Goudsche Courant, woensdag 19 juli 1876

J M VAN MINDEN Vrijdag 21 Juli 1876 N 1857 GOUDSCHE COUR AM T Aieows en AdverteDtiel la i voor Ooniia en Omslrclien DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MCXSTTJilWOBM M aEBMTTKM volgens de laatste Methode zonder uitnemen der anweriae Wortels AANBEVELINO is onnoodig daar hg rieh sedert 36 Jaran het vertiou zgner Stadgenooten n omstreken heeft weten waardig te maken vereenigft in zich de eigenschappen vam het Carlsbader Emser en Mariënbader zont a bewgst nitmnntende diensten bg hoofdpgn verstopping en slechte s gsvertering benevens de kwalen ie daaruit roortkomen zooals maagpgn migraine aambegen en in talgc ieen de ziekten waartegen men zich van laxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 centi 8 1 a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waaï het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klietziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing de geschikste Eén eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 1 Itoter poeder verkort den tgd van het karnen maakt de boter vaster beter vau smaak fraager van kleur en verhindert het stetk worden In pokken voldoende voor 500 kan melk h 30 cents BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaaawJiJBing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in dé bekende depots voornamelgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Sc ioon ioven hg Wed Wolff en Zoon te Oudewater bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere phwtaen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN EEI FLINKE DIEKSTMIilD haar werk goed verstaande en die lust heeft in een fatsoenlgke huishouding in Dnitschland te dienen kan dadelgk geplaatst worden De Famüie zgn Hollanders en het loon is vooreerst ÖO jaarlgks naar evenredigheid meer Informatiên bg den uitgever dezer Courant Met 1 AUGUSTUS of eerder wordt gevraagd eene FLINKE adres in persoon Mevrouw BOERS CRABETSTRAAT Wederom gearriveerd per het Schip THETIS Kapitein H WEISBARTH eene Lading PUIK Rijnsch Kuiphout oDTjia Eisr ALSMEDE EEN PARTIJ BESTE Vlot Slijpdeelen ligplaats WIJNHAVBN N Z BAUDIJI Cp Whnbedgsteaat N 10 RotnSEDAJI ROTTERDAM 13 Juli 1876 BEST sfe VLIEGËNPAPIER te bekomen bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg Gouda Drak van A Brinkman Prijs Courant VAN by rooroitbestelling VAN € s THIN Apotheker en Drogist te Gouda a contant perFl per jFl moode fienensap 0 20 0 12V Wit 0 20 0 127 JZwart 0 30 0 17i j iPrambozen Atüb 1 0 50 Sap O SO 0 35 mm Bessen en Frambozensap 0 40 0 22 Moerbezlënsap I ILimonade Siroop 1 0 60 Frambozen Siroop 1 40 0 80 Xoode Besaeavön 14 per Anker Witte 16 Zwarte 16 Terzoeke Manden en ledige F 1 e s s c h n l er vulling franco aan huis vooruit te zenden Aan winkeliers of Verkoopers wordt rabat rgegeven Zonder vetbinding Huiiijadi Jauos Bitferwater MEü WE VULLING rechtstreeks uit de Bron ONTVANGEN i Tabak en Sigaren Een JONGMENSCH P G 24 jaar oud cag zich gaarne dadeljjk geplaatst in een TAWAK en SIGARENFABRIEK grondig bekend met alles wat tot dat vak behoort Adres franco lletter Z Bureau deeer Courant J IFFFJlt TE SOORTEN fkomstig uit het MAGAZUN van de alom gustig Bekend staande Firma J l STERK 200N te AMSTERDAM zgn steeds te bekomen bg den ondergeteekende die zich blgft aanbevelen voor de levering van Eau de Cologne a € G DUTILH Gouda Zevenstraat Pjof Pergprer d Alion Haar lj xlract Sedert den korten tijH dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zgn er reeds duizenden flacons vaa verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wouder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dau dit laar Extract Bet is geheel eenig en wgkt in zijne zamenstelling geheel f Tan alle tot nn toe 1c ekende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat n veten olie bet hoofd zacht en bet haar kracht teloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren olgt Door het gebruik van Prdf Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren tich weder vast biyft het hoofd rein en krggt men weer aPengs een fraai hoofd met baar Ieder die dus daarmede prgken wil make gebruik van prot Pergrer d Alion s Haar Extract d tit 40cts per flacon verkrjigbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER Zoon Rotterdam F A BOBONIE Openbare Vrijwillige Verkoopins VAPi TWINTIG BUNDERS UITMUNTEND GOBD TE VELD STAANDE mi tmi e mil wassende op landen gelegen in nieuw droogge maakten Polder DE PUTTEN tegenover de Boerderjj Meiilenzicht bewoond donr de Wed De Raadt in t Noordeinde binnen de Gemeente Waddinxvetn op DING8DAG den 25 JULU 1876 des voormiddagsten Elf are in de Herberg de St Jori bewoond door den Heer D vav NuKiBK aldaar Breeder bg biljetten Intormatiên worden verstrekt ten Kantore va Notaris MOLENAAR te WaMinxvem Openbare Vrijwillige Verkooping te ZEVENHUIZEN op MAANDAG den 24 JULLI des voormiddags ten 11 ure in het Hof van Holland bewoond door den Heer van oeb B n in het dorp aldaar van UITSTEKEND GOED TE VELD STAANDE Oliezaad en Haver wassende in den Polder Prins Alexandert n in den Bovenpolder beide onder Zevenhmztn Breeder bg biljetten en informatiën ten txi tore van Notaris A N MOLENAAR te Woddinxveen De Notaris BOONZAJER te Oorinehm al op MAANDAGEN 24 en 31 JULU 1876 de namiddags ten 3 ure in het Kof hnis vanden Heer J H Vkevat aldaar in het OptnbMT VERKOOPEN Een nienw gebouwd ION OF tlNESLBÜIS mv afzonderlgke Bovenwoning grooten Tuin erf ruime K0PERSLA6BR8FABRIEK met Stoommachine aan de Gedempte K kbaveu binnefi Gorinchem zgnde inmiddels nitdeHuia te Koop ook de daarin aanwezige Bankschroeveili Blaasbalken Draaibanken en verdere Kop slagersgereedschupen Nadere infoi Bpn Terikrggbaor bg den No taria BOONZAJ r Kennisgeving De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kenDÏs van de belanghebbenden dat door den Heer Poviiioialen Inspecteur der Dirccte Belastingen eni te Rotterdam op den 15 lulij 1876 is executoir verklaard Het primitief Kohier van de belasting op het penoneel dienst 1876 77 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op dtn bij 3e wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn vau DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda 19 Jnlg 1876 De Burgemeester voornoemd VAN BERÖEN IJZENDOORN KENNISGEVINO BUBOKMRKSTKIl en WETHOUDERS van Gou 1 brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Itekeuiug vau de Inkomslfii en Uitgaven der Gemeente over het diensijiar 1875 voor den tijd van veertien dagen op de Storelarie ter lezing van een iederf nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen vaa des morgens ten tien tat des liamiddags ten éuii ure terwijl bovendien tegen bet ling van kosleu afschrift dier Rekening kau wdrdea vtrkregen Goudii den l8n Jnlij 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Öecretaris De Borgemeester Deooom kvkr FoiiTiniN vanBbroen IJzksdoobn BUITENLAND Bultenlandscli Uverzicht De Fransche kamer neeft op voorstel van Gambett den voorzitter Viui de budgetoommisaie besloten a s Maandag eui aanvang ie rnnkcu met de behandeling dèr begroatiiig Gambetta stelde voor de algemeene beschouwingen tf houden en de afzonderlijke hoofdstukken af te handelen bthiilve binnenl en buitenlandsohe zaken welke hij wilde bewaren voor eene buitengewone zitting Niettegenstaande het verzet van dfcn Minister vau financiën Mon Say die de geheele begrooting nog voor het reces wilde afdoen besloot de kamer In len geest van Jumbetta De Sennatis aan de wet op de academische graden bt ip Challemel Ijacour van de linkerzijde en de oudMinisler Wallon voerden het woord De laatste vroeg verdagiiig en zoo dat niet werd toegestaan verwerping van Waddingtou s wet Bij de verkii i g vau ten afgevaardigde voor de kaïmr te Eoubaix Carr Rijwel behwdde de republikeinsche CiinBidaat Sorépel met rnira 1000 stemmen meerderhtid de overwinning op den clerioalen tegenstander Bij een vorige verkiezing verkreeg de republikein Peregnaneourt slechts ruim 200 stemmen meer Ook de gemeenteraadsVMkiezingeu t Parijs zijn in r publikcinschen zin Hilgèvallen In twee arroudissemenfin werden republikeineu gekozen in het derde nipet iusachen twee leden dier partij herstdfuming plaats hebben De varkiezingen die aanstaande zijn beginnen in Dnitschland de annda At te wekken Vooral schijnen oinmigen bedacht op een nieuwe partij formatie Althans herhaaldelijk is gerept van het plan om eenk ni eiiwe partij te orgnniseenen die d agrarische heeten zou Vermoedelijk zal het de oude strengoouservaticve jonkerpartij zijn onder een nieuwen naam Volgens de Kbln Zeit zal de Bondsraad de quaestie vap den aankoop vau spoorw gen door het R k vooreerst nog niet in behandeling nemen Een io luit Spaansche congres voorgestelde motie van vertrouwen in het kabinet is met 211 tegeft 26 t mmen aangenonien De interpellatie betreffende de aangelegenheden in het Oosten is voorloopig uitgestdd De uüi e der Servcu schijnt by den dag tiaobelijfcr te worden De zegevierende telegrammen uit Belgrado worden schaarscher In plaats van gevangen Turken ontvangt men dagelijks in Servies hoofdstad gewonde Serven Wij zullen sttrven maar wij zullen overwinnen riepen de strijden toen zij uittrokken maar desniettemin komen dagol ks honderden licht gewond terug Het ergste is dat men op een dergelijke eventualiteit zoo weinig heeft gerekend dat de hospitalen zich in den slechtsteu toestand bevinden Alleen in de dorpen aan de Sara en Morawa zijn naar men aan de S mAiorrf bericht niet minder dan 7000 gewonden ondergebracht die zooals niet te verwonderen is aan het noodige gebrek lijden Ondertusschen worden van Tnrk che zijde toebereid telen gemaakt om op s vijands grondgebied voort te dringen De troepen dia in de eerste pUiats daarvoor zullen worden gebruikt worden binnen enkele dagen aan de grenzen verwjc In de Herzegowiua daarentegen winnen de Montene jnen terrein Van Slavische iqde wordt bericht dflt Ncvesigne zich heeft overgegeven Het bericht behoeft echter bevestiging Rameniè seliijnt thans ook zich niet onbetuigd te zullen laten üit Weenen woidt gen ld dat de Regeering aan de waarborgende mogesBheden een uitvoerige memorie heeft gericht waarin zij betoogt dat de staat van zaken in het land niet bevredigend is ten gevolge van de verhoadiiig tot de Porte Zij weascbi veraitduring eti so iit ren punten op De eerste zes hebb n betrekking op de verhouding tot den suzerein Il zouden eigenlijk meer wettifp n wat jfeitelijk reeds bestimt dan nieuwe reohten geven Maar hut zevende punt vr i igt eene btlunitrijke uitbreiding vun gebicft namfhjk de i hfile Dauandelta Over dit stuk ia loor rte loojQQi eden nog niet van gedachten genisseld daar het nog pas eotele dagen geleden werd verzj iden T U R K IJ E Omtrel t de veel genoemde kaven van Kiek kan hei volgende belang hebben Dalmatie dat naar men weet tot Oostenrijk behoort wordt in twee deelrp gescheiden door twee kleine Torksche enclaves die v u Kiek en van de Sutori a Turkije verkreeg deze bij den vrede van Passarowitz die een eind maakte aan den oorlog tnssohen Turkije en Venetië kort na den vrede van Utrecht uitgebroken Er is al dadelijk verschil van gevoelen over de vraag of Turkije deze enclaves wel van Venetië kreeg en of ze niet door Hagusa werden afgestaan onder beperkende voorwaarden en over het geheel genomen zqn over deze enclaves meer notaas gewisseld dan onze lezers begeerig zullen zijn te vernemen Door deze enclaves nu raakt Turkije hier op twee plaat en aan de Adriatisohe zee maar dit bant weinig want Oostenrijk beweert dat de Turken slechts het land en niet het water hebben zoodat Turksohe schepen er slechts met verlof van Oostenrijk mogen lan len Het is alweer de vraag of Oostenrijk daartoe recht heeft Vóór 1860 heeft Jnrkije nooit gepoogd deze enclaves iWet oorlogsohepen te bereiken of liever er manschappen of wapenen fv landen wat niet verhindert dat Oostenrijk toen beweerde van algemeene bekendheid is dat wij altijd die haven voor Turksche schepen hebben gesloten In IS iO had de zaak voor het eerst belang otndat Turkse toen oorlog voerde met Montene fro Sedert heeft Oostenrijk aliyd de haven gesloten gehouden of liever htinr qlcch s met bijzondere vergunning geopend maar het is de vraag of het er recht toe heeft Hetzelfde is het geval met de Sutorina map terwyl de haven vn Kiek gehe l door Turksch gebied omgeven is js de ingang van de baai van Sutorina op Oosfenrijksohen grpnd Daar dus staat de zaak voor Oostenryk oeter Hoe dit zy de slotsom is dat Oostenrijk terecht of te onrecht da havens gesloten houdt wat op dit oogenblik missdiien uog erger is voor de Mcntenegrijnen dan voor de Turken in zooverre zij ook uit deze haven hun voorraad halen moeten en re wel goed maar toch niet voor altijd zijn voorzien B V I fi Het is onmdgel zoo schrijft een cop cspondent van een der groote Engelsohe bladen in ServiP niet van de Serviërs te houden of geen vertrouwen in hen te stellen Men kan zich nauwelyks een volkdenken d it zoo weet wat het wil en dit niet tekennen geeft door hartstochtelijke ontboezemingen maar door ernst en volharding Het is den Seriérsniei om uitbreiding der grenzen van hun Rijk tedoen In zijn soort was Servië een maand geleden een de bloeiendste staatjes van Europa geen strijd binnen of vijand daarbuiten verstoorde de rust DeBouvereiniteit van de Porie was in werkelijkheid een chaduw Serviërs waren v in alle vplkeu in Europa bet minst belast De meeste inwoners betaalden eenigeguldens belasting jaarlyks en een groot brouwerdroeg 18 gulden tot de inkomsten der schatkistbij Servië had geen nationale schuld Haar uitgaven waren alt d nog l iger dan haar inkomstenen de schatkist was vrg goed getuid Da handelging vooruit de bevolking nam toe nieuwe wegen werden aangelegd mijnen onderzocht en er was sprake van een spoorwegverbindiirg van Belgrado met delijn AdrianopelSofia Alks zou goed zijn gegaan wanneer Servië zich niet b nueid had inet zaken buiten zijn grenzen maar de Sirviérs konden het niet lijdelijk aanzien dat andere Slavische volken en hungeloofsgenooten verdrukt werden I ng hecrachte de verbittering en een uitbarsting was ten slotte oo vermijdelijk Rusland behoefde geen poging te doe die te verhnMten Vorst Milan was eer het weiEtuig in de handen van zijn volk dan diens leider De Serviërs hebben alles op het spel gezet De eente ambtenaren van den Staat vergenoegen zich met eenigs honderden guldens iukonistcu gedurende den oorlog en betalen bovendien een oorlogsbel isting Alle saW rissen boven 600 werden daartoe leruggtbr ioht alle benedin d e som met 20 pCt Terminderd Door de geringe medewerking zijner iMbumt w is het uiet geraakkelyk wapenen en oorlogsnutencel byeen te krijgen daar Servië geen zeehaven heeft Reeds verleden jaar voorzag men een botsing de oogst watbijzonder voorspoedig de uitvoer verboden eu fop doende waren de graanzolders overvol DicBteqg volge is voedsel voor het leger ruim voorhapden alle ossen en karren zyu ter beschikking yan desStaat om voorraad naar het leger te brengen Het spreekt vanzelf dat er weinig afwisseling in het voedtet der soldaten Kan worden gebracht Pijnlijk is de stilte die te Belgrado heerscht Dai stiti is bijna geheel verlaten meu ziet alleen vrou wen en kinderen zeer weinig soldaten zijn aohtar gebleven en een klein garnizoen in de forten Natuurlyk is er geen gebrek aan berichten wier echtheid betwijfeld moet worden en de stad wordt tusschen hoop en vrees geslingerd naar gelang van den inhoud dier meestal leugenachtige tydingen Zoo heerschte ep Vrijdagnacht algemeene verslagenheid het Serviseh leger zoo heette het was geheel verslagen 6000 mMU waren gewond en de Turken op raarsch uaarServiaefc grondgebied By nadere iiiformatie bjj den Minitt i Ristics bleek alles uit de lucht te zijn gegrepw Te midden van alle vcrziaeels schijnt ééa ding vasi te slaan dat de Christenen in Bulgarye zioli wel w i waar langzaam maar in grooteu getale ten strijde toerusten De groote moeilijkheid voor de Serve zal zija een verbinding met hen tot stand te brengen Vorstin Milan rijdt eiken morgen van haar paleis in werkelijkheid niet meer dan een fatsoenlijke villa de Vorst heeft in het geheel 240 000 gulden jaMS lijksoh inkomen naar den ochtenddienst in de katbe draal en brengtj daarna een bezoek aan de gewondelt in het hospitaal Arme vrouw nauwelijks een jaar g hnwd Zij is zeer populair in Servië zij heeft de landtaal aHngeleerd draagt Servisch kleedin en doet haar best te toonen dat zij in werkelijkheid Servisch geworden is Het is een treurige tyd voor haar Niet zonder moeite telegrafeert de oorreipondei dat het Jiem is gelukt een onderhoud met V oKH Milan t erkrygen De Vorst die zijn hoofdkwartier te Alexinatz had is naar Paraljinnenigsékeert een plaatsje aan de Morawa gelegen en een heel elBW achter Alexinatz De Vorst is lang en dik gespiei fj en beweeglijk Hij spreekt gemakkelijk ja zelfs weR sprekend Hij wijddi levendig uit oier de eenheid der Slavisnhe volkeren Bjsnlers SeriiSr Herzegai wiiiers allen badden dezelfile gilnml cn dezrlftte AV8 knmst hetzelfde geloof GriefceiÉlaiid en Servië kfln V é