Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1876

nut bet trooes dut tosscheu hem eu de gezoghebbaude uiiusUt iu de Ned Herv Icerk h iugeude is over liet vcrpUtiht kamkter der belgdeuisvragen eu waarin iu twetnlb iaiuiutie ziju schorsing als predikant werd uilgMprukfU Het bestuur weusoht den heer Herdcrbohet deu moed toe om te volhardeu in de hoop dikt het piucta tut eeuc uitkomst loideu moge die oau het vrijxiuuig protestantisme voor het vervolg den weg wijit tot vruchtbare werkiaamheM De heer Herderschee wijst er iu zijn autwoord op dat hy niets uudtrs doet duu wat bouderd andereu 4oen die deu uanm vau protestant liet heUbeu t Is louter toevuUig dat hij op een plaat woont waar eei kcrkelgkc macht hem in deu weg treedt die elders de schuldigeii naar hare wet zooal niet ousohuldig houdt dan toch niet belemmert Om bet brgiusel alleeu is het te doeu en daarvoor zal hif pal ataau met idle gelykgeziudeu Eveiuls H M de Koniufriu heeft ook Z K H Prius Albxauiler ziju groute ingenomenheid betuigdmet het plau tut opriehiiag te s Hage van een standbeeld vuur Spinoza en eiu geldelijke bijdrage toegelegd raa Op de jongste veixaderiug van den Geneeskundigen IU id iu Zuid lLillaud werd door dr Egeliug iuspeoteur medcdeilüigru gedaan waaraan wij het vulgeude ui tlceueir 1 Sterfte iu 1375 l c sterfte bedroeg in ZuidHolland iu 1S75 31 l i op 1000 inwoners of 1 op 32 Iu 187 1 was zij S9 S3 op 1000 inwoners of 1 op 33 51 Iu de groole f emeenteu met meer dan 10 000 iawouers 3141 up 1000 in die met minder dan 10 000 iuwouers 29 94 op 1000 Aan typhus lyphoid pokken roodvonk mazelen diptheritis eu dysenterie de ziekten in de epideraiewet gcuueiiid stierven 716 personeu dat is 9 7 van 10 000 pf bijlia 1 van 1000 inwuuers Vail die 716 slerfgeviUlen aan deze ziekten kwameu 897 voor iu de groote gemeenten d i 8 3 op 10 000 inwoners en 419 d i 10 9 op 10 000 inwoners in de kleine gemeenten Van 1000 sterfgevallen de levenloos aangegeveuen niet medegerekend werdeu 33 4 door de geuoeinde ziekten veroorzaakt Meer dAn 3 perctnt du halve vuii de overledenen st erveu oau ziektiju t gtn wilke zuuveid kan worden gedaan Treurigea i idruk geeft het duurloupcii van de kolom in de sterlïalKl iu welke vuur ledire gemeente de verhouding van ie steifgevalUa ut hel getal inwoners is benkeud Verdeeleji wij ile 192 geineeuloii der prorincie in groepen naarmate vau hunne sturfteverliolding in 1875 dan vult de grootte der sterfte zeer iu het oog Toch waren er maar w einige gemeenten waar eene epidemie daarvan de ooRBaak was Slechts in veertien van de 192 gemeeuten wasde iterfte niet boven twee percent iu al de 181 overige tierren meer dan twee peroeut van de iuwoiiers Iu 146 gemeenten zelfs meer 2 5 percent Het hooge lerfteqjfer van drie percent werd overtroffen in uict minder dan 98 dat is iu meer dau de helft der gemeeuteu In 26 gemeeuten stierveu 3 5 tot 4 pereeiit Meer dau vier percent was de sterfte in zestien gemeeuten Oaau we de steden e stadjes van Zuid Holland in dit opzicht na dan blijkt hoe dringend iu alle ver betering der hygiouisohe leveiisvourwaarden van de bewoners is Gtcu eukt Ie daarva i had een sterfteeqfer vau minder dan 2 i pt reent Drie bleven tussoheu 5 eu 3 percent Goikiiiu Maassluis Brielle Van 3 tot 3 6 percent was de siurfl e in Zes steden s Gravenhage Vlaiirdingen Leiden Dordrecht Rotterdam Delft Tusscbeu 3 3 cii I peroeut te Delfshaveu En te Woerden Gouda eu Oudtwattr stierven zelfs meer dan 4 van tlke 100 iun oners Wanneer meu met zulke stei flecijfeN de mate van cr vergelijkt die tot yerbctering vau den gezondheidstoestand wurdt ontwikkeld dau kan men zich niet vau verbazing onthouden over de geringe belangstelling wiuirmede de gezondheidsbelangen wonleu behartigd Gezondheidsmautregelen kosten fceld en er luoet ann zoo ontzettend vele andere behoeften worden jfold ian hoort meu telkens Ongetwgfeld Maar welke levensbehoefte is nog dringender dau te leven Iu de jaren 1874 en 1875 ziju ges rven volgen de opgaven aanIu 1674 In 1875 pukken 41 108 ruodvouk 182 56 mazelen 132 234 typhus rn typhoïd 232 248 dipbtheritis 54 57 oroup 155 129 kinUoeit 207 178 1004 19 1003 O 13 te zamen uiatiiohe cholera dyteuterie De geneeskundige Baad vau Zuid Holland heeft met 8 tegen 7 stemmen zich aangesloten bij den wensch vau de Maatschappij van Geneeskunde dat in de beginselen der gezondheidsleer onderwijs zal worden gegeven op aj de hoogere burgerscholen d op de kweekscholen voor onderwijzers ouder b voeging van de polytechuisohc ichool Met 11 tegen 4 stemmen i adhaesie betuigd aan het bestuit der maatschappij waarbij invoering van verplicht inenting binnen het eerste leven aar wenschel jk wordt geacht De meerderheid wa overtuigd dat de gemoedsbezwarenl bij de invoering van zulk een wettelyke bepaling zouden rdwynen Het voorstel eeuer cmmissie om aan dke normaalsohool door een geneeskundige onderwijs iu ontleedkuude eu physiologic te doen gevenj werd aangehoudeu eu aan de commissie opgedragen een bepaald plan vau uitvoering iu te dieueu met opgaaf van geschikte plaatsen eu persoueu Aan de Kom VMneiiuig van 15 Juli wordt uit Frankrijk a Main dd 13 Juli het volgende bericht Een oulaugs aldaar overleden Hollander de heer Vincent Buzzi uit Leideu heeft onze katholieke gemeeute tot universeel erfgename van zyn groot vermogen gesteld Volgeus ïijn testament zullen iu eeiiige naburige gemeenten iurichtiugen opgericht worden voor zedelijk verwaarloosde kiudereii der drie C liristelijke betijdeiiisseui Ook voor oude vrouweu zal eeu toevluchtsoord iugeriolit worden Aau de k itliolieke gemeente te Boruheim is bouwgrond geschonken Am zijue vuder8ta l Lelden heeft hij 30000 gulden vermaakt alsmede aan eenige bloedverwanten en eeu nnizioalcu vriend levenslange renten toegewezen In de vorige week is te Xjciden op Zjmerzorg de eerste algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders van Ie spoorwegmaatschappij Leideu Woerdeu Nadat het verslag was uitgebracht werd de balans over het afgeloopun dienstjaar goedgekeurd in ontvangst eu in uitgaaf ad 3 Isl 655 137a Door deu heer J Ilerrewijn jr lid der prov staten van Zuidholland werd voorgesteltf de volgende uiotie welke zonder discussie bij acclamatie werd aangenomen ffDe algemeene vergadering van aandeelhouders van de spoorwegmaatschappij Leiden Woerden gehoord het verslag van het eerste boekjaar dier maatschappij deu 30ii April lS7ö geëindigd gelet op de Vele uiocielijkhedeu waarmede de ojuocssiuiiarisaeu j 1 de Bordes eu nir L A J W b irou Stoet hebben te kaïupci gehad weuscht die heereu geluk niet het u vaiikelijk rkregen suooea brengt hulde aau de houge regeeriug eu het bestuur der stad Leiden vuur de krachtdadige wyze waarop zij de zaak hebben gesteund eu aau de Ned Kyn spoorwegmaatsch ippy voor den liuanoieeleu bijstand waardoor de vestiging der maatschappij mogel k is geworden eu stelt in bet energiek karakter der beide genoemde noofdpersouen der maatschappy voor de totstandbreugiug der onderneming eu de loyale uitvoering der aangegane verbintenissen volledig vertrouwen Dr P Heije heeft bij authentieke akte eene om vau 6000 luschrijviug Grootboek 2 verni uikt tot eeue stichting teu eeuwigen dage ouder administratie vau zijn schoonzoon eu opvolgers ten behoeve van de gemeenteschool te Abbenes en de naai en breisohool aldaar Uit Wijk wordt aan de N R Ct geschreven Het openen de jacht op het waterwild in deze provincie op Zaterdag 15 dezer heeft de gemeente lleusdeu en Oudheusden iu diepen rouw gedompeld Zes hecren uit Heusden met deu heer M diiigré b lirgemeester van Elshout eu Oudheusden gingen Zaterdag ochtend op de eendenjaoht Door eeu noodlottig toeval werd de heer Malingró door ee i der jagers ernstig aan het hoofd gewond De lijder is daarop naar Heusden vervoerd waar hij reeds gisteren voormiddag aau de bekomen wonden is bezweken Uit Sotterdam meSt men dd 16 Juli De werkzaamheden aan het nieuwe station van den Rijnspoorweg vorderen met rasschen spoed De overkapping is reeds sinds geruimen tij l gereed eu in gebruik terwijl nog twee kleinere kappen toegang tot het perron zullen geven zonder d it men door het stationsgebouw behoeft te gaan Dit laatste wordt uiet zeer zwaar opgetrokken daar de bestaande fundeering dit niet zou toelaten Echter belooft het zeer doelmatig ingericht te zullen wezen Ook de verlengde losen laadkade van het Rijnspoor met hare rails en draaischijven is voor een groot deel gereed Met den winterdienst moet alles voltooid zijn Volgens den Bodt van Volkionderwyt bedraagt hetgetal leden van de Vereeniging tot bevordering vanhet Volksonderwijs eu het schoolbezoek in Nederland 10 096 k De commissie ran opplnoezicht en beheer over de kweekschool voor zeevaart te loeiden brengt ter kennis dat op Maandag den 31n dezer in voornoem inrichting aldaar een keuring zal plaats litibtn Tim knapen welke bij rijks zeemacht een Mbititéld wenschen aau te gaan UU h t thans openbiar gemaakt report dor commissie run fabri ge te Leiden oveii de aan ageuom oongesi voor een duinwaterleiijln Myl dater vier aauVragei zijn ingAoraa M De teer Sijthoff acht een kapitaal van 600 000 noodig en vroeg een rente garantie van 4 pCt alzoo 7000 s jaars de heeren van d r Vliet enBosch Beitz aau wie thans roorloopig fcnoeasie ia ve een rroegen 5 pCt van 460 00 ot 22 500 s jaars de heer Sohretlen volgens de eene bijUge 5 pCt van 560 000 of 27 600 s jaars volgensde andere 6 pCt rente garantie van een kajritMt ran ƒ 460 000 hetwelk jaarlijks met etatt mflriedoor de gemeente te garandeerfiu aflaasiugrad jODOvermindert de Duitsohe Wasserwerk öesellschaft ein delijk acihtte een knpitaaj noodig van tfO OOO waarvan de helft of 335 000 tegen 4 pCt door dest 8 zou worden verzekerd terwijl voor de wederhelfteene garantie ran S j pCt werd gevraagd TOÓi beide hfelften te zamen dus eene jaariijksohe rentevan ƒ 28 47 Te rekenen van 1 Augustus zullen naam of zoogenaamde visitekaartjet weder op den vort van gedrukte stukken ter verzendiug met de post worden toegelaten Vau dien datum af wordt tevens het verhoogde port niet meer toegepast op de aan betaling van port onderworpen dienstbrieveu van departementen eu oollegieu van opeubaar bestuur en openbare autoriteiten afkomstig indien zij voor hun ter post bezorging op het adres ziju voorzien van de aanwijzing overeenkomstig deu daaromtrent door deu Minister vau h iuautien te geveu voorschriften waaruit blijkt dat zy dienstaangelegeuheden betrclfen Van goed onderrichte zijde verueemt de y4riih t t nit den Haag omtrent de miuisterieele krisïs dat men nog niet veel wijzer is d in de vorige weet Meu hield het alleen voor vrij zeker dat de heer Heemskerk blijven zou maar de beer Heim niet meer zou optreden Daarentegen zou de heer Klerck wiens aftreding eerst als stellig werd gemeld ziCh hebben laten overreden om de portefeuille te blgven wa irui men De heer van Lyudeu wieiis gezieblsorgaau ernstig ia iuingedaaii zou tegen het langer waarnemen tier werkzame betrekking van minister bezwair hebben Ouk de he er WtUebois moet niet geneigd weiden aau het huufd vftn ziju departement te blijven Een kind van een arbeider te Appelscha was sederteenigeu tijd sukkelend In weerwil vau de to gedieiidageueeskunilige hulp nam de ziekte tbe en t wiobje 1 langen tijd onbewegelijk Een der bnurvrouwen kwam op de geduchte dat het kind misschien kleetleren aanhad die op Zondag waren gemaakt en daaromniet kon sterven Zij onderzocht hiernaar bij demoeder die ua zich eenigen tijd bedacht te hebben zich herinnerde dat zij op een Zondag een lupj op het heradje vau het wichtje had gezet Op aanraden van de buurvrouw werd t kind van t hcindjeontdaan waarna het tot groote satisfactie vande wijze buurvrouw na eenigen lijd stierf Toende geneesheer kwam om Se doodsohouw te doeu verhaalde de moeder de geheele toedrasht der zaak eu toen deze haar vroeg Als ij f heradje niethadt uitgndann wat zou er dan i n gebeurd ghfzij ten antwoord Ach dan bad mijn kind zekernog geleefd De Locomotief schrijft in zyn uommer ran 1 Juni Een onzer correspoudenteu deelt ons eenige b jzon Jjt derheden omtrent Atchin mede welke zeker behingrijk zijn We zullen ze hier opnemen 0e voltooiing van den spoorweg schijnt werkèlykaanstaaude Over eeu maand reeds zal men van Kotl Radja naar de lagune te Oleh leh kunnen sporen Alleen heeft men nog over eene lengte van circaeen half uur rails te leggen Kolonel ran der Heyden heeft blijkbaar de zaak met alle ktsoht aangepakt er is en er wordt nog flink gewerkt Ook aan dennieuwen bijna rechten weg ran dén Kraton langtBlaugOë naar Oleh leh welken de kapitein dei Chineezen aangenomen heeft te leggen mea zegttegen 2 per meter neemt men ee i berredigéwleavooruitgang Het hospitaal te Bhing Oë wordt ingetrokken dat te Panteh Perak spoedig in gebruik jtesteld Het hospitaal KottaRadja moet ook loodra mogelijk ontruimd worden vooral de geïnfecteerde zalen Daaraan is echter nog geen begin gemaakt In den Ktaton wordt na de geneeskundige dienst Waargenomen dMl 1 dirigaerende Ie kL èóa 2e kL 8 off ran g zoudheid Ie vah welke ei binnenkort Ken nnrAt en 1 off van gra 2o kl Eeil off ip a n g z Ie kt heeft tevene een jjedeelte van den gamizoensdleost zoadat hot wél te begr n is dat de doctoren hiay niet reilatagen langer dan negen maanden tal Uj en De lust om naaf Faditng geëvoouefijtd tfi vati is de zieken zeer gerii om4at m Hi höi Bin daar terugzendt anneer zij las hatf güue u zij Ifs JOU de dirigeereude officier te Padaug een paar nog lieke officieren aangezegd hebben dat z te kiezen hadden naar Atchin terug f afgekeurd itationeerde schip in de branding omgeslagefl Vaude W tfirt dtts er ïn zatón iijn eir óiider èen heriferginddijk Tnnr 16 geredi 2 verdronken U tvttrfender Atchineezeu werd uit onze daar gelegep versterking tot zwijgen gebracht De slóetl tod men nïetleMiii ran het sdtip ai heeft men ze daarom uitelHfit geschoten Aangaande de droognaking der Zuiderzee schryft aieU urt iea Haag aau het Utrtchlich DagUad het vol hAe Eeii ïransohe maatschappij heeft zich in de laatste maanden met deze ihugelegeuheid beziggchonden en onderzoekingen gedaan Een zeer geacht ingenieur die een eerste rol gespeeld heeft bij de Sue door graviag h f zich hier te lande zelfs in betrekking gaiehl met verschillende prsouen ten slotte is men mét de vroegere combinatie Bos Cramer Randwijk in verbinding gekoiiten Middeltrwijl waa een nienw ontwerp ter droogmaking door de Nederlandsche iugenieurs gemaakt Daarop it door het departement van binneulandsche taken een ontwerp van wet tot droogmakiug der Zuiderzee door den taat in gereedheid gebracht dit ontwerp moet reeds bij den raad van state ziju geweest en IKitt zonder de crisis reeds bij de Kamer ingekomen zijn Nu mag men verwachten dat het spoedig openbaar zal worden Interessante bijzonderheden over den gevreesden Culoradokever deelt de heer E Gerdes te Haarlem wede iu een schrijven aan de Standaard In de eerste plaats komt hij er tegen op dat het verwondering zou moeten wekken dat de te Bremen gearriveerde kever 14 dagen zander voedsel had geliefd de zoogenaamde gouden tor leeft eeu paar jaren Is hg slechts nu en dan aan een weinig vochtig gesuikerd brood kan zuigen de bedwants kan het CU paar jaren buiten voedsel stellen Zoo nuttigt ook de Colorado kever bijna niets maar daarentegen gu rraataochtige larve des te meer deze verslindt gretig het aardappelloof Drie jaren geleden zegt de heer G heb ik reeds Is mijn gevoelen medegedeeld dat die kever hoogstwaarschijnlyk naar Europa zou overgebracht worden J o voorbeelden tooh d it inseoten uit verre landeu h wa irt3 komen zijn niet zeldzaam De Coloradokerer sohynt daarbij nog een bijzonder taai dier te Jijn daar hij op zijn wandelingen door de Vereenigde Mten het groote Erie meer is overgetrokken Ook h het bekei dat hij bestand is tegen alle klimaten lOodat het hem volstrekt geen bezwaar kan zijn bij OtU een wintertje door te brengen Om deze reden jn twiilel ik er uiet aan of uropa moet zich voorbefeuten op ziju komst die een vreeselijke geesel zal Voor het gansche volk daar de kever niet alleen he groeien van de aardappelen onmogelijk maakt iBAttr v k epidemieën bc werkt die ontstaan door het wegrotten van de aardappelstengel s De Coloradokever ontsnapt gewis aan de aandacht van heu die aarjappelhidiiigen en aardkluiteu Dit Amerika gekomen moeiüi onderzoeken Hij stoort zich aan geen quarantahta Ik geloof dat onze Begeering nog betere maatr ltltou voor deze tor moet laten maken eu deze door hat gansche laud op scholen in koloniën en gestichten roadMnden met last waar het dier gevonden wordt bet 1 dooden De Begeering moet doeu alsof de kerer readl dhs land if w nt als zij wacht tot hij zich vertoond heeft dan is het te laat omdat er gedurende dek tyd dat de R geering op het Binnenhof haar maatjegelen neemt en uitvoert veel kans is da het insect zich verbreidt Daiironl moet de Regeeriag sioh nn rfeeds onverwijld in verbinding stellen met entomologen en hen raadplegen teu einde gewapand te zgn als heden of morgen de treurinare alom wèeikUalcti de gerreeadé aarduippelkever is in het Hen Minister van Binneulandsche zaken bij onsta Ijoade ia of moet zyil een wandelende encyclopaedie Geen geheimen mogen hem onbekend zijn geen kunst Inoét hem haar mysteriën niet htbbenvwtxntwd geei wetemohap waarover hem het oordM riitlt wordt gelaten Den eenen dag benoemt hij in zijn alweteiidheid dfs proffiHOten d r uu veraiteiten den andereu iiiBÓécKert hii de iirug over den Hoerdij k of kiest ia de vollieid zijner mach de bedijl iug uit die de Zuldèrtee eeit paar honderd duizend bunders zul iukHirijJeln en keiirf entre la poire el Ie fromage de grtHo8 rten dhj daar diep onder dé Watereu de mSeHA der droo Ieggitag waaMig zijn te achten En eensklaps staat hij weer middeta iA hiét lager oo wij en riukfelt met de getallen vau hen ie M in de edele kunslen van le2 en en soltryyen iets vergier hebben gebracht dan de bewoners ider nog oiibezochte cilaqaen in de Stille Zuidzee of berekent op het telbord het aantal verdedigers benoodigd om den vaderlandschen grond vrij te houden van den hoefslag der Pruisisohe uhlanen In vluggen draf en met de olaireoyance die hem v opl niet mag ontbreken inspeoteert hij eeu ontworpen spoorwegliju die zich daar ginds op een kw wriïeruars afstand van deu weg dien hij berijdt al ter de bosschen verbergt om bij ziju terugkomst op zijn bureau het rapport op den lessenaar te vindeli vau den directeuf van het Koninklijk Kabinet van schilderijen Dat er voor zulk een betrekking nog liefliebhersgevonden worden die er gonzend om heen vliegenaM de scherp stekende wespen om het geurig ooftof als dé mng om de kaarsvhim bewijst genoegdat Nederland nog niet van uitputting kan sterven dat er op zijn grond groote mannen genoeg roudloopen waarvan het enkel wonderlijk is dat de weeke drassige bodem hen draaft jV IJtatlb Men schrijft aan het Olrecihci DagUadZeer vaak wordt beweerd dat ouze binniude vorst voor de vele miuimumlijde onder de onderwgzers doof is Dat dit tegengesproken kan warden blijkt uit het volgende feit dat op waarheid gegrond is t Is eenige jaren geleden dat Z M Willem III op een afgelegen plaats in Gelderland iaognito reisde en bij een arm onderwijzers binnentrad Na dezen een en ander gevraagd te hebben roeg de vorst hem ook eenig eten daar de herberg in dat gehucht Z M niets aauiokkelijks aanbod De onderwijzer die den koning niet kende maakte vele verontschuldigingen wijzende op zijue armoede Wat kunt ge n e dan geven vroeg de vorst Wat eieren sidade en aardappelen met azijn Zeer goed zeide de koning eu spoedig was dit door de meestersvrouw op de met meesters Zandagschen witten zikdoek gedekte tafel gebracht Z M at met smaak liet zich door deu schoolman den weg wijzen naar en vertrok Even buiten het gehucht gaf Z M hem een boekje ten geschenke en zeide D uir gij schoolmeester zijt en tevens arm kan ik u niets beter aanraden dau goed iu dit deeltje te lezen Z M gaf hem de hand en bedankte hem voor ijii middagmaal hartelijk Te huis gekomen wilde hg r it boekje even inzieu en zie t was zijn eigen schoolboekje De geschiedenis van Jozef maar verrijkt met een bankbiljet vau lüOO Een paar dagen daarna vernam hij dat deze edfle gever de kuning was Spoedig werd een flinke brief opgesteld oin Z M hartelijk dank te zeggen d joh innier kwam hier antwoord op J iren zgn verloupen de onderwijzer ia minimumlijder gebleven en iu die jaren is ook de 1000 den weg gepasseerd van alle guldens zooals bij hen die jiuirlijks te weinig hebben Ziju gezin is toegenomen en de armoede is vermeerderd Ten einde raad neemt hij het besluit aan Z M te schrijven dat het eerste deeltje gelezen zoo gued als versleten ja op waj en zie weinige dagen geleden komt hierop van wege Z M dit antwoord Hiernevens het tweede maar taatde deeltje Ook dit bevatte weder een bankbillet van 1000 GEVONDEN VOORWERPEN Een LEERTJE en een BOTSRVLOOT waarin liggen Twee DOEKEN I N O E Z O N D E N Bfei Mijnheer de RedacteuU tt leedwezen lOs ik iu de Goudsche Courant van 16 Juli jl eene zware beschuldiging tegen de drie oude trouwe wachters van de IJsselboordeu en wel aan t veer tusscbeu de waterpoort eu den Oouderakscheu dgk als zouden zij deels onvermogend deels onwillig zgu om hun plicht naar behooreu te vervtiUen Mijne persoonlijke ervaring heeft mij juist van het tegendeel overtuigd Meermalen heb ik dien overtocht gedaan zelfs in t zeer vroege morgenuur eu steels heb ik één hunner bereid gevonden om mij met beleefdheid en de uiterste behoedzaamheid ten dienste te staan Hunne bootjes ziju wel niet sierlijk niniir tooh voor t doel zeer geschikt terwijl lij met de grootste voorzichtigheid alle gevaren van de slechte aaulegplaatse eu van de drukke scheepvaart weteu te vermijden om hunne pa agiers veilig over te brengen Voor zopverre raü bekend is heeft er dan ook nooit op dat voer een ongeluk plaats gehad Wel is één htliiner door een ondeugenden knaap ernstig oau t flpg gewand zonder dat hg zich diuirovei hg de aütiriteit beklaagd heeft maar nu men getracht heeft misschien in een oogeublik van even groote ouberadeiiheid hnn alle drfe een nog veel diepere woude toe te brengen door te beproeven hen van hun levensbestaan te berooven aarzel ik uiet als hun openlijken verdediger op te tredenen een beroep te doen op rechts eu biUgklieidMevofjl nfijuernyjjdeburgers die met injj zullen instemmen dat eene vemangiuj van die oude ervaren reersehipper iRe in t belang zon zijn vau onze goé gemeente UEd dank zeggende voor uwe we willende opneming vai mijn pleidooi heb ik de eer te zijn MÜBiieer de BedaoteurI Uw diensiv Dienaar D NEUMAN Gouda 17 Juli 78 Recht aangenaam w t ota At sich tiBmi éf i persoon als verdediger opdoet voor de drie aangeval len schippert Doch wal litKyst de heer N met zijn stuk Alleen dit dat er iemand is die aan l bedoelde teer wel eens niet onvriendelijk is behandeld Dat hebben tcij ftok zonder de getuigenis tan dert heer AT nooit beitoij eld Inderdaad zouden tcij dan ook piet gaarne de schippers beschuldigen pan sleede van den vroegen morgen lot den laten avond iedereef even onvriendelijk te behandelen en geenszins beschuldigden wij hen van te groole utld en woestheid waê men bijna zou vermoedt n daar de hter N zoo bijzon der hun voorzichtigheid prijst IVij weten zelfs dat er nog meer personen goed behandeld worden vooral zij die gewoon zijn op gulle wijze met fooitjes on te gaan Maar dat neemt niet weg dat de schippers in den regel ken die t gewone veergeld betalen slecht bedienen en iedereen heejt ook zonder fooitjes recht op een goede behandeling Die geniet men niet aan het veer en daarin moei dringend verbetering komen en wel zoo spoedig mogelijk De Red ictie Laatste Berichten Belgrado 17 Juli OJirieel De Turksche depêches van 9 dezer berusten op leugenachtige berichten De Serviërs verloren tot dusver nog gien enkel stuk geschut De overwiiiuiug door de Turken op Tscheruajeif is verzonnen De Servische voorpoaten staan nog steeds voor Novibazar Volgens telegrammen vau Ilanko Alimpits plegen de Turken in Boiiiie gruwelijke wreedheden en vluchten vele vroanen en kinderen naar het Servische legerkamp Servische troepen maakten zich n het geheelft j Toplitzadal meester Bosnische optMiitdelingen suedeu voor de Turken de verbinding af I ii ssc ien Beljiiia en Batöohka eu tusichen Bcljina en Tu la KonstantiUOpsl 17 Juli Dj Serviërs zijabij AkPabuika totaal geslagen Tengevolge van d z nederlaag heeft Tschemajeff zonder slag of stoot BibinftGlava weder opgegeven en is hij over de ServisohsLgrenzen teruggetrokken l w Londen 17 Juli In het Lasjerbnis heeft Uil raéll in autwoord op Baiter s vraag gezegd dat üt de depêches van Sir I EUiot blijkt dat de berichten omtrent wreedheden iu Bulgarije zeer overdreven zijn Een depêche van den amba ssadeur van Vrijdagavond meldt dat de Christenen worden aangeworveu die tegen de Serviërs gezonden worden In het huis der lords heeft ord Derby te kennen g egeven dat de verklaring van Parijs voor Eugeland indende kracht heeft eu EugeUmd zonder onjuiste j yermoedens te wekken thans de afsohaffiiig niet kan ïoorstulleu Burgerlijke Stand GE BOKEV 14 Joli Geertraicli ouJfi s S llnitbrock cu W de Leede Chnslins oiidi ra A dti Kiii t en T Bakker 15 Cornells ouders J Kvter en K tta Schoort OVEBLEUEN U Juli E I Nifuwland 4 m 13 E de Jong 8 m B da Jong huisvr vsn G vtu t Wout J6 j A Amesi lOj Sm 16 J M Wmtiers huisrr Hn R Homes 60 j 17 U J ie Bruio U 8 m C Belonje 4 m ADVERTENTIËN t Bevallen van een Dochter U T VAN DEft LI DuN Mqshjx Rotterdam 17 Juli 187ü te HUUR op de MARKT Franco brieve onder letter A ter boekdrukkerij van H GOO RISSEN te Gouda Te Koop Te Koop De Slachtplaats waarin de GOUDSCHE VLEESCHHOUWERIJ wordt uitgeoefend Qok voor andere Kaken gesebikt Te bevragen bij den heer H J NEDKliöORST Timmermau te Gouda