Goudsche Courant, zondag 23 juli 1876

van bet eerste ziektegeval in verdachten toestand is geraakt Zoodanige overtreding doet ook in al de gevolgen die 4aaruit voortvloeien aanspraak op vergoeding verloren ffuin De tweede linea van het aangehaalde artikel ordt door de burgemeesters niet altgd nageleefd In plaats van bét vastgestelde bedrag der 8ohadeverg eding hij den gemeeute outvauger te sequestreeren bep en z er zieh verkeerdelijk toe dat ba rag niet uit te betalen Alleen door 8e ueatratiekeu steeds behoorlijk blgken van iedere overtreding d e de aanspraak ojl vérgoediAg heeft doen verloren gNan In het Uatste nommer van het tijdschrift l Arl Médieel dat door zeer bekwame geneeskundigen wordt geredigeerd wordt met kracht te velde getrokken tegen de znigflesschen die ten strenn ste worded afgekeurd De sohrgver is van meeniiig dat van alle bekende en nog onbekende zuigJesschen de eenvoudigste nog de minst slechte is en het beste is volstrekt geeh zuigftesSbhen omdat met die voorwerpen de voeding niet geschiedt op eene wijze zooils het behoort Alle geneeabeeren van ondcrviiidiug di de voor en nadeelen der zuigüessoben kunnen beoordeelen zegt de schrijver erkennen dat men bg gebreke van moederlgk voedsel of een goede min zgn toevlucht moet nemen tot een houten beenen of ivoren lepel om de kleiue kinderen te voeden Met een lepel weet men wat men aan het kind geeft en h o e men het geeft men regelt zgu rust en voedsel men heeft het oog op hetgeen bet gebruikt en kan zich ieder oogeublik overtuigen van de hoedanigheid der melk die toob het grootste bestanddeel uitbuiakt van alle spijzen welke het gebruikt maar men moet er den tgd voor nemen Met een zuigflesch zuigt het kind aan zioh zelveu overgelaten naar hartelust hetzij in zijn wieg hetïij op de armen der kindermeid of in zgn wagentje eeu melk die spoedig verzuurt zoowel door de vereenigiug met organieke zelfsluiidigheïlen die bij de vervaardiging van de zuigflegcb worden I gebezigd als door de sohorameleude bewegingen tijdens de wandeling gedurende welke de zuigeling met een stop in zgu mond ligt Met de zuigflesch is het mogilijk de voeding der kinderen eenigszins te regelen lig de minsten kreet dien zij slaken biedt de fleseh hen troost Zij sUpen en waken met de stop in den mond en zuigen lang dikwijls veel te lang nu eens veel te snel dau weder te Uugs iam een meer of minder goed of slecht toebereid vocht op zoodat in hun zwakke magen strooni n nieuwe melk de reeds half verteerde overstelpen Vandaar de indigesties brakingen dianh oustekingeu der iugewatiilen storiiigeu in de voedingsorganeu enz die steeds de ernsti te en meest voorlomende oorzaken der groote sterfte onder jonge kindereu zijn Dit artikel heeft een groeten indruk gemaakt en de bestuurders van het congres van hygüne ea tamelagé dat van 27 September tot 4 October a s te Brussel 2fA wordeu gehouden hebben op bet programma de vraag gebracht Welke zijn de oorzaken der buiieugewone groote sterfte van jonge kinderen zoowel wettelijke als niet wetteHJke Voorts hebben zg voorgesteld te bespreken de wgze van kunstmatige voeding van kinderen in groote steden enz Hierdoor zal men een discussie van de grootste geleerden ovsr de verschillende methodes van voeding kunnen krijgen die hoogst belangrijk kan wezen en nieuw lioht doen opgaan over de beste wijze van voeding voor jonge kiyjlcryn Laatf te Berichten Bucharest 20 JuU De Senaat verleende deu Minister van Oorlog de door hem gevraagde machtiging om naar gelang der behoefte de reserve der tweede territoriale divisie onder de wapenen te roepen De Minister van ï inancién diende een wetsontwerfT iu betreffende de aanmunting van goud Bucharest 21 Juli De Kamer stelde heden het nntwoSrd op de Troonrede vest Daarbij wordt tevredenheid met bet tegenwoordige Ministerie uitgedrukt verklaard dat de traotaten en de ligging van Hamenie neutraliteit gebieden en de verwaohling uitgedrukt dat aan de eisohen van Bumeniu iu worden toegegeven Belgrado 21 Juli Officieel De in Beljinn verschanste Turken vielen gisteren met lU bataljons en een korps Basohibazoeks het leger van Alimpitz aan om hem op den anderen oever van de Driua temg te 3ringea na eeu gevecht van zes uren werden de Turken teruggedroagen en tot Beljina vervolgd Éergisteren vielen de Turken den Servischen overste UsBum Miroovie in Qramada aan de strijd diffrde tiaa en een half uur en bleef onbeslist Gisteren hernieuwden de Turken die versterking ontvangen hadden den aanval doch zg werden teruggeslagen laOQden ïl Juli De correspondentie betreffende oe Turksohe aangdegenheden is rondgedeeld en is 373 g ina s groot Zg loopt van 3 Januari tgt ks K Wl M r i 17 Jol en bevat 6 4 documenten de oorrespoiidenCe i teruggegeven De Iccrlifig drr ijks hoogere bur erM hool 1 A van dcrXee wfIVc onlitugi deze mriehting met diploma eAiet hffft met goed gevolg het ndmistie exaroen gedaan vnur Ie 4e Uiisae van de hoogere buxgersehool Biet 5 jai igru eursua te Qravenhtge Wie weet er iets van stappen die er gedaan xiju f worden tot liet ïerkrijgeu van eeu der nieuwe Rqluknadcsahdou voor oniWw iert j nd ijd tublieu wg oj het hooge belang der Kaak gewezen en liet adieeii dnt het gemeculeljéstuur e euzeer als w j overtuigd nas van het groote vis depl dnt er in de estigiiig au one lergclgke inricbtiug voar de stad ejegeu zou tgn Sedert is er uiels ïnu ïeruoinen MidddbBrg heeft iffied eeue toezegging nut tleu luiJtiatec misschien wordt er elders reeds onderhande d wordt de xaak te Roudu geheel uit het oog verloren of H mea van de vruelitelaosheid yuer pogingen Jjvertuigd ftle geeft antwoord op de e vragen ü M heeft benoemd tot hoogheemraden van llijni laud de heeren J van der Breggen Ft en inr C Cook Bsarn u Soestdük waren Dinsdag in feestgewaad Z M de koning kwam even vóór 12 uren niet een Ittitengewonen trein van het Loo aan opgewaohtdoor prins Hendrik en een groot aantal blyvemle n tijdelnke woucrs van Baarn Soeattl k enz zoodat het getal eigen rytuigen aan het station byzouder groot was lu drie open rijtuigen reden de vorstelijke personen en jnun gevriig langs de buitenplaatsen van Baaru waar overal gevlagd werd naar s prinsenpaleis Na het ontbijt bezichtigde de koning de verfraaiingen die prins aan zgn prachtig buitengoed Jieeft aangebracht o a de nieuwe broeikasseu ter tyde van het paleis en de fontaiueu aldaar die gist ren voor teerst werkten Deze zijn ingericht volgdishetgeen tijdens de bekende Flüra tentoonstelliug teKeuilen daar te zien was In deu namiddag kwamprini Alexander aan De prinsen brachten tegen 8 uren 2 M naar het station terug de koning reed dMrheen door Baarn in eeu pa ier welke door prins Hendrik zelf werd bestuurd Prins Alexander blgftecaigea tqd bij zgn oom De trein die te 3 18 vertrekt werd eveaala die waarmede L M was aangekomen begeleid door den beer LoekhQrst iuspeeIfur van de n O tcrspoorweg K H prins Frederik beeft zich Donderdag ochtend in generaalsuniform jiaar Minden begeven ten einde het feest bij te wonen ter herdenking dat voor zestig jaren het J fwsiaoh regimeut ald uu nuar hem genoemd is Heden wordt Z K U in den Haag terugverwacht De Kroonprins en de Kroonpriusee van Duitschland 4ie nog steeds te Scheveningen vertoeven sehgnen van deze gelegenheid gebruik te willejj maken om aas land nader te leeren kennen Na eerst Rotterdam Amsterdam een paar malen Delft en Lelden bezocdt te bobben hebben ze dezer dagen de stad Haarlem met haar kunsteohatten haar orgel en haar bloemen net een bezoek vereerd Er is sprake van dat de Prins mat familie eerlang Sronbeek zal bezoeken en dan tevens de omstreken Tan Arnhem zul bezichtigen Oqk zooden zij de Haarlemmermeer gaan zien Het Fuitrlani meldt weder als gerueht dat de Dnttscbe Keizer S7 dezer het vrijmetselaars feest te Hage zon komen bijwonen ter viering van Prins Piederik s 60jarig grootiueestersehap Z M de Koning heeft naar i Ind ptvdanee meldt voor den jaarlijksohen internationalen schietwedstrgd Sondag te Lausanne geopend en b j welke ook tal rgke Hollandsche schietvereenigingen vertegenwoordigd zgn een prachtige coupe geschonken Ier Wjiarde mm 18 000 frs onder bepaling dat zij door een vei eniging i ioet worden gevonnen In deU mstreken van Haarlem bebljen zidi sporen van de jlardappelsiekte vertoond Men sohrjjft it de residentie aau de oonservatieve Amtt Ct De ronddolende atjhapen hebben een herder ontvaagen Na den dood van Thorbeeke ja zelfs eeh gemimen t jd vóór het overlijden van dien staatsman ontbrak het der libarcle partij aan eenheid en Udmg £ en deel der party had zich aan de leiding van den oud m nitter van koloniën den heer Fransen van de Putte toevertrouwd een ander deel voerde trqd voor eigen rekening Ia dien toestand is thans met of zonder goedTiideB van den heer Fransen van de Putte wgziging gebradit Naar mg toch vip goed ingelichte zgde wtmlt medegedeeld heeft de liberale partij in de Tweede Katösr thans als haar Itudar erkend den heer Kapoeyne van de Coppello Beter kens had z in haar belang zeker niet knuiea doen De heer Kappe e paart aau ontelenaciieljike bekwaamheden een groote mate van lutrlemeutaireu tokt en bg io het ierrein waarop hg zioh beweegt ataadt f uA meeiter Het eenige wat meu den heer Kappeyne vervgten kan is dat hij de ernstigste zakeü soms meer als pleitbezorger dan ak lid eener wetgeveude vergadering behaad t Den eraat van Thorbeeke bezit hjj niet Watde ministerieele crisis betreft op 44 Qogenblik waarop ik u schrijf is nog niets tesliat Nade aan den mimatqn aad ged ue küniUKev ipg van s konings besluit om het aangeboden coTleetief ontslag niet aan te nemen is in den toestand nog geen veroudering gekomen Nog altijd zw gt de OMB aji over den iriloolli der ministerieele crisis De weigering des Konings om bet ontslag der Ministers aan te nemen is niet officieel bekend gemaakt maar ook niet tegenge proken zij mag dus als eeu feit wofden aaugeuomen Maar men mist nog attijd een antwoord op de vraag big ven nu de Miuisteis hetüg allen betZQ sommigenf Zon som bet uitblgven van benoemingen voor portefeuilles die de vroegere bezitters niet weder wensohen op te nemen te betsekcnen hebben i at geen enkel departement vaeant is en dat hel geheele zevental onveranderd bat bewind voprt tP Of v lt het den aaublgvendea moeilijk opvdgen te vindpn voor ambtgenootcu die niet te bewegen ijn hun ajuivraag om ontslag in te tiiekkeu Het laatste is wel het waarschijnlijkst Het zal den heer Heeioakerk zeer moeilijk vallen mannen te vinden die de keus hebbende tusaehen een ontbinding der Kamer en het aptrede i voor eene vgaudige kamer niet liever voor beiden bedunken De positie van eeu miuisterie Huemskcrk is uiterst zwak niet alleen wegens het gebeurde wet de militiewet maar vourul omdat het uu uiet een oplossing der onderwgsquacstie te berde moet komen Wie zou zich gaarne in een huis begeven dat dreigt in te storten De moeielijkheid zit voor d bg bet departement van oorlog Wie zal deu moed hebben die portefeuille te aanvaarden Onderwirpt hij zioh evenals zgn voorganger aau de militieplauueu van den beer Heemskerk dan is zgn vonnis geveld en slaat hij een anderen weg in hoe kan de beer Hc mskerk die ontwerpen strijdig met zgn twee vorige dan mede onderteekencnï Of zal fle Jkliuister Heemskerk die tweemalen zgn militie Juiwerp tegeupver zeer oiignusti e verslagen heeft gehuiidh ufd ten koste van twee oorlogsministers nu eindelijk toegeven en een ambtgenoot kiezen die militie en schutterij tegelijkertijd regelen wil M iar hoctja het dan daarmede te rgmeu idt hij van i afstemming van de oontiu eiitsverhooging een kabiuets uaestie heeft gemaakt Wij weten geen oplossing voor deze raadsels maar Lbcgrijpen zeer goed dat jaist die raadsels de reconstructie van het Kabinet niet gemakkelijk maken Intusachen verloopt eeut kostlwre tijd die zeker wól besteed zul zgn indien eeu krachtig ministerie tenslotte te V9arsghgu komt maar die verspild wordtwanneer wat helaas te vreezen is de slotsom neerkomt op een voorbietting vuu strij4 tusschenKabinet en Kamer üaiidelMad De Slaatt Courant bracht ons Diusdagj vond Ten vervolge op de berichten in de St Ct van 5 en 9 dezer kan thans worden medegedeeld dat van de opvarenden van het verongelnkte stoomschip luit Oen Kroelen de helft is gered waaronder ook de Majoor Boom Verbigdend zeker Want de ramj hoe zwaar ook blgkt nu gelukkig minder omvangrijk te zijn dan aanvankelijk scheen In zooverre verhengen wg ons dan ook zeer over het telegram Minder zgn wg echter ingenomen met het feit dat dit bericht ten vervolge op de beriohten van B en 9 dezer noodig was Want er blgkt nu met welk eeu ouverantwoordelgke lichtzinnigheid het Indisch Bestuur zgn telegrammen naar het moederland afiKudt Den 5ii wordt gemeld dat het schip i verongelukt en van de 300 opvarenden nog geen 70 zijn gered elf namen zelfs worden er bij genoemd Was t wonder dat die treurmare algemeene droefheid en deelneming verwekte eq wanhoop en ujimeloözen ngst tevens in tal van gezinnen die in hangen twgfel verkeerden over t lot van hun dierbaren die wellicht op het sohip waren geweest Doch daar komt de telegram van den 9n er z jn 5 personen opgegeven als verongelukt die integendeel nog zgn gered Onnoodige smart dus was vier dagen hinjf aau velen berokkend En nu deu 18n seint men andermaal dat e n den 5n als overleden opgegevene nog leeft en dat in plaats van 23 percent de helft der opvarendea it gered Zeiden we te veel toen wg teleg aqimen ais ie van den 6n en 9n onverantifoordel k liohtzinnig noemden Dagblad Het Voorloopig VersUg over de wetsontwerpen tot regeling van de inriehtin en bet rechtsgebied der Arroiidiscements reofatbauken en Kantongerechten gaf den Haagsohen correspondent der Ar i Omrfiii en allerprettigstcn indruk Het is merkwaardig sohrgft b j hoe het falrutime de clocier daarbij ongesluierd pp den voorgrond treedt De Terscbflleude ikfgevaar den wier diatiioten met het vedies van een rechuank bedreigd jrqnlen doen al het m elijke on te doen inzien dat 4j e idere rechtbank beter en met meer recht dan juist die eêne tak opgeheven kunnen worden De Begeeriug steUe de opheffing van de rechtbank te Eindhoven voor maar twee leden van dit bedreigd oollegie ai zelf bsden van de Tweede Kamer en rekenen met oijClrs na dat juist Eindhoven in het geheel niet vervallen moet en dat moest volstrekt in het zuiden eeu rechtbank warden opgeofferd dan zou daarvoor veeleer Boerraond 4u aanmerking komaan Ook Deventer zou worden gesohrupt maar men betoof dat Deventer zijn rechtb nk niet vrrlieieii mag die van Zutfen moet dan liever worden opgeheven Doch daar willen de twee rechters uit Zutfen He in de Tweede Kamer zitten wel op passen vnn daar dat het Verslag zeggen kan Deventer wordt opgeheven Zutfen behouden Dit voorstel werd met evenxeel nadruk verdedigd als beatneden En zoo gaat het met de andere reobtbjuken waarvan de opheffing wordt voorgesteld al eveneens Deze rechtbank weg roepen de Leideuaars duar kan i niets van komen Qeen plaata in Zuidholland die zooveel behoefte aan een inshtbant heeft als uu juist Leiden Moet er in dit gedeelte der piovineie eeu rechtbank worden ontbonden dan kan de Haagsche reehtbaak met minder nadeel dan de Leidsohe worden gemist Ngmegen komt ter sprake neen I roepen de Nginegenaars dan liever Tiel Gorinchem zal dan worden opgeheven neem liever Uordt zeggen ds voorstanders van Gorinchem Eu zoo vinden de Goezeuaren dat Middelburg de Hoornaren dat Hiuirlem de Apiugadammen dat Winschoten beter hun rechtbank kunnen missen dan de stad bunuer inwoning Het beate middel om i h teleurstelling te bereiden is bg verwachtingen aUeen op de liohtzijdeu van ds zaken te letten Dan zal er altgd iets t renrallen ea zal men daarbij pgnlgke indrukken ondervinden Itekent men eehter te voren ook op de kwade k nisen dau vindt men in een redelijke uitkomst altijd nog genoegzame reden tot vreugde om er meé tevreden te zijn Daarom beeft de heer ihr mr J W H Rutgers van Rozenburg naar ons besdbeiden oordeel eeu verdienstelijk werk verricht door hu reeds in het Vaderland te wijzen op e beziftiren die aan de droogmjiking van 4e Zuiderzee verbonden zullen zijn en op hetgeen daarSlj wel een kon tegenvallen Hij is overtuigd dat het Werk alugeu zal en da Hollandsche natie daarmee de kroon zal zetten op alle vroegere werken van dien aard En wat het haar eok kosten moge het za sleehta geld we en geeui bloed Voldoening zal zij er van oog iteu Aiiwr Kg waar huwt er tegen dut men zich de iiuik voirstelle als een goede finaiitiegle operatie Men zal ni etefl handelen met volle bewustzgu vnn bet gewiabt der taak die men op zioh neemt met een helder overzieht van de campagne die men gaat openeu e uiet alleen met den wil om te veroveren maar tevens voorbereid om de oorlogskosten en zorgen en ulbi vereisohte opotferingen blgmoedig te dragen De eerste teleurstelling welke de heer Rutgers voorziet ia dat de droog te maken gronden deu geraamden prijs van 76ft 60 per hecbire niet zullen op brenged De opbrengst wordt toch niet alleen door de hoedanigheid van den gsond bepaald Cosmcpotisohe boeren iju niet talrijk menigeen die wet 4000 voor een hectare gronds in den B emster of beoosten Hoorn wil bestedeu a l er vriandelijkf voor bedanken de helft voor even goed Lind in een ainlerc provincie te geven De boer wil bovendien wonen m eeu dorp en bij de stad i ar kH kan koopen en verkoopeii kermis en vasten avond hoadeil Dat het aantal aan den man te breiigen heotaran zeer aan zienlijk is zal mede ongunstig werken De verst af gelegen gronden zullen zelfs moeielgk koopen vinden In de tweede pUats zal het bg de reeds be staande schaarsohte aan werkkrachten moeieljjk zgn de nieuwe provinci dadelgk behooriyk te bevolken Er zal dus meer dbn aan verkoopen nog gedacht moeten worden aan koloniseeren En dat zal zoo gemakkelijk niet gaan Nu de Staat bet werk ni aan particulieren heeft N egund zal be ook de Staat zgn die als schepper en stoffeerder van een reusachtige universitas lal moeten optreden zoo luidt het derde bezwaar van den heer utgen In de nieuwe provincie waarde in eerste halve beuw bgna alleen landbouwers en handwerkslieden zullen wonen waar handel en dfverheid voor zoover zg niet direct van den landbouw bestaan onbekend zullen zgn waar roerend kapitaal niet te vinden zal zijn Zullen uiet alleen sobolan raadhuiaen en alle mogeiyke g uwen vow 4 0 puhlieken dienst maar ook kerken herbergen en roor al zijn ambtenaren woningen door den Staat gotten w Óde i opger ht spoor en rijwegan worden l aakl vijlen u ft eu aaiigilegii dag weeka jaarmarlten ingesteld en nan eiuoedigd in t yt een maatsohappg ontworpen moeten worden en kelde i omstig de beho ü Uit 4 u staat van Vt lager onderwijs over 18 4 in bet régeeringsverslag voorkortende blgkt dsi men in pus laiid In 1874 telde 266t openbare Kralen waarvan S207 voor gewoon en 459 voor meer uitgebreid lager onderwjjs 136 gesubsidieerde bijzondere scholen waarvan 26 voor gewoon en 110 Toor meer uitgebreid lager onde rwgs 982 uiet psuhsidieerde bijzondere sobolen waarvan 422 voor gewoon tt B4tt vopr mee uitgeb ei4 lager onderwijs Wat het onderwijzend personeel betreft bij alle bgere soholen te zamen tdde xnefx in lb74 3304 hoofflouderwijzers 3962 hulponderwijzers 187S manoelijke kweekeliugen 446 hoofdouderwijzereasen 1571 halponderwijzeresseu en 661 vrouwelgke kweckelingeu Bg vergelijking met 1873 telde meu 11 hoofdon rwijxers minder 12S hulpouderwijsers meer 36 mauuelijke kweekelingen meer 4 hoofd 88 hnfponderwijieressen en 11 vrouwelijke kweekelingen meer De openbare scholen werden Tn 1874 door 343 247 leerlingen bezocht zijnde 6169 meer dun in 1873 De bijzondere gesubsidieerde dagscholen telden 691S leerlingen 217 meer dan in 1873 de niet gesubsidieerde 113 184 4129 meer dan in het jaar te voren Het sohuulverzui u nam in 1874 toe e Minister van Financiën vestigt de aandacht der belangbebbcudeu op de otticiecle uigave van de J vHguli voor het Kunmkrijk der Nederlmde jaarg 1 7B Dit werkje bevat alle opgaven betreffende den dienst der Postadiuiuistratie die het publiek te pas komen zoowel ten aanzien der tarieven en verdere bepalingen voor verzendingen binnen s lands als omtrent die van en voor de koloniën eu vreemde landen Zaterdag jl weid by het kantongerecht t Z andam een sirul zaak beli iiideUl die de aandacht veruient Het 0 euli ilui vorderde dat mej A H O van beroep huisundenvijzcres wouende te Zaandam ZJU wurileu veroirdeeld tot een geldboete van 12 50 enz ter zake dat zij op 30 Juni 11 des voormiddags tussclieu iu j eu 11 ure In de bgzondere niet gesub iecrde scho d vo ie lager onderwgs op de Bloemgracht aldaar tem ijl zg stond ter zgde van het bord waarop een optel sommetje was geschreven en terwijl eeu klein meisje voor dat ord stond onderwgs in het rekenen zou hebben gegeven tot welk onderwgs zg als alleen een akte als huisonde g res voor schrgven bezittende iet bevoegd is De sobooluiwiener in het diMriot de heer T F H Jojrieeen die van deze luét de wet op het lager onderwgs strgdige handeling procesverbaal had opgemaakt en die als getuige in deze ttok was gedagvaard maakte eeu opmerking aan bet adres van het Zaansche publiek dif wij gelooven dat door een grooteren kriug verdient gekend en ter harte genomen te wortlen Hg zeide nl zich overtuigd te houden dat het publiek het onderwijs zjiner kinderen niet aan inrichtingen zon toevertrouwen van welke het wist dat daardoor onbevoegde en onbekwame personen onderweze werd en dat h ook niet begreep welk motief de directeuren vau de school lu quiestie waar het onderwü r twee afzonderigke vertrekken gegeven wordt door éw hoofdonderwgzeres óón kwéekeling en één daiue die slechts een aole als huisonderwgzeres in het schrgven bezit beweegt om de wet te ontduiken aangezien er toch een genoegzaam aantal geestelijke zustep in ons land bestaat die bevoegd zgn om lager onderwijs te geven De thans ge onstateerde overtreding scheen op zichzelf bes honw a van weinig belang maar het vermoetlen li t voor de hand dai bg een onderwijzend personeel als aan die school werkzaam is de beklaagde die altijd zoogenaamd toel oLt houdt in het lokaal waar da kwéekeling onderwijst voortdurend onderwqs zal geven in vakken waartoe zij geen bevoegdheid bezit De minister van binnenlandsohe zaken e h onder dagtqfkening van 16 dezer aan de ooramissarisscn des Konings te kennen gegeven ten einde de aaudaclit ÏWi de Burgemeesters der gemeenten hierop te vestigen dft ljet is gel eken dAt door sommige liurgemeestets art 2 dpfjvet jeu 8 fuU 1870 SiaaUblad no 131 tot regeling jm hèt veeartsengkundig staatstoezicht en de veeartsenpundige politie verkeerd wordt opgelat enniel hyorliik wordt uitgevoerd Dit artikel orengt mede dat bij iii de eerste alinea vermelde PveHreding gèene sohadploosslelliug wordt verleend vpol hei afgemaakte vee Waaromtrent de overtrading heeft plaats gehad 3Svenmtu kan tij worden gegeven vqot afgemaakt vee uit den koppel dat ten gevolge over de Wreedheden door de Turken in Butgarfjl gepleegd is er hij De correspondentie over de Oos tersche quaestle eindigt met een dépSohe van LordLoftus van 11 Juli waarbij hij den bevredijenden afloop van de samenkomst der Keizers te Reiohstadtmededeelt Burgerlijke Stand GEBOREN SO Juli Tlicoduri Hiria uudon W ail Imqwcd en M A Horncs OVERLEDEN 20 luli M taa Eük 7 O A ds Ixeiiw 70 i gl H M l Mrmiio 8 ni fiBHlIWOi ÏO Juli W B J on Egk o G Hirderaan ONUEHTKOUWD 8 Juli G F a i Un ene il j ea Y W Voi ii j P Scküiileii n j en M L Uoekkamp 30 J Snel 84j en J IWlh iiJKni 20j W I d Mooij 87 j ia M J Kenlen te Mijdrecht ij C Stolwijk t j m W M v ii knijt a 3 j H Verbeek 28 j en W J Begeer I9j J M Vuurpijl te Rotlerdem 52 j en W A Pelma 43 j J koetsier 28 J en A Leiai te Rutlerdein 22 j P Soineiibnrg 20 j euj J de Jong 22 j M D Honten i7 j en V van Leeniren 45 j G tsn Gooh aSj ea A W an I l 22 j ADVERTENTlfiW De Heer en Mevrouw FORTUUN DROOGLEEVER NijHopï betuigen hunnen dank aan allen die hunne beUngatelling betoond hebben bg gelegenheid hunner V£ï£RTIG JARIGE HüWECUKSVEREENIGING op 20 ieiei Gouda aa Juli 1876 Al die iets te vorderen hebben van deaondergeteekende worden verzocht hunne Rekeningen voor 1 Aug u 1 1 u a a s in te leveren L WELSCHES Ill een Fatsoenlijk Klein Geyn wordt tegen 1 Augustus of November tegen hosg loon GEVRAAGD EENE als MEID ALLEEN op een Dorp nabij Gonda Adres nujj franco brieifen onder letter Q Q of in persoen bij deu BoekUnudeUwr K BRINÈMAN te Ouuda y Ie HUUR op de Markt franco brievenonder letter A ter Boekdrukkerü vto H GOQ RISSEN te Gouda l 8 BEKWAME TIHMËitLIEDEK worden gevraagd aan den Hoek van Holland loon 18 cent per uur adres aldaar of teüfoos elui bfl VELTENAAB SLOT ONTVANGEN EEN PAAR PIANINO S driesnang oblique met bouten eii sianoen kraohtvol en liefelyk van toon in Palissander houten Kasten met consoles eenvoudig clpcbzeer net bewerkt Westhaven 161 te Gouda ONFEILBAAR MIDDEL De ondergeteekenden bevelen zich aan tot het ZUIVEREN van WANDGEDIERTB zonder eenige schade aan hout ot verf te veroorzaken Door ontbieding kunt gy n van de degelükheid overtuigen J de JONG CH Comp Gouda Lange Dwarstraat H 124 Timmermim ECHTE EAlTd ÏFÉEk Bekroond op de WereldtentoonsMling teParSg 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flacon biiCK VAN VIVE Ir en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin enZw art zonder Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde I Q