Goudsche Courant, zondag 23 juli 1876

Woensdag ie Juii N 18Ö9 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien Cs TUIN Apotheker en Drogist te Gouda a contant Dames Garnituren Kkaokn Manchbttïn Zijde LAVALriaEs Hai fhrmdkn en Dassbk KIMR JlKKEPi Uli DER COSTUMES eene ruime sorteering Zwarte MOIRÉE BOEZELAARS enz enz voorhanden tot uiterst lage prnzen bjj M x r VLETTER Lange Groenenfl P 8 Gekleurde WOL a ƒ 0 15 per knot Weerverkoopers genieten RABAT UedcnalVI iPOLI O MATINEE op ZONDAG 23 J O LI 1876 des namiddags teu één ure precies IN ÖE SOCIËTEIT 01 GEMGEl EEN II n Adres wordt gevraagd aan Uet Bureau dezer Courant SFEOÜLITEITvA TaEEEN Tan af S9 t l $ en hooger benevens een partij puike CHINEESCHE THEE in kistjes van circi St kilogr a g ÊO per 7 kilogr Van alle soorten zgn franco Monsters verkrijgbaar Nieuwe OLJJF on prima TAF BLO LI E FRAMBOZEN en OJTROENLIMÜIVADE benevens MINERALE WATEREN CHINEESCHK GEMBER in pot envan 2 kiloffr a 4 Verkrijgbaar bij W 1 MIXREIIT Haven In de vorige Advertentie stond abusievelijk ƒ 0 20 dit m oet zqn 80 Cts 1 m WIJNMARSEN KORTB TIëMOËWëO D 83 beveelt zich aan tot het IcvA en van B Z E JE E isr l ir KIfMh KONINKLI IK WEIIERSCH 18 Tent BOSCH en MAASTRICHTS 12 FAKO 14 DUBKiiL PRINCEÖSB 10 GERSTE 9 Cents per Kruik Eiigcisclie UIkicd van Uas Co f EXTRA STÜÜT en PALE ALE 20 Cent per Halve Flesch Bastellingcn worden ten spoedigste bezorgd Openbare Verkoopiiigp Oo MAANDAG 31 JÜLIJ 1876 voormTten elf ure in iDE Paauw te Gouda van 1 4 Ken Iterk PAKHUIS met BOVENHLIS en stokje GROiNü en DRIE WOONHUIZEN darnaast alles aan den Vogelenzang wjjk M Nos 7t 77 7S en 79 te Gouda N 1 dadeiyk te aanvaarden n 2 4 bfl de week verhuurd vour 1 70 1 50 en l 5 en 6 Eén DUBBEL PAKHUIS en een PAKHUIS met TUIN aan den Inlichtingen ten Kantore van Notaii Mr CKIST te Gouda POPIJUIR mmt WERK By alle BoekhaiideUrcn of tegen totzeiidiug van 20 poRtzegelfl v in 5 ornts rechtstn eks aan Ricbter 8 Boekhandel ie Mji ug u w ie vfikrijgen Dr Airy s Natuurgeneeswijee Prijs y i au iie UI dat beiöomde gellluatreerde ongeveer 400 blz dikke bock opgegeven geneeswijze hebben duizeiideu hun gelOndtaeid te danken De talrijke daarin afgedrukte dankbetuigingen bewijzen d t BeUk suUe liêken nog hulp hebben gevonden die wanhopend zonder redding verloren sohenen dit uitmuntende werk moest derhalve m geen huisgesin ontbreken w i i verlange en neme sleohts het Geïllustreeroe Origineele werk van Klchters Boak handel te Niimegen die op ve uck uok een Uittreksel daarvan gratis en franoo verteudl Verkrröl r bij de Boekhandelaren A BHlNkMAN en P f MAAS Jr te DE Q JIi A LAROCHE van KRAEPELIE en HULH Apotheken te Zeist 18 het volkomensle aller Kina bereidingen van een aangename smaak haar doeltreffende eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen atgemeene zteakte zoowel bij kinderen als Volwassenen gebrek aan eetttut eleehte noijevirtering zenuwziekte èu vele barer gevolgen als hoofdpyn aangezichtsp n enz in het tgdperk der herèteUing na zteare ziekte of kraambed koorte en hare gevolgen enz In de Geneeekimlige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Bedactie aan HH Medici aanbevolen als ook de ÜZERHOÜDENDE QUINA LAROCHK tegen eUorosiê of tileekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedsgebrek kwalen van crititchen leeftijd enz BAAR iLB01 P®lTlBTTM 2 dozijn 0 50 geemailleeid 2 Post ai i r in alle Soorten Couverten Boek en Steendrükwerk Prijs Courant VAN voomitbestelling VAS I r Fl O 20 0 20 0 30 1 perV a 0 12 Roode Bessensap Wit Zwait Frambozen Azjjn Sup 0 00 0 85 Half Bessen eu Frambozensap O 40 0 221 Moerbeziënsap Limonade Siroop 1 0 60 8mbo eu Siroop 1 40 0 80 Roode Bessenwgn 14 per Anker Witte 16 Zwarte 16 Vrrzoeke Manden en ledige Flesschen ter vpUina jratico aan hnis vooruit te zenden Aan winkeliers of Verkoopers wordt rabat gegeven Zouder verbinding Janos KlllerwaliT 0 171 0 50 E fid Prjjs per flacon ƒ 1 90 bjj de volgende H H Apothekers Gouda C THIM Gravenhage J VISSER Zn Leiden J GARRER Rotterdam Wed P T d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen se S Uuuijadi NIEUWE VULLIN i rechtstreeks uit de Bron O NTVANG EN EauMerveilieuse Dit water welks renommé zich bjj elk gebruik meer en meer vestigt en dat dan ook inderdaad alle andere kleurmiddelen vüi het Haar achter zich heeft gelaten is geheel onschadelgk vlekt de hnid niet en geeft aan het haar zgn nataarIgke kleur Blond Bruin of Zwart weder Prfls per glazen Flacon ƒ 1 bg Ijouis Welter Oostoaven Wanneer het de vereiachte werking niet doet wordt het geld temgbetaald al ia de flacon geh eel opg ebmi ki öoüda Druk van A Brinkman BUITENLAND Bgilciilandscli Uveralcht Uet grooten nadruk heeft nog Dufaure Vrijdag bij den Franscheu senaat op de aanneming vau de wetWaddington aangedrongen Het heeft niet mogen baten Wallen kwam met een motie van verdaging deie w erd roet 139 legen 139 stemmen verworpen nadat verscheidene onzekere stemmingen waren gehouden De discussie ion dus worden voortgezet Er werd nu geriemd of men tot de beraadslagingen over de artikelen lou overgaan Ook hier was de nitslng onzeker tot het eindelijk bleek dat men met 144 tegen 1S9 stemiuea niet tot de beraadslaging oVer de artikelen zou overgaau wat met verwerping van het regeeringsvoorstel gelijk staat Wat zullen de gevolgen zqn van dezen stap waartegen de rainisler Dnbure zoo krachtig gewaarschuwd Iieefll De Kamer heeft zieh gehaast als terugslag op deze stemming in den Senaat een votum van vertrouwen ia het Kabinet uit te breag o Met 371 itemmen werd deze motie aangenomen de leehterzjide hield zich buiten stemming Hen bericht dat het ministerie ondauks het geleden icheo in zijn geheel zal blijven Het Jourml OJkiel be at het rapport der oommisaie belast met een onderzoek over het incident dat bij het adinisiie exaiuen aan de Polytechnische School is voorgekomen Het rapport komt tot de slotsom dot wn onbescheidenheid waarover geklaagd is niet anders dan aan een toeval is te wijten en dat de kweekeUug der JeauielaaaoluKil lifn mfJi woaiHUi met het eiiderwerp van het opstel bekend te zijn daarvan geen woonl wist en is iqn opstel volstrekt niet geslaagd is Wie lioh aan de bedoelde onbe cheideuheid heeft schuldig gemaakt is nog niet bekend Het Prensche gezantsohao bij yictor Enunuel is tot den rang van ambassade verheven de markies de Noaillt heet dus voorlaan ambassadeur Ie Uuitschland trekt op politiek gebied alleen nog de aandacht de nieuwe partij die daar is opgetreden luet het doel al de conserïatieve elementen te vereenigen tot één krachtig lichaam dat de vrije conservatieven tot kern zal hebben De hoofdpunten van haar programma z n De partij neemt aan Duitscfalands eenheid maar wil voor eiken staat behoud van autonomie niet in strijd met die oon titutioneele eenheid Zij verlangt eeu einde te maken aan deu strijd tusschen Kerk en Staat en om daartoe te geraken behoort de bestaande wctge ing op billijke wijie hierin te voorzien Zij wil een Staat gevestigd op degelijke monarchale en christelijk grondslagen Zij vraagtr voorts een wet tot regeling van de betrekkingen tusschen het kapitaal en de speculatie en hoopt hierdoor te voorkomen de schandelijke misbruiken en flnancieele en economische crisissen welke aan de nationale welvaart zulke smartelijke wonden hebben toegebracht Zq verklaart ten slotte dat het sooialismuB en het vraagstuk van den arbeid en de arbeiders een regeling van den toestand der nijverheid dringend vorderen Dat inen met de vorming dezer partij niet zoo vlot zal slagen als men zich voorstelde blykt o a hieruit dat de vrije conservatieven reeds verklaard hebben dit programma niet te kunnen onderschrijven De verkiezingen voor het huis van afgevaardigden zullen in October en die voor den Doitschen rijksdag in Januari plaats hebben WaarsoBgnlijk zullen deze verkiezingen door een ontbinding van beide lichamen worden voorafgej aan Van de keizers conferentie te Salzburg verneemt men niets dan dat dé ontmoeting hoogst vriendschappelijk ia leweest Het politiek zarakter der conferentie Bchignt zeer gering te zijn hetgeen trouwens wel verwacht werd daar de keizers niet van hunne rijkskanseliera vergezeld zijn geweest In het Engelsche Parlement is eindelijk de correspondentie over de Turksohe aangelegenheden aan de leden rondgedeeld Zij beslaat 373 bladzijden loopt vMi 80 Januari tot 17 Juli en bevat 644 stukken daaronder begrepen de briefwiseeliug over de gruwelen in Bulgarije Die over het Ooetenche vraagstuk eindigt met een depêche van lord Loftus dd U Juli waarin melding wordt gemaakt van den goeden afloop der bijeenkonist van dé twee Keizers te Heichstadt Onder de deptohes kozH er een voor van 29 Juni U waarin lord Derby aan prins Ourtschakoff antwoordt dat de opstand in TnAije niet alleen een zelfverdediging tegen plaatsel ke verdrukking is maar veeleer met staatkundige bedoeling is aangestookt Hervormiogsplannen zullen s niets kunnen baten zoolang niet eerst de orde is hersteld De meeste Engelsohe bladcb laten zich zeer gunstig uit over dit Blue book q vinden daarin een nieuwe reden tot vertronweil in Derby s politiek beleid Uit de verschillende documenten blijkt dat Ettgehind steeds onpartijdig i plrad maar tevens bij de Ports op hervormingen atefaong Waarschnulijk zal de Parlementszittiug uiet vóór de tweede helft van Augustus gobten kunnen worden De behandeling der Oostertche quaestie ia het Parlemeut is wel niet mogelük voor het eirxle dezer week Inmiddels wordt beweerd dat de diplomatie zich onledig houdt met de vraag of uiet spoedig een wapenstilstand kan gealMoi worden Oorlogsberichten van beteekeais zijn er niet De gezondheidstoestand vau den nieuwen Sultan Moerad schijnt bedroevend te zijn noi verzekert dat hij tot regeeren ongeschikt wordt FRAHKBUK De gemeenteraad van Pwjs is bezig met het onderzoi k van plannen tot idtdirpiug vau de Seine welke op sommige gedeelteu vau haren loop tusschen Parijs eM 5JlllM mx omsg Ckjqflaus en Kouaan met meer dau een meter diep is Volgens het eene plan dat 15 millioen franken zou kosteu zou de rivier over haar geheeleu loop op eeue diepte van minstens 2 meter gebracht worden Hei andere pUn wo t op 19 millioen berekend en zou eene diepte van minstens 3 meter trachten te bewerk Men ben kent dat het eerste ontwerp aan den handel te Parijs eene bezuiniging van minstens 2 millioen aan transportkosten zou veroorzaken Het audere ontwerp zou met zijn grooteren waterstand de groote stad tot eene soort van zeehaven maken In zijue jongste zitting heeft de gemeenteraad zich met dit laatste ontwerp vereenigd dat van den ingenieur Kraatz afkomstig is Het pbiu moet echter nog verschillende commissiën en lichamen doorloopen alvorens aan de uitvoering kan worden gedacht Ziehier iets omtrent den gemiddelden levensduur te Parys Parys weinigen zouden het deuken is voorzeker de gezondste stad vau de wereld waar de minste sterfte plaats heeft en zoo het misbruik van sterken drank en de buitensporigheden vau de jongelieden er niet zoo veelvuldig waren zou de statistiek toont het duidelijk aan de levensduur er gewis twee of drie jaren grooter ziju dan in alle andere steden van de wereld Men schrijft dit vooral toe aan het klimaat dat hoewel wat vochtig toch gezond is en vooral weinig plotselinge veranderingen van weersgesteldheid ondergaat Voorts lette men op het tal van riolen die het menagewater afvoeren op de uitmuntende wijze waarop de beerputten worden onderhouden op de goede inrichting van de huizen op de verordeningen op ongezonde woningen op de dageltjksche opruiming van vuilnis op de besproeiing van de openbare wegen en bovenal op de overschoone beplantingen van de lanen en boulevards waarvoor dau ook veel zorg wordt gedragen Wij laten hier een nauwkeurig lijstje volgen vau het gemiddeld cgfer der sterfte in de voornaamste steden van Europa op de duizend inwoners en per jaar Voor Parys is dit gemiddeld cijfer 20 op de duizend voor Bome 26 voor Londen 22 voor NewYork 27 voor Weenen 30 voor Munchen 31 voor Copenhagen 27 voor Berlijn 24 enz Er is slechts één stad die kan wedijveren met Parijs nl Edinburgh waar de sterfte sleohts 1 9 pCt bedraagt Deze cijfers zijn te merkwaardiger omdat uit statistieken vau 20 jaar her blijkt dat het gemiddeld ojjfer over 4 jaar nl van 1862 tot 1866 een tijd perk van ware transformatie voor Parijs 26 op del duizend in die stad bedroeg per Jaar lÈ Merken we ten slotte nog op dat Parqs de stn iu Europa is waar de oijfera van de geboorte jp de sterfte het meest tegen elkander opwegea SL j T U R K U E De Konstantinopelsche correspondent van de Tempi deelt omtrent de stemmin aldaar eenige iiqzonderhedeu mede die ons toeschijnen wel de aandacht te verdienen vooral ook omdat het einde der worsteling tusachsu Servië en Turkije nog niet zoo spoedig is te voorzien ra het ten slotte veel zal afdoen welke houdiog de volksstammen aannemen die nu nog zich rustig honden De Grieken te Konstantinopel zijn nog op de hand der Turken eu de reden daarvan ligt zoo voor de hand dat men ie sleohts behoeft te noemen om haar begrijpelijk te vinden Iu t kort komt ze hiwop neder dat de Grieken slecht noode de Slavische bevolking groote macht zouden zien verkrijgen Hun hoop is dat nog eenmaal de hoofdstad van Tnrküe weder in Grieksche handen kome en aan dit streven zou naar hunne meening niet bevorderlijk zijn te groote uitbreiding van de maeht der Slavisdie stammen onder de leiding van Kusland Van de andere zijde weten ze te goed dat w zenlijke hervorming in Turkije onmogelijk is en de toestand daar altijd een onbevredigende zal blijven Zij hebben dus tgd om den loop van zaken af te wachten en hopen inmiddels tot genoegzame ontwikkeling en welvaart te komen om op een gegeven oogeublik de vruchten van huniie volharding te plukken In het als emeeu dus zijn ze op het oogeublik meer op de hand der Tarken dan op die dar Sacviërs maar daaruit volgt niet dat onvoorziene omstandigheden niet de stonmiug geheel zonden kunnen veranderen In Creta Theaaalié en Epirus is brandstof genoeg en de Turken uilen zeer voorzichtig te werk moeten gaan om die niet te doen ontvlammen Dingen als in Bulgarqe zouden er niet moeten gebeuren De Armeniërs zijn veel meer op de hand van deTurken omdat ie over het geheel weinig laat van de Turiuehe overheersching hebhen Integendeel hnn hoogste streven is de Turksche staatsdienst waarvoorzij in menig opzicht zeer geschikt zqn Twee minitten waren Armeniërs Agathon Effendi die voor eenige jaren overleed en Daond pacha De laatste iutowniett was weinig bemind zelfs niet onder zqne amolbgenooten 7 Er is een derde klasse van niet Modamihedanen die men met een algemeeneu naam Levantijnen noemt Het zijn lieden geboren in Turkije maar wier voorouders uit Europa kwamen Over het ge eel hebbeu ze om de eeue of andere redeu belang bij het voortbestaan van het Turksche rijk en terwijl ze daarvan de lusten genieten hebbeu ze niet de lasten omdat ze doorgaans onder bescherming staan van eeue of andere ambassade of legatie In het algemeen dus zijn de meeste niet Mohammedsnen in Konstantinopel gunstig gestemd voor Turkije waaidoor ook de Turksche berichten van het tooneel van deu oorlog da ur lichter geldof vinden Vanzelf spreekt dat de meeste MonMnegrijnen Serviërs en anderen van verwante stammen naar het tooneel van den oorlog zgu vertrokken Er bleven er echter genoeg om te verklaren hoe de oorlogvoerenden omtrent de Turksche plannen zoo goed worden ingelicht De Bulgaren ziju geeu zeer strijdba ir v dk en de jongste gcbeurlenisSeu hebbeu nog bovendien een geweldigen iudruk gemaakt Meu verwacht dus niet dat iu Bulgarije een algeineeiie opstand uitbreken zal tenzy de Serviërs zooveel vorderingen maken dat geen vrees meer geksctterd behoeft te worden voor de ongen eMe Xuikaeh benden Dit is niet waarschijnlijk en i denkelijk ook niet iu het plan De berichtgever vau Daily NtKs behalve die van de Tmet de eenige die vergunning kreeg het leger te volgeu oiitviug de venckeriug dat Servië betrekkelijk weiuig begeerde Hoofdzaak was de bevrijding van Bosnië en de Herzegowiua Niet eens was het eene oottdiiia êint qua non dat de Porte niet daarover hebben zou een nominaal oppergezag zooals zo nu heeft over Servië Dit was volgeu lie Miniaiet eenvoudig een quaeslie van sentiment