Goudsche Courant, zondag 16 juli 1876

v l Zondag t JnH NED MNSFOOSWEQ Pleizier Trein BoUerdam den Haag en Gouda naar Utrecht en Arnhem en tertig op Woensdag 19 Julij ISTO Zie aanplak en strooibilletten I B Vtrechtsche Kermis 1876 N 18Ö5 GOUDSCHE COURANT ea Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken i £Xisrxjk rüTrEtJB i r NAAR 2 dozijn 0 50 geëmailleerd 2 papier Soorten Boek en Steendrukwerk CouverleB OVDFUTROITWD o Rormus 22 j cd A da Jou 41 J GEHUWD Geene Gouderak GEBOREN 9 J lt JohauM ouden N tii DoiJKudük en A de Jong 10 Abrabam ouden C Knoop en P nn Wingerden OVEKIGDEN Geene OMVEHTROrWU 12 Juli J Spek wed ï b A Bulk j CD M £ irn roen wed van Vt tbd Tt geleo 64 j OEULWU 8 Juli C de Wilde 25 j eu A Huge 81 j StolwUk GEBOREN 8 Juli Ggibert ouden 3 SUngerlaud en A 180 Eek 11 Getrtruida Hcndrfka ouden C G randen Berg en A eao Druneo OVEBLEDEN 12 Juli Ary Kroon oud U j ONDERTKOUWD Geene GrHtWU Geene Haastrecht GaaM aangifte ziju bü den Biirgelgken itand gedaan Beeuwijk Niet ontrangen Waddinxveen ran Joni tot 13 Juli 1878 GEBOREN Gerntje ouden M Janmaat en A Kooiman Cornelia ouders J Uloiu en J Booefaai Paterus Cornells ouders A r d Kroefen A de Groot Adnana onders P Koster en G P Vi Barend J van Ërk en W Vermaij athanoa ouden G van Ardenne en M J Janmaat OVEBLEDEM O Krijgsman m C Wildenhorg 16 d A van U k Sm A Koster 1 d L Alblns 46j aehlgenont van H Blok ONDBUTROUWD Geene GEHUWD A van der Hen en N Rietkerk ADVE RTENTIËN Getrouwd Dr Th ARNTZENIÜS Arts 1 J C HOOGENDIJK Gouda 13 Juli 1876 Volstreht eenige hennisgevini De Heer en Mevrouw AENTZENIUS betuigen ook namens de wederz jdsche betrekkingen hunnen hartelijken dank voor de vele blgkg Tan belangstelling bij hun huwelök ond onden TWEEBE BIJEENKOMT De Crediteuren in het faillisaenient van de Vennootschap onder de firma P van RHOON J waarvan leden zfln PIETER van RHOON S en PIETER van RHOON J Tapper Biljarten Koffljhuishouder gevestigd te Gouda worden opgeroepen om te verschjjnen op WOENSDAG 9 AUGUSTUS a s des namiddags ten 1 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ter verdere verificatie hunner schuldvorderingen Gouda De Curator 12 JuK 1876 Mr H J KRANENRÜRG Verkooping VAN TlEPiftYUCCHTENf Op ZATERDAG den 22 JULI 1876 zullen door den ONTVANGER der registratie en domeinen te Gotuia des voortoiddags te elf uur fMt herberge van M de Kroot te MrtwtpeH aan de Ê ek in het openbaar worden verkocht DE TIENDEN van het ingedijkte deel van de plaat De Groote Zaag onder Krimpen aan de Lek De voorwaarden en perceelsbeschryving liggen ter lezing ten herberge voornoemd en ten kantore van de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Stiedrecht IJnelmoude en Gouda bg welken laatiten tevens de kaart ter visie ligt en nadere inlichtingen te verkregen z jn Van af heden GROOTE OPKUIMIl G van alle nogf voorhanden zijnde GOEDEREIVvoordil saisoen tot veel verminderde prijzen MAAI DAG GROOTJE LAPPEI DAG SMBIEIIBMWEIIU DE STER BOSCB VA EPENHÜIZEN ZWIJNDRECHT Voor pnike kwaliteit wordt geguarandeerd Bestellingen worden aangenomen door onze Agenten LOUIS BASOSKI Co alhier Takhuis en Kantoor Nonnewater No 2 Onder minzame aanbeveling UEd Dienaren BOSCH VAN EPENHUIJSEN Sanitary Pills 1 algemeen bekend onder den naam van En elsohe Gal Slijm en MaaepUlen Zg honden alle verrichtingen der voedings en afscbeidingsorganen in behoorlgk evenwicht eu verzekeren opdiewnze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen onderdom Verkrggbaar in doosjes 25 en 40 cent te Gouda bg den Heer J C ZELDEN RIJK Droogigt op de Markt Gouda Dnik van A Brinkman LOUIS B4S0SKUC NONNEWATER No 2 Oojum LEVEREN Puik Blank Geraffineerd Z O TJ O Netto Grewicht tegen concurreerenden pr JB Alsmede DELFTSCHE k LEIDSCHE KAZEH ENZ IStUiD en Maagpillen De7 e PILLEN die sinds vele jaren mrt bet beste geaolK tegrii Ie Slijm en ali maagVOrSterkend gebruikt woiden door hkrr werdin ile spijsvertering zeer bevorderen b ionder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zyo zgn legen 32 nt l t doosjf met bengl van het gebruik veikrijgbaar bg de naiolgcnda Heeren te Amtlerdam M Clébau C Droog Heilige weg D SSl Bleiswgk S v d Kraatt Delft E Wilsohot Delfshaven J Kooh Deventer Gebroed Titaan Dordrecht H J Giltay Gouda L Soheuk op de Hoogstraat Gorinobem B J B Bosch Brma I P Latonder s Uravenhage J Visser Zoon in de Spuistra it Haastrecht K Oosterling Legden J ï Terborgh Haarlemmentnat Uotterdam f Santen Kolff korie Hoofdsterg 8toli ijk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Rombonts Tiel A J Faassen Utrecht kerstr 373 Vlaafdiiigen M E Hoffmann Tjaden Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgen het echte reeept sgn door mij te Go da allee en uütlmlend aerkrygbaar geittld bij den hmr h SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en ainta onheugelgka jaren gebrnikle SLIJM en MAAQPILLEN is een biljet voorzien Bet de handteekening van J J SCHRËUDEB apotheker welke handteekening lioh ook bevindt op bet zegellak waarmede het dooqe verzegeld ia Men gelie e daar wel attent op t zga en zich te wachten voor het gebrnik van een namaak sel dat men tracht ia omloop t brengen TE WE INIG STAAT SZORG Beeds o de schoolbanken schreven wij Gezondheid is de kostelijkste schat en op lateren leeftgd van het ziekbed verrezen zeiden wy na wat we reeds als kind geleerd hadden Ja de rezondheid is meer waard dan alle schatten waag is hy dus die dat kostbare goed roekeloos verwaarloost dwaas is hy die zi n gezondheid niet zooveel in hem is tracht te bewaren Is dit de plicht van ieder hem door het eigenbelang ten dnngemdste voorgeschreven het is ook de plicht der Regeering om voor de gezondheid der burgers te waken om de sterfte zooveel mogeiyk te verminderen en tot t laagst mogelyke cflfer te brengen Wat de goede zorgen van de Regeering in dit opzicht vermogen wordt ons in vele steden geleerd door de maatregelen te Londen byv genomen is het sterflecyfeT daar eenige percenten minder geworileu en nu zoo gunstig als in eenige groote stad en veel b ter dan in onze meeste gemeenten Volgt men de discussiën in vele gemeenteraden gaat men na wat de Hooge Regeering in deze zaak doet dan moet men betrearen dat onze regenten het hooge belang van dit onderwerp niet willen begrypen wat nog erger ii Goed drinkwater is een eerste vereischte voor de volksgezondheid Hv e weinig gemeenten kupuen zich in het bezit van goed drinkwater verlieugen hoevele burgers moeten zich met schadeiyk drinkwater behelpen Men maakt plannen voor waterleijingeu men onderzoekt men herhaalt het onderzoek breekt een besmetieiyke ziekte uit dan gaat men de plannen ernstig bespreken maar tot uitvoering komt het niet Men bonwt nieuwe scholen niet zelden sieraden voor de gemeente maar men vergeet 4at goed drinkwater een eerste behoefte is en doet niets om dat aan de leerlingen te kunnen verschaffen Reinheid en zindelykheid zyn de beste voorbehoedmiddelen tegen ziekten de Hooge Regeering hiervan overtuigd legt belasting op de zeep dat is op de ziudelgkheid terwyl de gemeentebesturen het voor een noodelooze weelde houden Dm voor geschikte gelegenheid tot baden te zorgen Wanneer op ongeschikte plaatsen ongelukken gebeurd zyu dan wordt het baden daar verboden maar men vergeet een geschikte plaats aan te wyzen Uitwasemingen van riolen en stinkende slooten zgn hoogst nadeelig wat wordt jn de meeste gemeenten gedaan om die broeinesten der besmetting op te ruimen Ja somtgds maakt men verordeningen om die krachtig ten uitvoer te brengen ak er offers gevallen zgn Alweder den put dempen als het kalf verdronken ia De uitwerpselen van mensch en dier verpesten niet zelden den grond en den dampkring hoewel deze goed behandeld nog aanzienlgke winsten zouden kunnen afwerpen hoeveel voordeel heeft de gemeente Groningen daarvan niet getrokken In boe weinige gemeenten wordt dit begrepen men volgt den ouden sleur verliest de voordeelen en behoadt een voortdarende oorzaak van be Maar reeds genoeg Aan stof zoude liet ander niet ontbr km om aan te toonen dat voor de volksgezondheid te weinig Mrg woitit gedragen Mtor is volksgezondheid staatszorg Wel schrijft de grondwetnet niet speciaal voor maar dit is een zaak die zoo van zelf spreekt dat een vtnrsfhrift ni t noodig is Aohtde R geering j et iKKMÜg OBt haar zorg uit t skekkea over de gediwongen spaarpenniogen van zoovele auibteN naren waakt zy er voor dat da rae t intelllgeutA r onen in hun ouderdom een voldoend bestaan lebbe liaoi hun zelf de zorg daarvoor niet kon toevertrouwd worden zy moet dan nog meer waken dat het kind van den onkundige niet vergiftigd wordt door verknoeide levensmiddelen of zyn gezondheid verliest in ongezonde scholen Men bouwt dikwgis prachtige scholen hoe zelden wordt op de eischen der gezondheidsleer gelet De wetenschap zoekt naar de meest geschikte schoolbanken de pr tijk schgnt van geen rugkrouimingen of oogziekten te weten Arbeiderswoningen verrijzen by honderden een gelukkig verschynsel om het mogelijk te maken dat ongezonde krotten die men nog woningen durft noemen verlaten kannen worden toch geschiedt het bouwen nog dikwyls zeer ondoordacht en men ziet daarby dikwyls werken alsof de gezondheidsleer een geheel onbekende wetenschap was Nog onlangs zag ik in een ry nieuwe woningen de gelegenheid gemaakt om in de bedstede een kribbe te kunnen hangen voor de kinderen Op goed drinkwater wordt zelden gelet de plaats der privaten is dikwyls verkeerd gekozen Men moet zoo zuinig mogelyk bouwen omdat de rente anders niet genoeg zoo zijn Zou philantropie en eigenbelang in deze zaak niet zeer goed te vereenigen tyn als er in iedere gemeente een bonw comminie was om alle bouwplannen te onderzoeken Dan zoude men er niet naar j en om goedkoop te bonwen maar bet goed bouwen zoude meer op den voorgrond moeten treden Wel is eenige verbetering merkbaar maar de feiten staan nog te veel op zich zelven Een goedgezind gemeentebestuur doet iets een minder goedgezind doet aiMa hier wordt iets door particulieren gedaan op andere plaatsen neemt men geheel het laittet aller in acht De Hoo je Regeeriug moet zich mét de zorg voor de volksgezondheid belasten dan alleen is een algemeene verbetering mogelyk Maar de geneeskundii e raden in de provinciën de gezondheidscommissiën in de steden Ja die lichamen bestaan zy kunnen advies geveu zy kannen raden misschien bedreigen maar verplichten om den gegeven raad te volgen kunnen zy niet Tegenover onwillige gemeentebesturen zyn zy onmachtig Zy kunnen waarsehuwen zy moeten raacht hebben te bevelen in alles wat de gezondheid der ingezetenen betreft Vreest men voor misbruik van mseht vreest men voor een geneeskundige dwinglandy Vryheid is noodig maar in zoovele gevallen moet men zyn persoonlyke vrijheid opeSeren om lid der maatschappij te kuanea bUjven dat di opoffering van vrijheid om den wille der volksgezondheid gemakkelijk zal gedragen worden als men daaraan eerst gewend is Aan de gemeente besturen in het algemeen kan het niet overgelaten worden de gemeentekas gaat meestal boven de volksgezondheid het ryk moet kunnen bevelen en ambtenaren aanstellen die zorgen dat de gegeven bevelen worden uitgevoerd let toezicht op de levensmiddelen op de gebouwen op de middelen van vervoer en zooveelmeer moest aan die ambtenaren worden toevertrouwd dan zoude men leeren inzien watdringend noodig was spoedig zoude men degoede gevolgen ondervinden en wat men eerstals noodeloozen dwang had beschouwd zoudemen nis een groote weldaad leeren zegenen L BUITENLAND Bultculandscli Ovei zlcht Uil hetgeen we in ons vorig oveiticht mededeelden hebben onze lezers genoegzaam den loop der beMadslagingen over de wet op de verkiezing der maires kunnen nagaan Nieuwe beschouwingen omtrent een of ander punt vonden we in de uitvoeriger verslagen niet en we zullen dus niet op het verhandelde terugkomen Uit een later telegram blijkt dat artikel i dir wet waarop alles aankwam in haar geheel is aangenomen en het ministerie derhah e eene meerderheid gevonden heeft Toch schijnt dit met de grootste moeite geschied te zgn Een deel der Kamer onthield zich van stemming omdat zij uiet vóór de wet maar ook niet tegen het ministerie stemmen wilde Dinsdag grepen de algemeene beraadslagingen plaats waarbij vooral de quaestie ter sprake kwam of de gemeentewet in haar geheel moest worden verbeterd dan of men zich enkel met eeu wet op de benoeming der roaiies vergenoegen zou Met een vrij groote meerderheid en tegen den zin van Gambetta besloot de Kamer tot het laatste Het Kabinet had haar trouwens het mes op de keel gezet door vbb bet wetsvoorstel een kabinetsqnaestie een zaak van vertrouwen te maken Niet geheel ten onrechte komt de Répubhque Fran aüe hiertegen op Zij waarschuwt dat de Regeering zichzelve zal verzwakken ea de kracht der republiek tevens wanneer zij niet volgens beginselen maar volgens persoonlijke overtuigiagen de zaken wil besturen De Pep Franc vertrouwt evenwel dat in hef begin der volgende zitting eeue organieke gemeentewet zal worten ingediend Dinsdag hield men de algemeene be aiidslagingen en werd art I houdende afschaffïn der wet van 1871 aangeaomen doch Woensdiig is de bealimende sli geleverd bij de behaudeliug v m art 2 w tarl wordt voorgeschreven dat voorloopig en tot de aanneming der organieke gemeentewei de maires gekozen worden zullen door en uit den gfineeiiteraad in alte plaatsen behalve in de hootdpUatseu der departementen arrondissementen en kantons wa ir dejiresident deT Republiek de maires benoemt Juibt die uit oudeniig was het ptiut wSarom tret t de meer geavan ceerde republikeinen het met de R ec ring uiet eeni worden kouden Omtretft het doel en het rcsuUiiat van de ontiooetiiig te Beichstodt wel B de bl ideu th is verschillende bijzonderheden mede te deelea Behalve de reed gemelde dat overeenstemming wss verkregen omtrent deze drie punten handhaving van het beginsel rai uoninterveutie looeliaeering van den oorlog ingeval ee4i eindbesUssiug moet volgen evrst een iuternatioi naai congres moeten ook nog nndere punten besproken ziju De Post althans verzekert dat ook geha ideld is over de Donaa quaestie het verlangen van Oostenrijk om in geen geval de stichting van een groot Servisch rijk toe te laten en eindelijk gemeenschappelijk te influenoeeren tot het verkrijgen vim een wapenstilstand wanneer de oorlog zeker punt zal hebben bereikt De Serviërs sohgnen weder slaags gewceat te tiJB met de Turken Daar zij zelven berichtten dat Jeuilslag ouljeslist bleef zal het voordeel st llig welaau de zijde der Turken gebleven zijn BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1876 Bij kon besluit is o a herbenoemd tot plaatsvikantonrechter te Gouda met ingang vail 3 Aug1876 mr P J Snel Gedurende deze Week werden de cxameus aas ia Rijks Hoogere Burgerschool alhier in bet openbaar gehou ien zooals dit jaarlijks in de tweede week vaa Juli g eehi dt Ditmaal was echter eeoigszins van de gewoonte afgewekeii daar ook in de gymnaètieh een openbaar examen werd afgelsgd Dat it vak door veten niet wordt geteld bleek ook ditmaal dnaf slechts de helft der teerlingen deze lessen bijwoneti maar ook ditmaal is wederom gebleken dat zij ongelijk hebben Men moet getuige geweest jijn van de inspanning die he examen in andere vakken van h t hoofd onzer jongens vordert groot was ook thaos de sokasi der getaigen niet om te waartleéretii dat naiist de vakk ta die den geest ontwikkelen OQk hei liehsatlk arjii de l krijgt en spieroefening daarbij is gevoegd Wie d e jongelieden zag wetk ii moet sympathi hebben gekregeni voor dit vak iiohtiiig voor de b kwaamheid van den heer Steeubergeii aau