Goudsche Courant, zondag 23 juli 1876

LledcrlalcUAPOLLO MATINEE op ZONDAG 23 JÜLI 1876 des namiddags teu één ure precies JNDE SOfJETEiï OJSiiOEeEr EE FLIIIKE Zondag 23 Juli Dr W B J VAN EIJK Wedr van Vrouwe C M A E vam Dbml G HARDEMAN aie teTeas itnnne dank betuigen yoor de veel Vuldigeert Teelzjjdige bewijzen van belangstelling ibü ban huwelijk ondervonden Gouda 20 Juli 1876 Gcrcgiftlijkc Aanl onfTiftlng Bjj brieven van meerderjnrig vetklariug verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden deat 4 Juli 1876 goedgekeurd by Koninklijk Cesltiit van den 11 Julij 1876 n 41 zijn nan JOHANNES NICOLAAS BOTH gedomiciliesrd te Wcddtnxveen gegeven al de regten b j de wet aan meerderjarigen toegekend belioudens de bepaling van Art 478 van het burgerlijk Wetboek 0 J FRANCOIS Procureur bij den Hoogen Raad De VEUKOÖPING v n de TIENDVBUCHTEN van de plaat de Groote Zaag te K rMPjiX a d Lek door den ontvanger der Registratie en Domeinen te Gocba aangekondigd tegen 22 JULI 1876 zal niet doorgaan N 1858 1876 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda m Omslreken haar werk goed verstaande en die lust hee ft in een fatsoenlijke huishouding in Duitschland te dienen kan dadeljjk geplaatst worden De Famili ïijn Hollanders en het loon is Vooreerst ƒ 90 jaarlijks naar evenredigheid meer Information bij den Uitgerer dezer Courant Openbare Vcrkooping te OUDEWATER op DING80AG 25 JULIJ 1876 ten 9 iire fen Sterfhnize van Mevrouw de Wed A M MONTiJN van HUISRAAD INBOEDEL ZILVERWERK enz Tcgün JiCHT Ingevolge een Besluit der Algemeene Ver aderiug van Aandeelhouders derüOUDSCHE VLEESCHHOUWERU van den lOden Juli maakt het Bestuur bekend dat de Zaak met Primo September VERPLAATST wordt naardcVVKSTllAVKNÖ 106 ten Huize van den Heer L HUURMAN Het bestuur Ten Kantore van de Ondergeteekenden berusten de navolgende CouponsMAATSCHAPPIJ voon LANDONTGINNING 4 i 3 75 N 1356 1874 75 2 a 1 N 2 1875 76 2a 1 N 338 1875 1876 De hooders der Obligatiën worden veraocht diete komen af halen HOFFMAN Co Mejnfvr WENNEKES van Langeniilijsen Traagt ten spoedigste een Flinke DIENSTBODE zindelijk in haar werk en een burgerpot goed kannende Koken s Men vraagt TE HUUR zoo spoedig mogelijk op een goeden Stand ecue KLEINE NETiTE Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman liodegraven P Versloot ClZON DHriDSKLKDÜigi Posloop J otokabr TIarmelen W G KüttvKRS Hazersw ude 5 Osarkeoken Montfoort 3 A Jagobi Montfoort Wed Rwnknberó Oud water J Ltsn AND Sehoonlioven Wed Womf z Waarder Boi TiiooRN Woerden Gebr P BN ING Zegwaard L DIN Ouden Op voordeelige voorwaarden worded Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bjj M J C HAM te Utrecht limMS3 Mr2iC Mphen L Vabossiaü Zn lil i 1 f GOUDEN Medaille Premie 16 600ir l iMMMyiO Brieven ranco onder letter S bjj de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON te Gouda De Notaris BOONZAJER te Gorinc em zal Ji MAANDAGEN 24 en 31 JULIJ 1876 des namiddags ten 3 ure in het Koffijhuis vanden Heer J H Vervat aldaar in het Openbaar VEBKOOPEN Een nieuw gebouwd WOON or WIEEMS met afeonderlgke Bovenwonino groeten Tuin en ruime KOPERSLAGERsJpABRIEK met j stoommachine aan de Gedempte Kalkhaven Wnnen Oorinthem zgnde inmiddels uit de Hand yfh Koop ooi de daarin aanwezige Bankschroeven f Blaasbalken Draaibanken en verdere Kopcr ilagersgereedschappen Nadere informatiën verkrijgbaar b den Notaris BOONZAJEB i olltomi it aftfeltMei tien S Itittna Dil kina elikiUTi lip marlij iL ie dezer soort bereidingen omdat het do prehecle hoeveelheid der kina ciKeiiHchappen bevat helgoen den lieer Laiüchc ai lebn Ke iJ s dal hiel de volkomen uiliiuttin fr kinahesi iTiddeelen dat men door eene gewone bereiding niel verkrijgen kan Dezelfde STAALHOUDEND tegen algemeene zwalJietd maa jpijnest slepende koorlsen liloeda moedeMefkzuclU en de gevolgen van liet hrimmhed enz Parlja 22 en 15 rua Drouot HoorddepotH ULOTHenCi le Vmsterdam TeGoudabyJ C ZeIdc ljk STOOMBOJTJ IJSSIL Gewijzigde Zomerdlenst aanvangende MAANDAG 24 JULIJ a s van Gonda Maandag en Dingsdag s morgens 6 nren overige dagen s morgens 7 van Rotterdam alle dagen s namiddags ten 2 De DIRECTIE De ondergeteekende benoemd zgnde tot van de Vereeniging DE GOUDSCHE VLEESCHHOUWERU beveelt zich ten zeerste aan en belooft een Nette en Civiele Bediening L HUURMAN Westhaven B 166 DA An V lilir B rd grwen in blond bruin of zwart zonder rosse tint o huid te vlekken neemt dan het EAII CHROMATIQÜE ƒ 2 de flacon voor een jaar voldoende naar gelang wat men verft Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels postwissel of op rembours bij THEOPHILE Haarknndige te Amê terdam Die welke het ongeluk heeft een bril t moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zgn dien te moeten gebmiken welnn er bestaat een middel allen wier oogen nog Biet tot in den hoogsten graad zjn vers eten knnnen daiivvan ontslagen worden door het besteuilig gebruik van Dr Olianliiinelanns Oogeiiwater Bij elk wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en ver w4kte opgen vóélen wederkeren üoodat meö in vele gevallen den bril weder zal knnnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook ü die nog geen bnl behoeven gebrniksa dat middel om voor altijd daarvan bevrjjd te blgven bij velen ja bg oueindi velen is toch reeds het beginsel van ver waMring merkbaar aanwezig men lette maar op dat men by voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertooncn dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnea te steken em Welnu gebruik Dr CHANTOMELANUS OOGENWATEB en gü zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 Ct per Flacon bfl T A G VAN DETH Gouda J J BBÜZEMAKER Tuiden S H KELLER Zoon Westèwagestr BMerd Mej L A SCHOUTENS SCHI Ü Oostmolenstraat J J 6R0ENHUIZEN k Co Utreeht En meer bekende Depots in ons rijk Openbare Vrijwillige Verkooping van circa lÖ j Bunder E05I B 1ARWE HA7EB en ERWTEN in den Zuidplaspolder en den Tweeroanspolder onder Zeveiihuüen Op KATURDAG d 28 JULIJ 1876 des vpormiddags ten 11 ure in de Herberg de St Joris bewoond door J A KEU te Zevenhuizen Breeder bg biljetten en informatien ten kan tpre van den Notaris A N MOLENAAR fe Waddinrveen Gonda DrAk van A Brihkma BIHTEKTLAND Bdltculaudscli Overziclil De diHsttsflie over het ontwerp Wiiddiuf ton heeft iiuonderheid aan de vooniame leden der jMrtyeu frelegeidii id gegeven sioh te doeu hooreu Woeuftdng had er reu i piegelgËveoht plaats tusscheu Ugr Dupaiiluup bmseliup vaii Urlenus ea Jule Siimiu den geweien minister vau onderwijs de eerste uatuurlyk niet veel tudviug iiuiar ouk echte welsprekendheid trgru de laatste yéót het uitmken der aoademisohe gnideii nlleeu door den Staiit Ilundenlug voerde eerst LabouUiye de pleegvader der wet v m I87B waarvan hij rapporteur wu hetwuurd Hg gaf de redenen op waafum hy ook un iu tegeuBpruaic met 7 ijne politieke partq en met het ministerie dut overigens zijue sympathie had met de olerioalen miniiuen lu lla inia verdedigde de Minister VVaddiiiifioii zijii ïoorsicl op kulnien toon en keurde de Broglie hel outwtrp af als strqdig met de oonsei atieve beginselen die iu den Senaat behooien voor te zitten Gisteren zou Dufanre den voorzitter der Ministers het ontwerp verdedigen en verwachtte meu de stemming Men is benieuwd naar den uitslag der stemming ceiiigiziiis ongedul iig zelfs Want waartoe zooveel woorden en zonveet welsprekendheid over eea quaestie die U tti lljk is uitgeput De ti tkcrzy liu jj sobrgft de Corrnp Hdvat mukfii zich leiiigs ius bezorgd over de afwezigheid van Biift luiiider dan ueg u liuden ouder hsnr geestIWlSWifBttrtnaa lien bevindt zich generaal de Chaniy die Vryda deiikiUjk nog komt voorts de heeren de Tooqucville en Uonuel Arbilleur beiden ziek die beloofd hibben zioh togen het oogeublik der itemmiag naar de zittiiigual te doen dragen verderde hetr Arliel die in Amerika ia de hter Wolowski die ernstig ziek is De l rniüisohe bladen voeren polemiek met de overige Duitsehr organen over het mislukken der nieuwe Pruisisohi Slantsleening van 100 millioen mark voor spoorwegen vnn Welke sum slecht 1 4 is gepUatst Waarschijulyk zyu dr groote kapitalisten afgeschrikt door de lage rente 4 pOl D Beii rsche Kamer heeft weder eenige verkiezingen die in liberidiu gtrst wnren uitgevallen vernietigd In de zitting van Woensdag van het Kngelaohe liiigtrhuis was een wet aan de orde strekkende tot vrrnieligli g van di Iievtaaude verordeningen op besmettrlqkr ziekten Johnstone stUde voor tot de tweede lezing daarvan 0M r Ie gaan Smith betoogde de weiiBchelykheid de zaak naar efn speciale commissie te verwgzen lerwgl de Minister Ward Hunt zoomi de wet als het ïoorstel Smith bestreed Nai at dize zyii amendement had ingetrokken werd de wet mei 2Ï4 tegen 102 stemmen verworpen De zitting van het Parlement voor het grootste gedeelte rieds ten einde en toch is er nog veel af te doen behalve de discnssie over de uitleveriiigskwestie die door Granville wordt ingeleid is er Dog een debat over de Oos erFche kwestie en over het Sutz kanaal op til terwyl de Ondirwyswet ook nog eenige tgd van het Ligerhnis zal vorderen Misschien dat tijdsgebrek de hi eren vnn het Parlement tot bekorting der disoussiën zal voeren De Spaansobe Senaat heeft heit ontwerp betreffende de opheffing der fueros goeé geki urd en ook de begrooting iu haar geheel aangenomen lilervldaagi zullen nu de Kamers op reces uiteenga iu tot 1 November a s Opnieuw wordt gemeHk dat dou Carlos in Amerika ii en wel te New Yorï niettegenstaande een der Dnitache bladen een paar dagen geleden als stellig verzekerde dat hq te St Petersburg was Uit de ooriogaberichteii is nog uiet vt l zeker opte maken Volgens de Turken sneuvelt 1 Turlf tegen 10 Serviën ternyl de berichtgevers uit Belgrado juist MQ omgekeerde verhouding opiiierkeu Volgens t laatste offloioele bericht uit Gonstautiuopel ziju de Turken Sirvié binueiigerukt Aauftaande Bumeuie is geen bijzonder euw8 Men verzekert echter tl lang te liebbm bespeurd dal ook dit vonteodom niet stil zSttea toa en zon trachten ziju voordeel te doen met de moeilijkheden van Turkye Ook omtrent Oriekenland kan men aiet zoo geheel zeker zyn Dat het wapenen koopt is bekend Beeds vroeger is gemeld dat de Parte ecu cominiisaris heeft benoemd om iu Bulgarije stHlerzoek te dueu Het heeft wel iets van dempen van den put nn het kalf is verdronken De correspondent van tkuly Nctet bericht dat de benoemde Kiani pacha bekend staat Is een teehtvaardig en menscblievend mau en van de Begeering volmacht heeft om de miiiliuligers ten strengste zal straffen Ö OSTBNRIJK Uit de Weener bladen worden thaus nadere bijzonderheden bekend omtrent de aardbeving die 17 dezer des uamiddiigs te 1 22 uur te Weeuen werd besj Qrd en veel geweldiger was dan die welke daar ter plaatse op 3 Januari 1873 werd waargenomen De eerste scliok was zoo hevig dat de geheele stad het bespeurde Men gevoelde dat er wsl bniteugewoous gesohie le geloofde aan een oiitplaffi g of aan een door een of afadere oorzjuik ontstane geweldige luchtverpliuktsing De huizen trilden en onmiddillyk na deu schok geresktei alle meubelen meer of min in beweging De soliok werd door audere gevol d die allen i i 3 seconden duurden De personen die zich tlmis bevoi len vingen op straat de lieden op straat ekeu elkander met een sujrt vnn stomme verb izin aan ak hit w irc in afw ichtiiig van hetgeen z ju tolgen Uit de iiieteorolagisotic wijaMfinlugen blijkt dat in de Türkinsohaiize een i rtid ile chok gi voeld wcnl om 1 22 M de a rm liir mt T i in tefc pold stadt om 1 5 5 duBr 10 si eonden met een geluid van doudir teHirn ils om 1 25 twee hevige ohnddiiigen vtle stooten groot gerommel te MiKÜing by Wcenen om 1 28 te Kindbcjg om 14 te Linz en Krcins om 1 35 hevige aardbeving richting nooni naar zuid ther nometer 84 graden Beaumnr te Auspitz MoraviS om 1 14 te Brünn om 1 22 etn golvende aardbeving die ook werd waargenomen te Budwcis IgUu Tisiihudwitz Mislilz Lnndenburg Trebitsoh Preiau Wittiagau Sohiltct m eu OeBenbnrg In de stad Weenen werd een kazerne zwaar beschadigd het inwendige is op vele plaatsen gescheurd en gebarsten sohoorsleencn vielen op straat en in vele huizen begonnen de klokken te slaau In Het ministerie van Buiteulandsohe zaken vielen de neten uit de klisten en werd een bediende van zijn kruk geworpen op andere kantoren dansten de taftls vielen zelfs om en iu de wyukelders ger uiVlen de v iten iu beweging Het water in de Doiiau liep van zuid naar noord alsof een plotselinge tbbt zich ertuande In onderscheidene nieuwe huizen en in eenige kerken werden plafonds eu muren beschadigd In een drukkerij vielen ai iders tegen de machine ininir wt rden gered een leidekker viel van het dak waarop hy werkziiam was een knaapje werd zoo onzneht tegen een vensterkozyn geworpen dat hy uiet oubelangrij e kwetsuren bekwam In een gelngknmer vau een logement sprongen de gasten die aan een der tafels zaïi n verschrikt op terwijl de heeren die zich wiit verdir op bevonden niets bespeurden Iu de z ilen van vele fabrieken ontstond gedrang daar ulle arbeiders zich tijdelyk naar buiten wdden begeven In soiiiinige strati n weigerden de uit de huizen gevluolue biwoueis hnniie hiiurdsteden weder op te zoeken zoo bevreesl ivureii ze voor etiie herh iliiii vau liet uatuurversohynsrl öu de beurs heerschte groote verwarring Het hulplokaal waarin thans de beurs wordt gehouden is licht en dicht gebouwd en de aardbeving maakte een zoo geweldigen indruk dat er een bepaalde veldslag ontstond om zoo spoedig mogelijk uit het gebouw te komen Er zijn deu en genoig maar de meeste waren gesloten ea slechU vier uitgangen waren geopend die alle niet zeer breed zijn JeInkkig liep het gedrang met gesohturde jassen vernielde brillen ingedrukte hoedena z ten einde Speculanten i la bai se wfren het heden volkomen eens het sauve qui peut was door een paiiisclien dirik in het leven geroepen Te Herdals kreeg het schoolgebouw waarin zioii i 00 kindereu bevonden zoo belangryke scheuren en barsten dat de brandweer aanrukte die de kinderen met ladders en andere reddingsmateriaal door de vensters buiten moest breageu D bladen bevatten onderscheidene brieven van persenen die hunne waamemingen gedurende de aardbeving mededeelen Men hoorde in de huizen kraken en bersten zag den bodem sidderen en de schilderij n aan deu wand schudden de bewoners werden duizelig Mensohen die van hunne stoelen werden geworpen en op andere wijze de schokkeu gevoel den zijn gelukkig zoover van deu schrik hersteld dat zij lust hebben gehad daarvan aan de pers mededeeling te doen Weeuen werd op 4 Mei 1201 in den nacht van 28 op 29 October 1267 in 1348 in Juni 1442 op 6 September l 90 op 4 December 1689 op 10 April 1751 op 28 Juni 1783 in Augustus 17 op 29 Februari 5 Mn irt n 6 April 1768 Cf 15 Januari 1774 op 22 April 1783 en twee maal in de laatste twintig jaren duor aardbeving bezocht r r r I T A LI E Dezer dagen is per tel gr ra gemeld dat iu den Senaat eeae soort van crisis is ontstaan bij gelegenheid van de stemming over het wetsontwerp waarbij aan de Begeeriug de bevoegdheid wordt gegeven om naar eigen goedvinden iu de verschillende zeeateden ii frmcki of vrije entrepots te vestigen Oel$c wij indertijd hebbeu medegedeeld was dit ontwerp in de Ktuaer der Afgevaardigden met groote meerderheid aangenomen ma ir had Lmrentrgrn de oommisEÏi vau den Senaat de vcrwe p ui vonrgesteld IV beraadsli ing welke nseits versclii ideiie dagen had geduurd wird verleden Vrijdag iloor bijzondere hartstochtehJKheid gekenmerkt nocli di pigingeu v ia den heer Depreiis mini8ter prl sidell uooli die van zyn umblgei oot Maiorsua OÜLitabi uiCü veriuocUteu het verzet tegen het outwerp te fnuiken Do verschillende artikelen werden wel is waar met zitten en opstaan goedgekeurd maar bij de geheime stemming over het ontwerp in zijn geheel staakten de stemmen namelijk 67 voor en 67 tegen waarop de heer de Nilippo die als vice voorritter de vergadering leidde verklaarde dat het ontwerp ingevoyte de bepalingen der constitutie verworpen was Dit lokte intussohen levendige protesten uit waarop de tweede vicevoorzitter ile heer Eul den voorzitterstoel innain de zitting heropende en de beinadsla iiig verilaagde tot den volgeuden dag Iu de zitting van Zaterdag betoogde de minister president dat naar het gevoelen der Regeering de stemming nietig was en dat deze quaestie de instellingen des lands reiakte Na eene levendige gedachtenwisseling werd met 63 tegen 62 stemmen de voriste lemming nietig verklaard en bepaald dnt het ontwerp nogmaals ia stemming zou worden gebracht op 26 dezer Volgens de Italië is dit hel eerste feit van dien aard elat ob iu den Italianiisoben Senaat veiordeiet u moet de oorzaak hieraim warden toegeschreven dat men aan de quaestie eler punti frnnchi een staatkundig karakter heeft gegeven De verwarring bij de elisoussie was dan ook groot fem itigde Gleiiueeseu en Venetiauen stemden voor de wet in het lielsng hunner provinciën en dit laat zich verklaren ni ir wat ongeloofelijk schynt is dat andere gematigden legeu de wet stemden niet om de wet zelve uiet uit beginsel maar alleen omdat zy door een miuiitcrie lan de liukerzyde was vujrgestiild bUjnenlawd GOUDA 20 Juli 1876 Naar wij vernemen is aan den heir Moutijn alhier bij ministerieel besluit van 17 dczpr vinrlnptgoincessie verleend tot den onulig en de fzpliiitatie viiu eene i spoorwejf van Hengelo langs Ilauksbergtn KfIwrgen en Neede in deTrioliiina v m Jroenlo aansluitende aan den Nederlanüsoh Westfaatschen spoornig Aan s Byks munt te Uir elit is tot bolp steiuI peUuIjder benoemd de heer A Kigicr