Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1876

PRENTENBOEKEN in rele Soorten Toorlianden t jj Luge Timdeweg Ibkr N 1862 V W Wi MEt ïMli4Elü tot het deugdeiyk afsluiten der Inl potten of Flesschen bestaat er Cionder twyfel niets dat ZIN DELIJKER DUURZAMER dus het GOEDKOOPSTE wat voor dat doel geschikt is dan het ¥ E KAMEIÏÏPilPIËB i 10 Cents per Vel il t l t Verkrijgbaar in t MAGAZIJN van ilNtÓOR SCHOOL TEEHËIV M SCiIRMFBEHOEFTP ▼ aa Wed A QUANT Kleiweg E 107 alhier fi Cf Tmn rooAattdm em gowi werkend VLIEGENPAPIER almede beliuten we ons tegen ni en Uillgk berekende Pr nin tli tot lut Iweren M BOBK en 8TEEMDBUKWEB1USN I Het is echter geoorloofd om het adres Of itt achterzijde van bet kaartje t plaatsen mits h keartpapier waarop het is gedrukt van geen mio dere stevigheid zij dan dat der briefkaarten geaidiikt oin beschreven te worden eu de afmetingen niet inindep ziju dan 9 centimeter iu de lengte en 6 oentim te iu de breedte Volgeus de nienwe wet is voorts op mouatera tij stalen van koopw irrn bet navolgend tarief v i toepassiug tol 75 grammen iiigisl itea S j boven 75 tot eu met 150 grammen S ceotj 150 il 7 1 225 300 10 i ataleu of monsters welke het gewicht van 900 gn te boven gaan zgu niet ter verzending toegelaten Een n euw gevaar vdèr den landbouw MEDEGEDEïlLt DOOK E ÜEKDES Dezer dagen wen ik opmerkzaam gemaakt op eea gevaar voor den landbouw dat waarlgk niet gering f te achteu ia Het is ivul zoo groot niet ala dat waar roede de aardappelkever ous bedreigt maar toch m ig bei door niemand met onverschilligheid worden gade geslageu vooral daar hel eeu belangrg keu tak onzer industrie betreft Ik bedoel bet gevaar waarinedat bet vlas door eene kleiue tlieg die ik voorloopig vtoislitg zal noemen bedreigd wordt Ik ben nog uiet iu de gelegeuhi id geweest te onderaaek u ok de vUavUeg reeda bier t lande eel kwaads beeft gesticht maar zeker is bet dat zij elders niet ver onze greuzen talrijke verwoeetiugMi heeft aain li t CS gerisbt Daar ik bet Is zeer ivaarschijiilijk aehf dat ij ook tot ous laud z d du nlu igeu zjii zjf er met reeds is geloof ik bet ijiitiig te iju deu laudbouw en met uame dm vljsbjer op b i ir opkj uicrkzaara te maken eu wil ik hem tevens het iniddi asttwgzcu om de vlieg als zij velvchenen is viiKbel te velde staande vlas te weren Beeds sedert een p iur jaren hiuideji de vlosboerea in Oost Pruisen iu Silezié Pommeren en Mekkelen burg geklaagd dat buu vlasoogst niet zoo ruim was als vroeger zonder dut zij wisten waaraan dit toe f geschreven moeit wonlcii Verleden jaar echter reeSji I dezelfde klacht uit het hart van het vlaslund West itfalen bekend wegeus zgn nituemend liuufu Niet legeustuaude bet gunstigste cder outKikkelde zich de vbisplant slechts bought gebrt kkig werd geel ver lepte eu stierf weg u heeft men de planten oi derzjcht en de directeur der spinfabriek te Bielefeld dft beer Bcrtelsinau heeft de üewerkir van dit onheil ontdekt namelijk een iustet uau velijks 1 luillimettr groot t Was de larve eeuer ilieg door zekeren DuitsoheuProfessor Kubn Tknpt tphltiifikM genoemd De larvebeeft zes poolen is giciachiig met een groenen kopen heeft vier donkere vlekjes op den rug ï e vliegzelve kaa ik daar ik ze niet gezieii heb niet uaderbeschrijven Ik verneem dat zij zwart is tisechtirmgu plan gelegenheid Ie zoeken om nader inet ba irbekeud te worden In groote menigte werden kar tilarven op de vlasplautea gevuudeii Waar zg de bloesems eu Uoemslengels in t groeien beh iiiftierdau duor bet afknagen der bl ulvezels of cigeulgk door bet opcaigea der vochleu De vluijog t ml dau ook zeer onvoordeelig uil eu gefaeele veldea zgu 4 onbruikbaar moeten omgespit worden w Iu ons land zijn er voor zoover ik ze ken vier soorten van het geslacht Tkrijii van welke do I Tk katmorrkoidalu en de Tk cenaliiiat de voornaamste ziju De eerste komt dikwijls voor iu oraii jerien au warms kabsen waar zij even uls du eo f obeuille luis een parasiet is der eooiieube pbinisn De Tk ctreaUum bezoekt bij voorkeur de grnaiiakkeis en gewis beeft meuigee i Vau uigtie Uzers die in t begin vau den zomer langs de graauvehlLit wandelde de bloeiende artu met dtze diir iuoit biilekt gezien Deze iuaeoten bcliooreu tot dt bcliekkelglc kleine familie der jiijfttpoJa of blaaapoutvu Gi ivoouIgk hebben vliegen kivtis eu aiioeru luiiuteo auu hét eind hunner pooteu eeu of twee binkje waarmede zg zioh op de voorwerpen koniieu vLsibondifB de Tkrip echter onderscheiden zich Itierdour dat hunne pooteu eindigen ia blaasjes o iuigiiilgj tfpiVijsr mede zg zich op de bloemen 111 anilire vouriverpen Tastzuijen Bij duiztuJiu J i niilluuiiii b v iii i fiijiii 1 VvOFBEMEFM beeft de eer sgoan geSerden Begonf Rl te beriehten dat bg bem gedorende iUHCEBMIS 1 bnii te bekomen ign diveraé SOOBTEN ran eeril kwaliteit per üeMsb akmede MAÜEBA jp COGNAC per halre fteaeb t Adres Singel bet 4 huil yvi de Boe toksde M U7 Alles in Maatflessdbben geen Fraaich Model De tmdergeteekenden hebben de eer te be lMltaB dat vg gednrende de Kermii te Oouda ToontaUisgeB zullen geren in bon Niewwe BchMwbaiatant Standplaate TEOENOVSB Hffl STATI0NSK0FFIËHUI8 EERSTE VOOROTELUNG WoeKdag 2 Augvstus 1876 H A VAUdU OA PELS Toouedbeetuurders der Nieuwe Bottordamsche Bchonwbnrg De Wed A C SCHOUTEN beeft de eer beivn geacbten Begnnetigers te beriebten dat m $ mm wirttering Galuteriéi ea Kinderspeelgoed oottugw Jseaft Zg beveelt neb in ieders STANDPLAATS ÜROOTE MARKT 46tiamiÊ da Eermii worden Teatoongeatrid DE TWEE RUSSISCHE BOERENZUSTERS Bat tonn Moeder TOUUKOFF EIS4 0 B5ia4RAGI llIliA eDD3mR swaar 264 Pond zwaar 124 Pond Bet inn dezelfde Kinderen di een geruimen tfd ia het Pakia toot VoUuTlgt tentoonge taU warea jD Mn W HERMAN begeleidt de kindem vimt i rk EERSTE RAJJG aöCwits Ö3I Ü ri iff i iaTi Hm m GAiaMnO TmATRB ▼ an E Basch DINSDAG 1 AUGUSTUS Ewite groote Voorstelling ia een geheel Nienw ingericht Theatre op de Groote Markt MAGIE ILLU81AN Alles nienw ende7DWERGE Groote Geesten Pantomime in SAideelingen Ie AffleaUng Het Gebraden Menscbenbart 2e Afd Het Bloedige Muiltje aan de Kerkhofinnnr 3e Afii I val in de HeL TOT SLOT s E BAS TSSATSBnlIOüTMES onder DIRECTIE ran O SfPI IET Bteadi laate op de GROOTE MARKT over het Koffiehuis Habjionu ran d n Heer LAMFE Gfldtireiule de Kermis eiken ATOnd tea nre OBOOTS VOOBOT EmNO BorCBgenocnide Dirsotonr heeft de eer het pubiek Tan Gouda en dat der omliggende gemeenten te berichten dat hg na een kunstreis ran verscheidene jaren ia IhLtttcUand ZwilMrUmd BelgU Frankrijk Spat en ItalU te hebben gemaakt weder ih Nedtrkmd gearriveerd is met een msltt nMmt êimmelMüuv MmTMmifS een bnitengewoon noel n iet ingericht Tiiéater welks weAtga hier in Nederland nog niet b ontboet n waarmede hg de Kermis alhier zal bezoeken Daoelnks 3 Voorstellingen ten 4 6 en 8 are PBHZEN DEBTLAAT8EN Ie Bang 75 üt 2e Rang 50 Ct 3e Bang 35 Ct De Directeur vleit zich ook nn weder die belangsteUing van de aüde van het labliek te zullen ondervinden welke hem voor jarea SOQ mimscboote ten deel viel u vt Pt IHrettmr toortioemd C SPRIET Ji C SIBBES vaa Gouda Maakt aan xüne Stélgenooten beKnd dat hg dttjaat gepUiftstismetzgneZINDEUJKE en WEL INGBMCHTE de EERSTE van af den Tiendewes hg hoopt even als vorige jaren met een ttdrgk bezoek te mogen worden vereerd daar hg te Dordrteht en Haarlem de gunst en eer zoo ruimsohoote heeft genoten zoo hoopt hy dieaaUde ganst van zgne Stadgenooten en Begnnstigeis ook te mogen Kenieton daar hg alles zal aanwenden om zgnen Begunstigers goed en lekker te bedienen dezelve worden gebakken met BAte Boter daar kan men verzekerd van i n en eene bediening met Slver BesteHfagen van POFFEBTJES a WAFELEN werden spoedig bezorgd Nogmaals beveel ik mg in ieders gonst aan Qonda Drek va6 k Brin an 1876 Wocgtulag 2 Augustus GOUDSCHE COURAWT van schrik verlatende ontwaart men iu de verte de Fransche kusten mea passecilt Cabds 8t Oiner kaateelen en dorpen en komt ta Parijs Men ziet St Deuis de kerk de la Modeleinr C liileau d eau de gebouwen der vertegenwoorjligiog allo gevuld met tal van mechanische figuren De afiiecjii g atitomatea verdient vooral lof De bewegingen dezer michuiiismeii zqn van dien aard dat rij niet veroafiiger kunnen verkugd orden Dit théStre is een druk b wek waardig Wij vinden omtrent dezeu 8ehouwl ur r i og het volgende in de LeUUckt Ct van 8 Juli j 1 Het meshaiiisch theater van den heer Mjrieux mag zich eveu al elders ook hier gedurende de kermis in een ongemeen suee verhea eii hetgeen voomI uitkwam bg di gisterenavond gegeven voorsulliug tuea tusscheo de 200 a 3UU persuuen wegeus plaatsgebrek moesten worden afgewezen Algemeen wurdt dan ook aan de aldaar gegeven voorstellingen de mrule luf toegezwaaid De kis van Luudeu naar m door Pargs is uitermate boeiimd eu brengt den toeschouwer tu vernikking door d groolsehe tuojeelen waarvan hij getnige is Vooral ia eobler opmerkelijk de afdeeling automaten waarvan wel uiag gezegd warden dat iq eenig in hare aoort is de directeur mag daarop gezegd worden dat 15 eeuig iu hare soort is de directeur mag daarop roet reëht trutsob ziju Het auooes dut aan deze voorsiellingca te beart vait is dan ook uit dat oogpunt idleszius verkUiarbaar De verige directie van de Sociëteit Ous Oeuoegeu Wft ook we er dil jaar getracht Laar Ldeu te ainuaecreu De gunstig btikt utie faeci afl Püagtug is met eeu geheel ukuir peniJ4l gefiig geeMl oor van Donderdag tot iSoudag in itluee s ett eoir s Ie gevéu AU nuur gewoonte eindigt Zjudag het cjucert met eeu viiurverk dat aan den U kwamen r dl van Kotterd iin is opgedragen Ouzeu lezers recutii I inandeeren wg dtze gelegenheid om eeu gutd café chnutant te houren niet te verzuimen £ eu druk be zoek wensehen wij de directie toe BIN NENL AIfD aOUM 1 Aagustua 1876 SbDOeiad ipt cktsr van dm wlter4ast 4er £ e ld de Beruipen te Pobbroek da M i Weiuiak pred te Berkel ea Rodeurija te loou op fyiA ds O Nijhuis Itei te Loiigerak bts de Lek Tegraavcr bet koffiehaia vea den heer Lainpe op de Markt staat het Théitre de Nuuveiiutea vau deu beer C Spriet dat wg onzer lezers zeer uuib ielen Piuioski s woiiderküffer trekt overj vele beyo lMrs Het is eeu toer waarvoor de heer Spriet y 1000 uitlooft aan die hel den artiste nadoen Kin koffer wordt op het tooueel op een tiipgt geplaatst Kr giuit een persoen iu en verscheidciw buren uit het lokaal gimu op bet tooueel eu ouderzoekcu deu kolTer uauwkeurig sluiten hem ga d eu mngin er buveudieH een touw ombinden van SO vaiin lang de koffer blijft staan eu de betren d utrbij eu skchts drie miuuteu daarna ia de persaou er uit Voorts zitt nieu tr eeu luecauicke vourstilliug vau de bestunniug van deu kratuu te Aichiu diudood van generaal Pel en andere bedrijteu uit dien oorlog meeaterstukkeu der schiblerkuusl van beroemde Holluudsche en baitcul meesten Tot slot die avoiideu eene De beer Spriet zorgt voor ifivisseling eu heeft moeite noch koaten gespaard om het besoek aan ziju theater aangenaam te maken Wg uooiligeii oiii e lezers uit daar eens te gaiiii zien Ofschoon niet door het traditioneel klokgelui ani ckOQdiftd deed giaterea de kcrniisvrengd weder baar iiilocbt iu uiue guede stad Moge dit jaarlijkiclie feest alleen vreugde medebrengen en onze stad verflchoonen vau de minder aaugeuaue zaken waarmede bet f ewooidijk gepaard gaat Het ia na te midden van pofergfur eu draai orgelmuiiek niet bet jniste o Hilj ik om over it meer öf mindere rensebtKjkbefd v iij de lUatandboudiug der kennis uit te weiden We Dciueu alleen deze gelegenbeid waar om onieu lezen allen een pleizierige kermis te wenscbca pleizier aamelyk dat hehaam noch getst schade doet en aangenamer berinneriogen achterlaat dan een berooid boofd eo een ledige beun plcizier wasrby het ventand de tengels blijft boaden het fetaoen niet te grabbel gegooid en het geweten niet irerkracbl wordt Gisteren avond reeds bood de Markt een op andere jaren ougcwone drukte i e poffer eu wafelkrumeu lokten door fanar geuren de liefhebbers van dit echt HuUandsófa gebak 4 nmllemalena met fraaie decora ici3 breede kanepeeb mktii die tot plaats nemen uitnüodigeu eu kiiluaniile paarden wierden rond £ eu tairyka yKtsii maar ook rele oudere stadgenooten gingen bij t fraaie weder eena een kykje nemen naar de gelegaahedeii om üich te amuseeren Xe n woord de drukte wss voor den eersten dag oBgewooo ala beden enkele spellen beginnen zgu wij en pleine kennesae en bij ued wtdcr waarop we voor onze neriugdoeden vooral hi peii laat bet ziob aanzien dat dit jaar de kermis oudtr de btstgesluagi cxul luogtu gerekend worden Hel tochtje der schoolkinderen naar den Haag is onder brguustigiug van fraai weder 11 Zaterdag uitstekend geslaagd U lj bopeu ouze lezers in ons volgende wiinmer een verslag daarvan te kuuneu geren In het Caglioatro tbeater rau den heer E Bascb zal bedeu avond by gelegenheid der kennis de eerste voorstelling gegeven worden De beer Basoh is bier een oude bekende die bij het publiek gunstig staat aaiigesahreven Aan zijne voorstellingen werd steeds de hoogste lof toegezwaaid Voor het oog der loeschonwers weet bg als het ware wonderen te verrichten op het gebied der pbysica optica eu hydrauliek Zoo iemand dan kent Busch het geheim door verrassende toonetlen het publiek aangenaam beóg te buuden en in dit opzicht raag zgne viudiugrijkheid onuitputtelijk genoemd worden Het is te verwachten j diit zgne voorstellingen zoo als gewoonigk ook nu wedeV door rea tairgk publiek zullen bijgewoond wordea Zelden toch lietao zij iemand onvoldaan I f J vau der Wegdeu pred te Brg Arataoht heeft voor de beroeping naar Oppeubuizen eu L itwelliug rga bedankt N ir aanleiding daarvan daarvan wtrd bem bg het einde der morgeugodsdieustoefening op Zondag 31 Juh door de gemeeute het biatate vers van Psalm 134 toegezongen Het publiek wordt zeer gebaat door de wijziging m de postwet elke heden in werkijig komt Te rekenen van heden af kunnen op den voet drukwerk mede worden verzonden dl edruklt naam of loogttmmjt vuUfkaarüa De bepalingen omtrent bgvoegingen en veranderingen in gedrukte stukken in de brievenbussen te tekeo beueven du voorschriften omtrent bon inpokkiug zgu UI alle opzichten on de naam of visitekaartjes vau toepaaaiiig Het bezigen van open briefomslag voor de verzending dezer kaartjes is derhalve met toei elatm Onder de voorstellingen die gednrende de kermis alhier gegeven worden vestigen wij de aandacht nog in het bgzonder op nie welke in het thé lre m niqoe vso den beer Morieux sUudplaats Markt over de Zalm pUats hebben Reeds mocht dit theatre gaar wg gelezen hebben in onderscheidene plaatsen onzes Unds algemeen bgral vinden Het nuttige en aangename is hier op voortrcffelgke wgae vereenigd Bg den aanvaog maakt de toeschouwer een aohilderaditige reis mede van Londen naar en door Pargs Bg het opkomen der zon verlaat men Engelaud s hoofditad Iu het Kanaal aangekomen wooat men de storm op lea b j De bliksem doorklieft de lucht en faUoht op magische wijze de been en weer bmisende golven Br daagt eeu stoomboot op die in den strgd met het verbolgen element wordt been ea weer geslingerd Ifen bliksemslag treft het ongelukkige vaartuig welks vertwijfelende bemanning den wissen dood poogt te ontvlieden Dit tooueel