Goudsche Courant, vrijdag 28 juli 1876

inof no een koopje soliijaen duch iryl er uanr amileidiu nn den Toortdurenilen toevoer veel te veel Unnwreu te SjHa aren verloren de koopers op elk p uir 3 a 5 piasters Dat dit gebeuren zou wisten de slagers vooriut hadden iq eohler tegengeprutteld soo ware dit vddoeude geweest het vermoeden op cioh te laden den omtaodrlingtn gunstig gesud te ijjn en om oh van die verdenking wed te raiveren loudeu xg üeik nog vecl gtootete offers hebbeu moeten getroosten BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1876 Zaterdag zal het door Volksouderwös ontworpen en door vrijwillige bydrageu mogelijk gemaakte sohoolkinderfeest plaats hebbeu Naar wy vernemen zullen daaraan deelnemen kinderen van de school van den heer Kluitman eu de zusterschool benevens enkele van de scholen vuu Kramers en Huber s Morgens te half 8 verlrekkeu de kleinen van de school des heereu Kluitman in optocht met de schutterymuziek langs de Markt naur het station om per spoor een uitstapje naar den Uaag en Scheveningen te doen Als we zeggen dat het programma bevat een wandeling door het Bosch eu de stad een bezoek aan Scheveningen het strand en het duin waarb ververechingen niet zullen vergeten worden dan begrgpt ieder dat deze heerlijkheden met veilaugen door de kinderen worden te gemuet genen W wenschen den kleinen mooi hoewel niet al te warm weder en een aangeuameu dag toe Blijkens achterstaande annonce zal de aanstaande kermis ook opgeluisterd worden door bet iroote Mnaemm vao kopenhagen Wjj lyu in de gelegenheid gewieest den uit 970 numners bestaanden catalogus van lileze verzameling in te den Het is een natuurhistorische collectie die wel de moeite waard is bezooht Je worden Behalve dierea ea phinten van de voorwerelil zgu er te zien insecten schelpen en vogeleieren gedroogde opgezette eu op wgngeest geconserveerde diere i ceu talrgke verzameling van kolibri s geraamten en merkwaardige schedels voorts embryologiaohe eu anatomische voorwerpen en ten slotte eene oollectte uit was geboetseerde hoofden van benoemde personen Men liet het overvloed van beziepswaardige voorwerpen geschikt om de overige kennisverinakelgkheden af te wisselen Wie het nuttige aan het aangename wil paren vergete niet in de volgende week een beioek te brengen aan het Museum van Kopenhagen Nur w j uit goede bron vernemen is gisteren van den GonveroearGeneraal van Neerlands Indie het lericht ingekomen dat ook Z £xo bereidwillig het SeieUdmaatsohap van het comité voor bet op te richten Hoatmans monument aanvaardt toodat thans de Hoofdcommissie compleet is en spoedig van hare Terdere werkzaamheden zal doen blijken De artillerie instruotie oompagnie te Schoonhoven vertrekt a s Zaterdag 29 dezer jiaar het kamp bg Soesterbeig S Aan de eoBecssionarissen voor de droogma king der plaaaen ouder Beeuwijk en Sluipwijk is door de Pror Stateu een subsidie toegekend van ƒ 67 000 terwgl er waarschijnlijk door het rgk een subsidie van ƒ 133 000 verleend zal worden Men Terwaeht weldra de voorbereidende werkzaamheden waardoor ruim 800 Hectaren water in vruchtbaar land hemhapea lal worden Door de Pomologische Vereeniging te Boskoop werd Maandag een teutoonslelUng van afgesneden rozen en andera bloemen gehouden die in pracht de verleden jaar gehouden expositie overtrof Ook trok een verzameling anjelieren de aandacht Het warme weder liet niet toe de tentoonsteiliug langer dan één dag open te honden Indien het ons vergund is eene opmerking te maken dan zonden we in bedenking geven de uitstalling iet te doen op platte tafels maar het publiek dooreen andere aehikking in de gelegenheid stellen een oreniaht over de inderdaad ekbame rozen te verhw Te Botteidam worden proeven genomen voor de bettnting van verhoogde voetpaden daar de tdlnog toe gebruikte Uaeladie gele steen niet voldoet Een aantal attentabrikanten aan den HolUndaoJhen IJael iqn naar aanleiding van deze proeven voornemens ieh tot den Bottardanuohen geneenteraad te wenden Zg beireren namelqk dat voor de verhoogde voetpaden aldaar steenen worden gebruikt van mindere drugdnamheid dan de bestekken bepaald omschrgven Qcixak aan tooicht op de uitvoering van dit deel ia gemeentewerken zou dos vo r dese gemeente een belangrijk nadeel oplevrfcii Men ziet met bcluiigstelling den uitalag an de bemoeingeu der steenfabrikanten te gemoet Naur men aan het Ütr DU mededeelt is het beriokt dat de generaal mojoor Beijeu dAyr dageH bij Z M den Koning op het Loo ontvaofen zoude zijn geheel ongegrond fAr f De Minister vanOorlbgheeft aan Tweede Kamer ingezonden een nota van wijzigingen in het aanhangige wetsontwerp den Ï5 ten Januari 1873 ingediend betneffeiide wijziging der wet van den 63 Augustus ls51 Slaahil n 128 regelende de bevordering het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de Landmacht Naar aanleiding vuu de verslagen der Commissie van rapporteurs den 30sten Juli 1878 uitgebracht over dit ontwerp eu dat tot herziening derzelfde wet voorgesteld door den heer De Eoo van Alderwerelt heeft de Minister de zaak in al hare bijzonderheden naawkeurig overnogen en het oorspronkelgk ontwerp zoodanig gewijzigd als de gevoerde gedachteuwisseliugrn en zijne eigen beschouwingen omtrent het onderwerp hem wensohelijk deden toeiohijuen Maandag had te Botterdam in het openbaar het juarlgksch examen plaats vuu de Doofstommensohool Ondanks het drukkende weder wus bet kerkgebouw der Luthersohe geii eeute dicht bizct Uit het verslag bleek dat aan de iurichting 110 leerlingen waarvan de grootste helft jongens uit alle deelen des binds worden opgeleid De liuauoieele toestand der school werd niet gunstig geacht daar de inkomsten de kosten nuuwelgks goedraakeu Twaalf leerlingen 1 meisjes en 8 jongens verlieten de schdül ditmaal en gaven verrassende blijken van vorderingen Het was iiidcrd ud indrulöuukeiid door doofstom geboren kiuderen thans vrij duidelgk en verstaaub iar te hooren spreken Een vaii hen sprak een zeer gepast woord vnn dank Men kan zicli voorstellen welk ged ld de onderwijzers moeten bezitten die de kiuderen leerrii hun gedachten uit te drukken in woorden die zij slechts op bet zien bewegen der lippen van de onderwgzers in hunne beteekeiiis ktinneu vatten Zeer te weusclien is het dat ileze heerlijke instelling alom in den laude steun blijve vinden Men meldt uit NieuWerkerk a d IJssel De hooi oogst is Mfcier in vollen gang Je quantiteit is uitmuntend best Hoewel het in den laaisten Igd sterk droogt zgu de weilanden redelijk van gr i8 voorzien De veestapel blijft voortdurend gezond Het koren staat algemeen uitmuntend te veld met de vroege soort aardappelen heeft men met rooien een begin gemaakt de qnantiteit is goed de late soort staat overal veelbelovend op den akker iu vollen bloei Op de jongste algeineene vergadering der Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs gehouden te Utrecht werd besloten pogingen aan te wenden tot het oprichten vun een jroeuv in Prin sterer fouds ten einde daarmede de upleiiling van hulponderwijzers voor de Christeigke soholen te bevorderen Aan de hoofdcommissie werd opgedmgeu een commissie te benoemen om de stichting van zoodanig fonds te beproeven Tot leden dier commissie zgu benoemd de heeren Ja Van Ëik als eerevoorzitter mr P J Teding van Berkhout dr G J Vos Az ds L J Van Bhijn jhr mr A F De Savornin Lohman mr B J Gratama dr F VV Mercus AE barou Maokay C J De Bordes jhr mr il A De Savornin Lohman jhr J L De Jonge die allen zioli de keu hebben laten welgevallen Men meldt uit Haarlem De vewaohtingen omtrentde te veld stoaude zand of duiuaardappelen njn dit jaar niet gunstig tengevolge van de lang aanhoudende droogte Het beschot tid zeer middelmatig dochtevens zullen de prijzen laag zgn vooral omdat men de aardappelen uit andeii treken voor kleinere sommen kan bekomen Bg het einde van 18 5 bestond de Veestapel van Nederland uit 258 823 paarden waarvan 767 dekhengsten 80 916 veuleimerriëu 44 320 paarden beneden 8 jaar eu 182 120 werkpaarden 3 374 ezels en muilezels 1 469 0771 runderen waarvan 16 670 apringstieren 926 788 melkkoeien 449 966 kolteren en pinken 65 101 ffiestosjienen mestkoeienen 10 658 trekossen 936 429 schapen 151 4 0 bokken en geiten en 352 369 varkens Het pluimvee wordt geachat op 2 084 700 boen 326 100 eenden 29 460 ders 16 940 Valkoenen ganzen en 4 030 zwanen Het NlêuKit va de Dtff berat eene beschr ting van het aan s rijks marinewerf te Amsterdam gtetusèd liggende ramtorensohip Koning der NederUudeh waaraan wg het volgende i ontleeBen Het sohip levert een grootsohen aanblik op Heeft loen t eenmaal beklommen dan ziet men qp t borendek 2 geaohuttoren geheel van gzer en niet minder dan 64 centimeter dik Deie kunnen door de kracht vnn acht meiuoben of Wel do f ijoom ireWen rondgedraaid in tlaaUte geval ms mlien iu de minuut Daaruit Wordt indien feoadig is gwBUrd met 29nonden ie o a laiunea gebdeu woMen net gUakoudende gnoaten van 87 centimeter lengte eu 27 centimeter breedte Tussohen de getobuttorens bevindt ioh behalve de kombuis ook een vierkant ijzeren gebouwtje voor den kommandant om daaruit ia oorlogstijd igne bevelen door middel van electrioiteit te geven Aan beide kanten zijn zes sloepdavids aangebracht Uit drie groote schoorsteenen verwijdert zich de rook Tussohendeks net men het volkslogies waarin tegim de torens die tot in t kuildek doorloopen kaatiX en geweeirekkeu zijn aangebracht Ook bevinddT zich daar de apotheek de ziekenverblgven een hut voor de adelborsten een badkamer de hutten voor den offioier van administratie voor de luitenants der mariniers en voor de machinisten Van daar komt men in de zoogenaamde locgroom het verblgf voor de officieren Op dit verblgf volgt dat van den kommandant Iu t kuildek dat in zes gedeelten verdeeld is welke allen n aterdicht kunnen worden afgesloten ziet men het ondereinde van de gesohottorens daarbg de stoorawcrktuigen waarmede zij kunnen warden rondgedroaid en verder een koperen plaat waarop door eleotriciteit de bevelen van den kommandant m t een naald worden aangeweten In dat kuildek kan men ecnigzint de dikte vande pantserplaten te zien krggen Zij bedraagt 22 centimeter Ook daar kan inen de prachtige machinerieën in oogeiuohouw nemen Ni t minder dan Bketels en 26 vuringen zgu aanwezigZooeven zeiden wg dat de pantserplaten 22 centimeter dik waren voegt men nu daarbg 30 centimeter hout en 26 millimeter ijzer t laatste voor de gewoue huid van hel sohip dan krijgt men de gi 7 imelijke dikte Het monstervaartuig heefl op toigenblik een diepgang van 16 voet maar in de vaartzal het 24 voeten diepgang meten i Waarschijnlijk zal hef volgend jaar een nog onaindig grooler aantal rupsen onze loof en ooftbxMnüU berooveu van bladeren en vruchten suhrgft de lieer O J B Jordeiis iu de Pr Zioolaoke Ct Met gering moeite tooU viug hg op een waudeling een houdeifdyil wijfjes vlinders witte donsvlindertjes en stumuilen of plakkers liparis ohrySk rrhooa en diapar aan te nemen dat elk dier wijfjes 500 eieren legt acht de heer J geenszins overdreven een verbazende nakomelingschap is dan echter ook Ie vreezen millioenea rupsen Als middel tegen de rupsen geeft de heer J nu oau dat de Gemeentebesturen een kleine premie zullen uitloven voor het vangen van die vlinders Hg waarschuwt echter tevens dat er periculum in mora is daar beide vliiidersoorten ongeveer half Augustus hun gevreesde eieren gelegd hebben ea dan verdwijnen Volgens de Vnio Poilale omvat de algemeene postverceiiiging thans een gebied van 327 628 vierkante mgleu Een dergelijk resultaat is geheel eenig op het gebied van het verkeerwezen vooral indien men daarbij in het oog houdt het geringe tijdsverloop voorbggega in sedert de stichting van de vereeniging Het Dagblad brengt een wulgclgk vergrijp uit da dienstbodenwereld aau het licht In den Hang sWhgnen er dienstboden te zijn die na haar toilit gemaakt te hebben op hnar üolderkamertjes patten en kommen in de goot ledigen Voor familiën die regenwater gebruiken zal deze bgdrage tot de kennis der dienstbodengewoonten even onaangenaam zgn als de bgdrage zelve tot den voorraad van haar regenwater Men deelt het volgende mede aan bet Ctr Dagól i Welke dwaze ja sohandelgke argumenten lelb door ouders somtgds gebezigd worden om hunne kinderen de school te doen verzuimen kan het val gende staaltje leeren Een onderwgzer ontmoette dezer dagen op zgtt weg naar de school een zijner discipelen die zich voor het oog van den schoolmeester achter zgna moeder trachtte te verbergen De önderwijier nd beiden in den weg en eide Leendert gij g verkeerd de aohool ia nog altjjd aan dien kantl Ntf sprak de moeder van den jongen nh meeetlir I maar hg moet met mg naar de stad Ik moet mgn loterijbriefje gaan verwisselen ei omdat ik geen verstand van de ogfers heb moet Leendert mee oa hieraan te helpen Op ae vraag van den onderwgzer of zulks dan noodzakelijk onder chooltgd geschieden moest teide ig dat 1 iet aider kou Zoo gingen moeder en zoon naar de itad met vuile gescheurde kleed ren éan het I f om vaa bet geld dat z j id dett vbrm van bedeeliug oiitvangtn hadden te bMt en tot het verwisselen van een gekocht amdeel in de edeibmdsche stoatsloterg Sinds eenigen tijd is bet maritiem museum in het gebouw der jachtclub te Rotterdam verrijkt met een belangwekkende inzending De heeftJUaBd tand nl aan het museum af verschillende itandgeriohten lichtbeelden van de doorgraving vao den Hoek van Hofland Het belangwekkendste echter is eene op S roote schaal uitgevoerde vooiMelliiig in hout van e doorsnede van een der hoofden in ie van den bodem af tot de palenkoppen toe Duidelijk blgkt de deugdelijke samenstelling van bet werk in dit model op den bodem der zee een Uag rijieu zinkstukjieu vervolgens een laag hardsteen dan weder een rijzen laag en dit zoo tot acht malen herhaald De zware eiken palen die de wanden van het tigenIjjke hoofd uitmaken gaan door al die lagen heen nog 3 meter diep den zeebodem in Het kan geen verwondering baren dat de storm moohteloos is tegen zulk een werk dat volkomen post bij den landbodim aan onze kusten Reeds dit model zou de toen reed rgte verzameling van het maritiem museum aantrekkelijk maken Op het Koninklijk paleis te Laeken had dezer dagen een zonderling voorval plaats Een 79jarige concierge van het paleis kreeg een soort van htrsenbcroerte en viel Aoht dagen bing bleef hy ten gevolge van dien val buiteu kennis e n in levensgevaar Eindelgk kwam het bewusliijn terug Doch de oude man leed smartelijk in de atreek van de maag Niets kon hg verdragen De verteringsorganen waren geheel gestremd Wat kon dit toch zijn Men pinsdii eu peinsde totdat iemand op de gedochte kwam om te vragen waar is uw gebit De oude man bod t werkelijk niet meer Waarwns het gebleven Uitgettooteo door den val was tniet want men had niets gevonden Wat dan Dedoctor komt er eindelgk achter Hg peilt en ontdekthet gebit in de maa De patiënt had het ingeslikt Het kwam er nu op aan het er uit te halen Ook dit gelukte Maar een bifiondere tang moest daarvoor expresselijk in de stad gemaakt worden endaarmee haalde de dootor het ongeveer 7 centimeters groote voorwerp uit de maag Het werd als curiositeit aan Koningin Ijouise vertoond die nu grlgkIteeds üioh v l gelegen had laten liggen oon hrtlol van haar bedienden De in eenige provInoiBa van België geuite wensoh tot opriohting viiu een tolverbond tussohen NederLiod en België wordt met warmte aanbevolen door L aini du Limbourg welke de aandacht vestigt op bet groote beUng dat voor Nederland en Bcigisöh Limburg op het spel staal en verklaart dat men thans eene doorslaande manifestatie in het leven moe t roepen waartegenover de beiile Kegeeringen niet zullen kunnen blijven stil zitten Volgens genoemd blad zouden er meetings moeten worden belegd b v te Haoaelt waarin beide voormeMe provinciën worden vertegenwoordig l en eene permanente Commissie zal worden benoemd die de zaak zul aanvatten en gaande houden en waarin besloten zal worden tot het stellen en opzenden van adressen aan de Kamera te s Hage en te Brussel ten einde de Begeeringen aan te zetten het onderwerp te bestudeeren en door te zetten Die adressen moeten van duizenden handteekeningen voorzien zijn gegeven door de inwonen vaa de twee gewesten en waaraan de greiupravinoiëu xich zeker later zullen aansluiten Het bestuur van de letterkundige maatsohappij de Olgftak te Antwerpen heeft bg circulaire de aandacht van de Nederlandsohe boekhandelaar en uitJ Vfrs schrijvers en letterkundigen gevestigd op de viaamschsprekeude provinciën van België De boekhandel isin die provinoièn zeer gebrekkig ingericht coodat de meeste ja bijna alle Nederlands me uitgaven daar oitbekend blijven Ware dit niet het geval een groot deel van die uitgaven ware daar Ia plaatsen zooels de ondervinding heeft geleerd dat honderden exemplaren van betrekkelijk dure boekwerken door middel van colporteurs er worden aan den man gebracht De Olijftak wenscht dien toestand te den veranderen want zal een volk ontwikkelen toeneibën in beachaviAg in vrijheid des geestes en des geiVetent dan is het noodig dat het leze lelf onderZOéke vetgelg ke en vooral de onpartijdig geschrevene geio iiedenis tO t leermeesteres en leidsvrouw gebnlike tXh Olijftak doet al het mogeljjke om dit doel bereiken éfa heeft thana besloten het eerttvolgend gnibt letter en toonknndig feest te besluiten met wn xrooto tontbdla van boeken en broohuren Van deM bonen wordt èlen uitvoerige oatalogns gemaakt met vemteldiqg Van uitgever en prijs alimede met Int beri ht dat door iederdn boekliafidelaar ie AtWeden ï jn werken die door hët bestuur van de OlQftak voor het Vjaamaobe volk bijign r geschikt worden geoobt zullen meer aiivaerig worden aanbevolen Deie uataiogus wordt derbalre eene aanbeveling en maakt aan duizenden personen daar te Unde bekend wat er nuttig in Noord NederUnd bet licht ziet Eene aankondiging ia dezen catalogus die zoodanig zal ingeriebt woïdeu dat zij de aandacht van ieder trekt kost aan den uitgever slechts één preseuteiemplaar van het werk welks debiet hij te Antwerpen en in Vlaanderen wil beproeven Tot hevorüeijng van deze beide doeleinden noodlgt het bestuur van de Olijftak uitgever boekhandelaar en schrijvers in Nederland uit het te willen steunen in zijne pogingen Het li iMO DES Snuimkiozih Deie naam werd aalT Turkije gegeven door een vriend van den kroniekschrijver der Indipenittnee Toen dezen naar de beteekenis van dien naam werd gevraa y nam hij van agn sobrijftafel een zilver vergulde snuifdoos p waarop eenige Turksche letten waren gegraveerd Dit zijn de naamletten van Saltan Abdul Medjid zeide hij ziehier de gesohiedeuii der doos l wee en twiutig jaren geleden bij het uitbreken van den Oosterschen oorlog had ik dienst genoincn bij het Turksche leger Ik was adjudant geworden bij Omer Paoha een goed veldheer eu een goed menaoh tevens die maar een gebrek had een vrij ansohuUJig gebrek intuaaohen om altijd vau xich lelven te spreken als Mijne Hoogheid Ik stond aan het hoofd van een dapper regiment en genoot geen soldij ofschoon ik niet rijk wat Die soldij werd gestort in de regimentskas Het geluk trof me met mijn regiraeut het eent Bucharest binnen te rukken Die ontruiming der vontendominen was een gewichtig feit en Omer Paoha begreep dat t strekken kon om mij eene onderscheiding te bezorgen Hij zond Ulij daarom selven naar Koustantiuopel om de gebeurtenis mede te deelen aan den Sultan wieu zij hoogst aangenaam moest zijn Dat bericht is een mooie snuifdoos waard zeide hij Ik wist toen nog niet dat de belooningen in geld gegeven werden in den vorm van snuifdoozen Er zijn drie toorten van nnildooien van de eente de tweede en de derde kloaae van verachilleude waarde Mft zulk een snuifdoos kan men bg de sobatkiat tich unnmelden en baar verruilen tegen da ofilaiéele waarde welke xij vertegenwoordigt Ieder bejegende den jeugdigen oIBcier die zulk een gewichtige tijding bracht met hoogachting de Sultan was zeer tevreden eu die tevredenheid uitte hij in bet bevel om dien ofiioirr eene snuifdoos van 40 000 fntioa t geven I at B eene unnlige beUioning en ik was bijzonder iu mija schik Abdul Medjid glimlachte vriiiidilijk bij mijn vertrek en ik keerde naar het kamp terug Eenige dagen liter vroeg mij Omer Poaha of ik mijn snuifdoos had gekregen Ik antwoordde toestemmend en zeide dat ik er zeer tevreden mede was Gg hebt hem seker dadelijk ingewisseld vroeg OmerPacha Neen ik bewaar ze mijn leven lang als souvenir van den Sultan Te drommel xijt ge zoo rijk Ik ben niet rjjk nntwoonlde ik maar acït of negen honderd frane zullen mg niet rijker maken Ik haalde toen de snuifdoos oit mijn zak die mij was toegekend en die door achtervolgende verminderingen in waarde voor hij uit de l ind van den Sultan tot den begiftigde kwam een groot deel van haar goud hare edelgesteenten en hare waarde achtergelaten had in de handen der miuisten vizien en directeur der munt zoodat zij van 40 000 francs tot achthonderd was gedaald Die snuifdoos gebruik ik thans om er postsegels in te bewaren OmerPacha glimlachte treurig en zeide het hoofd schuddende Eent dan wanneer siiuifdoosen van 40 000 francs niet meer tot 800 frs waarde gebracht worden zal Turkije gered zijn en een groote mogendheid worden Aan het Bureau van Politie alhier is als gevonden gedeponeerd een kindenalge waarin porteinounaie met geld en een zakdoekje MARKTBERICHT EN Gouda 27 Juli 76 Bi kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike Witte 9 50 ƒ 10 25 Mindere ƒ i 9 50 Bogge puike ƒ 7 50 ƒ 7 80 Mindere ƒ 7 it 7 40 Voer ƒ 6 60 i ƒ 6 80 Gent puike ƒ 7 iƒ7 5Q Minder ƒ 6i6 75 Haver waie 4 75 4 ƒ 8 60 Ijichte 4 4 4 70 De Veemarkt met weinig aanvoer hoewel de prijzen boog waren was echter de handel traaK Schapen en lümmeren alsmede Varken vlug verknopen Aangevoerd 185 partijen Kaas Ie kwaliteit van ƒ 28 4 ƒ ï vlug e kwaliteit traag te verkoopen Öoeboter ƒ 1 50 4 ƒ l 0 Weiboter ƒ 1 89 4 ƒ 1 40 BurgarlUka atand Oouda GEBOREN U Juli Abrnbio Mwimu onjera H Deklnr ta A M PrioMubrrg OïERLEUEU 2 JmIi I d M n U m 7 J H SeliUicr haiitr f ii J H F Kooixti SI j 4 GEHUwri 26 Juli K I Hrwog en VI C Bintzingn K Belopje eo H VI tnn Daii ra Itoliliiifr C P na lier P ul ea N Mii iuiin C nn den Brueli en J M van der Pool P van LcfnKeu en J ven Znatcn G Alblai ea A M Overeijudtr Bul erlijke Stand van omn rstaande Gemeenten vaa 20 Juli ti t 27 Juli 1376 Moordrecht GKBOHEN Geeoe OVERLEDEN 1 Geeoe ONDERfKOtrWD 1 W P EUUV P O IlofmaDi ii j rn A de Janf tl j Oouderak GEBOREN Qeenr OVERLEDEN 24 Juli D OaaUrom 4S j dnwd met C Terloow 28 O Viucr m ÜNUERTKODWU 20 Jnli R J Hrrnnrecn ed fia A Verboon oud S6 J eo 1 Plomp ood 40 J CEilUWUi Gcene Stolwijk Getu aa iftca bij dcu Bnr ieilgVen Slnod keUea plaaU gebvl HaastreoM GEBOaENs 28 Jali Corncba oalrra B lu i itt A Verborft OVBRLEOBN I ONDERTROUWD Geen GEfRODWD Beeuwijk GEBOREN I Joli Jan oude P Slwter mN V skir OVERLEDENr24 Joli i W Uomkorir 7 S Kragf IS i 25 A i GroeneveM 8 m ONDERTROUWD 21 Juli W de Jon 2S j ra H C tsn der Wol 21 j i ÜEIICWO Geene Waddinxvaon GEBOREN Hiberloi j4ra Mis ouder II Felea ea KI Braakman Pieter Abrabain undrra H Hakker en W Vrrhaar OVMtLEDBN J de Kmir 2 o I Groe eld ï j IVIe 19 m e aii K 4 m A lton i 18 j IvnKRrnOUWU Ceeo GKiaWU GoeM ADVERTEïtfTI N Getrouwd O ALBLA8 4 van rPotUtiunMM r i n 1 A M OVEREIJfïDEB die ook tiamens wederzijdsche betrekkin gen hilBnen dank betaigen ifyir de belangstelling b ban huwelgk ondervonden Gouda 26 Joli 1876 Voor de vele bljjken van belangsteBiog ondervonden bg het overlijden van mgn geliefden echtgenoot betuig ik ook namena myn kinderen mijn opregten dank VS kD A HABDUZEaGovda 27 Juli 1870 van dïn Bwa Lincolnshire Ras afkomstig van cu ram Taunloii Badhoeve in ffaarlemmermitr i 3 BEST t bekomen b A BRINKMAN Lange Tiandeweg