Goudsche Courant, zondag 30 juli 1876

A ZüIDBRVLnaf Stolieijle 28 Jtdi tOT6 aai Mtmii 4 Qi KBMMSR ie UtrtdU ll1ld ll VAofbéadea bg tn BeeShandeUar wsMleu by den ingang door deputatieu uit de rerféUj l É lo re OMvangen Een cautate werd ttit ipiEpetf muziek b Micolai Aan den jubilaria ia tot heriuiieriuji aaugebu ieu een gouden presidiale kamer met ilidtnauten bezaaid rergezetd ran eeu pru h tig albam pi kpiide oet uuuelweldea t opgelin neu waarin d aanieD im tcheakers ro l onwn Dea aamiddagt werd eM feeat felioadeu yn jfoo p r onen in I iligeni l t Arohdt werd een Aitteread TsnnreA aaa hettadbwh te SiArreniDgeu a token waarbg het grootate ttnk aan den gedenkwaardigen dag waa gewijd Uit het WeatUud idii ft isen M fiioeade Daar 106 tküi etnigaiiiai gererdeiri it kan nr de meette producten reedt een rrg juiat oordrei IJBreld worden Wat de aardajfp aan betohott li i ter bieren 9r aboi flinke prgien behoorlijk gedeEi jammer 4 enkflcji lieh latea bewq n de latere aoorten reedt at rooien daar t beachot natourtqV teer gering ia HoeweT de betten door kou in den bloeitijd en sn door de droogte zich ileohta zeer matig cio ik k n wordt door de pryzen lUei gedekt tad de dmiren die dit jaar t ri zullen kMea ea bq reien aog al rao ie d x tc lüdcn Ki k red rerwaeht worden De ooftboomen laten vA tea adiraal aanzien Oe Ule taódaardappelen de tweede rnicht en de hoogere weiden hebben orergrooüe behoefte aan regen i erbauw hoewel hier zeer ondeigetchikt Iaat gnuat aaniiaL hoevd er U ieta te weoai n zal jifi liTt roor deze onwljcften gunatig gevoidea bet zal rdra ia ataat ttcUen bet 1 jan t en mintte geJeeltel h te dekken h Men aehröft ma a iBraAlagaiiddag te hdfiirie re weed te Enaebed 4e XXXIite aigetbeene rergaderiag ran het Nederl OimIui yjen Oenootadiap door cfen rounitter de heer A aa Otterfoo geopend De geheele burgerij ifWmgde TMi kaar hdangtteUing door hei rftateken n 5 afgeraardigdiÉB die t wentehten 4 a d fc i j de veontanute ingezéienea rerWjf rinden I Entchedertehe liedertafel laitterde de openii door j ba gtoang op a bet oudenpek ia gelaaft rieTe qteade de raurzitter de diaMtüe orer bet onderwerp Tedtea oaderwüt op de lager iiAael De heer Degeabanit Vide dit otoderwnp in Aaa de marea de lergaderpïaau de lirfc der N ed Herr Gemreote hingen teekenlngea crr i iif d Jwi Joh ciw m ii i t janc Tan de S7 koridooae ea taaadieatebalea te Amsterdam Ala doel raa bet teeken ónderwijt ttdde ik iabider oeleaing ras bet gezielit oefrniag der Vod ta Tqrmin ran dea imadc X a de feboaden éBi e blea dat men aigeoieea OTcrtn d waa Taa de aoodzakelijkheid raa het teeken on krwg op ét iai r haa l ea dat dit aadhrwij doar dea Mdli ajiii 1 atlreo moet gcgeren wawii Da ma imn 4aa peeket geait dat de OBbetwaaaheid der orniadiag der Uaaaen en orerladisg tea hfT a r tegen de iaroettag loaden rad aick gidedd ca de geiteUe eoaeintite bQ larlaiMlie aangeaoBca f Hm vcfdfe naagpaat hnd4r ttae kaa men aMdewerkea tot dreaming ran een halpaaderwijanat l tm i 3feB achtte een iajfoaderwijzenttand niet wiyltrlijb gaea a iindimf aaaar ttfttmifitf Een aaadoie in üea geest gettdd werd bij aetlaautie lïaa wtaaeb t e Mnwn raa onderwqiert allea laet aaehiUeade naar Toldocade beaoUigiag Hierop ward de dtticg ti fdaagd Sta aiBiida wat er aniiek ia bet rolkapark de Taa Vaa Hed f een inrichting die in alle gerondca warden en waarop ik aanaiMag iittiag raa Deadeidag waren haithaadetyke oaéenrerpea taa da orde goadgefceard W ifoat met eea raa Ul S4 H ToonteDca raa het hoofdbeataar an da gi a lel Tmeai iag ea te beboarfea doch de oontribntie raa ieder lid op 40 e tthepalan aretite hetpraken a wi de a aa u tiad a ocnigiBgea behoaden h at üJiJt da ooiateleir TertdiiUende akna aaan dad aan de 4maaale éi gcea aieawe Vrq dgemeen wetd dte I raa oontributie afge ÜM wcnehm dit aan dé gewealcn orer te de Otsn a tU ijh rareenigiiig I roor duxritofekten ie kri ea der gaweaid Wtenigingea dia tdvieaeit aaa aM aatiffli ine taa m harf Ie ittOni t M wrfctfgen a door BaHatdMi geaoni ttda hwioMK II hel Jft tlfcflhn l t mtt g0m v oai 4e asotribatil op M el ook tot de auboolmeubelen wilde uitttrekkeii Friesland nam de ai end ente pret Bet houfdbettuur had bezwaar tégen 3e kotten ran zulk een cummitaie Utrecht wensoht de commissie uit Arasterdain omdat dit minder kostbaar zal zyu De afd Leeuwarden wilde befai Ire het ruste inkomen der oadenr fzen ook de haurwaardc der woning lu rekening gebracht tien by de bepatbg vau bet pe ioen terwijl de afd Amtterdaa ok h inkomsten uit e sdhoolgeldan roortapmiteuile tn rekening wtlde raa ht hebben t Hage rerkUart zich eren als het hoofdbestuur tegen bet roontel dat door Arnhem reidcdigd wordt Uët aiaeudemeut ran Amtterdvn wordt aaagaaoDea Eaa f opntef raa hel boofiibeetanr om 50 bet hi baar te stelleu roor de paedagogitcbe btUiotheek fe Amiterdam hietorer had geen discussie plaats Door I Sotterdaw wat eiuddyk roorgeateld zieh tot de booge regeering te wenden om in bet ttak der givodbdatliog gelijkheid te rerkrijgen roor het neutraal bqzonder onderwyt tegeuorer het kerkelijk onderwijs Door Kottrrdaiu wordt d lootatel toegdicbt Uucaht ea Dea namiddag had de roortiettiog der paedagogitcbe vraagpunten plaats lu een bealoten reigaderiug weid ep roemltadit ran bet boofdbcatuar tst Ltd ran rcrdteotle des Qenoottohap benoemd de U er A Koena laapectenr raa Utrecht ea lid der Tweede Kamer der iit Cten Ia de wuaiddagzitling stelde de roonitter bet certt aan de orde Wat kan aan one lagere aebolrn ten platten bade gedaan worden tat berMderiag raa laasdboawoudenrqs De Heer G i Voa beaooad leeraar aan de laadbooakandigr tehool Ie VVageuiagru toonde aan wat de lagere tehool aw kannen dueo waaaeer alom aaa die toholea op bet roorbeeld ran Ooateoryk pratftaiiMB rerbonoen waren Door aadere iprekêrs werd de iorloed raa dea onderwyier geacbettt haitea de area der tehoal ea op gfmaentca in den oiatiek raa Sapkadé gnfewn waarop bet aoorbeeld der ooderwijzen de aaakweekiag faa rraehtboonwa laedt aaatrrkiflih rooadecku rertchafte Audeia tpeekera hiddea ttaaade dat bet oadervqi niet ap de lagere kon gegeven worden ééa elft dat bet er niet lM h jarde £ ea cooelaaie weid aiet gi Hoe m a ete a de Itweekaebotea roor onderwqiirt ingericht ziiii opdM tij roord roor de lagrre tdiool geé die zich niet met de gestelde rraag kon rereeaigea Ia talk tea rraag aug noodig nadat de kweekscholen reeda ipored jarea bettaan De Heer Degmhsdt ran Amtteidam rerdedigde bet goed recht der geatelde rraag en nu liep de discuatie hooCdnkeUik owr het oaderw inde praktyk dat aan oaoe hweefctehoiea oidt gegeten orer het ouderwet ia twee of meer ulea dpt do r rertehilleade spieker OKt het oog op de toekomst der kweekelingen die roor de gewone lagere libaol geromid moeten fmtden werd afgekeurd Het derde puat luidde Wat kaa in de lagereschool gadaaa wotdta toi opwekking ran dea kuistzin hq ont rtXa Inleider wat de heer Degenhardt Nb op de ktai gewe a te hebben ia de lastite dageu herhaalddgii geait dat aaa on rolk kunstzin ontbrak achtte tpreker die klieht teer orerdretea OodeVwiji ia de aetthetiea behoort Zeker niet op de lagere tehool to h kan door het tertmit ea het iaagonderwgt door orde en netheid iett ja v h red gedaan warden om den kaaatzin te berorderen Deze inleidiug gaf geen satddAug tot ditenstie de tijd outbrak om meer pnuten te bchanddeii waarom de roorzitter de rergadering tegen rier ure sloot De aroodt rereenigden zich de afgevaardigden BMl rde ingeaetenen ran Entehedé aan eea madtijd die adter b alle aaazittendea de aaageBaamete herinneringen tal ehieriaten Mea mekk nit Anaterdam Hel raartaig met 4 mal raa het ramt or e aaa h to lömmfétr SiderlauUn dat Donderdag tot alh de Xoordzeedniaen it geaadeid i getdiit doefa de de wind o de lea Utea niet toe om de noef tot tol beitea de hoofden roort te zetten De tei door het kanaal n goed geslaagd alleea op een bondird meter afstand ran de brag wat eene weinig baleekeaende ondiepte wdke terstoMl it weggemimd aMa M am ama9HiMHaBsHa mtaiasaaiaBnasaK INOBg WDElt Veian hahhan asher iogtalemd mat dwwa dgensteadea wtntdi bq galtgeahsid dar aankMtdigTag vaa dea platBarttna aaa 1 dtaer geait dcrWiiah namelqk dat de meerderheid dar plcizienei fM1Hli een dag in Arnbem i heerlijke omatreken doorgebracht de roorkeur zouden geren boren het Mifik lêr Utrecbttche kermis r Dat echter uw weusch too boren aUe rerwachtinir 10 worden rerruijd n aden k ik n tfSiL ral ieCyn e R ooVeiÜ ma bappij ie z o gci d dé be en harf aand houdsrt ro iert de woomfen JBlraêtK Xtrm mld P PW e had Volgent ingewonnen informatien toch tiin te Gouda üï H X rtjea Ipt een beperkt flrtH crknjghaar waren geaamen I II gaar AtAem 96 ka H Utrecht O Totaal 96 kaartjet Onze ttadgenooten en wel Toprd zy die tot den ambachtastaad behoarea h Meit bferM e een blijk van gezond rentaad en goeden smaak gtgereu dat uiet ouopgemprkt mag blijreii Voor ieder die weiitcbt te weten hoe hetgoedgezinde deel det rolks deukt Voor direotiin ran paorW giBaatsdl ippijea ï Voor gcueeitteradep die de kermis nog iet hebben afgeschaft Kia den rooraroud xler Ooudtdie kcrmii aqht ik het oogenbUk minder goed gekinen deze ilric IUuIüu nader te ontwikkelt n ducb stel lug ruor zulki later te doen Muge 4e earondige mediideiliug v iu het boretistaaude ecu woord ran bemoedigiug zg a UI de aawaaade week tnaor de rdea die het roortdurend beataau der keruiia in ttnjd achten met de tto lijke ea aeddyka bdaiigea dri Valk Dat het rolk zijn eigen beUug begint te begrypeu is n rerbt idead teeken wast hoe mao de laak uok moge keeren of weqdsw 4r i U afiettj mf itr ktrmu u iit rtU a M U tdw i iaa U Mynheer de Bedaeteur roorloong dank aaggende roor de plaotaiag dezer fegeiea kan het zyu in BW Zoadagt namnnir teeken ik aiy uiet hoogachting Gocoa Uw bettendigen Im J7 Jali is e VwiTu COSBS8FONOENTIE Da R r M wDBtaas f 4 MiicWtyklieii dat het MaMsa raa 0 4bc4ca ren als rl 4ca jaar oor 10 wals m o Ï clyk itlU oor i coat narde o MofealFU ntilurriilc ds ermia De Heer St zal gfzicn bebbeo uit u iori naiBBcr 4at lïtilirtllclyk aaa zgii vetlaaficD reeds au roUaab loar IJ aiJB craiMl Btvinacfi De aitvorrtearlKid taanjAütatkotld oia a 41e ktnuttf hel Mnaa oor bfau FV ft t ateUcB batrtaa ü ovrriacaa ter ramcgtaa saa hu ds o I M Rttt BurgarlUke StAnd ÜBSOBOr rj itli Kartjo aadtn 1 Wakkui M C Mdktrt Hetdrika Calhaiiaa owlert 1 G Hoadheri ra E a Siryp tl Oitid oa cii J Aitoeln A i Woerlc OVERIÉDEN 7 Jali H A M LsfeL 11 C Vbsor 10 w OKllEKTROOWOs M Jdi A da Wa r M J n Jl Pmtt j a da Vriiar tt iUtai wa il j ta A 8 a itt 6la J7 j jM Mes aO j e T ADVERTENTXÊN Heden r den wg aiMgd door d Oeboorte vati eea Zoon ij t iJ f 1 H GROENENDAL I G B G80ENENDi w Gim GotTOA 29 JttK 1876 Be èod geia fc nfle vffiditelt IXXTNTJE JONOËRHELD fapar v ii nijm 1 jaar Eerlijk Trouw en Ftttsoeulijk h eft gediend voorts dat deze haren dieast ni t verlaii ea darhalre niet te huren ia M TTDI SNEL WM JOU 3 vA i BERKEL Vfaag iV opeiHgk wat mag de reden zijn dat hv lÜ gepasseerde Donderdag uitgnilde lant by met dasdaoige dingen wachten tot wij later weer procedeeren dan kan de rtdeoeil opgegavw wofdan ant C J VERHOEK Gouda 29 Tvli tS7 MEN VRAAGT togen MnteagwiMii hoog loon EENE WERKSTEftr bij L WELSCHEN Jsu e Tiandeweg mmciiiiiii in rerbinding wut ea gpbael Buap ndschap Artisten bestaande ait Aoorobftten OjrmnafMfeksrK AiUeten Ecilibristen en Fanti Standplaats GRÜOTE MARK 1 tegenor r den Heer ZELDÉNRIJK 0e Directie al nlles aauweoden om het geachte Publiek ran G d n omstreken uet iure gehede nieowe roorstelUngen en oaorertrefl Wé werkfOfainbeiieiV Mi gW n 8 r4Mt te verschaifen Oroote Avondvoor t9llim tan 9 vam De Pauwu zullen aangevuld worden dooi laiklltitQJIJi S VülDaAüli onder leiding van den Kapelmeester A Sciuitb PBUÜEN DEE PI4AATSEN late Baag 75 Cents 2da Rang 50 Centa 3da Rang 25 Oenta PJaatsen znn te btnpn en an het Barean aer Rnt h 10 Cents Extra F COFFBJANS Directeur Zie verder Groote en Kleine Biljetten rap AMSX£RDAH staande nét n van oads bakende op de Markt tegenover den beer SNÜL vermeht UEdi gnnst en reoommandatia Worende i aetta en ztndel e bedienili BesleUinge warfi ux ten spoedigste fMtp hj bewrgd door eigen perspneel Bt Bij maakt tertni opnurkmnm dat tr WaftUn op tijn naatnumrim itrkteM térvoorvnanam sijn naam in de Waftltn itindt 99 8 der beroejpdé eHlkf ie Zainens rakefl De S brÜ£ir an ïA mmwm nom wordt vwzocht zieh Jli et k britand m maten ander ntotto SopldM Ö t BoAiMadekian taW BOOGSTOATfW ZOON den Haag CHOCOLAAD PlPEBMUJiT ENaüiscaa DROPS en wat verder tot bet t behoort OOODA gattenwagel JJ 146 Liffloiisde en SHnerah Walefén Nieuwe dUF en Prim TAFEUMilE 11e Soortia vw THitEN wa rran de Moarten franco rerkry iaiuz p in liagazjjn van alle Soorten van Verduurzaamde Levensmiddelen P J MELKERT Oosthave De ondergeteekende heeft de eer ie berichten dat h i DOHDBBDAO 8 ADOySTllS a gi 60DDA met zijne Artikelen zal bezoeken enalsdan e aprcken of ta onIMedeu lal 0 kijden heer A HABDUZER Sociëteit VredeöfStcop de Maxkt Whil rv TA se s HagBi Opticien Men vériangiMaedig t pbuitsen i i iii8o $ en 4 ader leti als EERSTE HYPOTHEEK p Cifïérijen Ti lieTrBgpn met franèq Weven X bji den U i tgever dezer Connint 100 Gulden loon Te Ao ii iui VRAAGDtegen4 AUGUSTUS a een WERKMEID liefst tussehen 30 en 40 ren oud V G en van teade getuigen jootóSh Met frmiro brie W U i p fW ndelaar L van bevaart over de Raambnlg45 oinuüAiriiiHisi M letler W ht ük p f Vevi n bjj Soekhwdelaar t L van DIETEN Dj De oadergeteekeiidan baaaltn ziciNMI tot UetZÜIVfiREN WNDGEDIEHTB ondereenige schade aau hcmi ot verf te veroonaken Door ontbieding kunt gg K van da degelijkfceid overtuigen Ja d6 JONG ft € Mnp Gouda Lange Dwanttaat H 124 HtnaMnnan Van de stipste geheimhouding kan men ver X Openbare BUilGEUEESTER eu WETHOUDERS van Scïi i a reomemfis op DINGSDAG den 8 AireOSTO 1876 des namiddoga ten 1 nre in het Bawttmia aWaar b $ enkele iaschnjving AAN TE SteTEüilN i Het boawoi vvx een SehooUooMt bij de Rurgwaohool voor JoBKena Waarvan het Bestek en de Voorvra Ln dagelylu de Zondagea nitgeaonderd des voormiadag van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaaife e Secretane en lan de ds Timnterwerf ter inzage allen Hggcn alwaar tevens gedriikte eseinldann fW If l Wt voor ƒ I en Van de algemeene Voorwaardesi ali 0 60 Tcakrwbaar z n gesteld Inliohtingan wttiden gegeven door deft Gemeenie arcttitect De Insehry vinge büjettM zullen op legel geschreven door don iMchrjJTer en z ne borgen geteekend eu behoorl gesloten mUrlnk des Namiddags tea vyf ara vaa den 7 AUGUSTUS te mnn W de fijiaeeilte rafMiB ajpeten innl Ti rd n Ml liffl IIKI IVIECJUë j Switzer Az LIMONADES TmiTH SifniI J ttiSKBAAHr a Mukt êtuda FiMOER SELTSifi en Apolhutris Waler op heele en halve kruiken Steeds in voorraad Vi g @ JONKER Oouda 29 Juli 1876 Op MAANDAG 31 JOLLI 1876 voorm ten etl ure in tos Paai w te Gouda van 1 4 Een sterk PAKHUIS met BOVENlfifS en stnkjê GROXD en DRIE WOONHm ZEN üUma i aa i t allies aaja den YofreleniaBK afr M Kos 76 77 78 en Tte m 1 dadalïk te aaaraaafen a 2r bg de eek verhuurd voor ƒ 1 79 1 50 n l T h m 6 Ben DUBITEl PAKHUIS en ejia PAiBDlS met TUIN aan den Sozendf wgk M Nos 5 en 11 te Gouda Te aan Vnarden 15 September 1876 7 12 Zes nieuw gebouwde WOONHUIZEN met GttONW aan het Plantsoen tes enover den Flnweelen Singel w jk L Nos 7ii tot 7 i te QoaJa Ieder rarbaord by de wede Voor Inlichtingen l Kai t are van Notara ita Ï8T te itmda i2 i UéX OU water welks renomm xieh bü dk g a laaik meer en meer vestigt en dat i an ook iaderdaid idle andere kleurmiddeleo van het Haar efaiér zich heeft gelatea is gebari onwhadelj vMt de huid et en geeft aan hek faaar n nataorIgke kleur Blond Bruin of Zwart weden Piye per i aan Flapon l k t s f u Ooetaaven Wanneer hei de vereiaehte waiiiag ntttdoet wordt het geld terugbetaaM al ia deflacon gehesl opgebruikt GEMAAKTÏTKLIïpilin tot veel rerminderden prgs Z aite £ aiQ9n ii PARAPLDIES 70 qent per stak par dosjfn P HAPÏ EL Lan ge Groeaendaal QfKaaskl ursel setterl ZS jèeii 1853 r l87 iwid or At KËltBËBT e Püriwirafte Bekroond Sept 1878 ie Kage faekAiood fitbrioaat op dB ia SepUmber 187fr a Amsterdam gehouden Landl urr t Dtoonstetlmg Gnnstig beoordeeld d or een Ooatenrakscli Verslaggever van de n 1878 t eenó at houdenWeteldTentoouslelttajf i öir f t Provinciaal w Stedelijk Dagblad van 8I fim Wm DepMs roer Hêuêei dé HU i 3 i toa SASDBN W B v STBAATEN swrraBB a a c twwi ♦ T