Goudsche Courant, woensdag 12 juli 1876

Schoonhoven meende te openen doch hiervan fza Wageningen en Goes Koloniën BATAVIA 31 MEI Ten vervolge van het voorkomende in de Jat Ct van 16 Mei wordt omtrent de krggsverrichtingen en den stand vau zaktu in Oroot Atehtn het vallende medegedeeld Voortdurend bleef de Vjand enkele onzer posten verontrusten en trachtte hij sommige daarvan te naderen Zoo waagde zich op den 23sten April des middags om 2 uur een ongeveer vijftigtal Atchineezen in de nabijheid van onze versterking te Ketapan Doea doch slechts enkele geweerschoten noopten hen tot den terugtocht terwijl men ook dienzelfden dag verplicht was eenige vijanden te venlrijven die op zich de heuvels nabij Biloel genesteld hadden Ook in de nabijheid onzer venterkingen te BoekitDaroe Pager ajesr missigit KotU Pohama KwakGighen en Lamprit weiden op den 24sten April en volgende dagen vijandelijke spionnen waargenomen benden bewogen zich op de terreiustrook tusschenlaatstgenoemde versterking en den kampougroud van Pinang Overigen viel er tot en met 2 Mei niet veel meldenswaardig voor in onze postenketen alleen hadden den len en 2en Mei zware regens waardoor de Atchinrivier en de Koerong Daroe buiten hare oevers traden en hevige rukwinden nogal belangrijke schade berokkend aan de versterkingen en de daarbinnen gelegen gebouwen te Boekit Daroe Longbattah missigit Pango Penujoeng en Kotta radja bedil en geraakte zelfs het terrein tusachen kampong Gedah en den kraten ouder water Binnen den kraton had men weinig of geen laat van water gehad In den morgen van den Sen Mei tegen halfviji werd ons versterkt kampement te Lampager door eene vrg sterke vijandelijke bende overvallen Deze drong door den ons bevrienden kampong langs de achterz a voornoemd kampenent binnen waarop een verwoed gevecht van man tegen man ontstond Wel bleven wij meester van de positie eu de vijand verplicht te wijken met achterlating van elf lijken dook van onze zijde sneuvelden de kapitein der infanterie J W C C Hoijnck van Papendrccht de 1ste Init de infanterie N van de Roemer 1 iulaudsche hoornbtazer 4 inlandsdie fuselien eene inlandsche vrou w ca een dwangarbeider terwijl 1 fourier 1 europeesch aergeaut 3 europeesche eu 19 iuUnd Ae militairen vronwea k dwangarbeiders gewond raakten Onmiddellijk rukten na het ontvangen belneht dezer overvalliug van uit den knton twee kompagniën van het 12e ütaljon infanterie en eene kompagnie bariaaua van Madun op naar 01eh 4eh ten einde van daaruit de bezetting vau Lampager te versterken en om voor een deel den controleur te begeleiden die in lost kreeg plaalaelijk een geatreng onderzoek in te stellen naar den herkomst der aanvallen Op enkele andere punten onr er linie zooal te Ketapan Doea Loong bangbattak Mis igit LsngkroekOo t Moe api en Kotta PdLama bleef de vgand on op i 3 en 4 Mei voortdurend verontrusten en werden da bezettingen tot groote waaksahmheden verplicht tet voorkoming vsn overvallingen Over het tgdvak van en met 21 tot en met 30 April rapporteert de chef over den geneeskundigendienst het navolgende Bij de op den 21 t mApril onder behandcUag N bleven 703 Igden zyn er tot en met den SOsteu d a bijgekomen 677 te zamen 1380 hiervan hentelden 459 werden geèvaoneeerd 216 en overleden 30 te zamen 705 zoodat op 1 Mei 675 lij len onder behandeling bleven Onder de overledenen rekenen 14 niet militairen Van cholera kwamen er 5 nieuwe gevallen voor waarvan één in het hospitaal drie gevallen verliepen doodelijk Zware koortsen met hersenverschgnceleu kwamen veelvuldig voor Bergisteien hebbende Amsterdamsahe aachtwachts weder eene veigadering fehofdeu naar aanleiding ran de door den Burgeuieeslir in deit Gvmtepteraad voorgestelde afwijzende canolnsie op hun adres om reorganisatie van het nachtwachtii eiea door meer loon oniform enz Zij hebben thans besloten opnieuw j de y t ay e dnngea ter verkrijging ran hetgeen zi in hun eerste adres hebben gevraagd Men leest in bet Vlm m DtgtM bet volgende ingezonden stuk Bredk Jtüi 1876 OeachU Reiacle r In uw veel gelezen en goed geredigeerd bUd komt dd f July de opinba making roor van den brief doot ÏGenenuit van Willes aan lail gerigt Ik wensch te constateeren dat die niet van mij is nitgegaan ik achtte het oogenblik nog niet gekomen om voor mij zelf t spreken Ik had nij bepaald tot het rondzenden van gedrukte brieven aau vrienden en aan hen op wier meeaing ik prijs stelde een hunner sohijnt viTJheld gevonden te hebben die in Uw blad te pUatsen Wie dit geweest is weet ik niet en wensch ik niet te weten evenmin als ik zgue daad afkeur daar ik al even weinig geheimhouding als openbaarmaking verzocht heb Dat mijne zaak kan dienen als een tegenhanger van die van kapt Jansen is echter minder juist Kapt Jansen is behandeld met een militair Jmititme dat doet denken aan de Spaansohe inquisitie terwijl daarentegen Oeneraal van Wille zich tegenover mg steeds heeft gedragen als een eerlijk en rechttckaptn fiut Verder is Kapt Jansen flUtlagen terwijl men mij niet heeft herbenoemd De eenige over wie n Ik mij te beklagAi heb en dien ik misschien eenmaal voor de rechtbank der publieke opinie zal aanklagen is de Minister van Oorlog Plaatsing miJDer brieiefrfeb Ik alleen venoohtin het Sckooltlad waar deze als Onderivyszaak du uit eau gdied ander gezioklipaift orerwej ng verdienen Met opname ran dit wainigc zolt u ten hoogste v r iakt n i i t j a ut 1 t ui öaltyw aémpimVm iiaastw B P KOBTEWEO Uit bovengenoemde brief blijkt aldus dat de brief in ons vorig nr geplaatst van dea goatterncar der academie Ictterlgk van t begin tot bet einde waar is en dan is er inderdaad alle reden om een dergelijk schrijven niet ongemerkt te laten paaseeren In plaats toch van dankbaar en met blydsohapgebruik te maken van de veelzijdige verdiensten vaneen leeraar die naar t gevoelen van deu gouverneurzelf het uitslekendate karakter aan groote kunde paart die met ijver en nauwgezetheid zijn plicht deed die v ddoeude blgken had gegeven van paèdagogisohe ontwikkeling en zelfstandigheid om de orde te handhaven in plaats van moeite te doen zoo iemand voorgoed te verbinden aan de instelling van onderwijs waaraan hij tijdelijk verbonden was wordt hij niet ter benoeming voorgedragen door den gouverneur omdat zijne ontwikkelde denkbeelden hem minder geschikt deden zijn voor leeraar aan de aoademic Het is inderdaad eeu merkwaardig feit m den tegenwoordigeii tijd en voortaan zal onder de vereisohten voor laeraar aan de K M Academie behalve kunde en rechtschapenheid nog geteld worden het bnldigen van dezelfde denkbeelden als die welke de Gouverneur is toegedaan Mocht zich het geval voordoen dat de gonverneurszetel bekleed werd door een man van aeer bekrompen denkbeelden en naar den brief van den generaalmajoor Van Willes te oordeelen doet zich dat geval nu inderdaad voor daa zal het een eerste vereischte zijn dat ook de leeraren op geen meerders ontwikkt ng kunnen bogen daar zi anders gevaar loopea huans batrelcking te vtrlie n Arme leeraren I maar nog meer arms cadettan die onder zulke leiding moeten gevormd worden Ux fjiitde Voor eenige dagen rukte een reiziger 2de klasse op den spoortrein van Marseille dicht bij het station de Leu met een geweldigden ruk het portier open sprong op den weg met eene bewonderenswaardige vlugheid en zette het op een loopen Toen kort daarna de trein te Leu aankwam merkte een persoon die in dezelfde afdceling van de 2de kksse gezeten een slaapje had gedaan en thans ontwaakt was dat zijn portefeuille die 6000 fr aan bankbilletten bevatte verdwenen wo mat lijd reiamakker Onmiddellijk verwittigde hy de gendarmerie van hetgeen er gebeurd aa en deze had na eenige naaporing het geluk den ypiokpooket te ratten Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Juli Hendrilini Autoaiai ouden L rmltcB ea r HiMlirMk OVEKI eOEy 8 Juli J Schooudcmoenl 1 j 5 10 W A vin Kenbirgta M j W W lier O j APVERTENTIfiW EOFHEIÜIS M m Uithoofde van een PAR TIJ is boTenffepoemd Koffiehuis en Tain op ZATERDAG den 15en JULI vaa dea morgens 10 tot des namiddags 4 ure VOOE EET PUBLIEK GESLOTEN Wed VREUGDE HIL Aan het Verslag van den toestand der Algemeene Nederlandsohe Vronwenverecniging TeaaelB ibade over het vierde Vereonigingsjaar ontleenen wq het volgende M t voldoening mogen we U ditmaal ons jaar▼nslag ▼ aanbieden Is niet in alles vooruitgang op te merken zij spreekt toch uit de meeste feiten ec 4fcrs en al neemt onze vereeniging langzaam to in uitgebreidheid en in werkzaamheid juist deze kalme gang waarborgt ons hare levcusvatbaarhaitj lC 4 de geheele uitrusting van een Mouteue rijn Tenten f zoo iets roeren iij niet met zich Regeut het dan vinden ty eeu ruwen woUen doek om het hoofd leggen met huu geweer onder zich te slapeo Tegenover den v aud kannen i uooit kalm bmveu Z z a eer behendige BeUuttiT die partij weten te trekken Ttn elk roordeel dat de grond hun biedt i an lkeii iwom teen f kuil Zy vuren meest in een liggende iioudinc zoadat men heu moeilyk raken kan Toch xijn ztuke str ders altyd moeilijk tegenover geregelde 1 troepen te gebruiken Gedurende de l ulste dertig jaren is men vrij idigeineeu vau ojauie geweest dat men dfu Mouteue grijnen gelegenheid geven moest om ojj een vreedzame wya door i mdbouw handel eu ngverhmd ie uoneu leven maar Turkye weigerde uitbreiding van 31uuteuegro s outlgebied tenzy de suzereioitett der Porte wieré ffkend en hiertoe hebben 4e Montene grijueu nimmer willen overgaan WiMiueer zy thans oor Hrrzegowlim viohlen vechten z j voor het bezit an akkers waarop koou grosit en jan weiden voor lianne kudden BINNENLAND JOUDA n Juh 1M JTerwgl de kerkeljjke overheid in deze Gemeente liet nog steeds met eens is met het Bijksbeatuur j f lifivar met de rijksadvisenrs voor geschiedenis en Iranst over de reatiiurAtie der beroemde geschilderde lasraineu iii df u ët J u is de burgerlijke overheid Jiu in ov£rli getreden met de Begeeriug over de ireataimtie van deu vervallen gevel van ons prachtig raadhuis een werk dat voor onze gemeeuteka viat ikostbaar is De Gemeenteraad machtigde B en W vóór eenigen iyd om genoemden gevtd vjit te doen oplappen raartoe een eoin van 1786 werd beschikbaar ge teld waaronder 730 voor een steiger maar m is Tau bevoegde zgde te kennen gegeven at jn geval de reatauratie geheel geschiedt zooals jiet be£oort £ en de gcrd geheel wordt gemaakt volgens den tgl waarin hg oorspronkelyk is gebouwd van wege Jiet Ryk kan gerekend woi deu op de helft der kosten welke lu hun gehed ƒ 25 30 000 zouden bedragen £ r is nog geen besluit genomen maar het is zeer waarschijnlyk dat dit aanbod niet zal rorden aawraard Aldus luidt een bericht in de ilieiaet JRolt Ct TSn heden I dit bericht juist Aaa leeit de uitafsg docii U9 xa dat B en V Juist gezien Siebbeii teen in de raadszitting waarover d zaak gesproken werd als kun gevoelen te krnueii gdven dat een dtigelijkesub lidieouweusehtilyk was Wr dan nog een zcergroole om roor rekening van de gcmeeme zou komen ƒ 15OO0 uit de gemeentekas alleen voor den gevel WO t raadhuis te besteden zal zeker wel door niemand in de gemeente gewenscht worden Naaf ij vernemen hebbeu zich ter plaatsing van kume tenten op de aanstaande kermis alhier reeds e volgende peEsonen aangemeld liC Gras V4u Zoylcn en Haspels directeuren der Nieawe iott Schouwburg vereeniging E Basoh eigenaar van hi t Cjglioslro tlieater Dhaffolaar Cosmcirana Blauus J aurdeiiipel Goppejans C Bib attthropologiach museum Morieux theatre méchanique Xerw ouder gewoonte de me fite teuten en kramen op de groote Harkt sullen staan zuHen de hh Le Gras c s waarschijnlijk hnune tooneelroorst dlingen geien op deu singel uaby het koffiehuis ran den keer Ten Cate Voor DC JONG BEHAGEL en VEKLE DT i b ons nog oatraqgen van G 0 18 I 0 58 y 0 75 JerouKl die zelf weinig heeft O M Te zaroeii ƒ U58 Jtedrag der vorige opgaaf 6 69 Tetad ƒ 8 1 Naar aanleiding ran onxe beceidrerklaring en fien te ontrangen voor de drie penoneu die geheel onschuldig gevangenisstraf endei §ingen aU vodaeht aso den moord op Mevr r d Kouwen wcudcB ons wan TenehiQende zijden opmerkingen gemaakt die toonea dat nog vete pcnonen weinig schijnen te begnjpen wpvai w dat deden Meer dan een lezer van ons Uad rmekerde ona niet in te zien waarom aan die drie eertqds reidaekte penenen welke ofschoon onsehnldig aan den KMid t0 wel geen heilige boontjes zullen woen daar men in dat geval hen niet zon in staat hebben geaeiit tot t bedrijven van een moord geld moet geven Een enkd woord die zoo spreken of denken De eigenlijke reden waarom zij die misdrijven begaan worden gegrepeu eu opgesloten is dat de maatschappij voortaan van hun gevaarlijk gezelschap verlost zg zoadat de boosdoeuen gevangen worden gezet om de rustige ingezetenen het bezit van persoon eu goederen ongestoorel te doen genieten Wanneer uu geheel onsehiridigeu lij atgeluk worden gevangen gezet en of zij nu vroi ger wel eens iets anders hebben gedaan dat minder goed was dat doet hief niets ter zake dan is dat onschuldig zitten en de treurige gevolgen van gezeten te hebben zoo vreeseljjk dat de burgers van een staat tot wier veiKgheid boosdoenen gepakt worden zieh bij eenig besef van bdbjkheid en van plicht allicht gedroagen gevoelen hen dat oiigeluk dat aiet geheel ongedaan kan gemaakt worden zooveel mogelijk te ver oeden X aarom stelden wij onzen lezers de gelegenheid open om op voor hen gemakkelyke wijze giften te storten Uet doet ons genoegen dat wg dit deden daar het bleek dat werktiijk enkelen zieh gedrongen gevoelden ieta te geven en nu moge t waar zi n dat tot heden t totde bedrag do r ons ontvangen niet groot is de rerschBieude gevas mogen verzekerd zijn dat wij hunne giften als eeu schoone uiting vau hun billgkhcidsgevoel op hoogte prys stellen Ook verdere giften zullen wij nog met genoegen ontvangen terwijl bovengenoemde som door ons aan de redactie der toöferalu is orergemaakt Gedurende het Ie halfjaar 1876 zgu te Aïaddiuiveen 28 runderen wegens longziekte outeigeud eu afgemaakt behoorende aan 8 vecihoudert Bg een latere telegram lig het Departement van Koloniën ontvangen bericht de GouverneurGeneraal van Ncdedandsch Inilie dat eenige passagiers van het verougtlukle stoomschip Luiteuanl Geiteraul Kneun van wie in het telegram van 25 Juni StaaUCouraiU van 5 Juli nerd gezegd dat zij omgekomen aren nog ign gered en wel de heer Edeiing de kapitein Rozenraiid mevrouw Boseh met een kiud en vermoedelijk ook de majoor Boom Uit dit nader bericht is af te leiden dat in het vorige telegram niet had moeten gelezen worden weduwe Boachmeester WegbakCf rnnar weduwe Bosch mr Weghake i olgens tdegram uit Batavia dd i Juli etootte bet stoonucUip LuiUnant Gemertl Krotten kapitein Verloop met 56 ton lading aan boord in Lagoendie Straat by Lagoendie op een bliude klip welke niet qp de kaart was aangewezen brak middendoor en zonk oiimiddallijk 4fl man der equipage en 156 passi giers verlureji dbarbij het ieveu Nuar men verneeiiit heeft de geneeskundige iuspeeieur die een onderzoek heeft ingesteld omtrent het ouldiigs te BuBsum voorgekomen geval van cholera verklaard dat daar sleehta sprake is ran een hoewel vrij ernstig geval van cholera nostras Blijkens de opgaaf in 0 OnderKij bedroeg op den Isten Juni 1876 het getal afdeelingen van bet JfederL Onderw Gea 169 t getal gewone leden 2208 atemhebbende leden 1892 algemeeue leden 144 leden van verdienste 6 honoraire leden 219 eu 177 voorstanders Bij de Tweede Kamer is ingelcomcn eeu ontwerp van wet tot verhooging van de militaire pensioenen bij de landmacht eu verhooging van deze pensioenen wegens verhlgf in Indischeu militairen dienst Voor opper en hoofdoffieieren geldt de verhooging tot op de helft van het aetivitetts tractement voor de kapiteins bedraagt zy 200 roor Iste luitenants 100 en roor 2dr luitenants 50 Voorts worden ook reriioogiagen roorgesteld voor de mindere rangen Voor den ladisdien dienst wordt aan alle officieren 75 en aan de onderofficieren 15 per jaar toegekend orereenksmstig met hetgeen roor de zeem icht is toegekend Nog onderseheidene andere bepalingen in gelijken geest van verhooging zijn voor de mindere rangen gemaakt Uet globale meerder pensioen zal bedr igen orer Sen ƒ 185 000 boven t tegenwoordige bedrag maar vodcdd over een tiental jaren De keeren die Zaterdag met deu luchtreiziger De Faow zijn opgestegen varen denzelfden avond reeds ia Den Haag teruggekeerd Na eeiie uitstekende reis begunstigd door schoon en stil weder liet de kapitein na een tocht van eenige oren het anker vallen in den UaariemmermeerpcMer ca daalde de ballon nabij Aalsmeer waar de rttzigers uitstapten Er eirealeert onder groote kooplieden handelshuizen ea Toomame winkeUers een adres om den Minister van Finaneiën te verzoeken briefomslagen voor het rijk gratis te mogen leveren onder voorwaarde dat zij de andere zijde gebruiken mogen om die met adressen te bedrukken waardoor de prijs van 5 op 6 cent kon terug gebradit worden Ook wil men briefkaarten en postwisselformulieren gratis aan het rijk verschaffen zoo op elk slechts 2 advertentien geplaatst mogen worden Daardoor zonde het publiek gebaat z a want men zoude briefkaarten 2 i en postwiiwlformulieien gratis kunnen ontrangen Uit een en ander blijkt dat men hier te lande ook neer en Bxer het nut ran adrerteeien tf groote achaal begiiit in te den In eene circulaire ranw e de CommiasSe die zich het eeiat te s Hertoganbosch vormde ter bevordering va de wA Yan het weduwen pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren verklaart die Commissie in te stemmen met het doel der Botterdamaoh Commissie om tot otereenateBraing te komen en tét eeuheid te geraken Met aandrang roept zij daartoe de medewerking in van de eub commissien die reeds aan haar adhaesie betuigilen Ten einde zooveel mogelijk het doel door de beste middden te bereiken acht zg het wenschelijk dat de verschillende concept statuten door de Commissieu uaawgezet worden onderzoeht terwijl zij in Augustus op eeu te Utrecht door afgevaardigden te honden veiigadering de statuteu waanran een concept de circulaire vergezelt definitief wil doen vaststellen De Commissie te Eotterdara wordt door die te s Bosch uitgenoodigd deze vergadering bijeen te roefes en te leiden Uit s Bosch wordt bericht dat de aldaar met 1 Mei door toedoen van ds Pierson geopende Piotistantsche school die 60 leerlingen telt gebrek heeft aan hulppersoneel eu dat ds P nu van den Ko ling vergnnnuig h ft gevraagd om zelf geheel belangeloos onderwijs te mogen geven Toor eenige jaren is een dergelJjlÉ verzoek van eenige katholieke geestelijken afgewezen p grond dat de aehool niet enkel door onveiinogendeu werd besoeht Vau de school van ds P geldt hetzelfde zoodat men vermoedt dat het antwoord niet gunstiger zal luiden De heer J H Hes tandmeester te Amsterdam heeft eene kunstmatige brandstof uitgevonden waarmede indertijd welgeslaagde proeven ziJn genomen Hjj heeft thans in Engeland octrooi gekregen voor zyue uitvinding en ook in vele andere landen van Europa De fabriek waarvoor het benoodigde kapitaal grooteodeels ia bijeengebracht zal weldra aan den Amstel verrijzen Thans is verschenen het afdeel ngsveralag der Tweede Kamer over het wetsontwerp houdende rege ling der inrichting van het rechtsgebied der ari nd rechtbanken en kantongerechten Uet hoofdbeginsel dezer voordrachten heeft in alle afdeelingen veel tegenstand ontmoet Het uitgangspunt dat deze ontwtrpen eeu noodzakelijk gevolg der bovenwet zouden zijn aitgaaude van het beginstd van vermindering vaa het aantal reehts eoHcge en verbetering der beiol dtging van de recbteriijkc Ambtenaren werd niet juist geoordoeld Tot verbetering der bezoldiging van de lagere rangen der rechterlijk ambtenaren wilde men op billijke wijze medewerken maar deze roorstallen tot regeliiig waren van geheel anderea aard en van veel verder strekking door de opheffing tevens van 11 reehtbanken en 43 kantongerechten Dat alles hangt te veel sjineu met de rechterlijke inrichting en met het btelsel van proeedare De oiihefliug eener reek lagere reelits collegea is onmogelijk zonderden toekomstigen wetgever aau banden te leggen Volgens velen was tot doortastende verbetering van het rcehlswczen volstrekt iioodig de opheffing van nHe gerechts hoven nnardoor de afschaffing der drie instantiën in burgerlijke zaken alleen bereikbaar ware Een aantal leden was evenzeer tegen de regceringavoorstellen gekant zij traden niet in prineipiéele beschouwingen over de rechterlijke organisatie maar de voordrachten rechtstreeks toetsende aan het bdang der joatitiabelen kwamen zij tot de slotsom dat daaruit voor een aanzienlijk ded der bevolking een groote last velerlei ongerief en niet gering stoffelijk nadeel zouden voortspruiten Het groot algemeen en erkend openbaar belang om tot opheffing van zoo vele eollegien te besluiten was door de regeling niet aangetoond en deze schijnt dit ook niet te bewgzen Dit gold zoowel de op te heffen leohtbanken als en miaecbien in nog meerdere mate de kantongerechten hetgeen in bgzonderheden wordt uiteengezet Tegenover deze bestrijding stond het gevoelen van andere leden die krachtig het hoofddenkbeeld dezer ontwerpen verdedigen en ze wel degelijk al een noodwendig gevolg der bovenwet beschouwden Zg deelden echter sommige bezwaren omtrent de kantongerechten Ook deze gevoelens worden breedvoerig uilièengezet en daarna de ontwerpen zelve aan critick onderworpen Drie nota s zijn by het verslag gevoegd eene van de heeren Smitz en van Baar eene van den heer van Nispen en eene van den heer Jonokbloct De hooibonw is te Berg Ambacht thans druk aaaden gang Over het algemeen wordt er veel hooi gewonnen en van goede kwaliteit De weilanden zgn ode ruim van gras voorzien In deze gemeeLte bevinden zich thans mede eenige nicnwere hooi en maaiwarktait gen die uitstekend voldoen en den ernst jvaarmede het werk wordt opgevat Veoral het uitbetaalde veAloon dat op een bgna aau t vorig jaar evenredig aantal werkster 40 gestegen is toont toeneming van ijver en bekwaamheid der werksters meerdere verdiensten voor elk hurer per hootd en ruimer debiet Toch mogen wij de schaduwzgde niet onopgemerkt laten en zij spreekt het sterkst in die afdeelingen waar de eeuheid en algemeenheid der vereeniging door het bestuur niet recht begrepen schgnt te worden Wij zijn met eene verzameling van op zichzelf sUiaude afdeelingen die niets gemeen hebben dan naam eu soort van werk die ook niets voor elkander doen dan zuchtend eeu deel der contributies afstaan en nu eu Aan elkanders baian tot a et van goederen gebndken die leven aUsM door en vd r zichlelven en dus ook sterven als de levensvatbaarheid in den juist afgebakeudeu eigen kring ontbreekt De leden van ieder afdeding ign lid der Alg Ned vereeniging eu waar niet juist de plaats hunner inwoning blijkt een vruchtbaar arbeidsveld te zijn d w z waar zich in die plaats geen werksters aanmelden of het werk geen debiet vindt daar beter nog dan elders kan het bestuur zijne krachten en de contributie der leden tot algeuieene tot andere algemeene doeleinden bezigen De afdeeling Schiedam geeft hierin met enkele Currespoudentsehappen het voorbeeld Zij tracht de fondskós de pogingen tot plaatsing van haar die een werkkring zoeken de opvoeding van meisje te steunen Wij hopen dat dit uu ook het doel worde van de enkele onzer afdeelingen die den moed opgaven en spraken van ontbinding en over wier belangen wij meer aan het eiuoe der vergadering spreken kunnen Ik zou mij ditmaal voor het verslag l ijna enkel bq cijfera kannen bepalen ons blaadje toch hield de Besturen op de hoogte van wat er omging Toch n tot voorkoming au al te groote dorheid éa ter wille der contribueerende leden laten we liever een kort overeiobt volgen ook vau wat het blaadje reeds vermeldde Ons eigen blaadje voldoet nu het een jaar bestaan heeft aan bijna alle besturen en als Cor respondentiemiddel bevelen wü het allen aan ook aau de afdeelingen die er tot nog toe niet zooveel gebruik van maakten dat éaardoor het genre van haar werk hare werkzaaifahelllen en belangen meer aan de geheele vereeniging bekend wenlen Het blaadje wordt gelezen door 59 be tuurdere en die recht hebben op een grati exerapbar en 13 abonnees Het ledenul klom van 1760 tot 1832 naar verhouding was de toeneming het sterkst in het CorrtapoadeulBühap Oosterbeek das insluiting vau Wageuingen tot afdeeling klom Amsterdam telt 70 leden meer dan vroeger Assen nam ook toe eu werd tot afdeeling uitgebreid 9p iukeren won een derde deel aan leden daar deze evenwel allen evenals de correspondent zelve elders dan te Spankeren wonen zal de vergadering wellicht geen bezwaar maken om den naam van het oorrespondentaohap te veranderen in Eerbeek Brummen en Omstreken Enkele afdeelingen verioran aau ledental andere bleven onveranderd Daar het ledencijfer door verhuizing overlijden en bedanken voortdurend gesloopt wordt raden wg alle afdeelingen aan wakker l blijven ook in het opzicht van aanwerving De volgende afd tellen t volgend aantal leden Afd Woerden met SO leden ca geen werksters Gouda met 77 led en een ongel aant werkst OudshoornAlfen AlfenI Aarlanderveen Kondekerk j led ï werkst Uet gehalte van on werk wordt gaandeweg beter werksters en besturen beide doen hun voordeel door oefening en ervaring Eene opmerking van het Rotterdamsohe bestuur nl dat het gemakkelijkst verkocht wordt wat nieuw is en firisch geldt waarsohijnlyk foor alle afdeelingeft Wat nieuw is en frisch ik zon er nog bij willen voegen wat degelgk bewerkt is vindt zelf al zij het iets duurder gemakkelijker zijn weg dan het minder nette verouderde doch goedkoope Kindergocd en borduurwerk blijven de zaken waarop wij roem dragen wy kunnen er het teekenen in kleuren bijvoegen Ook in sparappelwerk munten enkele afdeelingen uit De Haagsohe afdeeling vervaardigt alle handwerken die door vrouwen kunnen geleverd worden Amsterdam munt als ten vorigen jaar uit in hare kunstvoortbrengselen schelpenbloemcn teekenwerk houtgravure kleurenphotographie en heeft veel aftrek van de nu in zes soorten voorhanden zoogenaamde Zeister knoopcn Rotterdsm heeft toenemend debiet van alle gewone vrouwelyke handwerken Bergenop Zoom Delft Qonda Oosterbeek Wageningen Zutfen Middelburg bevelen zich alle voor borduren aan Goes levert Araerikaansch lederen eu linnen dames reiszakken Leiden en Dordt beide lederwerk Vorden Oudshoorn en Hillegom bij voorkeur breiwerk Maastricht beveelt haar kantwerk en de gegarneenle mandjes aan Depots der vereeniging zyn in Den Haag Amsterdam Rotterdam Middelburg Delft Leiden Dordrecht Alkmaar Gouda dat 1 M i ook een bulp dcpot t