Goudsche Courant, zondag 16 juli 1876

Woensdag 19 Juli lliliTi ntieele Crisis Tengevolge der tgdsomstaudigheden hebben verschillende firma s in de hoofdplaatsen van Europa en nn laatstelijk een naar aanzienIi4lrA Huize te ROTTERDAM moeten LIQUIDEREN en andere FAILLERET Daardoor is het mö gelukt KOLOSSALr INKOOPENiW S gekende prijzen te kunnen doen en ben dan ook in de gelegedheid myne Begunstigers eene belangr ke paH MANUFACTUREN var N 18Ö6 1876 GOUDSCHE COURANT Wenws en AdverteilÉèy voor Gouda m Omstreken BEIVEDEiV FABRIEKSPRIJZEN te kannen aanbieden Men gelieve slechts nota te nemen van onderstaande prijscourant men vrage vooral naar de volgende artikelen 0 4 half wit KATOEN 10 Ct de el Supra fijne kwaliteit a 12 Ct de el 5 4 MErBELSITSEN nieuwe dessins vaste kleur 12 ct 5 4 zwaar GBASLINNEN 1 6 ct Boht linnen güJ DDOEKENGOED 15 ct 5 4 zwaar grijze KEPERVOERING voor tailledrs en modenaaisters va 30 voor 20 ct Gekleurde Mouwen Vejt VQERING 15 ct 8 4 supórftjn Zwart LAKEN van af 2 40 8 4 MILTON voor Demi Saisops en Kinderpakken i c 2 m ji J 25 G borduurde NETELDOEKEN met schulpen 27 ct Gestreept met schulpen 12 ct Lei l che wollen D ENS f 3 50 Attentie S V pi Gitzwwt grenadine en gekleurde Wollen BAR E 10 ct De nieuwste Dessiiu i4f üiT WBarond r Ramages van af 20 Ct 5 4 zwart en witte streepjes en ruitjev lAPONSTOFPBN k 10 ct de el De nieuwste dessins PAARSEN en CALICOTS vaste kleuren 20 ct TOILE du NORD 17 ct OXFORD 15 ct 20 el StRBEPJES DIMËT en effen keper 25 beneden de gewone prijzen Eene buitengewone pfirty JAPONSTOPFEN direct van Roubaix 50 L beneden den gewonen inkoopsprgg Zwarte ZIJDE van de solieaste fahriekanten kunnende concurreeren met de goedkoopste FRANSCHE HUIDEN O c Tt 7 j ji eijd eii t e uitverkoop zal slechts VIJF DAGEX aanlioudeu beginnende MAANDAG 17 JULI a s Betaling contant Kooplieden genieten extra rabat Stalen worden bepaald i IET afgegeven Al heeft men geen behoefte toèh wordt men evenwel tgenQodigd deae nooit geëvenaarde UITVERKOOP te bezichtigen Het v itroaiKn raü reeds zoo vele jaren geschonken doet mg op een druk bezoek hopen A DRIÉS VAN DANÏZIG g Markt naast de Koornbeurs Uien lette vooral op naam en woonplaats Sociëteit Ons Genoegen tol zeer lage prijzen van af JUAAfVD IG 17 JULIJ en volg ende djdg en bij H F TM8 J A V Mqnffrouw VOÜRENS Tïendeweg verlangt tegen Augustus BBN KnmniMim m gebitten worden vervaardigd an ingezet door J r TE PA8 Mecaniclen Americain te Amsterdam DONDERDAGS van 10 tot 3 nre te spreken of schriftelök te ontbieden bö den Heer A W van WERKHOOVEN Kleiweg te Gouda Geene gelden worden gevorderd voordat dé gebrniker overtuigd is dat Egi aan hnnne vereischteu voldoen m awoofiWEQ PleizierTreiii Rotterdam den Ilaagf en Gouda 4 naar Vtte n Amhem en terus op Woensdag l Ö Julij 1 7G Zie aanplak en strooibilletten t NB tJtrechtsche Kermis Wegpens hel verg evorderd Saisoen GROOie OPBUIillIVG van MAN TELS JAPOMSTOFFEI WITTE GOEDEREI I etc lot veel verminderde prijzen IIIAAIVttAG LAPPEMDAG B4HLMA J Co in het Abonnement van het Corp HHiSlVMMtMMCn onder Directie van den Heer VöiLMAB op ZONDAG 16 JULI 1876 dra avond ten 7V4 ure BNTRÉE voor Damjs of Kinderen van Inteekenaren 0 50 per persoon Buiten inteekei ing voor HH Leden hnnne Dames of Kinderen 1 per persoon Niet Leden 1 70 ar Het TWEEDE CONCERT zal DINSDAG 29 AUGUSTUS a s plaat hebben HET BESTUUR Stoombierbrouwerü DE SïEa te wijij di eclit Prijzea per Pasten van 80 Utera 3ï B r Paulus Jpnau of Oud Bier ƒ 7 25 Jong Oud 7 Prinsesse 6 t6 Dubbeld Gprsto 6 Enk l Gerste B Landbouw Bier 4 50 Franco levering Betalings Conditie 1 nuiand Voor bestellingen gelieve men zich te ver voegen bü onz Agenten de Heertn i K BAB08KI Co wider minzame aanbeveli UEd Dienaren BOSCH VAN BrtrNHUIJSBN Gouda Drok v n A BMikmafti BXnTENLAND Bultenlandsch Overzicht Nu de Franache Kamer de twee roorosme voor telleo welke de Begeering op haar prognmnu voor don litting had gezet heeft saagenomen nl de wet op de academiüche graden eu die op de benoeming der nuiree begint lij over de vacantie te denken Se mikheete Juli dagen lollen trouwens van lelf wel aar raat doen veriangen Men verwaeht dat de iHtiiig niet langer dan tot 6 of 8 Aagostus duren lal Pan lijn de zittingen vau de algemeene raden aan de bcnrt waarvan vele lumerleden deel uitmaken begrooting zal dan wei niet tydig behandeld kunnen renten maar een oredietwet zou daarin kunnen voorzien e verkiezing van den clerioalen heer de Man is vernietigd De Kamer heeft Vrijdag met algemeene atemmenbet voontel aangenomea om te Pargs in 187 S een Igemeene tentoonatelliug te openen Be leden van den PiiriJMheu gemeenteraad zijn Zondag met den prefect der Seine en den directeur vanopenbare werken vau Far a naar Bouaan de Seine afgezakt ten einde te onderzoeken welke werken er uoodig zijn om zwaar geladen aohepen naar Pargs tekunnen brengen en Frankrijka hoofdstad tot een zeehaven te maken Heden begint de disonssie in den aenaat over de et Waddington op de academiwhe graden Men xegt dat de temmen elkander nagenoeg opwegen vooren tegeuatanders vleien zich gehjkelgk met de overwinning Be Ind Hdauai meent dat d puUiketnen nog de neette kana hebben M te winnen Het Jimnal OJkill bevat tal van wüzifeiugen in tut penoneel der administratie daaronder zijn 27 verpuataiugen ran prefecten van welke 3 op verzoeken 3 zouder verzoek ontslagen van n coretariageueraal en van 33 prefeota raden van welke 7 op verzoek outalagen waren t Te Bome ia het de vorige week in den Senaat al heel vreemd toegegaan Zooala de telegraaf ons Zaterdag berichtte ia de wet op de entrepota zie daaromtrent onze rubriek Italiè onder een verschrikkelyke agitatie en nadat het Miniaterie met een oriaia had gedreigd verworpen Maar den volgenden dag ia de Miuiater preaident in den Senaat komen verklaren dat het votum tegen de wet ala in atrijd met de oonatitutie van nul en geener waarde moeat worden beaohouwd Opnieuw werd er geatemd en nu bealiate het hooge Staataliohaam dat de atemmiug van Donderdi vernietigd moeat worden Daarmede waa nu de zaak uit zou men denken toch niet De nietigheid van het votum werd nitgeaproken met sleehta éen stem meerderheid en op het laatste oogenWik veraoheen nog een lid van de minderheid in de veigaderiug waaruit nieuwe reclamatien outetonden Het gevolg waa dat men ten laatste bealoot op 86 Joli nog eena weer bqeen te komen en alsdan een derde stemming te houden I Bene deputatie onder aanvoering van John Bright overhandigde dezer dagen aan den Bngelscheu Minister Lord Derby een memorie ten gunste van het handhaven eener atrikte neutraliteit in de Oostersohe zaken Lord Derby antwoordde dat de memorie geheel de gevoelens van de Begeering uitdrukt behalve voor t geval dat hare bemiddeling het eindigen van den slrnd zou kunnen bevorderen Engeland zoo sprak de Minister had geweigerd zich aan te sluiten by de Berlijnsche memorie omdat het geloofde dat noch de Porte ixfxit de inaurgenten dit atuk zouden goedkeuren en omdat de Mogendheden ho wel verlangend om gezamenlijk te ageereu toch niet volkomen eensgezind waren roet betrekking tot de te volgen politiek Het wnden van een vloot naar de Beaika Baai w s ge ehied tengevolge van het initiatief te Konatantinopel in overeenatemming met al de Mogendheden het mooht dut de vreea voor de interventie niet billijken Het waa moeilijk den loop der gebeurtenisiaen te voorzien doch spreker meende dat een algemeene Soropeesdie oorlog zeer onwaarschgnlijk was toejidebingen Hy zag niet van welke zyde de oorlog zou kunnen uitbreken InnHera Frankrijk eu Italië om giMelqke en andere raibneu zouden geen stap atap willen doen die tot llgemeeue rustverstoriug leiden zou Duitachland stelt iu de Ooatersche quaestie veel minder belang dan andere natLeu Elk Ëngelachman zon een üuropeMchen oorlog beschouwen als de grootste ramp Het iclsel vau dualisme en de veraoheidenheid van raasen in Oostenrijk ziju Aetir bezwaren tegen een agreaaieve politiek Oostenrijk heeft belang bij het behoud van den vrede Het is waar dat eene partij Baclitige partij zelfs iu Baalan r de stichtiug wenaeht vau ecu groot Slaroniach Eük onder Rusland a leiding doch deze partij is niet iu staat tot handelen Het is zeker dat de Czaar die alvermogend ia een oprecht vriend is van den vrede Bovendien bestaan er geldelijke en andere redenen die eene agressieve politiek thans geheel strijdig doen zgn met RusUud s belang Spreker wees op de ontmoeting te Beichstudt w ur de Keizers besloten hadden tot eene politiek van volstrekte noniuterventie De politiek zeide preker naar welke ik mij gedragen zal in het waarschijuhjk geval dat de gelegenheid zich zal voordoen tot pogingen tot vreedzame bemiddeling moet geheel in overeenstemming ziju met die van al de mogendheden Lord Derby betoogde ten slotte dat nou interventie geen onveraohilligheid is die leiden zou tot internationale anarchie Wij hebben zeide hij den Zieken Maa gewaarborgd tegen moord niet tegen zelfmoord of een natuurlijken dood Spreker eindigde met de verklaring dat hij grooten prijs hecht aan de overeenstemming tuBschen de Mogendheden die den vrede waarborgt Het beginsel van strikte neutraliteit heeft Oostenrijk tot het besluit geleid om de haven vau Kleok en geheel het miliuiire grondgebied dier vealing zoowel ter zee ala te land jn te alnHen ITiftWri k levert dit voor Turkije groote moeilijkheden ten opzichte vau den aanvoer van troepen en de Turksche gezant te VVeenen heeft dan ook reeda daarover een conferentie met graaf Audrassy gehad lutusschen is Kleck thans ook door opstandelingen en Bosniers geheel ingesloten Spottend wordt opgemerkt dat men zich niet moet verwondereu wanneer eerstdaags wordt getelegrafeerd dat de Serren Konatantinopel en de Turken Belgrado zijn binnen gerukt en inderdaad de Serven hebben t naar gemaakt dat zij den naam krijgen van beter te kunnen liegen dan vechten alle betrouwbare berichten komen dan ook hierin overeen dat al de nurenlange schermutselingen die voor moorddadige veldslagen worden uitgegeven weinig te beteekenen hebben de oorlog zou echter reeds beslist zijn indien de Turken offensief hadden gehandeld dat dit nog niet geschied is ligt daarin dat dezen zulk een aanzienlijke macht willen bg eentrekken dat zij zeker gaan van hun zaak Zooals de zaken zich uu laten aotazien is het Jiiet twijfelachtig dat het dan spoedig met de Serveu zal zijn gedaan Volgeus de laatste berichten wordt thans door de Slavische berichtgevers zelf eene nederlaag der Servcn erkend In de quaestie der verót houdt het Spaansche congres zich geheel onn de voorstellen der Begeering zdnder meer of minder te willen toestaan Eén amendement van den heer Fiori om iefveros geheel af te schaffen werd met 182 tegen 35 stemmen verworpen In de Baskische proviucics heerscht overal rust ITALIË De frissohe lucht welke de Italiaansche afgevaardigden sedert twee weken op hun Lindgocderen of aan het zcestrand genieten is den leden van den Senaat nog niet deelachtig geworden Bij 30 B houdt de eerbiedwaardige vergadering nog hare bijeenkomsten in de schaduw vau het paleis Madame om te beraadslagen over het wetsontwerp op de pnnti franchi dat uit het initiatief der Kamer is voortgesproten Door de Afgevaardigden met een aanzienzientijke meerderheid aangenomen is dit ontwerp door de commissie van den Senaat niet eene betrekkelijk sterke meerderheid verworpen Het betreft hier eenvoudig eene poging tot wederiuvoering van het vrijhavenetelsel dat men sedert een tiental jaren op zijde had geschoven De eerste poging tot regeling van het stelsel der in en uitgaande rechten in het jaar 1862 liet het beginsel der vrijhavens onaangeroerd en bepaalde zich tot ophefHug der vrijheid van rechten van Aucone Livorno en Messina die tot dien tijd oitta franche waren geweest en thans vrijhavens zanden worden Drie jaren later echter werd hierin verandering gebracht door de bepuliug dat de drie genoemde steden evenals Genua hare vrijhavens in algemeene entrepots moesten verwisselen en wel van 1 Jan 1868 af Alleen aan Messina werd eene eenige grootere tijdruimte gelaten tot dat de spoorweg van haar uaar Caltanissetta gereed zou zijn De termijn werd echter later voor alle steden verlengd en strekte zich voor Genua dat natuurlijk alles deed om zg ne oude voorrechten te behouden tot de maand Augustus 1875 uit Het nieuwe wetsontwerp dat aan de Begeering de bevoegdheid geeft naar eigen goedvinden iu de zeehavens van het schiereiland i punti franchi d i vrije depots te vestigen is een soort van ineonaequebtie van den wetgever een terugkeer tot het oude stelsel der vrijhavens Bovendien verwijt men der Begeering niet ten onrechte eenige voorbarigheid daar de korte tijd sedert de oprichting der olgemeene entrepots verstreken geenszins eene vergelijking gedoogt tusscheu de voor en nadeeleu van de beide stelsels De zeesteden zijn natuurlijk voor het ontwerp zij beweren dat het den toevoer ten goede zal komen en haar de mededinging met boitenlandsche havens met name dio van Genua met Marseille zal vergemakkelijken Tegen de punti franchi zijn vooral de binuenlandsche industrieelen met nome de eigenaars van suikerr itBiiaderijen die vreeüen dat door het monopolie der zeesteden de mededinging zal worden verzw ard en vervolgens een minderheid in de Tweede Kamer welke in vereeniging met verscheidene senatoren de nadeelen van den smokkelhandel vreest Een geheele reeks petitiéu uit het binnenland Ligurie Picmout Venetië eu Lombardije ondersteunt dezeu tegeustand BINNENLAND GOUDA 18 Juli 1878 Z M heeft benoemd tot bewaarder van de hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen te Zwolle den heer J W A Boijaards ontvanger der registratie eu domeinen alhier Het eiamen voor apothekers leerling is Vrijdag met gunstig gevolg stgelegd o a door A Xhim alhier ü Omtrent de nieuwe infirmerie alhier wordt het volgende medegedeeld Het gebouw is in streng oud Hollandsohen stijl opgetrokken waordoor het uiterlijk een zeer oangenamen indruk maakt Het inwendige ia bijzou fcr praotisch ingericht ruime ziekenzalen waarin de zieken 30 a 35 kub meter lucht per hoofd hebben goede badkamers vroolijke recreatiezalen uitstekende ventilatie in één woord men knn zich geen volmaakter infirmerie voorstellen Zeker kan dit gebouw met de beste buiteulandsche wedijveren en strekt den vervaardiger den luit ing Hemkes tot eer Voor de ventilatie heeft men eene nieuwe methode gevolgd In elke kamer zijn tegen den ninur een paar gemetselde kokers aangebracht w iariu zich nabij den vloer bij den zolder en op ni mshoogte gateu bevinden Ter hoogte van het midili late gat d it door een raampje gesloten wordt is in den koker een gaspit aangebracht Door de g isvl iin ontstaat een voortdurende luchtstroom door hf t onderste gat waardoor de sleohte lucht die door hot bovenste gat toetreedt verwijderd wordt Hoewel kostbaar schgnt deze wijze van ventileeren nog de meest doelmatige te zijn Het geheele gebouw is ingericht voor een lOOtal zieken Op een 60 m achter het hoofdgebouw staat een kleiner gebouw voor de lijders mü besmettelijke ziekten Het hoofdbestuur van den Ned PioteilantenlJon f be tuigt aan den heer J Hooykan II rdcisohre predikant te Nijmegen zijne syinp ulMo naar aanlddittf