Goudsche Courant, vrijdag 21 juli 1876

rao landbouwproducten en eeneVenieeP uitgebreide tentoonstelling van landbouwwerktuigen i Te r op d weilanden langs de nieuwe plantage wordet gekobdei Ook zullen er eenige feestelijkb en bij die gelegen beid plaats hebben den niet nutiK toMchuvlrer blaten ran de gruwelen der Turken Hy treed ïoor de rerdrjving der Turku uit Basale ru Heizegowiua en tou net zvaard liiet in de schedu atekeu voordat bij dit doel had bereikt Over de houiliug van Engeland sprak hq vrg irouiaeh Z a jervié overwon tou Euabiod daarby geen voordeai bebUeii De Ootteraehe quoestie moeit door de wapenen worden opgelost Turkije be ta alleen op het papier z ii liimriciën zgu lu de war tqn Begeeriug verdorven lyu telegrammen waren nieta dan leugens Over den militairen toestand sprekende verLluanle de Vorst de betrekkelijke werkeloosheid vou Tcheroajelf daardoor dat dere op weg was met 8 b itnljons naar het Noorden lauj s de oostergrens tot aan L dear om aan een Tarksch korps van Widdin d it nu te Iswor ia geveeht te leveren De Turken waren de landengte bij Novi Biu u niet orergetrokken Lesehanin handhaafde v u stelliugeu Alimpitsch werkte Nraehtig mede met de Bosniseke opstandelingen na rn verwoed geveeht onder de murrn vqu Beljina n de Montenegrijneu bleven evenmin aehter Tru lotte leide Vorst Milan dat de strijd een uatiuiiule lak was geworden de tijd voor onderhaudelingtu mt voorb Tot loover de coirespoudemt Beriehten uit Küii tauliuopel bevestij den inarseh van Tcheruajeff dooh vermelden daarb tevens iju nederlaag bij AkPalanka J INNENLAND oouuA ae Juii i87 Tot Secretaris Boeklhouder by het Burgerljgk ArinIwstuur te Waddiuxveen in plaats van wijten den heer O de ooij IS benoemd eu heer J W Kalkman De heer A van den Boseh hoofdonderwijzBr ie Hocrcappelle is tot brievengaarder aldaar benoemd De 89 jarige C van der Hee te Berg Ambacht lieUeedt reeds inda 66 jaren de Intrekkingen Mn gemeenteen polderbode in die gemeente Kog leeds is hij krachtig en yverig Ten Tervolge op de berichten in de SicuUtoouraiilma 5 en 9 10 dezer kan than worden medegedeeld dM bij het DepMtemeat van Koloniën is ontvangen een Irli gram van den Gouverneur Generaal van Xt deriomlschIudie van den Sden dezer meldende dat ii l opv iKHden van liet verongflukte stoomsoliip ljuiieii intf euermd è roesen de heift zijn gered oudcj elke ook de majoor Baom St Ct Tb de StaatKoarmt lm Dinsdag is opgenomen bet Tenlag nopens de vordering der werken tot rnbateiing Tan Ten waterweg te Kotterdam onar zee Hm de maand Jani 187B In die maand maakten vtm den nieuwen vaarweg ge bniik nit Zee 260 atoninen 129 zeibehepen naar Cec Hl atoomea IS6 zeilsehepen te zameii 4Eil stoom en 185 eilsohepen in het geheel di S 736 aehepen Gtdurende het eerste halfjaar an 1878 maakten T a deien weg gebruik S298 xeeeehepen metende temmen 2 712 700 kub meter tegen 512 teeecbepm metende te zamen 798 310 kub iqe ter vau het Vootnsche Kanaal een en ander zonder de visehsehepen £ r bestaat gelegenheid tot verzending der oorrespssdenlie naar Nederl IndiS door middel van bet stoomschip Hampton van de Eotterdamsobe Uojd waarvan bet vertrek wit Botterdam op den 22iten Juli s is bepaald Behalve voor Batavia u er met deze gelegenheid mede een brievenmaal naar Padang worden verzonden De gedrukte stukken en monsters van koopwaren bestemd om met dne gelegenheid te worden verzonden behooren uiterIqk in den avond van den listen Juli en de brieven den daariw volgenden dag s morgens voor 10 nre te Rottenum aangekomen te zqn In da maand Juli van bet vorige jaar wei door den hoofdooderwqier te Krimpen a d Lek vbor de schoolkinderen de gelegenheid opengesteld om door aqne tuaaohenkomst hunne spaarpenningeu te beleggen in de spaarbank Thans na een jaar is door deUaderen een gezameulyk bedrag van p m ƒ SOOingebracht en bedraagt het aantal inleggers reeds 1 0 Wanneer nog in aanmerking genomen wordt dat minstens een tiental kinderen hun geld feeds ifi de spaarbank belegd hadden moet men bet resultaat gunatig noemen Het aantal aeboolgaaudekinderen bedraagt ruim 260 j X De b nde sohaakspeler de keer Zukertort die thans is ons bmd vertoeft en o a te Botterdam en d B Haag zich gemeten heeft met de Holbtndsche liefhebbers heeft ook n et een Ooudschen meester in de kunst te doen seh d De heer Kamphuizen heeft M aanda g te sibge en party van Zukertort geWOBIMIl De beroemde schaakspeler nam blinddiugs spelende U borden tqftigk voor i jne rekening Hij speelde alle partyen pMefitig tegenorer meesters in de aoliaakkunat De heer Zukertort won 8 partnen peelde remise met de beer De Vogel uit den Haag en verloor 2 partyen bl die vwt deheeren Komphuiien omteu stadgenoot en Bauduin ait de Haag Gaf de heer Zukertort uit Londen 11 Vrydag is in het Yaobtelnbgebouw ceue aohittareude proeve van zijne in de schaakwereld beroemde kunst in het bliudeliogs spelen van partijen en werd dan ook dien avond slechts écu van de twaalf door hem verloren nl ie met den heer Biehr uit Delft de tweede S neu door dien heer in het zelfde gebouw op Zaterdag 15 Juli gehouden was wederom ni t minder eene zegepraal voor dien beroemden meester De heer Zukertort speelde toch dien avond eahter nu niet blindelings maar roor het bord 21 partyen met een vlugheid en tact ongeveer 200 zetten in een uur die elk der aanwezigen in verb iziug bracht en wou er 20 van De beéren C A Dupré en B van Dantzig hadden alleen tX voorrecht ieder één partij vau hem Ie winnen terwijl de bceren C Ledeboer en F H Smalt remise maakten Deze séauce begon ongeveer tien uur ten ie ure en eindigile te RolUrdaaucke Ct Door tassobeukomst der seboolopzieners wordt aan idle hoofdonderwyzen een brief gezonden vanden heer Joiigkiudt Coninek dirceteur der Rijks landbouwsohool te Wageningeu waarin oa het volgende voorkomt Missehieu kent gy m uwe gemeente een knaap die het waard zou zyu dat er wat inter tyd en geld eu kracht aan zyue opleiding werd besteed mjssahien hebbeu de ouders van dien knaap de middelen om hem te geveu Irat zy met a weusehel k roor bemj oülitcn is dat zoo werk dau met ons mede dat Ui hem ons toezenden wy hopen hem u biter terag te zenden meer imtwikkeld en te gelqk ook meer geschikt voor den praetisoben landbouw Zenden na jxeds vele landbouwers hunne zonen vaor eenige jaren naar eens kostsehoul zeker zuUen er vd onder hen gevonden worden die voortaan een landbouws bool voor hen rerkieieu nu er eene naar hunne eiseben ingericht tot tand komt Helpt gy ons de belaiq bebbenden uitviudeQ De baisveetiiig eu verpleging der leeriingui kan geschieden iii een kostschool bestuurd door een der leeraren en ouder toezicht van den direoteur of wel lu fcet gezin vau een der burgers naar keuze der ouders de onkosten daaraan verbonden zullen den gewonen prijs der iJeestc kostscholen uiet te boven gaan Tot het onderwys aan de B kslandbouwschool die te WttgeuiugeB weldra geopend zal worden zgn behalve fi leerlingen der hoogere burgerschool ildMr nog toegelaten v oor de Iste kl 1 jongelieden uit Groningen M de tde kl 2 6iu uit Friesland tm één voorwaardelijk uit Amsterdam Een adipirant die voor de Sde kl werd afgewezen kon tot de Iste worden toegelaten Op 15 eu 16 Sept wordt een tweede toelattngsfecsmea gihouden waartoe zich reeda een grooter getal oandidaten beeft sangemeU Volgens het D e Zk zullen de comibissiën die in versebillende deeUin des Bijks door de ambtenaren zyn gekozen om voor de zaak der weduwen en wee zenpensioenen werkzaam te zyn den 28n Augustua te Utrecht byeenkomen ten einde de statuten voor een Vereeniging vast te itellen De Maataohappij tot Kat dm t Jlftmtt telt 16 613 leden 38 inricbtiugen van voorbereulend 2 i herhaling 28 zang 11 gymnastiek 20 roor teekenouderwijs 55 tot ondemiAt in vrouwrfyke handwerken 216 volksleesbibliotheken 163 spaarbanken 6 spaarkasten 20 hulp en beleenbanken In het tqdperk van rier weken 11 Juni tot 8 Juli 1876 zijn bigkcns ingekomen ambsberiohten door longziekte aangetast in Znid Holland 57 inUtrecht 8 in PriesUnd 21 totaal 88 nmderen Inhet vorige tijdperk ran vier weken waren 164 runderen door die ziekte aangetast St Cl Daar het koolzaad op den roor den stoomdorschwedstnjd te Zevenhuizen bepaalden tijd niet geschikt tot dorsohing zal i n heeft het hoofdbestuar dei HoU maatscbappy van landbouw den weclstrijd acht dagen uitgesteld zoodat de beproeving voor heeren beoordeeUurs zal plaats heblwn op Dinidsg 1 Augustus a s terwijl da wèdstrqd roor leden der moatsobappij euz i bepaald op Woensdag 2 Augnstus e k des morgens te 9 uur By ongunstig w der wordt de wedstrijd tot volgende dagen uitgesteld De Hollandsehe maatoehappq van landbouw zal in de volgende maand bare jaarsvergsdering te Botterdam honden het eei i gekn iS jaar is geschied 3y dcza gelegenheid zal in het algemeen verkoopokaal 0 0 den Oa t ingel eene groote tentoonstelling Men schrijft uit s Orareaande tVu 1S76 voor t Westknd oplevert ii iMt geen ander Ier jaa te TergeUgken Uens en die O jaar at teren ïe Aauterdnuohe aard tpelinaEkt met ds welbekende sOraveasndsche zandaardappeleu bezochten weten niet ooit een dergelyk jaar wat de hoog prijzen betreft gehad te hebben Engeland dat in de vorige week voor dit seizoen dood scheen herleeft weer waardoor heden weer algemeene vraag voor dat land bestaat zoodat de pryzen op nieuw rijzen Minder goed is t ges eld met de naplanting als kool bieten wortelen enz die alIcS door de heete zon verbrand zyn De vraag naar bessen naar uien voor Engeland wordt nlgemecD de opbrengst belooft veel Omtrent het ongeluk den burgemeester van OudHeusden op de jaoht overkomen meldt de A Cl uög het volgende Nadat de heer Malingré op een eend had misgeschoten leide hij tot een zyner makkers den heer Verhoeven wonende te Heusden isohiet gy ut waarop de heer Verhoeven antwoordde buk u waaraan de heer Ualingré onmiddellijk voldeed en uige oogenblikken gebukt in het vaartuig Uee liggen eu uu denkende dat het schot daar het wat kng uitbleef niet meer sou komen zioh weder oprichtte terwijl het schot viel waardoor by het rolla schot in het achterhoofd ontving en onmiddellijk over boord sloeg doch door den hieer Verhoeven nog bij tijds gevat werd Spoedig aangewende geneeskundige hulp heeft echter uiet kunnen baten daar ky eenige uren daarna reeds een lyk was De heer Onstare Landreau zal den 29n Juli t Leiden opstijgen met zijn v f ballons Charles Rossi afj eraardigde Van de Soaieteit T n luchtstroomkundige wetenechan die reeds verschilleiide reizea met hem medemaaktc zal hem ook dan vergezellen Het schuitje aan den Inchtballon verbonden kon U reizigers bevatten De stoomvaart van Vlissingen op Engebind scbynt werkely k een prachtige toekomst te hebben j althans het ontbreekt haar niet aan belangstelling in den vreemde De SiiddeulteAe Prtut geeft een uitlokkende beschrijving van al de gemakkeu die dem dienst oplevert en eindigt die aanbeveling net dezawoorden Een aangenamer overtocht kan men navveiyka wenscheu van s avonds tot s morgens zes uur aan boord met ongestoorde nachtrust kuft men Engelands hoofdstad van Kenlen uit in aühttiea BW bereiken Het verslag der Engelsehe parlementa commissit over de daling van de waarde in het zilver is tbaus in bet licht versobenen in een boekdccUje ran 51 bladzijden AU oorzaken van den val der zilverprqzen somt de commissie op 1 De ontdekking van nieuwe zeer rqke mynen in Nevada 2 De invoering ran den gouden slandoard in Duitschland begonnen met het eind ran 1871 3 De verminderde rraa naar zilver voor IiidiS 1 De overgang van ScaiidinariS tot goud 5 De beperkte aaiimttnting van zilver in de Latjjnscbe Unie 6 De muntslag van goudjnet verbod van gilvermunting in Nederland Koloniën BATAVIA 14 JUNI Hen leest in het orerziabt ran bet Jlgtmtn DagUad m Nui IndU vljet groote nienwa dezer dagen is bet bericht datprins Mangko Negttro iu de Vontenltnden cijnarechten op de uitgestrekte grobden die thans door de groote laodbuurdert g e xpIoiteerd worden ntet weder wil rerhuren na 1877 in welk jaar de eersta 20jarige terrayn sedert de nieuwe regeling der laiidveriinrtngen in de VorstenlsndeA afloopt Ifangko Negoip heeft een deel zijner l nden r eda elf ittexploitatie roor den icolfiibauw en lerefl kofltoa n de Segsering röor f 15 Op dlMIMe zou hy wenscben te weAen met ne tbadi Wrtnorda landen 6 Indien dit plan van Mangko Negoro niet zal doorgaan zal het moeteB egengehoudeii wordeto Moor orerrediog daar de Prins vr is ta dezen opkiobt All argument voor de bestendiging vsn den t dtti woordden toestaftd wórdt aangeroerd dat dtsjjnQs rmr ÏS per pioot koffie den Print nf t idl tir soa knnn stellen de plantende bêrofltiog +oldbeiifl te belosntn terwijl de Be etiHu nietlHIiter Mttfn nen geven Of dit bwlfte waar is willen wq aU l besUhiea vooral doaf in den Mis dleii derSeMeriikk betaalt een vergoeding begrepen is aan den Prins fAé ttdW hate 4 r gotremeiiiBntspröduatie gebriHk r gMaden Borenal il intussoheu de quaestie tar liilek Belang daar de liindhuurders optredende in de rechten der rorstelijke eigenaren hunner landeiL en veel beleckénend Europeesoh element in de Vorstenlanden uitmaken dat met het ophouden der laadrérbwren Verrangeij zoo vrordeu door een geheel ander personeel in ondergesc i cte positie Vokens de Locomotief beeft Mangko Negoro r officieel vsn zjjn voornemen Kennis gegeven Over nusbruiken van grzag ouder de landbuurders werd in den laatiten tijd somtijds ook weder geacbreven doch dit bfeti of meer de kleine lundhuurdets voor welke men zelfs beweerde dat de Begeering zelve geene verlenging van contracten zou toestaan Be olllcieele berichten nit Atobin zijn niet ongunstig De vijand blyft onophoudelijk aanvallen doen ttaar dat kan niet anders zoodra wij in den kwaden moesson onze offensieve beweging staken heeft de Atcbiiiees vrij spel om gezamenlijk nu eens hier dan eens daar ons aan te vallen De groote rraag is of de versterking en bezetting van Bilotl zuid in de ieuvelen den vijand den toegang naar t westen belet In bet 8oer jJoHdeliil wordt ten opzichte van de opiamquoestie nogmaals aangedrongen op verUging ran den prijs waartegen de opium door de Bqteering aan de pachters verstrekt wordt en op gelykmaking van den verkoopprijs over grheel Jar Met dien laatsten maattegel zegt de schr van het artikel de bekende pseudoniem Brato Yoeda zou althans de smükkelhaudel ran de eene residentie naar de andere ophoudrn Of hy echter niet te ver gaat als hy van een verlaging van den leveringeprqs tot zelfs op f 2U een einde ran den smokkelhandel verwacht is dunkt ons nog de vraag De pachter zal toob altijd bij de smoickelaara hierin aohterataan dat by z u pachtpepningen uit zyn winst moet betalen Niettemiu is dunkt ons ootegenzeggeiyk de eenige weg tot vermindering ran bet kwoiui in de aangegeven richting te zoeken In de voorname smokkcl residentien Japara Sania rong en Beinbang zou plan bestaan een afzonderlq korps ambtenaren op te richten tot bestrqding vau den smokkelhandel Men bericht eahter dat het s ag TOn wachtgelders waaruit dit korp zou worden samengesteld weinig waarborg geeft voor de afdoende werkzaamheid van dezen niiuwen maatregel Iu Su rabaqa is volgens et dezer dagen voorgekomen bericht do pachter ook reeds 42 000 ten achteren t Ergste vnn ilen val der pachters ie dat de schrik er zoodanig iu komt dat bq een berverpoohting geUjk oiibings in Socrakarta waar de nieuwe paoht ƒ 490 000 per jaar minder is de paobt ontaettnid daalt Men sobrqft uit KotU Bacya aan het Bat Bmf De Z O linie is geheel doorgetrokken tot aan den roet rnu het zuidergebergte i daardoor is de gemeensohap tusscben de fx e n XXII Moekiins afgestoten De bewoners ran laatstgenoemde streek zyn dbarorer uiterst gebelgd zoodat zy rersterkingen in het gezicht rtni de onzen gingen opwerpen waaruit wij voortdurend met geschut en geweerruur werden besoholen Wel werden zy nu en dan door onze 12 ea 8 oentimeters tot d orde geroepen maar dit baatte niet lang De XXII Moekim mers gaan roor onorerwinnelyk door en hebben eene geusurpeerde reputatie Als bet er echter op aankomt zyn zy niet standrastiger dan hunne andere landgenooten Een roorbeeld bewyst dit Eene rersterking op een der benreltoppen maakte bet ons lastig Den tltten M i rukte een kolonne uit sterk 100 bajonnetten onder bevel van kapitein Lucas Het doel iv4i bet weghalen van een stuk geschut wa rmede de vyaud overigens zeer onhandig te werk ging D marsoh werd des morgens tegen 4 ure aangevangen en was zoo bezwarend als men zich bü mogelijkheid rooratellen kan De versterkingen waren boven op heuvels aangelegd en uit rotssteen samenrat 14 Soms moest men man roor man orer rotoMOkken klauteren zoodat er in die dogeiibtikken ran het geweer geen gebruik kon worden gemaakt Het was een geluk dat de kolonne niet opgemerkt w li lij op den top gekomen was De rijand WjH veH ast uu de versterking gedreven den berg oigéjoagd en nadat eene massa menschen zich vereenigd had pm den onzen bet bezit der versterkingen te betwiiten n ar de rluobt gedreven was werd b t stuk door de kAonne weggevoerd De helden uit de XXII Moekims moesten aanzien dat hun Uweren 3pood r met projectielen en pmnnitie naar ODS kampement werd medegenomen Het verlies aan onze z de was zeer gering 1 man snefvelde en twee wenlen Wai etvond De ryand moet daarentegen een aanzienlijk rerlies geleden hebben Véif aufe vftn den Gemeenteraad DINSDAG l8 JUU TeicBwoordig wsren da hterea vsn Bcrgeo IJsendoorD f oors yirslV Eo tsD Krufsnljiirf KttfvfMiia Muller Fevtuijii Droogle fcr v n HraaUa Post Dmst Stravtr Oadimupt oa SdiI De laoriittir dwit neds dst de heer Noothorea nn Goor heeft kcQOil fejfevea door tfweilgheid oit de itsd verbloderd te sgo dti vcr BderiDg by te ooee De Dotulen iivr vorige rergsdenag wordea gele a en gearresteerd lagekomeu ZIJB ceoe miMlve van bh Oedepoteerde Stalen deief prorinae goedbegrsode de genaakte itytiging i debcgrooliog dieost 1870 AotiScatle eene tnisiiie van deseUde goedkesrende de lerordtaitig oji de biuua vaa ontacbt en de publuske vroawco Notir B en W kleden de rekening o er bet dienstjaar 1875 ann elke wordt gesteld in banden rao de bh Fortntjn Uruogleevfr Snel ea Goedewaagen eene missive van B en W mededeclende eene correspondentie met deu heer Mmiiter van BinneDlandaebe aken aiii diii gevel fsn het stadfaoia weder in deszelfs ondcn toestaiid te doea reolauraeren Onder door den Hmuter gestelde voorwaarden stelden B o W voor de tykasubsidie t aanvaarden De heer MeaaeinakerateU voor deie laak dadelgk l behandeling te nemen OB xiet er geen bezwaar in aan dat erlangen eveneens als B en W te voldoen De heer Kranenbirg verklaart lich daartegen Dit wordt in atenliniug gebrmeht en met 12 tegen 1 ten die van den beer Kranenburg tot de dadelgke bchau deling besloten Na vele diseusslca wordt door den beer Kürlain Ürooglecver voorgesteld om den heer Minister ts erioekcn de werken van s Bgksviege t doen verrichten wel ceue sabsidie van gemeenteoege groot 1700 bet locgulaue loor de reparatie Oit voorstel van den beer Kirtnijn Urou letver in steramiog gebrscht wordt verworpen met 8 tegen 5 eteromen daarna wordt bet voorstel van B en W lo stemming geliracht en aangenomen met 8 tegen 5 stemmen een adrea van den heer J A Montgnie Ondewater houdende varzoek tot verhoogiog van bet aanlcggingsgebotiw zijner stoomboot aan bet Veerstal op voorstel van den hier Misse maker wordt dit dadelijk in behandeling genomen en na korte discnssie toegestaan met 2 tegen 1 stem die van den heei Kranenburg eene missive vau den beer P tes Brumneler Andrlessc zynen dank betnigende voor bet aan hem verleende pensioen Krniiiag eene missive vaa den Schutterarsadder dd Sehntteig verlof verzoekende om over te gaan tot dea verkoop van eenige onbrnikbare goederen wordt algemeen goedgckeard een adres van de heeren K en C Jonker verzoekende In koop te mogen hebben een strook grond aan de veat achter de asebschnor wordt gesteld ia baadea isa B en W lea fine vso bericht en mad eon adres van J Kruishoer veraookende 80 centiaren grond san de Vogelenzang wordt gesteld in handen vsn B en W ter Hbo va beneht en raad een adres van I afeber verjookende een stukje grond in bet St Antbanyklinoler woidt sedo gesteld in handon vaa B eu W om beriiht eo raad eoB adrea van de Graaf en Comp verzoekende een gedeelte gerioleerden grond in h Br by de tienzeuatraat wordt aan gehouden tot straks hg de behandeling vaa dit pont een adrea van J van ficntam eu Zuun verzoekende ƒ SOO verhooging der subsidie voor bet uitgfteu vuu du lUadsverslagen makende met hit toegcsiane f m itordl gesteld iB handen vau U en W ten 8oe van benolrt w r eene missive vsu de Gezoridlii ids commissie dat die zich bereid verklaait om grdurende gernlmen igd hel IJselwaUr to doen onderzoeken daar dit met kosten gepaard gaat waarom zg voor dal doel een erediet van 6U0 aanvraagt Ue vooiz steil voor du dsdelgk in behandeling te Bemen en de subsidie toe Ie staan Oc heer Lngteu ia daai tegea omdat hel viater goed IS eo er dan weder maanden verloopen eer dat men lot een besluit zoude komeu Ue heer Kranenburg spreekt in gcigken zin De vnorz zegt dat er in eene vcrige zitting met groote meerderheid bcalotea il om verder onderzoek te doen instLlkn dal dit biormede een aanvang geaaaaki la a nu de geldelgke krachten uitgeput sga de heeroB Snel en Meaaemaker verklaroB tich voor hel vooratol Ib alemmiBg gebracht wordi hier toe bealotoB mol II tegen alenuncB du van de bh KraBOBbarg cb LagtcB oeBo miasivo van de Commisalo voor de VerordeoingcB voorsteltcBde om art 24 oil do vcrordoaiBg op de brandweer te doOB vervalloB wordt dsdelgk ib bobBBdeluf gcBOmeo en algomecB goedgekcnrd een missive van diaelfdo vooratellendo eea wgsigiog in de polltiC Verordenlng ter sie eene missive van den Sebuttoraraad inzendoBdo de begrootlBg over 1877 Deze wordt geateM ib handcB van do bh van Siraaten Maller en iiamsom De voorzitter deelt mede dal de boekeu en kas van dep GemeenteOnlvanger zga nagezien en lu orde bevonden Ajn de orde ia een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot hel vorbonwon van de lokalen der bnrgeravondsohool tot bet bybouwen van 9 meter aan den kant der hoogere burgerschool en eenige andere werken aan dio school begroot o i ƒ 10 500 Op voorstel van den heor Logten om tol boiiwiog te besluiten en dei som nader ia bqitlen wardt in dien zin besiiHam Sen voorstel van Ënrfemeeiter en Wetbonden no ieiiB de aanvragen tot in gebraikgoviug vaa gorioleerdeB grond Ue beer vau StraatoB wil ib bot algemooB meer grond afstaan Ur voorkoming van de kostbare hekken tol bevordeting dir reinheid en meer andere zaken De hh Kranenburg ou Mei semaker apreken in gelgkeu sin De voorzitter atelt voor om lu beginsel uit to naken of men den gmoloerden grond zal uitgeven Hiertoe wordt met tegen 4 stemmen besloten waarom het aan de orde zgnde pnnt door een ander voorstel zul ordell verungeo het verzoek vaa dea beer P GoedowaagOB Tz tot Jiet aaa hem verkoopea van Iwoo stnkies graad lu do Hontenstfeg ocB nader verzoek ia vao genoemden hoer ingekomen om de aangevrsagdo 145 en 8 centiaren to verminderen tot Mi en a cent B en W uemeB hiermede goBoegen ea stollen voor du af te stsau tegoa ƒ 60 de ceal Dit wdrdt algon een goodgekfurd Een Voorstel van Bargemeesler iB Wethouders om in rechten te Bgeeren tegen een schipper dio beUllBg weigert van do rechten voor het bevaren van bot buiten de gemeente gelegen gedeelte van do rivier do Gouwe verschnidigd dit strekt om aan hh Gedopotcorde Staten die machtiging Ie vragen tegen eenige chippors to Alphen hiertoe wordt met algemeeLS atemmea besloten De heer Virulg had de vorgadering verlaten en nam aan dcza stemming goen deel eou voorstel van B en W om een stuk land gelegen aaa dfB Reswsl jibUM to verhuRB wordt slgsmsc goed ehourd een voorstel vau B en W om de hasrdasch voor 1 of jaren te verpaohtoo wordt mede algemeen gned £ l eurd oen voorstel van B on om tour 3 jann te verpachten het ophalen van puin en vuilnis wordt slgemem goedgekruid cao voorstel v n H on NV om ann te besteden bft uitbaggeren van do zglen enz voor 3 jaren nordt mede algenii ea goedgekeurd Alsnu gaat de vergadering over tot eene met grilotea deoren Na heropening wordt na mschtijiing om aan de fte nomen beslaitco uitvoering te geven zonder resuinptie do lergadering gealotoo Laatate Berichten BelgadO l Juli Officieel De Servische troepen verdreven de Turken onder Osman Pacha nit drie verschansingen die evenwel nadat de Turken aauzieiilyke versterking hadden ontvangen door deze hernomen werden Belgrado 19 Jnli By trommelslag zyn tegen Zaterdag de manschappen der reserve zonder eenigt nitzoudering opgeroepen ten einde op marsoh te gaan Versailles l Juli in den Senaat is de bc raadalaging over het ontwerp des Ministers Waddingtou voortgezet De bisschop van Orleans heeft de voordracht bestreden verdedigd erd bet door den heer Jules Simon Morgen voorzetting MARKTBERICHTEN Gouda 20 Juli 76 By kleinen omzet was de stemming ilauw Poldertarwe puike Witte ƒ 9 50 i 10 25 Mindere 8 76 i 9 25 Bogge puike 7 40 a 7 80 Mindere a 7 25 Voer ƒ 6 40 è 6 80 Gerst puike 7 25 a 7 7Si Minder 6 4 7 Haver zware 4 7 a 5 60 Lichte 4 25 i 4 fl0 De Veemarkt met gewonen aanvoer Tot hoogo pryzen verkocht schapen en lammeren Varkens e biggen mede vlug Aangevoerd 180 partyen Kaas prijzen Ie kwal van 28 a 32 2e kwal traag Goeboter ƒ 1 40 i ƒ l SOT Weiboter 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Oontia GEBOREN I 17 Juli Baiendina ouders H Brouwer sa H van Uunen 18 Willem larinus ouders G vs Wingerden en C M Ezalto O VERLEIIEN 17 Jnli H F M Boer 1 j H Volw mer 7o J Bezem 7 w G H Bnobner m e J de Jong 3 m jGEHIjWI l J Juli J C Woster nn en I Venema P van Oosten 00 N Braoasen G Iloushetk eo W M bpieringshoek Burgerlijke Stand ran onderstaande iemeenten TtBi 13 Juli tot 20 Juli 137 Moordreoht i GEBOREN 1 Ooeue ii i OVERIBüEN K d Vri 7 j wed vs E N r en M de Jong K Helleman 63 j ONDEBTBODWUi Sotn 1 KbHUWD H vsu koog oud 23 j en J Wakkiar w4 ii 1 van Gouda Oouderak GEBOKRV Oeene OVERLEDEN 13 Juli AdrUnos kok ond 5 m GEHUWD ld Joh J Werner en M Nuordegraaf ONUERl UOUAD IS Juli G Gmcnendgk oud 2S j on H J Seheggrood oud 26 j 14 J Oosleroin ond Ï3 j en n de Jong oud 20 j Stolwijk GEBOREN 18 Juli Maria Noelljc ouders U Vatsijl aa E B nschop OVERIEDKN Goono ONDEUfKOUWD Qeone GBHUWÜi 14 Juli P Kleinjan met C Deelen Haaatreobt GEIIOREVt 10 Juli Adrians oudeis Q Oorschot Sa J Polwgk OVERI EUENi ONDER l ROUWD Geonfc GEritOÜWDi If Reeuwtik i GEBOREN 14 Juli Marrigje oudtna Verhoef sa K vno einpco 18 WiUemlBS ouder ï BuUor eu M de I ange OVhUIRDEVi 17 Juli J vs der starre oud 1 ra O NDERrROüWU Oeeno GEHUWUi Geene Waddinxveen GEBOREN Adrlauus ouders P vnu Ituoij eu en holler Alida Eliia ouders G C van fiOeoneii en A I ahbor OVKilLtDE V W Koster 2 m P filmiiLr 10 nu T Versloot S ra C Janmaat I d s GravualgB 2 ra M Janmaat 13 m ƒ a GBHÜWDi Geene ONDERTROUW II Geene A DVERTEN Tlfilf 4 Tot onze diepe droefheid orarleed hedeaonze jODgate lievelinB HENUl l ll N 13MARIE in den jeugdigen loeftijil v m nHhiaéén iaar W BOEfl 1 Goudo B C HOKR 17 J li 1876 StnimRiif U i A ffï f