Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1876

ï 76 VtUiUg 2 Juli N 1860 GOUDSCHE COUR AM T en Advertentieblad voor Gouda eo Onisireken De inaending van advertentiën kan geschieden tot Md uur des namiddaga van den dag der uitgave ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Cbemisten SO fVaarschuwinq Deze ÜRBANUS PILLEN zün do jr ons in doosjes il 37 b Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bü den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor net gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen BurgorlUke Stand OEÏOREK it J i WiUielmiu oaden J md Murca u S Klqjwtf Jokanna ouden K no dn Stecgt en M Sckoltei M Mer oaden W N de Broua eo H HoDgKetwrea S3 JohiDoei Heodricas ouden H J Waard ea A H da Brom OVERLEDEN SI Joh M G Koopmaa 6 j 28 J Bloedt 7 j II B N Ruijter S u ADVERTBNTIÊN In een klein gezin zonder kindeten wordt nog legen 1 AUGUSTUS eene FATSOENLIJKE DIENSTBODE GEVRAAGD Loon OO Te beyragen bji den Uil Ter dezer Coarant ODder DIRECTIE van Btendplaats op de GROOTS MARKT iver het Koffiehuis fHARMOuiB van den Heer LAMPE G darende de Kermis eiken avond ten 8 ure OROOT £ VOORSTELUNG Bovengenoemde Direc teur heeft de eer het pnbiek van Gouda en dat der omliggende gemeenten te berichten dat hg na een knnstreis van verscheidene jaren in DuitacUand ZwiUerland België Frankrijk Spanje en Italië te hebben gemaakt weder in Nederland gearriveerd is met een geheel lUmtD € lemet9Ckap MRTMti ÊMit en een buitengewoon fflooi en net ingericht Tiiéater relks weerga hier in Nederland nog niet isontanoet en waarmede hg de Kermis alhier zalliMoeken Dagelgks 3 Voorstellingen ten 4 6 en 8 nre PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 75 Ct 2e Rang 50 Ct 3e Rang 25 Ct De Directeur vleit zich ook na weder diebalangitnlling van de zyde van het publiek tezullen ondervinden welke hem voor jaren zoornimschoots ten deel viel De Directeur voornoemd C SPRIET ML ODPIB BEM T GOFFEJANS komt op de Ooudsohe MmmiB met een geheel nieuw Theatre Chinois Mecanique in verbinding met een geheel nieuw 0 Mlaohap ARTISTE N bestaande uit Aorobaten Gymnastikers Athleten Equilibristen en Pantomimisten F COPPEJA S Directeure Br woidt zoo SPOEDIG MOGELUK geTm een flinke JONGEN Toor loopend werk die tevens opgeleid kan word D in eene zaak Goed rekenen en schrgTen zgn vereischten Adrea met franco brieven onder letter N J Vi den Boekhandelaar P C MAAS alhier Qtmim Drak ran A BrinlmaZ J M VAN MINDEN DAGELUES te spreken voor het PLAATBEN van MClSSTT ÊmmBM en EBêTTKX volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren het vertrouwen zgner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken wr Universeel Ziiiverings Zoiit is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpgn maagkramp slechte spgsvertering zuur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vrachten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakies M8 33 en 60 cents Haarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevo ng van Pernbalsem extract van kina en welriekende olieën Hg reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen In flacons a 45 en 90 cents A natheri n Moncl wa ter Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming v kalk op de tanden daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplos t Het flacon kost 75 Cents Ent elsch Tandpoeder In el ante dozen van 100 en 50 gprammen a 45 en 25 cents Idiaton Droppels zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblitkêlijk van de hevigste Kiespgn fleschje kost 25 Cents Bji ieder artikel ia eene uitvoerige gebru iksaanwijzing Het B venstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk is Gouda b L Welter L Schenk en J 5 Zeldenrgk te Schoonhoven bg Wed Wolflf en Zoon te Oudtwater bij P Jonker Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik fi VON GIMBORN r HTWlOTmilN KORTE TIENDEWEG D 93 KINDERMEEI Farlne liactce beveelt zich aan tot het leveren van B I E I E 3iT Prr Fleech KONINKLIJK BEIJERSCH 18 Cent BOSCH en MAASTRICHTS 12 FARO 14 DUBBEL PRINCESSE 10 GERSTE 9 Cents per Kruik Engelsciie Bieren van Bas Co EXTRA STOUT en PALE ALE 20 Cent oer Halve Flesch Bestellin gen worden ten spoedigste bezorgd volkomen vervanging van de MOEDERMELK door de voornaamste H H Geneeskundigen aanbevolen als het erkend voortreffelijkst en goedkoopst voedingsmiddel voor Zuigelingen en Kinderen is fl 0 90 de bos verkrggbaar bg F H A WOLFF te Gouda M CLOOS Apoth SPRECHER Cie Rotterdam 8 J G WÜLFP Dr Chanhimelaiius Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de Iracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of ai dere omstandigheden Igdende zgn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwgls tranen vooral by koud weer en die welke bg een sterke lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die geb eW en houdt ze in stand zotSat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Het js verkrngbaar 60 Ct per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoo Westewagestr Rotttrd Mej L A SCHODTBSS SCHLÜTMI Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht En meer bekende Dépdts ia ons rgk De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOJBNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ARMVERZORGI G Doe wel help die hulp behoeven wees em vader der weezen een man der weduwen kaf de zieken Hoevele malen wordt dit ons toegproepen en gelukkig zeer zelden te ver i ets Waar op de weldadigheid van het Nederlandscbe volk wordt gerekend rekent men gewoonigk niet vergeefs Met ruime handen worden gaven egeven om waar of vermeend lyden te verminderen nooit is een oproeping vruchteloos en i e bladen getuigen toon dat reel en op velerlei wijze gevraagd wordt Jpcü z iiitrieii III lifdeuden i ch zoude bet voor reien zeer treurig zgn men de eheele verzorging det noodlijdenden aandien veldadigheidfzmoverliet velen MMuktt vergoten aodetn aoadan mtaéaixg geholpen worden er moet regel zgn in alles uok m het rerlecnen ran hulp Wie zal die regelen stellen Wie zal de nrmrerzorging regelen Is de staat daartoe geroepen Mogen de gelden door de burgerg opgebracht benteed worden om andere buri ers t helpen Is liet billgk dat een huisvader die met imifite xouveel bijeeabreugt dat hü zün belastingen kan betalen moet vernemen dat een gedeelte dier gelden besteed wordt om het gem van een dronkaard o luiaard te onderhouden V Armveraorging moest geen staatszorg zijn terecht wil de Staat zich daaraan dan ook langzamerhand onttrekken en die aan de Kerkopdrat n welke daartoe veel beter geschikt is De Kerk toch is een vrgwillige vereenigiug het geven vau aalmoezen het betrachten der liefdadigheid vraagt zg van haar belijders zg is het lichaam dat zich uitsluitend met de arm verzorging moest belasten in Nog dikwijls echter komt zij helaas in haar vernliclitingen in dit opzicht te kort Behoeft men nog te wg en op zoovele twisten tusschen debur erigkeen kerke ijkc armbesturen op de listen die gebruikt worden om zich de béhoeitigen van den hals te schuiven en de zorg door hen op andere coUegiëu over te brengen op zoovele daden die getuigenis gevcu dut de geest der liefde luet altijd heerscht bij hen die vooral tot het beoefenen der hefde geroepen zgn Veel is aan te merken op de wijze waarop door Kerk en Staat wordt tegemoet gekomen in de bestaande behoeften Moest de Staat zich geheel kunnen onthouden de Kerk moest haar verplichtingen beter nakomen nset uit dwang maar geheel vrijwillig Die geftiepen waren tot verzorging der armen moesten rekening kunnen houden met de bestaande behoeften niet met den toestand der kas niet hg die het meest bedeelt en het grootste batig saldo overhoudt is de beste arm verzorger maar hg die het best ia de behoefte voorziet Maar van waar die gelden te verkrggen die dan noodig zonden zjjn Tegen die vraag een andere Zoude de tegenwoordige armverzorging el zoo zgn lin die moest wezen zoude afleeu geld noodig zgn zoude ook niet veel leed zonder eeld kunnen verholpen worden Zoude een beter toezicht op de behoefligen niet veel geld sparen Maar toezicht kost tijd moeite als armverzoiger moet men de vergaderingen bijwonen men beeft nog het geloop aan huis en dan bovendien toezicht op de huisgezinnen misschien wel met werkredtschaffing enz enz Wie zon dan zich nog benid willen verklaren om de betrekking te vemiUen En rooradter vooral in groote gemeenten is armverzorgiog hoogst bezwaarlijk ja onmogelgk indien de leer der staathuishoudkunde verdeeling van arbeid niet in veel grootere mate wordt toc past Daar is het geen werk voor drie of vier personen de e kunnen niet doen jwat nocNÜg is bet getal pmnmemriha de armverzorging vrijwillig op zioh nemen moet veel grooter zjjn daardoor zonde het werit niet a c gemakkelykiir worden maar ook veel betere vruchten opleveren Wil men een guede urmverzorging dan zal men moeien komen tut de iuvoeriug van het zoogenaamd patronaat Er moet regel jn ook in de beoetening der liefdadigheid zeiden wi n a voldoet de tegenwoordige regeling niet aan de eiichen die men stellen mag dan moet daarin verandering worden gebracht wordt door staats en kerkbesturen niet altijd in de behoefte rnMoende voorzien wordt niet veel geld verkwist door particulieren dan bewijst dit dut men niet bevreesd behoeft te zgn zonder stoffelijke middelen gelaten te worden als men vnl trachten de uuodige verbetering te brengen Het ligt geheel op den weg der Kerk daartoe het initiatief te nemen Roept zij haar welgezinde leden op en nemen deze vrijwillig een klein gedeelte der armverzorging op zich ieder slechts een paar g zinnen van behoettigen dan zouden die gezinnen zeker veel beter verzorgd kunnen worden en die verzorging zoude minder geld eischen Aan den Staat zoude men de zorg kunnen overlaten voor een aantal zaken die invloed kunnen hebben op de verniferderiiig of verniinderinit van he getal behoefti en De Staat moet zorgdragen voOr de volbi ezondheid Ziekte eu vroegtgdig overlgden zijn een groote oorzaak van armoede Worden door den Staat ulle maatresfeleii genomen die dienstig zijn om de volksgezondheid te verbeteren dan zal liet g tii hoefti£fen steeds minder worden Zorgt Oe ïkaat voor voldoend Lager Onderwfla dun jtol ookMuardoor de toestand verbeteren Wafrkt hij mede om de woonhuizen te verbeterejn dun zal dit van groeten invloed zgn op de iVuisgetinnen de huiselijkheid zal grooter worden en daardoor de behoefte minder Werken de particulieren de Kerk eu de Staat allen mede om de armoede krachtig te bestrgden ieder voor hun deel dan kan bat niet andersof de toestand moet bettr worden dun zullen zullen de béhoeitigen niet alleen voldoonde geholpen worJen maar wat hoofddoel moet zi n hun getal zal roortdiwend afi emen L ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend naar plaiitaraimte Afzonderijke Nommers VUF CENTEN BUITENLAND Bllttiluilscli Uvenickt Het Pransefae ministerie g at niet keen en de vet op het kooger ouderwijs wordt ni t gewijzigd Alles Mqft dn bij het oude AUeea is nu uitgemaakt dat de Senaat rgandig ftestemd ii jegens de Kamer Het is te hopen dat dew den baar toegeworpea haad ehoen niet lal opnemen maar nutig voort al gaan met de toepassing der nieuwe aoattitutie iu zulk een jrematigdea geest dat iij wartel schiete iu het hart ea het leveu der natie De tijd zal dan de oppositie van den Senaat wel breken De dood lal eerlang wel eenige van die ondeu doen plaats maken voor jonger Moed of nlthan iu 18 9 luueereenüeide der verinaaa Senatoreu murt afj u er gelegenheid zijn om de n iii it i TÏJlf repo15Rk8rii5tfte minderheid in eene meenleriieid ie cinen veranderen Alles hangt af van de vdilerlaiidshcreude zclfrirloooheniug der repubKkeiuen KIke orerluasting kanalles bederven Deie buchouwingeu winnen in de politieke kringen in Fraakrijk veld ïjodat de eentc agitatie renb b nt te bedaren li het met de politiek op het oogenblik weder minder gunstig gesteld heel wat gunstiger ziet het er met den finuiioicelen toestand uit De lecutng van de stad Par s toch heeft het weder bewezen dut Frankrijk op ftuauoieel gebied wel een woordje mede mag spreken Vutjeus liet Jomtiui Ofieitt tooh is die leening niet minder dau 54 maal volteekend Terwijl 120 millioen gevraagd waa werden ruim 6 milliards ingesohreveu De Franaelten s jn hierop niet weinig trotsob en wenden glimlachend het hooÜ naar hunne Duitsohe naburen die voor weinige di n lib millioen vroegen en slechts 31 a 32 millioca kouden krijgen Aanstaandeu Maandag wadit het Ëugelich Lager huis het debat over de OoUersche quaeatie een deba dat ongetwijfeld beUngrgk z il tiju ook al beeft 4 leader der oppositie Hartiiigton a tngekondigd dat hij geen motie zal indii neu Om tegemoet te komen aan de tot hem ia de afgeloopcn eek gerichte vragau heeft Disraeli de correspondentie doen deponeeren naar aaolsiding van bel gebeulde te Saloniki gevoerd die ook grHeellelijk op de sending der vloot naar de baai v in Beaika betrekking heeft Het bericht dat tengerolge run het ondeizocL lirr Turksobe Severing uaar de gruwelen in Bulgarije reeds eeuige B ischi Btuuk tot dw uigurbeid syn veroordeeld is wel het biste bewijs dat er vreeselijk is huiagehaa cn De Igd bevat dieuaaugaande eeu leer belaflgrijlie correspondentie icun etui ooggetuige De roovers verkoopeu te l tIsrado uiidir het ciog der politie de buitgemaakte voorwerpen Wat meer zegt de Tarfcsche autoriteit dwingt dikwijls de kooplieden om de gestolen voorwcrpeu tegen een niet Ie hijeu prqa op te koopen Nog onlaii p soo verhaalt de aarrespondent Werden de Sp i iii he joden vaii 8 dia genoodzaakt 4000 stuks lammi ren op te koopin welke de BaaehiBazuks uit de geplunilenie dorpen der om geving binnen de stad godreveii h idden Do Vtékm deed eenvoudig alle vleexchhouwers bij iieh otitblnlnr en bepaalde nu vohjeu het vermoifeii van elt