Goudsche Courant, zondag 16 juli 1876

y ouder ija in dit vak is tocvcrlrouwd Volkomen lefleu wg den weusoh vau den geachten Directeur der school die bij het einde der openbare les een woord vun ji eu dank tot den beer S en zjjne leerlingaa riebtte den veixch dat die ouders die tot nog toe liuuue zouen voor d ze les uiet lieten insohryven roorlwu roor dit vak geen nitioadering meer zullen maken maar in het waarashtig belaag hunner kinderen ook de gymnastiek als eeo uoodxakelgke les zullen gaan bMchonwen Vrjidagavoud deelde de Directeur aan de leerlingen leii uitslag niede hunner studiën in den afgeloopen ursus en van het afgelegd examen De laagste klasse liil 20 leerlingen voor t volledig onder jseu 1 voor enkele lessen Ouvoorwaardelyk bevorderd tot de middelste klasse werden K N Binnendijk W R Bouraau E van Dantzig J Hoogendp L P Hougemlijk M Koster Pz l C ¥ Molgn P Nortier J C van der Torren en oor enkele leaaea D J Krnijt Van de overigen wordt aan 4 nog geloj enheid gegeven om door een berexameu in een of twee rakken ran hunne geschiktheid voor de hoogere kUsse blük te geven te weten aan lO J de Jong E van Ijeer G L U Luljten en G Smita Van de middelste klasse werden tot de hoogste onvoorwaarddijk bevorderd N A Kortlandt J Uojgenboom en 3 P Ham voor enkele vakken C U Ci sjja Onder voorwaarde van een voldoend berexamen ua de vaeautie wordt nog aan 2 leerlingen bet uitzicht op de hoogste klasse geopend ui aan J H ran der Torren eu h van Krimpen doch i nai re werdec daarvoor nog ongeschikt geacht Van de 8 leerlingen voor het volledig nderwijs dn hoogste Idasse werd het diploma uitgereikt aan W H Mius A van der Lee C J P Verhoeff en H Paul dit fid ook te beurt aan deu leerling voor het Boekhouden D Hoogendglc Voordcnvolgenden cursus hebben zich by de voorloopige inschrijving 20 nieuwe leerlingen aangemeld We TeAeerea tlums in het relssmoen Zg wier midddeu het rmitteeren trekken naar alle streken der aarde heen om door prachtige natuurtooneelen of andere afwisselende genietingen zich eenige vergoeding te schenken voor maandenlange werkzaamheid Ook de naader bemiddelde mensch koestert wel eens het verlangen sent iets Anders te zien dan in igen woonplaats vooifaanden is Daarom zullen vden met genoegen At aankondiging onder de advertentiëu van ons blad zi£u dat de EhiJHspoorwegmaatscbappij Woensdag a s naar utrechten Arnhem een zoogensamden pbazierlreiu doet loopcn Oe kermia in de aerste gemeente eji naar wij hopen nog meer de prachtige natuur in de nabijheid van laatstgenoemde plaats zal zeker velen t plan doen opralten van genoemden trein gebruik te maken Na onze vorige opgave Tan gevormde uk oomité s ter oprichting van een monument voor de Gebroeders Houtman hebben zieh nog in de volgcBde gemeenten subcomités gevormd Ie te Hoorn Delft s Gravenhage Deventer Leenwaiden den Helder Enschedé Zwamraerdam en Kuilenburg terwql in een groot aantal andere plaatsen zich eerstdaags eveneens subcomité s zullen constitüceren Heden weed de gewone vergadering gehouden van onderwijzers uit het 7e district van Zuid Holbind in het huis de Kap Na het lezen da notulen waren aan de orde de verslagen van de werkxaamheden der afdeelingen van het district en daarna t volgende onderwerp Het teekenonderwüs op de lagere scholen in te leiden door den heer D Hage Terwijl in den Uatsten tyd alle communicatieen vervoermiddelen met reuzeuachreden vooruitgaan en er alv t ware over il een soort wedstrijd gehouden urdt hoe men het publek zoo geinakkelgk mogelijk zal brengen waar het wezen wil mng t een merkwaardige ontdekking betten eeu wijze van vervoer te hebben gevonden die ook aan billijke eisohen ze r veel te wenschen overlaat Hoort tleohts Stelt u voor een smal riviertje waarin op zeker punt drit roeibooten aanwezig zijn om de menschen van den eenen k nnt naar deu andere te brengen In ieder boot is eeo man oui te roeien Tot nog toe schikt het nog al booren wij een lezer zeggen Keu oogeublik geduld voorbdrige lezer De mannen in die drie booten zijn personen die alle mogtlqke blyken geven te stram te oud of te lui te wezen om zich te bewegen en die eenmaal aan een kant der rivier zijnde niet dan met groote moeite zijn over te halen om naar den anderen kant te gaan Na gebeurt het anophoudelijk dat aan de eene nueroever menschen staan te wachten om overgezet te arden terwijl de 3 sohippers aan den anderen kant in hun schuit op hun gemak legge te strijden wiens benrt het nu eigenlgk is over te gaan Heeft ten langen leste een hunner eindelijk de goedheid te komen dan gaat het zóó langzaam zóó kruipend zóó op zijn elfendertigst dat zoo de wachtende persoon een docter is op wiens komst een zeer zieke patiënt ligt te hopen deze laatste alle gelegenheid heeft in dien tussahentijd den geest te geven Drie booten op een niet breed veer konden dat veer uitstekend bedienen Door voortdurend heen en weer te vuren zou t bijna zoo goed zijn als een brug over de rivier die ieder direct bij aankomst gelegenheid gaf aan de andere zijde te komen TIjans is t slechts voor cell zaak goed geduld te leeren Het schijnt dat die drie heeren sohippers oppermachtig aan t veer heersohen waagt men bet in alle bescheidenheid eene aanmerking te maken en een vriendelijk verzoek tot hen te richten wat voort te maken ilaar men haast heeft dan wordt men beantwoord op ecu wijze die u terstond overtuigt dat alle verdere woorden van uwen kant vruchteloos zullen zijn 1 Behoort een dergelijke einig in onzen tijd t huisbehoorende slechte inricliting naa een of ander monopolie hebbend particulier vraagt ge wellicht Pardon aan een gemeente Dan moet bet bestuur dier gemeente zorgen dat daarin verbetering kome antwoordt gij en wij zijn het volkomen met u eens Nu we zoover zijn hebben we hier weinig meer bij te voegen alleen dit dat ieder die de ges lietste curieuse wijze van vervoer zien wil slechts behoeft te gaan naar t zoogeuaamde Veeratal in de gemeente Gouda waar auii den oever van den IJssel iederi n dag de drie stramme lieeren te zien zijn die een betrekking ontvingen van t gemeeiitebestilur van Gouda welk bestuur natuurlijk moet toezien dat de beambten hun plicht iloCn Dieu plicht vervallen de 3 sohippers slecht zeer slecht Kunnen zij bij geval door hoogen ouderdom geen dienst meer doen dan moeten zij vervangen worden door anderen die t wel kunnen Het veer zou door 2 flinke kerels vrij wat beter gediend zijp In alle gevallen het publiek voor een groot deel bestaande uit den welvarenden boerenstand waaraan de at id Goudu zooveel verdient heeft het recht dat in dien Ireurigen toestand verbetering kome en Wel zoo spoedig mogelijk VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag den 18 Juli 1876 des namiddags ten l ure waarin zal worden behandeld Een voorstel va Burgemeester en Wethouders tot het verbouwen v ii lokalen der burgeravoudsokool Eeu voorstel v f Burgemeester en Wethouders nopens de annvragfa tot in gebruikgeving van gerioleerden grond Het verzoek van den heer P Goedewaagen Tz tot het aan hem verkoopen van twee slnlges grond in de Houtensteeg Het veizoek van den heer H Paaij tot het aan hem verkoopen van een stukje grond in de Kruidenierstraat Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om in rechten te ageeren tegen een schipper die betaling Weigert van de rechten voor het bevaren van het buiten de gemeente gelegen gedeelte van de rivier de Gouwe verschuldigd En verder voorkomende zaken De Ie Algemeene Vergadering van de Vereeniging voor Lijkverbranding zal worden gehouden te Rotterdam op Zaterdag den 16 September 1876 in het lokaal der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Ouder dè punten ter behandeling komen voor Verslag van den laat en de handelingen der Vereeniging en barer afdeeliagen in het jaar 1875 Stnt 33 Alg Regl 69 Voorstel van het Hoofdbestuur om het voordeelig saldo der algemeene 4ca over her jaar 187S te storten in het Fondi voor Ujktven Stat 36c Voorstel der afdeeling Rotterdam Aan de Vereeniging tot lijkverbranding in Gotha schenkt de Vereeniging lijkverbranding in NederUiid 100 mark als bijdrage tot het fonds voor het oprichten van een lijkverbranitingsovun Zie pag VII van het CorreipondenM t Ford d Feuerbat lsH Het Hoofdbestuur dit voorstel ondersteunende stelt als amendement voor de bijdragen te bepalen op 100 en deze soin te brengen ten laste der algemeene kas dienstjaar 1876 Voorstel van het Hoofdbestuur De Algemeene Vergadering machtige het Hoofdbestuur tot het uitloven van een prijs van 200 voor eene wetenschappelijke in algemeen bevattelijken vorm geschreven verhandeling van den omvang van minder dan vijf vel druks berekend naar de wijze w iarop de Berichten tn Mededeeliiigen der Vereeniging gedrukt worden over de beate wgze van lijkenbefaandeling De Vergadering drage aan het Hoofdbestnnr op de benoeming eener commissie van beoordeeling en de beslissing over het gebruik dat van de best gekeurde verhandeling zal gemaakt worden s Lands middelen over de zes eerste maaodali dezes jaars hebben opgebracht 43 932 256 00 ziinde o IWe tijdvak van 1875 De raming bedroeg 4Ï 905 169 75 Het congres voor de hervorming en oodifioatie van het volkenrecht in 1874 te Brussel en verleden jaar te s Gravenhage gehouden zal dit jaar op 26 September a s te Bremen bijeenkomen De prov staten van Overijssel hebben besloten een subsidie toe te staan van 100 000 voor de verplaatsing van het krankzinnigengesticht te Deventer naar het landgoed de Brinkgreve In den Gemeenteraad te Leiden van 13 Juli was het verleenen van concessie voor den aanleg eener dniiiwaterleiding aan de orde Langdurige diacossie werd g evoerd over het nie indienen van drie andere concessieaanvragen Men berustte in de koneessie Van der Bosch Reitz Het voorstel vaa het raadslid Dercksen om de discussie te verdagen totdat de publieke opinie zich had doen hooren werd verworpen De ffaarl Cl mankt gewag van een merkwaardigsuitvinding met betrekking tot den modernen tuinbouw een praktisch werktuig tot vervaardiging van bloem potten De grondstof die hiervoor wordt gebezigd bestaat uit koemest en zeer fijne ligte aarde toteen taai deeg gekneed £ en eenigzius bekwaam werkman is in staat door middel van genoemde machine dagelijks 5 a 100 stuks kleine potten te vormen De potjes worden gedroogd en kunnen reeds na ver loop van 24 a 30 uren gebruikt worden Zij tredenin de plaats van de kostbare en breekbare aardenpotjes terwijl de kosten van het vervaardigen zeergering zijn maar vooral 7qii zij van veel nut bij plantjes die niet goed bet vefplanten kunnen verdragen Is namelijk de tijd voor het planten aangebroken dan plaatst men de plantjes met de potjes eenvoudig inden grond Deze maakt spoedig de potjes we k cq de wortels kunnen ongehinderd naar buiten en ia de oangreneetide aarde indringen terwijl zij bovendien door de besta nddeden van het potje dat opgelostwordt gevoed worden De geneeskundige inspector te Groningen dr AH Cohen dringt in het W eekSlad rmi iet Nrderlandiei Tijdtchrijl toor Oetieetkundigen aan op wat spoed bij het nemen van maatregelen tegen het gevaar dnt uit daitonisme klenrblindheid bij spoorwegbeambteo kan ontstaan Een rapport door prof Domiers of 2 Juli 187 5 aan den nirecteur gencrual van de maat schappij tot exploitatie van staatsspoorwegen uitgebraclit ia eeret in Januari 1876 door den directeur aan den raad van toezicht gezonden Jaarlijksche keuring acht de inspecteur zeer noodig Men verneemt dat de regeeringsontwerpcn nopem de droogmaking van de Zuiderzee en betrekkelijk bet lager onderwijs in gereedheid gebracht zgn In ons nummer van 4 Jnli 11 werd de mogelijkheid betoogd dat Ned Iudië zelf een einde zon maken aan de onzekerheid waarin bet verkeert ten aanzien van het muntwezen en zilver naar Nederland zou zenden om goud te koopen Daarbij werd gewezen op de uitzending van 10 000 p s goud uit de Ëngelsche bank naar Batavia Thans lezen wij in den Finaneur van 13 Juli datwederom een bedrog van 15 000 p s goud aan de Ëngelsche bank werd onttrokken met bestemming naar Batavia rf Naar men verneemt is dezer dagen door den heer Landreau te Brussel bij de regeering aanvraag gedaan om in het laatst der maand Augustus of in het begin van September te s Gravenhage in de Maliebsan op te stijgen met vijf ballons te gelijk de werelddeelen voorstellende Vier ballons zijn kruiselings aan den hooCdballon Europa verbonden waaraan het schuitje hangt voor den luchtreiziger Donderdag herdacht meldt het ff v d D de heer S van West zijn 80 jarige dienst bij de posterijen waarvan hij byna 26 jaren direotetir van het postkantoor te Maassluis is geweest Als eene zeldzaamheid kan daarbij worden vermeld dat wijlen z B broeder die 65 jaren bij de posterijen is vsrkzaam geweest 26 jaren directeur van het postkantoor te Vloardingen was zijn vader 87 zijn grootvader 38 en zijn overgrootvader 86 jaren terwijl thans de zoon zijns broeders aldaar postdirecteur is zoodat die barekking sedert 1732 door een van West i vervuld De afeonderlijke jacht op waterwUd wordt geopend in Limburg op 26 Juni Geldefland 8 Juli NooréHoUand 15 Juli Utrecht 17 Juli Zeeland 24 Juli ZuidHolland 84 Juli Overijssel 29 Jnl i Eene vereeniging van Rotterdamsohc schoaklief hebbers heeft den heer Zukertort thans te nd n ge vestigd weten te bewegen te Botlerdara éenr proeve te komen geven van zijne in de schsakwereld beroemde kunst in het blindelings spelen van partijen De bijeenkomst had gisteren in het Tachtclubbuis pUats en schonk den heer Zukertort de gelegenheid eene schitterende zege te bevechten Door het comité waren 12 pers nitgenoodigd de schaakborden te bezetten Zukertort speelde alzoo twaalf partijen blindelings en won er Af op eclatante wijze Slechts de beer B iehr uit Delft had bet geluk zijne partij te winnen Dat Zukertort door spelers en toeschouwers toegejuicht werd behoeft nauwelijks gezegd te worden In 1842 gebaren heefi de liekwame man zijn 34jarigen leeftijd neg niet bereikte In korten tijd bracht hij het op de hoogte die hij thans beeft ingenomen Eerst in 1862 legde hij zieh met de borst op het schaakspel toe en dingt thans niet slechts met Bteiuitt en Blackburn naar de p ilm maar heeft boven ben eene groote mate van wetenschappelijke ontwikkeling voor te rekenen althans naar de vele beroemde werken ei analysen die hij in het licht gaf Zijn spel munt uit door be vunderenswaardin degelijkheid die nooit tot stijfheid vervalt Met gieren hand vat hij zijne tegenstanders aan dwingt hen aanhoudend verdedigenderwijs te werk te gaan en eindigt meest altijd met daarbij e voordeelen te liehalen dat de een Ua den ander zich vrijwillig gewonnen geeft Onder de schaakspelers die ditmaal tegen hem over werden gesteld bevobden zich mannen die sinds lang huoiie galons verdiend hebben tu tot zelfs de zwakste tegenspeler bad oeffeniug en riutiue Allen hebben zich met kracht verdedigd muur de worsteling was ten laatste niet vol te houden Zuikcrlort bleef meester van het slagveld Heden middag ten 6 ure geeft bij eene tweede fléance in Yachtdubbuia Al de heeren die op de ersle lijst geteekeud hebben kunnen zich dan met liem meten maar voor het bird en dus niet bliudeli ij s Zukertort heeft zich bereid verklaml op die wgze zo ivecl partijen gelijktijdig te spelen als er deelnemers zullen zijn Laatste Berichten Weanen U JuH Omtrent het verhandelde te Reichstadt en omtrent het resultaat der gedaebtenwisseling zijn door de Kabinetten van Weenen en St IVtersburg mededeelingen aan de andere groote Mogendheden geilaan B riohieu nit Bosnië doen gelooven dat aldaar reiie lieweging merkbaar wonit tot aansluiting aan Ousiriirijk zelfs wonlt verw kerd dat weldni in deze rielitiug eu op zeer oiiilubbclziuuige wijze wenschen zoowel te Kuustautinopel als te Weenen kenbaar gemaakt Xttllen worden FaorijS 14 Juli Het bevestigt zich dat de Kamers onmiddellijk na de zitting der departementale Baden In eene buitengewone zitting bijeeugeroepeu zullen wordeu om de begroeting in behandeling te nemen indien deze niet vóór de vacantie mocht goedgekford zij Londen 14 Juü Oranf Derby heeft twee deputiitien bij lioh ontvangen de eene met Bright aanhet hoofd ten gunste eener strikte neutraliteit de aorfrre ter aanbieding van een memorandum ondertrekeud door Bussel namen het Ver oond ten gunste fier christenen in Turkije Graaf Derby heeft verklaardd it Engeland instemt met het beginsel van non interveutie Hg gelooft ten stelligste dat de oorlog niet op andera Staten zal overslaan Te Beichstadt is eCne Viilledig overeenstamniing tot stand gekomen Engebiiid zal oi k verder iille pogingen aanwenden tot het behoud des vn des Gevonden en aan het Bureau van Politre gedeponeerd Een Zilveren BUOCHE mét Steen en een faiitaisie OORBELLETJE Burgerlijke Stand OEBOKEVi 11 Jali Apllia Hendrika ooJm i A Blok en J Jongkoni 12 Ocrrit mien 0 tas dm B ry n k Braad IS Hendrik Jobaonei oadera B t Lgateren R Brsjjail 14 Handnilot oadora S I inlbaril m C vaa Havijdcuk Hnidrilc Ooaoiaua on ars H O Bniiiinan en E aan SooijiD OyERIEOKN IS Jsli A Hardgtar St j U M C Ooalsrback 6 m 15 J W Koot 4 m ONDEKTROCWU 16 lu i I nadera aaa PaDsetden SS j n A Blom i $ j J earritaen i j en A M H van Oool tS j 6 Alblas aii Waddiniveen 54 j ra A M Ovcreijnder 40 j C de Jong 80 j ea 1 de Qraal 25 j C F tan der Pool 24 j Mopiuaii j C vas jeu Broak 22 j ra 1 M an der Pool 22 e C Borat SS j en M 3 Nieanenhoijzrn 23 j ADVERTENTXËN P J BE HAART OuDijK yiKüCHT 13 Juli 1870 Heden overleed in den onderdom Tan 53 jaren tot diepe droefheid van miJ en niyne kinderen mün geliefde echte noQt de Heer A HARDIJZBR Gouda Wed A HARDUZER 14 Tuli 1876 C 6 vam mn Brbob Dank aan allen die blgken van belangstelling gaven ter gelegenheid onzer l Jange ECHTVEREENIGING F HERMAN Fz A H HERMAN Fz Noübeissü Gmida 16 Jali 1876 Sociëteit Ons Genoegen Voor de aanstaande Kermis worden in bovengenoemde Sociteit FLINKE BEDIENDEN gevraagd adres in persoon vfiór den 19 dezer by den Kastelein Concurreerende Prijzen PUIK BLANK GERAFFINEERD 20UT Xello gfewichl wordt door ons geleverd alsmede LEIDSCHEen ÜELPTSCHB KAAS LOinS BASOSKI k G PAKHUIS Nonnenwater O N 2 f 100 Wordt gevraagd eene zindel ke DIENSTBODE op een Dorp bg Gouda met 1 Angnstus o s t en ƒ 100 per jaar Brieven franco onder letters M B aan de Boekbandekara J tak BENTDM ZOON te Gouda EEi FLIKKE ummm haar werk goed rerstaande en die last heeft in een fatsoenlgke hoishouding in Dnitschland te dienen kan dadelijk geplaatst worden De Familie zijn Hollanders en het loon is vooreerst ƒ ÖO jaarlijks naar evenredigheid meer Informatiën bij den Uitgever dezer Conrnnt Te Koop Te Koop De Slachtplaatg waarin de GOUDSCHE VLEESCHHOUWERJJ wordt aitgeoefend Ook voor andere zaken geschikt Te bevragen bg den heer H J NEDERHORST Timmerman te Gouda EauMerveilleuse Dit water welks renommé zich bv elk gebruik meer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad afle andere klenrmiddelen van het Haar achter zich heeft gelaten is geheel onschadelgk vlekt de huid niet èn geeft aan het haar zgn natoarIgke kleur Blond Brain of Zwart weder Prga per glazen Flacon 1 bg vi i i fiil ouis VVelter 9 t OosttiaTen Wanneer het de vereischte werking nietdn4t wordt bet geld temgbetaald al is de 6aoon geheel opgebruikt No SS 7 der beroemde Wckelijksche Zamenspraken Uitoave J J H KEMMER te ütrecJU is heden voorhanden bg deo Boekhandelaar f l nge Tiendeweg te Gouda DIFFERENTE SOORTEIV afkomstig uit het MAGAZIJN Tan de alom gunstig bekend staande Firma J J STERK ZOON te AMSTERDAM zgn steeds te bekomen by den ondergeteekende die zich blgft aanbreienToor de leTering Tan Eau de Cologne J CG DfJTILH Gouda ZcTenstraat Wederom gearriveetd per het Schip TIIETIS Kapitdn H WEISBAETH eene Lading PUIK Ryhsch Kuiphout r uia E3ïT ALSMEDE EEN PARTIJ BESTE Vlot Slijpdeelen Ligplaats WÜNHAVEN NZ BAUDDLX Coa WuNBaDGSTRAAT N 10 BoTTKKOAM ROT TERDAM 13 Jdi 1876 Er wordt GEVRAAGD een SMIDSKNECHT Paalwerker bg J W VER WEU Magazgn Tan IJzerwaren Kleiweg te Gouda SFECIALMvmTEM Tan af f 0 20 en hooger benevens een pnrtg pnike CHINEESCHE THEE in Kistjes van circa 9 ttUoffr ii l IO per V kilogr Vaa alle soorten zijn franco Monsters Terkrggbaar Nieuwe OLIJFen prima TAFELOLIE FRAMBOZEN en CITROENLIMONADE benevens MINERALE WATEREN TerkrggbWr in de Haagsche winkel bg P J MFXKERT H VAN WUNQAAW KORTE TIKNDEWBO D 93 beveelt zich aan tot het leveren van B I E I E ïsT P Fleueli KONINKmjK BEIJERSCH 18 Cent BOSCH en MAASTRICHTS 12 ï l FARO U DUBBEL PRINCESSE 10 OERSTE 9 Cents per Kruik Ëngelsche Bieren vin Bas Co EXTRA STOUT en PALt ALB 20 Cent per Halre Flesch Bestellingen worden ten spoedigste bezorgd Openbare Verkooping Op MAANDAG 31 JÜLIJ 1876 Toorm ten elf ure in de Paavw te Gouda van 1 Een stuk PAKHUIS metBOVgNHLISen stukje GROND en DRIE WOONHUIZENdaarnaast aHes aan den Vogelenzang w k M Nos 76 77 78 en 79 te Gottda De dria hni bg de week verhiinrdvoor 1 79 1 50 en L Qet overige daddgk te aanvaardoi f 2 Een DUBBELD PAKHUIS een een PAKHUIS met TUIN aan den Rozendaal w T M Nos 5 en 11 te Gouda T aaaTnarden 15 September 1876 3 Zes meuw gebouwde WOONHUIZSN metGROND aan het Plantsoen tegenorer dei Fluwelen Singel wgk L Nos 74 tot 74 te Gouda Ieder verhuurd bg de week voor 1 30 Inlichtingen ten Kantore van Notati It KIST te Gouda