Goudsche Courant, zondag 30 juli 1876

zoiMiai m m KO l Tv 1876 LU KR NM86i GOUDSCHE COUEAHT Nieuws en AdvertentiebIdÜ voor Gouda en OnisIreÜei i ilUiUllJ ARNHEM DB EAU DE COLOONE Jezer Fabriek in dii Ue merken e4rijgbaar IC Gouda by B S HQLTR B M ge Gouwe Barnes Garniturei Kragen Maachktten Zude Lavali ues Halfhehden en DassIs s m ËR mm k mm p m eene ruime sortecring Zwarte M0IRÉE BOfeZELAARiB nz enz voorbande tot uitelstlage prjjzen bg I J LANGE GROENESDllAL P S Geklenrde WOL a OiI5 per knelt W eerverl oppers genieten RABAT i I lft M STEBSM UUSEUÏI TIN OUDHEDEN te Gouda Op ZONDAG 30 JULI en den daarop TOlgeuden ZONDAG 6 ADO zal het MUSEUM weder van 4 6 uur tegen den VERMINDERDEN £ MPRIJUl 10G£m DE PERSOON toegankelijk zijn DE DIRECTIE F HARTIN6 Pbotosbafbi Gouda Oostbaven B n 14 Beveelt zicb beleefd aan tot het vervaardigeo van ZEER FIJN UITGEVOERDE mmMlmm ouder DIRECTIE van O SI I IET Stimdpliwtg op de GROOTE MARKT over het Koffiehuis Baiuioniïi van den Heer LAMPE Gedurende de Kermis eiken avond ten 8 ure GROOTE VOORSTELLING wm Bovengenoemde Direc tenr heeft de eer het pubiek van Gouda en dat der omliggende gemeenten te berichten dat hg na een kunstieis van verscheidene jaren in PmltMand Zmlterland Belgit Frankrijk Spanje en Italië te hebben gemaakt weder in Nederland gearriveerd is met een gehett uiemte üemetaehap MHTM i iK en een buitengewoon mooi en net Ingericht Tliéater welks weerga hier in Nederland nog niet is moet en waarmede hg de Kermis alhier zal eken Dagelyks 3 Voorsteltmgen ten 4 6 en 8 ure PRIJZEN DEB PLAATSEN Ie Rang 75 Ct 2e Rang 50 Ct 3e iiang 25 rt De Directeur vleit zich ook nu weder die belangstelling van de zgde van het publiek te zullen ondervinden welke hem voor jaren zoo ruim boots ten deel viel in alle COÜRARTEir worden d a d e 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkmar te Oouda t S Een afiKhrift is voldoende l De Directeur voornoemd C SPRIET Voor de eerste maul in Hplland GROOT EN VOOR JEtóEJt NÜTlllO kl m EOAT WSTORISCB an ko ienliagen i bestaande uit meer dan 2000 voorwerpen V m of de tijd vóór den Zondvloed Verscheidene Menschenrassen en derzelver afstammin ANATOMI DElt MENSCHEN alsook verscheidene dieren ölLSaa AN SMÖSM23 H IMIÜW Geopend dagelijks s morgens 10 ure Entree 25 Cents Opening MAANDAG 31 JuU Oud Carlhagcna s BESBMTEN OLIE Zg die gaarue in het bezit van buii hoofdhaar dat vorimame sieraad vuu den menscfa willen komen of blgven dien wordt daartoe het middel aan de hand gegeven Een opmerkzaam Batunronderzoeker ontdekte dit in zekere pJant die op de bergen van Oud Carthagena wast Nadat hg door toevallige oiiisttudighedeu er toe gebracht was zgne aandacht op dit Voortbrengsel der natuar te vestigen leerde hg er de ware strekking van kennen en bereidde uit dit ware geschenk des Hemels want zoo Slag men het met regt noemen dat hy met eehige andere preparaten volmaakte het genoemde heilzaam middel De ondervinding bewees er de kracht van Het gebruik er van is eenvoudig men wrgft het bg wgze van Pomade in het haar waardoor weldra het baarnitvallen ophoudt het haar versterkt wordt en men zich bg blgvend gebmik mag verheugen in een schoonen haarbol terwgl het bijna dezelfde kosten eischt als Pomade of andere Haar olie Hetzelve is ii 60 cents per Flesclije verkrijsrbaar aan het Iloofd Depot te Delft bij A BBEETVELT Ar en verder bg Mej de Wed BOSMAN Goiula J H KELLER It Zoo ifotterrf Westewagestr A REÜNARDT Oostpoort A PRINS Zecenimiten jlDit kiiutclikattri hel mii clitiL ji d i ooi l bereidingpn o id il pel ilc iehii fhbeveeiheid der kina flfrfilec h ipft V l hettieen den Heer I ïrorhc ïi i i IKfjukt is dal liwul di tulku ot n iiM kilaig der kiuiibeilai dilMlcn dal lAn dpor eoiic ycwono b rciding nliel wit izeirde STAALHOIIDEND legen aliiemecne imakkeid lima pijtifH uepeMit kuurliieii bluMmiHVi deM éi eht 4n d i evulfun van liel himUied enz Pariia 33 n 15 m Dronot Hoofddeiiul U Ulotu eaO te AmBlerdam TeGoUilabijJ C Zeldenrijii Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Reuopt waai op men in bwt bijzonder attent maakt Zijii teer uuitig U oujteairldheJeu drr UAA6 en w rkrn heilzmio np dr SflJSVEK l KKI VU Xjj zgn uitmuiileiiil li n de GAL SC HËItPTG lu het BLüKl e inTfcLVU der HÜIl zg ijja Z VCHT LaXRKKNU bu SLUMAFUKIJVl NI Vem fteUie dixiz n rnii 3 Cent ru dabM doo7 rn zyn verkrijfljuu hij de liii Amnterdam M Cébiu C dro g Iieilige wt D 132 Bodegractn B erslo t Botkoop A ran t VV adt M t H W d Kru lf Gouda Ij Fc iea o de Hcïogstriiit t Haaiirteht K 1 h pr ng t Uuge i L 1 O üuihitié Builenhof Heiry WidiFVlz VVnKriitifMl Lef de i l liruui ib liaiif eai hoek 9 ikk r t g Moordiait b 11 Futt OutlexMfer Pr Vice RoUerduM V i Tu rn Beker VVrtte WaKcaiiniat Sclwonkocem A VVu ff Uirixht Alt iia Krjuu op liet Steeiiw vu dra Purikerntr n 37Ï Flaardiftijrn VVoi ler Pleijsier lyoerdea J K SivMruisu eveukuisen A Fruit Hit de dt dezer eCbte Urbeniis Pillen sinds zuovele jaren met roem bekend en in iKeinceii $ braik is door on te Oouda alleen en OitSlaitend geplut t by den keer L SCHli NK op de Hoogst rn t WA ABSCHDWIJfO Men wordt instnntelgk ver ocbt wel etleut la willen igu dat duor on bg niemnnd anden de UrbanuBPillsn bereid voigeui het oude en cohte Becept in Dépót zgn verkrggba r gesteld i fciwiovrn opgegeten Sleden en Plaal e da bij de iitfbovengenoemde Déjiólhouder In elk dooige ia en biljet voorzien met de eigenhandige ganatrekepiuf van de vervaardigers Wed KzDNEN li ZooN Apotkeksrt welke Haiidttekeniog zich ook bevindt op het Zegeliak aaroieile d Dooejei verzegeld zqn Wg ve toeken de gebruikers initantehji ds r wel op te letten en raden bun an WOl tOO tO Eien bg wieu aeo de Doo es Pillen hssll Allten die Oiiotjes waarin een bijet set oate Handieekening i zich aan te schnffun en tich te achtu vooi bet gebruik van de vele naoaaksela Gonda Druk van A Brinkmui Afkoi d ging r o t itgedrukt in Iftea der verQdedeiidioad I ISfSl tot BÜBOEMEESTEK en WETHOUDBaS yian Oouda doeo te weien ié bij Kouinkigk Besluit van den 7u Julij 1876 Ko 16 is goedg keard datj ien behoeve der gemeente Oonda soboolgild op de Muxickaohool zal i ordeo geheven tot eet tljedrag iaj het Bs beslnit ilan den ÜSQMei 187S ie vor erenfoverepn m8ti rde vooisol 4 rdeniii vaa den l$n JsiAarg 1876 ▼ SU beule s kken als volgt r De Baad ierOen nle OMia BeUmt Het nuukbMiaK lui din 18n Jam beffing van sdiaotgekl voir bet onderwgs bp de tiiiidsMatiefctdftoal in te tfekken en het te verlfangen doot bet volgende i Art 1 Voor lederen l ttiK is jaarl venebaldigd Voor het onderwqs p del Piano I Voor dat op eenig tnder iastrnment flO Voor dat in den Zang k Vo ir dat op de beide mifte M te samen U Art t Van de betaUdf van scbodgeU zgo vrijgesteld Kindereti van onv mogeade ingeieteiien es die welke door beatuieu tjui insteUingen vaa weldadigkeid worden verpl g b aaiieer ay tot het ontvanfen Tsn ODdenr s in de iiianek gescUktlieid hebben Art S De invordering gttijiisdt overeenkomstig de werordeniag op de iavoidering van 18n Jannsrg 1876 Oedaan te 6ouda ter openbare Baadsrergadering van den 2 u Mei 1876 De Secretaris De BurvemeMter Dkouglkri aa Fortuijx ran BikokmIJmhdoobm VEBOHUËMNU OD de invorderiog van achoolireld op de Stads Hnzieksoaaal Art 1 Het aohuolgeld zal door de ouden of voogden der leerKngen aan deu gemeente ontranger bg vooruitbetaling worden voldaan in vier driemaandelgkaohe termijnen verschijnende op den eersten werkdii der maanden Jaouarij April Jal j en Ootober Art 2 Voor leerlingen die in het midden van een kwartaal op de school komen is voor dst vierendeel jaars bet voUs SMoolgeld verschuldigd terwgl het san hen ïlie se tOBsehentijds verlaten met wordt teruggegeven Art 3 Leerlingen voor ie het schoolgeld niet is voldaan wordea op de school niet toegelaten Oedai i Ie Gknda ter opeaban Kaadsvetgadsring nn den 18u Jauuarg 1876 De Seontarii De Barnmeester DaOOOLKEVIB FoRTin VAH BcaoKN IJuMooois En is hiervan afkondiging geaohied waar het behoort den Ï8 Julij 1876 De Seorétarii De Burgemeester DaoooLKiv FoBTOinf van Bcbokn IJzindooin BtriTENLAND Bullenlaoilscl Overzlclit De agitatie in Prankrgk over de gradenwet is gcèiudigd de gemeentewet is aan de beurt De Senaatsoommimie belast met het ondenoek van ket door de Regeering aangeboden wetsontwerp op dt benoeutinff der maires telt vier leden Bralne lUge de VtHea en Hailkt die tegen het ontwerp sfjni vier die ar vj 5r zijn Jules Simon de Lssteyrie JRate Caiot terwgl een Baoal Duval vel voor het wetaontyerp ii maar tegen de bepaling door dea kser lÜmoo ia de w t g bcacht dat de f smeenteraden vernieuwd worden moeten alvoren sij anas aisires o adjinetaa varkiesell Waaisohgnlijk callen de conservatieven al hunne krachten tegen dete bepaling vereenigen daar zg natnorlijk liever tien dat de maires gekozen warden door gemeenteraden S onder den druk der prefecten van den heer deBroglie tot stand gekomen zgn De President der Bepubliek heeft op nieuw aan ItT petsoneo veroordeeld ter sake van oe Commune Ipntie vellefeud bf vermindering tsn straf toegekend De Eogelsohe bladen houdtn ileh ia hoofdzaak bMBg met het irl4aawe boek Zü drukken sleohts Isaniit over wat bun het gew oht s e toeschijnt of IfoMa er ier en daar linsnede uit usrasa sij hunne bes oawin an heohtsn 2 besprek bv Daily Hem in hoofdzaak die depMtsg welke handelen over de wreedheden der Titrkaehk M wten om daardoor het bewijs te leveren dat bfar ngen eorrespondeut wiens beriohten als zeer overdnMKwerden beschouwd tooh niet zoo geheel ongelijk knl De Timet houdt zich inxoaderheid met dat pisdeelte bezig hMwelk betrekking heeft op de afw zing door EngeUod van bit Beriijnsch memorandum Wtarbij het Uad openWt uitkomt voor hetgeen het daarmede wil aantooneu Hg wil er nl het dridleiznrtfbond op wijzen dat het onrecht deed de overige nolgendheden eerst later met zgne besluiten beluodjiite maken en dat het onstaatkttDdig is dea overigetf mogendheden in Europeesohe quaestién van a tëoBen beUog sleebts sen ondergeschikte rol te willen opdringen Het Eugelsch Lagerhuis behandelde in haar laatst phouden zitting de ondertrifswet De minister nam ledere gelegenheid waar oa aia te dringen op afsebaf ig van het tokooltoetiaht en vereenigde zich als zotidanig ook met een voorstd van den heer Pel aldns gewijfigdi dst het aaa hsivsta vsnhetonderwijs dqpartement werd oveigelatsa kMasiueltoeiisht af te sohaffen Tal van spreken viden dta nriaister kietover aan wijzende op d gevaren die hierait konden voortvloeien Tot ttesaiaing overgaande werd net ttl tegen 140 stanun tot de tweeds lezing van het voontei besloten Te Bome heeft de Senaat hst Xinutarie etn votam van Vertrouwen gegeven door de wet op de vrije entrepots die in het begin der maand reeds half en half was afgestemd thsns weder met betrekkelijk groote meerderheid sau te nemen Er becraeht in de politieke kringen groote opgewoudeaheid t Sohijnt er met de Serviërs vrij sleeht it te t r lgM d W nu U4d t itMii aa jmilaaa volgens beriehten uit Semliu heeischt te Belgrado groote ontsteltenis en bnagea sommige sonsals iddaar reeds kun arehieven ia veiligheid Een groote veldsUg nabij Niseh wordt ieder oogeablik te gemoet gezien De Porte heeft aan de Begeeringen van Duitsekland en Frankrijk medegedeeld dat definitieve voldoening is gegeven voor den moord op de oonmiste Salonika De geweten gouverneur van Salonika is tot een jaar gevangenschap veroordeeld BDmENLAKD VGOUDA Ï7 Juli 1878 H K H de Kroonprinses van Pruisssn heeft gisterenmiddag te 3 uren per Bbgnspoor een bezoek te Gouds gebracht en is te 6 uren weder vertrokken Zg heeft in streng incognito de groote kerk en het magazijn van antiquiteiten des beeien van de Pavoordt bezocht i I Aanstaanden Dinsdag hoopt een onzer stadgenooten een teer merkwaardig feest te vieren Op dien dog tooh is het vijftig jaren geleden dat de neer P jfg deloar eeo betrekking in oute gemeente aanvaardde die hier vroeger niet had bestaan en waarbij hem het uitticht op eeu fatsoenlijk nuatschappelijk bestaan geopend werd Genoegelgk moet thans voor den aanstanndrn jubilaris de hennuenug zgn dut de stedelgke ontvangsten gediureude tijn dieusttgd belsngrgk zgn toegenomen en dat hg vijftig jaren lang het vertrouwea vla het Bestuur zich waardig nsakte Wij sijn gewis niet de senigeB in Oouda die deu eenvondigeu ijverigen msn van harte toewensckeu dat hem nog laag detetfite frisohheid naar lichaam en geest moge geschonken worden om te werken ten nutte van onze gemeente in het algemeen vaa velen harer inweatn ia het hijsonder die hij soa vaak net raad en daad kesft bijgestaan VSBOADEBI O VAN OTN 6£M£ENTSBAAD Dingadag de I Angnitns 18 6 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Sen voorstel tot het in gebmik afstaan aan het Bjjk van een stuk grond de gemeente toebehoorend en verhuurd aan den haer van dei KlaiJD tot vji giootiag van de Kaïeme Een voorstel tot wijziging van rt 63 der vsror II f i l i s rHp i i i is dcniug van polltU ieél aim 4en 1 Jaaai 11 Augostiu Mts Vast te steOea de a bevelingalütt ter fcfwmtrf van drie leden ia het coUegle van ettefi Men verzoekt ons de aaudaHit te vcttigsa op achterstaande advertentie van de beide Kussisdie boerenzusters en ihatbij e vermelden dat tü te Amsterdam in Votksvl t zijn tentoongesteld geweest Ook tonder deze vermelding gelooren w j dal er genoeg liefhebbers zullen gevonden worden on dcse spcUo der natuur te gaan tiea j Wij vernemen dat het tooneelgezdsehiqi vaa t ias van Znijlen en Haspels onze txrmis aet eea beiodc zal vereeren Onie leans tullen zeker ersa als wij dit berioht met genoegen vernemen Oodsrdt kcfBlsvermakelgkheden tal deze schouwburg eeiK Voomams plaats innemen Asnbeveling van onze zijde ia tsiarljlr overbodig De heeren Legras cj hebben oea te vet gevestigde reputatie dsa dat het han vaorsleUiBgsa ia Oouda aaa bezoekers zou oatbiekea fadiBi vq ons niet vergissen koatdit gsaitiAap in aaa midden met versterkte kraohtea Bü d aiwenteliag in de tooueelwereld keelt hst e Hts a i winsten gedaan vooral wat het dfmrsperaeaiet bt treft BÏédea te neer om de voontdUngen nistjto verzuimen Sedert eenigen tgd miste de kastelein ia k t KiM Tirt alhier des morgens uit z fn tuin achter da woning voorwerpen die den avond te voren sldaar waren blijven staan Daar hem dit brgou te vervelen gaf hg hiervan gepaaaeerden zondag kennis aaa die des morêens de meusohen gaat wekken en terW I zg dit ook bij hem deed vooraf in den tuin gingom te zien of er ook wat van haar gading ww Dezen keer waren het maareen paar glaaen dfelasj prieilQe stonden Gisterea is door de politie aangduMdea de aAhr voaende toavslager J Jansen die BKt aea M vslager van Itoordreoht eenige dagea geleden M uitgeweest en toen deze beschonken was en aaa dan Botterdamsehen dijk was gaaa Uggea oai s ims uit te slapen kem had beroofd vaa züa hodiige tilveren portemonnaie met oggeveer 1 er in pet ca zilveren handring welke voarvsfpea hij gsdeeitdijk had verkocht en het geld verteert Hea sohrijft uit de AiUasserwaari 41 MiOok in deze Waard is de kooiboair groolsadsSb afgeloopen Oiwiadig beter dan vermoed rerdiadsepbreagst sa de qnaliteit Isal uieta te wenasheaBVsri trouvens het prachtige wedei begaastigde de wiaaiqgten hoogste Over het algemeen is de hennep aiet zoo laag uitgegroeid als het voilge jsar en aUiMwel sommige akkers door de voortdtweadc droogte adfc noodrgpen zoo staat tooh ook dit gewas tr foadte velde Een ferme regenvlaag zou nog ttdkaaatn r verbeteren De viDegeaardappelen waren nooit éoo Aar ab in dit jaar De meeste weiden tot aea ptft aii 6 a 8 per hfot met de kleine nsaat sarkoAtHet vee is gezond de tuivelo breugat gdwii mg itis ar ia or vlaed r itl u i iai tff Men Mbryft ait d n Uai hii isb i asv Het CiKst van het aeatigjarig graotiaeatliadlllgMIi Z K H prins Fnderik ia Nedeiland Ml Donderdag met hijiQBdcrea luister door de viü lselaan gevierd in het keurig versierd gebanU ia Kunsten en Wetensohappen Is s Hsge H l waMt bijvsroond door Isdea der Iqge V Vnion Jtnj afc a i vrapetselaren uit alle deelsu der lands ea vaa iaft buitenland Daaronder mefite men e n gio it i aMl hfefd n verdere offioieren van het tsgsr op ttpni aalf uur verscheen prins Aleuuder set in 4 tdant Kort daaraa kwam print Ftadarik i mA meesternationaal in een staatsierütuig gttitem éK veldguaisohalkanifonn vsrgeteld van dt iRMwpM vaa Duitsddand in nnifoiffi van bevelhebbv am aan der PraisiaBhe Isgerfcorpssn prgkewlt mslkM rtwÜMis mn de Oowdea l f a aa i tmitfm luet de m89oaDieke l ek usa Ds kooge feetigeaoste