Goudsche Courant, woensdag 2 augustus 1876

laats qwiMt over den Heer Nis e Biltnis J C SIBBES van Goudati Ma kt aan zijne St idgenooten bekend dat 1 dtt jaar geplaatst is et z ne ZINDELIJKEen WEL INGERICHT PÖilTB k IftlMt de EERSTE vw af den Tiendewtg hij hoo eren als vorige jaren met een talr k bezoei j te mogen worfen vereerd daar hfl te Dordrerli n Haarlem de gunst en eer zoo ruimscfaoots l ft genoten zoo hoopt hij diezelfde gunst ifi n Se Stiidgenootea ea Begunstigers ook I te mogen genieten daar hi alles zal aanwenden I om z be BeKunstigers goed en lekker te bei dienen dezelve worden gebakken met Beste Boter daar kan men verzekerd van zijn en eene bediening met Zilver BesteUincen YM F0FFERTJE8 en WAFELEN worden spoeJ bezorgd Nogmaals beveel ik mi in ieders gnnat aan worden l entMi ISCHE BÓEKENsajl tóet hmtiie loeder TOULIKOFF liimÊt Ie DE TWEE RUSSISCHE Pierre Gijbels West einde y v 6rand choix de FarfumeHe Articles be iFuïc Bjjke kenzein POBTEMONNAIES SIGABElf S KOKERS Bsmsteen en Meerschuim SIGARENPIJPEN PARÜRT S m Barnsteen Schildpad Perle d Amour Gips en meer nndere Soorten te ve l oni te noemen eene loote C oUeetie WAAIERS ZEtPE N van Hamuus te LenUn EAU D ANVERS en EAU DE C0L0G1SË vnn alle Hofleveranciers Staodiilaats WEST HAVEN over den Heer ROLIAABDS van AMSTERDAlff staande met zgn van onds bekende Wafelkraai op de Markt tegenover d§n beer SNEli verzoekt UEds gunst en reeommandatie belovende een nette en zindelijke bediening Bestellingen worden ten spoedigste aan hui bezorgd door eigen personeel B Hij maakt tevens opmerkzaam d f ft Wafeleti op tijii naam irorden vtrkorhl frf e oi koming waartan zijn naam in de Wafelen wordt gebakken Verbeterd Annatto of Kaaskleursel sedert 23 jaren 1853 1876 hereid dooY A IIRBERT te Purmerende De nndergeteekendèn tetklaréi zicli berM omtrent bovengenoemd fabncaat een zeer gongt getuigenis if te leggen omdat hetzelve naaf hunne overtuiging met alleen een Vefe trouwbaar maar ip het gebrnik ook a 4Voprjleehg tfabricwtjï 5 vTtiS gelee kênu J i t iovA 3 BISSCHOP N HARTENS iOOZER a d NES H SUJIJTER l MgÏJER D VAN VELZEN Oi DERKERK a d Amsim Januarij 187ü Depots voor Gouda de HH J J IJ SXNDEN W B va n STKAaten J öWil88R Az C THIM teen de Ti JaKiaUt ia t begio van deii 7anicr op Uoeieade linden en in andere bloesems rinden Om eeliter tot de vlasTlieg tenijf te Veeren Ik heb diwr stmks gcfcp i it prof Kuhn ie genoemd had Tk rphuopuê eeu diertje dat hem niet onbekend was Wiunekqalyk is kier aaa een misTCtMand een druk of sebrijffoat te denken want zooi l de Kweedtehe entomoloog Baron de 6eer dit in 177S stierf als dr beroemde Eugelsche inseolenkeaner Kirby ook eds sedert ele jaren overlrdeA gwngen fut een Tk pkuapti welke naam ook het karakter van de vlieg aandnidt terwijl epkuupka niets beteekenl Ik deel een en ander mede ora oowel de vliisljoef n ia ons Tadciland als oiise entomologm op esè vlieg opmerkzaam te maken wier Termeuigruldigiiig niet Kewenscht is maar die ich meer en meer van de M Oosteiyke deelen van Diiitschland naar herwaarts Mhqat uit te breiden Welkom ml my ieder berieht oAitrent kaar liji Het belangstelling heb ik in de laatste dagen dè verslagen van den staat der veldgèwassen geleien en gevonden dat de oogst vaa het TlaS itaeest zeer middelmatig wan Kan hiervan 4 sOasvliqr ootteak ign Modit tq onverboopt een volgend jaar door ooïe vlasboeren in de bloesems ran t vlas rn o de btoerostetigels opgemerkt worden dan geef ik clen raad mU het weer zaaitijd is het vlas7juid vofirsf een paar keeren te bevochtigen met paraffine of verdunde petroleilin daar t gebleken is dat de planten die nch nit daarmede bevochtigd zaad ontwikkeld hebben 4oor inseeten wrmedcn worden SUuid CORBESPONUENTIE Hat iDjEcxondca atak taa een Knorrt pot wordt lo md tdI Bnrsorlijke Stand 6KB0RXV i ialu HernuiiDi onders U Groenendkl ca fl 6 4 Gidtt 80 kUzina ouders A aa V tteD en £ H tS k Oyibcrtt Adriana oudera A Vcrby a W viB Jt K Dirk oodrra H Koo rje m L KitlMrftM Al HUtander Sumiacl ouders S H Polak ea S 4ri D Jokabaa Gerdina ondera J A Wemraieb evG Brfliaeabrri OVBRIKDEN 89 Jult k Hooibrrk 13 j A titir kerk 3 m 88 B H Hos ned J A Saoders 86j H J fï fioiltimiwi 1 j 8 m ABVERTENTIÊN SO JABIGB ECEÏYSfiEEHIGIKG ViM R J DBOST K J Dl KOSTER aS JARIOB SCHTYSREEHI IHG VA J C BOpiOVB BH C DROST Oouda 2 Aug 1876 Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen Door ottutandigheden G EEN Recfptie Voor de eerste maal in Holland 6R00T EN VOOR lEDEB NUTTIG EONST U MTIJllR HISTORISdH van Kopenbai eAt faestMode nit meer dan 2000 tö hreirpen of de tgd vóór den Zondvloed Vanehcidene Menschenrassen en détz lver afirtamming ANATOMIE DER MENSCHjSlN alsook verscheidene diftr fiALSaS 7AK 3SSö£i£32 ÈMM Gkopend dagelgks s morgens 10 ilÉee Entröo 25 Cents Bljjft maar tot MAANDAG aaAstaan L f f eEmsmN m ha t 4e eer if nm geêarden Be i stigerat te benchl n dat g jke em gedurende aan huis te bekomen iga diverse SOOR eerste kwaliteit per flesch atfmede M iJpiS en cognac per hive esch Adres Singel hot 4 buis van de Boelekade N 117 A lies in Maatflesscshen geen Franach Modjd te GOUDA In plaaU van ZATERDAG 5 AUG e k zullen Commigsaiisaen zittinj houden op MAANDAG 7 dezer s middags van 12 tot I ure Namens Commissarissen C KNAAP Voorzitter D ECIJTER Sfcretoru TIE IKZOCDIE SUIDS EmSSCMElI BLAASBALGEN AAMBEELDEN BANKSCHEOEVES KOUBEITELS Doorslagen TANGEN MOEBSLEÜTELS en mee Oad en Nieuw UZER HOEFNAGELS SCHBOEFBOUTEN en RIJTUIGARTIKELEN b L Welschen R1J ENTREE H A N 33 E L IS UACHINE OLIE TALS Poetskatoen STOOMVERPARRI GE etc BlEK STI2 J 6wT 16 Rotterdam De ondergeteekende geeft met de eu kennishjj den Heer A BOUT Turfmarkt H 74 alhier als Speciaal Agent voor GOUDA en Omstreken in bovengenoemd artikel heeft aangesteld Ch BOUWENS TnEATSEuMTEAüTES onder DIRECTIE van O SX I IET standplaats op de GftOOTE MARKT over bet Koffiebnis Habmoni van den Heer LAMPS WOENSDAG 2 AUGUSTUS eene Buiteogewone Voorstelling des avonds ten 8 ure De IMrectenr is in verbintenis gekopei i nie i een dietiw Gezelschap waarin nitmno Slang der Woeatijiu PRWZ DE PLAAl BN Ie R g 75 Gt 2e Sang hO Ot 3e Rang 25 C b van O O ü D A maakt aan zgne geëerde Stadgenooten en Be gW dat i n MB staande is de tweede van af den Korten Tiendeweg qö zalveveii aib vorioe m a sooals bekend f pr ne iHr hawing torgvi en hoopt met een talrp bezoek vereerd te worden Café TIVOJLl w j u scaoLsz O R Ji 1 T JD CAFÉ CONCERT te geven door het Operetlcn GrAelgf lia i onder Directie van de Ueeren J VAN DBB VANK en A WINTER Gednrende de Kermis van af DONDERDAG 3 tot en met ZONDAG 6 AUGÜSTbS a s mrni m mmi met medewerkiug van den alom vermaarde HoHcndsche £ omiek Zanger en Zangeres TOilï P4 llCË en Zmier De vi rdriachten zoUsn bestaan in OPËQET TES QUODLJBETa DUO S COMKiUB SCÈNES en VAUDEVILLES alles in daarto gepaste Costaniea by de Soiree s DE VIER CLODOCHES Oomique Dans tödens Lodewgk XIV Aanvang der Matineé a 12 nre Soiree s 8 Eiilrée Libre m De ondergetoekeode reeds bi aren detiond sche Kermis met s in 6ALANTERIBKR A AM besUande in een groote sorteering Heeren en Hamoaartikelen bezocht hebbende b ioht hieiinede zjjne gea te CliSatèle dat hg dit jaar wegens liquidatie door gevorderden leeft jd de Kermis bezoekt en n n artikelen tegen veel verminderde prjjaan uitverkoopt Hopende mf t eeu druk bezoek vereerd te worden noemt hij zich dunkzegj enü voor het genoten vertrouwen UEd Dw Dienaar f fêM EELOElf van Amsterdam Standplaats Westhaven over den WelEd Heer DK JONG Ontvangen £ 1 Mfflk PHlWpPE GANAND A ynia VWa De ondargeteekevide veirwittigt bet gelerd Public liak b is gearriveerd inbt zj e ik la iFleuT i Offtfgn iet la VawJlle tavm vmiwitl bi d ingezoWen vaD G WDA idat gtt ii naaini in de Wirffte i gabakkM aa dia dra zelva k K pt ioadeB ziJAe nafaln 4 rb firq aÉw Stttd Mta r a KBftKSZSAADi S üir 0 r EWOllfi Si J4AR mM 6eajm nmm 284 P od I zwaar 124 Pond Bet zgn dezelfde Kinderen die een geraimen gd in het Paleis voor Volksvl t tentoongelpl f Wireit a Ds Med W HtRMAN bemtódt de kinderen Irteptöa JBEB TB RAMie 86 OÜt TWE l E è4N ft Oènts gSocieteil Ons Genoegen Ofedurende de Kermisdagen jti bij fni kU de navolgende VIJNEN voorbanden De Flesch POYTET LIJDON vande ftfina VaBAlp B4ï J f ƒ IP St JULIET WEBOC f Roest V d Boop Co 1 30 MAftaUIS DE BBMAS 180 Ê 0 09e t 0m ƒ em hét € i$eket 4er rma voormlém RHOOW Jr Ds KASTKUilK GOUDA 1 Aag 76 Vall Het Bestuur van gemelde Sociëteit verklaart bovenstaande opgavan vanden Kastelein ta bevestigen en goed te keuren a r j Mr P J SNEL Prentlnt H JAGER Secntaru J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van Ut IkHTU t IHiM eu 0JKHI fTtit volgens de laatste Methode zohder uitnemeu der aanweiige Wortels AANBEVELING U onnoodig daar hfl zich sedei 36 jar het vertrouwen sgner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken RÏlXSTTANöEi E Qmfm worden ver+aardigd en ingezet door J J TE PAS Mecanicleu Americaln t AmMrdam DONDERDAG 8 van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelyk te ontbieden bg den Heer A W van WERKHOüVEN Kleiweg te Gouda Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zg aan hunn e vereischten voldoen GA6LI0STR0 THEATRE van E Basch IHnsdag 1 Augustus des Avonds ten 8 ore Eenta groote brillaote Voorstelling met nooit hier geziene Productions Aid Flijsiek en Magie De verandering van een Heer in een Dame 8 De Réuzen Photograif Faust en Margaretha Lt Sneeuwwitje en de 7 Dwergan k 5 Mihnten onder het Meer Hloensdag 2 Augustué Tweede groote briliante VoorsteUiagi met geheel aieaw Progjc mma VSmM DBE PLAATSE Eerste Rang ƒ 1 4 § Tweede Rang l r Üerd Rari e 75 Vifenl Rinfe f Ö 40 KüldtMn beneden de 10 iatm op de eerttó en tweede Rang HALFOBBD 10 AbonnrimeBthkiirten 12 van s morgens tniii k iivi nrd aan het Bnrean verkrögbaar U i B pAêeB GROOT mw PAARDËKSPEL met 25 OedreBseerde Paarden staande op de Groote Markt over de Waag Eersic Voorstclllns Op DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1876 eb verder gedurende de Kermis gevsnéerde Voorstellingen De ondergeteekende verwittigt het Goudsche PnblieJtietr dBszelft onwtrfeken daf h weder ee nieuw Gezelschap van Kunstrijders en Kijdeiessen heeft geëngageerd Oötis hemnwgea gelukken te engageer n den lieer MÜRE NO eerste GymnaltiBrfiestfetfan S höje den Heer JOZEF BE NARDlï d eei tÉ peisoo dto hei werk uitvoert om vier personen opeentoit met zjjne tanden te balanceeren Breeder hö billetten omschreven Dagelgks 3 Voorstellingen ten 4 6 en de groote Avond VoorsUllii ten 8 i wf T slot der Voorstelling een GROOT BALLET PANTOMIl E De Barbier van Möiimarne Islle Rang 9Ö Cents 2dè ltarig 60 Cents 3d Bang 40 Cents id Stog 85 Cents