Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1876

BENE PARTIJ DN imm MTSN tegen de Concurreerendste prijien te koop bjj Lj Welschen GOUDA I hMu m Mmm Woensdag 12 Juli N 18Ö3 18 6 worden vervaardigd en ingezet door J J TE PAS Mecanlclen Amcricain te Amsterdam DONDERDAGS van 10 tot 3 ote te spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W van WERKHOOVEN Kleiweg te Gouda Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zjj aan hunne vereiachten voldoen GOUDSCHE COUBAWT Nieuws en Advertenlielilad voor Gonda en Oinslrelien DIT DE HAND TE KOOP ongeveer 2 a 3 duizend VUURVASTE ST E E N E N Te bevragen letter K Bureau dezer Courant ko 1l i verkrijgbaar bij VV RAAIJMAARERS Banketbakker üoathaven P4 bOO De inzending van adTertenttto kan geschieden tot één nur des namiddags Tan den dag der uitgave w ea M e HOüTfEiLire te Rotterdam op Woensdag 12 Juli 1876 des namiddags ten 1 uur m een der Lokalen van het ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL aan den Oostsinoil te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAxN COENRAAD LACH van SSSx 5 J S 1 soort VDHEN en GRENEN Petersburger Kroonstadsche Komngsberger KIga en Memelschè Delen en Platen 0000 mn mm benevens eene lading Amerikaansche PITCH PINE PLATEN alles van VERSCHILLENDE afmetingen en een partij Eiken Uelen en Platen alles versch uit £ ee aangebracht Liggende aan de Werf RolUrdamtch Weharen aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam uitirenomen de AMERIKAANSCHE PLATEN welke liggen öp de Scheepstimmerwerf Nijverheid Oosterhavenhoofd te Schiedam zeer geschikt tot vervoer te water en per as Alles 3 dagen voor den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse tê bezichtigen Notitiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Deurwaarder Men vraagt een niiychiwd persoon om voor bovengomolde zaak met bet pak en stalen te reizen tegen genot van kost en inwoning met goed salaris Men adresspere zich met franco brieven en g ede inlorinatiön aan bet adminiilralie kanloor van J C DE CJÜACK te UTRECHT ZONDER KOSTEN m FRMCO verwndi 11 ij op franco aanvrage en 100 biiuiïijdeii iiik nui veel getuigschriften van gelukkig genezenen voor im Uittreksel Ör Airy s Watuurgenees Wijze K n iider die zich van fle VOortreife Uiklieid van het geïllustreerde 400 blï djkkc Origineeie Wprk Hrijs slechts l bij eiken BiiekhandeLuir verknjffbiuir gesteld wenscht Ie overtuigen onlbiede hit Uittreksel va n Ric hter s itoekhandelii Nijmegen 01 reen 7 ieke verüoime hel zich met de b pnK fde Dr Airy s Natuurgeneeswijze bekend Xm m ikiu 96 üoada Drnk vaa A Brmkmau LUKE ARNHEM DB EAD DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrijgbaar te Gouda bIJ B SCHOLTEiV ffooge Gouwe J IS Met betrekking tot den wedstrijd met Maaiwerktuigen gehouden te Maarssen den 14 Juni jl waar aan de Wood s Maaiwerktuigen b na al de prg7 en werden toegekend niettegenstaande de BUCKEYE MAAI WERKTUIGEN v Adbiance Platt C onder direct beheer van Landré Glinderiiian te Amsterdam medewerkten deelt de Landbouwcourant N 27 van Donderdag den 6 Juli jl het volgende mede Van jrerschillende zijden zijn ons opmerkingen meegedeeld opitrent den grasmaai wed strijd te Maarssen trouwens niet gunstig reeds in ons N 25 ter sprake ge bracht In de juiy waren naar men ons zegt agenten m werktuigen gezeten en miste deze wedstrijd in alle opzichten het karakter van eene rationele beproeving en ergelijking zoodat men goed doet aan den uitslag geene bijzondere waarde te hechten Deskundigen verzekerden ons dat de wedstrijd te Maarssen niet in de schaduw staan kan van dien te Haarlemmermeer We hoorden zelfs beweren dat het beter mocht heeten in het geheel geen wedstrijden te honden dan wanneer ze zoo weinig over eenkomstig de tegenwoordige eischen geschieden al i te Maarssen het geval is geweest ferf De HVCMiÊCWK 4 ira maatmacMne behaalde op den Wedstrijd te Twello den 28 Juni 1876 weder Ê Ki MiMillHTKJl I JtMJM in concurrentie mot 2 Maehiiie von Woon en verschillende andere Machines Oe x uitmuntende BUCKEYE GRA8MAAIMACHINES zjjn ter dadelijke afleveringvooitiauden in de Ivoninklijke Magazijnen van Werktuigetl VAN LANDR £ GUNDERIAN Openbare Verkoopinff op DINSDAG den 18 JULI 1870 des morgen ten 9 ure aan de Gouwe bij de Vigchmarkt te Gouda van een 2 Wagens Schalen Gewichten en hetgeen verder behoort tot en afkomstig ig van den faillieten boedel van W nu JONG Az te Gouda Te zien daags te voren s middags tusschen 2 en 5 ure Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Deurwaarder B H van db WERVE te Gouda S iiilslra at 6 t 8 AMSTEIIUAW ECHTE EAU l S FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling tePargg 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flacon bö Ch van VIVE Jb en B SCHOLTBN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als men deFlacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven No 886 der beroemde Wekelijksche Zamensprakeii Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda D tritgare deïér Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buileiilaudscli Uvenslcht Weder is de Frantche Kamer het tooueel gewM t van ouitoiinige debatten Het gold nu de verkieziug vuil den heer I eyruue dea BouapartistiMhen oandilUat iu het dep Qera Hevig voer de üassagaaa ait t n de republiek en den repnblikeinnhen candidiat Hwdat de voorzitter genoodzaakt ww hem tot de onle te roepen Iu het beiauj det lauda zooden de partijeu Wfl dueu deïe kloppartüen te staken l e verkiezing werd door de kamer met 834 tegen 13y teioineu onwettig verklaard Daargelaten of de repuLilikeiusohe liukeraijde in bet bewustzijn barer gruute meerderheid uict beter deed dit veruietigea viiu vcrkieziugen eindelijk een te staken ia het dui dilijk dat z duardoor de Bouupiurtisteu tot uieuwe ht fiij licdei uitlokt De uederliuig welke de Bouapartisteu deüer dagen herhaiildelyk in de Kamer hebben geleden is niet het eeuige waarover de npablikeiueu zich hebben te verheugen Behalve enkele ouvenoeidijkeu hebben alle fraotiëu der linkerzijde de aqpdzakelijkheid ingezien om in zake de gemeentewet met het Kabiuet te stemmen Ten einde do o creenstemming op dit punt nog meer volkomen te maken eu eeu plan voor den veldtouht vnst te stellen zou de repubUkeinscbe liL ketzijfle eergisteren ceiu bueeukomst houden I c keiier viiu Rusbtiid hieft den keizer van Oostenrijk te KeiohsUdt bezoelit Volgens de telegraphische berichten was de outmoetiug allerhartelijkst Natuurlijk geldt de wurmte der keizerlijke vricudsohapsbetuigingen ls tem weerglas voor de politiek De wecrprofeten verzekereu dat uu de politieke buroiueter bepaald vrede aanwijst Uit lïngeland meldt men alleen dat de regeering biykens haar antwoord op eene vraag van den heer Wulir zich niet iu staat ziet om den sUveiiUaudel in de havens der Boode zee te beletten al zyu dan ook de slavenmarkten op haar aandringen opgeheven Zij zal echter opnieuw ook by de Üosteurijkache eu andere stoombootmuatsohuppijen die er uaar het schijnt geen bezwaar in zien om zich met dien onmeuschelijken handel te verrijken pogingen aauwendeu om bet doel dat Engeland reeds sedert byna eene eeuw nastreeft uitroeiiug van allen mensohenhandel ook iu de Boode zee te bereiken Iu Oostenrijk geven de Hongaren steeds lucht aan hun haat tegen de Serven ingegeven door de vrees voor de oprichting van een groot Servisch Kijk De afgevaardigde Miletics is onder militair geleide overgubraobt uaar Pestb volgens latere beriohten is zijn arrestatie niet geschied op grond van een krantartikel maar op de besohuldiging van hoogverraad De Servisohe offioiëele berichten blijven van overwinningen spreken terwijl van andere zijde juist het tegendeel verzekerd wordt Vooralsnog is niet uit te maken wie gelijk heeft De Spaansche couranten geven bijna zonder uitzondering artikelen over de nieuwe grondwet die b ar den Koniing bekrachtigd reeds is uitgevaardigd De Impéroial is over t geheel met de obuwe constitutie ingenoniea maar beklangt cich M den atderen kant dat er zooveel achterdeuren ï waardoor de IWgiêerirtg de vrijheid der burgers tot een illusie kan ni l B De Üramdntaansebe Espauol constateert met geuoegen dat de nieuwe grondwet evenals de Syllabus 89 artikels telt In eea brief waarin de heer H iyrs verklaart de oandidatuur voor het presidentschap der Amerikaansche Unie te aanvaarden legt hij tevens zich volkomen met de resolutién te Ciucinuati geuomen te vereenigeo Hij belooft eene radicüle hervorming van het burgerlijk bestuur verklaart zich voor een eukeleu termijn vnii het pnisidentschap en dringt aan op de hervatting der betaling iu specie hetgeen noodzakelyk i voor de welvaart des land Het Zuiden heeft behoefte aan vrede Hij zal trachten krachUg b j te dragen tot de suprematie der net tot de erkenning der rechten van allen door allen tot gelijke bescherming van de behingen der Manken en zwurten en de egueiuiug van elk ondenoheid tusschen Noord en Zuid HONTBNKaaO Montenegro is niet bet klciuste landje in ons werelddeel maar stellig het k1ei i9te Uudje iu liuiop dat iu staat is leu oorlog te verklaieu Bij de laatste volkstelling 1864 bedroeg het cijfer der bevolking 196 000 zie eu Niet veel dus en tucli te veel wanneer men let op hetgeen een hiudje voortbrengen kan dat bij een lengte Van ongeveer 60 Engelsche mijlen een Eugelsohe mijl heeft ld GO meter en ia dus ongeveer een kw irtier lang ciu breedte van 35 Eugelschc niyleu heeft Het is doorsuedeu door de kalksteeuen ruggen der Diuarische Alpen cu een waar doolhuf van nauwe valleien De Mouteuegrijnen zeggeu toen de aarde werd geschapen en steenen over de aarde werden uitgestrooid barstte de zak waarin de steenen geborgen waren eu idle vielen op Montenegro Montenegro is de u iam door de Veuetianen aau deze landstreek gegeven en een vertaling van Cieriiagora dat iu de taal des Uiids het zwarte gebergte beteekent Zeer juist is op dit oogenblik die naam uiet Althans niet voor wie vhu den kant der Adriatische nee zijn oog op de grysgekleurde heuvelen laat rusten Doch waiirsohijuUjk heeft de sombere tint der pijuboomwouden die vroeger deze heuvelen bedekten tot den somberen niiaiu aanleiding gegeven Het uitsluitend bergachtig karakter van het land heeft de Vlonteuegrijuen umi doen blijven maar vry tevens Zonder de vlakten kuuneu zij niet leven en juist uit het liezit der lakten dreigt hun in de tegenwoordige poUtieke omstaudighedeu het verlies der vrijheid Hoofdzakelijk houden de inwoners zich op zeer primitieve manier met landbouw wynbuuw eu vischvungst bezig Huiden wol wildbrnnd e lroügde en gerookte vissohen gedroogd vleescb geel verf hout zijn de ïooruiuimste uitvoerartikelen De Montenegrijnen behoorrn tot den Serviëohcn stam maar het onrustig leven in het hooge gebergte drukt eeu eigenaardigen stempel op dit volk Ze zijn woest strijdlustig en steeds gewapend I gordel van den herder is vol pistolen en dolken eu de landbouwer spit zyn akker met een gewi er op den rug hangend Oog om oog en tand om tand is de spreuk die voor heu het begrip van alle rechtvaardigheid olnvat De voornaamste sieraden in de woningen zijn wapenen n de schedels van vcrslngcn vij indBn De rijkdom bestaat meest in schapen en geiten die zij s winter bij gebrek aan voedsel in de Ousleiirijksche stad Cattaro vetkoopeu terwyl ze in het voorjaar ze weer anu hun buren outrooveii Er is geen enkele ommuorde stad maar ongeveer driehonderd dorpen ADVBRTENTIËN worden geplaatii van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plmtsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN die elk onder een hoofdman staan en zoodra hef gansche land moet worden geraadpleegd komen diehoofdlieden bijeen op eene weide bij Cettinje de hooMplaats De regeering is zoo goed als republikeinsdl mouarohiial fiet wereldijk en geestelijk bestuur berustte tot voor korten tijd bij een prinsbisschoRdie den titel van VUdika droeg eu die een dertigi jaar geleden in prent werd voorgesteld iu geestelykgewaad eu met een geweer op den schouder De laatste dezer prins biasohappen amuseerde zijn geestelijke kudde met een appel in de lucht te werpeiren dien iu zijn val te schieten In 1851 werd het geestelijk en wereldlijk gezag gescheiden het hoofd van dit laatste Vorst genoemd wetten in het leven geroepen doch niet zonder dat deze nicawigheden op verzet tuitten Xog iu 1836 werden de misdadigers op de volgende eigenaaïdige wqs ter dood gebracht een houdeidtal Montenegnjuen tot verschiUeude districten behooreiii gingon om de vtro jrdeelden staan eu losten tegel liuune geweren op hem opdat de betrekkingen vai den ter dood gebrachte niet zouden kunnen zeggen dezeof die heeft onzen bloedverwant gedood Iu 1855 kreeg het land een burgerlijk en strdf wetboek De inkomsten en uitg iveii bedroegen ongeveer 120 0 00 gulden De vorst ontvangt jaarlijks van Knslaud een jaargekl van 8000 dukaten en van frankrijk een v m 50 000 fr Behalve de lyfwaeht van den vorst bezit het land van de 7warte bergen geen staaud leger De verdediging des lands is aan cdlen opgedragen die de wapenen kunnen voeren en wier aantal op 20 tot 25 000 wordt geschat Toen de Turken in 1889 het grootste deel van Servië veroverden stietten zij het hoofd voor Montenegro waarover de nakomelingen van een schoonzoon van den Servischen monarch L iscarus bleven heerschen Sinds zijn de Montenegrijnen altoos iu oorlog met de Turken geweest overal waar zij maar kondeu boudgeuooten zoekende Zij pl iatsten zich iu 1710 onder de bescherming van deu Russischen keizer Peter de Groote uam dit beschermheerschap aan dat zich voornainelyk hiertoe bepaald heeft dat de Russische keizers den vorst bisschop inr ft enden geld godsdienstige boeken en bis ichoppelijke kleederen zouden Toen iu 1852 Daniclo Petrowitoh tot voi t benoemd was en Montenegro door Rusland als een onafhankelijke Staat was erkend trai htte Turkije ziju vermeende rechten te laten gelden Er oalbranddé een bloedige oorlog eu Omnr Pacha die met 30 000 man het laad wilde biuuenrukken ontmoette eeu zoo wakkeren tegensiand dut de Porte bevtl gaf lot den terugtocht en Montenegro s onafhankehjklitid erkenrie In 1862 kwam het weer lot een oorlo toen de Montenegrijnen den opstand in de HiT e3 owin i ondersteunden De Turken droimeii oen het land liinuen btzolten Cettinje en legden deu Vorst vrij gunstige vredesvoorwaarden op Sinds 1860 sta it Vorst Nicjlaas I die iu 1841 giboren werd a in het hoofd van dit oorlogzuchtige l mtlji Oe manier waarop de Montei niin n ooil iü voevru is uog zeer oorspronkelijk E u H Jiitem gnin vrnagt inoit oui genade Wordt iem iiid z vaav gcHond en kan uien hem niet uit svyimls handen ruilden d in snijden 7ijn maklii rs lie i litt hoofd af Wie i t 3 vijimds handun 11 bi e i iiinir ij als dood Hun gi ouden dragdn zij np u olijuders uil het gevicht Wapenen etn weinig bro od en ka is een bietjo knoflook brandewijn een oftd kleediugstuk een paar schoèBZoleil van ruwe huiden veivaarJ gd zivdaar f