Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1876

2 It Wft d M Viinisier xtn kolouiën gemachtigd ora deu heer dr S C Zaalberg Pz pred bij de Ned berï gemeente te s Huge eu beroepen naar Paramaribo ter beschikking te stetUn vau deu goureruear rau Suaiuane die kern alsdui dieieel zal beuoemen Dat is de eerste maal dat de ludiache kerkera ul bg wgze van beroep zijue rrije keuze te keuoeu gaf Dr Z ialberg heeft laat gekr ea om wegeus de urgentie roet zijn gezin per mail zich Itaar z ue nieuwe standplaats te begeven ziju vertrek soa op medio Augu stus bepaald wezen D o j Gr In de week tau tot 8 Juli kwam ia XoordhoUaud ééü geval van lougtiekte onder het rundvee voor en wel te Wonnerveer bij een eenige duigen te rarea uit Joure iu KriesUod aan de uiarkt te FurDiereud aangevoerde kalf koe Behalve de zieke zijn tww verdachte koeien ufgeuiaakL In deze week werden in ielderland te Zmfen S saardeu ladende bevondeu aan kwaden droes Orerijsel blerf tueu berrtjil r iu bestaettelijke veeziekten In Friesland werden tï rtiudereu door de longziekte aangetast waaronder ééu nieuw koppeltje van 2 stttks iu der elfde week rau 1875 werdeu 25 uekteg valleu geeonstatetrd eii geen nieuwe koppel aaiigetiiat bevonden In de zitting der Staten deser provincie van Diusdag werd uadat de voorzitter had kennis gegeven van de beuociniug van vooixitters oudcr vooraitters der afdeeliugen en van haar rapporteurs overgegaan allereerst tot beuoeiniug van ei u lid van Uedepnteerde Staten ia plHat van eu heer Verniers van der Loeff geküzen tot lid der i wei de Kamer Hij eerste sterawiiu werd gekozen rar P L F Blussé met 53 van de 69 aiiuwezige ledeu terwijl op mr C vaii der Kemp 14 stemmen waren uitgebracht De heer Blussc ter vergadering komende vraagt bet woord Zooiieii heeft de vergaderiug een eervolle benoeming op h 111 uitgebracht Hij inoet tot aqovaarding er van nel vertalen wat heia lief en dierbaar is ïaaar desaiettenjiu zal hg aanvaarden eu el om drie redenen lo omdat de benoemiög komt van een vergadering die hij in elf jarigen omgang heeft leereu hoogsekatteii en waardeereu 2o omdat de betrekking zdf hem alujd is voorgekomen een der schoonste te zijn die voortvloeit mt oiïze constitulioneeie instellingeu de zelfstandige uitvoering van wetten en £ on besluiten eu 3o oiudat Urj hoopt eu vertrouirt op de mclifilleudhiiJ vau dea voorzitter nu zijn medeledea en deu griffier en niet het minst van deu acbtensvaardigeii uestor van het college lajl Oedep Staten den heer S ugers vau WanoeiïhHizeii Hij koopt naar zqu geringe kracliteu zich te wijden aaa ziju nieuwen werkkring ouder het volle besef zijner verantwoordelijkheid Toejuiching Vervtdgeus wordt overgegaan tot bcBoeraing van een buitengewoon lid van Gedep Staten waartoe bij eerste stemming met 61 vau de 7 1 stemmen wordt kerkoieo het aftredend lid de heer Maas Geesteranui die mede z n benoemicg aanneemt Oltder het aau de orde gestelde kwam o a Toor Het adrf Tan het beatawr der Maatschappq voor nieuwe geoctroyeerde gasberciding iu deze gemeente om DÏIbetiliiig eeiier som vaa 1 9 06 aan gemelde Uaatschappij naar de meening van ha ir bestuur toekomende voor werken enz aau de gasleiding bij de ttieawe draaibni fuiu het Rabat alhier iedep Staten stdleu voor op dit adres afwijzend te beschikiEen De heer Tan Bn n IJaendoom bemrgdt deze eoadusie welke bij aauuriMiugeeu groote oubdlijkheid aou veroorzaken Hij z t de gesèhiedeuis tier zaak iuiteen eu meent dat e n ouderzoek had roo teu lü gesteld wordeu naar de oonaak van de sehade en iwederiegt de motieven t i het praeadvies vaa Ged Staten Hij stelt ten slatle Kjor dat al og era onder I Eoek zal wordeu ingcattjd of oor ie proviijeie gedaae wakea achade aau de goakidiug hebben tuegU rad ten zoo ja welke vergoeding daarvoor mt et wordentoegekend ten eiude luerortr iu de her trergadering Tcrüag te doen De tner Sieeugraekt van DwqreBToorde geeft naoeaa Gedep Staten eeoige uilichtiages Hea heeft tea deie grlwel cigcaiaachtig gtJiaudeld xoader eea oadtnodc te vragea waartegen de fauufdiageaiear zieh niet zo hebben verzet terwijl nten iu plaats vau te ffitntnu eea geheel uieawe gaapf p gelegd beeft Uy eatefate dit te itfgai om op bet eoUege vu Gedep Staten aiei de met te latea ra teo dat ht4 ziek aan eot ORcie verplichting mm üleu oaitnHikeiL De keer van Beijceu IJini4mira auwoenU dat fotéige Toorziening hier noodig mUtmeagmaU aakade Toorkomen Na ao eea diwmiii aaikq ét keer de la B a troti r Caaa Be aaMCaa Qtd States kan afsrijxcnd ptaeadTÏn loeSekt wordt ket voontei vaa des heer ran Bergea Uaradovra aa g n oui a aact ét tegen 25 temmen Tervolgeat wordt o a aaogeaoBkeB eea oatw b aiait Tan Ged Staten tot istreUÉi g der bedaitea vaa de j Staten tot be ig Tan doorvaarlyddea door de sefcat sluis en brug aaa de Cauwe ea dea hoogru Rijudijk ouder Tevens wordt conform bet advies vau Ged Stateu aau deu eerrol ontslagen sluiswochter gatrder aan de Mallegatstbis alhier P teu Bruiniueler De Voorzitter zegt daarop dat het Gedep Staten aangenaam is thans te kuuneu beantwoorden de in de vorige zitting omtrent de door deu beer Bluaaé gedane Trageu De eerste vraag was Wat is aan heeren Gedqt Staten bekend van een adres van de heeren C J k Deu Tex J Van VoUeiihoven en anderen aan Z Exc den Miu van Biuueulaudsche Zaken betreffende de verbetering vau het vaarwater tuaschen onze ZoidHollandscbe rivieren eu stroomen en het IJ Iu antwoord hierop strekt Dat aau jtdep Staten officieel niets bekend ii vau deze zaak Zij hebbeu Tau ter zijde kennis bekomen vau het adres maar er is niets ufHcieels van gehujid Wellicht is de aanleiding daarvau hieriu gelegen ilal iu 1874 een projict tot verbetering door ingciiit ur vau deu waterst iat is gemaakt dat geheel afwijkt vau dat der ciucissieu eu gemeentebesturen do r deu heer Blussé bril arid eu het is wellicht daaraau toe te schriji i dat de Begeeriug alvorens ticcUp iStaten vau Noorif en ZuidUoUaud met de za ik te betnoeien de ingenieurs vau den waterstaat lu beide provinciëa wil hooren Ma tr de voorzitter h rh udt ol cieel dat Gedep Staten niet in kennis zijn gesteld van dat onderwerp Dj tweeds vra ig w is Wat is door heereu tiedep Staten ter bevordering dier verbetering vernchii Hierop kan medegedeeld wordeu dat iu Juli 1874 oudtreeu vorigen Miiaster vau Biuueulaudsche Zaken aan ïedep Stateu vau Noord eu j id UolUud pUuueu eu teekenin en ter verbetering vau deu waterw tus sli Mi Amsterdam eu Uoltcrdam zijn meili gedeeld en dat beide collegieu by een gemeeuschappelyk fapporthun meeuiug daarover Lebben geuit maar dat z geimeud hebben om ahorcns in veniere bescbonwiugeu te treden aau deu Minister de vxai te moeten dtkOi wie belast z ju worden met het maken dier werken aan wie iu ket vervolg het beheer zou wordeu opgedragen ea welke gemeeutebesturen zouden moeten gehoord worden ï iR vragen zijn niet beantwoord Iu 1875 hebben Gedep Stateu vau beide proviucieu dat punt opnieuw aangevat eu aau de Üiuister de verzekering gegeven dat beide collegieu deze zaak van zóó groot belaag bescli juwden dat zij uiet alleen de bgzondere luinilacbt vuu den Mi lifter er op vestigtftti maar dat zy ook bereid wareu elke piling te ondersteunen die dat doel zou kujineu bereiken eu dat er dan hulp vanwege de provincie was te geiiioe te zien Ook dat schrijveu van December 1875 bleef oubeautwoord KiudeLjk hebben Ged Stateu iu Mei 1876 naar aanleiding van het verslag over de waterkeetingen op de Gouwe opnieuw dat punt bij den Miaiater ter sprake gebracht eu met de meeste kracht er op aangedrongen dat het zou ter harte genomen worden Ook op dat laatste schrijven wachten Ged Staten nog het antwoord De Toorxitter gdooft hiermede voldaan te hebben aau den weusch vau deu heer Blussc eu tevens zijn vragen beantwoord te hebben De heer P L F Blumé dankt deu voorzitter to ir de gedane mededeelingen die op spr een tweeledigeu iudruk hebben gemaakt een aaugeuamen ten aanzien vau Ged Staten die bet bewijs geleverd heb eu hoe uj deze gewichtige zadt trachten te bevorderen Maar een minder aaugeuamea iudruk over het stilzwijgen rajtt den Miuiater niet alleen op de vroegere stukken door den Tooniner aangeduid maar ookttuaauaea Tan het adres Tan de heeren Deu i ex eu 1 i i Voifei OTea e Hq maakt daaruit op dat men ia de bnedoi Tan BinuenL Zaken uiet doordraugen is ran dien paeddiekdaegerotderdiraiKh lataswli n is z L die spoed zeer groot niet alleen met het oog op de scheepvaart en de t wieeling der kaden maar ook met t oog op tie iiielivw spoorwegen die de geprojeo teerde nieawe vaart dooriuiuKn zullen Sni iaal Leidet Woerden Het t diu dringend noodig dat men t spoedig eens z over de rieitiog zoowel der Taart U van den sp or cg Ten einde eeu praetisob resultaat te krygen stelt hq een motie voor waarbij lu d Ktateu van ZaldHoUaud oordeeleu dat de Ixlaugeu vau dit gewest iu hooge mate betrokken zJ n bu de verbetering van het vaarwater taaa ea ouie Zuïdk AI ud ehe rivieren en tawwcn e het U o dat cu brsÜMiag deawege tcrena tot nektanoer nari Uiik u foot de richting na iea aiKwrweg Letdeu Woerden eu lu totdaiikmfjpof it iadrf iitatoi vuur de gegeveuiiiUchliugen dat de Staten koogea prqs U Ucu op wat door hen verriekt is eu dat zy de verdere behartiging dezer zaak act veRnawea aaa Ged States aaubeteleude overgaaa tot de orde vau deu tlae Dexe motie wordt voldoende oudenteaud ea big aoefamatie aaugeuomen Op voorvtel vaa de vooreitter worden au og afge4aaa de wiizigii eB in de pahterreglementen vaa Sohielaad de ILruupeu rwaard den Oaden BeverroortaebeD Polder den polder Nieuw Velgersdijk dn üwatteryolder deu polder Tediugerbroek Ook otdl h t vsorstel tot toekenning van een subsidie van ƒ 1000 voor de tuinbouw teutoonstelliiig te Amsterdam aangenomen Ib de rittiug vau Woensdag kwamen o a in behaudeliog de navolgende oudenrerpea 1 De rekeuing wegens de enkel provinciale eu huishoudelijke inkooisteu en uitgaven over 1874 iji ontvangst ad Al 34ï 418 98 in uitgaaf T91 329 71i eu alzoo een batig saldo opleverende van 513 230 veroorzaakt door de meerdere inkomstan ter zake van de droogmakiug der plaaaen beooeten Eotterdam in 1874 dan waarop gerekend waa daar zeer vele koopera van drooggevallen gronden de voorkeur gaven aau betaling reeds in 1874 dus vóór het verstrijken der betaliugstennijueu Van dat saldo is reeda 613 230 aan de begrooiiug van 1875 taeKevoegd zaodat nog werkelijk betchikbaar blijft 37 858 a6Vj Deze rekeuiug wordt met algemeene stemmen goedgekeurd 2 Subsidie Uu behaeve der drooguaking van veenplassen onder Keeuwijk Gedep stateu stellen voor aan e heeren van Hall eu Mouliju eeue bijdrage van ƒ 100 000 Ie vtrieeueu in stede der aangevraagde ƒ 150 1 00 De coaMHSsie ad Hoc adviseert tot eeiie bqdr ige va6 67 000 tijtide een derde der soin vau ƒ 200 000 waarvoor de adrcsaanten bereid waren de couoessie te aanvaarden en onder voorwaarde De heer van Weel hoewel ten vtHle OD erachrijvtnde het oordeel der commissie gtif tjgne verwondering ie kennen tlat de commissie de bijdrage niet gebracht heeft tot nihil of tot eeu zeer klein bedrug Als redenen daarvoor geeft hij op het weinig provinciaal bclaug vooral in verhouding tot het groote belang van het rijk dat dau twk naar billijkheid meer moet bijdragen en de weinige vergoeding die de drooggemaakte plassen opleveren Als aineudemeut op het advies der eomnrissie stelde by voor uiet Tvieer dau s Tan J ton of 25 080 als subsidie te verleeneu De heer van der Breggen rappjrttor der Coiniiii sie batreed dit amendement als vau te verre trekking Hel toekennen tan telde spreker gelijk met nnts terwijl hij in tegenstelHtig met den heer van Weel trachtte aau te tooneu dut het algemeen bel ing bij de droogmakiug bevorderd wordt wijzende hij op de toeneming iler welvaart Kanwns de Commissie iritle bij de vrees dat ab de provincie zuo weinig U laug stelt iu deze gewichtige zaak de droogmakiug uu eu Liter uiet zal worden tot stand gebracht Ook de heer De la Biiasicour C iau lid vau Ge ep Stat n h idvan deu heer van Weel verwacht htt b t og dat hu subsidie te Heia was ineeude dat 23 0J0 gelyk staat met niets en betoogde dat de dnx maktug zouder kr i tige hulp onmogtlijk wordt De heer van Weel beantwoordde de beide tprcketa verklaarde het al raeen belang niet te betwisten maar achtte de droogiuakii g voor de pniviucie uiet van dat belang om daarvoor eeu subsidie te geven gelykstaaude aau die van het Bijk Na repliek van den heer Gaan beantwoord door den heerVan Weel Werd ziju voorstel met 41 tegeik 18 stemmen verwurpeu Met 50 t en 9 tteiutnen i daarop het voorstel der Comtniasie een snbsïdie Tan 67 00i aaugeuomen 3 Keue subsidie die aan den polder Prins Alexander ter hardmaking der wegen eu het aitdicpeu en Terbreeden of schieten van slooten ad 76 009 of 1 3 der iu het geheel beiioodigde aom met welk roorslel vau Gedep staten de oommissie adboc ziek vereeuigt Zonntr discussie aldus besloten 4 Wegen iu deu Znidplaspolderen ouder Waddinxveen en wel aan eeMgeuoemden ten behocTP der begriutiug van den Nieuwerkerkschen i eg en den bui Heg van een weg ovtt den rin rdijk des polders tot mn de Dorrekenskade Vandeu Kerkwegtotde Uorrekenskade 9500 eu aan W iddiuxvceu teu bdttwve van een grindweg van deu Kerkweg naar de Dorrekeuskade 3500 wet welk voorstel vau Gedep Blaten zich de commissie ad hoo beeft vereeuigd Zouder discussie aldus besloten Bij het Hoofd Comiti van HH SotJe Kntii zqn weder berichten ontrangen uit Indie welke loopen oTer het tijdvaV Tan S Maart tot 30 April Door het centraal comit werden ook uit Nederland leer belangrijke giften ontvangen o a van den heer OUand jr nog twee bijdragen te lamen O als netto opbrengst van den Terkoop van portretten van wijlen generaal Pel een gift uit Nederland vin ƒ 800 vau den heer mr Bverwijn enz enz Sedert de opgave TBn 24 Apiü is ten behoeve der zieke en gewonden krqjrfieden in den oorlog met Atehin b het Hoofd comité nog een bedn vau ÏÏ1 24 ontvangen Ter gdtjienheié Tan het Ojaig jofciheam an Z K H Prins Frederik p len t7n Jdi e k ala grootmeesternationaal der Orde v VTijiii whiiui iu Nederlami zal eene fecateantate worden uügevoenl H Mi po eiad de r k kttr TSMbli te t Onveidiage Ub e eKdinrs der uai tiuit tan alle tfaderlandschclagn ttr flaatae waar kafxlkaeatars der loges gevestigd ziju zijn uitgenoodigd daartoe mede te werken eu p verschillende plaatseu is met reeds tagl tiet ipeteetan bazig Men veroeemt veftier dat cnrca 2t00 He rtaalsake V ijiaetsllarea tdt bet haldeU hebkeu I4igwlta en en dat bet feest k aet de tegenniixirdigheid van den Duitsohen Kroonprins vereerd zal wordeu Naar men verneemt bestaat liet voornemen om de forteu in de Uirechtaohc linie door c etachcme teu iufwterie te laea bea ttmi U O De Xle algenietiie vergaderii dut Vereeniging van leeraren aan inrichtingen vnu middelbaar onderwijs wordt dit jaar van 25 27 Aug te Arubem gehouden Op Zaterditg 28 At zulkn de Tolgenda vraagpunten ia behandeling komen 1 Is eeu wijziging Tan de wet op het middelbaar ouderwys al of uiet weuschelyk 2 Bij de eindexamens der Hoogere Burgerscholen wordeu wat de rreeiudc taleu betreft in het algemeen te hooge eischen gesteld Tandaar de teleurstelling die zich gewoonlijk in de verslagen aitsprceict 8 Er is meer kans om tot eeu betrouwbaar resultaat te komen aangaande de kennis van vreemde taleu l bet eiadexameu door het opgeven eeuer Tcrtalisg e Tau eeu dictee dan door het omgeven van eea opstel zoaals thans gesohleiit JI Maandag was het dorp Reek imbij Grave het tooueel van een soort van devotie zeker iu ons land wdtiig bekend De beschermheilige van dat dorp St Donatus is tevens beschermheilige tagen t ouweder Een groot aoutal mensoheu door sommigen op 1000 a 1200 geschat van heinde en ver samengevloeid wellicht onder den invloed van de laatste onw i rabuieu was opgekomen om St Doiuitut te smeekeu Uua leven en beaitlingeu te behoeden tegen het voor des hemels Wij vernemen dut de beroemde hougaarsohe schaakspeler Znckertort zich thans in ons land ophoudt en muiieu kort te Amsterdam eeu sóunce zul geven waarin hij niet minder dan 10 zegge tien partijen blindeliugs of zonder het bord voor zich te hebben zal spelen Hoewel de heer Zuokertort niet zonder remuner itie speelt geschiedt dit echter alleeu iu besloten kriag n eu zal daartoe het allereetst gelegenheid zijn iu een der lokalen van bet College Zeemansboop aklaiir D speelwijze hierboven genoemd het eerst door Libourdouuale in het begin dezer eiuw op slechts een of twee partyen in praktijk gebracht eu later door Lówenthiil Morphy Steiuitz eu Piuedo tot 10 i 12 p irtijen uitgebreid mag inderdaad als een der meest verbuiseude kenmerken wordeu beschouwd van hetgeeu de mensohelijke voorstellingsgave vermag Als eeue bijzonderidd wordt medegedeeld dat by gelegeuheid van het innemen van Lanibarue op Atehin den 7den Mu irt 11 de kogel welke aan eeu der officieren een schanipschot gaf aan den hals eeu korporaal achter hem iu deu strot trof eu uumiddellijk doodde Woensdag ochtend werden met den eersten trein uit Harderwijk naar Utrecht getransporteerd 23 Belgeu die met onvoldoende papieren hadden getracht dieust te nemen voor het O I leger Zij wordeu heden nog over de grenzen van het rijk geleid De particuliere oorrespoudeiit van Duily News te Philadelphia zegt De Hollandsobeteutuoustelling is merkwaardig om haar ystein itische reproduetiiiu van de openbare werken hiutr luudbouwproduoteu enkele mnnufaotuur indusiriëu enz Merkwaardig is ook de tentoonstelling vnn deu OninjeVryslaat die tal vau graansoorten goede wol ruwe diamanten gedroogde vruchten opgezet gevogelte en lederwerk omvat Aan ieder die het verlangt tvordt een brochure j egeveu waarin de geschiedenis der kolonie beschreven wordt Het Faierland voetigt de aandacht op de laatste noteering der zilverprljzen te Londen a 46 j p Volgens dieu koers bedraagt de waarde van een Ned ryksdaalder die iu de waudeling nog steeds wordt aangenomen voor f 2 60 nog minder dan f 1 94 in Ned goud De kosten der munthervorming ziitleu dus thans beloopen ruim 26 millioen een som waardoor alle nog aanwezige Indische en andere saldo s geheel luSeu verdwjgncn Hoe laag zullen de zilverpr n wd moeten diilen voordat de wetgevende macht tot bet beief komt dat de zaïik urgent is f Uit het thans in druk rersohaneii 17e jaarlüksch vandag betrekkel k de verpleging ea het onderwijs ut het NedwrbmdaoiiQaathuis voor Ooglijdeis te U treoht ter vergadariag van bestuurders eu afgevaardigden deu 22 Mei jl uitgebracht door prof P O Donders directeur der iusBilKug blijkt dat van 1 Jan 1876 tot 1 Jan 137C werden behandeld 1726 lijden eu verpleegd 362 Het aantal Terplei idageu 9197 overtrof dat van 1874 met 210 Het stal behandelden en verpleegden uit ZuidhuUaud veriniuderde iu 1874 wareu er respect 230 eu 61 iu 1875 slechts 201 B 43 Ook het getal vreeuuleliugeu daalde van 10 en 7 tot 2 en 3 Het renlag bevat eenige treffende metledeelingen omtrent volkomen genezing van bliudheid Aan t utivwijs werd meer belaBgsteUiug gewqd eu de directeur brengt uitbuudigeu lof tocaau het personeel der inst ming De inkomsten bedroegeu 12 283 12 de uitgaven 11 692 80 zoodat de dienst van dit jaar eeu voordeelig saldo oplevert van 590 83 Die ttkomt schijnt bizander gunstig maar ia rieebta ah Actief t beschouwen en fictief is evenzeer het batig saldo Toch is de directie erkentelijk voor de welgeslaagde pogingen op versch plmtseu vooral te Arnhem en te Leeuwarden aaugewcud om nieuwe begunstigers voor de instelling te verwerven iu plaats van hen die haar ieder jaar door den dood ontvallen Ook thaus maakt het verslag melding van talrijke ontvangen bijdragen eu eeuige legjteu doch roept niettemin en naar wij hopen niet zander vruéht bij voortduring NeerUiu ds liefdadighe id in Meu schrijft uit Betuwe lan de Arnh Ct De baudel ii kersen voor het buiteulaud is zeer gedrukt de markt is nog steeds dalende eu men vermoedt dat sommige kooplieden die 8 a 10 ets per kilo op de 1 bodm besteden aauzieulijke verUezeu zullen lijden De vrucht is tlaarenboven dit jaar over bet geheel klein van stuk eu uiet zoo saprijk als andere jareu Na den gevallen i eu staau de vruchten prachtig te velde vooral tabak eu suikerbieten beiooven tot uu toe eeu uitmBUteude oogst Aardappelen staan mede zeer goed Vroege aardappelea geveu eeu redelyk beschot De kkv r is over het algemeeu zeer goed gelukt de hooioogst blijft echter verre beuedea het middenmttige Ook met het vlaa staat het zeer gnnatig In de Locomotief Tan 18 Kei komt het volgende voor overgenomen nit de Surai Ct XTiKH Ouderwijl wy rusten of liever reoratensohool uitvoeren theorie houdeu haalt de vijand zijn oogst biuueu ontvangt toevoer van ammunitie en geeft nu eu dan op utiuder aangename wijze kennis tUit hij uog even moedig ja uog meer onverschrokken is dan bij t begin van den obrlog Troepen ziju er dus uoodig uiet etn paar honderd man te gelijk nu eu dau eeu versterking nog uiet eens vuUoeude om tot vervanging der geevacueerdeu te dienen maar miusteus 3000 goed geoefende liefst Ëurt Mcadl e soldaten Er zijn geen troepen zegt men Wij antwoorden hierop De neeenug Aient tt zorgen dut zeer wel zijn Kan InJië alleen ze niet verschulfeu en dit is inderdaad t geval dau moeten ei andere middeleu beruauid worden De eenige uitwig is o i het uitxeadan van een paar coinpleete regementen uit Nederland met de noodige otticieren Eu de grondwet dan Grondwet of niet er moeten tnepva komen er is geen uudere uitleg Zouder troepen geone mogeliiklieid om zulke treurige berichten als iu de laatste telt gniinmeu troorkomen te doen ophouden Zonder die troepen geen roldoende waarborg meer voor de veiligheid auaer oonvooieu en pt 8ten Zonder hen geen zekerheid dat er niet meer nutteloos bloed van onte zijde zat atrooracn Zonder Ainke tcoepeiimiusht g eu gewenachte voortgang van zakeu te Atjeb Zouder dien voortgang geen toenadering des vijaudt Zonder die toenadering dus geen onderwerping Zouder die onderwerping derhalve geeu eiude aau dezen noodlottigeu ootl g Er moeten dus uieuwe troepen worden aangebracht het koste wat het wil alle overige ulgeiut faie en bizondere belaugeu moeten hiervoor zwichten de eer onzer driekleur t belang voor Nederland eu ludit eisdien zulks driugend Wy vrageu der£dve drie duizend goed gedisciplineerde en geoefende Bolda u eu eeu klBohttg ptivden tegeuover den viyand Iu tejjenwoordigheid van een zestiental leden der NederUindsche dierkundige Vereeniging had Zaterdag te Helder de feestelijke opening plaats van het nieuw opgerichte Terplmitsbare lobl istjbe tsition Een zectochtje zoowel om de steejxietten tds de pelngische uettab aan een tecste yroefuemiQg te naerworpen ging aan de eeuvoudige plechtigheid der lutvijifing voorof Nadat de pissiden der Vereeniging de heer van Bemnjelen uit Rotterdam de vergadering geopend had schetste prof C K Hotfmana uit Leiden met Icorte tvoorden de geat iedenis vau de jgenlijke oprichting Het is naar ile meening der Ami Ct voor t Nederlaadsehe rolk zoozeer gewoonte geworden dat na eeu of twee jaren een ministerie gehad te hebben het tweede of derde jaar eeu krisisjaar is dat het verschyusel ons noch verwondt rt noch verontrust De gemiddelde duur van een kriiis iu Nede kud tot maatstaf emende zal men zich moeten hoaateu vóór 2if Ang aanstaande eeu uieuw ministerie khtar te krggeu dat tot 1878 duren kan Dekriais van 1876 is in alles gelijk geweest van die a 1874 Ër is in het laad dezelfde uuTcrschilllgheid dezelfde lijdelijkheid te bespeuren of het ministerie aanblijft of het vervangen zid worden en door wat en wie het vervangen wordt Die onverschilligheid v in het publiek ten aanzien rau het stelsel waarnaar het laud geregeerd wordt is even noodlottig voor de party die aan het bewind als vt or de partij die iu de oppoeitie is Zij slaat elk miuislerie van welke kleur ook met dezelfde machteloosheid Dit is de reden wattrom de Ami Ct het optreden van een liberaal kabinet th iiis niet wenoeiht Het is niet Toldoeude dat het land een liber uil kabinet ziet optreden zouder te sissen te fluiteu eu met de voeten te schuifelen Ais de meerderheid in het land niet zijne mede eu menwerking aau de liberale partij verleent maar kond en kalm blijft toezien dan zal over een jaar of een paar jaren het liberale kidiiuet even zoo weg en uiteengaan als thans het niet liberale schijnt te doen Er is reed slijtage genoeg aan libepile ministeriên geweest De Arnh Ct verlangt volstrekt niet thans weder een nieuwe proef te zien nemen hoe spoedig een liberaal ministerie versleten is in eeu laud dat onverschillig is omtrent het stelsel waarnaar het geregeerd Wordt eu omtrent de namen zijner bewindvoertlers De heer Heemskerk heeft een verstandige toezegging gedaau door aan de zeer aanzienlijke subsidie van 40 000 tot restanratte vau de kerk te Brouwershaven een voorwaarde te verbinden Wanneer de provincie 20 000 geeft en de kerkelijke en burgerlijke gentaenten aveneena 20 000 zal de Staat de onbrekende helft betalen Het is mogelijk dat de kerkelijke gemeete van Brouwershaven Termogend genoeg is om 10 000 te storten dat ile plus minus 2000 inwoners van Brouwershaven bereid zijn tot dit offer en dat de provincie Zeekud het dttbtele dier som over heeft voor een oud gebouw maar wij koesteren en de heer Heemskerk misschien ook eeu bescheiden twijfel daaromtrent en gronden hierop de hoop dat ooh het rijk geeu 40 000 zal beboeveu bij te dragen Het gisteren heeft zooveel behoefteu dat wij eeu uitgave van byu een ton gouds te hoog aclüen om een oud gebouw in stand te houden De manie om verblijféeleu vaa viaeger tijd iu wezen te doen blyveu houdt op een onschadelijke vereering te zijn wanneer zij zulke sommen vordert eu wij beklagen hen die na ons katleen zoo zij tot een regrl gemaakt wordt Over honderd en tweehonderd jaar toch zal er uog veel meer te restanreeren vallen Met bovenstaande woorfen zal gelooft t D v Z H de Ani Ct wel de mug weergeven van menigeen die met zekere zorg ziet tot welk uiterste het bekende gids artikd ons heeft gevoerd Van lieverlede begint er inderflaad genoeg sloatsgeld besteed te ziju aan de liefhebberij lier heeren antiquaren zegt het D t Z H MARKTBERICHTEN Gouda 29 Juni 76 Bij kleinen omzet was d stemming flaauw Poldertarwe puike Witte 9 50 4 10 25 Mindern 9 il 9 40 Bogge puike ƒ 7 40 it ƒ 7 7 5 Mindere 7 4 7 30 Voer 6 50 a ƒ 6 80 Gerst puike ƒ 7 ü ƒ 7 60 Minder ƒ 6 a 6 76 HaTer iwarB 5 il 5 50 Ligte fi a 4 75 De Veemarkt met tamelijken aanroer alle werd tot hooge woren vlug verkocht varkeus eu biggen mede triug schapen en lammereu ving te verkvopen Aangevoerd 185 partijen Kaas prijzen Ie ktvaU van ƒ 28 a 32 2e kwal betl traag Goeboter 1 60 a 1 60 Weiboter 1 30 a 1 40 Burgerlljjce StandGo ida OVERLEDEN 10 Juli Osrburti 7 n 13 4 C v Leeiiweii 8 m fiEHUWD 12 loli H Jennii en i Je Jonn 1 P tiu H iueti n Caiagni n X iv Wepr I da Knoop M 6 IImIml Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten ran 6 JvSi tot 12 Juli 137 ttoordrecht eSBORBK Arie Cornell ouder D kloot fu T tvmminri 0 EKLEDEN J van B rg n oud G in ai JcB C Brus o 7 dagso