Goudsche Courant, woensdag 26 juli 1876

eu de strijd werd gèToerd met een practisch doel ua u lgk rerlussiug van Bosnië en de Herze owina Tau de Turkvlie onderdrukkers Serviè dacht er niet aan ïiuküe ta dosu iasturteu eu niet eens werd verlangd dat Bulgarye en Star Servië een vilajet dat vroeger bij Servië behoorde maar thans een Turksohe provincie i weder bij Servië worden gevoegd Al wBt men begeerde nas v b tering van den toestand der onderdrukte Christenen in deze gewesten De Serviërs zelven trouwens raoften wel geweten hebben welk slag van Bedeu de Ailu 4 n zijn eu kunnen daa niet op een algemeeiien opstand gerekend hebben voordat de dingen vetl v rdur zïju Iii een open land ouder eene bevolking die veel te verliezen heeft en niet eens gewapend is knn raen maar niet too op eens een algemeenen opstnild vérwachlen BINNENLAND GOUDA 25 Juli 187 De commissie voor de feeaten der Pacificatie van Gent heeft deier dagen uit Gouda een er eigenaardig geaohenk ontvangen De heer P wan der Want pijpenfabrikant alhier heeft opzettelijk gïoote pijpen Toor de feesten laten maken eu er een mandje als eeregesohenk voor de commissie alsook aan dun burgemeester van Gent van gezonden Die pijpen ziju waarlijk eer fraai op den kop staat aan den eenen kant het schild van België en aan deu anderen kant dat van Holland met het opscbAft Paeiftcatie van Gettt Langs deu steel der pijp loest men aan de eue zqde Prins Willem van Oranje Jan Vaudertinden abt Philips van Maruix 8 Nov l STIi en aan de andere zijde ter eere van t volk van Artevelde Aug 1878 Graaf Ch de Kerchove burgemeester van Gent Men mag verwachten dat deze historische pijpen weldra zeer populair zullen worden want het is een gelukkige gedachte geweest de twee wapens van Noord en Znid benevens eenige beroemde namen die met de Paoiftcatie innig verbonden zijn er op te brengen Uit den Haag wordt gemeld i t Z M de Koning p ff Het Loo ten gehoore ontvangen heeft den generatil iuajoor Beijen die als opvo er van dett tegenwoordigen pioister van oorlog wordt genoemd Uit Beru wordt aan de KölnUcke SSeUuiti geschreven dat Z M de Koning der Nederhiiden aan het Zwit ersoh Soherpschuttersbond ter getegeuheid van den grooten Wedstrijd te Lausanne eene zilveren drink 4nliaal ten geschenke heeft goonden ter zwaarte van 66 pond en ter hoogte van 80 centiineter Aan de eene Bgde is voorgesteld de slag bij Murten ian de ndere die bij Sempaoh Op het deksel prijkt het beeld Taa Wülem Teil de handvatsels bestaan uit zinne keelden der overwinning Volgeus het bericht i dit kocatwerk niet bestemd om te worden uitgeloofd mh prij bij Ihet achijfschieten maar om voortaan de bondsraan van deu eeikn wedstrijd naar deu anderente volgen Het Belgisch OnderwijzersboniJ üal op Zaterdag Zondag eu Maandag 8 9 en 10 Sept cersllt zijne jaarlijlÈsche bijiynkomst houden te Gent Alle Ne derlandsche onderwijzers zullen atdaar vrijen toegang hebben terwijl o u aan de reducieuren van onderwijsbladen eene directe uitnoodigiug is toegezonden De tropische hitte lokte Zondag een bijzonder groot aantal wandelaars en badgasten naar het Scheveningsche trawl Inzonderheid heerschte er in den voormiddag buitengewone levendigheid Het aantal personen dat aan de table d hote in het Gemeentebadhuis heeft aangezeten of a la carte dineerde bedroeg ruim GOO Op drie kamers na zijn al de appartementen in bet notel verhuurd en bezet Het baden ii opeu zee neemt met den dag toe Per tramway zijn Zondag ruim 5600 passagiers Terroerd Door de Hooge Kegeering is aan de Kantonrechters in de provincie Limburg de last verstrekt om nauwkeurige inlichtingen in te winden omtrent het aantal kloosters kloosterlingen enz Uit deze wijze van informeeren die niet op den gewonen weg ligt wil men afleiden dat bij den Minister van Justitie plannen bestaan om het aantal kloosters in te krimpen Baanuin is wellicht de weigering van den Bisschop Tin Boermond om toe te stemmen in de oprichting ▼ an twee nieuwe kloosters niet vreemd Op 26 en 27 dezer zal te Enschedé de Siste algemeene vergadering gehouden worden van het Nederlandsoh OnderwijzersGenootschap Woensdag 1 tiur ontvangst der leden iu de hervormde kerk welkomstgroet door het Enschedeesch mannenkoor otntate van den heer Ressiug uit Dcldea coniposilié Tin den beer J Convent daarna opening der Kwgkdering door den heet A van Otterloo vnn Amsterdam Verder de behandeling van het vraagstuk welke zijn de resultaten van het teekeuonderwijs voor zoover dit op de higere school wordt gegeven Donderdag verslagen en vraagpunten over paedagogie landbouwonderwijs ens na afloop tegen B j diner iu de groote sociëteit Vrijdagmorgen tooht naar Borgsteinfurt per spoor terwijl des Zaterdags den bezoekers gelegenheid w rdt gegeven het merkwaardige van de stad en onistrelten te bezichtigen Woensdagavond geeft de commissie van t A olkspark door algemeene bijdragen een voor ieder toegankelijk concert in genoemd volkspark terwijl Vrijdagavond door deu heer de Easch in de groöte sociëteit een concert zal worden gegeven Wanneer het weder gunstig mag blijven zullen de vele ver vacht wort ende bezoekers aangename dagen kunnen doorbrengen W hopen onzefi lezers in onze beide volgende nummers verslag te kunnen geven van het verhandelde Onder de punten yan beschrijving voor de dertigste Algemeene Vergadering der HoUandsche Maatschappij vau Landbouw te houden op Maandag 18 Sept 187 H in het Verkooplokaal te Kotterdain komt het volgende voor Rapport omtrent de uitgeschreven prijsvragen voor eene beknopte beschrijving van den akker en tuinbouw in al zijne deeléu en eene beknopte beschrijving vande teeleclteniie znivelbereiding iu al hare deel Rapport omtrent de uilgeschreven prijsvraag voor eene oUedige beschrijving van de teelt van grienden teeuhout in Nederland en het naburige Vlaauderen in al hare onijerdeelen en bijzonderheden Mededeelingen omtrent de uitlovingen a Voor een werktuig om lutgriendeu te wieden 6 Middel ter voorkoming van de tougblaar en van het klauwzeer onder het rundvee c Geneesmiddel voor tougblaar en klauwzeer onder het rundvee Mededeeliu omtrent de inzending der Maatschappij op de Liteni itiunale Tentoonstelling te Philadelphia Voorstellen der Afileelingen art 11 A Van de Afdeeling Assendelft Dat vanwege de HoUandsche Maatschappij van Landbouw een bekwaam persoon belast wnrde met in Amerika en lOu eland de iuricliting en de resultaten van verschillende kaasfabrieken te onderzoeken en hiervan later een uitvoerig verslag in het licht te geven terwijl een dergelijk persoon later bij de oprichting van een l uiafabriek als raadgever uitstekende diensten zoude kunnen bewijzen B Van de afdeeling Haarlem en omstreken Om bijwijze van proef in 1877 de tentoonstelling te houden in de eerste helft van de maand Juli evenals 2ulks in het buitenland geschiedt en deze tentoonstelling alleen te doen bestaan uit paarden vee werktuigen en pluimgedierte C Van de afdeeling Haarlemmermeer Van wege de Maatschappij zal in 1877 een wedstrijd worden gehouden met dorschwerltuigen door een of twee paarden gedreven cu geschikt om koolzaad fijne zaden halmgewassen en peulvruchten te dorschen en marktschoon te leveren D i Van de afdeeling Hoorn en omstreken De afdeeling Hoorn en omstreken stelt voor dat de Maatschappij een prijsvraag uitschrijve ter bekoming van de doelmatigste inlichtingen omtrent het verwerpen of t vroeg werpen van de kalveren hetgeen in den laalsteu tijd zoo menigvuldig bij het rundvee voorvalt E Van de afdeeling Maasland en omstreken De afdeeling Maasland en omstreken stelt voor de volgende prijsvraag uit te schrijven Welke minst kostbare middelen kunnen aangewend worden ter geheele vernietiging van het heermoes F Van de afdeeling Sloten In eene sectievergadering de wenschelljkheid te bespreken om de afdeclingen aan te moedigen tot bet doen geven van lagtr landbouwonderwijs en de middelen daartoe te beramen G Van de afdeeling Vianen en omstreken De afdeeling Vianen en omstreken stelt vooreene prijsvraag uit te schrijven ter verkrijging van een geschikt werktuig om de lodea canadeusis uit sloten en vaarten te verwijderen H Van de afdeeling Waddinxveen Zevenhuizen en omstreken Dat door het hoofdbestuur der Ma tschappij krachtig warde voorgesteld en aangedrongen Op wijziging van de artikelen der wet vaa 20 Juli 1870 op het veeartsenijkundig Staatstoezicht lo Artikel 29 de eerste voliin aldus te lezen Wanneer dit door den veeArts noodig wordt geoordeeld worden besmette hoeven of weiden op last van den burgemeester die daartoe de hulp van de militaire macht kan inroepen afgesloten De Burgemeester het noodige achtende worden de riailettongelegen landerijen of erven in deze afjluiting begrepen 2o Art 24 De schsdelObMtelUng welke door het rijk wordt gegeven ingeval van afmakiijg ua onteigening zij billijk naar de volle watrdc zoowél van ziek als van verdacht vee 3o De afmaking worde spoedig uitgevoerd eu dienovereenkomstig uit de artikelen 14 17 19 21 en 25 der wet worden uitgelicht de Woorden in spoedeischende gevallen 4o Vetmeeidering uitbreiding van totócht op de maAten waar handel in vee woi dt gedreven alsmede op de plaatsen waar openbare verkoopingen van vee worden gehouden in artikel 9 leest men zooveel mogelijk de markten te bezoeken deze surveillaacc dient meer gebiedend imperatief te zijn want de raenigvuldigste uitbreidingeh van longziekte komen wel van de openbare markten J I Van de afdeeling Westbind onj aan te dringendat overeen teramiug worde gebracht in de eiachen iu de veisohillettde provinciën gesteld voor de acte in de landbouwkunde bij het lager onderwijs Voorstellen van het hoofdbestuur lo Een som van hoogstens Vijf honderd gulden beschikbaar te stellen Ie voordeele vuujalle nuttige uitvindingen nieuwe werktuigen en alle zaken d zullen bewezen hebbeu voor den land eu tuinboulr van eeu overwegend praotisch nut te ziju 2o Aan de intenialionale tentoonstelling van tuinbouw in 1877 te Amsterdam te houden 301 alsgeldelijke bijdrage toe te kennen en iu dat jaar geene Voorjaars Tuiubouwteutoonstelling te ueu plaats hebben j 3o Het hoofdbestuur heeft uit verschillende dagbladen vernomen dat iu het jaar 1878 eeue weruUltentoonstelling te Parijs zal gehouden wordeiê Bij vorige wereldtentoonstellingen werd eeneinzenzending namens de M tschnppij niet tijdig cnoeg bepaald om door de afdeeliugeu te worden bcfprükeuen op de algemeene vergadering daaromtrent ïe besluiten i Het hoofdbestuur acht het daarom W 1isoh Mjli die zaak nu reeds ter sprake te brengen en stjii t voor omtrent eene inzending te besluileu opdat hetfhjjfdbestunr het noodige tijdig gereed kau maken Uit Zaandam schrijft men dd 22 Juli l De onderwijzeres tegen wie op 30 Juni jl door den solioolopzieuer bij gelegenheid van zijn bizoek aan de bijzondere uiet gesubsidieerde Kalhdlieke school aldaar proces verbaal is upgeinaakt is bij voauij door Ueii kantonrechter op heden gewezju schulIdig verkUard aau het geven van lager onderwjjl buiten de grenzen hjirer bevoegdheid eu veroordeeld tot eene geldboete van 12 00 bij iiiLtbetfding te vervangen door gevangenisstraf van imse dagen In zijn jaarverslag over het gesticht Metr n Betg schrijft dr C J van Persijii o a Ik meen uit de oiidorvindiiig dier opgedaan te mugen I esluiten dat het naiilal lijdc rs en lijclereMea aan algemeene paralyse bepaald tucgcnomen is wat het aantal betreft Sedert de parali ui eaeratu als een zelfstandige ziekte beschonw l werd is het getnl der daanian lijdenden vermeerderd Dit was niet zoozeer het geval omdat men er nu mcei op ktte doch het getal neemt werkelijk min of meer toe Odk hiervoor waren deugdelijke gronden aan te voeren Als ik het zoo eens noemen mag acht ik de algemeene paralyse een ziekte dezer eeuw Wat toch is het geval Du strijd voor het levensonderhoud neemt meer eu meer toe De waarde van het geld is verminderd de verschillende betrekkingen worden even hoog of bijna even hoog als vroeger bezoldigd en de eisoheu van het leven zijn allengs gestegen eu stijgen nog dagelijks meer Hiervan zijn zorgen eu inspanning het onafseheidelijk gevolg Menigeen is verplicht nog nat bij ziju betrekking te verdienen zal hy blijven leven op den voet Waarop hij tot nu toe leven kon En slaagt hij dan aat het nog maar aan hoevele teleurstellingen is hij niet onderhevig en wat al zorgen sleept dit uiet na zich Een dnder gevolg van dezen staat van zaken is dat de zucht nasr rijkdom meer en meer veld wilt en met hitór de speoulatiezucht Dit is een treurig doch helaas I maar al te zeer bekend feit Op de ontwikkeling van de algemeene paralyse oefent dit invloed uit door de voortdurende agitatie en spanning waarin mèn Vérkeert Doch er is nog meer De eiseliën die m n tegenwoordig aan onze jongelingschap stelt om tot eén betrekking te geraken worden al hooge en lloogér Er moet dus meer geleerd worden Sommigen beginnen te vroeg anderen moeten te veel blokken dm er te kunnen komen van allen wordt haast te veel Ihspantting gevergd en dat diktvijls bij veronaehtüaliiing V4n de lichamelijke ontwikkeling Daarbü töiht nog dftt dë jongelingschap al meer en fteer geneigd is tot uitspattingen die op Utereu leeftijd voort8 t de klem leggen der ziekte Al deze zaken brtmgen overprikkeling n de hersenen met zlc Zü Hün é én zoovele momenten die de ontwikkeling der algemeene paralyse bèvofderen en deze bij de nrinMe nénleidirlg op Istererl leeftijd doen uitbreken Ein halve e w geleden bestonden die memeuten uiet of ten ininste niet in dief mate ed daamm is het niet te miskennen dat deie ziekteveriB meuigvuldiger kan ik zou haast d rven beweren moet voorkomen Het gebimik van spirituosa meent dr van P in Je tweede plaats als een aanleiding tot dezen ziektewnn te mogrn aannemen Bedert eeKigBfi tijd wordeö op dea poolHvfeg LnikMautiioht proeven genome met een toeMel systeem Kijst waardoor de waggon aan en afgehaakt worden zonder dal de werklieden noodig hebben zich tusschen Ide waggon te plaatsen en zioh aan t gevaar Uoat t 4 stellen van verplettend tf wofijeu 1 Deze tpetei bestaat nit etu epkmieiïf ttmieur en lecu oprilhter reUwur die door eeu achroefstok lau het uitande V4u den w gou geplaatst gemakkelijk t beweging èbracht wonlën Men v irtvacht dat uitViudiM weldra op die ipoor viJAli in toe namiddag ld van de sWa l n dreef ug men 15 mi De loeht eilger De Pauw isWrüda ruim 4 uur tffl Arn iem opi esteg ai iltrgi heerea J A fiekeih uit dii HaaK tji B beambte bij de afa riek ie riiheiti Dei in zuidoostelij i riolitin 1 Zaterdag intjr n teu hi de tijding dat hij gistereufkvunt uu 7 nu en op do 3 ook6rhelde faa i cer ii4ii zo nder behulp Jan ankers dé dal iig piaa jffll tóe tijdiug ïterd aiiiigebracht dotfjeeu der du vMI valide j vtreeuig Celeriüu welke de rina hadden i1iij É ema4kt De ilwoaerJ van Mook m onutrFikeatMrleelldeu metde meeate bcFeidwilligheid hBwië haTp zonder vaiij deze gelegeuheid gebruik te willen TO en om extra voordeelen te genieten Van de titel reizigers keerde de eeii nog denzelfden nacht naar Arnhem terug lerw jl Ic heer Deketh met kapitein ÏJe l uw deu nacht in Nijmegen doorbracht De rei kenmerkte zioh door geenerlei avontttiipu alleen had men boven Nijmegen volkomen windstilte zoodat men daar drie kwartier bleef zweven erf uit deu ballon nog een brief aan den gasdireoteur aldaar kou afzenden Het pauorama dat de luchtreizigers in deze streek van ons land genoten was ongekend prachtig zij stegèu tot op 1500 meter maar bleven gewoonlijk nieeslid op 400 meter De hariiigjagfrij geineenschap die als gei indigd te beachuuwen is heeft deu reeders eeu alles behalve hitferende uitkomst opgeleverd Behalve dat het Muhouileiid ruwe koude eu ongunstijre weder van Beer iiadeeligen iuvloed op do visachcrij Is geweest Het de qualiteit van de haring op weinig uitzondering na veel te wensohen over De algemeene olianraohte in verbaml met de behoefte die bleek te beataan kwam evenwel den prijs zeer te stade Voor de aanbrengst van het 4e eu 5e jagersohip ijnde 150 ton werd gemiddeld nog lOU per gepakte ion bestieil eu bracht p m 12 000 op De geheele aanvoer met de vijf jagerschepen heeft bestaan luit 789 ton haring die ongeveer 41 000 zal hebbeu opgebracht Het seizoen vnn de koude baden brengt weder ontelbare ongelukken mede De middelen tol redding Tan drenkelingen worden doarentegeu doorgaans onidoelmalig en onvolledig aangewend Feitelijk worden tele drenkelingen terwijl zij nog leven begraven Iemand dien uien dood waant is dit niet altijd Men verpleegt hem doorgtiana een half uur en da rmede denkt men liju plicht gedaan te hebben terwijl liet nogtan dikwijls 3 ii 6 uren nauwkeurige en iihoudeiide zorg kost om de levensgeesten op te Trekken die nog flauw leven in het lichaam Sterke wrijvingen zakken met wurm auil aan de Toeten op den buik aan de zijden van de borst dekens en warme voeten lucht uit den dambkring oor deu neus in de longen gebradit met behulp Tan een blaasbalgje terwijl het andere neusgat moet worden samengeperst wrijving op de slapen en op 4e borst met opwekkende vochten eu inbrengen van 4e vochten bij kleine hoeveelheden iu den mond 7 feze zijn de middelen Men neme voorts twee pijpen looke met de eene en blaze door de andel e den ro ia het achterdeel van deu verdronkene Be ondervinding heeft beweïen dat Men in de ingewanden die het langst bij den meusch leven de wekkiag van de laatile levenevouken moet zoe fclli U dit alles nog niet voldoende dm da uKn ferm met een zweep over het naakte lichaam of men brènge glHeiMde ijzers met de borat in aanraking Waar het kwaad gifoöt ia moeten de hulpmiddelen ook krachtig zijn Alles komt er op aan een gevoeliglieid tewèëg te brengen Meermalen heeft men doof het juiste gebruik van deze mtddfllea de leveM4 eMen bij dtenloelingeit weder opgewekt die rffiheiden utcb onder water hadden gebgéU De Mh Foltêeeit schat het veriie dat Dnitschland bij de jongste dalingen der zilverpryzen aan lijn pecie geleden heeft op minsten 160 millioea mark ïflehalve de verliezen die door particnliareageledeiAju door de wa rd vermiudt iiig van zilvlrensieradea lenz leed men in Duitschladd door dezelfde daling jÉ g een verlies vau 20 niillioen aan zilfer rentej p f j I wijs dat er behoefte aan ouderoflicieren bij che leger begfnt te koraeu kan dienen dat O onder offieieren w lke üliterdag a met shement supplc ic t oepeuj naar Java zullen zes van het vaste kader van het koloniaal als oanMMing en tot medegeleiders zullen daarna naar bet vaderland tefug te keeren wordt aRa het tméeMlad gemeld dat Horenschip Konikj Jer üeiltrlandei den In i vdu Am tiirdu i door het Noar eekauiial ffftUwWiep zal vdrtr ken De ald ar gceta 1 caoltorensobcpt Ouiaea en Sciorfkie zullen aE n den mouc vau het NZ kaiiaal tege t n en een Hét sleepboo p van bet Nieuweet naar de haven opah iO verldaart dat hejJnog volstrekt niet 4 de KoMi dt Némandtiilfiai 1 Au r j et No ilrdz acaalAa ir te nl worden AT el rf J deel ijlWoensdég liietiile mi rn genoilnen ofijle ledë dat hoogat in ihet schip de t ui4aferbaar i ioelfe der chootoid Bikbant te I aken v6ot uit jl set ikbaar ge ld T in Y som IzerH ge lschaJ n mini jmejen schrqft men fdat Be Krlizaamlie en regbmg over de rWer i Wa S 9o nh eti Nijmegen met kaeht èronlen ïvbortgezet De ti ee rivierpijler ziju flan gereed eji dpor de oaqueineri van den ijzeren bovenbouw is rëeda het ateigerwtrk tuasohen die twee pijlers in de rivier geplaatst zod Iat zeer apoedig met den bovenbouw een aanvang zal worden gcmaak t Ntór men verneemt moet voor November alles weder uit de rivier ziju weggeruimd Een der naohtwaehu van de eente sectie te Ara erdilm was in den afgeloofxin nacht zoek Na zorgvuldige naaporingen vond men hem iu zijne woning Hij had slaap gekregen eu was naar huis geg ian imi Dit voorval bronjft on in herinnering hetgeen onlangs hier ter stede met twee uwdiiwachta pLiHt i hiid Na lang zoeken werlen eze twee spoorloos verdwenen UM it igeuten tegen den aioigeutlonc iu diepe ruat gevonden in een wagon Iste klasse slaande ean het station van deu sjworweg Toen zij door den hoofö gent van politie die met huune opsporing belast woa in hunne schuilplaats werden ontdekt werden zü met een Welkom Heer in Delft verzocht om uit te stappen Ütlf mh Cl In een gemeente in Koord Bmbant staat een zcsa zevenjarige Pyramiedpereboom die in het vooijaar niet gebloeid heeft en in het einde vau Juni aau de toppen der nieuw uitgesokoten loten eenige Uoesemknoppen kreeg Enkele dier bloesem hebbeu zich tot peer gfzet en uit ééa dier peren ontwikkelde zich later juist aau het ondereinde een drietal nieuwe bladeren een andere peer die echter kiom gtgroeid ia vertoont luin een der zijden ook een bladeren ulfspruitael Dooh nu koint uit eeu der percu juist weder aan het uiteind eeu bloesemknop te voorschijn Dit bericht luidt wel Wat oifwaatsühijulijk maar het VlreeUick Daghl staat er voor iu en geeft deaverkiezende nadere inlichtingen Het zoogenaamde snoepgoeil waaraan zich gewoonlijk de schoolgaande jeiigd te goed doet blijkt een Zeer gevaarlijke lekkerhij te zljii tegen t gebruik waarvan de ouders niet genoeg kanoen waken Te Praneker tiju in verschillende snm pwinkcls in beslag genomen hehler rood e groen gekleurde suikerboonen of erwten welke uit Engeland ingevoeSle erwten bü scheikundig onderzoek een aauzienlijie hoeveeüeid arsenicum bleken in t houden zoödut het gebruik van slecht een kleine hoeveelheid voor kinderen eer gevaarlijk is Dat dit snoepgoed niet te Franeker alléén inden handel is behoeft geen betoog men zij dus welop zijn hoedfe en het ware geenszins overbodig dat de beVoefi e autoriteit ook hier e elder eens een inspectie hield Laatste Belichten VerSOUleB 24 Juli De heer Laroohette heeft te kennen gegeven dat hü in de Kamer van afgevaardigden den Miniater van Buitenlandsche zaken zal interpelleeren over de verheffing der legatie te Rome tot den rang van ambassade PaFijS Ü4 JuU D geruchten d t d Mogesi heden bemiddelend zullen optreden in deu aothg tusschen Turkije en Servië zijn voorbarig Londen 24 Juli Naar men verneemt heeft lord Derby onderhandeling aangeknoopt met Amerika gezant over het sluiten van een nieuw traotaat vatl uitlevering Londen 24 Juli Iu het Lagerhuis heeft d heer Bourke ve rkl rd dat er geen traotaat bestaat waarin ia bepaald tot hoever ie gien vjin ypte aan de kast der Reode Zee teuïnidea dèr oada g Éj mag worden getrokken Ëij gelooft dat die gren van tijd tot tijd krachten eu firtntin is uitge id De heer Hartington heeft medegedeeld dat hij geen motie ter Zake der Ooatersche quaeatie zal ihdiëüeu De heer Disraeli heeft 1 t p ald dat bet delict ever de Ooetera Ae Waestie aaiista de i Maandag zal Wor den geopend Teven heeft hij bekend genaakt dat de correspondentie bètrefflénde het gebeurde te Salonika heden bij het Huis is gedeponeerd Zij heeft gedeeltelijk betrekking op de eudi eeaer vloot naar de baai van Besika ji Belgrado 24 Juli De Generale staf der Servischf armee heeft bestote generaal ïschernajeff alle doi hem b t potififti die AMul Kerirfl Panffi geiltakkelük via kMnueii innemeu te docu vect ti Zara 24 Jnliji luf j eeu particulier bericht utt Mostar wordt gemeld dat Mouktar Pacha tusschen i Blagaj en Neveainje e a overwmning behaald op de Montenegrijnen onder a ivoering vaa hun Ydrst 4 L a ié liHp Kantongereébt t Goudsutoi Op de Tereohtzitting van 38 Juni 187 6 im navojlkende personen veroordeeld C V H M J P en a v G leder toteeö Id boete van 5 60 of twee dagen sub gevacgeuisstraf de éérste beklaagde bovendien tOt S dag i gevangenisstraf wegen het te Gouda verwekken van nachtelijk burengerucht tot verstoring t b de rust der inw er de eerste bij herhaling t T S Jr tot een geldboete tb ƒ S of MiB gevangenisstraf Tan een dag wegen het te Gottd laten loopeu van een houd die niet voorzien was van een halaluud met den naam de eigenaar of bander T d B tot eene geldboete van ƒ S of ttb govaugenisstraf van een dag wegens het te Gouda hariler rijden don ia een harden draf E V huisvrouw van k B tot gfldbiele van ƒ uf een dag sub gevangenisstraf wegens het onbeheerd laten loaloopen vaa een weg iu de proï juidhollaud A L C tot een geldboete vau ƒ 5 of Iwee daged sub gevangenisatraf we ns het zitten op een aangespannen hondenkar in dë gemeente Gouda A D V tot UtAe geldboete van 10 af èM gevangenisatraf van twee dagen wegen bet ta eB van bezette tijd zonder verlof van den Burgemeester H V d P huiïvr van J den P tot eéne Idboete van ƒ 1 of lubs gev ngeni tr lf van een dag wegen het werpen van vuil in het water te Goudjü zonder schriftelqke toestemming van Burgemeester en Wethouder En op de teredittitting van 12 Juli 1876 wgd de aavolgeude personen veroordeeld M K Tot eene geldboete vaa ƒ 1 50 of ubs eevangenisstraf van é n dag wegens het plaat neffi in een rgtnig van een trein zonder behoorlijk plaatsbewijs Jd K Tot eeue geldboete van lO of subs gcvongenitttiaf van drie dagen wegens het viawhen iu eens anders vischwater zouder voorzien t t ja van eeu schriftelijk bewijs om verguaning van den eigenaar of regthebbeade op dat vischwater en lulka bij herhaling F R en A K ieder tot eene geldboete Tan S of ieder een dag subs gevangenisstraf wegeashiÖte i Gouda laten stilstaan van hunne met eeu paard heapannen voertuigen londor dat de beklaagde of o aftcsohikte peraonen de teugels hielden of pnmiddelijk ij of voor de bespanniug waren geplaatst O M L Toteene geldboete vanƒ3 tf a gevangenisatraf van één dag wegen het aud r djn slnpvuets rijden over een bewee hare brug te Gouda G S Tot twee geldboeten elk van S ti9s gevangenisstraf van een dag voor elke bddle wegenshet zich op twee verschillende tijdstippen vertoonen in keuuelijken staat vtu droukenscbap op de openbare straat te Moordrecht K d V J d B en d J ledef totetfié Pffiboete van 6 60 of iedt r tot twee d gen aubs gevangenisstraf wegen het in vereeniging e gelijktijdig maken van nachtelijk burengerucht tot veitefcring van de ruat der inwoners P W V d B Tot eMie gëldttoetë lt 3 of subs gevangenisstraf van eèn dag wegen het la herder ecner kudde aohiipen grooter dan 50 stuks die alleen te hebben g dreveii door de géméëiito Beeuwijk Eu allen in de ko ten de noods iuvo derl atjW lÜlsdwaug