die binn a korter of langer tgd zeer zeker vemischt zuUenweteiv De wetgevende arbeid staat stil Wie met d inrichting der departementen van algemeen bestuur bekend is weet hoe daar de wetten worden gs ee4 gemaakt Aan hoofdambtenaren en speoiA iteiten ia eenigen tak van beheer wordt door den ndnistèr opgedragen om in overleg met hem eene wet té put werpen Beu minister die onzfekfcr is of hiJillet d portefeuile zal Wijven belast t l zich de ntbeiteiriet en om nog Wetten te dosn oMwetpeS en dfrartbi tvivuen Ike daanroor it anmsrklag kqmslviiitM evenmin zidh btijriireli oUtwórpën uit te wétten waarvan de begiSselen missdiieu volkomen verschillen met die vaè dfen erentueelen opvolger des ministers Ook in de burei tt houdt men tióh du aan de loopende ïakeu en zoo dan minister de lust ontbreeirt 0 aioaklod werk tè verriehteuj van den ijver der ambtenaren is het tegendeel niet te v rwa Aten Ook regesriiig9 unni iën en allen aan fieeenigeyobrtwreideude wërttaamheid i opgedragen zettende spade b j hnn arbeid neder en wsiAten Niemandda t gitiröe i Tbot niét Wahneer men nu a nneemt dat die vobrbereidingen voor een goed bestuur des lands noodig zijn dan zal men erkennen moeten dat al schijnen oot ouder deq langen duur van deministeriële crisis de zaken niet te lijden er weldegelijk gnxA nadeel door zulk een toestand te weegmoet wolden gïhrwht Del ttcie Ct Woensdag was eenjongmensch werkzaam op een schip liggende in de Maas onder Schoonderloo Daar de lust tot zwemmen hem bekroop ontkleedde hü zich en begaf zich te water Nauwelijks had dit een Newfoundlander gezien of de bond sprong eveneens te water om den jMiceling te reeden Deze verdedigde zich echter tegen deze pogingen maar de hond hield niet op heet hem op verschillende plaatsen in het lichaam wat eindelijk den jammerlijken dood van den jongeling tengevolge had Met wonden overdekt werd hij uit het water gehaald naar het ziekenhuis gebracht en den daaropvolgenden dag begraven Een evangelist werd deter dagen te Londen veroordeeld tot 4Ü shilling boete omdat hij des morgens ten 3 en 4 ure de menscheu opschAle en kwamen zÜ door hun venster of aan de deW om kennis te nemen wat er gaacde as dan duwde h een traktaatje ouder de deur onder aanmaning dit b j het ontbijt te leten De rechtbank was van oordeel dut zoiidanige zorg voor het heil der onsterfelijke zielen de perken eener geoorloofde evaugelisatie te buiten ging Er zijn thans te Aalsmeer looveel aardbeziën dat men niet slechts handen tekort komt om ze te plukken maar telfs dat men gebrek heeft aan de benoo dfgde potten Dagelijks worden omstreeks 3000 bakken elk inhoudende 20 potten naar Amsterdam sHage eu Rotterdam verïondeo Aan het Bureau van Politie is alhier gevonden gedeponeerd een Bloedkoralen Kinder Armbandje met Go ud slootje Laatste B erichten Belgrado 7 Juli Officieel De divisie onder generaal Zaoh trok gUteren over de grenzen pij Kavorzar en stiet op de abtand van een mijl op den in de gunstigste posities verschansten vijand Generaal Zsoh slaagde er na een heftigen sUijd van 5 uren ohter niet in hem daaruit te verdrijven Aan beide zijden zgu vele gewonden Beide legers bleveu in hunne poaitJe Ook den 6n trokken Servische troejien bij Rasohkaover de grenzen Na een warmen strijd van 10 uren vluchtten de Turken naar Novizabar De Serviërs namen drie Turksohe versterkingen die zü vernielden Deze troepenafdeeling houdt het terrein tusschenRasohka en Novibuair beiet De verlieten i jn onbeBuidend Konstentinopel 7 Juli Officieel De verliiWndsr Serviër in het geTe 4t voor Bjdina bedragiu 700 dooden De troepenmacht thans te Bjelina geóonoentreed bejta it uit é n batterij geschut drie detaohemettten cavalerie drie bataljons infanterie térwgl vele troepen in reserve staan Weenen 7 Jul l e Keizer vertrok hedsn avond ten 9 ure begeleid door Graaf Andrasey naar Raidutadt ten einde met den Ctaar aldaar samen te kimen De Kroonprms bevindt zich reeds daar Burgerlijke Stand GEBOitEN 8 Juui Willeai Siaoa oudin W b Eijk B 0 In Uil OVBftUbBN 4 roli A A Btaankiie 4rBi I H K k 1 j 4 Si E l iow U j 7 ü Wulsad n i A Kr l 7 Wi J Oowllurt w a C J vaa StMt U j ÖMDÏBTIOOWBi 7 iuH Br W B J n li jk 50 j tvsn DermtH eu G BsrisoSa 43 j P aa Ooitaa 58 j a tl Bi1in M 48 j P I i Mijdmcbt H i sa J vso Z aten ïtj P L minf vin Utrecht SÏ i SD U C BalitiHlgiir M j B BtUoje via NterboKh 27 j ta U M a Uoagsu BoUiog r ea j O i Jl lMï f ll fl Dt BUKQ ▲ BfVtSiR TJSNTlËN Jan Prince 6s Cie OOODA kannen plaatsen voor Loop en Kantoorwerkzsaniheden als JONGSTE BEDIENDE ISN Mm JONGEN cirea 15 jaar oud goed kunnende Schrijven en Bakenen Zich aan te melden in persoon of met eigenhandig geschreven brievep ET AAN DE Mcuwe Tolbrug bij Voorburg Aan dete Stoombleekerij worden tegen hoogloon Mannelijke en Vroaweiyke DIENSTBODEN gevraagd Adres liefst in persoon bj den Heer P H SMITS aldaar GEVRAAGD TWEE BEKWAME TDIMËKLIEDËN bg H FA AU Timmerman LOOPMEISJE Gevraag d legden Augfustus in een MODE WINKEL Adres Uitgever dezer Courant JONGSTE BEBIENBE Op een Kantoor alhier wordt gevraagd een JONGSTE BEDIENDE goed kunnende Schrijven en Rekenen en met geld omgaan Adres met franco brieven ouder letters K B aan het Advertantie Bureaa van A BRINKMAN Rijtuigartikelen ASSEN STROPPEN SLAGIJZERS SCHAMELDRAAIWERKEN VEEREN STAALen meer te koop beneden Fabriekspr zen by L Welschen TIENDE WEG GOUDA VUURWERKER Ben BEKWAAM VUURWERKER kan dadelgk geplaatst worden tegen hoog loon bö L B VAJf ES te Gouda E UT KIS lOQQEHEBUraSGHOOL Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van den cursus 1875 76 wordt gehouden op 10 JULI e k des morgens van 9 12 endes namiddags van 1 3 uren op VRIJDAG JULI alleen des morgens van 9 12 datin de GYMNASTIEK op WOENSDAG den12den s namiddags van 8 4 in het StedelijkLokaal Alle belangstellenden zoo Ouders alsverdere Stadgenooten hebben vrüen toegang INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen heeft plaats op DINSÜAÜ 11 JULI van 5 7 uren snanriddttgs in het Schoolgebouw Gelegenheid tQt een VDORLOOPIG ONDERi OEK der Bdspirutten be tast op ZATERDAG 15 JULI des morgens 9 uur De Direfcteur Du JULIÜS fflBHiiimi HOOGDVITS HËE M1ËLS IIËTAAL De Plaatselijke SchoolcomBuissie te Gouda heeft de eer belanghebbende Ouders en Voogden te verwittigen dat aan de Openbare Burgerschool voor Jongens na de Zomervaoantie aan deze Inrichting en wel niterliik met den Isten SEPTEMBER 1876 gelegenheid zal bestaan om met en benevens de overige vakken van Onderwijs aan te leeren de HOOÜDÜITSCHE en ENGEL80HE Taal Dit Onderwijs zaf gegeven worden door den daarvoor benoemdeii Onderwijzer aanvankelijk in het daarvoor ingeruimden en later iu het te bonwen Lokaal Voor de toelating is het noodig dat de leerlingen bewijs geven van voldoende bekwaamheden in lezen chrgven en rekenen Vier hoofdregels Het schoolgeld met inbegrip der gewone Leerboeken en Schoolbehoeften bedraagt 2 50 s maands Belanghebbenden worden verzocht zich aante melden bg den Hoofdonderwijzer van voorgenoemde School den Heer H J W HUBER De Plaatselgke Schoolcommissie W F BARBIERS President NOOTHOVEN van GOOR Seeretarw GouoA 6 JnU 1876 Diegene welke Rassomes PRUSHOOIHARKEN met 28 tanden hooge wielen nog kunnen gebruiken te leveren begin der volgende week vervoegen zich bij J PEIGNAT Co Warmobsteaat N 10 Amsterdam of bjj hunne Agenten P S Steeds tot directe aflevering gereed Wood s GRASMAAIMACHINES en BoBu s HOOISCHüDDERS beiden bekroond met den eersten prijs te Maarssen 14 Juni 11 Oanwijngamn KORTE TIENDEWEG D 93 beveelt zich aan tot het leveren van B I E I E 2Sr Pir KlMch KONINKLUK BEIJERSCH 18 Cent BOSCH en MAASTRICHTS 12 FARO 14 DUBBEL PRINCE8SE 10 GERSTE 9 Cents per Kruik Eiiselsche Bieren van Bas Co EXTRA STOUT en PALE ALE 20 Cent per Halve Flesch BestellinBen worden ten spoedigste bezored ft EauMerveilleu Dit water welks renonimé zich bjj elk gebruik meer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad alle andere kleurmiddelen van het Haar achter zich heeft gelaten is geheel onschadelijk vlekt de huid niet en geeft aan het haar zjiu natuurlgk kleur Blond Bruin of Zwart weder Prgs per glazen Flacon f 1 bij Louis Welter üostnaven Wanneer het de vereischte werking met doet wordt het geld terugbetaald al is de flacon geheel opgebruikt