Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1876

Vrt 4ag 14 Jall 1876 W 1854 I GOUDSCHE COURANT en Adverleolieblad voor Gouda en Omslreken FLINEE LOOFJOIEN circa 15 jaar oud vlug kunnende Rekenen en Schrgven Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven onder letter A aan het Bureau dezer Courant AAN DE Nieuwe Tolbrug bij Voorburg Aan deze Stoombleekerg worden tegen hoog loon Mannelgke en Vrouwelgke DIENSTBODEN gevraagd Adres liefst in persoon bg den Heer P H SMITS aldaar Gouda Dmk Tan A Brinkman Soiicteil Oïis Genoegen in het Abonnement van het Wrp $ tlÊiKlVMUMBnm onder Directie van den Heer VöLLMAR p ZONDAG 16 JULI 1876 des avonds ten 7 nre Entree boiteu inteekeuiog voor HH Leden Dtuuea oX Kinderen 1 per persoon NietLeden 1 70 HET ESTÜUB ama i Het tweede concert zal DINSDAG 29 AUGUSTUS a g plaats hebben sooBEmuMlcm Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van deu ouraas 1875 76 wordt gehouden op 10 J3 JULI e k des morgens van 9 12 en des uaundJags vau l 3 uren op VRIJDAG 14 JULI alleen des morgens van 9 12 dat in de GYMNASTIEK op WOENSDAG den I2den s iiamiddngs van 3 4 in het Stedelijk Lokaal Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stodgenooten hebben vrijen toegang INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen heeft pUaU op DINbDAG 11 JüLI van 5 7 uren B namiddags in het Schtiolgebouw Gelegenheid tot een VOORLOOPIG ONDERZOEK der Édspirauten bestaat op Z VfERDAG 15 JULI des morgens 9 uur De Directeur Dtt JULIUS i j HH Liefhebbers worden uitgenuodigd oia een prachtig kunstwerk te komen bezichtigen voorstellende eeni OBTBl T van het vorsteljke huis 1 te Gouda in t Hotel SCHOLPZ MACHINALE KapuHiATitASSEX FABRIEK V4 f A BREETVELT Az te Delft Agent de heeren Gebr de HAADT te GOUDA Prfls der hu oualiteit KAPOK MATRASSEN aan heide zijden gestempeld Senslaaps 1 85 X 0 85 m 10 k zw 22 Tweeslaaps 1 85X1 15 m 13 27 50 Eensluaps Peluw 0 43 X 85 m 2 5 5 50 Tweeslaaps 0 43 X 1 15 m 3 € 7 Prö der 2 fc alxteit KAPOK MATRASSEN aan ééne zijde gestempeld Eeuskaps 1 85 X 0 85 m 12V kil zw 15 Tweeslaaps 1 85X 1 15m 16V 20 Andere afmetingen worden naar juiste evenredigheid berekend Pelnws eu kussens alléén Ie qual worden mede tot zeer lage prgzen bijgeleverd Emballage wordt voor fabrieksprijs in rekening ebracUt doch bij franco retonrzendkg voor van den genoteerden prjjs teruggenomen Op plaateen waar nog geene Agenten zgn worden deze gevraagd en tevens beleefd verzocht de orders vooiioopig direct aan de fabridc t willen inzenden A BREETVELT Az te Delft Verdere Ageutenzijü de heeren tan E WIJK GROEM Leiden L TJËEKDS Scheteningen W A SCHADE ZONEN Amterdmn k VREDEVOORT Do rtcht ül H v J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van M VXmVTMUKmBM e VBBêVTKM Tolgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zieh sedert S6 Jai n het vertrom fen SQner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken DE Ql II A LAROGHE v n ÜHAEPELIEN en HULH Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak bsar doeltreffende eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemetne ztaaJcte zoowel bij kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust slechte spijsoertering ermtoziekte en vele harer gevolgen als hoofdpyn aangezichtspgn enz in het tgaperk der hertteUing na tvare ziekte of kraambed koorts eu hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 Wordt deje bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de LIZEKHOÜDENDE QDINA LAROCHE tegen chlorosis of bleekzuelu teringaditigheid groote zwakte bloedsgebrei kwalen van eritischeu leeftijd enz Prjjs per flacon ƒ 1 90 bfl de volgende H H Apothekers Gouda C THIM s Gravenliage J VISSER Zn Leiden J GAURER Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen il Universeel Ziiiverings Zoiit is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpyn maagkramp slechte spgsveiw toriiig zunr hoo£dpgn duizeligheid hartkloppingen enz en moeit daar het ook bg het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral pealvrochten ali erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder hoiagazia gevonden worden In pakje it 18 33 en 60 cents Haarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Peru balsem extract van kina en welriekende olieün Hg reinigt de huid van het hooW eu Kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen eu het uitvallen te voorkonuifl In flacons a 45 eu 90 cents Anattierin JIIondwater Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aaugeuaaoiste mondspoeling Het ni eral eiken alechteu smaak weg reinigt de tauden versterkt zwak taudvleesch en verhindertde vorming kalk op de tanden daar het slgm en overblgfseleu der spijlen oplost H jt flae jn kost 75 Ceati Engelsch Tandpoeder In elegante dozen ran lOO en 50 Igrammen a 45 en 25 cents Idiatoii Droppels zonder schadelgke bestanïdeelen bevrjjden oogenblikkelgk ran de hevigste Kiespjjn Het fleschje kost 25 Cen U tt BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruikaaanwijxing Bovenstaande artikelen zgn te liekomen in de bekende depots voomamalgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhooeu hg Wed Wolff en Zoon te Oude vmUr bg V Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere pUataen in de biékende depots Emmerik H YON OIMBOBN Er wordt zoo spoedig mogel k gerraagd een TIHHËRLIEftËK GEVRAAGD tegen GOED LOON aan de R K KERK op de Gouwe te GOUDA Zich te vervo en IN PERSOON op genoemd werk Openbare Verkooping op DINSDAG den 18 JULI 1876 des moi epB ten 9 nre aan de Gouwe bg de Vischmarkt te Gouda van EEN alsmede 2 WAGENS SCHALEN en GEWICHTEN BOTERKISTEN KOEDEKKEN MESTVAALT 6 KIPPEN en 1 HAAN KIPPENHOK en hetgeen verder behoort int en afkamr stig is van Sea faillieten boedel van W oi JONG Az te Gouda r Te zien daags te voren sBamiddi Btossolim 2 en 5 nre Nadere inliehtingeu ta bekwaB kantore van den Denrwaaiider B B tj lm WKBVyE te Oonda i BUITENLAND BulteDlandscli Overzicht Eindelijk i dan toch de discussie over de Gemeentewet in de Fransche Kamer bef onnen Niet dan nadat zooals verwacht werd de fructie Oambetta Le FomelloG c s nog een poging had gedaan om de disonsaie te doen verdagen Ueu zal zich herinneren dat die fractie tot op het laatst toe het noch met de commissie noch met de Hegeering noch met de linkerzijde eens kon worden over de maire kwestie Le Pomellec drong op een volledige behandeling der kwestie aan en stelde voor de Commissie uit te noodigen loo spoedig mogelijk haar rappart over het geheel der wet in te dienen De Minister De Marcère stelde na de KabiueJKweatie en niettegenstaande Gamfaetta en Pkiguet T pHe hulp kwamen vereenigde zich de Kamer met groote meerderheid met het gevoelen van Feny die betoogde dat het onmogel k was de organieke wet binnen een jaar gereed te h bben Hierna ging de Kamer tot de behandeling van de wet op de maires over en werd met 448 tegen 25 stemmen art 1 aangenomen waarbij de wet vsn 20 Jan 1874 wordt afgeschaft Het amendement op art 2 van Dugné strekkende om de maiiea by algemeen stemreo e doen benoemen werd verworpen Heden is de disoossie over de verkieziig van graaf De Mnn aan de orde De commissie van onderzoek naar de onregelmatigheden van het jongste examen aan de Polytechnische school is benoemd Zij bestaat uit i senatoren 4 leden der Kamer en 2 leden van het instituut De rechtmatige nieuwsgierigheid ran het Engelsch Parlement tA eiodelyk worden bevredigd en de oorreapondcutie over de Oostersohe kwestie in hef begin der volgende week worden overgelegd Nadat Disraeli deze toezegging had gedaan sprak hy de verhalen tegen die omtrent de gruwelen in Bulgarije worden gedaan Wat ook versohiUendc couranten mochten meedeelen de Hegeering had niets vernomen maar inmiddels had de Engelsohe gezant te Konstantinopel in last bekomen bij de Porte op rerverznchting der rampen van den oorlog aan te dringen In een vereeniging van liberalen te Manchester verklaarde men zich eenparig voor het volgen eeuer stnalkunde van non inlerventie in Turksche zaken en besloot men de leiders der opposiüe dringend te verzoeken op duidelijke verklaringen van de Regeering aan te dringen Verschillende talegrammen bevatten weder allerlei berichten omtrekt de krijgsbewegiugen in het schiereiland van den Balkan maar zij zijn ook weder even tegenstrijdig als de vorige De Servcn blijven zich de overwinning toesohrijven in eenige gevechten waarvan gisteren reeds sprake is geweest terwijl de Turksche berichten steeds melding maken van belangrijke verliezen door hun tegenstanders geleden Het eeni bericht waarop kan worden vertrouwd is dat alle dépêches die bij het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken zijn ontvangen ongunstig luiden voor den toestand der Serven De Porte heeft toegestemd in het verlangen der mogendheden om in het belang van de handelsrelaties de neutraliteit van den Donau boven Widdin te respeoteeren Bij gelegenheid der discussie over de begrooting in het Spaansche congres heeft de afgevaardigde Morales uit Navarre een uitvoerige rede gehouden ter verdediging van de vrijheden en privilegies in zijne provincie en verzocht aan de kamer dat zij uit het oogpunt van belastingheffing niet met de andere provincies zou worden gelijk gesteld De presidentminister Ganovas del Castillo antwoordde hem bestreed zijn argumenten en toonde de noodzakelijkheid om aan Navarre aan de bepalingen van het geineene recht te onderwerpen als zjjnde in overeenstemming met de herstelling der coustitutioneele eenheid Het door den heer Morales bestreden artikel der begrooting werd aangenomen nadat een door hem voorgesteld amendement met 117 tegen 11 stemmen waa verworpen Hiermede is de quaestie der fueros door de Kamer beslist ENOELAND Van groot belang zijn de berichten welke de telegraaf ons brengt betreffende de ontmoeting der Keizers te Eeichstailt Wij weten nu toch welke uniformen en ridderordes de Keizers droegen en boven alle beschrijving zijn we verheugd door de vroolijke tijding dat de Czaar den Keizer de Keizer den Ozaar de Czaar den Kroonprins de Kroanpri is den Czaar en den Keizer tot driemaal toe gezoend heeft Er is nog meer Toen het uur van scheiden geslagen was begon het gektts opnieuw en de Czaar stond zelfs graaf Aiidrassy toe een eerbiedige zoen op zijn hand te drukken Zoo dit alles geen vrede beleekent zullen kussen in discrediet komen als symbolen van liefde en zachtzinnige gevoelens Welbeschouwd bewijzen die omhelzingen echter niets wat men niet reeds weet Hoogstwaarschijnlijk verwenscht de Czaar maar vooral de Keizer van Oostenrijk de Serviërs omdat zij oorlog maken terwijl hij vrede verlangt want niets is zekerder dan dat de oorlog hen in groote moeilijkheden brengt Zij wensohen vrede doch zij hriiben de toekomst niet in hun macht daar zij den toestand niet beheerschen Merkwaardig komt de algefaeene onzekerheid aangaande de omstandigheden die de groote mogendheden tot tussohenkomst zondes dwingen uit in de tegenstrijdige weuaoben van de vrienden van den vrede Velen zien het meeste heil in overwinningen van de Turken terwijl in Ingeland en vooral door Daily Ainri Ecimomisl enz niets zoozeer gevreesd wordt als dergelijke overwiDningen omdat de nederlaag der Serviërs Rusland tot tusscheiikomst zou dwingen De J ailf Newt acht beslissende interventie der Énropeesche mogendheden heliü geiameulqk hetzij aU iii d ilin t r o n o w lb e c rlipi Brie ken zijn mogelijk zegt het bLid Ten eerste kan Turkije Servië Montenegro en de opstandelingen zoodanig verslaan dat zij onderworpen worden Ten tweede kunnen de Turken verslagen Worden en het Ottomanische njk beperkt worden tot het land bezuiden den Balkan Ten derde en dit is waarschijnlijker dan een beslissende overwinning van een der strijdenden kan een langdurige oorlog van systematische barbaarschheid en verwoesting gevreesd worden In elk geval zou interventie noodig worden Het eerste geval d i de nederlaag der Serviër zou Rusland openlijk of half geheim hun hulp doen ge en en Engeknd zon zich de levensvraag moeten stellen hoe nu te handelen Het tweede geval de overwinning der Serrient zou een algemeene twi t ten gevolge hebben om hetbezit van de Turksche erfenis en het derde gevaleen langdurige wreede oorlog zou even onduldbaarz jn De Daily Neict acht het wenschelijk dat deinterventie dus toch ten slotte onmisbiar is pbiatshebbe eer een der drie genoemde gevallen er toe dwingt BINNENLAND GOUDA 13 Juli 1876 Z M de Koning heeft het door het ministerie gevraagde omslag geweigerd Het bericht uit de N R Ci door ons in het vorig nr bvergenomen aangaande de restauratie van den gevel van het stadhuis is naar wy vernemen in zooverre juist dat t gemeentebestuur verkelijk in correspondentie is met den Minister van Binuenl zaken over genoemde restauratie doch sommen zijn er nog niet genoemd Terwijl wij in ons vorig nr de liefhebbers van kermisamusementen konden verblijden met het bericht van een aantal aanstaande kermisvermakelijkhcden kunnen wij thans nog niededeelen dat het bekende Concerten Operettenstezelschap van Pflaging in de sociëteit Ons genoegen zal optreden Er zal dus weder genoeg keus zijn waar men den avond kan doorbrengen Kent gij geachte lezer een grooter genot dan op een schoonen zomeravond in een heven tuin goede muziek te hooren Waarschijnlijk niet Een zoodanige genieting wordt dan ook door meest alle menschen op boogea prijs gesteld Ongetwijfeld zullen daarom onze stadgenooten met genoegen yemomen hebben dat Zondagavond veel kans bestaat voor dat genot de tuin en de muziek lullen althans voorhanden zijn biat ons hopen ook de schoone zomeravond Het wij l en zijd zoo vermaarde muziekcorps der Grenadiers zal nl de eerste uitvoering van t abonnement geven wij hopen dat een talrijke opkomst zal toonen dat de Gouwenaara zulke uitvoeringen waard zijn Wij vernemen dat deze eerste uitvoering bg uitimiermg op Zondag zal plaats hebben daar de noodzakelijkheid dit gebood en er in deze maand geen keus voor andere dagen overbleef De restauratie van den gevel van het stadhuis dezer gemeente gaf aanleiding tot verschillende berichten in onderscheidene dagbladen Het Haagicke Dagblad zegt er het volgeode toi i De lasten welke NederUnd zich met zijn overdreven enthousiaame voor oudheden op den hals haalde dreigen voortdurend grooter te worden De lang verwaarloosde kunst wreekt zich nu door de met gejuich ontvangen Bjjka adviseurs die weldra de Ministers van Financiën tot wanhoop zullen voeren Nu weder Uejt iet QemeetUOettuur va Ooui outdekt dat t de hare m deu am ka uxoi oss goedkoof een mooi itadkuis te h gge De gevel van dat gebouw is vervallen vooi herstel is 25 000 a 30 000 noodig en het Rijk z d er wel weer goed voor zijn De rekening van den doctor aeitMitieut wordt duur Al t oo voortgaat znllen we eea bosdoctor moeten nemen die wat minder druk loopt alleen als t werkelijk noodig is onze tegenwoordige medicus ziet zijn patient voor rijk aan De zinsnede in bovenstaand bericht door ons met cursieve letters aangewezen zou aanleiding kunnen geren tot verkeerde voorstellingen der zaak en zou wellieht den oppervUkkigen lezer doen denken dat ons gemeentebestuur het er op toelegt Gouda te verfraaien van andermans geld De zaak is eenvoudig deze dat een volkomen restauratie van den gevel van ons stadhuis voor de gemeentekas veel te bezwarend zou zijn Uit een artistiek oogpunt zou die nlgeheele restauratie echter alleszins wenschelijk wezen Waarom t dan ook zeer goed gezien is om aan de rijks adviseurs voor geschiedenis en kunst de vraag te stellen of die restauratie voor het algemeen belang zooveel waafd is dat die uit s rijkskas kon worden bekostigd Aan die deskundigen dus het oordeel en zoo ons gemeentebestuur zich met bovengenoemde vraag totdie heeren wendde dan heeft zij den dank vesdient van allen die iets voelen voor de schoone voortbrengselen der oudheid en in pbiats van de woordra die het zyu toegevoegd Gij tracht een mooi stadhuis te krijgen voor andermans geld i komt het alle loftoe alles gedaan te hebben wat in zijn vermO en wa om een prachtig monument van vroegere bouwkunst te bewaren voor de verre toekomst Men meldt ons De hooibouw is in den Krimpenerwaard thans invollen gang Qualiteit en quantiteit van het graavoldoen zeer Op vele plaatsen ziet men gebruik maken van maai machines hooischudders en hooiharken Het gebrurk van laatstgenoemde werktuigen vooral wordt bizonder aanbevolen De vroege aardappelen zgn uitmuntend van smaak de prijzen rijn l hoog De latere soorten staan goed te veld Evenzoo is het met de hennip De appel en perenboomen zullen dit jaar weinig geven Wat de verdere tuinvruchten aangaat men heeft redenen tot tevre denheid De heer O G Heldring ameritus predikant te Hemmen stichter vsn Thalite Kumi Steenbeek ent is te Mariènba d overleden Voor het toelstings eiaraen tot del te kt i e lerH Burgerschool voor meisjes te Anihem hbben ich 24 inei êj asngegevetf